HET ROTTERDAMSCH PAROOL INTERIM-REGERING WORDT INGESTELD ZONDER DE REPUBLIEK Churchill dringt aan op erkenning van Israël gezegd werd en geschreven „Bijzondere Rechtspleging" maakte vele tongen los Uitkering voor de Indische oorlogsslachtoffers „Specifiek Nederlandse problemen" besproken Monument bij Laan 1914 KABINET HEEFT STANDPUNT BEPAALD BEZORGDHEID IN WASHINGTON Verder onderhandelen heeft geen zin zolang Djogja zich niet houdt aan de bestaande overeenkomsten" 283 jaar Mariniers DE BEGROTINGSDEBATTEN Mr. Stikker te Parijs Fractieleiders terug uit Indonesië Met spoed beslissing in zaak-Weinreb Staat van beleg in China Israel opent kans op wapenstilstand Herstel gevraagd van betrekkingen met generaal Franco Weer zelfwerkende wasmiddelen Meer montagebouw in 't hele land Spoedig werkloosheid in het bouwvak Weerbericht Zaterdag 11 December 1948 led en Aim. Lange Herven 141, Schiedam Tel 69300 Abona.prifs* pei week 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het.Parool" SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 290 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 393644 Bankier: Amsterdamsche'Bank te Rotterdam, Directeur» B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker - De heer Hatta heeft bij zijn eer ste contact met minister Stikker uitdrukkelijk erkend, dat de Ne derlandse regering overeenkomstig haar, ook door de Republikeinse regering erkende souvcrciniteit ge durende de interim-periode, mede verantwoordelijkheid blijft dragen voor het bewind van Indonesië en dat in verband daarmede aan de hoge vertegenwoordiger van de Kroon bepaalde bevoegdheden zul len toekomen, met name in geval zich in enig gebied van Indonesië een noodtoestand voordoet. Op grond van de hierdoor ge opende mogelijkheden heeft de Nederl. regering de bijzondere Nederl. delegatie afgevaardigd. Het bleek de Nederl. delegatie bij haar besprekingen echter, dat de Republiek is teruggekomen op de aanvankelijk door haar minister president uiteengezette inzichten. De vertegenwoordigers der Re publiek hebben nu namelijk te kennen gegeven dat de erkenning van de Nederlandse souvereiniteit in de overgangstijd slechts een formeel karakter mag dragen en dat bij gentlemens agreement zou moeten worden overeengekomen dat Nederland aan die souvereini teit geen practische consequenties zal verbinden, daaruit zou dan o.a. volgen dat de bevoegdheden van de hoge vertegenwoordiger van de Kroon en mét name die, betrek king hebbende op het oppergezag over de gewapende macht, alleen in theorie kunnen worden erkend. Voorts zouden deNederlandse troepen de thans door haar gecon troleerde gebieden geleidelijk moe ten ontruimen, terwijl de t.n.i. (de republikeinse strijdkrachten) voor lopig in stand zou blijven en naar positie eerst later zou worden ge regeld- Praktisch zou er een toe stand ontstaan van twee legers on der verschillend commando. Op deze wijze kan Nederland geen verantwoordelijkheid voor het be wind in overgangstijd'dragen. Dit standpunt van de republiek is voorts in strijd met de door haar uitdrukkelijk in de .ren vi He-begin selen aanvaarde Nederlandse sou vereiniteit. Aan de C.V.G D. is thans le ken nen gegeven dat uit het boven staande duidelijk blijkt, dat de re publiek in tvezen ook de Cochran voorstellen niet als basis voor on derhandelingen aanvaardt. Immers cok daarin zijn nan dc H.V.K. grote bevoegdheden toegekend, zelfs in de beginperiode de gehele uitvoe rende macht. Er is nu voor de Nederlandse regering geen andere conclusie mogelijk, dan dat het uitgesloten is met de republiek tot overeen stemming te geraken. Voortzet