HOPELOOS BERLIJN HET ROTTERDAMSCH PAROOL West-Berlijn morgen ongehinderd naar de stembus? Terugreis van Ned* delegatie uitgesteld Ontwerpen voor Atlantisch pact aan VS voorgelegd Geruchten over provocaties van de zijde der communisten Met Kerstmis: 'Extra kaas Nanking zou gaan onderhandelen Ssvenum krijgt weer huisnummers Kauwgom verboden in Sowjetsector Liquidateur van verenigingen voor Bijzonder Gerechtshof Wetsontwerp inkomen prinses Wilhelmina Brits voorstel töt UNO-beheer over Jeruzalem aangenomen Verliezen in Indonesië Mussolini had kunnen blijven leven TekstinMaartvoor het Congres? Trygre Lie vraagt geld voor de CvGD Cochran naar Djogja Jaarbeurs gaat een machinehal bouwen Het skelet onder de vloer .Emmaüsgangers" toch van Vermeer? Weerbericht Zaterdag 4 December 1948 led. en Adm. Langs Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn.prilsi per week 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool** DE SCHIEDAMMER ïcbtste jaargang, No. 284 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier; Amsterdamsche Bank te Botterdam Directeur; B, de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker De uiterlijke rust, die tot dusverre de Rerlynse verkiezingsstrijd ken merkte» schijnt langzamerhand plaats te gaan maken voor een sfeer van spanning. De woorden van communistische sprekers, de scherpe toon van de links-radicale pers, de geruchten, dat uit de Sowjet-Russische zone „knokploegen" naar Berlijn gestuurd zouden worden om Zondag Incidenten te provoceren en de pogingen van linkse zijde om verkie zingsvergaderingen der burgerlijke partüen in West-Berlijn te storen, dragen daartoe-bij. De voorzitter der Berlïjnse SED, vsn het Sowjetrussische militaire Jendretzky, zon op «en vergadering bestuur, die Donderdagavond de in de Sowjet-sector gezegd hebben; burgemeester van de Oostmagis- „Wij hebben nu eenmaal toege- traat, Friedrich Ebert, ontving grepen, wy zullen nog geheel an- ders toegrijpen," en de eerste mi nister van Saksen, Seydewitz, zou gezegd hebben: „De strijd om Ber lijn moet thans actief en offensief ■worden gevoex'd. De verkiezingen van Zondag moeten door een bui tengewone aanwending van alle vooruitstrevende krachten worden verhinderd, want een sterke deel neming aan de verkiezingen zal de Westelijke mogendheden het recht geven te zeggen, dat zij te Berlijn moeten blijven." Vrijdagmiddag, tijdens een mas- Eabetoging_ der sociaal-democraten waar Louise Shroeder en prof. Eeutar het woord voerden, kwam het evenals Donderdag in vele an dere verkiezingsvergaderingen tot vechtpartijen met jeugdige perso nen, die poogden het houden van redevoeringen te verhinderen. De leiding van de stadsspoor, die on der controle der Sowjets staat, had opdracht gegeven de treinen het station Witzteben te laten voorbij- Tijden, zodat de passagiers, die aan de betoging wilden deelnemen, pas op het volgende station konden uitstappen en enige kilometers te voet moesten afleggen. Een bericht van de „Nachtex- press", een van de linkse avond bladen, dat de Amerikanen zouden overwegen zich in het a.s. voor jaar uit Berlijn terug trekken, zou naar men meent ten doel'hebben, de Berlïjnse bevolking van de doel loosheid van gemeenteraadsverkie zingen te overtuigen. Intussen heeft de Sowjet-Russische stads- commandant de nieuwe magistraat in Oost-Berlijn niet alleen als enig rechtmatig stadsbestuur er kend, maar ook verzekerd, dat hij alle hulp en ondersteuning zal verlenen om deze magistraat „ae uitoefening van zijn functies mo gelijk te maken". Maarschalk Sokolofski, de chef Naar A. P. meldt zullen de Nederlandse ministers, volgens officiële Nederlandse woord voerders