HET ROTTERDAMSCH PAROOL Berlijn is nu een stad met vier verschillende burgemeesters Internationaal complot van valse-munters ontdekt Paniek en chaos heersen in prijsgegeven Soetsjou Europa reeds jarenlang overstroomd met vervalste dollarbiljetten Nog overblijfselen van Himmlers voorraad? BONNENLIJST Denen roken zonder bon Menselijk geraamte- te Rotterdam gevonden k'smM Nieuw Handvest voor de vrijheden van de mens te Parijs aanvaard Gelijkheid van allen Tien weken naar het land van Marshall Weerbericht Bevolking is kalm en toont weinig interesse Compromis-plan voor Ruhr in petto? Geen opheffing van de kolendistributie Vervoerde UNO-convooi wapens voor Egypte? Freudiaans? Ministers terug te Batavia Meer eerbetoon aan vlag en volkslied Haagse koffiebar werd panopticum Donderdag 2 December X94S Jed. en Adzn. Lange Haven 141, Schiedam Tel <59300 Abonn.prIj3j per week 0.32 per kwartaal 4,10. Idshb nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Hei Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 282 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankiert Amsterdcmsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: Th, Ramaker De Deense politie heeft een vat- se-muntershende, die reeds enige jaren op grote schaal valse dollars in Europa In omloop brengt, ont maskerd. De bende was reeds jarenlang door de Amerikaanse politie en ook door de politie van vele ande- re landen, o.m. Nederland en België gezocht. In Kopenhagen werd een rubberhandelaar, Ster ling gearresteerd, die verklaarde, dat hij van twee buitenlanders, met wie hij door bemiddeling van een lid van het personeel van de Synagoge te Kopenhagen in contact was gekomen, 4400 dol lars had gekocht voor 35.000 kronen. Eerst later ontdekte hij dat de dollars vals waren. De bei de buitenlanders waren in het be zit van veel grotere hoeveelheden dollarbiljetten. Zij reisden van Denemarken naar Noorwegen en Zweden om de andere biljetten daar van de hand te doen Tegen over Sterling hadden zij zich Fraenkel en Weintrop genoemd, hoewel zij zich in hun hotel had den laten inschrijven als Sam Ros- sel en Josep Beekman. Zif waren in bet bezit van Nederland se passen, doch bij onderzoek in ons land aan de hand van de pas nummers bleek, dat de passen sprankel ijk voor twee dames wa xen uitgegeven en duc vals waren. Vermoedelijk bevindt zich de drukkerij, waar de dollarbiljetten worden vervaardigd in een Zuid- Europese staat Het zou niet onmogelijk zijn. dat de in het Deense bericht genoem de Fraenkel. dezelfde is als Lud- wig Fraenkel. een Tsjech van ge boorte en Nederlands ingezetene, die deel had in de opzienbarende zaak van de internationale bende, die handelde in wapens, waarvan destijds een deel is gevonden in 't douanedepót te Rotterdam. Deze Fraenkel heeft een broer in Ant werpen, waar zich het hoofdkwar tier van de valse-muntersbende bevindt en waarheen de beide Deense politie-beambten gisteren vertrokken zijn. Het wordt hier të lande niet uit gesloten geacht dat de valse dol lars afkomstig zijn uit Duitse of Oostenrijkse kampen voor „displa ced persons" of zelfs, dat het hier Voor het tijdvak van 5im. 18 De cember 194b zijn de volgende bon nen aangewezen: BONNEN VOOR VLEES 441,443 Vlees: 100 gram vlees 442 Vlees: 300 gram vlees ALLE BONKAARTEN 447 Algemeen: 300 gram rijst 448 Algemeen: 250 gram boter of margarme of 200 gram vet BONKAARTEN KA. KB EN KC 812 451 Algemeen: 500 gram boter of margarme of 400 gr. vet 452 Algemeen: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas 453 Algemeen: 125 gram koffie 454 Algemeen: 50 gram thee B 465: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas BONKAARTEN KD, KE 8J2 457 Algemeen: 250 gram boter of margarine of 200 gram vet 458 Algemeen: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas TABAK- EN VERSNAPERINGEN- KAARTEN QA, QC SÜ8 139,143 Tabak: 2 rants, sigaretten of kerftabak BONKAARTEN ZA, ZB. ZC, ZD, ZE. MD, MF. MH 813 (bijz. arbeid, a«- moeders en zieken) Geldig zijn de bonnen van strook Z. Deze bonnen zijn 14 dagen geldig. Bovenstaande bonnen kunnen reeds op Vrijdag 3 December worden gebruikt De tussentijds aangewezen bonnen 414 Algemeen en 420 Alge meen voor 500 gram, resp. 1 kg. si naasappelen moeten uiterlijk 4 De cember by een bandelaar in groente en/of fruit worden ingeleverd. tfabak er. brood zijn sinds Woens dag in Denemarken zonder bon verkrijgbaar, Gerantsoeneerd zijn nu nog. suiker, boter, margarine, reuzel, koffie, thee, cacao, zeep, schoenen, brandstoffen, textiel •wollen en katoenen garens, vlees, en spek. Brood is in ruim voldoende boe veelheden te krijgen, maar ver wacht wordt dat tabak en cigaret- ten voorlopig slechts aan vaste klanten zal kunnen worden ver kocht, hetgeen betekent dat de winkeliers een onofficiële rant soenering zullen handhaven. restanten betreft van de grote voorraad valse dollarbiljetten, die Himmfer indertijd heeft laten aan mak n. Reeds in 1946 heeft de Amerikaanse recherche in deze zaak een onderzoek hier te lande ingesteld Twee Deense politiemannen zijn thans bezig, de zaak te onderzoe ken. Zij zijn reeds m Den Haag geweest en vandaar doorgereisd naar Antwerpen. Zij zouden de vrije hand hebben om in heel Eu ropa een onderzoek in te stellen. HET WESTEN HOUDT HET BEEN STIJF Engeland, Frankrijk en Amerika hebben in een nota geantwoord op het voorstel van dr. Bramuglia, de valutavraagstiikken te Berlyn te laten oplossen door een neutrale commissie van deskundigen uit de zes „neutrale" leden-staten van de Veiligheidsraad. De drie Westelijke mogendheden aanvaarden het plan van Bramuglia. maar wensen zich volledig het recht voor te behou den om elke door hen nodig geachte maatregel te treffen, dfe het hun mogelijk zal maken in Berlijn te blijven. Zij zullen zich niet gebon den achten aan de status quo, ook al is de Berlynse kwestie thans door de UNO in behandeling geno men De Westelijke mogendheden zullen desnoods niet schromen, ge weld te gebruiken als de positie in Berlijn hiermee gehandhaafd kan worden. Ook de Sowjet-Unie zou, infor meel. haar goedkeuring reeds heb ben gehecht aan het plan van Bra muglia. Dit zou mondeling te Parijs zijn gescWed. In een hofje aan de Goudserijweg te Rotterdam, waar timmerlieden gisteren bezig waran de vloer van een parterrewoning te vernieuwen, zijn in de grond de stoffelijke res ten gevonden van een vermoedelijk nog jong persoon. Het feit, dat het lijk geheel is vergaan en er slechts beenderen over zijn, schijnt erop te wijzen dat het stoffelijk overschot hier reeds tientallen jaren heeft gelegen. De politie is in het geval gemengd, maa: zy kan bij de hui dige stand van het onderzoek nog geen mededelingen verstrekken, N§gr verluidt möet de toestand, waarin het geraamte gevonden is, mede in verband met de omstan digheid, dat de gestorvene met op een der kerkhoven begraven werd, erop wijzen, dat hier van moord of doodslag sprake is geweest. Het zal echter moeilijk zijn dit zeer oude geval tot klaarheid te brengen, ter wijl ook de vraag zich voordoet of indien hier inderdaad van mis daad sprake is de zaak niet reeds verjaard is te achten. MEVROUW TSJIANG IN WASHINGTON Mevrouw Tsjiang Kai Sjek is gistermiddag per vliegtuig te Washington aangekomen. Zij werd op het