1 HET ROTTERDAMSCH PAROOL Nu elf landen candidaat voor Atlantisch Pact Uitgebreide smokkelhandel ontdekt in Bizonië Russen zoeken een stok om SED-hond te slaan Woudenberg op één lijn met Mussert en Blokzijl" Londen vreest thans nieuwe communistische actie Ouden van Dagen kregen een eigen recreatie-zaal Denemarken, Noorwegen, Portugal en IJsland worden uitgenodigd Israels aanvraag wordt Woensdag behandeld Ouden van dagen krijgen meer uitkering Rentetrekkers hogere* kinderbijslag Blijvende bijslag voor invalide kinderen Berg en Kotalla doodstraf „Kerstmannetje kreeg" levenslang Ruhrstaal ging naar de Sowjet-zone Westelijke Unie eist extra offers Betere regeling veor overbruggingssteun Hoger salaris voor verpleegsters? Veikiézingsfiasco zet kwaad bloed Doodstraf geëist tegen ex-leider van het Arbeidsfront „Indonesische communisten putten kracht uit mislukking der besprekingen" Mooi sociaal werk kwam tot stand Abdoellah koning in Arabisch Palestina Jan Kloosterboer op vrije voeten Radiopiraten gevaar voor luchtvaart Oud-Tweede Kamerlid Orion overleden Zaak-De Vilder nu naar Arnhems Hof verwezen Raad van Cassatie gaf nog 3 jaar erbij Weerbericht Dinsdag 14 December 1948 led. en Adm_ Lange Haven 141, Sehledam TeL <9300 Abonn.prljsi per wreek 0.33 per kwartaal 4,10, losse nummer» (j.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool* DE SCHIEMMMEK ïcKtete jaargang, No. 292 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398444 Bankiert AmEterdamsche Bank te Rotterdam Directeur» B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker Reuter verneemt uit gezag- gebied achten ook de Ierse bases hebbende bron, dat Denemar- ken, Noorwegen, IJsJand en Portugal zullen worden uitge nodigd 'tot het bijwonen van de besprekingen over het sluiten van een Noordatlantisch pact, die thans te Washington gaan de zijn. Volgens functionarissen te Was hington zullen de zeven landen die thans besprekingen voeren over een Noordatlantisch Pact (de V.S., Cana da, Engeland, Frankrijk, België, Luxemburg en Nederland), nadat zij „gelijkheid van standpunt" hebben bereikt, de ambassadeurs van ande re mogendheden uitnodigen. Ieder een schijnt het erover eens te zijn dat Denemarken, Noorwegen, IJs land en Portugal in aanmerking ko men. In officieuze besprekingen zag men ook Italië en Eire aJs potentiële leden van de alliantie. vitaal belang, maar woordvoerders van de regering van Eire hebben verklaard, dat Eire niet zou samen werken in een dergelijk regionaal veiligheidssysteem, tenzij de verde ling van Ierland Is geëindigd. Officieel wordt medegedeeld, dat de Veiligheidsraad Woensdagochtend In het palals de ChalIIot te Parijs het ver zoek van Israël om tot de UNO te wor den toegelaten, zal bespreken. Op de agenda zijn eveneens vermeld de lid maats chapsaanvragen van Ceylon en Halderabad. Men staat ta Washington d.e op richting voor van een permanent secretariaat en consultatieve raad van de ondertekenende landen, met bepalingen ten aanzien van stafchefs, secretarissen van defensie en be- voorrradingschefs. Deze comité's moeten bet verdrag uitwerken uitvoeren. De plannen tot uitnodiging van de genoemde landen berusten op de volgende overwegingen: Noorwegen en Denemarken heb ben de Noordelijke Europese wate ren onder hun controle, welke zou den kunnen worden gebruikt voor aanvallen op transporten, die troe pen en voorraden van Noord-Ameri- ka naar West-Europa vervoeren. De nemarken bezit Groenland, dat niet alleen van belang zou kunnen zijn in een oorlogvoering in het gebied van de Noordpool, maar ook weer- voorspelhngsstations en bases heeft, die van vitaal belang zijn voor het Noordatlantisch Luchtverkeer. Portugal bezit de Azorert een Middenatlantische luchtbasis van het hoogste belang. Strategen voor het Noordatlantisch De minister van Sociale Zaken zal binnenkort een wetsontwerp indienen, die een tijdelijke toeslag op de uitkeringen ingevolge de noodwet ouderdomsvoorziening (de z.g. wet-Dreesi zal regelen, ^oor de gehuwden zal deze bijslag be dragen f Z.50 pér maand, voor on- gehuwden f 1.50. Deze maatregel vergt 6!