Anna Blaman: f „Eenzaam avontuur Koningin Nefertete Wat gezegd en geschreven werd Begrensde verd heöen FOKKELMAN ivhh£së -""WU n lepmg 'Radio-programma Mary, ik hou van je Verraad van vrouw kostte zes jonge mensen het leven 'n Stukje paradijs De Roode verliest van Thomas Marie Louise Vaessen naar Parijs DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB: Het geheim van de tunnel Dinsdag 7 December 1948 3 ncr":sjOTBsasffij Roman bif J. M. Meulenhoff, Amsterdam, 1948 DE pas verschenen tweede roman van Anna Blaman laat ons zien, tot welk een uiterste van ver eenzaming het individualistisch egocentrisme gekomen is dat ken schetsend is voor een groot deel der jongere generatie, voor deze schrijfster in het bijzonder en voor de romanfiguren die zij schept en waarin vooral facetten van haar eigen introspectie tot ieven komen Het boek is minder geserreerd geschreven dan het merkwaardige debuut van deze schrijfster was; het komt langzamer op sloot, an derzijds is het wat groter opgezet dan ..Vrouw cn Vriend". Op een iets groter schaal, omdat er wat meer personen zijn, vindt men hier weer hetzelfde procédé toege- .past als daar: één persoon spreekt in de ik-vorm, terwijl het verdere verhaal als geheel in de derde per soon wordt verteld. Overigens is er 4an nog ditmaal bijgekomen het verhaal in het verhaal, waarover aanstonds. Een schrijver bemerkt na geruime tijd, dat zijn huwelijksleven, door hem als Iets prachtigs beschouwd, reeds Jang ondermijnd is doordat zijn vrouw ccn imderc band heeft aangeknoopt. Hij werkt aan een roman, waarin hij zijn vrouw en zichzelf in de hoofdfiguren heeft geprojecteerd, en nadat de door zijn ontdekking ontstane crisis hen uit een heeft doen gaan, klampt hij zich hoe langer hoe meer vast aan zijn twee hoofdfiguren, waarvan de man als speurder de vrouw als gifmengster moet ontmaskeren en waarin hij - zijn eigen problemen en conflicten, die hem ten dode toe bedreigen, van zich af tracht te schrijven. Telkens worden ge deelten van de raamvertelling afgewis seld met gedeelten uit de daarmede te gelijk ontstaande roman. Een aantal bc- knepter maar toch duidelijk getekende bijfiguren verlevendigen en verbreden hot tafereel. Zo bij voorbeeld vier voor een vacantia samengekomen jonge meisjes, die de tijdelijke buren van het echtpaar zijn geworden, of de hospita van do man uit de roman die mot de gebeurtenissen in het hoofdverhaal ge leidelijk, maar natuurlijk wat afwij kend meegroeit. Met veel intelligentie en. ondanks de uitputtende en onvruchtbare geobse deerdheid door uitsluitend het eroti sche, toch fascinerend, schildert Anna Blaman met een kracht, welke voor die van Mauriac niet veel onderdoet, de ravages die de demon van de harts tocht in deze slechts op zichzelf ge opende, in zichzelf geïnteresseerde zie lslevens aanricht. Het belang van deze tot het verwoestend erotische beperkte conflicten en complicaties moet uiter aard als begrensd worden beschouwd. Inmiddels ontkomt de schrijfster enigs zins aan die begrensdheid, enerzijds door de ongemeen boeiende technische gedurfdheden en kunstvaardigheden die zij te zien geeft, anderzijds door haar zeldzame gave om in haar werk reali teiten uit hEt psychologische gegeven overtuigend en waarheidsgetrouw tot ANNA BLAMAN gestalte te brengen. Niet echter door dat de ruimere blik van de schrijfster aan de bedoelde begrensdheid een wij der achtergrond en uitzicht geeft. Deze opmerking is geen. verwijt. De schrijf ster, die voor ln de veertig is, heeft laat gedebuteerd en heeft de stof in zich om, by haar grote begaafdheid, nog een belangwekkende verdere ont wikkeling te vertonen, ^IET In dc eerste plaats om de for- meel aesthetlsohe waaide appre cieert men deze roman. De taal is soms verre van fraai: „lotsbesUesend gebeu ren": „dit gebeuren": „kolen vuurs OP haar hoofd stapelen". Toch heeft dit proza wel degelijk een eigen .toon en rhythme. Wat hier echter de belang stelling gaande maakt, is het spel met de beide werkelijkheden uit de roman en uit de door de hoofdfiguur geschre ven roman, die ik hier gemakshalve roman A cn roman B zal noemen, Zij ontmoeten cn doordringen elkander hoe langer hoe zinrijker en nauwer. De o\ ergangen zijn telkens abrupt, zodat met