morgen wellicht niet naar Nederland terugkeren. Zij voegden hieraan toe, dat Hatta anisschien voor besprekingen naar Batavia zou komen. Hedenmorgen is het Ameri kaanse lid van de Commissie voor Goede Diensten, Merle Cochran naar Djogja gevlogen om een bezoek te brengen aan Hatta. Dit is een verrassende wending, gegeven, het feit dat Donderdag werd bekend gemaakt dat de on officiële besprekingen te Kalioe- rang waren geëindigd en de Neder landse delegatie naar Den Haag zou terugkeren. Waarnemers die de zaken van nabij kunnen volgen, hebben ver klaard dat wellicht 't Amerikaan se ministerie van buitenlandse za ken nog eens duidelijk te verstaan heeft gegeven dat het wenst dat de onderhandelingen worden voort gezet. In verband met de goede jnelkgift van het vee en de daaruit voortvloeiende ruimere kaasproductie fn de afgelopen periode zal het mogelijk zijn aan alle leeftijdsgroepen 100 gram kaas extra ter beschikking te stellen, waarvoor in de bonnen!Jjgt van 16 December een extra bon wordt opgenomen. Desgewenst kan men ap deze bon 125 gram korstloze kaas betrekken. Sinterklaas; wiens verjaardag nu met rasse schreden nadert, heeft het verschrikkelijk druk met hel bezoeken van alle zoete kinderen in ons landIn Eindhoven gunde de bisschop zijn schimmel even rust om voor de televisiecamera, te poseren. zou er op aangedrongen hebben, te pogen invloed te winnen in de kringen der Berlïjnse intellec tuelen. Volgens een bericht van het Sowjetrussische nieuwsbureau zei hij: „te Berlijn bestaat de Duitse academie voor wetenschappen, die tot een centrum van wetenschap pelijk denken voor geheel Duits land gemaakt kan worden. Er zijn voorts wetenschappelijke vereni gingen en andere culturele inrich tingen, die door de nieuwe magis traat tot medewerking moeten worden bewogen." Sokolofski beval aan, de promi nente vertegenwoordigers van het geestelijk leven van Berlijn zo te betalen en met levensmiddelen en andere materiële behoeften te voorzien, dat zij niet door 2org voor het dagelijks brood worden gedrukt. Voortzetting strijd hangt af v.an succes van mevrouw Tsjiang In gewoonlijk welingelichte krin gen te -Sjanghai wordt verklaard, dat, indien mevrouw Tsjiang-Kai- Sjeks bezoek aan Washington met tot resultaat zou hebben, dat uitge breide Amerikaanse steun aan Chi na verzekerd werd, de nieuwbe noemde premier, dr. Soen Fo, zijn pogingen om een regering te vor men zou opgeven en zou trachten met de communisten te onderhan delen. Ondanks herhaalde officiële te genspraak geloven welingelichte kringen te Hongkong en Kanton, dat generalissimus Tsjiang-Kai-Sjek zich binnenkort uit het bedreigde Nanking naar Kanton zal bcgëVent Volgens een onbevestigd bericht uit Kanton, zou de Soen Jat Sen- universiteft aldaar verzocht zijn haar gebouwen binnen tien dagen te ontruimen om plaats te maken voor de centrale regering. Van nationalistische zijde wordt bericht, dat de regeringsdivisie die zich uit Soetsjou een weg baant raar het gevechtsterrein te Pengpoe. hevige aanvallen onderneemt op de communistische troepen >n het -ge bied van Soehsien, halverwegen Soetsjou en Pengpoe. Hot plaatsje Sevenum in de Peel. des tijds wijkplaats voor vele geallieerde piloten, verzetslieden en onderduikers. door het verzet ondernomen actie, opsporingen moest bemoeilijken Maar het ontbreken der hulsnummers begint nu wat lastig te worden, zodat de raad heeft besloten, dat 1 Januari alle hulzen weer genummerd moeten zijn. Treinbotsing bij Berlijn eist zestien doden Bij Falkensee, even ten Westen van Berlün in dc Russische zone, is gisteren een personentrein op een stilstaande trein gereden. Bij dit onseluk ziin zes