/j mUlioen per jaar. Een tweede wetsontwerp voorziet in een verhoging van de kinderbij slag voor invalidlteits-, ouderdoms- en wezenrentetrekkers met f L- per naand en per kind. De kosten hiervan zijn ongeveer 1.1 millioen. Verder overweegt de regering verbetering te brengen in de posi tie van de ongevallenrentetrekkera. Deze mededelingen troffen wij aan in de memorie van antwoord van de minister van Sociale Zaken. Hij deelt daarom o.m. nog mede, dat men aanvankelijk heeft ge meend dat ongeveer 500.000 ouden van dagen zouden profiteren van de noodregeling, en dat daar onge veer f 150 millioen moe gemoeid zou zijn. Beide schattingen blijken te hoog te zijn. geweest. Op 1 Nov. genoten 103.047 echtparen en 193.443 ongehuwden deze uitke ring, bij elkaar dus ongeveer 400.000 ouden van dagen. De kos ten zijn rond f 136 millioen per jaar. Voor zelfstandigen nog geen beslissing De minister van Sociale Zaken overweegt, blijkens zijn memorie van antwoord, verscheidene wijzi gingen in de kinderbijslagregeling aan te brengen. Zo staan op het programma: legalisering van enke le bezettingsmaatregelen op dit ge bied, tegengaan van cumulatie van kinderbijslag ten behoeve van het zelfde kind, voorziening inzake het (eigen) natuurlijke kind en toe kenning van kinderbij slag ten behoeve van ge heel invalide minder jarige kinderen ook na het 15e jaar. De gemengde commissie tot her ziening der sociale verzekering heeft het niet tot eenstem migheid kunnen brengen over de vraag of er ook 'n kinderbij slag- regeling moet komen voor zelf standigen. De commissie heeft de minister een nadere opdracht ge waagd. De vraag of tot verdere verho ging en progressie van de kinder bijslagen moet worden overgegaan heeft de minister nog in overwe ging. Het bestuur der Radboud-slichting te Nijmegen heeft besloten de leerop dracht van dx. S. T. Strasser aan de R.K. universiteit te Nijmegen uit te breiden met theoretische paedagogiek en geschiedenis der paedagogiek en hem te bevorderen tot gewoon hoogleraar. Tezelfdertijd is dr. J. J. Gieien te" Roo sendaal benoemd tot hoogleraar in de faculteit der letteren en wijsbegeerte om onderwijs te geven in de paedago giek, voor zover dit niet is opgedragen aan prof, Strasser. Koning George tot zomer niet in het openbaar In een officieel bulletin van Buc kingham Palace is medegedeeld, dat hoewel de koning in de afgelopen week duidelijk is vooruitgegaan, de doktoren het toch raadzaam ach ten dat hij tot de volgende zomer niet in het openbaar optreedt. Zij gaven hem de raad voorlopig m Londen te blijven en verklaarden te geloven dat hij in het begin van het komende jaar naar een van zijn buitenverblijven zal kunnen gaan. Hieruit zou volgen dat de Engelse koninklijke familie zal moeten af wijken van de vaste gewoonte. Kerstmis op Sandringham door te brengen. In het bulletin van gisteren werd gemeld dat de bloedsomloop zich weer op bevredigende "wijze heeft hersteld en dat de koning daardoor zijn linkerbeen en -voet weer enigszins kan bewegen. De bloeds omloop in het rechterbeen is ook vooruitgegaan, maar de koning moet daarmee nog zoveel mogelijk rust houden. Hat Amsterdamse Bijzondere Gerechtshof heeft de doodstraf uit. gesproken over Karl Peter Berg en Josef Johanu Ko talla, de twee ergste van de Amersfoortse