vastberaden hand en bewust van bet effect de grenzen der twee realitei ten worden uitgewist. Zo blz. 115: ..Alide", (dc vrouwelijke hoofdfiguur uit roman A) „glimlachend, haar ogen in de mijne- En dan te denken dat 7d" (dc vrouwelijke hoofdfiguur van roman B) „schuldig was" Verder blz. 199: „Er was" lm het voorhoofd van Alide uit roman A) „een zorgen groef in verticale lijn zoals ik" (in roman A de schrijver van roman B> „die bij Ju- 1. tte" (de vrouw uit roman B) „had gezien." Voorts blz. 222: (roman B:> „Hij greep haar hand en zei- Het is vol bracht.... (roman Ar) Stil maar, want bovendien was het niet waar, het was nog met volbracht." Een laatste voor beeld. Blz. 243, waar twee. drie keer van dc ene werkelijkheid in de andere wordt overgesprongen, zo plotseling dat men zich goed rekenschap moet geven, m welke van belde romans men zich bevindt: „die papieren, die ik" ifoman A) „mijn mémoires noemzul len..., wel.verwaaienToen" (dit geschiedt plotseling weer in roman B) „werd er gebeld. De oude vrouw stond voor de deur." enz. Door dit pro cédé krijgt het boek echter ook iets van dat brokkelige cn rommelige waar mede de moderne letterkunde in alle landen eigenlijk al sinds de eerste we reldoorlog geprobeerd heeft, het wer kelijkheidsgehalte der waargenomen wereld te relativeren en te ondermijnen. Het zijn deze en dergelijke proccdé's geweest, waarmede men de realiteit te lyf is gegaan sinds „Les Faux-Mon- nayeurs" van André Gide trachtte te breken met de klassieke vorm va» de psychologische roman cn in do roman- Letterkundige kroniek door Victor E. van Vriesland Advertentie 1. M. nachten wan lijden - jaren wan [eed - door Rheumatische pijnen. in spieren en gewrichten, waar ze an ders oorzaak zouden worden van die ondraaglijke pyn. Volg het voorbeeld van die talloze Rheumathiek-lijders over de hele wereld, voor wie het leven weer kleur kreeg, nu ze vrij zijn van die tergende, slopende ptjn. Vraag Kruschen bij Uw Apotheker of Drogist. En dat, terwijl toch voor velen de af doende remedie voor 't grijpen ligt: Kruschen Salts! De meeste rheumatische aandoeningen komen voort uit onzuiver bloed. Daar brengt dc bloedzuiverende Krusdien-kuur uitkomst. De zes mine rale zouten, waaruit Kruschen is samen gesteld, iiebben regelmatig gebruikt een weldadig aansporende werking op lever, nieren en ingewanden De kleine dagelijkse dosis Kruschen spoort ze aan tot krachtiger werking; onzui verheden in het bloed worden afge voerd, in plaats van zich vast te zetten HILVERSUM I: 19.— Kobus Kwint: 19.10 Boston prom. ork.; 19.1b radio mu~ ztek-journaal: 13.45 reg. Uitz.; 20 nws20.05 echo van de dag; 20.15 Bonte DLnsdagavondtrein21.30 ik zou zo fraag: 22.15 buitenlands overzicht: 2230 zang en samenspel; 23.nws2315 24.avondconc. HILVERSUM II. 19— nws; 19.15 Enny Mols-De Lcemve19 30 dit is le ven: 20 nws; 20 05 de gewone man: 20-12 Tartuffe; 22 37 actualiteiten; 22.45 avondgebed-, 23nws; 23 1524, Concertgebouw orkest. WOENSDAG 8 DECEMBER 1948 HILVERSUM I: 7,— Nieuws; 715 Ochtendgymnastiek; 7.30 Gram- platen; 8,— Nieuws; 818 Fred Adison en ork 8 30 Yaor de vrouw; 9.Richard Wag ner; Morgenwijding: 10 20 Als de stofzuiger zwijgt; 11.— Pop. non stop profLi J2.— Aasordeola; 12 30 Weer- prar>,e*. 12.33 Voc,-- het platteland; 12.38 Ktlima Hawaï lans; 13.— Nieuws; 13.15 Kalender; 13 20 Metropole orkest: 14. Gesproken portretten; 14.15 Jcugdcon- ^ert: A5-—Regenboog: 1G.— Roodborst jes; 16.15 Het stond in de krant: 3845 Vragen staat vrij; 17.15 Vocale cn ln- 5f.UTtoïe ensembles; 17 30 Malan- co, 18.Nieuws; 1815 Varia: 18,20 Tonnv Schifferstem; 18 30 Ree ültz HILVERSUM TI: 7- Nieuws; 7.15 Te deum laudamus; 7.45 Een woord voor de dag: 8,Nieuws; 815 Gram. platen; 9.— Bezoek b(j zieken: 9.30 waterstanden; 9,35 Yehudi Menuhm; 10.30 Morgendienst: 11.