HET ROTTERDAMSCH PARCDL Washington bestudeert Nederlandse stap inzake Indonesië Verzoeningscommissie moet vrede stichten in Palestina Hoe komen oorlogsgewonden in de maatschappij terug? Politieke druk van Amerika op Tsjiang Kaj Sjek Post uw Kerst- en Nieuwjaarspost Weiter richt tweede Katholieke partij op Theorie-kadervan de Bond van Ned. Mil. Oorlogsslachtoffers Een miraculeuze kunstarm UNO-ASSEMBLEE TEN EINDE USA, Frankrijk en Turkije nemen bemiddelingswerk over Weinreb in vrijheid gesteld Washington sou aandringen op overleg met communistenleider Mao Tse Toeng Ontwapend Costa Rica door troepen uit Nicaragua aangevallen Meer boter en vet voor restaurants Maandag 13 December 1948 Eed en Adm. Lange Haven I4J, Schiedam Tel. 69300 Abonn.prijsi per week 0.32 per kwartaal 4.10, losse Summers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER AcÜtste jaargang, No. 291 Uitgave N.V, De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier» AmsterdamBche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur; Th. Ramaker Nieuwe bemoeiing van Veiligheidsraad waarschijnlijk geacht Hoge functionarissen van het Amerikaanse departement van buitenlandse zaken hebben het Nederlandse besluit tot instelling van een interimregering in Indonesië zonder de Republiek in studie genomen. Alvorens deze studie voltooid is wensen zij zich nog niet uit te laten over het Nederlandse communiqué van Zaterdag. Er was echter naar hun mening een zeer belangrijke en ernstige stap gezet, waarvan de gevolgen nog niet'konden worden over zien. van Oost-Indonesië en West-Java hebben onlangs te kennen gegeven dat naar hun mening de Republiek deel moet uitmaken van de nieuwe interimregering). De genoemde Republikeinse woordvoerders zeiden nog, meer onrust en' meer gewelddaden van ontevreden Indonesiërs in Neder land» gebied te verwachten. Volgens prof. Soepomo, een lid der Republikeinse delegatie waren de meeste gematigde Repu blikeinen het eens met hetgeen premier Hatta verleden week heeft gezegd, dat de vorming van een interimregering zonder de Repu bliek catastrofaal zou zijn. ANP-Aneta, dat het bovenstaan de in Washington vernam, schrijft dat men in Amerikaanse regerings kringen de laatste voorstellen van Cochran als een voldoend brede basis voor overeenstemming tussen Nederland en de Republiek be schouwde. Hoewel beide partijen aanzienlijk voorbehoud maakten op deze voorstellen, vond men te Washington "hei Republikeinse voorbehoud wezenlijker dan het Nederlandse, aldus ANP-Aneta. Ook de Republiek heeft intussen haar zienswijze op het afbreken der besprekingen kenbaar gemaakt aan de Commissie van Goede Diensten. Het Amerikaanse State Department heeft hiervan een af schrift gekregen. Het wordt te Washington zeer waarschijnlijk ge acht, dat de Republiek de zaak opnieuw voor de Veiligheidsraad zal brengen. De Veiligheidsraad heeft inmid dels van de C.V.G.D. een rapport gekregen over de recente directe besprekingen tussen Nederland en de Republiek. Commentaren Van velerlei zijden is gereageerd op de jongste Nederlandse stap. De New York Times ver oordeelt het Nederlandse besluit om de onderhandelingen af te bre ken en acht het de plicht van de Veiligheidsraad om met de. bestu dering van het Indonesische pro bleem voort te gaan, omdat „waf in Indonesië gebéurt, een heel continent betreft". De Washington Star noemt de huidige ontwikkeling teleurstel lend. He% beste dat men voor de nabije toekomst kan hopen is, dat nieuwe vijandelijkheden kunnen worden vermeden, schrijft het blad. Te Londen weigerde een woordvoerder van het Foreign Of fice onmiddellijk commentaar, te leveren-op het Nederlandse besluit; In U N O-k ringen te Par ij s voorzag men een nieuwe behande ling van het Indonesische pro