HET ROTTERDAMSCH PAROOL Commissie zal regering adviseren over tweede luchthaven Opbouw Verenigde Staten van Indonesië gaat door C.v.G.D. leest Nederland en Republiek de les Russen erkennen rode raad als wettig bestuur So wj et-Unie wil overleg in kwestie van vetorecht Schieveen of Ypenburg Verzouting van onze wateren bedreigt de landbouw Minister Spitzen licht pers in Tien mille verbrast Soetsjou veroverd door rode troepen Extra treinen ingelegd Weerbericht 1 f 91 GEEN RAADSBEBAT OVER DE VLIEGVELDKWESTIE Adviescommissie uit de raad benoemd Ministers konden met de republiek geen overeenstemming bereiken Stikker c.s. Zondag Economische situatie critiek" Het zwakke geslacht MARSHALL BLIJFT, ZEGT TRUMAN Bevin terug in Londen Labyrinth in Berlijn Hirohito wenst goede relaties met VS Senaat schenkt Spaak zijn vertrouwen Brand in Harz-gcbergte „Onnodig formalisme worde vermeden" naar Nederland Michelangelo's „David" naar Amerika Huldiging van comité nationale belangen Vrijdag 3 December 1948 led. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn.prijs: per week 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 283 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier: Amsterdarasche Bank te Botterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: Th, Ramaker Van een onzer redacteuren) De minister van Verkeer en Waterstaat, uir. D. G. W. Spit ren, heeft Donderdagavond medegedeeld dat zeer binnenkort de instelling tegemoet kan worden gezien van een commissie, beslaande uit vertegenwoordigers van de daarbij betrokken departementen en dc gemeenten Rotterdam, Den Haag en Rijswijk, die op korte termijn haar advies zal moeten uitbrengen over öe ligging van dc tweede westelijke luchthaven. Dit wil das zeggen, dat Dver de kweste Sehleveen—Ypenhurg, die hiermede gelukkig weer uit de sfeer van onzakelijke openbare vergaderingen wordt gehaald, spoedig een definitieve beslissing mag worden verwacht. meen echter, zei hij, dat alle open bare werken, waar het om gaat, volgens de deskundigen van Wa terstaat zoveel betekenis hebben, dat zij het geld dat er in werd ge stoken, stellig waard zijn. Over de verdiensten van ieder werk afzon- d—'jk en zelfs van 't gehele com plex te zamen achtte de minister geen twijfel mogelijk. Wat men nu ook neemt, de voltooiing van het Amslerdam- Rijnkanaal, die van de tunnel onder het Noord zeekan aal bij Velzen, van het Fries-Groning se en van het Twentse kana- lenstelsel, van bruggen en we gen, het belang ervan is onbe twistbaar, doch de regering heeft op het ogenblik nog met andere factoren rekening te houden. Deze factoren moesten, op het ogenblik dat een beslissing viel, 'n grotere invloed hebben, dan de verdiensten van de werken zelf. Intussen bevestigde de minister dat ook naar zijn oordeel het uitstellen van de voltooiing van bepaalde openbare werken nadelige invloed zou hebben op de industrialisatie plannen. Indien men de gebieden, waar men hoopt dat nieuwe indus trie zich zal gaan vestigen, niet ontsluit door aanleggen of verbete ring van kanalen eh wegen, dan is de verwachting, dat de industrie zich daar zal gaan vestigen, niet reëel. Haven vraags tukken Wat de havenvraagstukken be treft merkte de minister op dat er minder aandacht dient te worden besteed aan onderlinge tegenstel lingen tussen de nationale en zelfs de Beneluxhavens dan aan de twee grote havens in Duitsland, die de minister alle goeds toewenst zolang zü zich er maar van onthouden de Beneluxhavens met alle middelen naar het leven te staan Voor de minister antwoordde de directeur-generaal van Rijkswater staat, dr. ir. W, J. H. Harmsen, op