HET ROTTERDAMSCH PAROOL Ministeriële delegatie in Nederland terug Kamer prijst prof. Lieftinck ondanks vee! critiek Sow jets dingen naar gunst van Berlijnse bevolking Smirnoff draagt zijn taak aan jongeren over „Kabinet zal moeten beslissen of wij andermaal naar Batavia gaan" MM Valse honderdjes in omloop Republiek toegelaten; Nederland treedt uit Kleine sensaties bij de UNO Babyion bij de UNO Haagse boekhouder kocht auto's Technisch debat over afwikkeling van de geldzuivering In België stijgt de werkloosheid Uitspraak-Rauter uitgesteld Abdoellah ook koning van Palestina? „Niemand zal met lege handen naar huis gaan Marshall geopereerd aan de nieren Beroemde KLM-piloot blijft op de grond Britten houden voet bij stuk Vrede met Oostenrijk weer aan de orde? Sowjet herstel-eisen aan Oostenrijk verzwaard Regering gereserveerd ten aanzien van Europees federalisme Eerstens trekt zich uit delegatie terug Congres der Europese federalisten Sinaasappels komen pas in Januari Wijkraad uit Pernis Weerbericht .Woensdag 8 December 1948 led en Adm. Lange Haven 141. Schiedam Tel 69300 Abönn,pri}s< pei week 0 32 per kwartaal 4,10. losse nummers 0.09 Opgerlchi door de Stichting „Het Parool" SCHIEMMMEB Achtste jaargang, No. 287 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier; Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker lH - 1 1 Dinsdagavond even voor negen liur landde op Schiphol de Con stellation „Franeker" uit Ba tavia. aan boord waarvan zich bevonden de ministers Sassen en Stikker, alsmede de heren Neher en dr. Blom, die uit Indonesië terugkeerden, na hun bespre kingen met de republikeinse ge delegeerden. Direct na aankomst hebben de ministers Sassen en Slikker aan een groot aantal journalisten een kort vraaggesprek toegestaan, -waaraan wij het volgende ontle nen: Minister Sassen opende zijn ver klaringen met mede te delen, dat de Nederlandse delegatie meent, dat de besprekingen op een punt gekomen waren, welk het wense lijk maakte, een rapport aan de Nederlandse regering uit te bren gen. „Wij geloven, dat het bijzon der belangrijk is, dat tijdig in ieder geval voor 1 Januari 1949 de wet „Bewind Indo nesië in Overgangstijd" tot stand komt. Het voornaamste geschilpunt, dat aan het licht is gekomen tiidens de bespre kingen, betreft de gezagsver houding tiidens de intertmre- gering" aldus minister Sassen. Minister Stikker vulde deze laat ste mededeling aan met op te mer ken: „Dit is in afwijking met wat wij hadden mogen verwachten. Toen ik de vorige keer Batavia verliet, werd my door de heer Hat- ta een aide-mémoire overhandigd over deze kwestie- Wij hebben de indruk, dat nu allerlei tegenwerkende krachten In de republiek het Hatta onmogelijk maken de essentiele punten van Omtrent de valse honderd gulden- biljetten, die in Zeeland in omloop zün, vernemen wij van de zijde van de Nederlandse Bank nog het vol gende: Dekplaats van de handteke ning van de president der Neder landse Bank is niet op alle biljetten gelgk. Op de biljetten van de series AA tot en met AY staat zij name lijk boven het woord president, op de latere series gedeeltelijk door dit woord heen. De plaats van deze handtekening op de valse biljetten was dus geen in *t oog springende bijzonderheid. Wel zijn de woorden „Nederlandsche Bank" aan de voor zijde van de valse biljetten uiterst flauw. Het watermerk heeft men hoogst gebrekkig" getracht na te bootsen, ïn tegenstelling tot de echte biljet ten, waarop het watermerk bestaat Uit een serie kubussen, die zowel verticaal als horizontaal over het hele biljet lopen, maakt