vliegveld verwelkomd door mevrouw Marshall en dr. Welling ton Koo, de Chinese ambassadeur m de V.S. Mevrouw Tsuang legde geen enkele verklaring af. Men verwacht dat zij dit Das zal doen na besprekingen met Amerikaanse functionarissen. Men neemt echter aan, dat haar verzoek om hulp weinig weerklank zal vinden. De Amerikaanse pers reageert koel op de aankomst van mevrouw Tsjiang. Dc Staatsopera in de Oostenrijkse hoofdstad wordt herbouwd. Tijdens de oorlog werden de interieuren van zaal en toneel volledig verwoest; slechts de zware buitenmuren bleven staan Ieder heeft het recht te werken met gelijke betaling voor gelyk werk en het recht op bescherming tegen werkloosheid. Arbeiders mogen vakverenigingen stichten en zich bij vakverenigin gen aansluiten. Zij hebben recht op een redelijke arbeidstijd en op pe riodieke betaalde vacanties. De sociale commissie van de UNO heeft een nieuw Handvest voor de vrijheden van de mens aanvaard. Dit Handvest gaat nu ter goedkeu ring naar de Algemene Vergadering Het roept de gelijkheid van alle mensen uit, zonder onderscheid naar ras, kleur, sexe, taal, gods dienst of politieke overtuiging Nie mand mag willekeurig gearresteerd of verbannen worden of onderwor pen worden aan marteling, onmen selijke behandeling of onmenselijke straf Ieder mens heeft het recht van bewegingsvrijheid binnen de grenzen van zijn land en het recht in andere landen asyl voor vervol ging te zoeken. Huwbare mensen van verschil lende sexe hebben het recht te trouwen zonder beperkingen be treffende ras, nationaliteit of gods dienst. In het Handvest wordt vrij heid van meningsuiting en vrede lievende vergadering voorgestaan, voorts de vrijheid van godsdienst en van vrije verkiezing. Volgens de verklaring heeft ieder recht op de nationaliteit van zijn land en het gelijke recht openbare functies uit te oefenen in zijn land. De wil van het volk, zoals die in periodieke en eerlijke verkiezingen tot uiting komt, is de basi3 voor het gezag. Twee scholieren winnaars van opstelwedstrijd De „New York City Board of Educa tion" en de redactie van het dagblad „New York Heraid Tribune" organi seerden onlangs voor leerlingen van middelbare scholen in de zestien Mar- shaJl-lsnden en Zwitserland een opstel wedstrijd, waarbij aan de deelnemers werd gevraag et, ten tngels opstel re schrijven met als onderwerp- De we reld zoa^s wij die wensen". Ruim 300 inzendingen uit Nederland moesten be oordeeld worden. Dit eerste onderzoek had tot resultaat dat elf leerlingen uit alle de,en van het land gisteren voor de laatste test in Den Haag moesten verschijnen Zij moesten daarbij ant woorden op vragen als' „Wat denk je van het Plan-Marshall, welke sport vind je het fijnst, wat wil Je worden, wat weet je over de Benelux, houd Je van dansen" enz Het meisje en de jongen die deze laatste proef het beste aflegden het genoemde tweetal zullen eind December voor het ticn- weekse verblijf m Amerika vertrekken Zy worden ondergebracht bij Ameri kaanse gezinnen. Europees parlement ENGELAND STEUNT FRANS PLAN In kringen, die in nauw contact staan met het comité voor Euro pese eenheid verneemt Reuter, dat Groot-Brittannie er in toegestemd heeft het Franse voorstel voor vor ming van een Europees parlement te steunen. De Britse steun voor het Franse voorstel betekent een belangrijke stap naar verzoening tussen de Britse en Franse gezichtspunten ten aanzien van de manier, waarop een politieke en economische Euro pese Unie bereikt zou moeten wor den. Churchill's schoonzoon Duncan Sandys, die een leidende rol speelt in de Europese eenheidsbeweging, heeft op de vergadering te