ting van de discussies, hetzij in formeel, hetzij formeel met medewerking van de C, v. G. D. heeft dus geen zin, zolang de republiek haar standpunt ten aanzien van het nakomen van het bestand en de RenvïUc-over- eenkomst niet radicaal wijzigt. Hierop kan nu niet langer meer worden gewacht. De Nederlandse regering is te genover de staten-generaal als ver tegenwoordigers van het Neder landse volk en tegenover dc bevol king van de gebieden buiten de Republiek, welke ongeveer 2/3 uit maakt van die van geheel Indone sië, gebonden om thans een Indo nesische interim-regering in te stellen cn.aan haar grote bevoegd heden over te dragen. Do Nederlandse regering, deelt de C. v. G. D. mede, dat nu dus zal moeten worden overgegaan tot de afkondiging van het B.I.O.-besluit (Bewind Indonesië in Overgangs tijd), dat is opgesteld .in overleg met de vertegenwoordigers van de federale gebieden. Nu duidelijk gebleken is, dat de Republiek het bestand niet nakomt en de Renville-beginsclen in feite niet aanvaardt, wenst de Neder landse regering de verdere verwe zenlijking van de nieuwe rechtsor de. in Indonesië niet door langer onderhandelen te vertragen of te belemmeren. Uiteraard zal de Nederlandse re gering de mogelijkheid open hou den. om de Republikeinse gebieden in het pre-federale bestel op te nemen, zij zal daartoe aan het B.I.O.-besluit een bepaling toevoe gen. "Van officiële züde vernemen wö het volgende: Zoals Is medegedeeld, werd, naar aanleiding van de deze week In de ministerraad gewerde besprekingen, de delegatie van het Koninkrijk te Batavia, geïnstrueerd om een nota aan de Commissie voor Goede Diensten te overhandigen, waarin het regeringsstandpunt vervat is. In de eerste plaats wordt er In deze nota op gewezen dat b(j de door de ministers Sassen en Stikker en de gedelegeerde van het opperbestuur, de heer Neher, met de Republiek gehouden informele besprekingen duidelijk is gebleken, dat daadwerkelijke medewerking van de zijde van de Repu bliek om in te grijpen in het euvel der beslandsschendlngcn, niet kan •worden verwacht, mede omdat de Republikeinse regering niet by machte bleek haar wil aan de soldateska op te leggen. Bij de tussen de bijzondere Nederlandse delegatie en de Republikeinse minister-president gevoerde besprekingen over het terrein der politieke verhoudingen zijn voorts diepgaande principiële verschillen gebleken. Als vcnouds trokken gisteren 'de mariniers door de straten van Rot terdam, met muziek voorop. Een vertrouwd gezicht voor de oudere stadgenoten. De mannen zagen er kranig uit in de nieuwe blauwe uniformen In officiële kringen te Washington bestaat bezorgdheid over de ontwikke ling in Indonesië. Men vreest blijkbaar, dat nu van Nederlandse zijde geen ver langen meer bestaat tot verdere bespre kingen en dat dientengevolge thans wederom het gevaar opdoemt van een opgelegde oplossing. Men voelt dat het struikelblok o.a, gevormd werd door het vraagstuk van de positie van het Republikeinse leger, en dat van het de facto gezag geduren de de interiumperiode. Voor het ogenblik bestaat er niet 'de minste twijfel,' dat het State Depart ment verre de voorkeur geeft aan een vreedzame en beklijvende overeen komst, geldig voor bet gehele gebied van Indonesië, Verliezen in Indonesië De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de afgelopen week de na volgende verhezen zijn gerapporteerd: Kon. Landmacht: Kapt, J. BOLTJES. uit Groningen, f 4 December 1948. Sold. J. P. A. VAN DE POL, Uit Be verwijk, t 5 December 1948. Sold. J. II. SCHALM, uit Amsterdam, f 1 December 3948. De Kon. Marine en het K.N.LL. heb ben in de