HET ROTTERDAMSCH PAROOL „Contact met republiek was teleurstellend" wÈÊÊm Medische studenten klagen hun nood Vol vertrouwen in slagen van Atlantisch Pact Eierkolen kunnen anthraciet niet vervangen Voorshands geen nieuwe delegatie naar Indonesië Ongeldig bankpapier aangeboden Bende beschikte over een slangemens Kleinste luikje voldoende voor inbraak Weer Belgische textiel op a.s. Jaarbeurs Onbevredigende studie-mogelijkheden drukken op het arbeidspeil Nog te veel bouwvakarbeiders werken buiten Rotterdam Nieuwe twistappel in Berlijn Woensdag wordt Brits prinsje gedoopt Bevin over zijn buitenlands beleid Geen Westerse consolidatie zonder aandeel van Duitsland Weinig waardering voor het federalisme Prijzig en schaars .J Verbrandingsduur is korter Commandant kamp Westerbork voor het B.G. v Kamer dringt aan op voortzetting van inpolderingen Woningbouw te Rotterdam Interieur van Luxor wordt vernieuwd Geen lager voetbal mei Kerstmis en Nieuwjaar Rotterdams elftal- Zwaluwen Weerbericht Vrijdag 10 December 1948 Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 6930O Abonn.prijs» per week f 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Hei Parool™ DE SCHIEDAMMER AcKfsle jaargang, No. 289 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Botterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker Van officiële zijde wordt het volgende medegedeeld over de informele besprekingen in Indonesië! ,,De ministers Sassen en Stikker en de gedelegeerde van het opperbestuur, de heer Neher, die Dinsdag in ons land zijn terug gekeerd. hebben in de ministerraad verslag uitgebracht over de informele besprekingen welke zij in Indonesië hebben gevoerd. Daarbij is gebleken, dat hun contact met de vertegenwoordigers van de republiek op enige belangrijke punten teleurstellend'is geweest." Weest op'Uw hoede De, laatste dagen zfjn bij de poli tie te Haarlem verscheidene aan giften binnengekomen van gedu peerden, die ongeldige bankbiljet ten van 100.aangeboden kre gen. De bankbiljetten dateren uit de tijd voor de geldzuivering en zijn toen ongeldig verklaard. Een hioscoopcassière, die op haar hoede was, weigerde het biljet, doch een collega van haar in de kassa van een andere bioscoop accepteerde het briefje. Ook een exploitant van een benzinestation werd het slacht offer. Hij ontdekte de ongeldigheid van het briefje van 100-pas nadat zijn klanten vertrokken wa ren. De Haarlemse politie onder zoekt de zaak. Een grote firma in scheepsbeno- digdkeden heeft als originele re clame op het "puntje - van' het dak van haar nieuwe grebouto bü de Wijnhaven eenuan een volledig tuig voorziene scheepsmast ge plaatste De Rijkspolitie uit Breda heeft in samenwerking met de politie te Antwerpen een inbrekersbende on schadelijk gemaakt, die van 1944 tot 1948 in Brabant en in de Bel gische grensstreek niet minder dan 160 Inbraken en diefstallen heeft gepleegd. Elf mannen uit St. Willebrord zijn gearresteerd. Enigen hunner zijn vrijgelaten, omdat zij slechts een kleine rol hebben gespeeld en twee waren reeds voor de Bredase rechtbank verschenen voor andere inbraken. i Deze lieden hadden het op alles voorzien; geld, sieraden, bonnen, eetwaren, textiel, fietsen, etc. De meeste gestolen goederen verdwe nen in de. zwarte handel, met an dere leurden de „heren" langs de deuren. Zij maakten zich ook schul dig aan smokkelen, waarbij zij soms als „zwarte kommiezen" optraden en de smokkelwaar van „collega's" in beslag namen. Bij inbraken verschaften zij zich toegang door een kelder- of zolder raampje. Soma was het luikje wel erg klein, maar de heren beschikten over een soort slangemens, die zich door de kleinste openingen kon wringen. Van de zijde van de Belgische textielindustrie wordt medegedeeld dat België voor het eerst sedert de oorlog met