bleem door de Veiligheidsraad. Deze is evénwel nog niet officieel op de hoogte .gesteld van de Ne derlandse stap. De Nederlandse delega tie wilde geen commentaar leve ren op het besluit van de regering in Den Haag. Wel echter was men actief bezig, zo schrijft Ass.,Press, zich te verzekeren van de steun van de bondgenoten van de West- europese Unie. Wat doen deelstaten? Te Batavia heeft dr. Koets.de verwachting uitgesproken dat nog deze weeje de wet tot vorming van de interimregering verwacht wordt. Hij zei niet te weten, of de niet- republikeinse staten bezwaar zou den maken tegen een interimrege ring zonder de Republiek. Republikeinse kringen te Batavia-toonden zich niet ver rast. Men beschouwt het als de grote vraag, of thans de federale gebieden zich bij het vormen van een interimregering zonder de Republiek achter de Nederlanders zullen scharen, {De'staatshoofden Diplomatieke wrijving Roemenië-Amerika De Roemeense regering heeft Amerika verzocht, twee leden Van de Amerikaanse legatie te Eoeka- rest terug te roepen omdat zij be trokken zouden zijn bij de activi teit van „samenzweerders, spionnen en saboteurs"! Het zijn de Ameri kaanse militaire attaché en de ge- zantschapsraad. De Amerikaanse regering, ofschoon overeenkomstig het internationaal diplomatiek ge bruik op de verzoeken tot terug roeping ingaande, noemt de hiertoe aangevoerde gronden „belachelijk en In strijd met de feiten". De Amerikaanse regering heeft op haar beurt Roemenië verzocht, twee leden van de Roemeense lega tie te Washington terug te roepen. Dit verzoek viel slechts toevallig samen met het Roemeense, zei de perschef van het State Department. De Roemeense regering heeft in de afgelopen week ook aan Enge land verzocht, twee van haar lega tieleden te Boekarest terug te roe pen. De Britse regering beraadt zich nog over de te nemen stap. A verband met de beperkte laad- ruimte in de vliegtuigen kan de omvangrijke Kerst- en Nieuw jaarspost voor Indonesië slechts geleidelijk worden afgevoerd. De PTT verzoekt daarom dringend de Kerst- en Nieuwsjaarcorréspon- dentie reeds thans te posten- Kwart miilioen kilo papier verbrand Zaterdagmiddag is brand ontstaan in een pakhuis te Leiden. In dit moeilijk bereikbare, 19 meter diepe pand lag onder meer ongeveer 25D.OCO k.g. oud papter opgeslagen in balen van 500 k.g. Uiteraard breidde het vuur zich hierin snel uit. ondanks het feit. dat de brand weer zeer spoedig na hfet ontdekken van de brand met motorspuiten aanwezig De schade, die 'door verzekering wórdt gedekt, loopt in de duizenden. Vorstelijk bezoek aan Het Loo Prins Bemhard' heeft enkele vorste lijke gasten uitgenodigd deel te nemen aan een jacht, die hij Woensdag in de omgeving van 't Loo te Apeldoorn hoopt te houden." Zijn gasten zullen daarbij zijn de hertog van Gloucester, die naar verwacht wordt Dinsdag ln ons land zal arriveren, en prins Felix van Luxemburg (de echtgenoot van de groothertogin) en de erfgroothertog Jean van Luxemburg. De belde laatste gasten zouden waarschijnlijk reeds van daag aankomen op paleis Socsidük. „Mahero-recepten" mogen er zijn Mahero-recepten zijn. geen aspirines of druppeltjes tegen- de zenuwen. „Ma hero" is de personeelsvereniging van de machinefabriek Hensen aan de Oóstmaaslaan. en „Mahero-recepten." was de naam. van de revue, die Za terdagavond met vee» succes In Lom merrijk werd .opgevoerd,--De verschil lende sketches, evenals 'de dunsendoor hét „Mahero-ballet" -stonden op op merkelijk hoog peil. Als slot was: er een bal o.l.v. de -lieer L, Hooghuis en zijn dahsorkest.;- - Op de Zaterdag te Utrecht gehouden landelijke vergadering van het voorlo pig katholiek comité van actie, werd met algemene stemmen besloten tot oprichting van de K.N.P. (Katholieke