tien personen gedood, vijftien gewond. De communistische magistraat te Berlijn her ft gisteren een uart zijn eerste verordening en ui t- peuaardigci: deze heeft betrek king op het gebruik van kauw gom, dat voortaan in de Sowjet sector verbaden is. Een verslag gever van een Amerikaans blad in de Westelijke sector, die zich een ogenblik in de Oostelijke sector ophield, werd door een Qast-Berliju.se agent aangehou den. Hem werd kortweg mee gedeeld: „Gom kauwen is Ame rikaans. en het is in de Ooste lijke sector verboden". Fanny Blankers-Koen en Wrni Slijkhuis naar de VS Fanny Blankers Koen zal aan de zestiende jaarlijkse overdekte athletiek kampioenschappen deel nemen, verklaarde de secretaris van de Amerikaanse Amateur Athletic Union. Van de Nederland se lange afstandloper Wim-Slijk huis wordt eveneens verwacht dat hij zal deelnemen, terwijl verder de Zweedse afstandlopers Ahlden. en Eengtsson zijn uitgenodigd. Postzegels, die in 1949 niet meer geldig zijn De zo merp ostzeg e 1 s. uitgegeven In 1947, van 2, 4, IV», 10 en 20 cent, en de ■eld&digheidszegels <kmderzegels>, uit- Terwijl de Belgische textielindtistrie met werkloosheid te kampen heeft, hebben de Nederlandse textielfabrieken een schreeuwend tekort aan ar beidskrachten. Van ver in de omtrek worden de arbeiders en arbeid sters naar de industriecentra gehaald. Tegelijkertijd worden in Twente nieuwe spinnerijen en weverijen gebouwd. De in aanbouw zijnde spin nerij van Van Heek en Co. te Enschede Voor de Rotterdamse Kamer van het Haags Bijzonder Gerechtshof stond Vrijdagmiddag mr. H. M. M. Fransen uit Den Haag terecht, die zich wegens hulpverlening had te verantwoorden. Fransen zou tij dens de bezetting als liquidateur van een aantal organisaties en ver enigingen zijn opgetreden. Zo ont bond hij de K.K. Staatspartij, de Staatk. Gereformeerde partij, de Vriji. - Democratische Bond, de Christelijke Democratische Unie, Er is een wetsontwerp ingediend aan- - r.r ïk een wcuuii«wclu luucm.iwu gegeven in 1947. van dezelfde frankeer- gaancje het inkomen uit 's Rijks kas waarden, zullen met ingang van 1 £an prinses Wilhelmina, De ministers Sofoclls, de 88-jarlge Griekse pre mier. die verleden week twee hartaan vallen kreeg, zal binnen enkele dagen zjjn ziekbed kunnen verlaten, aldus weed gisteren te Athene bekendgemaakt. De ministers van binnenlandse zaken en van finan ciën hebben gemeend, bxj de vaststel ling van dit bedrag aansluiting te moe ten zoeken bij het jaarbjks inkomen dat de Grondwet voorschrijft aan de doch ter des kontngs, die na het overlijden var» haar gemaal de vermoedelijke erf genaam ls van de kroon. De politieke commissie heeft gis teren met 34 tegen 5 .stemmen bij 14 onthoudingen een Brits voorstel goedgekeurd, volgens hetwelk de stad Jeruzalem onder internatio naal beheer zal worden gesteld. De binnenstad moet zo snel mogelijk gedemilitariseerd worden en de be volkingsgroepen behoren plaatselijk zoveel mogelijk atitonomie"'te ont vangen. De verzoeningscommissie zal een commissaris voor de stad benoemen. Een door Engeland en Amerika gesteunde aanbeveling om de Ara- bevelingen, die nog door de Assem blee moeten worden goedgekeurd, alvorens geldigheid te krijgen. Red.) Dr, Bunche, de waarnemend be middelaar, is naar Cairo vertrok ken om te pogen, Joden en Arabie ren te overreden om het huidige be stand te'-veranderen in een wapen stilstand. Dr, Bunche zal ook Haifa, Tel Aviv en Amman bezoeken. De uit de Veiligheidsraad be noemde commissie, die zich bezig houdt met Israels aanvraag tot lid maatschap van de UNO, heeft gis- biscJie helft van het verdeelde Pa-1 teren besloten, het verzoek niet te lestma toe