het water merk op de valse biljetten een vlek kerige indruk, hetgeen onmiddellijk opvalt. Nederland is uit de Ecafe getre den omdat de Republiek Indonesië als lid is toegelaten. De Ecafe is de economische commissie voor Azie en het Verre Oosten; zij vergadert te Lapstone (Australië) en gisteren "werd stemming gehouden over de toelating van de Republiek, waar tegen Nederland zich verzette. De Republiek werd toegelaten met 8 tegen 2 stemmen bij drie onthou dingen. Overeenkomstig hetgeen hij gisteren reeds aankondigde heeft dr. Gelissen, de leider der Nederlandse delegatie, na de stem ming hekend gemaakt, dat Neder land de huidige zitting van de Ecafe zou verlaten. Ballouvaarder Bosman had beste tijd in Batavia Uit Batavia arriveerde Dinsdagavond per KLM -vliegtuig de Haagse ballon- vaarder de heer J. Boesman, vergezeld van zijn echtgenote. In Indonesia heb ben zij een aantal ballondemonstraties gegeven ten bate van het Rode Kruis De heer Boesman noemde zijn reis een groot succes en een uiterst pret tige eivarmg. Hij heeft vele vaarten gemaakt in de omgeving van Batavia en andere steden op Java De atmos ferische toestand en de thermiek Sn het tropische klimaat zorgden wel eens voor verrassingen. In die gebieden waar voor afdrijving naar de demar catielijn gevaar bestond werd de bal lon geëscorteerd door een militair vliegtuig. zijn standpunt inzake de gezags verhouding te handhaven. Minister Shkker vervolgde met te zeggen: „Wij zijn gedricen naar Indonesië gegaan en denken welis waar over verscheidene feiten en gegevens verschillend, maar Ik meen te mogen zeggen, dat wij het thans, wat betreft ons rapport aan de Nederlandse regering, volkomen met elkander eens zijn." Minister Sassen bevestigde dit. Minister Sassen verklaarde voorts, dat tijdens het verblijf in Indonesië verscheidene malen overleg is ge pleegd met de federalisten. Het ka binet zal beslissen of deze delegatie zich op eet later tijdstip weder om naar Indonesië zal begeven. "^enslotte verklaarde de minister nog: „Het zal nuttig zijn, als de wet „Bewind Indonesië in Overgangs tijd" wordt ingevoerd, deze een overgangsbepaling bevat, waardoor bet mogelijk wordt de „inpassing" van de republiek in het interimbe- stel te vergemakkelijken en te be vorderen. De ministers werden op het vliegveld onder andere begroet door de minister president, dr. W. Drecs. minister Gotzcn en de se cretaris-generaal van het ministe rie van buitenlandse zaken, Mr. J. Lovmk. Een brandje en stakende V' jongens De gedelegeerden by de vergade ring van de Verenigde Naties te Parijs hebben Dinsdag twee kleine sensaties beieefd De eerste was, dat de liftbedienden, 's middaga, juist tegen het tijdstip waarop de middagzittingen der UNO zouden beginnen, in staking gingen. Zy hadden echter de gedelegeerden te voren geïnstrueerd over de bedie ning der liften, zodat deze zich zelf konden helpen. Na twee uur her vatten zij hun werk. De tweede sensatie was een brandje in het Palals de Cbaillot, dat zich aanvankelijk vrij ernstig liet aanzien. Men vermoedt, dat het door kortsluiting is ontstaan. Bin nen enkele ogenblikken zyverraden 150 brandweerlieden over het com plex. waar de vergaderingen nor maal doorgingen. Twee kamers in de benedenverdieping brandden ge heel uit. Binnen tien minuten had men het vuur onder contröle. Spaans derde werktaal Nadat de algemene vergadering der UNO verleden week Maandag de gehele dag had besteed aan het bespreken van een verdaging der zitting, werd Dinsdag j-1. geheel be steed aan het bespreken van een door oeM Zuid-Amerikaanse sta'an ïngtdipod voorstel, strekkende tot het maken van Spaans tot de dor du „werktaal" der Verenigde haiies Het voorstel werd aangenomen met 32 legoii 20 stemmen en 5 onttvu- d;.