Nationale PartyH.M. de Koningin en het Episcopaat zijn telegrafisch van deze oprichting in kennis gesteld. Alge-r meen voorzitter van de partij is de heer Ch. J, L M. Welter, lid van de Tweede Kamer. Zes militairen gewond bij ontploffing te Breda Zes militairen ln de Chasseekazeme te Breda zijn Zaterdag gewond doordat een granaat Is ontploft. Het projectiel lag ln een kastje van een der militairen en is door tot nu toe onbekende oorzaak tot ontploffing gekomen. De bewuste militair had de granaat waarschijnlijk meegesmokkeld 'uit het kamp Olden- broek. De zes militairen zijn allen naar het St. Ignatius Ziekenhuis te Breda overgebracht. Twee - hunner, Terhorst uit Lichtenvoorde en Ligthart uit Haar- zuilens, zijn er zeer ernstig aan toe. Twentse folklore in Rotterdam Een „krentenweg" van 40 pond, 1,26 m lang en 0.45 m breed: acht kilo krenten waren erin' verwerkt. Bakker van 't Hof aan de Dordtsestraatweg bakte het ter gelegenheid van de ge boorte van een dochter ten huize van de heer Mossink in de Benthuizer- straat Een staaltje folklore uit het Twent6e land. In optocht droegen de leden van de Twentse Club voor Rot terdam en Omstreken het brood op een plank van Café de Nord naar de Bent- hutzerstraat. Natuurlijk was de publie ke belangstelling enorm. Een goede reclame voor.de Twentse Club. die heel goed weet dat lang- niet alle oud-Twen tenaren in de Maasstad'to haar leden behoren. Zfj. die de oude Twentse ge- bruikon „in den. vreemde" ln ere willen houden, wenden zich tot de heer Gul kink. Kapelstraat 12. Actrice liep in: haar spel hersenschudding op -Tijdens de opvoering van het toneel stuk „Liefde in de niist" in'theater De la Mar te Amsterdam,1 vielVrijdag avond de Haagse actrice Jane Hoger-, werf met, hét hoofd op een divan en liep daarbij -eén lichte hersenschudding op. Carl a de Raet heeft'.haar -rol tijde lijk ^overgenomen, zodat de .voorstellin gen.'zuilen worden voortgezet. Zaterdag vertrok van Rotterdam de „Volendam" met ongeveer duizend emigranten en transmigranten en ongeveer 500 D.P. naar Australië. Het schip, dat ook 250 gedemobiliseerde militairen meeneemt, vaart onder de vlpg van de Kon. Rótterd. Lloyd. Aan boord beüindt zich ook, een Volen dammer echtpaar met twee kinderen, die in Australië een bloe- nienkwèkerij gaan beginnen. De Volendammers moeten zich voor het -vertrek aan het douane-onderzoek onderwerpen. Grote hoeveelheden schuim, tetra en water spoot het personeel van ge- reedschapswagen 2 van de brandweer, op een Zaterdagavond op de Sta- tenweg in brand geraakte vrachtauto. Het felle vuur werd geblust, maar van het fardje, eigendom van de heer J. H. uit de Jacominasiraat, blééf niet veel over. De oorzaak van de brand was terugslag in de carburator. „Theorie-kader" zou men in mi litaire terminologie de belangrijke studiedag kunnen noemen, die de Bond van Ned. Mil. Oorlogsslacht offers Zaterdagmiddag in K- en W. te Utrecht hield. Dr. G. W-.Gerber (Utrecht) vertelde hoe men in 1940- voor het probleem stond in de kortst moge lijke tijd. een „armen- en benen- werkplaats" in te richten, waartoe de werktuigen en apparaten op verschillende, plaatsen, van onder de Argus-ogen'van onze „bescher mers" werden weggesleept. Begin Juli draaide de afdeling. Begin Sept. werd de eerste arm, begin Oct- het eerste been afgeleverd. Tot aan de bevrijding werden 50 eerste armprothesen en 100 eerste beenprothesen verstrekt; verder de nodige reserve (tweede) prothesen; aanvankelijk, van leder,, later van hout. Na de 'oorlog bleek de pro- thesebouw in', het. buitenland zeer •'"grote -'vorderingen ';te1 hebben ge maakt. Een Engelse arm-prothesedra- ger demonstreerde tijdens de ver gadering de z.g. Steeperarm, een mechanische hand. Puntige pijlen wierp hij de zaal