periode van de afgelopen week geen verliezen gerapporteerd. Dr. Mohan Singh Mehta is tot ambassadeur van India in Neder land benoemd, zo meldt het A.F.P. Aneta meldt uit Batavia, dat de voorlopige federale regering heeft besloten, een bedrag van f 250 mil lioen beschikbaar te stellen voor de definitieve rehabilitatie regeling tder Indische oorlogsslachtoffers. Na dé' reeds" plaats gehad heb bende uitkering krijgen thans de particuliere werknemers en de Ned. Indische gouvernements-amb- tenaren op basis van het laatst ge noten -vooroorlogse salaris: vrijgezellen twee maanden salaris; echtpaar zonder kinderen drie maanden salaris; echtpaar met een kind vier maan den salaris; echtpaar met twee kinderen vier maanden salaris; echtpaar met drie kinderen vijf maanden salaris; echtpaar met vier of meer kinde ren zes maanden salaris. Overheidsdienaren krijgen daar- Om het verkeer van de transport vliegtuigen over de luchtbrug naar Berlijn ook onder de slechtste weersomstandigheden mogelijk te makenworden langs de randen van het vliegveld Tempelhof mist lampen en Kchtfcruisen aange bracht. Ook de kerkhoven worden voor dit doel gebruikt, de belangen van de levenden zijn primair. Minister Stikker die, zoals ge meld, gisteren voor een kort be zoek naarParijs, is vertrokken, heeft in de Franse hoofdstad con tact gehad met dr. Van Royen, dé waarnemende leider van de Ne derlandse delegatie bij de UNO, met baron Van Boetzelaer van Oosterhout, de Nederlandse ambas sadeur te Parijs, met de Belg Van Langenhove, die sinds I December voorzitter is van de Veiligheids raad en roet de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Robert Schuman. Volgens A.F. heeft mr. Stikker roet de heer Schuman een aantal „specifiek Nederlandse problemen" besproken. Ass. Press, dat hierbij herinnert aan het feit, dat dc Fran sen Nederland steeds hebben ge steund in hun geschil met de Indo nesische Republiek, maakt tévens melding van een uitlating uit krin gen van het Frar.se ministerie van buitenlandse zaken, volgens welke mr. Stikker met de Franse en Bel gische staatslieden „beslist niet. over Indonesië" had gesproken. Aneta bericht ert Batavia, dat de Commissie van Goede Diensten vanmorgen de nota met het stand punt van de Nederlandse regering van de Nederlandse delegatie heeft ontvangen. Mohammed Hatta, de republi keinse premier, heeft naar aanlei ding van minister Stikkers verkla ringen op Schiphol gezegd, dat „later zal blijken, welke partij zal terugkomen op haar bereidverkla ringen". Volgens A.P- zal de Republiek een vaste luchtlijn openen van Djogja naar Bangkok (Siam). De Nederlanders zouden met dit plan accoord gaan op voorwaarde dat de republikeinse vliegtuigen te Batavia hun inhoud laten controle ren. boven een zelfde uitkering in obligaties. Voor uitkeringen aan particuliere werknemers is uitgetrokken J 60 ir.il- liocn, waaruit voor dit doel aan de werkgevers voorschotten, kunnen worden verleend, eventueel.? fonds perdu. Vcror bedrijfscredieten -aan zelfstandi gen heeft de voorlopige federale regering f 13 millïoen uitgetrokken, terwijl een. bedrag van f 47 millioen bestemd is, om de ouderdomsvoorziening van particu liere werknemers en zelfstandigen veilig ';e stellen. Aan de stichting „Pelita" is 12', millïoen toegekend voor steunverlening aan oorlogsslachtoffers, waarvan reeds 5 millïoen in Nederland werd uit gekeerd. Voor andere groepen dan de boven genoemde is in totaal f 57\'a millioen uitgetrokken. Voor de uitgifte der obligaties ter financiering van de gedeeltelijke uit kering aan de ambtenaren wordt het door de voorlopige .federale regering