— Piano-duo; 11.15 Hoorspel; 11.50 Celesta ensemble; 12.30 Woerpraatje; 12 33 Promenade or kest; 13 00 Nieuws; 13 15 Orgelconcert: 13.45 Lond. svmph. ork142ans- rlcltal- 14 35 Amati-trlo: 13,— Jeugd- concert; 16— Postzegelverzamelaars; 16.15 Voor onze jongens cn meisjes: 17,30 Hawaiianklankcn; 17.45 Reg, uitz; 13.Ned. koren cn corpsen; 18 30 Pia noduo; 18 50 Wecns philh. orkest. litteratuur expressionnisme. simultanels- me en vele andere letterkundige expe rimenten begonnen te domineren. Dit uit Gide's boek in andere vorm reeds bekende experimenteren met de gang van het verhaal (bij Anna Bla man het verhaal van de tweedemachts- roman B) dat in verschillende richtin gen verschillend wordt uitgewerkt, wordt op de duur een loodzwaar en vermoeiend spel. dat de ernst niet be mantelt maar onderstreept. En toch. hoofd- en bijverhaal versterken elkaar. Beide zijn gebouwd op halve en ja loerse en door eenzame passie gekwelde karakters. "Wezens, zich bewegend in een grauwe sfeer, fel, gevoelig, maar met ergens een gebrokenheid die alles ondergraaft. Het is de verdienste van de schrijfster dat zij nergens en in geen enkel opzicht heeft getracht, hel den van hen te maken, In weinig geëvenaarde mate- bezit de schrijfster het vermogen tot het note ren van gewaarwordingen en indruk ken, ln hun veelheid en volheid. Een vermogen, dat bovenal op het geheu gen berust en b.v. bij -een Marcel Proust tot ean zeldzame en zeer plas tisch gerealiseerde psychologische ver dieping heeft geleid. (Aan Proust her innert ook het uiterst zelden gebruik maken van een indeling in alinea's). De verdieping bij Proust echter omvat stellig een ruimer en minder beperkt gebied van het menselijk leven. Dtt proza is typisch proza uit de school van het tijdschrift „Criterium". Het bezit een overweldigende capaciteit tot waarnemen. Een waarnemen, dat realistisch is zolang het plastisch blijft, maar romantisch wordt waar het op psychologisch terrein treedt. Vandaar dat romantisch idealisme de term was. waarmee het letterkundig streven van „Criterium" werd gekenschetst. Anna Biaman's schrijfwijze vertoont een waarlijk barokke rijkdom aan de tails, vaak van uiterst rake type ring. getuigenissen van de schoon heidsdrift van de naïeve prol. Vaak stond hij voor zijn laatste aankoop, een Pierrot met een bolbjnlage mahonie houten mandoline in de armen. Hij zei dat die hem zevenhonderd gulden had gekost, hetgeen met waar bleek nader hand." Op dezelfde bladzij: ..De mond, een vochtig en onrustig ding, verstarde en werd stil: een dode slak." ANNA BLAMAN kokt soms met een blik, verscherpt door demonische haat en zo genadeloos clairvoyant als alleen vrouwen kunnen zijn. „Maar zij, zij wachtte ook, al was *t alleen maar op een weerzien, een ontmoeten, nieuws, een bnef. Verschrikt hield ze Norman Krasna's kluchtig blij spelletje „Mary, ik hou van je", dat de Haagse Comedie hier gisteren voor Kunstkring Het Schouwspel vertoonde, zou vrijwel niet te ge nieten zijn als Cees Laseur en Jan Retel -er niet zo grappig in rond dartelden. Van zo'n uit de oorlog terugge keerde sergeant, die tn moeilijkhe den raakt aIs zijn meisje, dat drie jaar op hem heeft gewacht, nu maar op staande voet wil trouwen, weet Re tel weer een vermakelijke snuiter te maken en Laseur, ligt zo'n rol vandynamisch senator cn a.a. schoonvader van de sergeant na tuurlijk bijzonder goed. De grapjes die de auteur maakt op regeringskringen en legergroter. zijn vrij voor de hand liggend en de intrige en dialoog 20 magertjes, dat vrijwel alles van de spelers moet komen. Nu, zoals ik al zei: Laseur en Retel haalden de reis met glans, Ida Wasserman als de vrouw van de Senator was ook aardig evenals Pim Dikkers, die de vriend en levens redder van de sergeant speelde, maar Jos van Loon, de vrouwelijke hoofdrol was nog niet bij machte van, zo'n niemendallerige, trouw lustige juf iets alleen maar vlots en charmants te maken. Er is veel ge lachen om de met zwier door Laseur geregisseerde voorstelling en bet applaus was hartelijk. de adem in, die holle en verongelijkte stemming was dus verlangen. Steels iceek ze op naar Peps die Jn pyama door de kamer Jiep. Peps merkte niets. Veel kon er m je omgaan, veel kon je den ken. zonder dat een artder daar zelfs ook maar erg in had. Er speelde «en vaag lachje om haar mooie mond, Mijn wezen achter een fagade, dacht ze. een. volkomen ondoordringbare fapade die niets verraadt.,.. Ze wachtte totdat hij haar blik ontdekte, een lieve blik die niets verried. Ze zag zij» bruine ogen, eerst verwonderd, dan met iets jui chend.... Ze sloeg haar armen om zijn hals en zei: ,We blijven heel ons leven saampjes.' Ze