enkele vragen over dat gevaar lijke vcrzoutirgsproces van onze Minister Spitzen deed ons deze mededeling tijdens de ontvangst op zijn departement van een groep journalisten, die deze week een reis hebben gemaakt langs de belang rijkste openbare werken, die op dit ogenblik in ons land onderhanden zijn. Vele van deze objecten zijn in het middelpunt van de belangstel ling gekomen sedert de regering besloot voor het volgend jaar de uitgaven, die hun voltooiing ver gen, aanzienlijk te besnoeien, in verband met de toestand van 's lands financiën. In de kringen van de pers had men de indruk dat ook nog wel an dere factoren zullen hebben mee gespeeld, doch minister Spitzen kon op vragen, die hem in dit ver band werden gesteld, geen ant woord geven, omdat de schriftelij ke behandeling van zijn begroting nog niet is voltooid. In het alge- De distributie-fraude in Utrecht In verband met de Utrechtse dis tributie-fraudes heeft nog voor de economische politierechter terecht gestaan J. D. van B., die in 1944 al eens veroordeeld werd wegens een diefstal met braak. Hij had daarvoor een jaar gevangenisstraf ondergaan. De man was deson danks later aangenomen en ge handhaafd als distributie-ambte naar. In Mei 1948, toen hij op de afdeling uitreiking was geplaatst verviel hij tot ernstige malversa ties, waarmee hij in totaal ruim tienduizend gulden verdiende. Hij kocht een motorfiets'fen ging o.a. in Amsterdam aan de zwier terwijl zijn vrouw en twee kinderen in armoeded leefden. Er was van het geld niets overgebleven. De officier van justitie eiste te gen deze verdachte een gevange nisstraf van 2 y2 jaar. Het vonnis werd bepaald op een jaar en acht maanden met aftrek. De Chinese communistische radio heeft gisteren bekend gemaakt, dal de rode troepen de stad Soetsjou zijn binnengetrokken, Soetsjou, dat drie weken lang het middelpunt is geweest van een felle strijd, ligt 320 k.m. ten Noorden van de Chi nese hoofdstad Nanking. De Chinese regering heeft giste ren aan de buitenlandse diploma ten medegedeeld, dat zij met van plan is, Nanking te verlaten, doch dat zij buitenlandse diplomaten wel wilde helpen, als de2e uit Nan king wilden vertrekken. Het corps diplomatique heeft echter besloten, eveneens in Nanking te blijven. Mevrouw Tsjiang Kaj-sjek, die Woensdag in Washington aankwam is de gast van mevrouw Marshall. Marshall zelf ligt nog in het zie kenhuis, dat hij waarschijnlijk de zer dagen zal verlaten. Mevrouw Tsjiang heeft een audiëntie aange vraagd bij Truman en Marshall. •In verband met te verwachten druk reizigersverkeer zy» enkele extra trei nen Ingelegd. Ingaande 3 December op Vrijdag: Eindhoven—Utrecht: Eindhoven v. 17.04; Beest v. 17.15: Boedel v. 1727: Vught stopt 17.35: Den Bosch v. 17.43; Zalfbommel V. 17.55; Geldormalsen v. 18.06; Cutemborg v. 18.14: Utrecht C.S. a. 18.31. De» BoschUtrecht C.S. Den Bosch v, 19.43; Zaltbommel v. 19.55; Geldermaisen v. 30.06; Culemborg v. 20.14; Utrecht C S. a. 20 30. Ingaande 4 December 1948 op Zater dag: Eindhoven—Den Haag/Rotterdam. Eindhoven v. 13.04; Best v. 13.15: Boxtel v. 13 27; Vught v. 13.36: Den Bosch v. 13.51; Geldermalsen v. 14.11; Utrecht C.S. v. 14.37: Woerden v. 14.53: Gouda a. 15.10. Kaar Den Haag. Gouda V. 15,12; Voorburg stopt 15.33; Den Haag S.S. a. 15.37. Naar Rotterdam- Gcdda v. 15.15; Rotterdam Maas a, 15.32. Den Haag/Rotterdam—Utrecht. Rotterdam Maas v. 16.02; Den Haag S.S, V. 15.57; Gouda v, 16J25; Woerden v. 16.44; Utrecht C.S. a. 16.5B. MORGEN OPKLARINGEN We ersverwa cliting. geldig tot Zaterdag avond, Aanvankelijk meest zwaar bewolkt met plaatselijk enige regen 1 later flinke opklarin gen. Matige, langs de kust nog no en dan vrij krachtige wind tussen Znld en West. .Weinig verandering van temperatuur. 