beulen, die enkele weken geleden terecht stonden. Josef Oberle, „de schaap herder", werd veroordeeld tot vijf tien jaar gevangenisstraf met af trek. Hugo Hermann Wolff, „Het Kerstmannetje", kreeg le venslange gevangenisstraf: Edwin Ernst Alseïier is veroordeeld tot tien jaar gevange nisstraf met aftrek; E dm und Brahm, werd ver oordeeld tot twintig jaar gevange nisstraf met aftrek. Alle veroordeelden kregen het recht in cassatie te gaan. Ten aanzien van May werd een voortgezet onderzoek gelast, om- dal ter zitting is gebleken dat de Duitser Tito waarschijnlijk nog in leven is en zo mogelijk persoon lijk gehoord moet worden. Het Hof wilde May niet op grond van schriftelijke verklaringen veroor delen. Belgische grensarbeiders niet meer naar Frankrijk Meer dan vijftigduizend Belgi sche grensarbeiders gingen gisteren in staking omdat een recent Brans decreet hen dwingt 50 procent van hun loon in Franse francs te beste den. Het decreet trad gisteren in werking. Het Belgisch Vakverbond heeft de grensarbeiders geadviseerd om zich zonder vertraging als werklo zen te laten inschrijven. Indien de arbeiders hieraan gevolg geven zou het aantal werklozen stijgen tot 250.D00 of 16 procent van de werkende bevolking. Onlangs is een belangrijke zwen del in staal en textielproducten ontdekt, die tussen de Britse en de Russische zone, werd gedreven. In deze zaak zijn verscheidene firma's "van Se"BtfI's-Amerikaanse zone, Berlijn en de Russische zone, even als een Zwitserse firma betrokken. In weerwil van de Berlijn se blok kade en de Westerse tegenblokkade scheen deze zaak 2eer actief. Er zou tot dusver voor meer dan 20 millioen mark op die wijze zijn verhandeld. Volgens de Britse en Duitse autoriteiten, die de zaak aan het licht hebben gebracht, zou de Rus sische militaire overheid de zaak op touw hebben gezet om zich fijne staalsoorten uit het Ruhrgebied. die sedert de blokkade niet meer door de Sow jetzone kunnen wor den verkregen, te verschaffen Grote partijen textielgoederen, vooral zijden kousen, werden uit de Sowjet-zone de Britse zone bin nengesmokkeld. Met de opbrengst hiervan kochten agenten van het Russische militaire bestuur in het Ruhrgebied het staal, dat vervol gens naar de Sowjetzone werd ge smokkeld. Geleidelijk gingen de agenten voor eigen rekening wer ken en thans wordt vernomen, dat verscheidene Sowjet-officieren, die De regering zal niets onbeproefd laten om de Westelijke Unie zoveel mogelijk te versterken en uit te bouwen zegt de minister van Bui tenlandse Zaken in zijn memorie van antwoord. De vorm waarin de Atlantische Unie tot stand gebracht kan wor den. is nog te weinig helder afgete kend dan dat daarover een mede deling kan worden gedaan. Het is wel duidelijk, dat de medewerking van de Verenigde Staten en Canada niet uitsluitena zal kunnen plaats vinden in de vorm van een toetre den tot de Westelijke Unie of een andere vorm van uitbreiding var» het Brusselse verdrag. Zolang de huidige ongewenste toestand in Indonesië voortduurt zal toch moeten worden overwogen, of Nederland zich in het belang .van de Westelijke Unie geen extra offer zal moeten opleggen, om al thans die bijdrage tot de gemeen schappelijke verdediging te kunnen leveren, die In gemeenschappelijk overleg met de andere verdragslui tende partyen redelijk en verant woord wordt geacht, zegt de miuis- ter- De minister van Sociale Zaken zal binnenkort een herziene overbrug- glngsregeling voor werkloze arbeiders aan de gemeentebesturen zenden. In deze regeling -wordt tegemoet gekomen aan het bezwaar dat vooral voor losse arbeiders geldt dat een ononder broken werkperiode als voorwaarde voor hett ontvangen van uitkering is gesteld. De minister overweegt tevens de nor men van de sociale bijstandsregelmg, die onlangs met f 1.