te-voegen aan hei ko~ behandelen, voordat de politieke ninkrijk Transjordanië, zoals ook was voorgesteld door wijlen graaf Bemadotte, werd verworpen. De haven van Haifa en het vliegveld van Lydöa werden tot vrije havens verklaard, voor gelijkelijk gebruik door Joden en Arabieren. Vandaag wordt gestemd over een Syrische resolutie, die aan het In ternationale Hof van Justitie wil vragen of de Assemblee bevoegd wordt geacht, Palestina te verde len. (De besluiten die de politieke commissie neemt, zijn slechts aan- De regering1 maakt bekend, dat In de afgelopen week tot haar leed wezen de navolgende verliezen zijn gerapporteerd Koninklijke Landmacht: Sold, J. M. Emonts, uit Neer; Sold, ie kl. E. W. Molenaar, uit geneigd commissie' de bespreking van de Palestijnse kwestie heeft beëindigd. Mussolini had in leven kunnen blijven, heeft Riccardo Lombai'di. eertijds partiaanenlcidcr, thans se cretaris van de socialistische partij in Italië, Vrijdag medegedeeld ais getuige in het proces tegen maar schalk Graziani. In een bespre king met verzetslieden, georgani seerd door kardinaal Schuster van Milaan, heeft Mussolini te horen gekregen, dat hij volgens de con ventie van Ge.nèvc zou worden be handeld, als hij dc overgave van zijn Noord Italiaanse troepen aan vaardde. Mussolini scheen niet on- hierop in te gaan, maar 's-Gravenhage Sold. G. Rysdijk, I Graziani had hem ervan afgehou uit Heerjansdam, I den, omdat volgens deze eerste dc Koninklijk Ned. Ind. leger: Duitsers In deze kwestie gekend Man, sold 2e kl. A. Lantang, uit moesten worden. Vier dagen later Indonesië; Man. sergt. 2e kl. A. W. executeerden partisancn Mussolini Kilapong, afkomstig uit Indonesië. en zijn maltresse. de Ned. Militaire bond en De Graal Als getuige was o-a. opgeroepen mr. Kolfschoten, burgemeester van Eindhoven. Hij was in 1940 direc teur van het bureau van de R.K. Staatspartij te Amsterdam en tweede secretaris van het partijbe stuur. Mr, Kolfschoten vertelde, dat alle periodieken waren stopge zet en de geldmiddelen in beslag waren genomen en in de liquid a- tiekas gestort. Fransen zou bij deze liquidatie correct zijn opgetreden. De ontbinding, die in Juli *4! 1 gon, had m twee maanden gcr „l kunnen zijn, maar zij duurde v ui- tien maanden. Bij de liquidatie heeft de verdachte rekening co- houden met de belangen van net personeel. Getuigen a décharge kwamen verklaren, dat Fransen, hoewel hij lid was van de NSB, 2ieh misprij zend over het nationaal-sociahsme had uitgelaten. Fransen zelf ver klaarde, dat hij lid van de NSB was geworden, omdat er gevaar bestond, dat hij" gearresteerd zou worden wegens hulpverlening aan joden. Toen de president, mr. Van Vol lenhoven, hem vroeg of hij het no~ ,dig vond, dat een Nederlander zich met de liquidatie van door Duitsers verboden verenigingen had moeten bemoeien antwoordde Fransen: „Ja anders was er van de betaling van "de-schulden en-het geven van. ver goedingen aan Jiefc gedupeerde per soneel niets terecht gekomen." - De zitting werd na de behande ling van 'de dagvaarding geschorst tpt-Woensdag. 2 Volgens Reuter Is een speciale Britse koerier te Washington aan gekomen met dc ontwerpen voor een Atlantisch pact tussen de lan den der Westeuropese Unie, Canada en de Ver., Staten. Reeds de volgen de week zouden tussen de zeven betrokken mogendheden bespre kingen over deze documenten be ginnen. Men hoopt de tekst van het pact niet later dan Maart aan het Ame rikaanse congres voor te leggen. Naar verluidt zijn in grote trek ken de punten van het voorgestelde verdrag als volgt: 1. De ondertekenaars zien af van oorlog en het gebruik van ge weld als politiek instrument, uitge zonderd volgens de voorzieningen in het Handvest der UNO- 2. Er zullen voorzieningen ge troffen worden voor het handhaven van de bevoegdheden van de Vei ligheidsraad en voor het treffen van collectieve verdedigingsmaat- regelen gedurende de tijd, dat actie van de zijde van de Veiligheids raad wordt overwogen, alles in overeenstemming met de voorzie ningen van het. Handvest. 