Parijs, waar het comité op het ogenblik bijeen is, voorspeld, dat binnenkort het „E-teken" van „Europa" des nachts zou verschijnen op de muren van Warschau, Praag, Boe karest en andere grote steden ach ter het IJzeren Gordijn. „Het E-teken," aldus Sandys, „wordt steeds meer het symbool van verzet. In de meeste landen zo met alle binnen de Sowjet Russische invloedssfeer worden be wegingen gevormd voor de „Vere nigde volkeren van Europa". Hoogemeer? Sappezand? De Tweede Kamer heeft gisteren zonder hoofdelijke stemming het wetsontwerp tot samenvoeging van de Groningse gemeenten Hoogezand en Sappenneer aangenomen, met aantekening, dat de AR en de Staatk, Geref. fracties geacht wil den worden, ie hebben tegenge stemd. Bij de debatten bleek de heer A1 g e r a CAR) ontevreden over de door de minister voorge stelde nieuwe naam „Hoogezand- Ssppemeer" Spreker vond dit te lang en als de minister een kortere naam zou willen voorstellen, zou de heer Algera de voorkeur geven aan „Hoogemeer" boven „Sappe zand". GELEIDELIJK ZACHTER Weersverwachting geldig: tot Vrijdag- avond, Zwakke tot matige, In de kuststreken tijde lijk vrij krachtige wind tussen Zutd-Oost en Zuid-West. Over I het algemeen wat meer bewolking dan vandaag. Overwegend droog weer, maar la in het Westen van het land toene mende kans op enige regen. Vannacht op sommige tegen de wind beschutte plaatsen Uchte nacht vorst. Overdag dezelfde of iets hogere temperatuur dan vandaag, 3 December: Zon op B 28. onder Jfl.31 Maan op 1143. onder 18 23. 3 DecHoog water te Rotterdam: ie t» e.o; utï 1» 4SJ3 uur. Berlijn biedt het beeld van een stad met vier burgemeesters ïn de Fasanenstrasse zetelt prof Reuter, die in 1946 tot eerste burgemeester werd gekozen, doch in verband met de protesten der Sowjets door de toen nog intact zijnde geallieerde bestuursraad niet in zyn ambt werd bevestigd Als wethouder van de oude magistraat is hi} thans leider van de afdeling verkeer. Louise Schroder, die tot ziin plaatsvervangster werd benoemd maar nog met voldoende van haar Dekte is hersteld, om de werkzaam heden aan het hoofd van bet stads bestuur te hervatten, voert alweer het woord in de grote vergaderin gen en voor de radio en zat as. Vrijdag op een verkiezingsdemon stratie in West-Berlijn een rede houden. Dr. Frie densburg, de dienstdoende burgemeester van de oude magis traat. is eveneens naar de Fasanen strasse verhuisd, nadat hem Woens dagochtend de toegang tot het stad, huis in de Farochialstrasse tSowjet- sector) was verboden, Friedrich Ebert tenslotte, die tot burgemeester van de nieuwe Oost- rnagi straat werd geproclameerd, heeft de plaats van dr Friedens- burg ingenomen en leidde Donder dagochtend de eerste vergadering van de nieuwe tnagrstraat. Ondanks de verwarde toestand en de talloze problemen, welke door de formele splitsing van het gemeente bestuur acuut zijn geworden, gaat het leven in heel Berlijn tot nu toe zyn gewone gang en gedraagt de bevolking in alle sectoren zich kalm en bijna ongeïnteresseerd. Dr. Acker, de tweede burgemees ter in de oude magistraat, en wet houder Ltibbe, beiden lid der cv cialistisehe Eenheidspartij, hebben geweigerd in de nieuwe magistraat een ambt te aanvaarden. Zodoende doet zich het merkwaardige ver- sclnjnsel voor, dat deze beide ver tegenwoordigers der SED nog for meel deel uitmaken van de oude magistraat, dip door hun eigen par tij voor afgezet is verklaaid Op voorstel der sociaal-democraten zal een onderroek worden ingesjeld naar het gedrag der beide magis traatsleden. Buitengewoon moeilijk Is de po sitie van de ma gistra ats-ambten aren die in de Oostelijke