HET ROTTERDAMSCH PAROOL Verpletterende eederlaaj m Politieke leiders overleggen wat thans te doen staat Pres. Truman looft Turkije laakt Griekenland Na de Berlijnse stembusstrijd Communisten verbergen hun nijd achter scheld-kanonnade Ontmanteling wekt Duits verzet Thee vrij op 30 Dee. Virginiatabak uit Amerika op komst Winkeliers willen geen uniforme winkelsluiting Nog deze week contact met Washington We krijgen vrouwelijke notarissen Over 4 dagen verlaat UNO Parijs Valse biljetten van honderd guldén Wereldburger no. 1 bij voorzifter Evatt Excessen bij strijd op Zuid-Celebes zullen worden bestraft Minister beantwoordt prof. Logemann Kaïnerwaarnemers naar Nederland terug Berechting eind 1949 voltooid Nieuw orgel in Capitol Wel successen tegen de rebellen maar eindzege bleef uit Nieuwe rode aanval in China Steun Wettig Gezag Bijzondere Hoven nog in functie Amok-makende kelner opnieuw berecht Vermogen verzwegen Weerbericht Dinsdag 7 December 1948 ïed. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel 6930ft Abonn.prijs, per week 0.32 per kwartaal 4.10, losse nummers f 0.09 Opgericht dooi de Stichting „Hel Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 286 Ultgav» N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 396644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur» B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker Oproep om Britten te Terwijl de kopstukken der Ber- JUnse politieke parttfen Maandag avond in vergaderingen en confe rentie* bijeen zijn om urgente pro blemen te bespreken, is het cen trale stembureau ononderbroken in de weer met het maken van bere keningen. Het is evenwel nog sieeda niet met zekerheid te roggen, boe- veel zetels elk der partijen In de nieuwe gemeenteraad zal hebben. Vast staat slechts, dat de, sociaal democraten over een meerderheid van 60 zullen beschikken. Dr. Otto Suhr. de socialistische voorzitter van de tegenwoordige gemeenteraad, heeft vïrklaard, dat naar zijn schatting de verdeling der zetels als volgt -zou zijn; Sociaal-democraten 79. christen democraten 24, liberaal-democraten 16. Elf zetels zouden worden open gehouden voor de S.E.D., de com munisten, voor de kiesdistricten in Oost-Berlijn. Men verwacht echter, dat deze de zetels niet zal bezetten, aangezien de S.E.D. verklaard heeft, dat de verkiezingen onwettig zijn. De communisten, die de uit spraak van de Berlijnse bevol king tegen hun optreden niet kunnen verkroppen hebben hun toevlucht genomen tot het ver dacht maken van de stemmings procedure. Zij spreken van „schijnverkiezingen. die onder terreur zijn gehouden". ..schaam teloze verkiezingszwendel" en massa-arrestaties". Met het laatste bedoelen, zij de arrestatie van zeventig aanhangers van de communistische eenheids partij. die werden ingerekend bij pogingen om onrust in enkele kies- bureaux te veroorzaken. Door de overwinning van de so cialisten is de kans zeer groot, dat hun aanvoerder, professor Ernst Reuter tot opper-burgemeester van Westelijk Berlijn zal worden ge kozen De?e sociaal-democraat, die een vurige rédenaar is en van beroep transportdeskundige, was eenszelf communist. Hij omhelsde de rode leer. toen hij tijdens de eerste wereldoorlog als gevangene in Rusland was. Hij kreeg na zijn terugkeer een hoge functie in de Duitse com munistische partij. Sinds de twintiger jaren "strijdt Retttem-eehter in 'de'',so- cialistlsche gelederen. Intussen werpt de uitslag der verkiezingen de sociaal-democraten ook een aantal nieuwe problemen op. Naar een verslaggever van het A.NP. te Berlijn meldt, staat de linker vleugel van de partij op het standpunt dat thans ingrijpende socialistische besluiten genomen dienen te worden. Daartegen ver zet zich de rechterzijde van de partij, die meent dat dit niet het tijdstip is voor zulke