STADSNIEUWS 4ê Groot muziekfeest op komst in de Rivièrahal Varkensstapel dient spoedig te worden uitgebreid Baby viel uit het raam Sint Xicolaas bij de WK Zes harmoniecorpsen en een accordeonorkest sullen meewerken Deviezen-schaarste laat geen invoer toe Aardappelen als veevoeder TUINKALENDER Prix Goncourt voor "Maurice Druon Dronken chauffeurs SCHEEPVAART SCHIEDAM Koeriersters ft KOE R 1 E RStER S J 2 Dinsdag 7 December 1948 Maandag midd&j? omstreeks één Ruim driehonderd kinderen van uur ia ln de Si- Uduinastraat het j personeelsleden van de W.E.K. van nnderha.lt jaar oude zoontje van de 'de Nieuwe Waterweg- waren. Maan- familie S, uit het raam van de eter- j dagrmddag; m de grote 2aal van de de verdieping op straal gevallen.Rooma-kathoheke volksbond byeen Het kind hep een aehedelbasisirac- j ter viering van het Sint Xicolaas- tuur op. In het Gemeente-zieken huis. waarheen het was overge bracht. is het kind later op de dag overleden. Winkeliers opgelet feest. Chris Hofland was er met zijn leugdtoneel, dat het vrolijke spel lom Poes en heer Bommel op- voorde. ln de pauze kwam de Sint in hoogst eigen persoon op bezoek. Bij het naar huis gaan, was er voor ieder kind een verrassing. De politie heeft reeds verschei dene malen winkeliers er op attent moeten maken dat zy hun e tal age- verlichting 's avonds op bepaalde uren niet mogen laten branden. Ons wordt thans door de bevoegde auto riteiten medegedeeld, dat voortaan geen waarschuwingen meer zullen worden geseven. By de overtreding van. het verbod oni van Maandag tot en met Vrydag tussen vier en j zes uur licht voor etalage- of bu:- teaverhehtmg te laten branden, zal onmiddellyk proces-verb aal worden i opgemaakt. Hetzelfde geldt uiter- S .vet 1 kantje. Sch 333 aard ook voor de periode *s och- is kantjes tends tussen zeven en negen uur. Op Zaterdag en Zondag ia het ver oorloofd de verlichting 's avonds van vier tot tien uur te laten bran den. De overige dagen is dit van zes tot tien uur. Fietser keek niet uit Voor de Innt van de werf Wiltcm- Fyexioord stak de wielrijder M. uit Schiedam Maandagmiddag zo plot seling van achter een RJE.T.-bus vandaan de weg over, dat de be stuurder van een juist passerende vrachtauto, v. V. uit VIaardsn- gen, geen tijd meer vond om uit te wrjfcen. Een aanrijding was het ge volg. waarbij M. een onderbeen- breuk opliep. Te dicht bij de kachel Vanmorgen half tien moest de brandweer uitrukken voor een bin nenbrandje ten huize van H. v. d. V. in de Zwartewaalsestraat. Met een slang op de waterleiding was het vuur spoedig geblust. De oor zaak moet worden gezocht in het te dicht bij de brandende kachel han gen van kledingstukken. VISSERIJ BCRICHT SCHEVENINGEN Dp vungstbenehtcn van hedenmorgen uit het kanaal: Sch 31 met 4 kantjes, Sch 40 met 34 kantjes. Sch 49 met 6 kantjes. Sch 132 met 3 kantjes Sch 310 met kantjes, Sch 210 met 2 kant jes, Sch 223 met 14 kantjes, Sch 5 met 3 kart res. Sch £3 met 10 kantjes, Sch 210 met 2 kantjes. Sch 230 met 35 kant jes, Sch 310 met 2 kantjes. Sch 399 m 1 kantje, Sch 342 met 17 kantjes, Sch 412 met 12 kantjes, Um 73 met 3 k Sch 116 met 20 k., Sch 7 met 15 kant jes, Sch ISO met 12 kantjes, Sch 3 niet kSch 120 met 3 kantjes Sch 0 net 12 k V. S3 met 22 kantjes, 43 kVl 47 met 40 kantjes. VI 70 met 35 kantjes. VI 61 met 5 kanues. VI 156 met 12 kantjes. VI S3 ine; 5 kantjes, VI 132 met 20 kantjes, Kw 37 met 45 kantjes j De vangstber lekten van heden mor- gen uit de Noordzee. Sch 30 met 3 t kantjes, Sch 69 met S kantjes. Sen 249 met 10 kSch 312 met 15 kantjes, Sch 262 met 5 kantjes uit de hane vleet. De i angstberichten van hedenmorgen var. de Noordzee luiden \an geen of we.mg vangst Er uaaA een stijve bries en verschillende loggers hebben niet gehaald D-> gevangen haring "be staat uit een soort kleine ijle haring. Vl 33 r \4 Een gedeelte run het zeer zicare varcours cn enkele van de vijftien (zeer moedigedeelnemers, tijdens de cross-countrj/ op de H'eipZaat (Spykenissc). De Rotterdamsche Kunststichting heeft in 1946 het initiatief geno men om de dilectanten-muziekbeoefening te verbeteren cn te bevor deren. Aanvankelijk was haar teA-rein beperkt tot de harmonie- en fan farecorpsen. In de loop van dit jaar zij n de accordeonorkesten eveneens ïti haar werkingssfeer betrokken. Al is uiteraard het streven het kunst zinnige element op hoger peil te brengen, toch geldt het hier allereerst de volksopvoeding. De gemeenteraad heeft voor het gestelde doel een subsidie beschik baar gesteld. Uit dit subsidie ontvangen de orkesten, die aan zekere kunstzinnige eisen moeten voldoen, eon