-.;-._n nadat vele afgevaardigden het hadden bestreden, aangezien het de uitgaven der Verenigde Na ties met een bedrag van 1.2JO.OUO dollar per jaar zou verhogen. Bo vendien werd de vrees geuit da: Dij aanneming van het voorstel, het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in een modern Babyion zou worden veranderd. Door valsheid in geschrifte en het veranderen van bankgirobiljet- ten wist de 32-iarige Haagse boek houder H. A. van D. zich van Sep tember tot November f 67.250 toe te eigenen van de stichting, waar hij werkzaam was. Van dit geld kocht hij 'n Cbeviolet van f 13.000 en een radiotoestel van f 1500. Daarna Leek het hem beter naar Noorwegen uit te wijken. Op 1 December keerde hij naar Nederland terug, verkocht zijn Chevrolet en kocht een andere wa gen. De politie kwam hem op het spoor en toen Van D. weer naar Noorwegen de wijk wilde nemen werd hij door Haagse recherche m Bentheim (Duitsland) aangehou den en door de Britse bezettings autoriteiten aan de Nederlandse politic uitgeleverd. Nog f 30.000 kon aan de stichting worden terug gegeven. De beide wagens en het radiotoestel werden in beslag ge nomen. - *3£r?.v,rs Eindelijk is mei er toe overgegaan de gevaarlijke bocht in de Rijks weg Den HaagRotterdam bij Ypenburg te doen verdwijnen. De weg wordt op het ogenblik verlegdwaardoor de bocht wordt recht getrok ken. Op 1 Januari hoopt men het nieuwe weggedeelte in gebruik te kunnen nemen. Dinsdagavond z\jn per KLM-Constellation „Franeker" de minister Hos sen en Stikker, alsmede de heer Neher uit Batavia op Schiphol aange komen, om rapport uit te brengen aan de Nederlandse regering en voor verdere beraadslagingen. Ter begroeting waren op het vliegveld aan wezig mimsier-president dr. W. Drees en minister Gotzen. Van links naar rechts: minister-president dr. W. Drees, minister Stikker, minister Sassen, minister Gotzen en de heer Neher. De Tweede Kamer heeft Dins dag in de mïddagrvergarlering een begin gemaakt met de hehandeling van het wetsontwerp tot afwikke ling van de geldzuivering. In de avondvergadering heeft de minis ter van financien de sprekers in eerste Instantie beantwoord. Na re en dupliek werd de vergadering verdaagd tot Woensdagmiddag, om dat de minister een *-ota van wij zigingen had aangekondigd, welke alsdan ïn het bezit der leden kan zUn. By de algemene beschouwingen zei de heer Van den Heuvel (AR.}, dat een eenvoudiger afwikkeling Hem meer zou hebben geleken. Van de gevolgde regeling begrijpt de door- „.,~e burger niets, meende hij Hu had liever gezien, dat het geblokkeerde geld ln zijn geheel was omgezet in een aan trekkelijke staatslening. De heer Lucas (K.VP.I bracht dank en lof aan de minister en zyn medewerkers, ook al had hy liever ge zien, dat een andere weg voor de geld- zuivering was gekozen. Hij bepleitte de tselij kheid van deblokkering van gelden van ondernemers, die door de blokkering genoopt waren gelden voor hun bedrijf op te nemen. Hij Vroeg de rente der certifi cater van 3'4 op 3!fe 07, te brengen. De heer Van de Wetering (C H bleek van mening te zijn, dat het gehele Nederlandse volk en met de toevaUlge bezitter van liquide midde len - moet worden -belast. De nadelen voor houders van geblokkeerde gelden moeten worden beperkt tot het hoogst noodzakelijke minimum In het bijzon der vroeg h(j de aandacht voor deblok kering van gelden van kleine spaar ders De heer