maatregelen. (Van onze Haagse redacteur) Op 30 December komt de thee vrij. In de bonnenlyst van die dag zal geen bon voor thee meer wor den aangewezen. (Van onze Haagse redacteur) De moeilijkheden, die de aan koop van .Virginiatabak in Ameri ka tot nu toe hebben belet, zijn thans goeddeels uit de weg ge ruimd. Dezer dagen vertrekt een com missie naar Amerika om voor 2]^ mjllioen dollars tabak te kopen in het kader van de Marshall-hulp. Met dit bedrag is wel is waar. min der te bereiken dan verleden jaar, maar de tabakspositie van Neder land wordt er toch aanmerkelijk gunstiger door. In verband met de nieuwe win kelsluitingswet, die in de toekomst waarschijnlijk van kracht zal wor den, en waarbij een uniforme slui ting van alle winkels, gedurende een middag in de week, tot stand zal komen, brachten Maandagmid dag vertegenwoordigers van de vakgroep detail-handel in glas. aar dewerk en huishoudelijke artikelen in een persbespreking hun bezwa ren naar voren. De grote meerderheid der detail listen zou tegen deze verplichte winkelsluiting zijn. Wanneer zij toch doorgang zou moeten vinden, zouden zij aan de Maandagoch.vnd. sluiting de voorkeur geven. Het voorstel van deze vakgroep luidde om desgewenst''een verkoop- tijd van 50 uren per week vast te stellen, waarbij de ondernemer de vrijheid zou worden gelaten zijn winkel te sluiten, om aan de ver plichting, zijn personeel een halve dag per week vrij te geven, te vol doen. Deze halve dag zou kunnen worden verkregen door de zaak een ochtend of middag te sluiten; door hefc invoeren van een rouïerings- systeem onder het personeel; door een vervroegde winkelsluiting; een latere openstelling, of het inlassen van de middagpauze negeren Het Britse plan tot vernietiging van het grootste Duitse torpedo- proefstation te Eckenförde in Sleeswijk-Hoistein hBeft tot krach tige protesten van Duitse zijde aan leiding gegeven. De Duitse Noord-West vakbon den zouden hedenmiddag stille de monstratie-optochten houden in tal van steden. Ook hebben de Duitse politieke partijen, in het bijzonder dc sociaal-democraten hun leden opgewekt de .omgang met Britten te mijden als protest tegen het be sluit tot ontmanteling van dit sta tion. Zij beweren, dat hiermede vestigingsruimte voor ten minste zeventig industrieën verloren gaat. De Britten op hun beurt zijn vastbesloten de vernieling heden te laten doorgaan, onverschillig of Duitse arbeiders daar al of niet aan wensen mede te werken. In tegen stelling tot de Duitsers die het proefstation als een onschuldig bouwwerk voorstellen, heet dit in een Britse verklaring „een gevaar lijk oorlogspotentieel". De enige concessie van Britse zijde is, dat ■achttien gebouwen die tot wonin gen kunnen worden verbouwd zul len mogen blijven staan. PERCENTAGE VERDELING Zmj&'&socmty- TOTAAL 2 CUR. DEN. STEMMEN 3 UB. OEM 1343.500 4 COMMON TOTAAL STEMMEN 1.950.000 Atlantisch Pact. De-ambassadeurs van de landen der "West-Europese Unie zijn gis teren te Washington begonnen met hun besprekingen over het opstel len van een ontwerp voor het At lantisch Pact. Deze besprekingen worden voorlopig nog gevoerd zon der het State Department, maar een Franse zegsman wist te mel den, dat er reeds Woensdag "of Don derdag, wanneer de vijf ambassa deurs het onderling eens zijn,'con tact zou worden opgenomen met het Amerikaanse departement van buitenlandse zaken, zo meldt U.P.. De minister van Justitie blijkt, vol gens zijn memorie van antwoord, be reid in daarvoor In aanmerking ko mende gevallen vrouwen te benoemen tot notaris. SCHOONZOON VAN HONGAAR SE EX-PRES. TERECHT GESTELD Victor Csornoky, de 29-jarige vroegere Hongaarse gezant te Cairo en schoonzoon van ex-president Zbltan Tildy is vanmorgen wegens hoogverraad te Boedapest terecht gesteld. In April opnieuiv bijeen te Lake