vergoeding per openbaar plein- coucert. Voorts worden op de bevrijdingsdag, de opbouwdag en op de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin openbare concerten ge geven. Ir. Labouchere. ADYENTSAVOXD ILEGER DES HEILS Donderdag avond 9 December des avonds half acht wordt door het Leger des Heüs te Schiedam de tweede adveatsavond gehouden Ln de Legerzaal, Lange Haven 27, waanrt ds. Broers van Amsterdam, voorheen te Schiedam, zal spreken. Zangkoor en muziekkorps zullen medewerking verlenen. Burgerlijke Stand Geboren: Adrianus J., z. v. J. Stad en A. Lagendijk, Westfranke- landsestr, 150; Agatha A., d. v. J. H. Ritter en M. Bras, Nassaulaan 75; Crasica, d. v. M. v. Veen en A. M. D. Zwarts. Broersveld 36; Jo hannes G. F., z. v. J. P. v. Rooijen en M. B. Verheugen, iSpardvestsin- gel 21; Constance M. C., d. v. H, J. Marcus en A. Wlttmer, Dr. Nolet- straat 1;/ Johannes W., z. v. AI. Meclstee en P. de Vries, Da Costa- straat 2S; José, d. v. J. Mak en E. J. C. v. d. Brugge, J. A. AI'o. Thym- str 85; Johanna A. AI., d. v. C, J, E. v. Zanten en C. A. Pijpers, West- frankelandsestraat 12; Johanna AI., d. v. G. L. N. Beunxan en J. Magiel- sen. Lekstraat 30; Willem, z. v. L. Hagestein en H. Reljngcud, Lelie straat 39; Theodora E., d. v. G. J. den Boef en G. H. M. v. d. Berg, Boerhaavelaan 1; René F., z. v. A- v. Zijl en M. W. J. v. d. Vorst, Dr- Noletstraat 1; levenl. kind van P. G- Jasperse en J. B. P. van Log» cfiem, J. A. Alb. Thijmstraat 76. Overleden: S. L. Roepert, 43 j., vr. v. AL Ai. HoogwerfL Heeavliet- sestr. 26. Door Al. werd bij de politie aangifte gedaan van diefstal van een rijwiel en een leren jas uit een garage aan de Lekstraat. In het gebouw vooit Chr. Sac. Belangen organiseert de Chr. -Mid- dehstandsveremging Woensdag avond een bijeenkomst, waarin het woord zal worden gevoerd door de heer J. G. Janse van de Ned. Mid- denstandsbank te P-otterdam. Het onderwerp waarover de heer Janse spreektt is „De na-oorlog3e finan cieringsaspecten van het midden- jstandabedrijf". Overscliies W ijkleven Uit de Memorie van Antwoord v„.. het departement van binnenlandse za ken blijkt: De V nister volgt ce prac- tische toepassing van de wyfcgedachte ln de grote steden met bijzondere aan dacht. Naar zijn aanvankelijk oordeel is. na d3t instituut eerst m het begin stadium van ontwikkeling verkeert, de tyd voor wettige maatregelen op dit gebied nog met aangebroken. B. en W. hebben aan de Raad voor gesteld een busdienst KethelSchie damOverschieHillegersberg m te stellen. Het gemeentebestuur is van plan, in verband met de nieuwbouw in de Klei- polüer daar ook enkele scholen voor het voorbereidend onderwys te stichten. De heer Damman, ondcrwyzer by het christelijk onderwijs m Ovczsehie, i- per 1 Januari benoemd by het onder wijs in Ommen. Het Leger des Hells in Overschie be staat twaalf-en-half jaar. 6 December was het 45 jaar geleden, dat ds. C. J. v. d. Boom, em. predikant der Ger. kerk, m Eantum <Fr.) zyn ambt aanvaardde. Ds. v. d. Boom woont thans in Lunteren. De Youth for Christ houdt Woensdag een 3eugdb:jeenkomst in. de Ger. kerk. Dc Ovsrschiese Hengelaarsvereniging hoopt in 1949 haar vijfjarig bestaan te vieren met een internationaal henge laarsconcours. Blijkens de eindeyfers van 1948 is de heer J. F. den Braber de beste visser van het afgelopen seizoen geweest. Hy behaalde 8040 pnt. De vol gende plaatsen worden bezet door de heren A. N. v. Biezen, D. v. Wnk en R. v. Es. Schaken. Kraltngen 3—Overschie 1 3;a 14a. In Overschie is een bridge-club opge richt. Zjj houdt haar wekelijkse club avond des Vrijdags in het Verenigings gebouw. De heer D. C. v. d. Ltnd is voorzitter, de heer E. Jakma secretaris. Via de radio heeft de NIW1N zyn dank geuit voor het bedrag van 243,—, dat z!j van het Oterschiese comité ont ving. zijr.de de opbrengst van de 5poor- wegplantentoonst eillng. Dinsdag 7 December geeft de buurt vereniging .De Opbouw" voor haar le den een cabaretavond. Het echtpaar v. Gysen—v. d. Ent. wo nende aan de Bovendyk, hoopt 18 De cember zijn 40-jarig huwelijksfeest te •vneren. Het echtpaar Hoege was reeds 55 jaar getrouwd. De beide oudjes zijn per radio gefeliciteerd. De moeilijkheden, waarmee de varkensmesterij fn ons land thans te kampen heeft, liggen in hoofdzaak in het vinden van een juist ovenwicht tussen de omvang van de varkensstapel en de beschikbare hoeveelheid voeder. Daarnaast zijn het onze binnenlandse vleesvoorziening en het handhaven van onze positie op de buiten la rsdse markt die op het ogen blik even zovele problemen met zich brehgen, aldus dr. u* P. C. Labou- cbère, ryksve