Hoistra (arb stelde vast. dat er een onverbrekelijke sa menhang is tussen de geldsanermg en de heffingen ineens. Hy ver klaarde van oordeel te zijn. dat de sanenng gelukt is en dat de Neder landse prestatie gezien mag ivor- den. als men nagaat hoe m andere landen deze zaak is aangepakt Al zijn er fouten gemaakt, de sanenng is een groot werk geweest, waar voor de minister hulde verdient. Aan het slot der middagvergadering begon de minister van financien, de heer Li eft mek, nog met de be antwoording der sprekers Hij dankte de Kamer ervoor, dat zy hem by her haling gemachtigd heeft die maatrege len te treffen, «elke noodzakelijk wa ren Daarin zag hu een biyk ven vertrouwen, waarvoor hy zich erken te- lyk verklaarde Vervolgens wees hy erop. dat dit wetsontwerp is een door trekken van de eerder uitgestippelde iyn In de avondvergadering herinner de spr nog eens aan deze lyn en hy zeide. dat het fataal zou 2ijn nu de koers te veranderen, even fataal als wanneer nu het tempo vertraagd zou worden Hij merkte op, dat er in omvangrijke mate ts gedeblokkeerd en dat er is te gemoet gekomen aan de reele verlan- langens van houders van geblokkeerd geld Hij zeide de belangen der betrok kenen alleen te kunnen ontzien, afó het gemeenschapsbelang daardoor met wordt geschaad. Voorts wees hij erop, dat onder de gelden bij de spaarbanken ook veel oneigenlij ke spaargelden waren Voor de eigenlijke kleine spaarders bestaat de mogelijkheid ln vqf jaar hun geld vrij te krijgen. De minister bleek bereid vergroting van de beieggmgsrekemng ernstig on der het oog te zien. Wat de onderne mingen aangaat vond spr. het juister investeringen te laten geschieden uit nieuwe besparingen. Algehele vrijstelling van geblokkeerd geld van culturele verenigingen zeide de minister niet ra overweging te kun nen nemen. Wel verklaarde hij zich bereid faciliteiten te verbinden aan de betaling van belastingen met invest e- rings- en beleggingscertificaten. Wat het rentepercentage aangaat ver klaarde spr. het met juist ta achten thans de rentepoliiiek om te buigen. Deze ivinter 300.000 mart op straat Een van. de belangrijkste pro blemen, waarvoor de Belgische re gering zich. gesteld ziet, is dat van de steeds toenemende werkloos heid. Bedroeg het daggemiddelde van het aantal volledig werklozen in de maand September 1947 29 9(53, in dezelfde maand van 1948 was dit gestegen tot 81.065. Het aantal gedeeltelijk-werk lozen van 13-662 in September 1947 tot 44 451 in October 1948, In de week van 7 tot 13 Novem ber van dit jaar bedroeg het dagge- middelde van het totale aantal werklozen in België niet minder dan 172 886. Niets laat intussen voorzien, dat aan deze toeneming van de werk loosheid spoedig eer einde zal ko men en het socialistische blad „Le Peuple" voorspelt voor deze winter zelfs een aantal werklozen, dat het cijfer 300 000 zou benaderen. Het aantal werklozen onder de Antwerpse havenarbeiders be draagt om en nabij veertig procent, dat in de lederindustrie elf procent in de hotelindustne eveneens elf procent en in de meubelindustrie acht procent. Op 15 December zou de Bijzon dere Raad van Cassatie uitspraak doen in de zaak van de gewezen commissaris-generaal Rauter. Naar wij vernemen, zal deze uitspraak worden uitgesteld tot een nader te bepalen datum. Het kabinet van Transjordanië heeft gisteren een resolutie goedge keurd waarin wordt aangedrongen op de samenvoeging van Arabisch Palestina en Transjordanië onder koning Abdoellah. Deze resolutie was op 1 December te Jericho aan genomen door het congres van Palestijnse Arabieren. De