4 December: Zon op a 29. onder 16.31; Maan op 12 22. onder 19 35. 4 Dcc.: Hoog water te Rotterdam: le tfc 6.3B pur; 2e tfj 19.10 uur. wateren, dat steeds sneller voort schrijdt, zodat onze landbouwgron den thans ernstig worden bedreigd. Zolang het zeewater de grote ri viermonden ongehinderd kan bin nendringen, zal dit verziltingspro- ces doorgaan, tenzij er voldoende zoet water wordt toegevoerd. Ir. Harmsen mernt echter dat ook het afsluiten van vele open rivier monden nodig zal ril". waarbij ver schillende grote vaarwegen van sluisvrerken moeten worden voor zien. Wellicht zullen zelfs bepaalde rivierlopen geheel verlegd moeten worde». Er zijn hiervoor vergaande plannen in voorbereiding. Onder meer zal de toekomst van de Nieuwe Waterweg hiermede samenhangen. Inpoldering IJsselmeer Vervolgens kreeg de directeur van de WieringermeerNoord oost polder, dr. ir. S. Smeding, gelegenheid om zijn licht te laten schijnen - over de gevolgen, welke het uitstellen van de verdere inpol dering van het IJsselmeer moet hebben voor de cultuurtechnische dienst. Optimistisch toonde hij zich niet, want naar zijn oordeel zal, in dien er niet spoedig een begin wordt gemaakt met nieuwe inpol dering, deze dienst vrij snel uiteen vallen, hetgeen voor ons land zeer ernstige gevolgen moet hebben, omdat van het technisch personeel velen dan employ in het buitenland zullen zoekrn. Dr. Smeding sprak de hoop uit, dat zo spoedig mogelijk met het Noord-Oostelijk gedeelte van de Zuid-Oost polder zal worden be gonnen. Minister Spitzen maakte hierbij lachend de opmerking, dat dit de wens is van de directeur van de Wienngermeer-Noord-Oostpolder en hy liet ons in het onzekere over zijn eigen wensen wat dit betreft. Hjj besloot met de "herhaling dat naar zijn oordeel de thans veel be sproken openbare werken de groot ste belangstelling verdienen van de regering. Echter, zo knoopte hij daaraan vast, het zal van de Nederlandse arbeidsproductiviteit, van de ver hoging vooral-, van onze export, af hangen of ons land in de volgende jaren weer middelen zal kunnen opbrengen om deze werken te kun nen financieren. Er bestaat dus een wisselwerking tussen verdere in dustrialisatie zo goed als het win nen van nieuwe cultuurgronden zelfs mede mogelijk moeten ma ken. Op de kwesties, die met het uitstellen van de voltooiing van de ze openbare werken samenhangen, zullen wij dezer dagen in enkele artikelen nader terugkomen, aan de hand van gegevens die wij op onze reis door het land hebben ge kregen^' WÊÈÈ TOEN in de raadsvergadering ran Donderdagmiddag ais laatste agendapunt de nota met betrekking tot het vliegveld Ypenburg e« de luchthaven Rotterdam aan de orde kwam heeft mr. L. A. Donker, fractieleider van de P.v.d.A, mede namens zijn collega's de heren Van der Grinten (KVP), Wilschid (AR), Dwtliil (VVD) en Nelemans CH een verklaring ten aanzien van de vliegveldkwestie voorgelezen. Mr. Donker stelde hierin o.m. voor geen openbaar debat over het vliegveld- probleem te hovden; omdat dit onder de huidige omstandigheden, oppor tuun zou zijn. In de vers is het bericht verschenen, dat de re gering overweegt een. commissie van deskundigen te benoemen, welk bericht mr. Donker echter niet officieel bevestigd heeft gezien. (Inmiddels is de officiële bevestiging gekomen. Red. HRPDat echter het college van B. en TV. in "de strijd om een Rotterdams vliegveld voor hete vuren zal komen te staan, staat wèl uast, waarom mr. Donker het voorstel deed een commissie ad hoe uit de raad in