in en zij. troffen doel, 'balspél leek op jongleurs- werk, zijn schrift was prachtig! Nog heel iets anders dan de haken van Homer in „The best years of our Life", De Steeperhand, waar van' alle vingers bewogen kunnen worden is echter ingewikkeld en nogal 2waar, bovendien kostbaar ennóg niet in de handel. Slechts de twee-armig-geampu- teerden zullen deze hand volledig ambiëren. Een uitstalling .van verschillende hulp stukken, welke op het polsstuk kunnen v/or den geschroefd of met bajonet sluiting bevestigd, gaf een indruk, wat er op dit'gebied gepresteerd is: zoals scheerapparaat, schaaf, lenel, volk. Oak een verbeterde beugel met tuig voor de •blindengeleidehond was bij de demon stratie met zijn baas aanwezig. Wat de been prothesen aangaat, richt men zich tegenwoordig op het beweeg lijk maken va» liet enkelgewricht in zijdelingse richting. Bij de bovenbeen prothesen tracht men de soms onzekere gang bij het lopen te voorkomen door een speciale constructie voor het knie- gewricht. TensLotte kwam spreker op de mede— Er komt een uit drie landen (Frankrijk, Amerika en Turkije) bestaande verzoeningscommissie voor Palestina. En er komt verder een permanente commissie voor het vraagstuk Korea, Dat z(jn de twee laatste beslissingen die de UNO-Asscmbléc, na byna drie maanden te zijn bijeen geweest, het afgelopen weckend nam. Met deze twee besluiten waa de zitting ten einde op het officiële gedeelte na: de toespraken en receptie bij president Aurlol van Frankrijk, dat sinds 21 September de UNO gastvrijheid op zijn grondgebied heeft verleend. Over het plan-Bernadotte wordt niet meer gesproken. Engeland, dat bij monde van Hector McNeil zei. dat het „geloofde in de waarde van Bernadotte's voorstel, doch zich er van bewust is dat Joden noch Ara bieren het zouden aanvaarden" had het plan-Bernadotte eerst gesteund, maar trok die steun enkele weken geleden in. De Asscmblée heeft nu alle wijzigingen, die Bernadotte had voorgesteld op het 29 November 1947 aangenomen verdelingsplan ge schrapt. De taak van de zojuist ingestelde verzoeningscommissie wordt nu: de taak van dé bemiddelaar over te ne men. Joden en Arabieren te helpen bij hun pogingen om een definitieve regeling tc vinden, een voorstel te dóén met betrekking tot een perma nent internationaal bestuur voor Je ruzalem, en een regeling te zoeken voor het vraagstuk van de Arabische vluchtelingen. De heilige plaatsen, moeten worden beschermd en. nioe- ten voor iedereen, toegankelijk zijn. Dr. Bunehe, de 44-jarige Ameri kaanse neger, die zijn post zal neer leggen, zodra de nieuwe commissie zal zijn gevormd hij hoopt dat dit nog voor Kerstmis het geval zal zijn is gisteren met de Nieuw Amster- Naar een Kerstvrede voor Jeruzalem? Een Israëlischemilitaire woordvoer der heeft bekend gemaakt, dat Joodse en Arabische commandanten te Jeruza lem vandaag besprekingen, hebben ge voerd over de viering van het Kérst- feest in Jeruzalem. In gewoonlijk wel ingelichte kringen te Tel Aviv wordt verklaard, dat een overeenkomst is ge sloten voor het vrije verkeer tussen Jeruzalem en Bethlehem, dat in handen is van de Arabieren. Dé Joodse com mandant. kolonel Mosje Dayan, heeft zijn Arabische collega, kolonel Abdoel- lah Tel. medegedeeld, dat verdere be sprekingen tussen hen gericht moesten zijn op een regeling voor. een bestand in Jeruzalem en later een' permanente vrede. Kolonel Abdoeilah antwoordde, dat hij nadere instructies moest krijgen voordat hij op dit voorstel zou kunnen ingaan. dam naar New York vertrokken en zal van daar uit nog met zijn staf in Falestina in contact blijven. Hij ge looft dat het einde werkelijk in zicht is. „De verzoeningscommissie moet de zaak in ordè kunnen maken", zei hij. Een verrassing was de zitting van