3. Dc landen der Westeuropese Unie zijn liet erover eens, dat een gewapende aanval op een der on dertekenaars beschouwd zal wor den als een aanval op alle onder tekenaars. de V.S. inbegrepen. 4. In het voorgestelde verdrag heeft iedere ondertekenaar het recht te beslissen of een actie van een buiten het verbond staande mogendheid een gewapende aanval of een daad van agressie in het ka der van het pact vormt. De onder tekenaar behoudt zelf het recht te bepalen tot welke onmiddellijke individuele actie zal worden over gegaan ter nakoming van de ver plichtingen volgens het pact. 5. Ondanks enig collectief be sluit. genomen door een door de ondertekenaars van het pact op te stellen consultatief lichaam, zal er voor de deelnemende landen geen Trygve Lie, de secretaris-generaal der UNO, heeft een bedrag van 229.300 dol lar aangevraagd ter bekostiging van de uitgaven van. de Commissie van Goede Diensten voor "Indonesië gedurende het gehele jaar .1949. Volgens Lie lijkt het namelijk zeker, dat donesië gedurende l moeten, voortzetten. DE D.P.'S VAN SCHIEDAM. In het gezin van dc woonwagenbewoner Emile Lorse verwacht men binnenkort mfbreidmg van het kindertal. Hel leek man en vrouw niet tri het verre Brabant deze gezinsvermeer- dcrivg af te wachten en daar dc familie grotendeels in Schiedam ver blijftfrofc ook Emile derwaarts. Wc hebben hier achter een nieuw woonu7aec7ikamp en daarin wasvol pens de palitie-auloriteiten, geen plaats meer voor Ëm'le en dexijnen. 35 Wagens kunnen er slaait en meer dan 50 zijn het er momenteel al. DusEmile moest verdwijnen. Natuurlijk ging dat niet zonder de nodige opschuddinp. De hit bleek op het kritieke moment niet meer aamorcig, zodat de politiejccp rijn Laak moest overnemen. Zonder Emile is de wagen vaar Rotterdams gebied gebracht, waar de politic zich er over heeft ontfermd. BERLIJN, 30 November 7 ELFS de West-Berlijncrs be- grijpen over het geheel niet wat er met en om hun stad gaande is. De Oost-Berlijners kunnen het niet weten. Het .nieuws en de be schouwingen uit West-Berlijn wor den hun onthouden. De kranten zouden misschien toch niet veel in druk op hen maken. Daarvoor spre ken zij vaak te braaf de laai van de westelijke bezetter En geen enkele bezetter is geliefd. Een bepaald zeer onfrisse lectuur biedt de pers van de oostelijke sec tor. Zij maakt het zo grof, dat eigen lijk ieder fatsoenlijk man onder baar lezers erdoor moet worden af gestoten. Vanavond heb ik van al lerlei kunnen genieten. Bekende debaters van de tegenpartij, hoofd personen moest het woord in de discussie worden ontnomen, zo heet het, omdat zij stomdronken waren en geen verstaanbaar woord kon den uitbrengen. Generaal Cannon, het hoofd van de Amerikaanse luchtmacht in Duitsland en in Eu ropa heeft, naar aanleiding van de luchtbrug naar Berlijn gezegd, dat de Amerikaanse luchtmacht in oor log en in vrede nooit te kort schiet. Dat sloeg natuurlijk op het slagen van de transporten naar Berlijn. Maar het wordt uitgelegd alsof hij heeft willen zeggen, dat de Ameri kaanse luchtmacht ook in vrede af doende zou weten te bombarderen. Het is de inleiding tot vele bladzij den, waar het oude Berlijn tegen over de puinhopen van thans wordt geplaatst, telkens een zelfde plek eens en nu. En dan heet het steeds: Dit is