Success Met 43 tegen 13 stemmen, bij 2 ont houdingen, aenvaardde de Assemblée van de Verenigde Naties een aanbeve ling van de agenda-commissie, gesteund door de V.S., om de huidige zitting op 11 December te verdagen en in het nieuwe jaar te Lake Success weer bij een te komen. De datum, die oorspron kelijk door de agenda-commissie was vastgesteld voor het begin van de nieuwe zitting, was 1 Februari. Deze datum werd echter in l April veranderd door een desbetreffende motie van Ar gentinië. die werd aangenomen met 21 tegen 16 stemmen, bh 21 onthoudingen. In. Zeeland zijn valse bankbiljet ten van honderd gulden in omloop. Zowel op Walcheren als in Zeeuws- Vla anderen is een aantal biljetten door de politie in beslag genomen: Een persoon, die een vals biljet ontvangen en weer uitgegeven had, terwijl hij wist, dat het vals was, is gearresteerd. De valse biljetten zijn een vrij goede imitatie en bij een opper vlakkige beschouwing moeilijk van echte te onderscheiden. De hand tekening van de president van de Nederlandse Bank staat echter iets hoger en het watermerk is ondui delijk. Voorts zouden de woorden ,,De Nederlandsche Bank", die aan de voorzijde op het middengedeelte van de echte biljetten voorkomen en die met het blote oog moeilijk te zien zijn, op de valse ontbreken. De rijkspolitie stelt in deze ver valsingsaffaire een uitgebreid on derzoek in. LITERAIRE PRIJZEN Het bestuur van de Jan-Cam- pertsstichting te 's-Gravenhage heeft dit jaar twee letterkundige prijsvragen uitgeschreven, t,w.: a) voor een roman, geheel of ge deeltelijk spelend in Den Haag en b) voor poëzie of essay van een au teur, niet ouder dan 30 jaar. De jury, die de ingezonden wer ken beoordeeld heeft, heeft thans besloten: a) de romanprijs, groot f -1.500.-, toe te kennen aan de roman Kruis of Munt door Jo Boer. b.) De Jan-Campertprjjs, groot f 500.toe te kennen aan Jan G. EI burg voor Klein T(er)eurspel (de Bezige Bij. Amsterdam, 1946), een episch gedicht, geschreven in de hongerwinter 1944/45 en opgedra gen aan twee van zijn KP-kame- raads. Verder eervol te vermelden de gedichtenbundel Verleden Tijd door Ad den Besten (onuitgegeven). Dr, Evatt. de voorzitter van de alge mene Assemblée der Ver. Naties, heeft Maandag op zijn bureau in het Palais de CbaiUot. wereldburger No. 1, Garry Davis ontvangen. Het onderhoud duurde een half uur en had plaats in een hartelijke sfeer. Woordvoerders hebben verklaard, dat Evgtt erin heeft toegestemd, een petitie van Garry Davis aan de leden van de Ver. Naties te doen toekomen. Ernest Bevin hervat zijn werkzaamheden De Britse minister van buiten landse zaken, Ernest Bevin, is na een -maand, verlof om gezondheids redenen weer: op zijn ministerie te rug. Donderdag zal minister Bevin >n het Lagerhuis het tweedaagse de bat aver de buitenlandse politiek openen. Verwacht wordt, dat Duitsland en de blokkade van Berlijn het grootste gedeelte van zijn uiteen zetting in beslag zullen nemen. Dienstplicht in Engeland wordt anderhalf jaar Maandagavond heeft het Britse La gerhuis het wetrontwerp inzake de mi litaire dienst, ws^rbtl de periode van. dienstplicht van 12 op 18 maanden wordt gebracht, in derde lezing met 218 tegen 25 stemmen aangenomen. Volgens een communiqué dat gisteravond op Buckingham Palace werd uitgegeven, is er een lichte vooruitgang waar te nemen in de toestand van koning George. Op ds grote vnntertentoonstelling te Toronto fCancdtz) trok de Neder landse inzending van tuinbouwproducten zeer de aandachtDe Cana dese boeren werden.het meest getroffen door de uniforme kwaliteit der geëxposeerde kool, in het bijzonder van de bloemkool. Affiches rond de stand wekten dè bezoekers op tot „Kopen in Holland", het enige land,, dat op deze tentoonstelling het buitenland vertegenwoordigde. De minister van