Zondag. Toen Zaterdagnacht het Pa- Icstinadebat eindelijk afgelopen was, gaf voorzitter Evatt duidelijk te ken nen dat het nu wat 'hem betrof wei uit kon zijn. Maar de vergadering liet zich niet van haar stuk brengen en praatte tot twee uur door over Korea het gevolg was dat de zit ting moest worden verdaagd tot Zon dagmiddag. Pas daarna was officieel deze vergadering afgelopen. Op 1 April 1949 zal.de UNO-Assemblée weer bijeenkomen, te Lake Success. Het laatste besluit was dan, dat er een permanente commissie in het leven wordt geroepen voor Korea. Dit schiereiland aan de Oostkust van Azië, waarvan de Zuidelijke helft door Amerikaanse troepen bezet is terwiji in het Noorden sjnds hei ver trek van de Russische troepen een „volkscemocratisch" regime heerst, moet een eenheid worden. Om hier voor. te werken, krijgt de liieuwe commissie een mandaat, 48 'landen stemden voor dit besluit. 'Zweden onthield zich vaïi stemming en de zes landen van het Sowjetblok stem den tegen. Drs. F. Weinreb, die oniangs-door de bijzondere raad van cassatie wegens verraad veroordeeld is tot zes Jaar ge vangenisstraf met aftrek van preven tieve hechtenis (Weinreb was in bezet tingstijd de samensteller van de beken de Weinreb-fflsten van Joden, die vol gens hem zouden hebben kunnen emi greren naar Zuid-Frankrijk) is Zater dag in" vrijheid gesteld- Hij kwam na melijk ln aanmerking voor.de jubileum- gratie van een jaar. Met aftrek van dit jaar had hy twee derde van zijn straf uitgezeten, na welke tijd bij gunstig re- classeringsrapport in vrijheidstelling mogelijk is. werking, die elke patiënt moet verlenen, wil hö slagen. Hij moet zijn kunsthand leren gebruiken, leren lopen en dit met eindeloos geduid volhouden. En zo kwamen wij tot de tweede spr., de arts D, H. F. Wolters. leider van de Soc. Medische Dienst der Koninklijke Marine te Lelden. Er is niet alleen een behandeling van zieken en gewonden met drankjes en pilletjes, doch ook de arbeidstherapie dient te worden inge schakeld, en wel zo vroeg mogelijk, waarbij aard en. hoeveelheid arbeid toe gemeten wordt, dus niet door tot de gewonde- te zeggen: „Doe maar wat." Spr, ging uitvoerig op het werk van deze Dienst in, Als derde spreker trad op Dr. J. E. v. G o g h var» bet Militaire Herstellings- en Trainingsoord. Was er vroeger geen hulp, om de Veelal moeilijke en lange weg van de revalidatie der verminkte soldaten te doorlopen, thans wordt op Aerdenburg te Doorn deze gelegenheid ruimschoots geboden. Deze hulp Is niet alleen zuiver medisch doch heeft zonder scheidingen ook een sociaal-economische kant. Jn 1946 werd op deze wijze, wat eens de meststal was van Arbeidsdienst etc.. tot een lustoord voor de lijdende mensheid. Een zo goed mogelijke revalidatie eist continuïteit onder dagelijks toezicht, strenge niet gevoelde discipline. De ge zamenlijke oefening, het boetseren, vor men van potten, metaalbewerken zijn een machtig wapen om de invalide het herstel van de functie te brengen. Tpt .slot gafde heer G- .yL_P_a a^u Hoofd Afdeling'" Bijzondere' Bemiddeling van het Ministerie van Soc. Zaken een uiteenzetting over de bemiddeling tot het werk terug te keren. Spreker schetste wat men vroeger op 3traat en pleinen alzo waarnam: mannen op een stoel met 4 poten voortstrom pelend. de blinde met het bakje. enz. onz. HU had de gemeentebesturen ver zocht deze bedelarij te verbieden cn deze gevallen niet te steunen, daar thans de sociale zorg van ledereen wel zo is, dat'het niet meer nodig is. De heer Faauw ging na. hoe men de 4200 ingedeelde beroepen geanalyseerd had met £7 verrichtingen, verder had ingedeeld naar arbeidsomstandigheden en een intelligentie van 8 lagen had Ingesteld, om ledereen op de rechte plaats te kunnen brengen. Hierna behandelde