te stellen, die in deze zaak het col lege zal steunen en van advies dienen. De raad ginq onmiddellijk over tot de benoeming van deze commissie, sGwenpeslefd uit de vijf boven genoemde frad ie leiders. De nota met betrekking tot de vllegveldkwestie tuerri als kennisgeving aangenomen. De steiwiirafe van de heer Frits Diepen, die. gewapend met schryj- bloc en potlood, drie uren lang op de publieke tribune te wachten zat, was in enkele minuten met haar «ersïag klaar, een kattebelletje, -waar uit haar merk gever vermoedelijk wel niet voldoende stof zal kunnen puren voor het schrijven van een nieuwe brochure! Winston Churchilldie juist zijn 74ste verjaardag vierde, bestaat het, nog deel te nemen aan de jacht. Men ziet hem hier bij de start mevr. Churchill toewuivenu oor dat hy zich by de andere jagers voegt. Heden is te Parijs het vierde in terim rapport, uitgebracht door de commissie van goede diensten in Indonesië aan de veiligheidsraad, voor publicatie vrijgegeven. Het rapport geeft een overzicht over de periode van 11 Juni tot 15 No vember 1948 en in de inleiding wordt nog iets gezegd over de ont wikkeling na 15 November. „Ondanks de pogingen van de leden der commissie om een basis te vinden voor'oplossing van het Indonesische probleem op basis van de Renville-overeenkomst, is er geen enkele vooruitgang geweest, sedert het derde interimrapport aan de veiligheidsraad in Juni van dit jaar werd aangeboden, aldus lezen wij in de inleiding. Sedert eind Mei hebben er geen politieke onderhandelingen meer plaats ge had. De Nederlandse delegatie heeft geweigerd voorstellen van de Australische en Amerikaanse ver tegenwoordigers in de commissie in overweging te nemen. De vertraging in de oplossing van het politieke geschil heeft 4 belangrijke consequenties ge had^. een verslechte ring van de economische si tuatie binnen de republiek en een vertraging der economi sche rehabilitatie van Indone- sië als geheel, b. een toene men van politieke moeilijkhe den binnen de republiek, c. een toenemen van de po litieke spanning tussen de twee partijen, d. een toenemen- d e spanning betreffende de - wapenstilstand, met nis gevolg de mogelijkheid voor een al gehele mislukking van de be- s land sovereen kom st. Naar aanleiding van punt a. zegt de commissie ondermeer; Dezer dagen verwierf de 72- jarige weduwe Bentsine Bendtsen uit Nykjoebing Seelandl.de gou den sporimedaille voor vrouwen. Het oude dametje leverde enke le opmerkelijke prestaties. Zy fietste 20 kilometer in 57 minu ten. liep de 209 meter in 32 se conden en wierp de speer 18 me ter ver. Het onderscheidingsteken was dus wel verdiend, en wat Bentsine Bendtsen betreft zal niemand meer van het zwakke geslacht durven spreken. President Truman heeft gisteren op een persconferentie gezegd, dat Geor-' ge Marshall erin heeft toegestemd, mi nister van buitenlandse zaken te blij ven. Truman zei. Marshall zulks te heb ben verzocht. Er zou thans geen ver andering in het kabinet komen. Alle kabinetsleden hadden erin toegestemd bi functie te blijven. Op de vraag van journalisten, C de president zich zou wreken op vooraan staande functlonnanssen. die zijn ne derlaag in de verkiezing hadden ver wacht, antwoordde Truman verge vensgezind te zijn. Hij zei, dat hy op niemand boos was en dat bij niet wist, Iemand iets te vergeven te hebben. De Britse minister van buitenlandse zaken, Emest 'Bevin, is gisteren in Londen teruggekeerd na een vacantte van bijna vier weken aan de Engelse zuidkust. Hij zal zijn werkzaamheden niet eerder dan Maandag hervatten. Het Sowjetbestuur te Berlijn heeft de Dinsdag ingestelde communis