het werk van de eerste lucht brug. Op die manier worden het werk van thans en het vroegere vernielingswerk op een lijn ge plaatst. En natuurlijk, het vemie- lingswerk is over een onschuldig Duitsland gekomen. Het is ailer- smerigste propaganda, uit de ailer- 'beste school van Goebbcls. r\EZT5 dingen zwepen de Berlij- ners niet op. Zij raken er alleen maar te meer beduusd van. Van daag heb ik Unter den Linden, dus in de Russische sector een betoging aangezien cn aangehoord tegen de verkiezingen in de westelijke sec tor. De communistische leiders had den. bij wijze van democratische maatregel, juist een nieuwe magi straat aangewezen uit bun eigen mensen, voor heel Berlijn. Er was een menigte bijeen van misschien 50.000 mensen. Een opmerkelijke slappe passiviteit lag over die me nigte. Veel vrouwen, veel oude vrouwen, jonge meisjes en kinde ren, veel bejaarde mannen waren eronder. Het was duidelijk: Zjj wa ren naar dc betoging gecomman deerd. Niet met terreur of zoiets, maar eenvoudig door hevel. Een jonge arbeider begon een praatje. Wij zijn hier vrijwillig, zo zei hij. In de fabrieksvergadering is ge zegd, dat ieder, die aan het werk wilde blijven dat doen kon. Een oudere arbeider verbeterde hem. Zo is het niet, wierp hij tegen. Er is gezegd, dat het noodzakelijke werk tot het op gang houden, van het bedrijf, verricht moest worden. Maar dc rest „hinaus", zo voegde hij er martiaal aan toe, Hij vond blijkbaar dat de jonge man de eer van de fabriek te na kwam, en sprak alsof er niet straffe disci pline heerste. Beide mannen waren geen lid van de eenheidspartij, alleen van hun vakvereniging. En zy luister den niet naar hetgeen er gesproken werd. Ik was daar met een Amerikaans communist geen aanhanger door dik en dun van Moskou, Hjj was zeer ontsteld door hetgeen hij zag. Toen wij naar huis gingen vatte-hij samen: Zo had hij zich de betoging niet voorgesteld. Het was eon zie lige vertoning, zo vond hij, waaraan iedere overtuiging ontbrak. Dit was geen menigte die meeleefde. „De leuzen, die de sprekers in dc me nigte slingerden, vonden geen ap plaus. Er was geen gejuich, tenzij van kleine groepjes. Gezang was er bijna niet zo oordeelde een over tuigd cn "aangesloten communist. Geen enkele maal heb ik de interifa- tionale gehoord, we] de Marseil laise en Duitse vakveremglngslicdc- ren, heel weinig meegezongen. door Dr. M. v. Blankenstcin Zielig was inderdaad het woord, ook om het uiterlijk van de menig te. Deze scheen het voor het ove rige wel eens met de leuzen: Geen splitsing van Berlijn. Berlijn moet de'hoofdstad blijven van een ver enigd, democratisch en sterk Duits land, zo las 'men op de meegedra gen banieren, „Sterk", werd zelden vergeten. Russen waren er niet tc zien, po litie ook niet, De Russen hadden geen reden zich over de betoging te verheugen. De anderen echter evenmin. DE West-Berlfjnse bevolking wordt, door een ongelofelijk •welgeorganisecrde en met toewij ding uitgevoerde actie van de An- glo-Amerjkaanse luchtmacht in le ven gehouden. Zjj weet dat en be wondert dat, want de Duitser heeft onderscheidingsvermogen voor grote prestaties, waar 2ij die tegen- kofcl. Zij wordt naar omstandighe den behoorlijk gevoed. 