— werden ver hoogd. nogmaals te verhogen. Een verdere verbetering van de sala riëring van bet verplegend personeel Is ln een vergevorderd stadium van voorbereiding Dit deelt de minister van Sociale Zaken mee in zijn memo de van antwoord. in deze zaak zijn betrokken, te Karlshorst, het Russische hoofd kwartier in Duitsland, zijn aange houden. Te Düsseldorf ontkent men, dat deze zwendel, zoals door sommige bladen is beweerd, zou hebben ge diend om de kas van de communis tische partij in West-Duitsland te vullen. Tot dusver zijn drie per sonen aangehouden. Een andere smokkelhandel, die eveneens in de tientallen mïllioe- nen Duitse Marken loopt, is in de Franse zone ontdekt. Het ging hier om sigaretten en deviezen, die uit de Verenigde Staten via Antwer pen naar Bazel werden verveer a en daar onder wederverkopers ver deeld. De opbrengst van de ver koop der sigaretten op de zwarte markt zou gebruikt worden om troepen en munitie voor de Haga- nah te bekostigen. Tijdens een, plechtigheid m het Concertgebouw van Stockholm heeft de Zweedse kroonprins, Z.K.H. Prins Gustaj Adolf de Nobelprijzen 1948 uitgereikt. De winnaar van de literatuurprijs, de Engelsman T. S. Eliot verlaat het podium, na zijn vrijs in ontvangst te hebben genomen, on der het applaus van de koninklijke familie. V.l.n.r.: HH.KK.HHPrins Bertil, Kroonprinses Louise. Kroonprins Gustaf Adolf, Prinses Sibylla, Prins Wilhelm en Prins Carl. Tijdens de gebruikelijke bespre kingen van officieren en functio narissen van het Sowjetrussische militaire bestuur met vertegen woordigers van de Socialistische Eenheidspartij, ia het Scwj et- hoofdkwartier te Berlijn, zou het, naar de Tele gr af" mededeelt, tot „opgewonden discussies gekomen zijn over de vraag, aan wie het te wijten is, dat de burgerlijke par tijen bij de gemeenteraadsverkie zingen van 5 December een niet te ontkennen succes hebben behaald". Het genoemde blad zegt, dat de Sawjet-bezettingsautoriteiten. zeer ontstemd zijn over de politiek der S.E.D. en de „onjuist gebleken" ad viezen, welke deze partij in het af gelopen jaar heeft gegeven- Het blad bericht verder, dat het Sow jetrussische militair bestuur de proclamatie van Friedrich Ebert tot eerste burgemeester alleen zou hebben toegelaten „aangezien de S.E.D. had beweerd, dat de West- Berlijners niet naar de stembus zouden gaan als zij voor het vol dongen feit zouden zijn geplaatst". Vsa hun kan.tr-zouden-de functio narissen van de S.E.D. gepoogd hebben zich te verontschuldigen met het argument, dat de Berlijnse omroep (die midden in de Britse sector ligt, maar door de Sowjets is bezet) een zeer slechte propaganda voor de communistische ideeën zou hebben gemaakt. De communis tische intendant Schmidt wordt verweten, dat hij zijn programma heeft overladen met muziekuit- zendingen en dat hij tekort schoot in de uitzending van propaganda- r ede voeringen, De Sowjet-auton- Maandagmorgen Is de firma De Wit begonnen met het stellen van de nieuwe Kippenbrug over de Nieuwe Haven. Hedenochtend twas men reeds zover gevorderd dat met de definitieve montage een. begin kan worden gemaakt. teiten zouden volgens de .Telegraf' van plan zijn Schmidt te doen op volgen door de secretaris van de „bond voor cultuur", Wilmann. Uit kringen van de „volksraad" in de Sowjetzone, vernemen wij, dat er zowel te Karlshorst als te Ceciüenhof, het hoofdkwartier van maarschalk Sokolofsky bij Pots dam, ontevredenheid bestaat over de tactiek der S.E.D. Kolonel Jeli- sarof, die de ongestelde generaal Kotikof als stadscommandant van Berlijn vervangt, zou van maar schalk Sokolofsky de opdracht hebben gekregen het initiatief der Duitse linkse organisaties te be perken en alle plannen en acties der Duitse communisten aan stren gere contröle te onderwerpen. Te vens zou aan Spwjetrussische zijde worden overwogen de zuivering van de S.E.D. en haar neven-orga nisaties nog strenger dan tot nu toe ten uitvoer te brengen en in de naaste toekomst belangrijke muta ties te bewerkstelligen. 