tische gemeenteraad erkend als het ..enige wettige bestuur" van Ber lijn. In een brief van kolonel Jellsa- rof, plaatsvervangend Russisch com mandant van de stad, wordt ge zegd, dat het Sowjetcommando de „voorlopige democratische magi straat" alle bijstand en steun zal verlenen. De brief van JelisaTof is het ant woord op een desbetreffend ver zoek van Ottomar Geschke, het communistische raadslid, dat de vergadering van Dinsdag had geor ganiseerd. Geschke had zijn ver zoek tot alle vier de bezettende mo gendheden gericht. Het Britse militaire bestuur heeft officieel geantwoord, dat het geen moment dc aanvaarding van een dergelijk „onwettig lichaam" zal overwegen. Terwijl de nieuwe magistraat van de So wj et-Russische sector van Berlijn onder leiding van burge meester Friedricb Ebert in het stad huis in de Parochial-strasse verga derde, vergaderde de oude magis traat onder het presidium van de dienstdoende burgemeester dr. Frie- densburg in een kantoorgebouw van de Britse sector. Aan beide zij den heeft men met grote moeilijk heden te kampen, zowel door het feit, dat talrijke ervaren en inge werkte beambten niet meer op hun plaats achter de^ bureaux zijn terug gekeerd als de omstandigheid, dat de nieuw benoemden in het laby rinth van het bestuursapparaat nog niet de weg weten- Daarbij komt, dat de beambten, die naar de magi straat van het Westen zijn overge gaan, erin geslaagd zijn veel waar devol actenmateriaal mede te ne men Anderzijds moeten de beamb ten van de oude magistraat in West- Berlijn rich behelpen met dikwijls zeer primitieve kantoorinrichtingen, terwijl ook het gemis van de ar chieven het werk uitermate hindert. Bovendien zijn de veertien afdelin gen van de West-Berlijnse, magi straat ondergebracht in tien ver schillende gebouwen, die tamelijk ver uit elkaar Iggen, hetgeen d" samenwerking vertraagt. Incident Voor het stadhuis in de Sowjet- sector kwam het Donderdag tot een incident. Een Britse verbindings officier wilde een aantal Britse do cumenten en kantoorbehoeften per vrachtauto overbrengen naar de Westelijke sector, maar werd daarin gehinderd door Duitse politieman nen van de Sowjetsector. Het bleek tenslotte te gaan om enige pruile- manden en twee schrijfmachines, waarvan de Engelse officier zei dat ze aan de Britse verbindingssectie waren, geleend door de oude magi straat. Hij werd echter gedwongen ze achter te laten en zal Vrijdag een nieuwe poging doen. De republikeinse autoriteiten zijn niet bereid stappen te ondernemen voor hel verkrijgen van handelsvergunningen, welke naar hun inzicht een- erkenning zouden Inhouden van de Nederlands- Indische regeiing Deze factoren heb ben dc normale handel van en naar de republiek bijna geheel tot stilstand ge tracht. De economische situatie in de republiek is thans kritiek. De cultures en ondernemingen zijn verwaarloosd. Naar aanleiding van punt b. zegt de commissie, dat de vertraging in het bereiken van een politiek accoord het republikeinse bestuur voor grote In terne politieke moeilijkheden heeft ge plaatst Zii voegt hieraan toe, dat de republiek met grote bezorgdheid gade- Slaat hoe de Nederlandse regering Is voortgegaan'met besprekingen met ver- tgenwoordigers van nlet-republikeinse gebieden in Indonesië en de politieke organisatie van onder Nederlandse con trole staande gebieden heeft aangemoe digd. De status van deze gebieden blijft bepaald volgens de regelingen van de Renville-overeenkomst en de republiek heeft de vrees uitgedrukt, dat de Ne derlandse politiek gericht 1b op de ves tiging van een federale interim-rege ring voor Indonesië zonder deelneming van de