een textielinzending zal deelnemen aan de Utrechtse Jaar beurs in 1949. GROOT VERLOF VOOR DIENSTPLICHTIGEN Aan alle dienstplichtige soldaten en soldaten le klasse, die niet bui ten Europa dienen en voor 1 Jan. '47 voor eerste oefening in werkelijke dienst zijn gekomen en onafgebro ken hebben gediend, kan indien de belangen van de militaire dienst dit toelaten, met ingang van 1 Januari 1949 groot verlof worden verleend. ■Zij, die op genoemde datum om redenen van dienstbelang van het groot verlof moeten worden uitge zonderd. kunnen er rekening mede houden, dat aan ben het groot ver lof uiterlijk omstreeks begin April 1949 zal worden verleend. Voortgaande stelt de regering vast, dat zij ernstig, is verontrust door de toeneming van het aantal bestandsschendingen. Nadat er tijdens het eerste ver blijf in Indonesië van minister Stikker een lichte daling intrad, is sindsdien het droevige record be reikt van het hoogste weektotaal sedert de ondertekening van het Renville-accoord. Als resultaat van het rapport van de delegatie van de heren Sas sen, Stikker en Nehcr en het daar- opgevolgde overleg binnen het ka binet is een instructie, opgesteld voor de delegatie, die via de be middeling van de Commissie van Goede Diensten in Indonesië for mele besprekingen voert met de republiek. Zodra ingevolge de inhoud van deze instructie deze delegatie aan de Commissie van Guede Diensten een nota zal hebben overhandigd, kunnen over de inhoud hiervan na dere mededelingen worden ver wacht. Republikeins dreigement Van officiële Indonesische zijde werd Donderdag te Batavia te ken nen gcgevcr.. aldus meldt Associa ted Press, dat indien vóór 1 Janu ari 1949 zondc-r medewerking van de republiek de interim-regering tot stand komt, dit zeker een stij ging ten gevolge zal hebben in het aantal ordeverstoringen op het door de Nederlanders bezette ge bied, omdat, aldus deze spreker, het gewone volk' een regeling met, en geer. dictaat over de republiek wenst. De woordvoerder hield er rekening mede, dat de ordeversto ringen zich ook zouden gaan uit strekken tot de rest van Indonesië, Als een generaal die zijn troepen inspecteert staat deze Rotterdamse politie-agent. In zijn handen berust de leiding van het verkeer by het kruispunt 's-Gravendijkwal. In een adres aan de Tweede Kamer vraagt het Verbond van Medische Stndcntenfaculteiten In Nederland een aantal verbeteringen in de medische opleiding. Donderdag is dit adres door de heren H. C. Zanen (Amsterdam). G. Goetha-rt (Groningen), J. H. C. Koek van Leeuwen (Leiden) en J. D. Vervoeren (Utrecht) op het departement van onderwijs kunsten en weten schappen toegelicht. In het adres zegt het Verbond van mening te zjjh, dat de omstandig heden, waaronder gestudeerd en ge doceerd moet worden, zeer onbe vredigend zijn. Het bestuur vreest, dat deze omstandigheden oorzaak zullen worden van een inferieure kwaliteit der toekomstige artsen, met alle gevolgen van dien- op me disch en hygiënisch terrein. Hier door zou blijvende schade aan de volkskracht kunnen worden toege bracht. Het Verbond beklaagt zich over overvolle collegezalen, die geen ge legenheid bieden tot rustige en nauw gezette studie, rtot waarneming en tot voldoende contact tussen student en docent. Bfj sommige colleges moet men - een uur tevoren aanwezig zijn, om plaats te kunnen krijgen,.