sector wonen Indien ij ertoe zouden besluiten hun medewerking te verlenen aan het bestuursapparaat In het Westen, lopen zy gevaar in aanraking te komen met de politie van de Oos telijke sector. Een groot gedeelte van het personeel is dan ook Woensdagochtend in het stadhuis in de Farochialstrasse verschenen. Men vindt het opmerkelijk, dat ie Sowjets Woensdag dc nieuwe magistraat nog niet officieel heb ben erkend. Zij zouden Dinsdag avond tijdens een bespreking te KarJshorst de leiders der SED nieuwe richtlijnen gegeven hebben, waarbij uitdrukkelijk bevolen zou zijn geen geweld aan te wenden en voorlopig niets te ondernemen, wat de orde en de rust in de stad ern stig zou storen. Uit het feit, dat Woensdagochtend de verbindingsofficieren der Ame rikanen en Engelsen op het gewone uur in hun kantoren op net stad huis in de Parochlalstrasse zijn ver schenen, leidt de linkse pers af, dat ie Westelijke geallieerden de nieu we magistraat de facto hebben er kend, De Amerikaanse en Britse militaire besturen hebben echter medegedeeld, door de aanwezigheid van hun verbindingsofficieren in het stadhuis te willen demonstreren dat zij rich van de veranderde situ atie niets aantrekken. De officieren hebben aanwijzing gekregen met de vertegenwoordigers van de Ooste lijke magistraat generlei contact te onderhouden en geen onderhande lingen tc voeren. In kringen van de oude magis traat en van de burgerlijke partijen van het Westen betreurt men de af wachtende houding der Amerikaan se en Britse bezettingsautoriteiten. De oude magistraat heeft er op nieuw by de Amerikaanse en Brit se militaire besturen op aangedron gen de positie van het stadsbestuur in het Westen te versterken. In het bijzonder wordt van de Engelsen verlangd, dat fcU het nog altijd door de Sowjets bezette radiohuis In de Britse sector laten ontruimen, om de magistraat en ztin 14 afdelingen, die nu over heel Wcst-Berlijn ver spreid zijn, een gemeenschappelijk onderdak te verlenen Voorts is op nieuw het voorstel aanhangig ge maakt in West-Berlijn de West mark tot bij uitsluiting geldig be taalmiddel te verklaren. Zolang evenwel in Parijs nog onderhandeld wordt, is erop te rekenen, dat in deze beide kwesties geen definitie ve beslissingen zullen worden ge nomen. In de gemeenteraadsvergadering van Woensdag heeft het oude stadsbestuur besloten de politieke noodtoestand af te kondigen, waar door de magistraat het recht ver krijgt. zonder speciale vergunning van het stadsparlement maatrege len te treffen welke haars inziens noodzakelijk zijn tot handhaving van arde en veiligheid. Tot 5 De cember, de dag der gemeenteraads verkiezing, ral de gemeenteraad da gelijks bijeenkomen. Piloten van vliegtuigen die voed sel naar het door de communisten omsingelde Soetsjou brengen, ma ken. melding van paniek en ver warring die in deze stad heersen. Dinsdag besloot de Chinese rege ring, de stad van 800.000 inwoners prijs te geven. Soldaten en officie- ren vochten cm de weinige plaat sen In vliegtuigen, die rijst aan voerden. In sommige gevallen ste gen de overvolle toestellen op ter wijl er nog mensen aan de deuren hingen. Handelsvluchten naar de stad zijn nu stopgezet. De zieken huizen liggen vol gewonde soldaten van het regeringsleger. De verzor ging is onvoldoende. Sommige vliegtuigen, die voorraden aan voerden, lieten deze vallen uit vrees, dat aan de toestellen schade zou worden toegebracht door men sen, die trachtten uit de stad te ge raken. De vliegtuigen der lucht macht zijn van het vliegveld van de stad opgestegen omdat het vijandelijke artillerievuur te veel naderde. Volgens militaire berich