et eelt consulent, in een Maandagavond voor Hilversum X gehouden radiocauserie. Ir. Labouchère voegde hieraan toe. dat op korte termijn naar een ïekere uitbreiding van de vakensstaoel zal moeten wor den gestreefd, aangezien de schaarste aan deviezen geen grote vleesmvoer toelaat en alleen by een grotere binnenlandse productie een ruimere vleesvoorziening 20wel voor binnenland als voor export kan worden ver wacht. de kwaliteit van het product daar van schade ondervindt, het heeft ook tot gevolg, dat een te spekkig varken lager wordt geclassificeerd en in een lagere klasse voor uitbe taling valt. Wat betreft de prijs welke voor afgeleverde varkens wordt betaald, gaf spreker aan, dat deze van over heidswege is vastgesteld, waarbij er enkel nog enige variatie naar bo ven mogelijk is in de prijs van de baeonvarkens al naar gelang van de kwaliteit. Deze prijsto-slag is op dit ogenblik voor de i arken*- met ccu slacht gewicht boven de 90 kg. lager d^h voor die met een slacht» gewicht van 5790 kg., waardoor de laatsten dan ook 5 cent ptr kg. hoger worden uitbetaald. Teneinde het mesten var. varkens tot zwaar der gewicht niet te belemmeren, S DECEMBER. - In de s i e r~ tuin zijn thans nog allerlei werk zaamheden te verrichtenDe on kruiden die zich tijdens het zachte najaar hebben cntuüfcfceïd, morden nog verwijderd. De laatste afgeval len bladeren worden bijeengeharkt. Het dorre lover van de vaste plan ten wordt afgesneden. Wie nog heeft verzuimd om zijn dahliaknol- len uit de grond te halen, kan dat nog doen. Doch hoe eerder, hoe be ter. Als het gaat vriezen is het te laat geworden. Wanneer men nog bloembollen wil planten kan dit desgewenst ook nog geschieden. Doch ook die moet reeds spoedig gebeuren. Zodra, de vorst zijn in trede heeft gedaan en de grond hard geworden is, kan ook dit werk niet meer geschieden Een en ander zaJ vanzelfsprekend in sterke mate afhangen van de varkensfokkers, daar deze uiteinde lijk beslissen over het aantal fok- zeugen, dat door hen zal worden aangehouden en over de bestem ming ervan. Spreker is van mening, dat het grote overschot van aardappelen, dat tengevolge van de overvloedige aardappeloogst dit jaar is ontstaan, zeer ten goede zal komen aan c"1- voedervoorziening van de varkens stapel in 1949. Volgens berekening zaJ dit overschot, indien de varkens y,tot de helft van hun voedsel in de vorm van gestoomde aardappe len ontvangen, hiervoor voldoende zijn. De opheffing van dat dreigend voertekort zal ook uitbreiding van de varkensstapel kunnen bevorde ren, terwyl het tevens voor de fok kers een zekere waarborg is, dat oy een grotere aanfok een sterk dalen de biggenprrjs niet zo gauw is te verwachten. Het gevaar is evenwel niet uitge sloten, dat men er alles op gaat richten om het aardappel-overschot op zeer korte termijn om te zetten in varkensvlees. Spreker wees er op, dat men op deze wijze op een gegeven ogenblik een groot over schot aan varkens zou krygen, waarvoor geen voldoende voer meer zou zijn. Dit zou ongewenst zyn en het is ook niet nodig. Aardappelen, die aan varkens toch gestoomd moeten worden gevoerd, lenen zich in die toestand n.l. zeer goed voor langdurige bewaring. Daartoe moe ten ze worden Ingekuild, waardoor 1 ze, desnoods jaren zonder grote verliezen, kunnen worden bewaard. Voorzichtig! Indien deze aardappelen van goe de kwaliteit zijn, hebben ze geen nadelige invloed op het voederge- bru.k, terwijl ook voor schadelijke invloed op do kwaliteit van het slachtproduct niet behoeft te wor den gevreesd. Wel dient bij aardao pelvoedering, vooral als de varkens nog jong z^n, de nodige voorzich tigheid te worden betracht. Men zaï er voor moeten zorgdragen, dat het rantsoen voldoende eiwit, mineralen en vitaminen bevat. Geleidelijk kan dan later de hoeveelheid aardappe len worden vermeerderd. Op de selectie-mesterijen zyn ge durende de periode, dat gestoomde aardappelen werden vervoederd, de volgende richtlijnen aangehouden: tot een gewicht van 50 kg. werd 3 kg. meel gevoederd tegen 4 kg aardappelen, daarna 1 kg. meel te gen 4 kg. aardappelen. Vooral bij baeonvarkens dient een overmatige aardappel voeding te worden vermeden. Niet alleen dat Momenteel telt Rotterdam 38 harmonie- en fanfarecorpsen en 10 accordeonorkesten, waarmede de Rotterdamse Kunststichting*"' be moeienis heeft. De concerten van eerstgenoemde corpsen worden ge geven in ds acht gemeentelijke muziektenten. Kosten voor het in orde maken der tenten behoeven dc verenigingen niet te betalen, vroeger was dit wel het geval. Als muzikaal adviseur voor de verenigingen treedt