l n MEDISCHE HULP P A L T H E Dag en nacht verzorgen1 PHILIPS 25- LUXOR1 MOTTIGE, JANÜS. NARCOSE- 'DEN Niet alleen VOETBALLERS... familie- berichten sank. BEDIENDE (vr.) Juist NU Adverteren 24 cent HONIG's pudding JONGERE STUURLIEDEN JONGERE SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGE ENIGE STUURLIEDEN EEN SCHEEPSBOUWKUNDIG TEKENAAR A. STENO-TYPISTE B. VRL. ADM. KRACHT SLIJPERS-POLIJSTERS LEERLINGEN J nette meisjes DE DOKTER IN HUIS STOPPAGE GOEDEREN Uw Schoonheid! Vroom&Dreesmann ASSISTENTE KOERIERSTERS sJisdslbinim %wi-jcw van dn opsin" Heden over [red na een langdurig doch geduldig gedragen tijden wue beste vriend JA>' BAGGERMAN in de J «ft yd van is jaar. Xys Tam, KEPPEL Gc boort*-, vwlovings-, ondertrouw-, trouw-, JubUeui*. «v«rttj- denaadv*rtsntiea wor den t*gea goedkoper tarief per m. m. ■aangenomen. Ook tele fonisch onder no. 25430 Maandag 13 December 1948 Nog 4 dagen Willem Goossens' Volkstoneel Het s*uk, dat iedere Rotterdammer Moet den! Het publiek is enthousiast! Populaire prijzen .MOETtH UW TABOES. ËETROXKEK WORDEN Vraagt inlichtingen over behandeling en levering kunstgebit Claes de Vrieselaan 21b Telef. 3Ï515. Rotterdam Gevraagd op Import Kan toor voor direct mod. talen. adm. onderlegd. Schr. soil, met verï. salaris RED STAR FIBRE CO X.V. Zendracbtsweg: 14, R'dam cent Ten behoeve van het Departement van Scheep vaart te Batavia kunnen worden uitgezonden: jn het bezit van diploma A.S., B.S. of 3e rang G.H.V. in het bezit van diploma A.M., E.M., V.D. of diploma A. in het bezit dipl. Ie rang G.H.V., leeftijd 32 jaar, om 4e wordea benoemd tot onderhavenmeester moeten ongeveer 1 jaar als le stuurman hebben, gevaren. in het bezit einddiploma M.T.S. Schriftelijke of mondelinge sollicitaties te rich ten tot kamer 125, Ministerie Overzeese Ge biedsdelen, Binnenhof 7, Den Haag. GEVRAAGD voor spoedige indiensttreding op handelskantoor te Rotterdam: voor de moderne talen voor de afd. boekhouden, bij voorkeur bekend met steno en maebineschrijven Uitvoerige sollicitaties onder no. 5256 Advertentie Bureau Bril, Cl. de Vrieselaan 23, Rotterdam. HOLLAND ELECTRO C.V„ Fabriek v. Electriscbe apparaten en motoren, Marconistr. 10, Rotterdam, VRAAGT: alsmede voor de afdeling electro-motoren. Persoonlijke aanmelding aan boven- genoemd adres tussen 0—4 uur. N„V, vraagt voor diverse afdelingen M boven 16 jaar, voor lichte inpak- of fabrfekswerkzaam- M heden. Hoog loon. g Aanmelding kan geschieden elke werkdag van 2—4 uur H (beh'.Zaterdags), Hugo de Grootstraat 41, Rotterdam. Een leerboek en naslagwerk voor de ontwikkelde leek door M. M. HILFMAN Med. Drs. Arts Het boek is verdeeld in. drie delen, nL: Deel I ANATOMIE Geeft een volledige be. i schru ving over het skelet, spieren, zenuwstelsel, adem haling. spysvertenngsorga. nen. uitscheid mgsor ga nen, 1 urinewegen, geslachrtsorga- nen, huid, Deel II EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN" Leert Uw at te doen bij alg stoornissen na onge- allen, inwendige bloedingen door een ongeval, inwendige bloedingen door een ziekte, stoornissen na ongevallen, oa. kneuzingen, verstuikingen, beenbreuken. Deel III ZIEKTELEER Dit deel geeft U een duidelijke beschryving over de verpleging en verzorging van de patiënt. ZiekeiiKamer, Infectieziekten. Beschrijving van verschillende ziekten en haar behandeling. 