ten is er tha.iA nog slechts een klein garnizoen achtergebleven. Een deel van liet 400.000 man ster ke regeringsleger zou naar het Zuiden -ij'n getrokken om de ver dediging van Pengpoe te steunen. Uit Genève wordt gemeld, dat de internationale vluchtelingen-orga nisatie (IJR..O.) vijf schepen be schikbaar heeft gesteld voor het wegvoeren van Europese vluchte lingen, die door de om zich heen grijpende burgeroorlog in China worden bedreigd. Indien de toestand zulks vereist zullen alle 13.000 Europese vluch telingen per veerdienst, mogelijk naar Japan of Australië, wegge voerd worden. Uit Nanking wordt vernomen, dat het aan alle hoge functionaris sen verboden zal zyn hun post te verlaten of ontslag in te dienen. De verdedigers van Pengpoe, waar zwaar artillerievuur weerklinkt, trachten contact te maken met naar het Zuiden trekkende troepen uit Soetsjou. Naar verluidt bespreekt men te Shanghai de vorming van mobile verdedigingscommando's, die zich snel naar punten zouden kunnen begev *n, waar communis tische troepen de Yangtse zouden trachten over te steken of waar plaatselijke opstanden dreigden. Naar gemeld wordt hebben de re geringstroepen ïn Noord-China de ommuurde stad Laoensien, 180 km. Noordelijk van Tientsin gelegen, verlaten. Volgens Reuter hebben de voor naamste adviseurs van president Truman een voorstel in overwe ging, de industrieën van het Ruhr- gebled te plaatsen onder trust schap van het Internationaal coö peratief t'erbond of een ander in ternationaal coöperatief lichaam. Dit voorstel is aan het Witte Huis door vooraanstaande personen uit de coöperatieve beweging voorge legd als compromis-oplossing voor het conflict tussen het verlangen var. de Franse regering naar inter nationaal beheer en het Brits- Amerikaanse voorstel de indus trieën in Duitse handen terug te geven. Ten gunste van het voorstel wordt aangevoerd, dat deze oplos sing de morele en psychologische steun zou nebben van millioenen coöperatie-voorstanders in Europa; dat de coöperatieve beweging een bron zou kunnen vormen van tech nische zakenbekwaamheid waaruit de internationale coöperatieve or ganisatie voor het Ruhrgebied zou kunnen putten zonder dat beschul digingen zouden worden uitgelokt, dat „de grote zakenwereld" en de „internationale kartels" de indus trieën van het Ruhrgebied weder om aan het opbouwen zouden zijn om de wereld te kunnen beheer sen. De Sovjet-Unie zou ook in de organisatie voor het Ruhrgebied vertegenwoordigd zijn door baar vertegenwoordigers by internatio nale coöperatieve organisaties, doch geen veto-recht hebben. Naar aanleiding van enkele ge ruchten deelt het ministerie van Economische Zaken mee, dat het met in het voornemen ligt de brandstoffendiatnbutie in de loop van dit stookseizoen op te heffen. Het bonvrij-verkopen van brand stoffen. die onder dc distributiebe palingen vallen, blijft dus verboden. Tegen overtreding van dit verbod zal streng worden opgetreden, aldus het ministerie. Joodse strijdkrachten hebben medegedeeld, dat zij onderdelen voor lichte wapenen hebben aan getroffen in een voedselconvooi van de Verenigde Naties, dat be stemd was voor de afgesneden Egyptische troepen in de Negeb. Een Israëlische militaire woord voerder zei, dat het „na deze ont dekking aan twijfel onderhevig is, of de convooien van de Verenigde URK OP EEN DROOGJE Op Urk, waap het de laatste we ken niet heeft geregend, heeft men te kampen met een gebrek aan water. Het voormalige eiland in de Noordoostpolder heeft wel een eigen waterbedrijfje, maar het wa ter daarvan is niet voor de con sumptie geschikt. Men voert nu water per tankbootje uit