op de heer Piet van Mever. Een contact-commissie, bestaan de uit de bestuursleden der ver schillende verenigingen, werkt op zeer prettige wijze nauw samen met de Rolterdam^che Kunststich ting, aan wie het gemeentebestuur de regeling van de'e aangelegen heid heeft opgedragen. nis te willen maken met dit cultu rele streven van dilettanten. Het festival zal worden geopend door de wethouder van onderwijs en volksontwikkeling, de heer A. J. van der Vlerk. De VARA zal enige flitsen uit zenden. Na afloop rijden extra trams. Feest op XS December Het grote succes, dat het mu ziekfestival in December van het vorige jaar heeft opgeleverd, i 3 voor hel bestuur van de Rotter- datnsche Kunststichting aanleiding als sluitstuk van het seizoen we derom zulk een muziekfeest te or ganiseren en wel op Zaterdag 18 December a.s. Een zestal harmonie- corpsen en een accordeonorkest, die uit hoofde van hun prestaties daarvoor in aanmerking komen, zullen medewerken. Deze orkesten zijn: harmoniever eniging „Industrie", harmoniever- eniging „Dockyard", harmoniaver- eniging „S. v. d- B.", Rotterdam- sefce harmonie v. h. Korps Kon. Scherpschutters, „R.E.T.-harmo- nie'f, harmonievereniging „Euter pe", accordeonvereniging „Excel sior". De animo om het concert bij te wonen in de Rivièrahal, die plaats deze toeslag voor zw»re varkens j biedt aan 1300 personen, is zo groot worden verhoogd. Dit Heeft ook tot gevolg, dat de tegenwoordige hoge biggenprys dan per kg. geslacnt gewicht minder zwaar drukt. Baeonvarkens voor export Ook voor de export is, om het af leveren van prima baeonvarkens te stimuleren, de uitbetaling naar kwaliteit ingesteld. Zo wordt voor vlezige varkens met een goede ge wichtsverdeling en niet te dik rug- spek 2.11 per kg. geslacht ge wicht betaald, voor de lagere uitbe- talmgsklassen respectievelijk 2,08 en 2.05. De hiervoor bestemde varkens dienen te worden afgele verd op een levend gewicht van on geveer 90 ks» Ir. Labouchère merkte tenslotte op, dat door het huidige grote aard appel-overschot de varkensmestery in het middelpunt der belangstel- is komen te staan, waardoor wellicht nieuwe mogelijkheden kun nen worden ?eopend. De dertig-Jarige schrijver Maurice Druon, die tijdens de oorlog omroeper was in de Franse taal bu de heeft de 45ste Goncourt-prUs voor litte ratuur gewonnen voor zijn boek „De grote Gezinnen"; het eerste deel van een trilogie, genaamd „Het Emde van de mens". De prijs bestaat uit een som van lo 000 fr. en dankt zyn waarde hoofd zakelijk aan de publiciteit, die de win naar ten deel valt. Een andere belang rijke prijs, de Renaudot-prys, werd door de eveneens dertig-jarige Journa list Pierry Fisson gewonnen voor 2ijn eerste novelle, genaamd „Reis naar de Horizonten". In verband met de bezuiniging op clectneitcit zuilen dc Haagse gemeente- bureaux werken tot halfvyf. cial alleen leeds onder de bij de Roïteröamsche Kunststichting aan gesloten harmonie- en accordeon verenigingen 800 personen moesten worden teleurgesteld. Het college van burgemeester en wethouders zal door enkele wet houders vertegenwoordigd zijn. Ook versch eider e andere autori teiten. hebben blijk gegeven ken- In. de Engelsestraat werd Maan dagavond de 35-jarige expediteur G. v. d. H. van de Ommoordseweg aangehouden, omdat hij dronken achter het stuur zat. De man is in de post Marcom plein opgesloten. Het bleek, dat enkele maanden geleden zyn rijbewijs was inge trokken bij vonnis van de kanton rechter. Ook daarvoor moet hij zich nu verantwoorden. De 49-jarige garagehouder J- M. uit de Aioerkerkstraat reed in de nacht van Maandag op Dinsdag slingerend met zijn auto op de Maashaven, op een stopteken van een agent reed hij door. Politie mannen zetten op de fiets een ach tervolging in en wisten de auto op de Strevelsweg te doen stoppen. De bestuurder werd opgesloten in het bureau Sandelingplein, In de nacht van Maandag op Dinsdag „zeilden" monteur C. A. de Gj uit Klaaswaal en de bakkers knecht A, de B. uit Numansdorp op de 2e Rosestraat in beschonken toestand naar hun auto en motor- rij i wel. Agenten, waarschuwden hen niet te rijden. Een half uurtje later zagen zy de beide jongeman nen evenwel op de Groene Hille- dijk tuffen. Aanhouding en opsluiting in het bureau Sandelingplein volgden na tuurlijk prompt- Bij al deze heren nam de politie- dokter de bloedproef. Hun voertui gen werden m beslaggenomen. Aangekomen schepen C December Crux, Antwerpen Nievelt Goudriaan Lekhaven st Koningin Emma Harwich Hoevan Holland 7 December Gylfc Londen Vinke R.D.M, ledig-; Westerdam Halifax H A.L "Wilhcïmina- kade st.Borus