noodzakelijk geacht, dat door Nederland een garantie zal worden gegeven voor een obligatielening. waarvoor aan Nederland toestemming - moet worden gevraagd. Deze obligatielening zal in totaal 80 millioen bedragen. Dc obliga ties worden op naam gesteld en rijn slechts met speciale toestemming ver handelbaar. Zij zullen waarschijnlijk 3 (drie) 7e rente dragen. Twee auto's door brand vernield Oorzaak: drankmisbruik Vrijdagavond zijn op de Leidse Straatweg te Den Haag twee autojs' op elkaar gereden en geheel uitge brand. Een personenauto ui'. Rotterdam stond aan de kant van de weg. Hoewel het achterlicht van deze wagen brandde, reed een tweede personenauto bestuurd door de 37-jarige P. B. uit Amsterdam, op de eerste. Deze geraakte door de schok in vlammen. Het vuur sloeg over op de tweede wagen. De be stuurder van de tweede wagen wist bijtijds zijn auto te verlaten. De brandweer heeft het vuur met schuim geblust. P. B„ die onder, invloed van sterke drank verkeerde, werd aan gehouden en naar het politiebureau overgebracht. In de afgelopen week zijn vijf frac tievoorzitters van de Tweede Kamer, die als waarnemers een oriënterende reis maakten naar Indonesië, terugge komen. VrijdagmiüdBg arriveerden als la.it- stcn de heren H. J. W. A. Mcyerink en jhr. mr. M. van der Goes van Naters, van de A.R. en P. v. d. A. Jhr. van der Goes van Naters ver telde, dat hij behalve met de federale groepen contact heeft gehad met intel lectuelen uit republikeinse kringen. Kij meende, dat het onjuist is alle republi keinen als „destructief" te zien. Op een desbetreffende vraag ant- - m 7alrenïifl woordde jhr. van der Goes van Naters. v planters en zakenlie- de'indruk te hebben, dat hoewel men den die deze chique club niet kan spreken van een scheiding der bezoeken, vuurwapens of geesten in repubJifceinse kringen er j handgranaten bij zich. Er De Tweede Kamer heeft Vrij dag de behandeling van. de be groting van het departement van jusitie voortgezet en ten slotte deze begroting zonder hoofdelijke stemming goedge keurd. Bij de afdeling „Bijzondere rechts pleging" heeft mej. Tenöeloo (Arb.) er haar bewondering over uitgesproken, dat er nog oudere po litieke delinquenten in kampen zijn, die nog niét zijn gehoord Het be leid ten aanzien van oorlogsmisda digers vond zij niet doorzichtig en zij vroeg of- Wimmer e.a. vervolgd zullen worden. Ook wilde zij inge licht worden over het gratiebeleid. Jkvr, Wftewaal van Stoet- wegen (C.H.) vroeg de aandacht voor dfc heiligen van het voorma lig P.R:A.-pemóhèeI. De heer Schcps (Arb.) was van oordeel, dat de overheid een plicht heeft ten opzichte van P.R.A.-men« sen, voor wie het moeilijk is in het maatschappelijk leven, te worden opgenomen. De heer van der Feite (C.H.) keurde het gratiebeleid al De heer Terpstra (A.R,) vond. dat te veelvuldig gratie wordt ver leend. In enige gevallen is de dood straf veranderd in 10 of 12 jaar ge vangenisstraf. Zo krijgt men recht spraak door de regering en niet door de réchter. De heer Stokvis (C.P.N.) bleek het niet eens te zijn met het gratie beleid. De jubileumgratie droeg het karakter van amnestie en had bij de wet moeten zijn geregeld. In zijn antwoord deelde de minister van justitie) de heer W ij e r s mede, dat hem gebleken is, dat alle door mej. Tendcloo bedoelde oudere gedetineer den een verzoek om voorlopige invrij heidstelling hebben ingediend, hetwelk is afgewezen. Tn verband met een an dere opmerking van mej. Tencleloo zeidc spr., dat er ln het kamp Vught inderdaad ongewenste lectuur Is ge drukt. er wordt een streng onderzoek ineesteld. Op een gralicverzock-Weinreb zal