414 bladz. In" geheel linnen band. 12.50 form. 16x25 c.m. Voorziet U van een exemplaar Betaalbaar met Y 2.per maand of meer Franco levering door geheel Nederland Duidelijk opgeven wat men" per maand wenst ie betalen. Boekh. G, J. GRAAUW. Keizersgr. 1SB, A'dam-C. Tel. 44505 - Postgiro 4SG05 Gem. Giro G 2C21 GasteUff crèmes Het is thans de tijd om in behandeling te geven. Aflevering binnen enkele weken, Iaat CastellX cold cream iedere nacht de weefsels van Uw huid dóór cn dóór soepel houden. Breng overdag CASTELLA vanishing cream op, - en let op hoe glad en zachr Uw huid weldra aanvoelt; hoe jong cn stralcad het .gelaat is, -dat -de spiegel weerkaatst I i-pers. aivanoea, SU model, m. prima spira matras, brons t gelakt f j.' Weer zón geed -product,! Cold- enl, vanishing cream met_i 1-pers. opklapbed met gezondheidsmatras, zeer solide construc tie, brons -te gelakt - f 48.75 2-pers. opkiapbed met prima gezondheids- matras, Ie klas fabri kaat, brons tk gelakt f 59.75 vitamine F 60 cent per tube ROTTERDAM Bekend grootbedrijf te Rotterdam vraagt een voor de hoofdboekhouding met minstens MULO en practykdiploma Boekhouden. Uitv. sollicitaties te richten onder letters M.W.T. aan Adv Bur. Nijgh van Ditmar, Rotterdam. l15 woorden 2.Iedere 5 woorden meer 1 0 50 j Te hoop gevraagd Inkoop v. Boftken op elk ge bied. Aan huls te ontbieden. Tel. 51530. Iedere sportsman kent dat verlammende gevoel van plotseling vermoeide spietenvan spier- stramheid en spierstijfheid! Verlaat U in zo'n ge val op Philips „Infraphil". Ook bij massage van spierkramp en verstuikingen betekent ditlnfrarood- bcstralingsapparaat een waardevol hulpmiddel. De heilzame,infrarode stralen van de Philips „Infraphil" dringen door tot onder de opperhuid en zorgen voor verhoogde toevoer van bloed, waardoor de pijn wordt gestild en de genezing bevorderd. De soepelheid keert terug en U geraakt weer in goede conditie. Vanzelfsprekend is het noodzakelijk bij ieder letsel, dat zich enigszins ernstig Iaat aanzien, eerst Uw dokter te raadplegen. Perzen, kleden, lopers, meu belen te koop gevr. C. F. Ber lijn. Heemraedsstngel MS B Tel. 32569. Katoenen vitrage HO c.m. br. 1.p. mtr. Tldemanstr. 56 {W,>. 9—12,30 en v. 2—5.30 uur, Eleetr. haard, 6 elementen, te KqoP aangeb. Oostzeeduk 34, Te koop gevr. Hand- of trap- naalmichtne. Dror.kers, Lange Geer 46, R'dam-Zuid. Alle soorten en merken Naai machines. Defect geen be zwaar. Groen's Naaimachine handel, Vierambachtsstraat 114, Rotterdam. TeL 36533. Waarschuwing. De hoogste prijzen voor goud, zilver, dia manten. Het vertrouwde adres Berkelouw, Jonker Fransstr. 30 De diep doordringende warmte van Philips „infraphil" is een voor treffelijke ondersteuning hj alle massage, Schrijfmachine te koop gevr. Tegen goede prijs. Aangeb. schrijvende telmachine. Aanb, Tel. 34961. R'dani. Te koop aangeboden Te koop bruine bontmantel veulen! zvv. d. wintermantel en gab. regenmantel. Alles z.g.a.n. m. 40—42. Fsnschestraat 30 a. Tabak zonder bont Afgeslagen prima rooktabak, pruimtabak shag. Nieuwe Oogst. ..De 2 Stoepjes", Zwart Janstraat 90 Sterk verlaagde prijzen In on ze gehele meubelafdehng, tot 24 December, Komt U eens kijken? De tramlijnen 411 en 16 brengen U naar „De Meu belbeurs". Grote Visserijstraat 810. Rotterdam. Opklapbe.dden vanaf 44 2- en 1-pers. Ledikanten v.a. S9.50. Ombouwen v.a. 40 v. Oudheusden, Bedden- en Meubelhuis „ideaal", Goudse- plem, hoek v. d, Werffstr. Tei. 4 26157, Rotterdam. Het apparaat, met infra rode stralen .Van de enig juiste golflengte,, die in staat zijn diep tn de weefsels door te dringen. Prijs f 36.