republiek. Bij punt c. tekent de commissie aan dat er een merkbare toeneming is van politieke spanning tussen partijen. Naar aanleiding van de jongste be sprekingen in Djogja zegt de commissie: „de Nederlandse ministers Sassen en Stikker hebben aan de commissie me. degedeeld, dat indien deze rechtstreekse onderhandelingen resultaat mochten hebben, formele onderhandelingen onder auspiciën van de commissie zullen plaats hebben, Zn hoofdstuk 2 van het rapport wordt o.m. gesproken over de kwestie van opiumsmokkel. De commissie merkt naar aanleiding hiervan op: „Tot nu toe zijn geen bewijzen van deelneming van een dezer officiële republikeinse personen aan dergelijke activiteiten aan de commissie overgelegd." Keizer Hirohito van Japan heeft pre sident Truman een boodschap doen toe komen, waarin hy zegt, dat hij „de nauwste en hartelijkste betrekkingen met de V.S." wil bevorderen. De boodschap werd mondeling ann president Truman overgebracht door Joseph Kennan, hoofdaanklager in het proce6 tegen de van- oorlogsmisdaden beschuldigde Japanse leiders. Twee treinen zijn tussen Straatsburg en Lauterbpurg op elkaar gereden. Er zijn acht doden en 20 tot 25 gewonden, van wie velen ernstig. De botsing was het. gevolg van het feit, dat men tijde lijk op enkel spoor was gaan rijden wegens reparatie van de lijn. Vier wa gons vielen van de spoordijk. Tijdens zijn verblijf te Bondo- ■woso heeft dr Beel in de ver gadering van het voorlopige parlement verklaard, dat het de uitdrukkelijke bedoeling is van de Nederlandse regering, dat de regelingen voor het bewind van Indonesië in overgangstijd vóór 1 Januari aanstaande in werking zullen treden. In deze vergadering installeerde dr. Beel de Wali Negara van Oost Java, Achmed Koesoemo Neg ore. De zitting van het parlement werd tevens bijgewoond door de kamer leden van der Goes van Naters, Romme, Meyerink, Tilanus en Korthals. Dr. Beel noemde het uiter mate verheugend te kunnen constateren, dat ook in Oost- Java de drang onder de bevol king leeft op constructieve wjjze mede te werken aan de opbouw van de Verenigde Sta ten van Indonesië. Wanneer de regeling voor het bewind m overgangstijd eenmaal in werking zullen zijn getreden, zullen wij het bouwwerk niet in zalige rust kunnen gaan beschou wen maar aller krachten moeten blijven inspannen om het karwei te voltooien. In een telegram van Reuter wordt nog gezegd: Waarnemers te Batavia mer ken op, dat de verklaring van dr. Beel, na het gisteren geno men be,sluit van de Neder landse regering, dat de Neder landse kabinetsdelegatie Zon dag naar Nederland zal terug keren, zonder hervatting van de informele besprekingen met de republiek, van zeer grote betekenis is Het bureau United Press weet hier nog aan toe te voegen, het be sluit van de minislriële delegatie plotseling naai- Nederland terug t» keren verrassing heeft gewekt in Nederlandse en republikeinse krin gen te Batavia. Ware het met, dat Zaterdag aan staande de delegatie Sassen, Stik ker, Neher een bijeenkomst zou bijwonen van. de federale raad. dan zou het vertrek warschijnlijk reeds eerder zijn vastgesteld. Hoewel de mogelijkheid open blijft, dat do delegatie te eniger tijd naar Bata via zal terugkeren acht men het een slecht voorteken voor 't even tueel bereiken van een accoord, dat reeds na de eerste aftastende be sprekingen, de Nederlanders naar Den Haag terugkeren. Naar het ANP van welinge lichte zijde in Den Haag ver neemt, heeft voor het vertrek van de delegatie uit Nederland de Nederlandse -regering als richtlijn gegeven, dat de dele gatie zou terugkeren op een door haar zelf geschikt geacht tijdstip, om in