Overzeese Ge biedsdelen heeft op vragen van het kamerlid Logemann (P.v.tLA.) In formaties verstrekt over de gebeur tenissen op Zuid-Celebes. Men zal zich herinneren, dat by dé stryd te gen de opstandelingen in dit gebied van Nederlandse zijde militaire maatregelen zouden z\jn genomen, die naar de mening van de vragen steller onoirhaar waren, en die by gebleken juistheid van zijn infor maties streng zouden moeten wor den gestraft. De minister stelt vast, dat zich inderdaad bij de strijd en kele be treurenswaB.rdi ge exces sen hebben voorgedaan, met name by bepaalde acties bij Mandat, Pare Pare, Rappang en Koelo. Hij deelt mede dat de regering van Indonesië de le gercommandant heeft opgedra gen deze acties aan een straf rechtelijk onderzoek te onder werpen. Iri het antwoord van de minister is een .werzicht „ve£v&t van de' -ge beurtenissen, die aan. deze acties vooraf gingen. Hij zegt hierbij, dat het begin van de verzetsacties op Zuid-Gelebes stamt uit de tijd van de Japanse bezetting. Toen ont stond een anti-Nederlandse be we- De Kamerleden Korthals en Tilamis zijn Dinsdagmorgen per vligctuig naar Nederland vertrokken. Profes sor Romme vertrok reeds Maandag uit Batavia en de heren Van der Goes van Naters en Meyerink aan vaarden de terugreis morgen. HANS KINDLER KEERT TERUG NAAR EUROPA Dr. Hans Kindier heeft zijn ont slag als dirigent van het Nationaal Symphonie Orkest van'Washington ingediend. Kindier, die in 1914 uit Hotter- dam naar Amerika ging en die 37 jaar geleden het Nationaal Sym phonie Orkest oprichtte, heeft ver klaard, „dat hij genoeg had van steeds maar concerten te moeten geven; een kunstenaar moet verder gaan en niet te lang hetzelfde doen". Kindier heeft verklaard, dat hij •var» plan is aan het einde van het huidige seizoen naar Europa terug te keren als gastdirigent van ver schillende orkesten. Sedert het ein de van de tweede wereldoorlog is hij verschillendemalen gastdiri gent in Europa geweest en hij zei, dat de mensen zich er zo waarde rend over uitgelaten hadden, dat hij beloofd had terug te komen. jr^E uitslag van de verkiezingen Desniettemin heeft 86.4. pet. van de bevolking zijn opwachting gemaakt in de stemlokalen. De zeer smalle strook tussen dit getal en een nor maal drukke opkomst zijn dus (in communistisch gezinden in West- Berlijn. Nu kennen wij de beteke- kiezing is deze een beslissing geworden voor heel Berlijn. Dat te Berlijn is niet de eerste ver pletterende nederlaag die de Rus sen daar lijden. Toen zij onlangs de West-Berlijners uitnodigden, zich voor hun levensmiddelen in Oost-Berlijnse zaken te laten in schrijven, gaf slechts 1 pet. van de nis van dit element.. Duitsers in de westelijke sectoren daaraan gehoor. Geen communist of communistisch gezind Berlyner, voor wie de oostelijke sector niet te ongelegen lag. zal verzuimd heb ben zijn vertrouwen in de Russen, te demonstreren. Het was dus een krachtmeting. Als zodanig is de verkiezing ech ter veel zuiverder en beslissender. Daar komt geen opportunisme bij te pas. Naar ik meen 200.000 West- Berlliners werken in Oost-Berliin- se fabrieken of in de Russische nen verergeren. Want iedere stem voor andere partijen dan de een heidspartij zou .de meerderheid nog vergroten en zelfs een terreur die, wat ondenkbaar is, allen pro-Rus sisch zou doen stemmen, kon die meerderheid niet opheffen. De Rus sen weten echter zeer wel, dat ook in hun eigen sector geen pro-Rus- Dryc\v> sische meerderheid op democra- ÏS5i*2 i= p.. JU tc bereiken is. Juist nu -door Dr. M. v. Blankenstein leert ons Bartjens. Berlijn heeft naar schatting 4 millioen inwoners. het aanschouwen van de zoge naamd pro-Russische betoging, ben ik vaster dan ooit overtuigd, dat ook in het Oosten van Berlijn de Russen weinig vrienden hebben. WAT gebeurd is, is daarom voor