- Aanmaakhout, kurkdroog mv. hout, beslist geen afbraak ƒ2- 'per mudz. thuisbezorgd. Ook Zuid. H'berg en Schiedam. J. van Kwawegen. Zij de windes tr. 116. TeL 50832. HV. PHILIPS' VERKOOP-MAATSCHAPPIJ VOOR NEDERLAND EINDHOVEN Gemakkelijke betaling: geheel I nieuw systeem. Betere meube- i len. Keuze uit meer dan 200 i modelkamers. Br. no. 978B, Adv. Bur. J. Grijseels Jr. Nwe j Binnenweg 166, Rotterdam. 903. Aan die stormachtige nacht scheen geen einde te komen - in mijn gedachten duurde het een half etmaal voor het onweer eindelijk aftrok, de wind be daarde en de hemel in het oosten een lichtstreep van de komende dag vertoondeToen zette ik het stuur vast, strompelde naar beneden, gooide m'n kletsnatte oliegoed uit en viel als een blok in bed... Het was allang middag toen Plukkie me wekte en vroeg of ik die nacht ook iets gemerkt had van de stevige bries. Ik ze\ maar niets, maar m'n plan om hier aan boord de leiding te nemen stond vast, Plukkie noch zijn vrien delijke oom hadden verstand van zeevaartHet eerste wat ik deed was vragen naar de zeekaarten, moor oom Klapperteen had die ingewikkelde dingen niet - wel een oude atlas. „Dat is tenminste wat," bromde ik: „Van navigatie weet ik ook niet veel, maar die storm zal ons wel een flink eind uit de koers geslagen hebben en *5 komen we nooit in Afrika!" Ik bladerde in de atlas, zocht de kaart van Afrika op klam oan dek en leende het zware horloge van kapi tein Klapperteen. Ik keek waar de zon stond, trachtte me alles te herinneren wat ik op de padvinderij ge leerd had over richting-bepalen en voelde me erg gewichtig. Dat dachten Plukkie en zijn oom, die mijn verrichtingen, met ontzag gadesloegen trouwens ook, „Baas Keteltje erg knap mompelde Plukkie: „Hij groot veel_ versland van schepen. Hij nu uitrekenen waar wij zijn, als de zon riu maar niet verkeerd staan.." Na een half uurtje peinzen gaf ik de glimlachende' kapitein de koers op, het schip draaide een halve slag om en werkelijk.,, nag diezelfde avond kwgm er land in zichtl Het was hard nodig, dat ons scheep je een poosje rust kreeg en we koersten dan ook met volle kracht op de kust aan van het onbekende land - misschien zouden we minder haast gemaakt hebben als we alles van te voren geweten hodden... Meubelen. Grote sortering ge bruikte meubelen voorradig. Lage prijzen, v. Wingerden, v. d. Takstraat ff, Tel. 27673. Te koop prima verende divan f 30.Nieuw! Rietveld, Zwaanshals 69 b (boven). Stofzulgcrslang f 4,90. Bakeliet fitting 60 et., stopcontact 85 ct. driewegstekkers 65 ct, Echel- transformator 3-5-8 volt f 4 75. Scheliendraad 4 ct. p. mtr, J. van Embden, Goudsenjweg 2, hoek Vbetkade. Tei. 26428. Zw, damesm. maat 40, I pr. zw. pumps, 1 p. br. 1. moheres 1 p. br, suede molieres maat 5'/a a 6. Boezemstngel 7, de Leeuwe. Te koop br. led. koffer 75—45- 25 z.g.a.n. Boezemsmgel 7. di Leeuwe. Gashaard klein vertrek, gasra- diator, emaille drukgeyser, Ploeg, Vijverhofstraat 113 a. Een paar Jurkjes te koop m. 40 en 42. Statensingel 136. Na 6 u. Tb koop: winkelkast 3 m. br. 2.10 lang en toonbank 1.80 m. lang 50.