spr. de wet op indienstneming van minder vahden. De bemiddeling tracht de invalide zo te plaatsen, dat hij voor de volle 100 zijn loon waard is. Mocht de prestatie iets minder zijn. dan diene de burger te bedenken, dat de militair in opoffe ring voor het vaderland zijn gebrek heeft gekregen. De werkgevers tonen zich gewillig, maar van de zijde der invaliden dient men niet te rekenen op het sentiment, doch zich in te stellen' op de werkelijk heid, de bekwaamheid. Er vallen dan geen brokken. Na elke rede volgde een levendige discussie. Frankrijk snakt naar regen Als het niet minstens twee we ken flink regent, zal de stroom voorziening in Frankrijk moeten worden beperkt tot drie a vier da gen per week, zo voorspelt het blad Libération. De reserve-voorraden van de hydroëlectrisehe centrales zijn als gevolg van de recente mij nwer kersstaking niet aange vuld. Duitse kinderen tijdelijk naar ons land Vijfentwintighonderd kinderen uit het Euhrgebied zullen verscheidene weken in Nederland doorbrengen. De eerste groep van 500 is reeds onderweg naar Friesland, waar zij zulien worden on dergebracht. Het initiatief is in henden van Nederlandse protestantse organisa ties. Volgens Ecuter dringt de regering der Verenigde Staten er bij president Tsjiang Kaj Sjek op aan, vredesonderhandelingen aan te knopen met de communistische opstandelingen. In Washington zou men van mening z(jn, dat Afao Tse Toeng, de voorzitter van de Chinese communistische partü, „een tweede Tito" zou kunnen blijken te zijn. Dit bericht doet de ronde sinds mevrouw Tsjiang Kaj Sjek Vrijdagavond een onderhoud heeft gehad met president Truman. Via haar en voorts via de Amerikaanse ambassadeur te Nanking, zou de Amerikaanse druk op Tsjiang worden uitgeoefend. Eveneens meldt Reuter, dat een tiental politieke tegenstanders van Tsjiang Kai Sjek naar Charbin zou zijn vertrokken om met de commu nisten te onderhandelen over de vor ming van een coalitieregering voor het geval dat Nanking zou vallen. In China doet dr. Soen Fa, de nieuwe premier, reeds langdurige pogingen om een nieuwe regering te vormen. Het vraagstuk xs, of dit een „nieuw kabinet" zal worden of een „zakenkabinet" met bevoegdheden om de communisten te polsen inzake vredesbesprekingen. Gisteren had Soen Fo ccn onder houd met Paul Hoffman, de admini strateur van het plan-Marshall. Hoffman stelt een onderzoek in naar de financiële behoeften van China. Over de strijd werd Zaterdag ge meld dat de communistische legers op 120 km afstand van Nanking strij den. Dichter bij Nanking, ongeveer 95 km. ten Noordwesten, zouden de rode troepen, na aanvankelijk te zijn opgetroken in Zuidwestelijke rich ting, in twee groepen terugtrekken. De regering meldde enige successen in de strijd bij Pengpoe. Berichten van Zondagavond, die later weer door een nationalistische generaal werden tegengesproken, zeiden dat Tangsjan, IOO km. ten Noorden van Tientsin, door de re geringstroepen zou zijn prijsgegeven. De regeringstroepen die ten. Zuid westen van Soehsien opereren, zou den het ingesloten regeringsleger in die streek tot op 33 km. zijn gena derd. In de provincies Anhwei, Honan en Kiangsae beginnen drie ingeslo ten regeringslegers gebrek aan voed sel te krijgen. Betuwers verborgen veel munitie Zelfs een tank en afweergeschut Bij een huis aan huis-controle irx de Betuwe heeft de rijkspolitie, in samenwerking met de Hulpver leningsdienst, grote hoeveelheden wapens in beslag genomen. Zo vond men in Huissen 135 granaten, waarvan er hog velevolledig Intact waren, honderden hulzen, waarvan meer dan de helft niet was afge slagen, vele blindgangers,' verder vliegtuigbommen, verscheidene kisten geweer- en mitrailleurmuni tie, handgranaten, geweren en re volvers. Opmerkelijk