'Maar de Bijna geen groente, alleen gedroog de aardappelen, enz De allcrnodig- ste kolen worden door dc lucht aan gevoerd. Maar de stad is 's avonds donker, pikdonker, de electncitcit is aan bepaalde uren gebonden, dc gasdruk is de helft van het nor male, dat is alles niet he vredig end, Maar dc gezondheid zal, tenzij door de onvoldoende verwarming, geen schade lijden; de kinderen komen aan. hun melk, het leven gaat door, cn kan heel lange tijd zo doorgaan. De Bcrlijncrs zijn vol bewonde ring cn in de kranten van de weste lijke sectoren wordt dat ook nvt geestdrift uitgesproken. Maar ik zeide het reeds: Ik weet niet of deze vorm van geestdrift wel voel weerklank vmdt in liet publiek. Dit ziet.vooral wat ontbreekt, het voelt terdege de iso'aüc. de ge van gen schapEn zjj" haal de Russen on- zeggeliik. Vanmorgen voerde ik enige ge sprekken met, v/at men noemen kan, dc gemiddelde kleine man. Het was hl klacht wat ,ik hoorde. Te weinig eten, tc weinig verwarming, geen postverbinding met de rest van Duitsland enz. En dit kwam door de zelfzucht van de Amerika nen. Ik moet zeggen verbazing te heb ben getoond. Ja, legde men uit, dat moest men goed begrijpen. Men was dankbaar dat de Amerikanen deden wat zij deden, cn men had daarvoor -alle bewondering, Maar hierin zat het juist. Bij al hun kunnen waren de Amerikanen le slap. Zij moesten niet met vliegtuigen Berlijn voor zien, maar de .Russische blokkade openbreken. Met treinen moest Berlijn van het nodige voorzien worden. Dat konden do Amerika nen, als zij wilden. Als zij maar wilden konden zij de Russen ver vulling van de maag komt te kort; jagen. Maar zij pakten niet aan- Die luchtbrug, dat was een uitweg voor hen zelf. die hadden zij bedacht om hun eigen politiek met 7.0 weinig mogelijk risico te kunnen voeren. Hier was ik weer op bekend ter- rem. Zo had ik het dit voorjaar van ministers van de oostelijke, on der Russische heerschappij levende „landen" gehoord. Zij waren teleur gesteld toen ik hun vertelde, dat Amerika er niet aan dacht, een oor log te voeren om Duitsland van de Russen te bevrijden. Het scheen dat naar hun mening dc wereld aan Duitsland een nieuwe weieldoorlog verplicht was. om het le bevrijden van hetgeen de Duitsers zich op de hals hadden gehaald en ons nog daarbij. Dit geloof ontmoette ik nu weer, in nog naïever vorm. De Ame- likanon maakten zieh eraf met hun luchtbrug. „De Russen moeten eruit gesmeten worden", 7.0 zei mij een chauffeur in Amerikaanse dienst. ,.U moet niet denken dat ik een nazi ben....". „Zijn er dan nog nazi's hier?" vroeg ik. Zijn an1- woord was: „Nazi's niet. maar wel nationalisten. Dat zijn wij allemaal". Ik moest aan zijn woorden den ken, toen ik vanavond, op dc schil den in de demonstratie, dat las van een democratisch, en sterk Duits land. |\/[EN ver wondere zich niet over dit alles, noch zij men er ver ontwaardigd over. Duitsers hebben steeds geleerd in termen van oor log te denken. Zij hebben veelal, voorzover het d£ stadsbewoners be treft, weinig te* verliezen. Hun le ven is ellendig, cn dat waarlijk niet enkel door de Russische blok kade. Het is ellendig en troosteloos. De bevolking van oostelijk Berlijn, bij de betoging trof mij, niet enkel door haar lusteloosheid maar ook door haar van ontbering getuigend uitzien. Dit is een volk zonder hoop, voor het ogenblik, schapen zonder eon herder, waarvan zij steeds het gemis voelen. Men passé voor hen op tegen de tijd dat zy die vinden.... bindende verplichting bestaan voor het gebruik van wapens zonder eigen toestemming. 6. Er wordt een permanente con sultatieve raad opgericht van ver tegenwoordigers der ondertekenen de landen. Deze raad zal terstona bijeenkomen wanneer een der lan den wordt aangevallen om Dver ge zamenlijke actie te besluiten. Merle Cochran, Amerikaans lid van de Commissie van Goede Diensten, is heden naar Djokja karta gevlogen en heeft bespre kingen gevoerd met dr. Moham med Hatta, de republikeinse pre mier, aldus meldt het republi keinse nieuwbureau Antara- Volgens gewoonlijk betrouwbare bron te Batavia doet Cochran, die reeds verscheidene voorstellen heeft