met spoed beslist worden. De minister aeide thans niet te kunnen antwoorden op de vraag Inzake het beleid ten san- zien van. oorlogsmisdadigers. De richt lijnen voor het gratiebeleid zijn be stemd voor intern gebruik, spr. kan deze niet publiceren, maar hij verze kerde, dat de beslissingen met dc grootste zorg. worden voorbereid, Z. 1. is het beleid goed. Naar zijn oordeel moet de doodstraf met zeer grote ma tiging worden toegepast. Nu er drie jaar lang ten aanzien van de dood straf een bepaald beleid is gevolgd, zou het een onrecht zijn daarvan nu af te wijken. Aan de kwestie van het P.R.A.-personeel zal de minister zijn aandacht wijden. Op bet gebied der oneigenlijke tribunaalzaken xeide hij geen toezegging te durven doetl. Hij bestreed de opvatting als zou de jubl- leumgratle in strijd zijn met de grond wet. Bij de replieken merkte de heer Burger (Arb.) op, dat niet gepas seerd mag worden het feit, dat enige duizenden politieke delinquenten onbe recht in kampen vertoeven. Het gaat erom, dat ze niet berecht zijn, terwijl het berechtingsapparaat is afgebroken. De minister wees erop. dat het nage noeg geen tribunaalzaken zijn. Hij zegde toe ervoor te zuilen zorgen, dat de stagnatie zo gering mogelijk zal zijn, De begroting is daarna zonder hoof- dëïüKe- Stemming goedgekeurd.Nog' hechtte, de kamer haar goedkeuring aan negen naturalisatieontvverpen. waar door 394 personen de hoedanigheid van Nederlander zullen krijgen. Tenslotte heeft de voorzitter mede gedeeld, dat de begroting van buiten landse zaken aan de orde zal worden gesteld in de avondvergadering van a.s. Donderdag. President Tsjiang Kal Sjck beeft de staat van beleg afgekondigd voor het grootste deel van China, dat nog ln handen van de regering is. Vrije uittocht voor 2000 Egyptenaren Israel heeft thans toegestemd in onderhandelingen over de uittocht van de tweeduizend man tellende Egyptische brigade die in de Negeb woestijn Joor Israëlische troepen is omsingeld. Deze opge sloten strijdkrachten bij Falugo in het hart van de Negeb, zijn een van de voornaamste hindernissen geweest bij de Arabisch-Joods be sprekingen voor een wapenstil stand voor geheel Palestina. Dit besluit van Israel kan de weg openen voor een volledige wa penstilstandsbespreking tussen Joden cn Arabieren in Palestina. De president van Israel David Ben Goerion zegt in zijn desbe- trefleiu t telegram aan Ralph Bunche, bemiddelaar van de UNO, dat Israel hiertoe besluit in de veronderstelling dat Egypte thans bereid zal zijn de wapenstilstand in Palestina onder de ogen te zien. Bunche toonde zich voldaan over deze stap van Israel. „Indien dit, in 1940 of 1930 gebeurd was, dan was het heel goed mogelijk geweest, dat de gehele tragische ge schiedenis van de wereld veranderd 'as geworden en dat mogelijkerwiize de ramp van de tweede wereldoorlog voorkomen had kunnen worden." Aldus Churchill over de mogelijkheid der tot standkoming van een Atlantisch Pact in de rede waarmede lilj namens de oppo sitie deelnam aan het tweedaagse debat er de Britse buitenlandse politiek. ,.De Verenigde Staten zijn thans mis schien bereid te doen waarvan zij vroe ger nooit gedroomd zouden hebben: het geven van garanties aan West-Europa tegen agressie en het aangaan van een militaire samenwerking Churchill sprak er zijn leedwezen over uit dat sommige Engelse bladen de persoon van Elsenhower aangevallen hebben naar aanleiding van diens me moires. ,Jk was het niet altijd met generaal Eisenhower eens in strategi sche kwesties en lk zal gelegenheid vin den om mijn ideeën te publiceren, als mijn leven en het leven van de Labour- regerïng