Tripolis Ommeren Per nis, olie. Bernrna Malrao Schellen Park haven. stKoningin Juliar.a A'dam Furness Merwehaven. ledig; Uffe Ko penhagen Ruys Merwehaven, st.Da Costa Blyth Rtjnlloyd Waalhaven, ledig; Aniares A'dam Ryniioyd Waalhaven le digSouthport Savannah ganstransport Meniehaven, st Arnhem Harwich. Hoek van Hollan'd: Zeester Duinker ken RSjnlloyd Waalhaven ledig; City of Evansviile Antwerpen Hoyman Schuur man Merwehaven st. Vertrokken schepen 6 December Sandenburgh, Casablanca via Bor deaux; Vav Batoem; Leuvekerk, Ham burg Kuwl MaimöVelocitas Zaan dam; Norraandia, Gothenburg; Phoenix Bristol; Empire Farkeston Harwich; Gruno, Hamburg; Algemb Hamburg; Duke of York Harwich; Jo. Londen: Jure Newcastle. 7 December Hondsrug Odense; Axcturus Stavan- gerDania, Blyth; Goldenocean Monte video. Wind Z. W. stormachtig, veel zee. be wolkte lucht. Grot? vaart Agamemnon 3 te New York; Arends- dijk 5 tc New York Aiphacca 6 van Dublin naar Antwerpen (met A'dam): Annenkerk pass ,6 Cuxhaven naar H'dam; Aalsdyk 5 van Havana naar Corpuschnsti; Almkerk uitgaand 6 van Aüeppey naar Colombo; Amsteldiep thuis 7 te ColomboAmstelkerk 6' van Accra naar Kotonou. Arendskerk thuis pass. 6 nam. 31 uur Fimstcrre naar Ant werpen: Averdtjk pass. 6 Bishop Rock naar New York; Aludra naar Key West vo, 5 op 259 myl z.w. van Sciliy; Affl- steldyh naar Alexandrie 6 op 280 mijl oz.o. van Bermuda; Abbedijk thuis 6 op 400 myl. west van Sciliy; Albireo thuis 6 op 100 myl noord van St. Vin cent C.V. Aagtekerk thuis 6 op 660 mijl west van Carnarvon. Borneo pass. 6 de Marshall eilanden r.aar SeattleBantam 4 van Soerabaja naar Batavia; Blommersdyk 4 te Balti more; Bloemfontein 5 te Beira, ver trekt 14 naar Lorenzo MarquesBali pass. S Kaap Bon naar Casablanca en New York; Bengkalts pass. 7 Bermuda naar Savannah; Blydendyk naar New York 6 op 400 ir-Ul oost van Kaap Race; Boschfontdn pass, 6 nam. Perim naar MombassaBoissevaln pass. 7 Kaap d'Ambre (noordpunt Madagascar) naar Mombassa. Ceram naar Kaapstad 6 op 1050 mijl nw van deze haven. Dido pass. 2 CristobalDoros 4 van Cap Haitien naar Caracoi; Drente pass. 6 nam. 9 uur Bermuda naar Batavia; Duiven dijk thuis 6 op 270 my! n.o, van Terceira (Azoren). Flevo 4 te Cristobal. Garoet uitgaand pass. 6 Kaap Guar- dafui naar Singapore. Hermes 2 te Montevideo; Hilversum naar R'dsm 6 op 220 mijl noord van Hoek v. Holland. - Jobshaven 3 van Bona naar La Gou- letteJaarstroom thuis 6 op 260 mijl z.w. van Kaap Sao Vlncente* Jacob Cats naar Norfolk 0 op 140 mij] noord van Bermuda. Kabanget 4 te Belawan Dell; Kerto- sono uitgaand 7 te Belawan Deli; Kota Inten naar R'dam 6 op 500 mijl WZ.W. van Mossamedes Jdssekcrk 7 te Port Okha Mor.a Lisa 3 van St. Thomas naar GuadeloupeManto 3 te Vera Cruz; Muiderkerk 5 van Mossamedes naar Lobito: Maaskerk 6 te Takoradi r Marie- kerk thuis 7 van Port Swettenham n. Penang r Meerkerk uitgaand 6 nam. 6 uur van Suez naar Aden; Mentor pass. G Ouessar.t naar Leixoes; Marken 7 te Hall fax verwacht; Meliskerk thuis pass. 6 Kaap Blanco naar Havre; Maashaven naar Montevideo 6 dwars van Bahla. Notos 3 van New York naar Port au Prince: N ij kerk 6 van Mombassa naar TangaNigerstroom uitgaand 6 van Bordeaux naar Las Palmas. Orestes 2 te Montevideo; Ootmarsum pass. S Kaap Verde naar R'dam. Prometheus 5 te Macassar. cJf Op de werf Wilton-I'eyenoord te Schiedam zal Zaterdag 11 Dec. 's middags om half een het motor schip Baud, bestemd voor de Ko ninklijke Paketvaart Maatschappij te water worden gelaten. 5* Do Scheepvaart en Steenkolen Mij. te Rotterdam en de Shipping and Coal by Ltd. te Londen hebben elk een voor kolenvervoer inge richt motorschip besteld bij de Burntisland Shipbuilding by Ltd. te Burntisland. De schepen krijgen een draagvermogen van 4.000 ton en worden voorzien van ccn motor van 1.500 p.k. Het motorschip Prins Willem 5, een voor de vaart op de grote meren bestemd vaartuig van do Oranjelijn (directie Anth. Veder) zal onvoorziene omstandigheden voorbehouden op 10 Januari in de vaart worden gebracht. De Prins Willem 5 behoorde tot de schepen die de Duitsers tij deus de oorlog in de Waterweg tot zinken hebben gebracht. De werf De Merwede, waar het schip voor de oorlog op stapel was gezet, is reeds een jaar bezig met de restauratie. De N.V. C. van der Giessen en Zonen's scheepswerven te Krimpen a.d. IJssel heeft van de Koninklijke java-China-Paketvaart lijnen te Amsterdam opdracht ontvangen tot het bouwen van twee motor- passagiersschepen van 10.000 b.r.t. De schepen, die 260 hutpassagiers zullen kunnen vervoeren en uitge rust orden met 7.000 p.k. Werk spoor "Siè^ls moeten resp. in 1950 en 1951 woraen opgeleverd. Prins Frederik Hendrik thuis 6 op 780 mijl oost van Kaap RacePygmalion pass. 6 nam. de Cayman eilanden, naar Mobile. Ruys 2 te DurbanRoelf pass. 5 Ouessant naar A'dam; Rotti 6 nam. te BahreinRijnland thuis pass. 7 St, Paul's Rock naar Las Palmes. Socrates thuis 6 op 480 mul o.n.o. van Barbados: Straat Maiakka 3 van Port Elisabeth naar KaapstadSamannda 4 te Calcutta; Stad Alkmaar 6 nam. 8 u. ter rede van Melila geankerd; Stad Schiedam 6 te BagnoliStraat Scenda naar Kaapstad 6 op. 100 myl zuid van Reunion; Sloterdyk pass. 6 nam. de Anamba«landen naar Bangkok; Stad Maastricht pass. 6 "s avonds Wight naar R'dam; Stad Vlaardingen pass. 7 v.m. Fmisterre naar Nederland; Streefkerk naar Bombay 6 op 220 mijl 0. van SocotraSingkep thuis pass. 6 nam. Kaap Sao Vmcente. TJitjalenka 3 van Batavia raar Hong kongTjibadak 2 te Hongkong; Tosari 1 te San Francisco Tjipanas 3 van Or leans naar Houston; Trajanus 4 van Mobile naar Houston. Ternate 7 van Gdynia naar R'dam; Talisse 6 van Batavia naar Colombo: Tabian uitgaand pass. 6 nam. Fort Soe dan naar Aden-, Telamon naar Cura cao 6 op 330 mijl zw. van Bermuda; Triton naar Puerto Plata B op 75 mijl noord van Kingston Jamaica. Van 't Ho ff 2 te Balik Papan; Vale rius 8 te Kobe verwacht: Van Ostade thuis 6 op 500 mijl z.w. van Flores (Azo- ren). Zonneivijk pass. 6 nam. Ouessant naar Dakar V AARWATERDIEPTEN Pannerden-—IJsselkop 1.75: Dsselkop Heveadorp 1 60: HeveadorpWyk bij Duurstede 155; *Wyk bij Duurstede Vreeswijk 1 60IJsselkopDoesburg 1 35; Doesburg—Zutphen 1 70Zutphen —Deventer 1.80; Deventer—Katervecr 1 90Waterh. bij Arnhem 6 44—1Nij megen 613-2- minste waterdiepte Waal 2 30: Keulen 62—2; Lobith 8 35—2; De venter 1 01+1. Overtrekken van clubs, stoelen, divans met prima materialen (week klaar). Plats stoffeerderij, Gr. Markt 21 Schiedam, Telef. Gevraagd: Flink meisje voor de morgen- of middag, uren. Aanmelden; <Rosman, Veenlantstraat 29, na 7 nar n.m. Net meisje vr. nette zit- slaapkamer. Brieven onder No. S 4496 bur. van dit bl. Prima gebronsde gordijnrail compleet .f 1.75 p; M. Gor dijnringen in div. maten. Prima rubber tochtband f 0.28 p. M. Frans v. Thïe- n en. Broersveld 123, Tel. Vooroorlogse triplex stoel zittingen, kachelrekjes op vouwbaar. Roestvrij droog lijn. 10 M. voor *20 cent Frans v» Thienen, Broers veld 123, Tel. 69799. 1—15 woorden 2.—. iedere 5 woorden meer 050 Te koop gevraagd Te koop: Mali. kast (Bonheur de JourJ- 4 stoelen, tafel, spie gel, elec. lamp, theekast. Jacob Catsstraat 34. Meisjesin an te ltje en mutsje, leeftijd 1% j. v, Speykdwarsstr. 300, R'dam. Winterjas en colbertcostuum voor jongen 15—18 jaar en gro te spiegel. Na 20 uur. Telefoon 29440, toestel 3 tl. Orgel en prima piano gevr. Coat. bet. opgave merk reg. prijs. Postbus 9, Maassluis. Alle soorten merken naaima chines, defect geen bezwaar. Groen's Naaimachinehandel. Vierambachlsstraat 114. Rotter dam. TeL 36653, Reebruine -wintermantel, m. 38 40, maatw., as.Tevens rokje, 12.50, Campo, Math, dijk 336. Te koop een mooi eikenhout Buffet. Billijke prijs. Tussen 7 en 9 uur 's avonds. B, v. Son, Mackystr. 12, Bergpolder. Lichte bontmantel, m. 40, 95. Blauwe wintermantel, echte bontgarnering 33.m. 46. Van 7—9 uur. Mathenesserstx. 133. Voor inrichting restaurant eni ge perzen en kelims te koop ?evr. Br. Spoedigst. Wagen-, straat 129 a, Den Haag- Tnkoop v. Boeken op elk ge bied. Aan huis te ontbieden. TeL 51530. Te koop aangeboden Philips Kerstboomverlichting zo juist ontvangen. Ook losse Phihpskaarsjes. Beperkte voor raad. Haast UI .Radio Oost". Schieweg 40. Tel. 24043. Te koop; 2-pers. eiken ledikant, 2-pera. 3-delig bedstel. 2 km- derledikantcn. vulkachel. Da mes- en Herenrij-wiel. Zw. He- renwinter-ja'r kl. maat. Alles t. pr. st. Te). 39422. Of Diergaar desingel 87 b. Te koop aangeb.: Bankstel met tafel. Tc bez. Knol. Abraham Kuyperlaan 49, R'dam. Bontmantel goudbruin, zeer kleine maat, als nieuw 125.—, Tussen 11—4 uur. Heemraads- singel 202. j Verfwaren-, Lakken-, Vernlssen- fabriek. Bestaat 42 j. Goed be staan. Kooppr. m. goederen 8000.—. Inl. Nteuwveld, Stad- houdersweg 120. Tel. 46401. Te koop z,g,a.n. crème kinder wagen, laag model, 1 75,—. Ztvaak. Kortenaerstraat 11 a. TeL 24025. Aangeb. Ledikant met spiraal en verenbed, v. Onselenstr. 30. Slagerij. Mooie zw. v. bontjas, m. 42, f 250.—, grijs mantelp., m. 42. 1 40,zw. H. cost., gr. m. 40. Vaste prijs, 's Avonds na 7 u. VeThe ij ckjg Schi e weg 7fl '0, Rot terdam. Waldorp - Efa stofzuigers 3.