5? „De ogen van de Nederlandse arbeiders zijn op U gericht in het ver langen, recht te doen aan de man, die, geruggesteund door de vijand, de vakbeweging heeft stukgemaakt. Hij is op één Uin te stellen met mannen als Mussert en Blokzijl. Ik eis daarom de doodstraf". Met deze woorden besloot mr. A. H. van de Veen, de procureur-fiscaal bij het Amsterdamse bijzondere gerechtshof gistermiddag zijn requisitoir tegen EL J. W O n- d e n b e r g. de voormalige leider van het Nederlandse Arbeidsfront. de woestijn, zijn." Mr. Van de Veen herinnerde er aan. hoe Wouden- De procureur-fiscaal schetste de levensloop van Woudenberg, die in 1933, toen hij „nog hoog en droog in de zeevishandel zat" bij de NSB is gegaan, doch het niet verder bracht dan tot kringleider in IJmuiden. Eerst in 1937 heeft bij zich geschaard aan de zijde van de oppositie in de NSB, nl, aan de zijde van Rost van Tonningen, die de totale assimilatie in de Duitse ideologie nastreefde. Rost van Ton ningen is dan ook degene geweest, door middel van wie Woudenberg er in geslaagd is zich tot commis saris van het NW te doen benoe men". Mr. Van de Veen ging ver volgens in op de onderscheiden af delingen, die Woudenberg heeft gecreëerd. De afdeling arbeidsbemiddeling viel bij hem onder sociaal-econo- mische zaken. Hij zorgde voor het aanstellen van bewakers voor kampen voor Joden. Bij algemene sociale zaken werd de verzorging voor Oostfrontstrijders onderge bracht. „Hoe geraffineerd en hoe stelselmatig heeft deze man ge tracht de arbeiders voor het natio- naal-soeialisme te winnen. Zijn ar tikelen in de pers en zijn toespra ken voor de radio druipen van ver heerlijking van het nationaal-so- cialisme," aldus mr. v. d. Veen, die voorts betoogde hoe Woudenberg heeft trachten gebruik te maken van de mentaliteit der Nederland se arbeiders, die zich eigenlijk een beetje schaamden niet georgani seerd te zijn. Woudenberg heeft steeds op dit aambeeld gehamerd, doch gelukkig heeft de Nederland se arbeider alleen vertrouwen in die mensen, die zij zelf hebben ge kozen. Na Dolle Dinsdag tapte Wouden, berg uit een ander vaatje: „Neder landse arbeiders willen van een ,door Duitsers opgerichte bewe ging" niets horen; mijn stem zal dus ook wel die eens roependen in In Londense diplomatieke kringen was men Maandagavond van mening dat de beslissing van de Nederland se regering om de onderhandelingen met de Indonesische republiek op tc schorten, mogelijk de gecombineerde pogingen van de belanghebbende re geringen, waaronder de Britse, om het communisme in Zuld-Oost-Azië te bestrijden zal belemmeren. Men was van mening dat het be sluit der Nederlandse regering voor Londen, waar men zich niet voor ogen had gesteld dat de onderhande lingen een zeer kritiek punt hadden bereikt, enigszins als een verrassing kwam. Men is te Londen van gevoe len. dat, indien er in Januari 1949 oen interim-regering voor Indonesië wordt gevormd, waarvan de Repu bliek geen deel uitmaakt, er mogelijk in de een of andere vorm een hef tige reactie van de zijde der meer extremistische en onverantwoorde lijke elementen onder de republikei nen kan worden verwacht. Waarnemers vestigden eveneens de aandacht op het wijdere aspect van het vraagstuk, namelijk of de in bet gebied van de Republiek ope rerende communisten, die