mij de tijd daartoe laten", al dus de 74-jarige oppositieleider. Over Palestina zeide Churchill dat het zeer »as zou zijn om Israël niet te erken nen. „Negen tot tien landen hebben de Is raëlische regering, waarvan het tot stand komen een evenement In dc we reldgeschiedenis vormt ofwel de facto ofwel de jure erkend." ..Palestina", zo vervolgde hij. „is geen partif-kwestie. De Joden hebben de Arabieren verdreven. Zi,j hebben een minnend leger te hunner beschik king en zij hebben de steun van Rus land en de Ver. Staten. Dit kunnen minder pleirierige feiten zijn maar kun nen zij betwist worden?" Aandringende op een volledig herstel van de diplomatieke betrekkingen met Spanje zeide Churchill. ..Spanje heeft het Duitsland in de oor log niet gemakkelijker willen maken door het In Gibraltar en Afrika binnen te laten. Ik zie niet in, dat \vy in de afgelopen oorlog schade hebben onder vonden van Spanje. Waarom moeten de Spanjaarden dan als paria's worden be handeld. alleen omdat zij geregeerd' worden door Franco, wiens regering dc publicatie van mijn boek in Spanje voorlopig heeft verboden?" De oppositie is het in grote trekken eens met de politiek die minister Bevin en zijn collega's hebben gevolgd ten aanzien van het verslagen Duitsland, zo verklaarde Churchill. Hij hoopte dat Duitsland in staten verdeeld zal wor den, die veel eigen individualiteit zul len krijgen. Hij zag in het proces van verzoening met Duitsland een gelegen heid voor Frankrijk om zijn plaats in de leiding van Europa tc herwinnen, en hoopte dat wij het Duitse volk aan moedigen zichzelf te regeren en zo spoedig mogelijk een goed bestaan te verwerven. Ter nagedachtenis aan de omgekomenen in het concentratiekamp Ter nagedachtenis aan de fa'lozen, die in het kamp aan de Laan 1914 te Amersfoort de dood vonden, Ugt het Ir het voornemen een monument op te richten, In de vorm van een vlam, die ten hemel stijgt. Het ontwerp voor dit monument is gemaakt door de Aracrsfoortse stadsarchitect D. Zuldcrhoek. Het monument zal* 2314 meter hoog worden en het wordt uitgevoerd in gepolijst beton. Hei wordt geplaatst in de nabijheid van de achter-uitgang van het voormali ge concentratie-kamp, en wel dus danig, dat men op de wegen, die daar in de toekomst zullen samen komen, reeds van verre het monu ment zal kunnen zien. Kolcnbonnen 02 worden ongeldig verklaard Het C.D.K. deelt mede, dat de bon 03 van de brandstoffenkaartcn na 18 December niet meer geldig; Is voor het konen van brandstoffen. Men moot de bon 03 dus uiterlijk op 18 December by een brandstof- fenhandclaar inleveren. Handgranaten thuis laten Zoals men in andere leven, want ontmoet het Kent Uw handels een hindernis, dan wil. de rechterkop deze rechts passeren, de linker kop links. Het gevolg is/dal de openbare gelegenheden wel sjang hopeloos vastloopt. bordjes aantreft met de mededeling, dat men er (Aftonoiaaetj geen meegebrachte con sumpties kan nuttigen, Zoveel (mooie) worden de bezoekers, van de Selangcr-club té Xoca- h°otoen - la Loempoer vriendelijk Aangezien alle vrouwen doch dringend verzocht, in Chelsea mooi zijn, heeft hun handgranaten thuis te de gemeenteraad besloten, laten. Sinds de communis- geen schoonhcidswedstrijd tische opstand in Juni op te organiseren. termen Uit een dialoog voor een Engelse rechtbank: „Dat is een leugen, nietwaar?" „Hot is niet precies een leugen. Edelachtbare, het is een handelsterm." '(News Chronicle) Kent Uw debiteuren. Malakka uitbrak, dragen Walter Nash, de Nieuw- zecJaridse minister: van fi nanciën, was dezer dagen op bezoek ïn Londen. „Ik zou die kastelein- nog wel eens willen