zei het met een teder heid die niets verried. En het ontroerde hemEn onderwijl dacht ze er ver der nog op door hoe diep een mens la en hoe gemakkelijk het is^dte djepten te verstoppen en er in weg te scbul- n." „Feps droeg een half kunstgebit. Dat nam hij uit de bovenkaak en borstelde hij schoon, boven de wastafel, zwijgend en van haar afgekeerd. Er waren och tenden dat ze de voorkamer in liep, als hij dat deed, uit kiesheid en uit weer zin. Maar soms ook bleef ze juist zitten en dan zei ze Iets waarom hij lachen moest of waarop hij moest antwoorden en spiedde ze via de spiegel waar hij voor stond naar zijn misvormde lach, zijn lispelende lipbewegingen Zonder zijn tanden was hij weerloos, en hij wist het. Soms ook overviel ze hem precies op dat moment met tederheid. ,Ach lie verd, kom toch even bij me, maar di rect.' Haar steno klonk mild, maar niettemin bevelend, als van. een moe der met een absoluut gezag over haar Zeldzaam kind. Ze greep zijn handen, dwong hem op de knieén, streelde zijn hoofd, vlijde dat aan haar borst en keek hem in de ogen. En dat alles voordat hij zijn tanden weer had Inge zet. 2e zag de vreugde in zijn ogen om haar vertedering, waarachter hij geen dubbelzinnigheid vermoeden kon. S» zag zijn heimelijk bevangen vreugde, zonder tanden durfde hij natuurlijk niet te glimlachen en daarom koos hij een bepaald geluksmasker; roerloze bo venlip, een mond als in naïeve ernst, en alle vreugd verlegd in stralend kijken. Zo maakte ze het hem niet makkelek. En op een ochtend ging ze nog wat verder. Ze ging naast hem voor de spiegel staanHij keerde zich toen af, verschrikt, en deed alsof hij, hoe wel nog met klaar met zijn gebit, iets zoeken ging. Maar zij keerde zich daarop ook om, leunend tegen de was tafel, en met dezelfde lach. vol uitda ging e» praal, ,Wat zoek je, lieverd?' vroeg ze. 2o gebeurde er veel heime lijks tussen die twee." Bijna sadistisch is een. passage a's deze, blz. 155: „Zc zei het met een over beschaafde zachte honende stem. Het ging er nu om hem te kwetsen, en zo onbarmhartig mogelijk, dat onbenul. 2e voelde hoe zijn hand die op de hare lag begon te zweten. Ze zag dat zijn ge zicht wat dieper naar haar toe kwam hangen, moe. zwetend en bezeerd. Zijn neuspunt hing het laagst, zwaar en misvormd. Dat lange hangende gezicht met zijn misvormde neuspunt drukte groot lijden uit, maar een vulgair lij den...." De rest van deze passage zal ik de lezer besparen. En wat denkt men van deze ijskoude hoon: Alide be schrijft voor haar gewezen, echtgenoot een hevige scène die ztf met haar min naar Peps heeft gehad. De echtgenoot is aan het woord: „Ik luisterde in ademloze spanning, en met een hei melijke wellust van genoegdoening: die arme goede Peps was aardig aan de beurt. Misschien werd hU daardoor een beetje mens, dacht ik schijnheilig Maar genoeg. De rijkdom aan spitse en ook snijdende observaties is zo over stelpend. dat aan het citeren geen einde zou komen. Dit boek is val van da on- barmhartigste confrontatie met de ero tische passie en met de smart der eroti sche passie. Het is een zwaar en een tonig, maar zuiver, eerlijk en sterk boek. Wanneer de schrijfster met haar uitzonderlijk talent haar menselijke ge zichtskring zou kunnen verwijden, zou zij tot de zeer grote litteratuur reiken. Na veertien dagen door stakingen en mist te zijn opgehouden, een ver traging, die de rederij op duizenden ponden sterlingkwam te staan, is de Queen Elizabeth, 's-werelds grootste koopvaardijschip van South' ampton naar New York vertrokken. De reusachtige Oceaanstomer kiest het ruime sop. Op 7 September 1944 werden in het huis van. een zekere Cohen aan de Bloemkweekerstraat te Rotter dam zes illegale werkers door de S.D. neergeschoten. De illegaliteit vermoedde, dat er verraad in het spel was. Na een uitgebreid onder zoek na de bevrijding viel de ver denking op de 42-jarige vrouw A. W. van Hoorn, die in het huis naast Cohen woonde. Gistermiddag stond zij voor de Rotterdamse Kamer van het, Haag se Bijzondere Gerechtshof terecht. Zij ontkende. De advocaat-fiscaal, mr. J. Donker achtte het ten laste gelegde verraad wettig en over tuigend bewezen en eiste tien jaar gevangenisstraf met aftrek en ont zetting uit de beide kiesrechten. Als getuige werd gehoord de voormalige S.D.