1 BONTMANTELS MEISJES i REEUWIJK n ppecmjiei' racÉam 'nette meisjes =1 1 ■- UX TOILET ZEEP „PELTORA Meubelfabriek THUISWERKERS si *%oirw0 w Dankbetuiging jfvüT Marie, de Sille Baan theosofie" MOTTIGE JANUS El hofleverancier GELDBELEGGING ZIT- en SLAAPKAMER Hoogst belangrijke veiling ANTIEK CHINEES en JAPANS füKUfcotiTl OUDE en MODERNE SCHILDERIJEN 1 - ii i fis EEN INSPECTEUR VOOR U Dinsdag 7 December 1948 j ienelux-kinderwagens DE OOIEVAAR Personen AutoSGROOTWERKERS hulpen in de huishouding. V_ VAN STOLK REESE ÜlT ONZE COLLECTIE: Pelterijen bedrijf AMSTERDAM f? STOFZUIGERS BE VR3E» 333EH - EZ 2 Meubelfabriek D.v. d. Heijm MeubelSakspuiter electrotechn. tekenaar KOEKJESTROMMEL Vroom&Dreesmcmn In bet eenvoudige betere en luxe genre tot 22 December tegen Extra Verlaagde Prijzen Nw. BINNENWEG 30 TEXTIEL-LEGER-GGEDEREN 3506 zware winterjassen (blauw) 5009battle-dress 8000 regen-capes STOCK AMERICAN Grote collectie Lage prijzen Mathenesserlaan -Pretorialaan 47 190 (hoek Nw. Binnenweg) Rotterdam i KniWEGGELDDPEN? Welkom nieuws! LEO VAN IERLAND fJbdsdbbéh ^aA-Jan urn. de apen"' bevaren 3de Stuurlieden De BLUE BAND Fabrieken OE ERVEN DE WED. J. VAN NELLE N.V. s. een Werktuigbouwkundige is. eeis M.T.S.-®r ADVERTEER REGELMATIG Hiermede betuig ik mijn hartelijke d3nk aan de di rectie van Het Hotter- damsch Paroolvoor het ontvangen van een Philetta radiotoestel zijnde» de eerste prijs in de St. Nico la as prus- vraag Parool-ka lender 1943 J. X PETEES. Paleslinastr. 97F Openbare bijeenkomst oo Donderdag December, S uur» sa Zaal No 3 van het Beursgeb. Ingang Meent 110 Toegang vry Theosofisch Genoot^hap ILPXOH Een daverend succes' Het publiek enthousia>t* Nog slechts I/en 16 DECEMBER Iedere avond 8 Willem Goossens* Volkstoneel met BER I' uur S' Willem Goossens in rjjn glansrol als „Mottige Janus" Verder: Alex Hock, Dizzy Valesco. Cilly Bach en 30 anderen- Populaire prijzen. Reparaties KUNSTGEBITTEN ra een J4 DDR klaar Claes de Yrieselaan 21 b Telef» 37519 - Rotterdam OPGER4CH11834 Te koop 3 solide vrije bo ven- en benedenb "Azen. ome, Bcergoensevliet, huur- uitkomst f 1599koopsom f 20 000— k k. Te bevr. M. v. d Hoeven, Vijverhofstr. 79. tel. 81724. GEVRAAGD met ontbijt op goede stand door heer b.bh.h "Week-end afwezig. Brieven onder No. 1561 bur. van dit blad. Veilingmeesters te Rotterdam slnd* I1EE.MRAADS SINGEL 196 ROTTERDAM op Woensdag 13, Donderdag 16 en Vrij das n December 1148, telkens t ra 10 uur en des mond* I 30 uur» tn de Kl'NSTVEll.IXGZALEN. HEEMR XAUSSINGEL i96 te ROTTERD \M, door Notaris AB. DASSEN, san een tetd-zaam voorkomende, grote belangrijke collectie be\ attende ol m 400 nummers Familie Rose Familie Verte Familie Noire, lmari. Sang de Boeuf. MING. Ce'ad on Fraaie eolleoue Delfts Aardenerk: Europ. en Aïiat. Porselein. Tm- en Korrnserk. exquise verzameling Ivoren en Jade, Bronzen» Cloisonne, Saksisch porselein, Wapens. Zeldzame collectie Indische Shawls, slendangs. Doeken Sarongs. Wandkleden. Ind Weefsels; Perzische Tapijten er. Kleedjes ■3«welen Goud- en Zilverwerken, kostbaar Paarlsnoer m 3nllanten Schalen, Bladen, Dozen, Tafelbeste'r, SchepwcVk. enz Kostbare collectie Meubelen, w o 12 Bolpoot- en Porce- lemkastcn. w or te ln Staande Klok, Commodes Bureaux.. TafeLs. Fauteuils, antieke Klelmteubelen. Deken- en Kam leskisten, collectie sepolychr. Beelden, Klokken, enz KIJKDAGEN: ZATERDAG U. ZONDAG 12. MUXDVG 13 DECEMBER VAN iol LL'R» DINS DAG 14 DECEMBER VAN 10—1 UUR De rijk geïllustreerde CVTVLOCUS (ruim 130C no* wordt aftn de bekende adressen verzonden en Is ad l.