ontmoeten, bij toch een opmerkelijk verschil is tus sen de constructief denkende groepen cn de „soldateska". Overigens is jhr. van der Goes van Naters optimistisch gestemd. Hij zeide ten slotte: „Na mijn gesprekken mei de republikeinse intellectuelen geloof ik zeer positief niet, dat de zaak mis zal Nu de zeep van de bon ls zullen verschillende zeepfabrieken ook weer zelfwerkende wasmiddelen gaan produceren, zo meldt het vak blad „Dc Kruidenier". is echter nogal onvoorzich tig mee omgesprongen vandaar het verzoek. (Straits Times) Zoveel hoofden In een houtvesterij te Stockholm leeft een slang met twee koppen, die to taal verschillend reageren. De rechter valt snel en ve nijnig aan, als zij geprik keld wordt, de linker ïs angstijf en wil op de vlucht ■slaan. Het „Siamese"- rep tiel, dat in September werd. gevonden, zou zonder hulp van de mens niet kunnen (Daily Mail) Zoveel toetsen.*. „Typiste gevraagd, moet wie ik in1944 biljart ge- Moskou een van de „groen- „Zo'n man zou iedere minister van financiën kunnen gebruiken", zei minister Nash. (Daily Herald) Verarmt Zweden? Het aantal Zweedse mil- Honnairs neemt af. Eind 1947 had Zweden slechts 809 millionnairs tegen 1018 een jaar tevoren. Ook de bezitters van een half en een derde millioen kronen waren geringer in aantal dan eind 194G. (Sötmska DagMadetJ Rood wordt groen De Russen willen van piano of accordeon kunnen spelen", zo luidde een ad vertentie in de Edinburgh Evening News. (Statesman) speeld heb", zei hij. Hij ste" steden ter wereld ma- doelde op het volgende ken. Zij hebben daarom voorval: Nash speelde in gedurende de herfst 263.0ÖÖ dat jaar in een Londense bomen en 1.400.000 heesters Kent Uw Italiaans De Italiaanse fabrikan ten van gedistilleerdmo gen krachtens een nieuwe club biljart met enkele an deren, toen er plotseling een bom op de zaal viel. Terwijl de muren met veel geraas instortten, doken alle spelers onder de bil jarttafel en kwamen er na Ïtaliaans-Franse handcis- de aanval ongedeerd onder overeenkomst hun. cognac vandaan. Op dat ogenblik geen cognac meer noemen, liep de kastelein met een Dc drank wordt thans in de fakkel de zaal rond 'en handel gebracht onder de scheen iedereen in zijn ge- naam „Arzento", te verta- zicht. Toen hij bij een Ame- len dus met „Italiaanse rikaanse kolonel kwam, sische marken, ongeveer cognac". zei hij: „Ik krijg nog vier 80 gulden. (Avanti) shilling van U". (Ass. Press) in de voornaamste straten van de Sowjethoofdstad geplant. (Ass. Press) Zwart Op dé markt te Berlijn is een nieuw schaars arti kel verschenen: de nieuwe telefoongids, waarop de Berliiners twee jaer met ongeduld hebben gewacht De gids doet honderd Rus- „Het ls tijd dat de duizenJaripe strijd die Europa geruïneerd en de wereldbeschaving bijna vernietigd heeft, tot een einde komt Churchill betreurde het dat de Britse regering besloten schijnt de Westerse unie als een partij-privilege voor de socialisten te beschouwen in plaats van als een toenadering tussen de volkeren, ongeacht de politieke opvattmgen- Naar aanleiding van de commu nistische opmars in China jjcb.to Churchill het gewenst dat het dui delijk gemaakt wordt dat de Brits» vloot en luchtmacht Hongkong te gen iedere aanval zullen verdedigen- Over Rusland sprekende ontkende Churchill dat hij een oorlogspolitiek zou voorstaan: „Ik heb herhaaldelijk aange raden dat wij zouden trachten een over eenkomst met Rusland te bereiken in de fundamentele kwesties." Churchill eindigde zijn rede met te verwijzen naar een brief die hj in. April 1945 van Stalin had ontvangen, waarin deze aandringt op« toekomstige samenwerking