kabinetszitting te Amman, waar dit besluit genomen werd, stond onder voorzitterschap van koning Abdoellah. zelf. Het besluit zal thans aan het Transjordaanse parlement worden voorgelegd. Parallel aan het ideologische of fensief, dat de door de Russen ge controleerde organen hebben inge zet om de verkiezingen van Zondag 1.1. te doodverven als „zwendel on der terreur" loopt een poging de Berlijners voor de Sowjet-zone te winnen door het verstrekken van levensmiddelen, schoeisel en tex tiel. Communistische bladen maak ten Dinsdag bekend, dat in de loop van de week op grote schaal aan de bevolking van geheel Berlijn kleding zal worden verstrekt. Het zou gaan om een hoeveelheid van twee millioen paar kousen, 300.000 meter stof en 50.000 paar schoenen. „Niemand zal met lege handen naar huis gaan", werd in de oproep gezegd. In zijn periodieke persconferen tie heeft de Amerikaanse opper bevelhebber in Duitsland zijn vreugde geuit over het verloop van de verkiezingen in het Berlijnse Westen. Hij voegde er aan toe, dat zelfs bij een volledig gespleten stadsbestuur nog de mogelijk heid bestaat dat de grote vier met elkaar tot overeenstem ming komen. In dat geval, zo zeide generaal Clay, zou de viermogendhedencontröle op Berlijn het gemeentebestuur van Fritz Ebert erkennen als bestuur voor een deel van de stad. Eveneens tydans deze conferentie deelde de generaal mede, dat vol gens zyn informaties de economi sche toestand in het Oostelijke deel van Duitsland zeer slecht is. Mede hieruit verklaarde hij de enorme vluchtelingenstroom, die clandes tien de grenzen van de Sow jet- De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, George Mar shall, heeft Dinsdag m een zieken huis te Washington een meropera- tie ondergaan. Uit niet-officiële bron wordt ver- Soer, nomen, dal een van de nieren van de minister is weggenomen. Indien dit bericht juist is, zou het betekenen, dat minister Marshall gedurende verscheidene weken zijn werkzaamheden niet zou kunnen verrichten Zeven uur nadat de operatie hak plaats gevonden, werd m een door het ziekenhuis uitgegeven verkla ring gezegd, dat zich geen compli caties hadden voorgedaan. ..Ik heb 33 jaar gevlogen!" Ivan Smirnoff, de wereldberoemde K.L.M.-piloot, heeft be sloten het vliegen er aan te geven. Hij is nu bijna 54 jaar oud en heeft tijdens zijn loopbaan, of liever vliegbaan, ongeveer zes millioen kilo meter door de lucht afgelegd (dat is rum vijftien maal de afstand van de aarde naar de maan)Bij elkaar bracht hij 28-600 uur, dat is drie en een kwart jaar, in de lucht door. „Ik heb nu ruim 33 jaar gevlogen en vind, dat ik nu mijn taak aan jongeren mag overdragen", zei Smirnoff, toen hij zijn besluit mee deelde. Hij vertelde echter, dat hij. de .K.L.M. niet ontrouw zal wér den, hij blijft in functie, nu „op de grond", nl. bij de hoofinspectic be- dry f suitvoering. Smirnoff behoort tot die steeds kleiner geworden „oude garde" van piloten die de naam van de K.L.M. over de hele wereld hebben uitge dragen. Zijn bekendste „vlieger- daad" is wel de bekende Kerst- vlucht in 1933, toen hy met Piet Van Beukenng en Grosveld Internationale vervoers organisatie gesticht Te Parijs ls onder de naam „Comité d'Expcrls pour le Transport ROUtigl" Profession el International" (CSTRI) een comité gevormd, dat zich ten doel stmt het ondetimge contact te bevor deren tussen de geïnteresseerde Euro pese landen, zowel voor wat betreft het internationale beroepsgoed eren- vervoer, als het beroepspersonenver- r langs de weg, 'O volgende landen hebben zich reeds aangesloten