~ verkrijgbaar te onzen kantore, HEEMRAAÜSSINGET. 196, ROTTERD \M. Teh 31351—39306 12 lijnen), giro 35902 Elegante modellen legen aantrekkelijke prijzen t riJd*K lODecemb. 8.1 5 aur Rotterdams Toneel Min Fis» Shelley Regie Richard Flink Znterda* 11 Deccntb. 8 uur JEANNE VAN LORRAINE van Mswrll Anderion Regie Join Remntelt* Zondajf LÏDecemb. CHRISTOPHER BLAKE \»n Moss Hart Regio Jonn Remmelts Prachtige collectie, bijzondere modellen BELGISCHE KINDERWAGENS on. de Pluimgewicht {Vedergewicht), aluminium frame, geheel opvouwbaar Statenweg 191, Blijdorp, tel. 41S23, R'dam 'gevraagd voor de B klasse aangeboden, bon voor liCh.e v-00r heren- en dameskle- klasse lkeuzebon 2 4 Itr) ding, desnoods voor 1 of 2 voor ongebruikte Ford of 1 stuks per week voor mo- Chevrolet bestelwagen, 750 Ae™^WJoh. v. E,tinser. kg Br no. 1557 bur d. bl. j Kleiweg 36, Tel. 41667-81020 IM GEMEENTE ROTTERDAM Bij de Psych. Inrichting ..Maasoofd." te Poortuga*! (2.H.) kunuon worden geplaatst: Het weekloon (eventueel inclusief g&rantietoelage) bedraagt voor 21- en 22-jarigen f26 88: voor 23-jarlgen en ouderen f 27.36 tot f30.24. Voor inwoning en voeding wordt f 12.- gekort. Geboden wordt o a.Goed® sociale verzorging. Vacant ie: 2 weken plus 2 dagen per jaar. Veelzijdige ontspanning. Sol), schriftelijk to zanden aan dr Econ. Directeur te Poort ug aal. ER KUNNEN WEER ENIGE BIJ ONS WORDEN GEPLAATST UITSLUITEND ZIJ. DIE KEURIG KUN NEN WERKEN EN ZICH NETJES WETEN TE GEDRAGEN. KOMEN IN AANMERKING CEINTUURBAAN 64 - HILLEGEKSBERG Langharige La pin v»a. 250.— Chevrette Noir Cn mantel die afkleedt) vj, 475, Biberelie a* v.a. 50ö.— Petchanicky v.&, 750. Yemen (fraaie tekening) v»a. J 1150.— Am Opossum (exclusieve jas) v.a. 1550.— Persianer Pattes v.a. 1500. Tramlijn 5 7 10 Telefoon 56820 f 2 SO per week zonder vooruitbetaling, ook H. E. en Wal dorp. Desgewenst ook inruil van uw oude machine. Class de Vrieselaan 66 Tel. 32SS8 Rotterdam jSSS? VHAAGT die speciaal bekend moet zijn met pati- neerwerk. Aanm. by de portier: Mamixstr. 56, R'dara Op de tekenkamer van het Energiebedrijf (afd. Electro kan een worden geplaatst voor het verrichten van tekenwerkzaamheden op electrotechn gebied. Vereisten: dipL M.T.S. aid. electrotechn. of ander geigkw, dipt en ruime tekenkamerpracffk. bekend heid met de bouw van hoogspanningsinstallatie strekt tot aanbeveling; leeftod 25-40 jaar. Aanstelling met een proeftijd van ten hoogste één jaar In de rang van techn, ambt A of techn. ambt B. naar gelang van leeftijd. opleiding en ervaring. Satarisgrenzentechn. ambt A f 2850.- tot f 4200.-; B f 2700- tot f S4C0 Aanstelling boven het minimum niet uitgesloten. Sollicitaties op zegel te richten tot B. en W. van R'dam en in te zenden aan Bur. Personeelvoorzienlng, kamer 331, Raadhuis, binnen 14 dagen na deze oproep, onder Xo. 1$6. GEVRAAGD: BAMESHOEDEKMAKER gewend op bout vormen te werken cn stro te naaien» Dam esho edenfabriek DA.TI AVE L. v. Meerderv. 4, Den Haag Een goed sfullende en roestvrije trommel met scharnierend deksel. Mooi effen reseda gelakt. In zo'n trommel blijven Uw koekjes heerlijk versl Alle HUISKAMERS Alle SLAAPKAMERS Alle BANKSTELLEN ROTTERDAM Vanaf a.s. Woensdag 8 December zal een zeer GROTE partij gebruikte verkocht worden. Alleen aan wederverkopers. O.a» (tevens te gebruiken als dekzeil) 3000 gas-capes - 2000 popeline officiers-over hemden - 15000 zuiver wollen, onderbroekjes Waterloopleïn 14 - Tel, 42313 - Amsterdam-C- VRAAGT Liefst die over vol doende ruimte be schikken. Goed loon Vast werk Schriftelijke sollicitaties met opgave over hoe veel ruimte beschikken de, onder no 4350 Adv. Bur. Harte. Zaagmolen- drift 35 a, Rotterdam. Bouclé Karpetten zeer sterk, in div. kleuren, 23 m. f 165.