tussen de drie grote mogendheden. „Dat was mijn vooruit zicht in April 1945. Het was mijn liefste wens en ik geloof dat de drie-eenheid en samenwerking van de Grote Drie een gouden eeuw van productiviteit, vrede en morele verheffing voor do mensheid had kunnen openen. Ik be treur het diep dot er redenen zijn die het moeilijk maken nog Sn dat vooruit zicht tc geloven of althans het ten volle tot uitdrukking te brengen." Minister In 't Veld heeft tijdens het bezichtigen van montageivonin- gen ïn Zaandam verklaard, dat hU het hole land het bouwen van inontagewoningen en duplexwonitt- geu wil stimuleren. Gevraagd naar zijn oordeel over het woningtekort, zet de njinister, dat Zuid-Limburg ongetwijteld de ernstigste woningnood te zten geeft. In 1953 zullen de tekorten over het gehele land gelijkelijk verdeeld moeten zijn, zei hij. Thans zijn nog opmerkelijke verschillen in de ach terstand. In Friesland bedraagt het woningtekort ongeveer zeven pro cent, in Limburg daarentegen 21 procent. De minister voorzag reeds vrij spoedig werkloosheid onder bouw vakarbeiders in de buitenprovin-' cies. Hij iichttc dit toe door er aan te".'herinnerén, dat? Brabant vorig jaar een toewijzing kreeg van-7000 woningen tegen 3000 voor 1949, Brabant heeft geprofiteerd van mi nister Nehers maatregel van Juli 1947 toen gold: „Wie' klaar is, bouwt!" Thans geiden bij de verde ling strikt objectieve 'normen. Ge deputeerde Staten verdelen de toe wijzingen onder de provincies, waarbij rekening wordt gehouden» met niet minder dan veertig facto ren, Dc minister deelde ten slotte nog mee, dat voor de regeling bij split sing van wmingen minder animo is geweest dan werd verwacht. Ge raamd was, dat deze regeling het rijk in 194S zea millioen zou kos ten. Voor 3949 is de raming zelfs acht millioen. Er zijn echter maar 1500 aanvragen binnengekomen, waarvan de kosten minder bedra gen dan de geraamde zes millioen. 's Morgens bij verstek veroordeeld (doodstraf) 's Avonds door politie gearresteerd De rijkspolitie is er Vrijdagavond in geslaagd Alexander. Dirk Hog - giir, lid van de colonne Hennelcke, die enige tyd geleden wit het Inter neringskamp (e Laren wist te ont vluchten en juist Vrijdag door het Bijzonder Gerechtshof t<s Amster dam hy verstelt ter dood werd ver- oordeeld, to arresteren. Bij een wegcontröle op de rijks straatweg Amsterdam—Bussum, nabij Diemen, werd de auto, waar mee H. trachtte naar elders te ont komen, nadat hij kennis had geno men van zijn doodvonnis, aange houden. De politiemannen herkenden Hog- gür, die gesignaleerd stond en ga ven hem ondanks zijn pogingen als nog te ontkomen, geert kans. Hy is thans veilig opgeborgen. De bestuurder van de auto werd eveneens gearresteerd. Congres in Utrecht over Marshall-plan Het bestuur van de „Stichting van den Arbeid" heeft besloten op Donder dag 13 Januari a.s. ln de Stadsschouw burg tc Utrecht een congres te houden, gewijd aan de betekenis van het Euro pese Herstel Programma voor ons land. Daarbij zullen drs. E. H. van der Beu gel. A. C. dc Bruijii. dr. A. Valentine ert de heren E. Knpers en ir. M. H. Damme Sr., het woord voeren. Het con gres begint 13 Januari om 10.15 uur; het zal voor 16.00 uur geëindigd zijn. WEINIG VERANDERING Weersverwachting, geldig tot Zondag avond. Over het algemeen veel bewolking met plaatselijk enige re gen. Matige tot krach tige wind tussen Zuid- Oost en Zuid. Weinig verandering tn tem peratuur. 12 December: Zon op 8.39, onder 16.29: Maan op 14.16, onder 4.01. 13 December: Zon. op 8.40, onder 16.29; Maan op 14.31, onder 5.17,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1