-er Paul Hoffmann. Deze herinnerde ach, dat op die bewuste dag een vrouw hem was komen meedelen, dat er op een zeker adres in de Blcemkweekers- straat zes illegale werkers bijeen waren. Zij zouden wapens verza melen om N.S.B.-ers, die het plan zonden hebben de Maastunnel bij terugtocht der Duitsers in de lucht te laten vliegen, neer te schieten. De vrouw had verteld, dat zü zich zorgen maakte om haar vader, die zich bij dat complot had aangeslo- Wandeltochten voor de UNAC De wandelsport vereniging ,,Hille- gersberg'' organiseerde op vier en vijf December Sint Nicolaaswandcitochter. ten bate van de U.N.A.C. By de als maar stromende regen van Zaterdag leek Ziet erop, alsof het gehele plan tn duigen zou vallen, de stemming in „Zomexlust" aan de Straatweg (de startplaats) was beneden nul. Toch hadden nog 135 wandelaars de moed om ln te schrijven. Maar Zondag zal er wel niemand getalmd hebben met aanmelden. Vrolijk zingend fluitend of neuriend (zelfs op marsmuziek gezette Sinterklaasversjes waren vertegen woordigd) vertrok de ene ploeg na de andere, zodat de organisatoren handen te kort kwamen. Het aantal deelne mers steeg tot circa 359 er hepen wandelaars uit Den Haag, "Delft, Maas sluis en Vlaardmgen mee. De prijs winnaars van Zaterdag waren: 1. N.J.V.; 2. Mü. Detachement 2T.B.; 3. R.E.T. De afstanden bedroegen 15 en 25 kilometer en de routes leidden over Berkel, Rodenrijs en Pijnacker, Medail les werden o.m. beschikbaar gesteld door het UN.A.C.-comlté van Rotter dam en Den Haag en Het Roitcrdamsch Parool. Deze laatste werd gewonnen door de w.v. „Crooswyk". ten- Om het te verijdelen en zd haar vader te beschermen had zij bet beter geoordeeld de S.D. ervan, in kennis te stellen. Hoffmann her kende bij confrontatie de verdachte niet als de vrouw, die hem inder tijd de mededeling had gedaan. Als kroongetuige was de 25-jari- ge Joseph C. Gerrese, eveneens voormalig S.D.-er en gedetineerd te Leeuwarden gedagvaard. Hij had de vrouw ontvangen en ln de Ka mer van Hoffmann gebracht. Hoe wel hij, zoals uit het dossier bleek, bij één der vorige confrontaties haar niet had herkend, verklaarde hij nu haar zeer positief te her kennen. Voorts deelde hij mee, dat on middellijk nadat zij vertrokken was door de achterdeur de S.D-- ers orders hadden gekregen naar de Bloemkweekersstraat te gaan, waar zes jongelieden op heterdaad werden betrapt en ter plaatse zijn neergeschoten. De verdediger, mr. H. W. A. van Toen trok de verklaringen, van de getuige ten zeerste in twijfel en aohtte het bewijs van schuld in het geheel niet geleverd. Uilenbroek kreeg zes jaar gevangenisstraf De 27-jange au to-technicus G. Uilen broek, die in opdracht van zijn com mandant van de Feldgendarmerie in April 1945 een Nederlandse deserteur uit het Duitse leger te Amerongen neerschoot, is gistermiddag door de Rotterdamse Kamer van het Haagse Bijzonder Gerechtshof tot zes jaar ge vangenisstraf met aftrek veroordeeld. Op soek naar seen avontuur van Peter Munnlk, door J. A. Ages - Nq. 11. „Onzin. Gaat U hier weg! Onmid dellijk. U hoort hier niet Mannen, verwijdert deze querulant," dit war hoofd, dat zoeven nog de Spaanse gezantschapsraad beledigd heeft.." „Spaanse wat!", brulde Peter nu cn hij schudde Paul Prescard van zich af. Een kleine gendarme, die op hem af kwam, greep hij onder de ar men, tilde hem op, en slingerde zijn spartelende benen recht door Nefer- tetes glazen huis. Er waren mensen, die van schrik de handen tegen de oren Melden, anderen bedekten de ogen. Dit was ontzettend; de trotse Nefertete in scherven op de grond! Dr. Prescard schreeuwde. Peter sprong naar voren en nam een grote scherf van Nefertetes kroon op, „Gips! Gips", riep hij uit. Meteen stortten- dc gendarmes zich op hem cn de witte bStons zwiepten al m hun handen, toen een zware bas over de menigte bul derde: „Houd op! Laat hem met rurft!" Paul Prescard keerde zich om en kirde: „Maar Professor!" „Ja, snuffel", sprak nu rustiger de grote zwarte man, die met zijn levendige bruine ogen boven de volle baard de nerveuze Prescard verachtelijk opnam. „Professor", sicundo Prescard en tal strekte in een wanhopig gebaar zijn armen uit naar de vergruizeMe