— p.w., wringers v.a, 1.50 p.w.. zander vooruitbetaling- Rijwielen in overleg m. koper. „De Blauwe Pui", Schieweg 52. Tel. 4QÖ5B. Gemakkelijke betaling. Kin derwagens, bedstcllen, op- klapbedden, etc., Jacob Cats- straat SO, R'dam- Gemakkelfjke betaling. Stof zuigers, Waldorp, Efa, enz. vanaf l 3.— p.w, Jacob Cats- straat 50. R'dam, Hout. Droog aamnaakhout en droge eiken hasrdblokhen te koon voor 2.50 p. mudz. fran co thuis. M. L, Wnsmeyer, Nwe Terbregseweg 51. Tel. 20885, R'dam. Triplex 30x40 cm 27 et-, 40x40 cm 36 ct. Meer dan 300 ver schillende maten. Joh. Groen, Korenaaxstraai 61, Tel. 3O803. Cartonboard, 150x82 cm. en 133x98 cm. Reclame-verkoop 90 ct. p, plaat. Joh. Groen Lzn., Korenaarstraat 61. Tel. 30803. Dames! On3 „Elja." Kubbercor- set is beter en voordeliger, maakt U slank en heeft een langere levensduur. Corsetten- fabriek „Victoria", Zwart Jan straat 98. Schiedam: Hoog straat 143. Voor heerlijke erwtensoep, een pasteitje of croquet naar Ge rard's Cafetaria, Stationssingel 12 (bij Blij dorptunnel). Eiken triplex, meubelplaat, verder alle soorten triplex Gordijnen zonder punten. Wij hebben sterke garens om ze te haken. W. Korteland, Maren takstraat 55. TcL 72123. Brandhout, kachelklaar. kurk droog 2.- per mudz. Blokken 2 50 p»r mudz. Franco thuis Huize „Corrie", Nenijtoterrein Tel 843 06. Tabak zonder bon! Afgeslagen prima rooktabak, pruimtabak, shag. Nieuwe oogst, Thans 0.90 p. ons. „De 2 Stoepjes", Zwart Janstraat 90- Te koop: Keukengeyser (gas) te bez. Dordtselaan 51a. des avonds tussen 8 en 10 uur. Be halve Zaterdag en Zondag. Kesteln Damesrijwiel, in prima staat, met nieuwe bancien, ori ginele torpedonaaf, f 65.Van Houtenstraat 15 a. Gevr. te Wassenaar net meisje v.d.e.n., prettige werkkring. Aanm. Maare 42. R'dam-Zuid. Slijterij Peet^rs. Vrij moed Je never 4 60 per liter. Crème de Cacao 4,80 per fles. Scheeps- timmermansJaan 14. Tel. 21852. Radio en Gramoioons gen. loeft. pl.m. 16 jaar. Mevr. Wagenmaker. Krekelstr. 20. Prima radio 120.Berglust- laan 45 a. Van Olm. Na 7 uur. Lampckappennaalstcr gevr. (prima kracht), voor thuiswerk. Br. no, 1556 Parool. Droog aanmaakhout en harde eikenblokken f 2p mudzak thuisbezorgd. Te bestellen: Niftnfc. Ros. Faassenstr 40 b cn Smits, le Middellandslr. 99. Tel 30308 (West). Krietsmever, Oostmaaslaan 139. Tel. 77036 (Oost). Rodemeyer, Zaagmo- Icnstr. 20 (Noord). P. de Moor. Goede Hoopstr. 32 (Zuid). Leemans dc Konlnk. Ribeslaan 49 (Schiebroekj Speciaal ta rief voor levering per ton. Te koop: Pr. spelende radio 35.—, zonder luidspreker. De Koning, Herlaerstr. 3, R'dam-C. Gevraagd in gezin zonder kin deren Net Meisje v.d.e.n., zelfst. k. werken, v.g.g.v. Mevr. van Zanten, Mathenesserlaan 353. Saris Radio. Uw adres voor vakkundige reparatie aid. Bergselaan 380. Tel. 46120. Gebr. v. Doorn, banketfabriek, vraagt meisjes voor ïnpakwerk. Aanm. Schulpweg 12 (Zuid). Sarfs Hadlo. Philips en Waldorp Toestellen. 100 Service. Er kende reparatie afd, Bergse- laan 380. Tel. 46120. Spoedig gevraagd meisje v. morgenuren of enkele dagen p. week. W Olieman. Oostzeedijk 43 a, Krahngen. Voor direct gevr. handwerk- sters, machinestiksters en leer lingen. JSykcnboom, Witte v. Hacmstedestr. 5 b. Prachtige slaap- of ooxfauteuil, alles verende, beid. m. prachtig cretonne, nieuw. Spermon, Zwaanshals 65. Radio Victoria. Wij leveren met S. maanden garantie tegen vast gestelde prijs, prima super met IT.K.G. voor 255.Handela ren behoorlijke korting. Preto- nalaan 56. Tel, 71745, R'dam. Te koop aangeb.: twee héren clubs, eiken dressoir, inmaak- pottcn en divan. Honlngerdijk 117 a. Muziekinstrumenten Personeel aangeb. Bekende Meubelzaak geen atbetalmgszaak le Rotter dam levert U Meubelen op zeer gemakkelijke condities tegen scherp concurrerende prijzen. Geheel nieuw systeem. Br. on der no. 1553 bur, v. d. blad. Muziek! Accordeons v.a. 135, Guitaren 42.50, Mandolines 27,50, Banjo's 42,50, Blok fluiten f 8,95, Gramofoonpla- ten, -rekjes, -naalden, Slmoms. Beyetriandselaarf» 29. Tel. 71160. B.z.a. Net alleenstaand meisje, N.H., zelfst. kunnende werken, koken; voor dag en nacht, in klein gexin. Liefst met huiselijk verkeer. Br. K. 95. Kiosk Berg- singel. Prima 2-pers. bedstellen, bin- nenvering en kapok, wollen dekens, herencostuums cn win terjassen. Desgew. gem. beta ling. H. C, Korpershoek, Roo- valkstr. 28. Tel. 43049. Onroerende goederen B.z.a. Allround buffet-bedien de Kellner v. café. ook N, Za terdag cn Zondag. Br. Marré, Havenstr. 146. 3 Sol. panden Zuid, keurig be woond, 1 verhuurd. Koopsom 28000 k.k. Huur 2250.~Hyp. B2000.