- waardoor h'et voorgaand college''-" Eerst woningen voor de bouwers In de periode, direct na de be vrijding is in ons land in.het bij zonder de nadruk gelegd op het nooöherstel in de „geteisterde ge bieden". Rotterdam heeft hiervoor eer. aanzienlijk aantal bouwvakar beiders beschikbaar gesteld, maar thans is het tijdstip aangebroken, dat men Rotterdam als noodgebied no. 1 moet gaan beschouwen. Men kan bier niet langer toe staan. dat, zoals tot voor kort het geval was Rotterdamse bouw vakarbeiders door rcispremies e.d. naar elders worden gelokt, teneinde aldaar de herbouw te bevorderen. Per 1 November werkten 1356 van de 13478 bij het Gewestelijk Ar beidsbureau geregistreerde Rotter damss bouwvakarbeiders buiten de gemeente. Niet langer kan worden toege staan, dat elders getracht wordt door bijzondere loonregelingen (loslaten van het loonplafond), de totstandko.ming van bouwwerken te stimuleren en dat Rotterdam daarin niet deelt. B, en W. zün van oordeal, dat met alle kracht gestreefd zal moe ten worden naar het vergroten van bet aantal bouwvakarbeiders te Rotterdam, enerzijds door het te rughalen van hen. die door bijzon der aanlokkelijke voorwaarden el ders tewerk zijn gesteld, terwijl anderzijds een oplossing overwo- Parlementaire waarnemers uit Indonesië terug Donderdagmiddag arriveerden met het toestel uit Indonesië de heren Tilanus en Korthals, die als parlementaire waarnemers de de legatie voor onderhandelingen met de republiek en de federalistische nationalisten hebben vergezeld. De heer Tilanus was evenmin als de heer Korthals bereid over de onderhandelingen met de republiek of over zijn verwachtingen voor de onmiddellijke toekomst te spreken. Wel sprak de laatste zijn bewonde ring uit over het vele opbouwende werk, dat er gedurende de laatste twee jaren in Indonesië is verricht. De heer Korthals beeft immers ook in 1946 een reis naar Indonesië on dernomen. i gen zou kunnen worden door het verschaffen van woongelegenheid b.U voorrapg aan degenen, die hier in de bouwvakken werkzaam wil len zijn. Hierbij dient opgemerkt dat ge middeld één bouwvakarbeider 1 woning per jaar gereed maakt, zo dat 1000 arbeiders het eerste jaar 1.000 woningen, betrekkend, invol gende jaren telkens 1000 woningen extra aan de woningmarkt, kunnen toevoegen. Teneinde tot een resul taat te komen, plegen B. en W. regelmatig overleg met de* hierbij betrokken Gemeentelijke en Rijks instanties- Oost- en West-Berlijn 'hébbeneen nieuwe twistappel; Vuilnis, De onder Russisch, beheer staan de spoorwegen weigerden Donder dag goederenwagons beschikbaar te stellen voor de afvoer van vuilnis uit West Berlijn. In de postkantoren van Berlijn stapelen zich intussen de postpak ketten en brieven op, nu het post verkeer tussen de twee delen van de stad al vijf dagen onmogelijk is. Over en weer wordt de andere partij in de schoenen gc choven dat deze de auto's in beslag neemt, welke de post over de scheidings lijn brengt. Het Russische radiostation dat in de Britse sector gelegen is wordt gebarricadeerd uit vrees voor een mogelijke poging om de Russen uit de Britse sector van de stad te ver wijderen. Tijdens een buitengewone zitting van het Westelijke stadsbestuur, onder Welks jurisdictie het Rund- funkhaus valt, is een resolutie aan genomen waarin de Britten werd verzocht tot actie over te gaan. Verwacht wordt, dat het Britse militaire bestuur geen aandacht zal schenken aari de'Duitse eis. Een op de spits drijven van hét conflict over het Rundfunkhaus zou, aldus meent men in Britse kringen, er toe kunnen leiden, dat de Russen de. telefoon- en tele graafkabels vanWest-Berlijn met West Duitsland verbreken. niet bezocht kan worden, Vol gens .het adres moeten de stu denten vaak „vechtend en drin gend" een plaats zien te vinden. Naast vele andere bezwaren wijst het Verbond op een onevenredige verhouding, tussen studenten en do centen, waardoor voldoende controle op de kennis der studenten niet mo gelijk is. Door overbelasting der aanwezige docenten wordt weten schappelijk werk ernstig bedreigd, zo niet onmogelijk. Utrecht bijvoorbeeld telde in 1935 29 docenten op BOO studen ten'en in 1947 29 docenten op 17Ó0 studenten. Het Verbond wijst op een aantal oorzaken van deze moeilijkheden. Zijns