Lemmer aan en in een der grote regenbak ken bij de kerk, waar het water nu gedistribueerd wordt, staan de huismoeders soms uren op haar rantsoen te wachten. De volgende week gaat de Urker raad in zijn geheel naar Zwolle, om aansluiting vait Urk aan het provinciale Over- ijselsa waterbedrijf te bepleiten. SJARIFOEDDIN GEARRESTEERD Amir Sjarifoeddin, de voormali ge premier van de republiek Indo nesië, die een leidende rol heeft gespeeld bij de communistische op stand van Madioen, is gisteren door republikeinse autoriteiten ge vangen genomen bij Klamboe, 2(1 km. ten Noordwesten van Poerwo- dadi. Tezamen met Sjarifoeddin werd dr. Soeripno gearresteerd, die in Mei jl. als republikeins verte genwoordiger te Praag, met de Sowjet-Unie onderhandelde over diplomatieke betrekkingen tussen de Sowjet-Unie en de republiek. Sjarifoeddin was toen hij door republikeinse soldaten op de vlucht werd achterhaald, gekleed in een pyama en een sarong. Hij liep bar revoets, was ongeschoren, bep mank en zag er vermagerd uit als gevolg van dysenterie, die hij de laatste vijf dagen had opgelopen. Sjarifoeddin, die een pistool bij zich had, zei van plan te zyn ge weest, als handelaar vermomd naar Soerakarta en Djogjakarta teiug te keren, Sjarifoeddin en Soeripno worden thans te Koedoes vastgehouden. Loterij wet overtreden door Sinterklaascampagne? De middenstandverenigingen te Hen gelo voeren een St Nicolaas-campagne, waarbij het publiek bestedmgsbonnen ontvangt ï>ij aankoop van geschenken bij deelnemende winkeliers. Voor f 10 san bestedmgsbonnen kan men. door een Jot te trekken, een prbs winnen De ambtenaar van het OM bij het Kantongerecht te Enschede heeft tegen de organisatoren proces-verbaal laten opmaken, om door een proefproces uit gemaakt te zien, of dergelijke acties in strijd zun met de loterij wet. Handel met Spanje wordt uitgebreid De handel tussen Spanje en Ne derland zal met vijftig procent worden uitgebreid. Dit is vastge legd bij de vernieuwing van de handelsovereenkomst tussen de twee landen, die Woensdag op het ministerie van buitenlandse zaken ondertekend is. In de bekendma king werd medegedeeld, dat het accoord met zes maanden ver lengd is. Syrisch kabinet afgetreden Het Syrische kabinet, onder lei ding van Jadf Mardam Bey, is af getreden. De voormalige president, Hasjem Atassi, is belast met de vorming van een nieuwe regering. In Damascus zijn Woensdag on geregeldheden voorgekomen, waar bij op de politie geschoten werd. Maandag werd een algemene sta king afgekondigd en gedemon streerd voor onmiddellijke hervat ting van de vijandelijkheden m Palestina. De Nieuw-Zeelandse minister president, Peter Fraser, bracht Woensdagavond de leden van de kleine politieke commissie van de UNO in. verbazing, door een pleidooi op te zetten voor de toelating tot het lidmaatschap van.Japan. Hij bleek zich echter versproken te hebban. Hij bedoelde Ceylon, aldus cor rigeerde hij zichzelf aan het einde van zyn rede. Mr. Sassen: Tiog te vroeg voor commentaar De Nederlandse ministers, die in Ka hoerang besprekingen hebben gevoerd met de republikeinse pre mier Mohammed Hatta en andere republikeinse autoriteiten, zijn gis teren per vliegtuig te Batavia te ruggekeerd. Minister Sassen zei, dat de besprekingen hadden plaats gehad in een aangename atmosfeer, j maar dat het nog te vroeg was om mmmentaar te leveren Volgens leden van de republi keinse delegatie, die eveneens gis teren per vliegtuig uit Djogja te Batavia aankwamen, is er „enige vooruitgang" geweest, hoewel alle Dbstakels nog met overwonnen wa ren. Volgens deze zegslieden zou, indien het Nederlands-Indonesische