de Russen verpletterend. En dat op. een tijdstip waprop de wes telijke mogendheden zich opmaken voor een tegenoffensief in het toe wassen van blokkade te Berlijn. Terwijl dc Klissen begonnen zijn Daarvan zit er 2\'z millioen, dus veel schijn van toeschietelijkheid te viif achtste {62.5 pet.) in de weste- vertonen inzake de monetaire rege- zone. Niet de westerse, maar al- aectoren. Had daarvan 80 pet. ling te Berlijn, spreken hun tegen- leen de oostelijke bezetter kon druk anti-communistisch gestemd en standers nu de simpele waévheid op hen uitoefenen, Dat is ook rij- dat deed ieder reeds door zijn stem uit, dat de splitsing, door de Rus- uit te brengen dan zou dit pre- senate Berlijn teweeggebracht, die cies de helft der bevolking van heel nutteloos maakt. Groot-Berlijn hebben vertegenwoor- De Russen hebben „de bus ge- digd. Nu 3s het nog meer geweest, mist", toen zy de overeenkomst van Zondag heeft dus, ondanks de vele Moskou saboteerden. Nu komen zij nadelige omstandigheden, een meer- voor de consequenties daarvan te derheid van het totaal van alle staan. Beriijners tegen de Russen gestemd. Hoe dit tegenoffensief er kan uit weg te houden van de stembus. Een stemming in de oostelijke sec- zien, vertel ik in een volgend arti- Geen communist heeft gestemd, tor zou nu deze uitslag, slechts kun- kei- kei ijk geschied, met alle midde len. Zij waren naar de fabrieken gecommandeerd, ondanks de Zon dag, opdat-zij niet zouden kunnen stemmen. De rest van de westelijke bevolking is met allerlei vormen van bangmakerij bewerkt, om haar ging, die zich kon ontwikkelen in de tyd na de Japanse capitulatie, toen er een gezagsvacuüm ontstond. Door het ontbreken van eik gezag nam de bendenactiviteit hand over hand toe en terroriseerde de bevol king. Door terreurdaden werd de bevolking geïntimideerd, er werden aanvallen gedaan op gezagscentra. Brandstichtingen, moorden en ontvoeringen 'wa ren aan de orde van de dag. Het herstel van normale verhou dingen vergde, aldus de minister, zeer strenge maatregelen. Deze maatregelen hebben in enkele ge vallen tot de ook door de regering betreurde excessen geleid. Executie alleen in zeer zware gevallen De minister van Justitie deelt in zijn memorie van antwoord mee, dat de regering, t.a.v. gratieverle ning van doodstraffen de richtle nen volgt, die vorige kabinetten hebben gevolgd. Zij acht het uit een oogpunt van „vervelende gerech tigheid" niet verantwoord in de toe komst geen enkele doodstraf meer ten uitvoer te leggen. Dit zal ech ter alleen geschieden in zeer zware gevallen. Er bevinden zich op het ogenblik nog 298 mensen, verdacht van oor logsmisdrijven, in handen van de ju stitie. De minister acht het niet moge lijk een schatting te maken hoe lang het nog zal duren voordat alle politieke delinquenten in eerste ter mijn berecht zullen zijn. Hy ver trouwt er echter op, dat de berech ting einde 1949 zal zijn voltooid. Het Capitol-theater te Rotterdam be schikt thans over een cinema-orgel dat als het modernste in Nederland kan gelden. De Schiedamse orgelbouwer C. Standaart heeft bij de algehele restauratie van hel instrument een goed gebruik welen te maken van.de nieuw ste technische middelen. Door toepassing van een geheel nlauw magneet-systeem, eer» eigen vinding, is de verbinding tussen de klavieren en pijpen aanmerkelijk verbeterd. Nieuwe registers zijn toegevoegd, het karakter ervan veredeld. Als nieuwste klank- snuije moet het accordeon-register wor den genoemd. Tevens is bet orgel thans zo geconstrueerd, dat het ook een klas sieke orgelklank kan produceren, het geen tot yp heden bij deze soort van instrumenten mei mogelijk was. Achter het toneel bevindt zich een installatie waar o.r.i. dc circa 1000 pgpen waarvan dc lengte varieert van ongeveer drie meier lot enkele