nader overleg met Den Haag te treden. De mogelijkheid bestaat, dat eni ge der deskundigen te Batavia ach terblijven om zo nodig de informe le besprekingen voort te zetten. Ook bestaat de kans, dat enige leden van de delegatie uit het par lement voorlopig nog als waarne mers te Batavia blijven. Een be slissing hierover is echter nog niet genomen. De nieuwe Belgische coalitie-regering van pBul-Henrl Spaak heeft Donder dagavond met 107 tegen 20 stemmen, LU acht onthoudingen, een vertrouwens votum van_de sennnt verkregen. Enige dagen geleden reeds sprak ook de Belgische Kamer van Afgevaardig den haar vertrouwen in dc nieuwe re gering-Spaak uit, In het noordelijk gedeelte van het Harz-gebergto woedt een grote brand in de nabijheid van Goslar. De brand be slaat een oppervlakte van ongeveer vijf tien kilprrjeter breedte en wordt door de Westenwind in Oostelijke richting aangewakkerd. Men vreest, dat een groot gedeelte van het vaor de uitvoer bestemde kaphout vernield zal worden. De Sow jet-Unie heeft Donder dagavond in de'vergadering van ds tweede politieke commissie een re solutie ingediend over de kwestie van het veto-recht; waarin uiting wordt gegeven aan „vertrouwen, dat de Veiligheidsraad in de toekomst, waar nodig, de methode van over leg zal toepassen en zal pogen de mogelijkheid van aanvaarding van besluiten met algemene instem ming te verbeteren." De volledige tekst van de Sowjet- russlsche resolutie luidt: „De algu- mene vergadering oordeelt het van byzonder belang, dat alle ieden-sta- ten er naar blijven streven het, ge zag van de Verenigde Naties te verstevigen in overeenstemming met de hoge beginselen van het Handvest, dat door alle vredelieven de naties Is erkend. Zij beschouwt het van bijzonder belang, dat de naties, grote en kleine, zich verenigen in hun po gingen de onderlinge vriendschap pelijke betrekkingen' te ontwikke len en de internationale vrede en veiligheid te verstevigen, En'doet daarom een beroep op de Verenigde Naties de internationale samenwer king op bovengenoemde basis uit te breiden onder vermyding van on nodige regelingen en formalisme in het optreden van haar organen eu bevordering van de ontwikkeling van practisehc resultaten op het gebied van de politieke, economi sche en culturele samenwerking tussen de volkeren. Zij overweegt, dat het beginsel van eenstemmigheid onder de per manente leden van de Veiligheids raad by het nemen van beslissingen door de raad een hoogst belangryko voorwaarde is voor het waarborgen van effectief optreden door de UNO bil het ontwikkelen van samenwer king tussen de naties en het hand haven van de internationale vrede en veiligheid en spreekt daarom haar vertrouwen uit, dat de Veilig heidsraad in de toekomst dienover eenkomstig rekening zal houden met de ondervinding uit zijn werk in het verleden, waar nodig de me thode van raadpleging zal toepas sen en zal pogen de mogelijkheid van aanvaarding van besluiten met algemene instemming te verbete ren. Van officiële rijde Is te Batavia bekendgemaakt, dat in overeen stemming met het desbetreffende besluit van de Nederlandse rege ring, do ministers Sassen en Stikker en de heer Neher Zondag naar Ne derland terugkeren om verslag te doen van hun besprekingen in Ba tavia en KaÜoerang. Bevoegde, officiële kringen in Den Haag hebben gisteren naar ANP meldt, commentaar geleverd, op het vierde interim-rapport van de Commissie van Goede Diensten. Naar het oordeel in Nederlandse officiële kringen geeft het rapport een op essentiële punten onvolledig en daardoor een misvormd beeld van de huidige situatie in Indone sië. Het is inderdaad waar, dat