overleg op hoger niveau wordt voortgezet, zulks zeker te Batavia geschieden. Darmasetiawan. de adviseur van Hatta. zei, dat er nog geen beslis- ling was genomen over de vr.iisf, of Hatta naar Batavia zou komen. Een andere republikeinse woord voerder noemde de komst van Hatta echter zeer waarschijnlijk. Darmasetiawan noemde als de twee voornaamste punten, waar- over nog overeenstemming moet worden bereikt' de toekomst van het republikeinse leger en de macht die de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon gedurende de interim periode zal hebben Het Nederlandse legerhoofdkwar tier heeft gisteren de republikei nen beschuldigd van 238 bestand - schendingen in de afgelopen week, het op een na hoogste totaalcijfer sinds op 17 Januari dc Renvtlle- overeenkomst werd ondertekend. Prins Eernhard vraagt: „Het Is mil vooral ook in deze dagen weer opgevallen, hoe weinig ons volk afweet van hoe bet zlcli dient te gedragen ten opzichte van de Nederlandse vlag cn ook ten op zichte *an vaandels, regimenten etcetera", zo richt prins Eernhard zich In een brief tot de minister van Onderwijs Kunsten en Weten schappen blijkens een bericht In „Ons eigen blad". „Haast memand weet", zo gaat de prins verder, „dat een vlag 's nachts met buiten behoort te hangen en dat een vaandel gegroet moet worden, In Amerika, dit oer- democratiBche land, wordt de kin deren de eerbied voor ds vlag, als mede het groeten hiervan en het afnemen van het hoofddeksel tij dens het spelen van het volkslied, van de eerste klasse af ouderwezen en het resultaat is, dat in Amerika iedereen zich ten minste in dit op zicht correct gedraagt. Wat daar kan, kan myns inziens toch ook hier bereikt worden, maar dan moet het de meesten ook van jongsaf aan bijgebracht worden. Ik moge dit idee derhalve in uw belangstelling' aanbevelen." Het Haagse Bijzonder Gerechtshof is Woe«sdagochtcnd begonnen met de behandelivq van de zaak tegen prof, dr. T. Goedewaageu, die van. November 1940 tot Januari 1943 secretaris-generaal pan hef Departe ment van Volksuoorltchling en Kunsten cn daarna hoogleraar te Utrecht ts geweest. VOOR een koffiebar in het centrum van Den Haag blijven vele voorbijgangers even staan om te zien wat zich daarbinnen afspeelt. Een dronke- mansrel misschien? Nee. die hoeft men in een koffiebar niet te verwachten. De be zoekers aan ieder tafeltje is er tenminste een neergestreken zitten integendeel heel rustig van hun bakje troost te genieten gn een wftgejaste kellner staat ergens met een hunner een genoegtyk babbeltje te maken. Dat is de eerste in druk, wanneer men door bet raam de bar bmnenkykt. Maar bij nadere be schouwing zal men merken dat kellner en bezoekers zich zo rus tig houden omdat. ze wassen beelden zijn. Hoe dat komt wordt de ^aandachtige voor bijganger duidelijk, wanneer bij de voor het raam hangende publicaties even leest. Uit de eerste die cr in tweevoud hangt zal hij vernemen dat de koffiebar bij rech terlijk vonnis voor twee maanden isr ge sloten, wegens over treding der prijsvoor- schnften. In de twee de zet de eigenaar uit een, dat in Juni 1946, toen hij zijn overtre ding beging, „ver schillende artikelen niet langs normale weg te bekomen" wa ren en dat hij wel ge noodzaakt was te hoge pry zeil te berekenen. Namens de vaste be zoekers, die het blijk baar al weten, geeft hij aan eventuele an dere belangstellenden het adres op van een naburig etablissement vaar zij terecht kun nen zolang hij zelf al leen aan wassenbeel den gastvrijheid mag verlenen. Dat andere etablissement heet „Ehza's Vlucht"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1