ook was de buit in Eist. Daar nam men in beslag ruim 800. bewerkte en onbewerkte gra naten, waarvan ruim 60 nog ge vaarlijk was, meer dan 100 zakjes saskruit, 60 handgranaten, tal van Hchtkogels, brandbommen, piatten, een kist met allergevaarlijkste voetmijnen, 'n complete vliegtuig bom, 154 granaten van allerlei vorm en soort, geweren, bajonet ten, revolvers, duizenden geweer- en mitrailleurkogels, een mitrail leur, zelfs een compleet stuk af weergeschut met bijbehorende mu nitie en om de lijst compleet te maken zelfs een volledige amphi- bietank. Wat overigens uit dit onderzoek ook belangrijk was: de politie werd bij deze recherche ook ingelicht over zeventien lijken van gesneu velde militairen, vermoedelijk meest Duitsers, die hier en daar in het veld begraven lagen en waar van nog geen aangifte was gedaan. Berucht ex-commissaris van politie gearresteerd De beruchte NSB ex-eommfssaris van politie te Wageningen, later majoor van politie te Amersfoort en Schiedam H Versteeg!». Ss Vrijdagavond op Schiphol Hij t hU Nederlandse kinderen voor genezing naar Frankrijk Tweehonderd Nederlandse kinderen zullen een zestal weken ln Frankrijk worden verpleegd. Binnenkort vertrekt een groep van 75 kinderen, die lijdende 2lj» aan bronchitis en asthma, naar een Chalet ln de Franse Alpen. De Franse rugslag zwemmer Pirol- loy verbeterde het Europese record 400 meter rugslag door deze afstand af te leggen ln 5 min. 5.6 aec. Het oude record stond op naam van George Vallery met 5 min. 14 sec. Krijgsgewoel in Midden-A merika In Costa Rica had 2 December een omwenteling plaats. Er kwam een militaire junta aan de macht, geleid door senor José Figueree. Een van de eerste nieuwe wetten die Figueees liet uitvaardigen- was die op de afschaffing van het leger, dat duizend man sterk was. (Costa Rica heeft ongeveer 750.000 inwo ners.) Onder de troepen die thans uit Nicaragua zijn binnengerukt, bevinden zich Costaricanen, aan hangers van de vroegere president Guardia, die bij de omwenteling van verleden week ten val werd gebracht. Het merendeel van de binnengerukte troepen zou echter uit Nicaraguanen bestaan. De verontwaardiging in het land algemeen. Duizenden melden zich als vrijwilliger aan in dit land, dat zijn leger afschafte om zijn vreedzame bedoelingen te demon streren. Costa Rica's ambassadeur te Washington, Mario Esquival, heeft de andere Amerikaanse republieken om hulp gevraagd krachtens het verdrag van Rio de Janeiro voor wederzijdse defensieve bijstand. Ook is de Veiligheidsraad van de inval in kennis gesteld. De invallende troepen waren reeds ver Costa Rica binnengerukt volgens de berichten van Zondag. Zij opereren met tanks en jeeps. Figueres, die op het ogenblik aan de macht is in Costa Rica, zou heb ben gezegd dat het hier "geen con tra-revolutie betreft, maar een oor log tussen Nicaragua en Costa Rica. Vleesloze dagen blijven gehandhaafd Het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening heeft bepaald, dat de toewijzingen voedingsvetten voor maaltijdver- strekkende bedrijven met 50 worden verhoogd, waardoor het overbodig wordt vast te houden aan het verbod tot verwerking of servering van voedingsvetten bui ten de hoofdgang welke voor schriften dan ook zal worden In getrokken zodat. bijv. .gebakken aardappelen weer op het menu zul len verschijnen. Ook de hoeveelheid voedings vetten, die bij het ontbijt mag wor den verstrekt, zal worden ver ruimd. Van de herziening der be schikking, die voorschriften geeft t.a,v. Horecabedrijven zal de mi nister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening tevens gebruik maken om ook de verwerking van bedrijfsoverschotten vlees buiten de hoofdgang wat gemakkelijk te maken. De vleesloze dagen. Dinsdag en Vrijdag