—Tel. 20632. Te huur gevraagd AuSo's, Motoren en Rijwielen Personeel gevraagd A'crpleegster vraagt een ongem. kamer met stookgel. Liefst W. Br. no. 3555 Parool. Zo spoedig mogelijk een net meisje voor halve dagen. Lich- tcnauer, Bergse Plaslaan 1, Tel. 44932. Te koop aangeb. Fiat Simca 8. Bouwjaar 1943. A.V.C. Schie weg 89 c. Tel. 43647, R'dam. Gevr. zit-slaapfc. met haard of c.v., zander pension, door 2 he ren (broers). b.b.hJi., rustig huls, omtrek Noorden. Badk. of douchecel en tel. voorkeur. Be slist geen beroeps. Duidelijke brieven met prijsopg. onder no. 1509 bur. van dil blad. Tc koop: Licht motorrijwiel, 125 c.c„ merk Sparta", in pri ma staat. Desk. onderz. toege staan. Van Roon, v. d. Velde- laan 5, Et'berg. Gevraagd: Dameshoeden maker, gewend op houtvormen te wer ken en stro te naaien. Dames- hoeöenfabriek Damave, L. van Meerdervoort 4, Den. Haag. f Te huur aangeboden Pakhuis je te huur. j 71.50 per 3 maanden, 35 Ms. betonnen vloer. Water en W.C, Omtrek Hillesluis. Br. tetter D, Bur. Polderlaan 24. Welke jongeman heeft inte resse voor een net goed kost huis met goede kost en Inwo ning. L. v. Leeuwen, Gordel- weg 60 c. Zit-slaapkhmer voor nette Heer of Juffrouw, b.b.h.h. J. Pot, Heemraadsstraat 6, West. Wegens vertrek naaT buiten land voor direct te huur mooie zit-slaapkamer, vaste wastafel, prima pension. Donker, Graaf Florisstraat 64 b. Woningruil Aangeboden: Souterrain met bcl-ctage, alleen voor 2 gezin nen bewoonbaar. Huur 42.50 p. mod.: m ruil voor woning, geschikt voor 3 a 4 personen. Liefst Westen of Blijdorp. Br. no. 1551 Parool. Huwelijk 2 Dames zoeken ser. kt-nnistn. met 2 Heren, flmk postuur, 35- 40 j. Br. no. 31, Kiosk Elom- merdljkselaan. Wedn., 58 j., niet onbemiddeld, wenst ser. kennismaking. Br. no. 2558 bur. van dit blad. Jongeman, 30 j„ goede positie, met verlof uit buitenland, zoekt wegens beperkte kennismaking, langs deze, hem onsympathieke weg. kennismaking met vlotte moderne Dame. Leeftijd tot 25 j. Br. met foto erewoord retour no, 1554 Parool, 2 N. vrienden. 25—21 jaar, uit Chr. gez., w.s.k.m. 2 nette vriendinnen uit Chr. gez. (Ned. Herv.). l.m. foto erew. retour. Br. no, 1553 Parool. Spiralen, ijzeren ledikanten vermaken tot opklapbedden, repareren. 10 modellen om- bouwkasrten vanaf 22','2 dig. Wordt gehaald, gebracht en ge plaatst. Lessen Kinderledikanten 25 gld-, grote maten. nieuwste modellen, tweekleurig gelakt 25 gld. Ton- modellen 37,50 gld. Commodes 30,50 gid„ direct van fabriek, ook opnieuw lakken van alle meubelen. Gebrs. Bos, Sam. Mullerstr. 9 a-b. TeJ. 36811. Rijbewijs auto- en motorrljsch. de Groot, crk. rljsch.houder. Gr. theorie. Desgew. geh, en gebr. Aelbrechtskade 152. Tel. 39619—39701. Autorijschool „Succes". Vlug Uw rybew. Bel op 41097. Vanouds bek. Cor Oole, Jac. Catsstraat 16 N. Ged. Znstr. Gr. theorie. Accord. Ver. „Casanova". St. Mc. loterij uitslag. Theeservies no. 505. 1 nest pannen no. 329. 1 nest pannen no. 503. 1 electr. strijkijzer no. 282. Afhalen: B. L. v. d. Mast, Blngleystr. 66. A.N.TV.B. Bonds-auto-motorrij- trouwde school met de beken de gele ïeswagens. Desgew. wordt U thuis gehaald en ge bracht. Violierstr. 32. Tel. 73150. Henegouwerlaan 6. Tel. 36666. Schilderen van kamers, gangen met prima olieverf, thans zeer biliijk. Vraagt prijs. Meyer. N, Binnenweg 63 a. Tel. 52016. Weggelopen Mod. Maatkleding. Kan 'tl ook hebben. Maar dan Uw stof in leveren by C. v. d. Avoird, Meikeverstr. 9 (O.). Tel. 41051. Weggelopen grote grijze kater, luistert naar dc naam Jambee, omtrek Jlath.laan. Cl. de Vne- setann. T.bt.b. Groeneweg, Math.laan 277. Uw meubelen met herinnerin gen met zorg door onze vak mensen opnieuw gestoffeerd. Koeleman, Ged. Burgwal 16, TeL 11.35.11, Den Haag. Diversen Rechtszaken, recherche, infor matie, echtscheiding, reques ter! enz. Bur. „Succes", Rcden- rijeelaan 36 b, Rotterdam. Tel, 49079. Gevestigd 1918. Kan tooruren 9—20 uur. Bedflcnreparatle, doornoppen. nwe tijken, Java-kapok, veren bedden, tot kanaalmatrassen. Opklapbedden 32.50, 2-pers. 45.Divanbeddon, fijn, net 36,Gezondheidsmatras 2- pers., fijn net 39,10 soor ten ombouwen v.a. 22,50, Di rect uit eigen fabriek. Gebrs, Bos, Sam. Mullerstr. S a-b. Tel. 36811, "Verhuizingen en meubel ver voer van cn naar alle plaatsen tegen zeer lage pry zen. Jac. Middclhoek, Math, dijk 173. Tel. 34373 en Statenweg 5 c. Tel. 49894. Wij hebben volop Java-kapok. Laat thans Uw bedden bijvul len en opnieuw overtrekken. H. J. Feuth, Bleiswijkstr. 47. Tel. 46519. Het goedkoopste adres. Bel even op 35653 voor repara ties aan alle merken naaima chines. Groen's Naaimachine handel, Vicrambachtsstraat 114, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 2