inziens-is in en na 1945 bij do- centertbenoemingen 'niet voldoende rekening gehouden met de aanwas van de medische faculteit. Het hoger anderwijs kan zijn as sistenten pas benoemen, nadat voor militaire diensten reeds keuze is ge maakt. Bovendien, is de positie van de assistent fihan^eel niet' aantrek"-' kelijk. Naast verbetering van de reeds genoemde oorzaken vraagt het Verbond, om buiten de klinieken medische assistenten,, belast met de opleiding, aan te stellen. Controle op de opleiding door deze assistenten zou bij hoogleraren moeten berusten. Officieel wordt vernomen, dat de zoon van Prinses Elizabeth Woensdag a.s. zal worden gedoopt. De doop plechtigheid zal in bealoten familie kring op het Buckinghampaleis ge houden. worden. De Britse minister van buitenlandse zaken, Ernest Bevin, heeft Don- derdagnamiddag voor een dicht bezet lagerhuis een uiteenzetting gegeven van de Britse buitenlandse politiek. Bevin zeide, zich hoofdzakelijk te willen beperken .tot de problemen van Europa en de Westerse wereld. Doch hij maakte een uitzondering voor de situatie in China, waarvan h(j zeide, dat niemand op het ogenblik kon voorzien, tot hoever de Invloed van de door de communisten geleide legers in China zich zal gaan uitstrekken. „Wij kunnen niet onverschillig staan tegenover het lot van onze onderdanen of onze uitgebreide handelsbelan gen In China," aldus Bevin. Ten aanzien van de Berlijnse kwestie bracht Bevin lof aan dr BrBmuglia. „Te gelijk echter, aldus Bevin. moet ik zeg gen. dat het vooruitzicht op een bevre digend resultaat ongunstig is beïnvloed door het optreden van de Sowjet-auto- rlteïten ln Berlijn. Sedert Juni en in het bijzonder sedert October, hebben de Sowjet- au tori teilen telkens weer stappen gedaan die de verdeling van Berlijn verder doortrekken. Onze politiek is 'niet veranderd. Wij blijven er bij. dat wij, wanneer de blok kade wordt opgeheven, bereid zijn in te stemmen met invoering van een enkele geldsoort Ten aanzien van de luchtbrug naar Berlijn zeide Bevin: „Wat bet de wes telijke mogendheden ook moge kosten, wij moeten onze positie handhaven en doen blijken, dat de door de Sowjet- regering ten aanzien van Berlijn ge bruikte methodes geen, succes hebben." Mét betrekking tot het Ruhrgebled zeide Bevin, dat de regering niet van mening was, dat het Franse voorstel om de Ruhr los van Duisland te maken, een blijvende oplossing zou zijn. Engeland was zich er steeds van bewust geweest, dat, als de Wester se Unie geconsolideerd moest wor den, Duitsland er een aandeel ln moest hebben, welk aandeel ten slotte een gelijk aandeel moest wor den. Het kwam er in de eerste plaats op aan, de veiligheid van Europa te be schermen en. de zekerheid te scheppen, dat de Ruhr niet opnieuw een gevaar zou worden. Bevin zeide, dat er een merkbare ver betering was ingetreden bij de Duitse industrie. De staalproduetie stond thans op een peil van ongeveer zeven milliöen ton Der Jaar tegen enige tijd geleden minder dan vier millioen ton en de steenkoolproductie was gestegen tot 325.000 ton oer dag. Wat Oostenrijk betreft verktaarde Be vin: „Naar mijn mening zou het niet anders dan fair zijn, dat de vier grote mogendheden hun troepen terugtrekken uit Oostenryk en dit land zijn vrijheid laten overeenkomstig de. afspraak van Moskou van 1943. Wat voor moeilijk! g- den de grote mogendheden ook onder elkaar mogen hebben, het is wel heel verkeerd deze onenigheden - te wreken op kleinere mogendheden en onschul dige mensen." Ten aanzien van de politieke aspecten van de West-Europese Unie was vol gens Bevin goede voortgang gemaakt. Hij bestempelde als „van absoluut fun damenteel belang" de oprichting van een gemeenschappelijk commando en organisatie op permanente basis van de bevoorrading met verdedigingsmate