Belgie, Denemarken, Engeland, Frankrijk, Nederland, Zwe den en Zwitserland, Aan Duitsland, Hongarije, Oostenryk, Polen en Tsje- cho-slowakqe "al verzocht worden, van dit comité deel uit te maken. Met aigemene stemmen is tot voor zitter gekozen, de heer K. C. A, Col- lette (Nederland), directeur der Ne derlandse luier nationale Wegvervoer Organisatie (NIWO). Frans reuzenvliegtuig voltooid Het Franse viermotorige reuzen- vliegtuig S.E. 2010, het grootste iange-afstandsvliegtuig, is voltooid. Het toestel, dat geladen 70 ton weegt, zal 98 passagiers met een snelheid van ongeveer 450 k.m. per uur kunnen vervoeren. Het biedt 34 slaapgelegenheden. Bij een vlucht over de Atlantische Oceaan zou dit toestel met 52 passagiers en een lading van 1390 kilo de afstand Par|jsNew York in 18 uur kun nen afleggen. m de „Pelikaan" in recordtijd de 1 Kerstpost naar Indie vloog. Ook de retourvlucht legde hij binnen re- I eoidtijd af. f Smirnoff heeft wel een zeer wis- 1 selvallige. avontuurlijke loopbaan achter zich. Hij is op 3 Januari 1895 in Wladimir (Rusland) gebo ren. Op 19-jange leeftijd liep hy van huis weg, nam dienst in het keizerlijke leger, vocht tegen de Duitsers, raakte ernstig gewond aan zijn voet ert werd naar Petro- grad vervoerd. Dit incident heeft Smirnoffs leven verder bepaald, want in Petrograö kwam hy in contact met de luchtvaart. Na drie en een half uur les moest bij alleen de lucht ln en het ging. Dat was m 1915! Nog dat zelfde jaar ontving hij zijn brevet als militair-piloot. De Russische re volutie kwam, Smirnoff week uit naar het buitenland, kwam in En geland terecht, meldde zich voor de Royal Air Force, maar daar had men hem niet meer nodig, omdat. de wapenstilstand werd gesloten. Eindelijk „rust" Dan zwerft Smirnoff verder, hy is een tijdje in dienst van de gene raal van het „wite" Russische leger Wrangel, wordt monteur op Croy don, verzeilt dan als verkeersvlie ger by de latere Sabena (de Belgi sche luchtvaart-maatschappij) en komt dan eindelijk in 1922 bij de K.L.M. Hier vindt hij dan emdelyk, na zijn vele omzwervingen, (be trekkelijke) „rust." In 1928 vloog Smirnoff voor het eerst van Amsterdam naar Batavia, in 1929 werd hij tot Nederlander genaturaliseerd. In 1940 maakte Smirnoff zijn veertigste retour vlucht naar Indlë. De oorlog bracht Smirnoff weer vele avonturen. Toen de Duitsers ons land binnenvielen was hij juist op weg naar Batavia, bij aankomst daar ging hij naar de K.N.I.L.M. over. Bij een. van zijn vluchten naar Australië hij had een grote party diamanten „aan boord" werd zijn toestel neergeschoten. Smirnoff kwam er goed af en vloog korte tijd later voor de Geallieer den. Ook daar heeft hy zyn spo ren verdiend. Daarvan getuigen wel de vele onderscheidingen, die hij heeft verworven Verzet van Duitse zijde mocht niet baten Manschappen van de Britse ma rine hebben, ondanka Duitse pro testen, een aanvang gemaakt met de vernietiging van het grootste Duitse proefstation voor torpedo's nabij het dorp Surendorf in Slees- wijk Holstein. Er weerklonken her haaldelijk hevige ontploffingen. Om hun protest kracht bij te zetten hebben in de middaguren arbeiders te Kiel, Eckemförde, Neumünster, Flensburg en andere steden het werk neergelegd. In Kiel werd een betoging georganiseerd, die onder leiding stond van de burgemeester. Er namen 30.000 arbeiders aan deel. Oostenrijk heeft tot de vier grote mogendheden het verzoek gericht de onderhandelingen over een Oos tenrijks vredesverdrag te herope nen. De besprekingen werden afge broken in Mei van dit jaar, toen onder meer de