kortgele den werden verslagen als gevolg van de onderdrukking van de door Moeso de tc Moskou opgeleide communist geleide staatsgreep, niet nieuwe kracht zullen putten uit de mislukking der besprekingen. Men is te Londen van mening dat een hernieuwde krachtige commu nistische activiteit in Indonesië bij na onvermijdelijk haar weerslag zou Wie kent niet het beeld van de keuvelende oude mannetjes in de hal van het postkantoor, bij de Koemarktbrug of in de Gorzen bij Buitensluis en op het Hoofd. Wanneer het zonnetje lekker scheen waren het er velen en het moest wel heel slecht weer zijn als zij zich van hun plaatsje, waar de „grote" en plaatselijke politiek vakkundig werd besproken, lieten ver dringen. Hoe schilderachtig zon groepje oudjes ook mocht zijn, toch gaf het een schrijnend beeld van de talrijken, die in hun levensavond niet een tehuis het hunne kunnen noemen, dat zij zo gaarne zouden willen en moesten hebben. Ongeveer anderhalf jaar is hot, in alle opzichten zo actieve bestuur van de plaatselijke afdeling van de Ned. Algemene Bond van Ouden van Da gen naar de wethoudster van Onder wijs en Sociale 2iaken, mevr. Ben- tbemDe Wilde, gestapt om eens met haar te praten over de mogelijk heid voor de inrichting van een re- creatie-gelegenheid voor de ouden van dagen xn Schiedam. Mevr. Ben- tbem was ook de mening toegedaan dat in deze volle aandacht was ver eist. Van meet af worden door haaiv met volle instemming van de vorige leden van het College van B. en W„ pogingen in het werk gesteld om een geschikt gebouw te vmden, waarin een recreatie-gelegenheid voor de Ouden van Dagen kon worden ge schapen. Verscheidene vrijkomende gebouwen waren echter alleen met grote kosten voor dat doel in te rich ten, of moesten, noodgedwongen, een ander doel krijgen. Zo. b.v. het Doe- legebouw, waarin het jeugdhuis een plaats kreeg. Na overleg met de directeur van M. H., de heer J. Oostlander, stelde mevr, Benthem zich in verbinding met de heer Pieterman, die in zijn fabriek aan de Westvest beschikt over een prachtige ruime cantine, die van de straat af gemakkelijk be reikbaar is. Het kwam voor elkaar. T>c canti ne is beschikbaar gesteld als recrea tie-zaal voor de Schiedamse Ouden van dagen, üic gisteren af niet meer in regen en wind op straat behoeven te bivakkeren, maar binnen van 9— 12 en van 2—5 uur, onder het genot van een lekker kopje koffie, dat de Volksbond tegen Drankmisbruik voor zes cent schenkt, zich kunnen bezig houden wet dammen, sjoelen, het domino-spel en kaartspelen. Maandagochtend was men er voor het eerst bijeen, ter gelegenheid waarvan mevr. BenthemDe Wilde, de heren Oostlander en Ruselcr van Maatsch. Hulpbetoon en afgevaar digden van dc Volkshond tegen Drankmisbruik, o.w. mej. S. C. Bok, met bet voltallige bestuur van de Alg. Bond van Onden van Dagen, aanwezig waren. Natuurlijk ging de opening dan ook met zonder meer voorbij. De heer W. van Beek sprak woorden van dank aan het adres van bet ge meentebestuur, in het bijzonder mevr, BenthemDe Wilde, die con mooie bos anjeTS in ontvangst mocht nemen en ook de heer Pieterman, bij wie de vrees voor een verontrei nigde zaal reeds bleek weggenomen, werd niet vergeten. Als stoffelijk blijk van dank van de ouden van dagen werd hem een vaas met bloe men overhandigd. Mevr. Benthem wees er de oudjes met klem op, om toch vooral de zaal schoon te houden, hem zo te gebrui ken, dat er niets op valt aan te mer ken. „Beschouwt dit", zo zeide de wethoudster. „als uw huis on houdt u aan de regels, zoals die ook bij u thuis gelden." Bordjes met diverse verboden komen er niet voor, alles moet vrijwillig gaan. Het bestuur van de Bond van Ouden van Dagen heeft dc