riaal. „Wanneer wy komen tot een suc cesvol besluit van onze besprekin gen over een Noord-Atlantisch pact, aldus Bevin. en ik heb er alle ver trouwen in, dat zulks het geval zal zijn. zal een dergeliik nact beteke nen. dat een belangrijk gedeelte van de wereld de gelegenheid zal krij gen toe te treden tot een systeem van collectieve veiligheid. Doch wat belangrijker Is, het zal vertrouwen geven, in het bijzonder aan de Wesl-Europese mogendheden." ,.Ik ken niets dat ons een betere kans zou geven de eeuwenlange strijd tussen Duitsland en Frankrijk te beëindfgeo en het vertrouwen van Frankrijk voor de toekomst te waarborgen als dit Atlan tisch Pact." „Over niet zoveel jaren zullen de mi nisters van defensie en van financiën van de Westerse wereld met eikander een gemeenschappelijke begroting be spreken. een gemeenschappelijke taak en een gemeenschappelijke methode van defensie teneinde zichzelf te kunnen be schermen en de hulpbronnen van hun landen te kunnen ontwikkelen." aldus Bevin. Bevin verdedigde de politiek van de Britse regering bij het zich verzetten tegen de aandrang tot Instelling van een Europese assemblée. „Alleen maar een facade opzetten, iets, dat niets kan uitrichten, zal wederom tot een teleur stelling leiden," zeide hij. „Wat ik wil doen Is stevige constructies bouwen, die het kunnen uithouden." „Ik geloof niet. dat iemand kan ont kennen, dat er een geest van Europese solidariteit groeiende is. Wij juichen dat toe. Alleen, wij zullen misschien een weinig langzamer moeten bouwen dan sommigen wel wensen. Doch wij moeten methodisch bouwen, wij moeten ons niet laten opjagen door onpraetische. zoal aantrekkelijke hulpmiddelen. Wij zul]en voor niemand wijken bij ons streven naar het einddoel." Over de positie van de Verenigde Na ties leverde de Britse minister als enig commentaar, dat hij zeer bezorgd was, of zij wel opgewassen zal zijn tegen de ve'". zeer ernstige nroblemen. Volgens officiële Amerikaanse bronnen zou het overlett te Was hington over het Atlantische Pact vandaag beginnen. Deventer voegt aan haar verscheidenheid van fabrieken een. nieuwe industrie toe. Een Amerikaanse onderneming laat er een fittingfabriek. bouwende eerste van'haar soort ln Nederland Ofschoon voor tol nan. kost bare levensmiddelen een af doende goedkopere uitwijkmo gelijkheid bestaat, is dit met brandstof niet het geval. An- thraciet is prijzig en bovendien betrekkelijk schaars. De prijs van eierkolen ligt icel belanp- rijfc lager en hun aantal warmte eenheden is niet eens zoveel minder, maar zij hebben in de kachel toch niet die lange ge lijkmatige levensduur als att- thraciet. Van een onzer redacteuren) Is er een uitwijkmogelijkheid voor anthraciet? Kunnen de goedkopere eierkolen deze dure brandstof niet vervangen? Of is de kwaliteit van eierkolen zelfs zo veel minder dat goedkoop in dit geval duurkoop betekent? De gemiddelde prijs van anthra ciet is f 4,65 per mud. Nogal duur, vinden de vrouw en heer des huizes. Vooral wanneer zij beden ken, dat ze voor een mud eierkolen maar f 2.95 hoeven neer'te tellen. Geld gaat weer zo'n belangrijke rol in het dagelijks leven spelen, dat het wel degelijk de moeite waard is om eens precies uit te knobbelen of het verantwoord is onze rantsoenen aan eierkolen te besteden in plaats van aan anthra ciet. En mocht geld voor sommigen er nog niet zo heel erg op aankomen, dan staat men nog voor de moei lijkheid, dat de kolenboer met zijn zakjes anthraciet lang niet kwistig is. Met eierkolen is hij veel toe schietelijker. Onze huiskamer is geen labora torium, waar wij eventjes met chronometer en thermometer de kwaliteit van beide .brandstoffen kun.ien uitkienen. Wat wij wel merken Is, dat er .bij het stoken van eierkolén soms een onaangename lucht in de kamer ontstaat en dat de baard wanneer men deze ten minste gebruikt op de duur ver stopt raakt. Bovendien moet een v- roolvuurtje met heel wat meer z-j.