gedaan óm het geschil m Indonesië tot een oplossing te brengen ter elfder ure een poging licht te brengen in de geschillen tussen Nederland en de Republiek, voordat de Nederlandse delegatie morgen naar Nederland terug keert. Het bezoek van Cochran, aan de republikeinse hoofdstad geschiedt op verzoek van Moh. Hatta. Hij is vergezeld van de vertegenwoordi ger van Hatta te Batavia, dr. Dar- masetiawan. Volgens bevoegde bron heeft dr. Darmasetiawan een persoonlijke brief van Hatta aan Cochran over handigd waarin deze de ongerust heid weergeeft van Hatta na de veronderstelde mislukking der on derhandelingen te Kalioeraag. Anefca meldt betreffende het be zoek van Merle Cochran aan Djogja nog, dat hij eveneens ver gezeld was van dr. Leimena, Cochran zou hedenmiddag naar Batavia terugkeren. De voorzitter van de raad van. beheer van de Koninklijke Neder landse Jaarbeurs te Utrecht, dr. F. H. Fentener van Vlisstngen, deed gisteravond mededeling van het feit, dat door de overheid toestem ming gegeven is tot het uitvoeren ■van de plannen tot oprichting van een grote, moderne machinehal op het terrein van de Jaarbeurs aan de Croeselaan te Utrecht. Deze toestemming houdt in, dat het materiaal voor de bouw be schikbaar is. Hiermee tal ongeveer 9.000.000 zijn gemoeid. De volle dige bouw zal 2 3 jaar duren. Btj de voorjaarsbeurs in 1951 verwacht men het eerste deel van de machi nehal in gebruik te kunnen nemen. De grote hal, die bij een opper vlakte van ruim 2V> ha, 15 m hoog is, zal het grootste tentoonstellings gebouw van Nederland en wellicht van geheel Europa1 worden. Bij het ontwerp van de hal ïs ten volle geprofiteerd van de gunstige ligging ten opzichte van de water-, spoor- en autowegen. Nog Steeds zoek de recherche van het bureau Boezemsingel naar aanwijzingen, die enig licht kannen brengen in de vondst van een men selijk geraamte onder de vloer van een woning aan dev Goudserijweg. Dit is een kamer woninkje, waarin, in verloop van tijd zeer vele men sen hebben gewoond. De politie staat uiteraard voor een zeer moei lijke laak, maar niettemin toont men zich nog steeds optimistisch, ten aanzien van het vinden van een oplossing van dat geheimzinnig geval. Verwacht wordt, dat ook de politiedeskundige, dr. Zeldenrust, bij deze zaak betrokken Wordt om een nauwkeurige analyse te geven van dc ouderdom, van het skelet, of het van een man of vrouw is geweest er. hoe lang het onder de vloer verborgen is geweest. De Belgische kunstkenner De- coen heeft in een onderhoud met de ANP-correspondent tc Brussel ge zegd, dat naar zijn mening het schilderij „de Emmaüsgangers", dat voor een vervalsing van Van Meegeren wordt gehouden, toch een echte Vermeer is. De heer De- coen hoopt binnenkort een uitvoe rig rapport tc publiceren, aan. de hand waarvan hij met behulp van conclusies van scheikundigen, die het voor het doek gebruikte mate riaal hebben onderzocht, wil aan tonen dat „de Emmaüsgangers" wel degelijk aan Vermeer moet worden toegeschreven. Dó heer Dceoen is hiervan, naar hij zegt, ,voor negentig procent overtuigd". OVERWEGEND DROOG Weersverwachting scldlg tot Zondag avond. Koudere nacht met hier cn daar vor ming van nevel ol mist, overdag ge- dcrtLftlJk bewolkt ca overwegend droog weer, maar Iets min der zacht dan van daag. Zwakke tot matige Noord-Westelijke wind, later vcran- derlUkc wind. 5 December: Zon op 8.31, onder 16.30. Maan op 12.40, onder 20.50. 6 December: Zon op 8.32. onder 16.30 Maan op 13 07 onder 22.04. 5 Dcc.: Hoog water te Rotterdam: Ie ty 7.17 uur: 2e tij 19.51 uur. 1 Hoog water tc Rotterdam: le tU 7A7 uur; 2c tij 20.36 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1