Nefertete. .Professor, zie wat deze waanzin nige gedaan heeft! Daar ligt ze. Ik stond er bij. Wat moet er van onze tentoonstelling worden?" „Dat vraag ik me ook af," bromde de professor, „nu. Nefertete gesto len is." „Gestolen?" ..Ja zeker Myn jonge vriend en collega had "het bi) het rechte eind. Wat hier op de grond ligt was een waardeloos afgietsel van gips en Nefertetes beeld is van beschilderd kalksteen, zoals U behoort te weten, dr. Prescard, al bent U geen Egyp toloog." „Geen. afgietsel, professor!", sprak Peter en hij schudde zijn geëerde collega van de Sorbonne geestdrif tig de hand. „Blij U te zien. en nog wel als mijn bevrijder, Maar een af gietsel was dit niet. Dan zou me de vervalsing misschien niet terstond zijn opgevallen. „Toen ik een ogenblik voor haar stond, viel mij plotseling op, dat er geen harmonie meer in het beeld was; het evenwicht was verstoord en ik merkte, dat de hals korter was. dan ik mij altijd had voorge steld. Het was me nooit opgevallen en ik begon nauwkeurig verder te onderzoeken. Toen ik zag. dat haar éne oog. dat van helder bergkristal moet zijn, hier van ruw en dof glas was, wist ik, dat dit de echte Nefer tete met kon zijn." „Maar ïioc weet U, dat zij hier gestolen is. cn niet in Wiesbaden of tijdens het transport naar-Pa rijs?" „Ja." viel dr. Paul Prescard ener giek bij. „Hoe weet U dat?" „Ga weg, Prescard". zei Peter ver veeld. „De snit van Uw jacquet be valt me niet. Hoe ik dat weet, pro fessor? Bij de opening van. de ten toonstelling zat ik tegenover Nefer tete. Wilt U nog meer?" „En U sliep niet?" „Neen, hoe zou men dat kunnen doen bij zo een vrouw?" glimlachte Peter. „Dan is het diefstal in het Grand Palais. Mon Dieu! Welk een sensa tie." „Onmogelijk," hikte dr. Prescard. „Hoor eens, Prescard," zei Peter, „Wees nu braaf en ga de commis saris of de prefect of de burgemees ter halen en dan maar meteen door naar bed, uithuilen op het brede kussen." „Toe maar, Prescard," kalmeerde de professor. „Doe het, zoals mijn waarde co32ega zegt" Een gebroken Prescard sloop heen; naar de telefoon. (Wordt vervolgd) In verband met de bezuiniging op elcctriclteit zullen de Haagse gemeente- bureaux werken tot half vijf. De bemanning van het stoom schip „Ketch Miena", dat dezer da gen te Sydney arriveerdever klaarde een soort paradijs te heb ben ontdektwaar men nog niet eens wist, dat er een wereldoorlog was geweest. Het is het eiland TJ- koteia, ongeveer 650 kilometer ten Zuid-Oosten van de Salomons eilanden. Dit eiland is vijf kilome ter lang en twee kilometer breed. Het wordt bewoond door een ne genhonderd mensen, die niets we ten van politiek,, inflatie, belastin gen en diverse „ismes". De vrou wen dragen er kort haar, de man nen laten het lang en bleken het. Bruce Woodcock tegen Joe Louis? Het gevecht tussen de Engelsman Eö- die Thomas en de Nederlandse weiter Gjel de Roode, dat Maandagavond voor 12.000 toeschouwers ln Hamngay Arena te Londen werd gehouden, eindigde m een overwinning van Thomas; de Roode kreeg een ernstige verwonding aan zijn rechteroog en moest ln de zevende ron de de strijd staken. In de zevende cn laatste ronde kwam een linkse swing van Thomas op het rechter jukbeen van de Nederlander zo aan, dat de Roode een bloedige ver wonding npliep. Tach zette de Roode tot het eind van de ronde goed door. Toen kreeg hij het advies wegens de verwonding de strijd te staken, zodat Eddie Thomas tot overwinnaar werd verklaard. Toen de Nederlander de ring verliet, oogstte hij voor zijn dapper ge vecht een geweldig applaus en uitroe pen als „well done, old fellow" klonken uit alle hoeken van de zaai. Het was een onfortuinlijk einde aan een interes sant gevecht. Hierna ving de grote ontmoeting aan tussen de zwaargewichten Woodcock (Engeland) en Savold (Amerika). In de2e wedstrijd werd Woodcock tot overwinnaar verklaard, doordat Savold door de scheidsrechter gediskwalifi ceerd werd voor een te lage stoot in het begin van de vierde ronde. Voor Woodcock betekende de over winning op de Amerikaan een belang rijke stap op de weg naar de ontmoe ting tegen Joe Louis voor het wereld kampioenschap. Toen hij de te lage stoot van Savold kreeg viel hu als een blok in het midden van de ring neer. In het