-; t worden behandeld dan de gloeiende kooltjes van anthraciet. In anthraciet kan gepord worden; eierkolen doven tamelijk gauw. Maar waar het nu om gaat: is de stookwaarde van eierkolen minder dan die van anthraciet? De waarde van een brandstof wordt bepaald aan de hand van het wa rmtevermogen, uitgedrukt in calorieën. Een calorie is de hoe veelheid warmte, nodig om één liter water één graad Celsius te verhitten. Wanneer nu de stook waarde v^n anthraciet 588.000 en die van eierkolen 553.000 calorieën per mud bedraagt, valt op, dat an thraciet niet eens zo heel veel meer waard is. Bovendien moet men voor deze geringe hogere waarde ongeveer de helft'van de prijs van eierkolen méér betalen. Verantwoordelijk geacht voor hf.t afschuwelijks dat zich tijdens de bezetting in het kamp Westerbork heeft afgespeeld, moest Donderdag de 41-jarige A. K. Gemmeker uit Dusseldorf voor de Drentse Kamer van bet Bijzondere Gerechtshof te Leeuwarden terecht staan. Vele Joodse landgenoten hebben dit proces met spanning tegemoet ge zien. 2n October 1943 werd G. com mandant van het kamp. Hij was een typisch Duitse figuur, stipt onderdanig aan de hem gegeven bevelen. „Ik kon de verordeningen der rijksregering niet critiseren, dat paste mij niet." „Overigens," zo beweerde G„ „had ik er gedurende lange tijd geen idee van wat er met de Joden gebeurde. Men vertelde mij, dat in ternering de zwaarste straf was die zij kregen.," Een groot aantal getuigen gaf een beeld van wat er in het kamp is gebeurd. Barak 51, de strafcellen de voorbereidingen en het vertrek van de gedeporteerden passeren de revue. Dat alles werd nog aange vuld met een film, die op bevel van G in het kamp was opgenomen en door het rijksinstituut voor oor logsdocumentatie in de rechtszaal gedeeltelijk werd afgedraaid. Is dit nu we! billijk? De verhouding der waarden van anthraciet en eierkolen is als 10099, die van de prijzen als 10063. Gerekend naar de ver- brandingswaarde is anthraciet dus te duur. of eierkolen zijn te goed koop. De huismoeder beweert het eerste, de kolenboer het laatste. Maar met deze maten moeten we niet meten. Dat de calorische waarden van anthraciet en eier kolen elkaar niet zo heel veel ont lopen, wil namelijk niet zeggen, dat de levensduur van beide ook bijna aan elkaar gelijk zijn. Eierkolen branden zeer ongelijk matig. Daar het vetgehalte van deze brandstof nogal hoog is (dit komt door de hoeveelheid pek, die het kolengruis bijeenhoudt) brandt hij aanvankelijk zeer fel. Het ge volg daarvan is, dat eierkolen het heel wat sneliar begeven dan an thraciet. De levensduur van anthraciet kan naar een deskundige ons meedeelde bijna lVa keer zolang geschat worden als die van eier kolen. En dit is 'waarom het gaat: een lange gelijkmatige levensduur hebben eierkolen niet. Zij blijken dan ook geen :afdoende uitwijkmo gelijkheid voor anthraciet, hoe aan lokkelijk de prijs er mag uitzien. Oiitleend is aan het voorlopig verslag der Tweede Kamer over de begroting van het Zuiderzeefond? van 1949, Vele leden betreurden, dat blij kens de Memorie van Toelichting in 1949 nog niet met nieuwe inpol deringen zal worden begonnen. De economische nood van ons land vraagt huns inziens snelle in poldering van de Zuidelijke pol ders. Zij stelden de vraag of wellicht de Marshall-hulp mogelijkheden biedt om de moeilijkheden met be trekking tot geld en materiaal tc boven te komen. Vele leden verzochten de rege ring een samenvattend overzicht te willen geven van de kolonisatie in de Noord-Oostpalder en van de plannen voor de verdere ontwikke ling. Uit de toelichting blijkt, zo merk te men op, dat de staat een bedrijf van niet minder dan ongeveer 