millimeters, als mede alle slaginstrumenten zijn samen gebracht. De bezoekers van Capitol kunnen deze week het instrument horen bespelen rinnr dc organist Louis Zagwlln. een knap musicus, die tevens pen belangrijk aandeel had in liet nieuwe ontwen». Het rapport dat de president van de Verenigde Staten periodiek uit brengt aan het congres over het verloop van de militaire en burger- Iflko hulpverlening aan Griekenland en Turkye en dat ditmaal afsloot op 30 September van dit jaar maakt melding van „aanzienlijke vooruitgang" die Turkse heeft ge boekt bft de verhoging van rijn mi litaire paraatheid. Wat Griekenland betreft, Is het rapport daarentegen in mineur gestemd. Kon de president voor enkele maanden nog melden, dat de militaire hulpverlening aan Griekenland tot „opvallende successen" had geleid; ditmaal stelt hy vast, dat de overwin ningen die het Griekse leger in de afgelopen zomer heeft ge boekt tegen de guerilla-strrjders niet het definitieve einde van de burgeroorlog hebben ge bracht. De president schrijft dit toe aan de bulpi die de opstandelingen ont vangen uit aangrenzende commu nistische landen. Deze landen heb ben de terugtrekkende troepen van de opstandelingen-generaal Markoa een tijdelijke schuilplaats geboden waar zij zich konden hergroeperen. De correspondent van Asso ciated Press valt het voorts op, dat-terwijl de president in zy'n rapport aan het begin van dit jaar nog sprak van vijftiendui zend opstandelingen, hij hun aantal thans taxeert op twin tigduizend. De president wflt het voortduren der gevechten ten dele ook aan de aanvoerders van de Griekse troe pen, die hun overwinningen niet Een nieuw communistisch offen sief in China, dat de rode troepen op iets meer dan honderd kilometer afstand van de hoofdstad Nanking heeft gebracht, Is de afgelopen da gen Ingezet. Het is begonnen met een aanval op Kiang Jen, waardoor niet alleen Nanking,, maar ook de monding van de rivier de Jangtse Kiang in de toekomst gevaar drei gen te lopen. By Kiang, waarheen tienduizend communisten optrek ken, "worden nog "twintigduizend man rode troepen aangevoerd. Tsjiang Kaj-Sjek stuurt eveneens versterkingen naar dit front. Ook uit Noord-China worden nieuwe communistische successen gemeld tussen Peking (Feiping). en de Grote Muur. Voorts woedt een slag om Kalgan, de hoofdstad van de provincie Tsjahar. Van Cc zijde van het nationaal Insti tuut Sleun Wettig Gezag verzoekt mer. ons mee te dcicr.. dat de provinciale o.jinniibie voor Zuid Holland van dit instituut bestaat uit de volgende per sonen. N. O. Apeldoorn O. P.. Rotterdam; Jhr. V. P. A. Bevlaerts van Blokland. Barer.üiccl.t: W. F. Brave. 's-Graven- h.vgc; K. W. van Breda, Sasscnhelm: A. M. Brouwer, Gorinchem: Mr. J. A. W. Burger, Dordrecht; P. J. Bltek. SpijkenisKv; A. C. A. Deerenberg, Schoonhoven; Ir. J. Donker Duyvis. 's-Gravcnhage; J. Emmens, Naaldwijk; A. Fcptr.a, Sorr.melsdijk: Jhr. D. G. de Graeff. 's-Gravenhage; F. den Hartog, Koog blokland; Prof. Dr. Ir. P. M. Heer tjes, (voorzitter). Delft; F. A van der Hoeven, Rotterdam; P. W. Hordijk. Ooltgensplaat; C. van Heesen (secreta ris), 's-Gravendeel: J. A. J. Jansen Maner.schijn, Zwijndrocht: Ch. M. dc Jong. Vlaardiiigen; Jhr. H. A. van JCar- ncbeok, *s-Grovcnhage; Jhr. Mr. F. H. van Kinschot, Leiden; P. L. Koolman, Dordrecht: Mr. J L. J, A. van Mecke- (en. Gouda: Dr. W. J. Noordhoek Hegt. Der. Haag; Prof. Mr. A. N. 1 e- naar,. "Wassenaar: Mr. J, W. ek, Schiedam; J. Koodenburg. Rotle»v_<am; L. G. Koyaards, 's-Gravenhage; M. W. Schakel, (Woordeloos; 'H. van Sleen, Bcielle:' Jlr. Dr. E. P. Verkerk, Bos koop; T. van Vliet', Gouda;- Drs. W„ T. Weber, Den Haag; H, van Woudenberg, Lelden: Drs. B. v. d. Laan, Den Haag; J. vari der Lee. Oudewater. Volgens een telegram uit Rome werd Maandag tussen de Italiaanse en