aanspraken van Joegoslavië op een deel van Oosten ryk, wensen die toen werden ge steund door de Sowjet-Unie, een onoverkomelijke hinderpaal vorm den. Men meent, dat sedert de breuk tussen de Kominform en Tito deze belemmering tot overeenstem ming is komen te vervallen. Tijdens een Dinsdag gehouden vergadering van het Oostenrijkse kabinet heeft de minister van pos terijen en verkeer verklaard, dat de Russische bezet tings-autoriteitcn haar eisen met betrekking tot spoorwegmatenaa! hebben ver hoogd. De minister verklaarde, dat de Russen thans 551 in plaats'van 540 locomotieven en 6575 in plsats van 5575 spoorwegwagons eisen als herstelbetaling. Van officiële zijde wordt mede gedeeld, dat de heer P. A. Kerstens, die met de heren Albarda en Bruins Slot deel uitmaakt van de Neder landse delegatie naar de vijflanden- studiecommissie, welke te Parijs een studie maakt van het vraag stuk der Europese eenheid, heeft te kennen gegeven niet langer als Nederlands vertegenwoordiger te zullen optreden. In zijn plaats zal de heer P. J. S. Serrarens, lid der Tweede Kamer, worden aangezocht. Naar aanleiding van het boven staande verklaarde de heer Ker- stens, dat de Nederlandse delegatie zich de vorige week naar Parijs had begeven zonder instructies van de regering. Tijdens een onderhoud, dat de heer Kerstens dezer dagen had met minister-president Drees naar aan leiding van de besprekingen te Pa rijs, is het hem duidelijk geworden, dat dc Nederlandse regering op zijn mmst zeer terughoudend staat te genover de voorstellen van de Europese beweging. Waar dc heer Kerstens voorzit ter is van de Nederlandse raad voor de Europese Beweging, lid is van het „International Joint Committee for the European Movement" en organisator was van het bekende Haagse congres voor Europees fe deralisme, was dit voor hem aanlei ding zijn mandaat ter beschikking te stellen. De heer Kerstens achtte het onmogelijk terughoudend te zijn als lid der delegatie en tegelijker tijd enthousiast voorstander der Europese beweging te zyn. Deze dubbele houding zou hem in een onaanvaardbaar scheve positie hebben geplaatst. Van 25 tot 28 Februari zal te Brussel de eerste conferentie wor den gehouden van de internationale raad der „Europese Beweging". De erepresidenten Winston Churchill en Paul Henri Spaak hebben reeds een uitnodiging aanvaard. De belangrijkste agendapunten zullen zijn: De voorbereiding van een „poli tieke verklaring voor de Europese Unie". Het opstellen van een „Europees Handvest der Rechten". De organisatie der propaganda voor een „Verenigd Europa". zone overschrijdt. Hij meende te moeten aannemen, dat gemiddeld duizend Duitsers per etmaal de Sowjet-zone ontvluchten. Prof. Ernst Reuter, een der leiders van de sociaal-democra tische partij, is door de weste lijke gemeenteraad eenstemmig gekozen tot tijdelijk burge meester van Berlijn. Prof. Reuter, die deze functie overneemt van mevr. Louise Schroder, zal burgemeester blijven tot het midden van de volgende maand, wanneer de nieuwe Westelijke gemeente raad, die Zondag gekozen werd, zyn eerste vergadering houdt. Dr. Suhr, voorzitter van de Wes telijke gemeenteraad, leverde scherpe critiek op de Sowjet-ver klaring, dat de verkiezingen van Zondag „onwettig en ongeldig" wa ren en dat de Oostelijke gemeente raad onder Fritz Ebert het enige wettige bestuur van Berlijn was. Suhr zei: „Integendeel, de ver kiezingsuitslagen waren een ver trouwensvotum van het volk in het „Westelijk" stadsbestuur. Ebert en zijn Berlijnse stadssowjet zijn on wettig en ongeldig"'. Nu er een voorinleveringsbon