—. Heijndijk, Klei weg 173 b. R'dam-N. Te koop: houtdraaibank met motor en een cirkelzaag. Pr, Hendrikkade 122 a. Te koop z.g.a.n. wintermantels m, 42- -46, o.a, met zilvervos, ook v, oudere dames, lichte gabardine damesregenjas, kl. maal Chique bruin lederen visitetas zonder handvat, Schieweg 62 c, ond. bel. Donkergrijze chique winterjas te koop, gr. maat," velours stof, z.g.a.n. v. Galen. Schevingsestr. 8 c. Tel. 49738. Triplex 30X40 c.m. 27 ct.. 40x 4<J c.m. 36 et„ meer dan 300 verschillende maten. Joh, Groen. Korenaarstraat 61. tel, 30803. Flink pers. b.*.a. als portier, waker broodbez. kok of expe- ditiewerk. Br. no. 16Q3 van dit blad. Nette j. man. zoekt bijverdien ste, incasseerder of ander v» komende werkzaamheden geen colporteurswerk. Br. no. 30 Kiosk Math. brug. Woningruil Mod. Ie et. omg. Plelnweg 2 k. ens., zyk badcel en kelder v. belet, of ben. huis m Blijdorp of omg. Schieweg Br. letter C Kieffer'5 Boekh. Goereesc- straat 5 b. Ruilen: Huis te Cap. a. d. IJs- sel tegen huis te R'üam. Bev, 2 k. keuken en zolder Br. no. 1607 bur. van dit blad. Huwelijk Weduwnaar 63 Jaar vast werk zoekt kennismaking met nette weduwe of gescheiden vrouw Br. no. J'i05 van dit blad. Cartonboard 150X02 cm, en 133 X98 c.m., reclame-verkoop SO ct. p. plaat. Joh. Groen Lzn., Korenaarstraat 61, tel. 30803. Aangeb., m, 42, zw.-gebord. ja pon 12.50, groene stoffen 10, zw. zomermantel, klokmodel 12-50; wollen peignoir 5. bedjasje f 3.50. coupon br. wol len mantelstof, voetbalsch., m. 40 I 7 50, prima. v. Houtcnstr. 13 c, ben. Z veren peluws, gelegenbeids- jurkje, v. 1013 j. en turn- pakje, een paar lederen heren pantoffels, m. 44, paar rol schaatsen, 2 nwe kinderspelen. Mevr. de Koning, Statemveg 78 a. Auto's, Motoren en Rijwielen D.' en H. Rijwielen v.a. 108,25, buitenb. 3,60, binnenb. 1.35, versch, Rijwiellampen. Burgers E.N.H. Simplex, Magneet, grote voorraad. In keuze cn betaling geen moeilijkheden. Volle- bregt's 3 zaken- D-K.W. auto, 4 pers., 1937. te koop aangeb. 850. Oostzeedijk Radio en Gramoloons Radio! Philips, Waldorp, Erres en Stofzuigers, Desgewenst be taling in overleg. „Radio Oost", Schieweg 32. Tel. 48352. Muziekinstrumenten Muziek! Accordeons v.a. 135, Guitaren 42,50, Mandolines 27,50, Banjo's 42,50. Blok fluiten 8,95. Gramofoonpla- ten, -rekjes, -naalden. Sfmonls, Beyerlandselaan 29, Tel. 71160. Te koop mooie accordeon, 32 bassen, H. Madem, Walchèrse- straat 88 b. Te huur aangeboden Aangeb. v. dame gemeub. slaapk. t. p. bij dame alleen in mooie flat Blijdorp. Br. no. 1606 bur. van dit blad. Personeel gevraagd Gebr. v. Doorn, foanketfabriek, vraagt meisjes voor inpakwerk. Aanm. Schulpweg 12 (Zuid). Winkeljuffrouw in brood-ban ketbakkerij boven do 19 Jaar, moet m. vak bekend zjjn; M v. d. Jagt's Bakkerijen. Goud- serijweg 133. Gevraagd per 1 Januari net dagmeisje van 85 bij twee leraressen Zaterdagmiddag en Zondag vrij Aanmelden Groe ne Zoom 311, na 7 uur. Administratie. Tandarts