Amerikaanse kamp was men. r.ict overtuigd van de juistheid van de scheidsrechterlijke beslissing. Volgens hen was de stoot niet te laag geweest. Ook het publiek scheen het met het Amerikaanse gezichtspunt eens te zfjn, getuige de uitroepen van afkeuring toen Woodcock de ring verliet en het ap plaus toen de Amerikaan de kleedka mer opzocht. Bij het staken van de strijd stond dc Engelsman op punten voor. Marie Louise Vaessen zal op 22 en 23 December deelnemen aan een interna tionaal zwemfeest, dat georganiseerd wordt door de Club de la Plage de 111e Adam te Parus. Op de eerste dag komt zij uit tn het nummer 66 2/3 me ter borstcrawl, op de volgende dag op de 100 meter. Haar voornaa&mste te genstandster zal zun Josette Delmas. Marie Louise Vaessen zal, worden ver gezeld door mevrouw Bratm. Om de Britse voetbalbeker De wedstrijd Halifax Town—Scunthorpe United, die Zaterdag in de eerste ronde van d« Engelse bekercompetitie in een 00 gelijk spel eindigde, werd Maan dagmiddag over gespeeld en. door Scunthorpe gewonnen met 10. Biljarter Van de Pol nog 'niet naar Lissabon Van de Pol die Maandag naar Lissa bon zou vertrekken om in de Portugese hoofdstad deel te nemen aan de Euro pese kampioenschappen hbre. heeft be richt ontvangen, dat deze wedstrijden wegens interne moeilijkheden tot na der order zijn uitgesteld. Verwoestende paedagogïe De buur van een Sinterklaas met knecht ad 12.50, vond ik voor 0x1e gezin, met slechts twee gelovige spruiten, een beetje begrotelijk. Daarom kwam ik met twee buurva- ders overeen voor gezamenlijk te dragen kosten, zo'n stel te mijnen huize te laten optreden. De buren leverden voor het feest respectieve lijk drie en vier kinderen af, zodat, toen het heerlijk avondje was geko men, negen hartjes vol verwachting klopten. Nu kan men van een wildvreemde man niet verlangen dat hij de ka rakterfoutjes en de daaruit voort vloeiende kleine misdragingen van negen hem onbekende kinderen, zon der behoorlijke voorstudie zou kun nen. kapittelen. En, laten we eerlijk zyn, wat 20u zo'n séance voor zin hebben als de deugd er niet belooud werd en een zacht vermanende stem. het kwaad niet paedagogisch zou trachten te corrigeren? Met de buurheren had ik dan ook een lijst opgemaakt, waar, achter de namen der kinderen, een korte ka rakterschets hun positieve en nega tieve kwaliteiten duidelijk in het licht stelde. Aan de hand van dit document zou Niklaas gemakkelijk zijn alwetendheid tegenover de kleinen kunnen aantonen en diepe indruk maken met zijn op- en aan merkingen Nou, toen het dan zover gekomen was dat Sint en Piet ut de kamer- hadden plaats genomen Nicolaas met een groot opengeslagen boek op zjjn schoot waarin de Jjjsé met deug den en gebreken listig ingeschoven was, sprak de heilige man onge veer als volgt: Nou, Piet, nou zulle- me maar es kijken ivatteme voor die zoete kinderen meegebracht hebbe, duik es in de zak jongen. Piet deed een greep in de~2ak en haalde een flink pakket te voorschijn. Sint las de naam van het kind voor wie het bestemd was, keek vliegensvlug op de lijst en zeide: Hier heb ik wat voor Miesje, kom es hier Miesje, zo, geef Sint nou eens een mooi handje en Piet ook natuurlijk. Zo, en wil Miesje nou es een mooi versje zin gen voor Sinnieklaas. Miesje wilde wel. Det hondsbrutale nest, de schrik van de buurt zette terstond het „Zie ginds komt de stoomboot" met haar schelle stemmetje fortissi mo in, raffelde het lied af en keek vervolgens de bisschop aan of ze zeggen wilde: nou, schiet een beetje op met je cadeau. Mooi zo, sprak Sint en hij keek nog even vluchtig op de lijst. Omdat ju het hele jaar zo'n lief en aardig meisje ben geweest, zo'n zoet kind, krijg je van mij deze mooie geschen ken, alleen moet Miesje een beetje flinker worden hè, niet zo verlegen en bedeesd altü'd, beloof je me dat, Miesje? Miesje rukte het pak uit Sints hand en wij ouders keken el kaar eens aan en mompelden iets van; stommerd Maar toen die sufferd van een Klaas het volgende kind, het engel- achtigsïtfcjongetje van de hele straat, 2waar begon te kapittelen en het schatje ongehoorzaam, brutaal en dworsdrijveng schold, kon ik me niet langer beheersen. Bits verzocht ik de gecostumeerde mannen mij even naar de gang te volgen. Ik