voor sinaasappels is aangewezen, wordt algemeen verondersteld, dat deze bon nog voor Kerstmis geho noreerd zal worden. Dit is echter volkomen uitgeslo ten, daar volgens onze inlichtingen, nog geen enkel schip met sinaas appels van Palestina naar Neder land onderweg is. Evenals vorig jaar worden de sinaasappels niet eerder dan in Januari hier ver wacht. De bon-aanwijzing is dus wel wat voorbarig geweest. Gisteravond kwam de wykraad van Pernis onder voorzitterschap van de heer G. A. Soeteman in openbare vergadering bijeen. In verband met een in de vorige ver gadering gestelde vraag deelde de voorzitter mede, dat de electrische verlichting van de Jachtdijk nog wel deze winter haar beslag zal krijgen. Óp voorstel van de heer Berg hout werd besloten alsnog bjj B. ea IV met klem aan te dringen op het doortrekken van buslijn F naar Sta tion DJ. en niet naar het Heem- raad3plein, zoals is voorgesteld. Behandeld werd het door B. en W. om advies gezonden verzoek van de wijkraad van Tuindorp Heyplaat tot grenswijziging der gebieden van de wijkraden Tuindorp Heyplaat en Pernis. Besloten is hierover gunstig te adviseren onder voorwaarde, dat het gebied van Tuindorp Heyplaat zich niet verder zal uitstrekken dan tot de Nieuwe Quarantainestraat. Op voorstel van dr. C. van den Berg zal aan B. en W. worden verzocht de beplanting van de begraafplaats - uit te breiden. Nadat bij de rond vraag nog verschillende vragen wa ren gesteld, ging de wijkraad over tot een langdurige besloten verga dering. Tuchtrechter had het druk De Rotterdamse tuchtrechter heeft het in de afgelopen maand flink druk gehad, in totaal werden er 178 schikkingen getroffen. Voor de komende maand dreigt het nog drukker te worden, want in totaal kwamen er reeds 302 processen- verbaal binnen, waarbij er 215 wa ren wegens prijsovertredingen. De sehikkingsbedragen beliepen vorige maand 47500 gulden: de opgelegde boeten 26230 gulden. Bij de eerste zaak, die in Decem ber behandeld ls, was de boete niet mis. Het betrof hier een landbou wer uit Dirksland-Sommelsdijk, die zonder toestemming van dc grond kamer bouwland verpachtte en daarbij te hoge pacht bedong. Hfj kreeg een boete van 750 gulden. De volgende boete was nog hoger. Nu betrof het een grossier in materia len, rlie zijn artikelen te duur had verkocht en zijn administratie on voldoende had by gehouden. Hem legde de tuchtrechter een boete van 3500 gulden op. Bij K.B, is op zijn verzoek de standplaats van J. A. Vink, notaris ter standplaats IJsselmonde, met in zang van 18 December a.s. ver anderd in Rotterdam ten zuiden van de Nieuwe Maas. De Wereldomroep zat met Kerst mis ..Internationale kerstklanken" uit zenden die ln de vorm van een fanta sie werden gearrangeerd door Else v. Epen de Groot en Hugo de Groot. De uitvoerenden zijn het Omroepor kest. Omroepkoor, Christine Bevort, alt en Ernst Bjelke, bas. De Britse minister van defensie, Alexander, heeft ln het lagerhuis ver klaard, dat de totale sterkte van de Britse strijdkrachten op 1 Januari 1949, naar schatting 810.500 man zal bedra gen en de sterkten van de vloot, het leger en de luchtmacht respectievelijk 144 500, 420 000 en 237 000 man. ZACHT VOOR DE TIJD VAN HET JAAR Weersverwachting, geldig tot Donderdagavond. Meest matige wind tussen Zuid en Zuid-West. Ver anderlijke bewolking met hier en daar enige regen. Weinig verandering in temperatuur, 9 December: Zon op 8 36, onder 16.29 j Maan op 13.44. onder 0 40 9 Dec Hoog water te Rotterdam: le tij 10.28 uur; 2e tij 23 23 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1