verantwoordelijkheid op zich genomen. Dc wethoudster voelde zich zoiets als petemoei van dit recreatie-oord, waar zij zeker zo nu cn dan eens ccn kijkje zal komen nemen. Zij besloot haar openingswoord met de wens, dat vele ouden van dagen in deze recreatie-zaal vele prettige dagen zouden mogen doorbrengen. Door de medewerking van enkele Schiedamse firma's was het mogelijk de opening nog extra luister bij te zetten door een kop koffie met enke le versnaperingen rond te delen. hebben in de landen in Zuid-Oost- Azié, welke door communistische ordeverstoringen worden bedreigd. Merle Cochran, het Amerikaanse lid van de Commissie voor Goed! Diensten in Indonesië, zet zijn po gingen om Nederland en de Repu bliek tot elkaar te brengen, nog voort. Hij heeft gisteren per vlieg tuig een kort bezoek gebracht aan Djogja en keerde in de avond te Batavia terug. Ibn Saoed ontevreden Belde huizen van het parlement van Transjordanlë hebben Maandag eenstemmig een kabinetsbesluit goedgekeurd om Arabisch Palestina en Transjordanië te verenigen on der de soevereiniteit van koning Abdoellah. Het besluit werd door het kabinet genomen na de onlangs te Jericho gehouden conferentie van het Pa lestijns Arabische congres dat ko ning Abdoellah verzocht zich tot koning van Arabisch Palestina uit te rbepen. Volgens radio-Caïro, heeft koning Ibn Saoed van Saoedi-Arabië een boodschap gezonden aan koning Abdoellah waarin hij verklaart dat de „zogenaamde Jerïcho-resolu- tie waarin uiting wordt gegeven aan de wens het Arabische gedeelte van Palestina met het Transjor- daanse koninkrijk te verenigen van nul en gener waarde is". Ibn Saoed had in zijn boodschap koning Abdoellah herinnerd aan hun laatste ontmoeting te Riad, de zomer-residentie van Ibn Saoed, toen een „onherroepelijke verkla ring" van hun eenheid en hun „ge meenschappelijk doel" werd aïge- legd, Het inkomen van prinses Wilhelmina berg op Dolle Dinsdag is gevlucht als zg. „grenadier". Zelfs toen. kwam in zijn aangenomen naam zijn front-complex naar voren: hij noemde zich „Frontenberg". Deze man, die millioenen aan de Neder landse vakbeweging heeft onttrok ken, vroeg tijdens de hongerwin ter extra kolen en levensmiddelen aan, omdat zijn zoon. aan het Oost front streed. Op 23 December zal het Hof het vonnis uitspreken. Na een langdurige zitting heelt het Amsterdams bijzonder gerechtshof gisteravond op verzoek van de verdedi ger, mr. C. Berkhonwer, hesloten Jan Kloosterboer uit St Pancras voorlopig ln vrijheid te stellen. De zaak tegen, deze verdachte werd voor onbe paalde tijd aangehouden, teneinde nog twee getuigen te horen, die gisteren niet waren verschenen. Jan Kloosterboer, die voor de oorlog spionnagewerk ten behoeve van Duits land verrichtte, werd ervan verdacht, de hand te hebben gehad m de onder gang van twee Nederlandse schepen, de Simon Bolivar en de Burgersdijk. Tijdens de zitting van gisteren, stelde de president van het Amsterdamse bij zondere hof uitdrukkelijk vast. dat dit met juist was. Enige maanden geleden waren er her haaldelijk in Twente geheime zenders in de aether De P.T.T. heeft in samen werking met dc politie aan deze radio- rrijbuiterij, die bovendien nog geva ren met zich mee bracht voor het luchtverkeer, een snel einde gemaakt. Vrijdagmorgen stonden enkfele Twent se radiopiraten voor de politierechter in Almelo. De meesten van hen verklaar den uit liefhebberij de clandestiene ra- öia-iutzendmgen te hebben, gegeven. De heer J. J. de Munmk. opsporingsambte naar bij de PW. uit Den Haag. als getuige gehoord, wees'er op, dat deze „liefheb bent en" storingen kunnen ver oorzaken b:j peilingen op het vliegveld Twente, waardoor voor de luchtvaart groot gevaar kan