zal van uw diensten niet lan ger gebruik maken, zei ik en. betaal de het honorarium uit. Toen ik terug kwam in de kamer, zat dat lieve, allerzoetste jongetje met grote tranen in de ogen naar zijn pakje te staren, dat hij niet open durfde maken vanwege de vreselijke beschuldigingen die de slordig le zende Sint hem in de schoentjes ge schoven had. - DESÏDERIUS. De Poolse minister van Bui tenlandse Zaken, Zygmunt Mod- zelewski, heeft aan de Nederlandse buitengewoon gezant en gevol machtigd minister te Warschau, dr. Keynier Flaes, de orde „Polo- nia Kestituta" verleend. MA7HENESSERPL.29 - ROTTERDAM Te moeilijk de Amerikaanse militaire Te hoog genoteerd Vergelding Mevrouw Dinges vertel- Eon «zelocbap buiten- oe mu dai haar posiebo. a bahoolt do straf Jas te landers, onder wie een L ren baby, een meisje, Boa- komen uitzitten het Doen en een Engelsman, («S- 8 dices louworden genoemd, fWst asbter de rug is" neten in een Pools café. naar de beroemde Britse (Volksblatt) De band speelde het ene krijgsaanvoerster Doch ze kon de naam niet spellen o en het kind werd toen boerin9s 9enoe9 maar Ann cenocmd. ^L*le buurt van ment ui (««ftb&neo teeft droogst ®«ia; sehaaltie met W» naar dc dirigent, met het Angio-Amerikaanse ver zoeknummer na het an- in de buurt van Kassei ÏE Drooggelegd den van wasberen. rondzwervende Een paar van vraag gesteld, of het ge past was, dat BBC-come- dianten zich gedroegen, als propagandisten van de Conservatieve Partij met grappen over minis ters en zo. Ipmand antwoordde: „*t Is maar een vorm van ciijtjert'ii. r.pn uaar van t- -.0 uiiucm. cttü u.,j, deae diereu zijn indertijd If ^^alMandet. ?God «reading..De conserva- Het parlement van India door Goering uit Amerika tK -Ers--.- ,a War,., ym heeft een wet aangenomen geïmporteerd. In hel be- t,7ftnn ®Wv hebben 2ich jarenlang ge dragen. als BBC-comedian- ticve partijpropagandisten die de verkoop alco- boste heuvelland rondom biedt. Een amendement sterk om ook tabak onder de Men noemt wet te doen vallen, werd ringetjes", verworpen. (Daily Herald) Er werd echter 7000 zloty en een rondje gevraagd. Do Pool keerde teleurgc- (Ass. Press) lcn no" ta h0°S st°n(i- f Volkskrant) Gretchen te weinig De jongere generatie van Te laag genoteerd Drooggelegd (II) Een Duitser, die al drie manlijke toneelspelers jaar op een Amerikaans beter dan ooit, maar de bureau werkte had twee vrouwelijke stolt teleur. -fff" IIessen jenever mee «sr Het Duitse Grctehen-type huis genomen omdat zijn ziet men niet meer. De dochter zich ging ver'.o- Grctchons. van wie wij ven. „Het spijt mij, dat de dachten dat ze onsterfelijk verloving nu zonder jene- waren, schijnen te zyn uit- ver moet worden gevierd", gestorven, zei majGor Wood van (Volksblatt) „Civilisation - De Belgen in de Congo willen beginnen met radio- uitzendingen ip de vier Prinses Elizabeth krijgt voornaamste Congolese ta niet de Vier pond sterling, >CT: °m de_mt»oriiagen in Engeland recht hebbc... Prins Philip heeft name* wat wegwijs te maken in het wereldgebeuren. Het nut wordt echter sterk be- ruiiiö jritmu iiccii name- l.jk niet genoea contributie JÏÏfïlï betaald op zijn kaart van de nationale verzekering (The People) in de hele Congo maar een paar negers die een ont vangtoestel hebben. (De Standaard) 28. Rob gaat dezelfde weg terug, maar deze keer heeft'hij pech. Hal ver wegen de machine kamer hoort hij opeens snelle voetstappen ach ter zich en wanneer bij zich omdraait, snauwt de hese stem van de machinist hem toe' „Handen omhoog en voor me uit lopen 1" Dat is een tegenvaller, maar Rob schikt er zich in Toch is het onplezierig, want ce machinist ver telt natuurlijk aan zijn baas, dat Rob op „ver boden terrein" heeft rondgesnuffeld. Daar stoot zijn voet tegen een hindernis op de vloer. Wat is het? Een kraan! Op hetzelfde ogenblik geeft Rob er een trap tegen aan. Misschien gebeurt er iets.... Ja, er gebeurt inderdaad iets, want sissend ontsnapt een scherp rui kend gas. Zeker van een koelinstallatie. Dat kan Rob net gebruiken. De machinist is hevig geschrokken en Rob neemt zijn kans waar. De harde knal van een pistoolschot davert doQr de ruimte: een kogel fluit langs Robs oren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 3