vraayt iemand die de gehele admini stratie kan behartigen. Br. met uitv. inl, en ref. onder no 6341, Adv, Bur. B, Knol, Math, laan 310, R'dam. Eiectro monteur gevr. Voor spoedige indiensttreding en een jongen v. d. expeditie. Fa. Bou- ma. Oostzeedijk 34. lenstraat 65 a. Gevr. net meisje. Hpog loon. Aanm. na 7 uur. Mevr. Nuve- Bergsingel 357 Net meisje gevr. v.d. of v.d.e.n. Mevr. v. d, Hoeven, Hoylede- singel 23, Tel. 45016. Net pers. 41 j. (gesch.) z. k. m. m wed. of gP3ch, vr. leeft. 35- 39 j. Br. met foto erew. retour no. 1604 van, dit blad. Man. 37 jaar zoekt kennisma king met beschaafde vrouw Br. no. 100 Kiosk Hogendorp- pletn. Verloren Verloren 12 Dec., gaande van Pieter de Hoogweg 121 naar DF- station m. lijn 15 (opge stapt op de Westzeedijk), om pijn. 1.15 uur, een gouden broche met aquarium steen, gedachtenis. T.b.t.b. P. van Aarsen, Pieter de Hoogweg 121, Tel. 31385. Lessen Een goed adres voor autorijles A N.W B. Bouds Autorijschool „Correct". J. WuytS, Engelse straat 47. Tel. 38233, Autorijschool H. P. Take, ge- dipl. K. N. A C -instructeur, A. N W B -Bondsautorijsehaol. Jan Sonjestr. 4 (nabij Middel landstraat). Tel. 38777. A.N-W.R. uonds-auto-motomj. school Eversteyn. de oude ver- trouivde schooi met de beken de gele les wagens. Desgew, wordt U thuis gehaald en ge bracht. Vioherstr. 32. Tel, 73150 Henegouwerlaan 6. Tel. 36666 Diversen bestaat het. Uw hoed als terug. Woensdag ge haald. Zaterdag thuis. J. Hem- gers. Tel. 26635—71293. Heeft U bontreparatïe? Breng het bjj D. v. d. Lee Speten- daalseweg S0. Vlugge afleve ring. Beddenreparaties, doomoppen, nwe tijken, Java-kapok, veren bedden, tot kanaalmatrassen. Opklapbedden 3250. 2-pers. 45.Divanbedden, fön, net f 36,Gezondheidsmatras 2- pers., fijn net 39.10 soor ten ombouwen v.a. 22 50 Di rect uit eigen fatonek. Gebrs Bos Sam. Mullerstr. 9 a-b. Tel. 36811. Uw matras slecht? Speciale rep.-inrichting- Bel even op Tel. 22985. Gebr. Vermaat, Westzeedijk 39 (t.o. v, Vollen- hovenstr.). Heren. Wij maken een mo derne winterjas of colberl- costuum. Desgewenst binnen 14 dagen gereed. Vlotte coupe prima afwerking. P. Maas. Cl. de Vrieselaan 75. Tel. 30415, R'dam. Voor prima gtoffeerwerk in vooroorlogse bekleding, ook opnieuw overtrekken enz, Wo ninginrichting G, Lubbers. Zoomstraat 83, Tei. 46182. Rechtszaken, recherche, infor matie. echtscheiding, requ es- ten enz. Bur. „Succes". Roden- rljselaan 36 b, Rotterdam. Tel. 49079. Gevestigd 1918. Kan tooruren 9—20 uur. Bei even op 36653 voor repara ties aan alle merken naai machines. Groen's Naaimachi nehandel. Vierambachtsstraat 114, Rotterdam, Mosselen eten, gekookt of ge. bskken bij Gerard's cafeteria. Stationssingel 12 (bij Büjdor';- tunnel). Personeel aangeb. ,z.a. net persoon 39 jaar. ais chauffeer onverschillig waar. Liefst besteldienst Br. no. ISO Kiosk Jonkerfransstraat Kleren maken de man. Avoïrd maakt in 14 d. mod. maatkle ding voor U. C. v. d, Avoird, Meikeverstr. 9 (O.). Tel. 41051. Kinderledikanten 25.gr, maten, nieuwste modellen, tweekleurig gelakt 25.ton modellen 37.50, commodes 29.50; direct van fabriek, Ook opnieuw lakken van. alle meu belen. Gebr. Bos, Samuel Mul lerstr. 9 a-b. Tel. 36?11.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 4