27,000 ha exploiteert. Zeer vele leden drongen er op aan, zo spoe dig mogelijk de omvang van de staatsexploitatie in te krimpen door meer gronden te verpachten. Verscheidene leden drongen voorts aan op versnelling van het tempo van uitgifte van boerderijen. MR. STIKKER NAAR PARIJS Mr. D. U. Stikker, de minis ter van buitenlandse zaken, is van morgen naar Parijs vertrokken om daar o.m. contact op te nemen met de voorziter van de Nederlandse UNO-delegatie. Hij zal met hem spreken over óe situatie in Indo nesië. Mr, Stikker wordt vanavond of morgen weer in Nederland ver wacht. Verwachtingen voor 1949 Naar in de memorie van toelich ting op het Centraal rapport over de begroting 1949 wordt meege deeld, zal in 1949 behoudens tegen slagen, een aanvang kunnen wor den gemaakt met de bouw van 2000 woningen in Kleinpolder-West, 775 in Zuidwijk, 300 te Hoek van Hol land, 340 in het verwoeste Westen, 312 in Kralingen, tezamen 3727 woningen. Particuliere woning bouw wordt in de memorie buiten beschouwing gelaten.. Teneinde tijd te besparen, wordt thans overwogen om reeds ge bouwde goede woningtypen in bo vengenoemde plannen in te passen. Dit zal niet alleen een belangrijke tijdsbesparing voor de betreffende architecten, waarvan de meesten met opdrachten overladen zijn, op leveren, maar zal ook leiden tot zo weinig mogelijk onderhandelingen met de rijksinstanties. Sinds de opening van het Luxor- theater aan de Kruiskade, is er aan de inrichting vrijwel niets ver nieuwd. Vooral ia de bezettingsja ren heeft de inventaris veel te lij den gehad. Traplopers zijn er niet meer; de vloerbedekking en de wandbespanning zijn totaal versle ten, terwijl de stoelen veelal in slechte conditie verkeren. Onder normale omstandigheden wordt de gehele inventaris van een theater eens in de tien jaar vernieuwd; de restauratie van het Luxor-interieur is dus wel een dringende kwestie. B. en W. zijn aldus van oordeel en begroten de kosten van de restau ratie op f 193.000.Te zijner tijd zullen B. en W. uitgewerkte plan nen voor vernieuwing voorleggen aan de betrokken Raadscommissies. De afdeling Hotterdam van de K.N.V.B. zal na Zondag 19 dezer ln verband met de a.s. feestdagen, eerst weer competi tiewedstrijden doen houden op S Janua ri a.s. Het programma van 4 dezer, dat we gens de gesteldheid van de terreinen niet kon worden afgewerkt, zal voor die datum worden vastgesteld. Eet Rotterdams elftal,- dat op Tweede Kerstdag In het Feyenoord-stadion tegen de Zwaluwen zal spelen, is ate voJgt samengesteld.: Doel: Landman (Neptunus); achter: Evcrse (Neptunus); v.' d. Gaag (Coal); midden: J. van. Schijndel CS.V.VJ, Ter- louw (D.C.V:>i Kroon-(Eey en oord); voor Koenemann (S.V.V.). Steenbergen (Feyenoord). Brandes (Feyenoord), C, v. d. Tuyn, (Hermes D.V.S.), Seton (Xer xes). ReserveB zijn: v. d. Torre (Excelsior). Steenbergen (S.V.V.), Schenk (Sparta) en Van Korput (Feyenoord). Advertentie l. M. Hel vorige jaar visten wij achter het net, wij hadden duizenden kerstballen ge kocht maar niet één werd er geleverd. Dit jaar stonden vóór Pasen onze kerstballen al in ons magazijn. De mooiste kerst ballen in zilver en ontelbare kleuren. Kent U onbreekbaar glas? Nu onbreekbaar zijn ze niet, maar toch veel sterker dan vroeger. Deze grote kerstballen (wij kochten speciaal de grootste maat) per doos van 12 stuks MATHENE5SERLAAN (DUKZICHTI VRIJ VEEL WIND Weersverwachting, gel dig tot Zaterdagavond, Matige tot krachtige, |n de kuststreken tijdelijk harde ZuldcIUke wind. 1 Zwaar bewolkt met en kele opklaringen cn voornamelijk in het Westen, var» bet land plaatselijk enige regen. 11 December: Zon op 0.3B. onder 16.29.- Maan op 14.04. onder 2.48. n.,De<i-: Ho°S water te Rotterdam: le ty 0.28 uur2e ty 12.39 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1