-, f 153.-, f 145.-, f 105.17. f 98.90, f 95.-. Wilton Karpetten zware kwaliteit 2x3 m.f195«-. Moquette Kleden Dracht kwaliteit ir» div, kleuren 1.25x1.60 m. i 59,50, Karpet matten zeer solide 2x3 m. f 59.75 f 45-, f 37.50. Bedsteüen 2-persoom, 3-delig met 2 kapokkussens, prima tijk tl 19.30,1114.90. Prima Eng. Ledikant mei 2-pers, fijne spiraal I 63.-, f 59.-. Dlvanbed slee-model met fijne spiraal I 41.60 Verende Bedstellen met linnen lijk, 2-pers., 3-de!ig met 2 kapok- kussens f 195.-, f 179-, f 135.40. Opklapbedden 2-pers. en 1-pers. met qezondheidsmairas f 65.80, f5420, f49,50 2-Persoons gezondheidsmatras f 42,40 NEERLAND'S GROOTSTE ADRES VOOR EEN FRAAIER EN GOED KOPER VERLOVINGSRING 00K ZONDER INLEVERING U kunt weer gu) zijn voor Uw huid met het zachte, verkwikkende schuim van Lux Toilet Zeep. Want die heilzame toiletzeep is van nu at aan VRIJ te koop, OVERAL EN ONBEPERKT! Profiteer van die weelde 't Is nu zo eenvoudig om een frisse, jonge teint te houden. S98. De eerste dagen van onze reis verliepen zon der tegenslagen - ondanks mijn sombere voorgevoe lens. De i|sschotsen verdwenen toen we zuidelijker kwamen, het stormde niet en de oude opgelapte boot van oom Klapperteen deed het best - ze kraakte een beetje rnaar sjokte dapper door de golven. Het leven aan boord verliep regelmatig, hoewel we het erg druk hadden. Ik was zo'n beetje scheepsjongen, stoker en stuurman tegelijk, Plukkie deed ook van alles - hel ene ogenblik stand hij het dek te zwabberen en even later stond hij met een koksmuts op achter het fornuis en maakte erwtensoep of iets anders. De derde dag kwam ik naar beneden toen mijn neus een heerlijke geur opving. Op de tafel prijkte een bord met een pasgebakken ei en Plukkie stond er met een van trots glimmend gezicht bij en zei, dat ik eens proeven moest. De zeelucht maakt hongerig en ik werkte het ei me! gulzige happen naar binnen. „Het was lekker/' prees ik toen ik m'n mond afveegde: „Maar één ding begrijp ik niet, Piukkis. Hoe kom je can dit verse ei, heb je een kip in het gootsteenkastje?" „Ah-nee, basie", zei Plukkie: „Dat eigenlijk groot geheim zijn. Dat ei komen niet uit kip - het zijn andere soort ei." „Andere soort," mompelde ik:-„Hoe bedoel je dat, er moet toch een beest zijn, dat dit ei gelegd heeft? Waar is het?" „Daar", wees Plukkie: „Boven op kastI Zijn erg lief beestje, bijten haast nooitl" Ik draaide me om en stijgerde met stoel en ai overeindI Op de kast lag in gemakkelijke kronkels en met vrolijk sissende bek een slang. Dat ongewone huisdier keek me vals aan - net of hij begreep, dat ik zijn ei opgegeten hud. Ik voelde de koude prikkels langs mijn rug lopen van schrlkl De ORANJE LIJN te Rotterdam vraagt voor directe indiensttreding Aanmelden schriftelijk of mondeling: Westplein 11 - Rotterdam - Telefoon 23380J Nassaukade 3 Rotterdam voor de VERPAKKINGS--AFDELING Voor deze prettige werkkring kan men zich aanmelden bij de boofdportier_ te Rotterdam vraagt voor de technische dienst: opl. M.T.S., leeftijd ca. 25 jaar; chemisch-technische of physisch-technische studierichting, leeftijd ca. 25 jaar. Sollicitaties met gegevens omtrent opleiding, ar- beidsvoargeschiedenis en godsdienst, uitsluitend schriftelijk te richten aan de Aid. Personeelszak ken; op briefomslag in linkerbovenhoek te ver melden: T.D.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 4