Neder landse Regeringen een overeenkomst gesloten over het tewerkstellen van Ita liaanse arbeiders In Nederlandse mÖ- nen. Te Den Haag kon men nog geen nadere Inlichtingen over deze overeen komst verstrekken. Belgische tram staakten wegens loongeschil Maandag heeft het genationali seerde Belgische trambedrijf de ge hele dag gestaakt. De staking heeft ten doel een hervattlng--ai te dwin gen van de loonsomterhandelingen tussen de vakbond en de regering. De vakbond wenst een verhoging van het loon. 17.000 employé's van de tram legden het werk in de grote steden neer. Het personeel van tal van bedrijven verscheen hierdoor niet op tyd op zyn werk. Het platteland ondervond van de staking geen hinder. Daar wordt in hoofdzaak van bussen gebruik ge maakt en deze diensten function- neerden normaal. voldoende hebben weten uit te bul-1 ten. Tot dusverre heeft de militaire hulpverlening aan Griekenland de Verenigde Staten 240 millioen dol lar gekost. Tegenover verzoeken van Griekse zijde om verboging van de mate van hulpverlening stelt de president, dat een beter en meer efficient gebruik van deze hulp tot hetzelfde doel kan leiden. Het zal niet mogelyk zyn alle Bif- zondere Gerechtshoven op 1 Januari 1949 op te heffen. Die in 's-Herto- genbosch en Leeuwarden zullen pas óp 1 Februari 1949 worden geliqui deerd, omdat zij nog enkele grote zaken in behandeling hebben. De Bijzondere Gerechtshoven in 's-Gra venhage en Arnhem zullen pas in April worden opgeheven, het Hof In Amsterdam zal nog enkele maan den langer functionneren. Dit deelt de minister van Justitie mee in zijn memorie van antwoord. Zoals men zich zalherinneren heeft de Rotterdamse rechtbank, de 31-jarige Rotterdamse kellner K. B. uit de le Pijnackerstraat des tijds tot acht jaar gevangenisstraf - veroordeeld. B. had in December van het vorig jaar in beschonken toestand, de metselaar J. in de buik geschoten, een schot gelost op de chauffeur K. en vervolgens een oude vrouw de schedel ingeslagen. In hoger beroep werd deze zaak Dinsdag opnieuw behandeld door het gerechtshof te 's Gravenhage. De procureur-fiscaal eiste thans zes jaar tegen B. en ter beschik king stelling van de regering. De Rotterdamse rechtbank heeft hedenmorgen de 55-jarige bankier koopman J. H. van H. veroordeeld tot f 50.000.boete, subs, vijf maanden hechtenis, wegens over treding van het besluit vijandelijk vermogen, overeenkomstig de eis. In de tweede helft van het jaar 1943 had II, van de Duitser A. B. (August Blase) directeur-generaal van „Blasé Aktiengesellscbaft" in "VVestfalen 367.000.-— aan Neder lands 'bankpapier' ontvarigèri" öm dit te bewaren en ér na de oorlog in Nederland tabak voor te kopen voor de Duitse firma, die sigaren fabrieken exploiteerde. Na de bevrijding verzuimde H. van dit vijandelijk vermogen: me dedeling te doen aan het Beheers instituut. De Staatscourant bevat een be schikking, waarbij de prijzen van buitenlandse gedistilleerde dran ken worden vrijgelaten. VEEL WIND Weersverwachting, geldig tot Woens dagavond. Meest krachtige c« langs dc kust tij- del ijle harde of j stormachtige wind j tussen Zuid en Zuid-west. Veran derlijke bewolking met op de meeste plaatsen enige re gen. Weinig ver andering In tem peratuur; 8 December; Zon op 8.34, onder 26.29; Maan op 13.33, onder 8 Dcc.: Hoog water te Rotterdanu le tij 9.31 uur: 2e tij 22.23 uur. Ook Rotterdamse bemanningen van schepen, die de Canarische. Eilan den (Las Palmas) aandoen, komen gaarne thuis met grote wandelende en pratende poppen van het genre dat dit aardige vlotte stel stewar desses bij zich had, toen haar schip in Australië aankwam. De „walkie- lalkiepoppen" kosten in Las Palmas 25 shilling en gaan in Engeland soms voor 30 pond sterling van de hand.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1