blijven volledig gehand haafd, behoudends een kleine tege- moetkoming aan volksrestaurants op het punt van gebruik van nier en soortgelijke producten. Even eens de voorschriften voor de om vang voor de porties vlees. Paasheuvel-jubileum vrolijk gevierd Midzomerfeestieder jaar in Augustas (Van onze speciale verslaggever) Het winters-rustigé Nunspeet Is Zon dagmorgen opgeschrikt door een inva-;- slevafl A;J;Cv-efsM ■'en* ond-leden'' van."' deze jeugdbeweging, die naar Vierhou ten trokken om daar bet 25-jarig be staan van bun kamphuis „De Paas- hcuvel" te vieren. Een zeer gemengd gezelschap was het: jonge „Trekvogels" en deftige burgemeesters, eenvoudige metaalbewerkers en.Tweede Kamerle den. huisvrouwen waarvan enkelen al grootmoeder en piepjonge meis jes, allen vervuld van één verlangen; uiting te geven r.cn de liefde, die zij koesteren voor die enkele hectares hei degrond, waarop een paar kamphuizen 'staan. En de Jarige „Faasheuvel" zelf; ln de oorlog door Duitsers en „deutsch- fretindliche" organisaties gebruikt, of liever misbruikt, en wel zo, dat er bij de bevrijding een onbruikbare ruïne stond. ..Wij hebben het gebouw met eigen geld en eigen handen gebouwd, wU zullen het weer Jaten herbouwen". Onder dit motto brachten de leden en oud-leden van de A.J.C, ln korte ttjd f 32.000 bijeen: het werk kon beginnen. En daar staat nu weer „De Paasheuvel" ln volle glorie. Het verjaardagsfeest Is er een gewor den. xvaaraan zij. die het mochten bö- wonen nog heel lang zullen denken. Daar bloeide weer op die geest van goedlachse kameraadschap en gulle of fervaardigheid. die ook zeer vele an dersdenkenden sltöd In deze Jeugdbe weging hebben bewonderd. Daar ook hebben de oud-A.J.C.-crs besloten een ..Vereniging van Vrienden var. De .Paasheuvel" te stichten, opdat er geld bltjve vloeien ter vervolmaking van de outillage en tot steur» var» de kamp organisatie. Daar is ook besloten leder jnnr drie dagen in Vierhouten bijeen te komen op een Midzomerfeest, dat voor een deel gewijd zal zijn aan kunst beoefening en openluchtspelen. Verder zal dit. feest moeten worden .Bet cen trale feest van de socialistische bewe ging tn Nederland", gelijk de voorzitter van de nieuwe vereniging, de heer C. v. d. Lende, het uitdrukte. Nieuwe vinding voor straalvliegtuigen De Amerikaanse marine, heeft de eerste goede zelfstarter voor straal- vïiegtuigmotoren ontwikkeld. Deze vin ding wordt er een van het grootste be lang genoemd. Hierdoor zou het oun. mógelijk worden, gebruik te maken van straalvliegtuigen op afgelegen bases, waar het..tot nog toe gebruikte om slachtige apparaat voor het starten van deze vliegtuigen niet beschikbaar is. Beverwijk wil ex-dirccteur gasbedrijf niet terug De gemeenteraad van Beverwijk heeft ln eers spoedzitting beslaten geen uit- voering te geven aan de uitspraak van de centrale raad van beroep te Utrecht, waarbij aan de directeur van het ge meentelijk gasbedrijf te Beverwijk, de heer H. J. de Groot, volledig rechts herstel werd verleend. De heer De Groot blijft dus als directeur ontslagen. Zaterdagmiddag omstreeks 15 uur is de dertig-jarige weduwe Pots uit Aadorp ln de buurtschap „De Westen" bij Almelo by het passeren van een on bewaakte overweg door een militaire verlof trein gegrepen en op slag gedood. Het ongeluk werd ontdekt doordat men de handtas op do locomotief zag liggen. IETS MINDER ZACHT Weersverwachting; geldig tot Dinsdagavond. Over het algemeen veri bewolking met plaatselijk nevel of mist en later hier en daar enige regen. Meest matige Zuidelijke wind Iets minder zacht. 14 December: Zon op 8.41, onder 16.29; Maan op 14.51. onder 6.37. H Dec,: Hoog water te Botterdam: le tij 2.59 uur; 2e tij 15.04 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1