na het verschijnen van het derde inte rim-rapport geen vooruitgang naar een politieke oplossing van het ge schil valt te bespeuren. De politieke onderhandelingen hebben echter tot op 23 Juli 1948 doorgang gevonden. De republikeinse delegatie heeft toen aan de agenda-commissie me degedeeld, dat zij voor een niet ver der gelimiteerde periode uitsluitend onderwerpen wilde bespreken, die betrekking hadden op dc nakoming van het bestand. Het beroemde beeldhouwwerk „Da- ;d" van Michelangelo, zal Maandag voor een tijdelijke tentoonstel]mg naar Amerika gezonden worden. Het is de eerste maai, dat dit ko lossale beeldhouwwerk Italië zal ver laten, sedert het ogenblik, waarop de 28-jarige Michelangelo het in 1503 vol tooide. In een van de zalen van „Caland West" is gisteravond op sobere wijze de commissie gehuldigd, die de jubileumfeesten voor Rotterdam heeft georganiseerd. Na een. welkomstwoord van dr. K. P. van der Mandele sprak bur gemeester Oud jen overhandigde de leden van het comité als aanden ken van hun werk eon grote foto van koningin Julians, waarop aan de achterzijde een oorkonde was afgedrukt met de handtekeningen van burgemeester Oud en mr. Van der Mandele. Mr. K. P. van der Mandele bracht daarna hulde aan de voor zitter, de secretaris en de penning meester van de commissie en bood de secretaris^ de heer Van Katwijk ccn gemakkelijke stoel aan als waardering voor zjjn werk. Na enige korte woorden van de heer Elom, dankte de secretaris voor de gebrachte hulde. Tot besluit van de avond werden er twee films ver toond, over de feestelijkheden te Rotterdam en van de inhuldiging. Rotterdams elftal Zwaluwen Het Rotterdams elftal zal op Tweede Kerstdag een wedstrijd spe len tegen de Zwaluwen in het Sta dion Fcsjonoord. Het spiedend prijzen-oog Een Rotterdams caféhoudster ver kocht koffie tegen 20 cent per kop, jenever voor 30 cent per glas en navenant. Deze prijzen waren te hoog, De tuchtrechter veroordeelde haar tot een boete van f 10.als mede ontneming van hel door de overtreding behaalde voordeel ad f 1000.—. Wegens het niet prijzen van spij zen en dranken kwam daar nog een boete van f 25.bij. Een koopman die coupons heren- sloffen le duur aanbood, kreeg f 50.boete en verbeurdverkla ring van twee coupons. Eveneens f 2000.boete kreeg een Rotterdamse bakker, die aan verschillende bedrijven amandel- bioodjes van 50 gram had verkocht a 16 cent per stuk. „Joïian de Wilt" verkocht aan Griekse firma De N.V. Stoomvaart Maatschappij „Nederland" deelt mede, dat de „Johan de "VVitt" aan do Griekse firma Goulandria in Londen is ver kocht. Het schip zal In de toekomst onder Panamese vlag gaan varen. Het In 1919 te water gelaten schip heeft een veelbewogen ge schiedenis achter de rug, het heeft 67 reizen naar Indonesië gemaakt en daarmee 50.000 passagiers ver voerd. In de oorlog deed de Jo han de Wltt dienst als troepen transportschip en vervoerd^ in die „functie" Engelsen, Fransen, Polen, Amerikanen, Canadezen, Austra liërs, Nieuw-Zeelanders, Brits- Indiërs en Marokkanen. Van 5 tot 't October 1944 logeerde prinses Ju liana to Liverpool aan boord van. het schip; zij bracht toen een be zoek aan de Nederlandse koopvaar dijvloot. Voor de competitie hoofdklasse N.T.T.B. spelen Zaterdagmiddag om 3 uur in de bovenzaal Rochus- senstraat 379, Wifra en AMVJ uit Amsterdam. Deze wedstrijd heeft een byzonder karakter daar AMVJ de vijfde en Wifra de zesde plaats op do ranglijst innemen. Beide teams zijn van gelijke sterlrte. Bij AMVJ speelt o.a. mee van Zoclen en bij Wifra de Rotterdamse kam pioen Willcmstein.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1