ontstaan. De officier van Justitie zei, dat «r een eind moest komen aan deze ge vaarlijke „sport" Aanvankelijk had hij volstaan met waarschuwingen m de vorm. van voorwaardelijke straffen, thans was hij evenwel van mening, dat zwaardere straffen moesten volgen om oen einde te maken aan deze „geschie denis met de Twentse geheime zen ders". Tegen vier verdachten, t.w. H. J. M, J. uit Losser, de Jeugdige W. B. P., de minderjarige 3 J. H. uit Oidenzaal en B. J. B. uit Markelo, eiste hij straf fen varterende van een maand tot twee weken gevangenisstraf. Uitspraken luidden straffen van drie weken gevangenisstraf tot drie weken voorwaardelijke gevangenisstraf en f 30 boete. Op 74-jange leeftijd is in Den Haag de heer F. J. W. Drion overleden. De heer Drion had van 1S13 tot 1318 als vrij-hberaal zitting in de Tweede Ka mer. Hij trad op de voorgrond als Jour nalist, aanvankelijk als hoofdredacteur van „De Fakkel". later als gedelegeerd commissaris en hoofdredacteur van „La gazette de Hollande". De crematie geschiedt Donderdag op V/esterveid. De zaken tegen de vliegveldbouwers gebr. De Vilder en L. DoedeE, die beschuldigd van collaboratie, door het Haagse bijzondere gerechtshof van. rechtsvervolging waren ontslagen, dien den gisteren voor de bijzondere raad van. cassatie. De procureur-fiscaal van het Haagse hof was namelyk m beroep ge gaan tegen deze uitspraak. De zaak Is nu verwezen voor nader onderzoek naar het Arnhemse bijzondere hof, dat op 10 Januari 1949 uitspraak zal doen. In de nota naar aanleiding van het verslag der Tweede Kamer over het j meubelen, ontwerp van wet tot vaststelling van het inkomen uit rUks kas van Hare Koninklijke Hoogheid prinses Wilhel- mlna der Nederlanden schrijft de mi nister van binnenlandse zaken: „De door sommige leden der Tweede Kamer gestelde vraag of in de huidige omstandigheden een hedrag van 400.000 niet te Hoog moet worden geacht, be antwoordt de regering met zeer vele andere leden in deze zin, dat genoemd bedrag geenszins te hoog Is. doch eer der aan de bescheiden kant. Met dit laatste is tevens gezegd, dat met de huidige omstandigheden reke ning is gehouden." Vorstelijke gasten gisteren op Soestdijk aangekomen Gistermiddag omstreeks vier uur zijn prins Felix van Luxemburg en zijn zoon, de erfgroothertog J"ean, die als gasten van prins Bernhard Woensdag deel zullen nemen aan een jacht in de omgeving van 't Loo, per auto op pa lels Soestdijk gearriveerd. Aan A. G. Jongsma uit Maartens dijk, die In de bezettingstijd burge meester van Krommenie is geweest, heeft de bijzondere raad van cassatie gisteren een gevangenisstraf van 18 jaar opgelegd. J. was in beroep gegaan van het vonnis van het Amsterdamse bijzondere hof, dat hem tot 15 jaar had. veroordeeld. Verhuiswagen met lading voor Nederland in zee Volgens het Deense ministerie van marine is in de bocht van Koege een meubelverhuiswagen drijvende aange troffen. De scheepvaart is voor het ge vaar hiervan gewaarschuwd. Deze wa gen Je overboord gespoeld by transport op een Nederlands motorschip tussen Kopenhagen cn Kiel. Het voertuig is geladen met voor Nederland bestemde De op het BMHC-terrein te Bloe- mendaal gespeelde wedstrijd tussen het Nederlandse toer-elftal „Skunks" en het team van de Oxford Univer sity, eindigde in een 2—2 gelijkspel. TIJDELIJK OPKLARINGEN Weersverwachting, gel dig tot Woensdagavond. Krachtige tot matige Zuid tot Zuld-WestcliJ- ke wind. Zwaar bewolkt met opklaringen en en kele plaatselijke buien, Later Iets minder zacht. 15 December: Zon op 8 42. onder 13 29. Maan op 15 21. onder 7 53 13 Dec Hoog water te Rotterdam Je tij 3.33 uur. 2e tij 15 46 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1