Republiek wil nieuw gesprek met Nederland openen HET ROTTERDAMSCH PARCÖL C.v.G.D. toont ernstige bezorgdheid Zware explosies wekten slapend Yeenendaal Ministerraad vergadert Zwitserland gaf ons goud nog niet terug Vredescontact tussen Israel en Transjordanië Van 's middags één uur tot 's nachts één uur... EEN „DOMINION" INDONESIË? CvGD naar Djogja „Alleen communisten zouden belang bij nieuwe oorlog hebben" „Mogelijkheid tof grote onrust in Indonesië Charles Philip Arthur George Costa^Rica .bindt strijd aan met invaller Chemische fabriek van VanSchuppen, door felle brand verwoest Brandweer stond voor moeilijke taak Verhoging tabaksaccijns goedgekeurd Engeland, Nederland en België gewaarschuwd Lekke band? Geen nood meer! Liga ontstemd over koning Abdoellah ...sprak de Tweede Kamer over de begroting van OnderwijsKunsten en Wetenschappen Versobering nodig, zegt minister Nederlandse rijnaak smokkelde sigaretten Twee derde van „Krnpp' blijft intact V ereenvoudiging in de distributie Weerbericht .Woensdag 15 December 1948 led en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. <59300 Abonn.prljsi per week 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No, 293 Uitgave N.V. Da Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur» B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker 1 Republiek Indonesië is bereid, de onderhandelingen met de Nederlanders te hervatten. Dr.Soemitro, de republikeinse vertegenwoordiger bij de UNO, heeft gisteravond te Washington bekend gemaakt, dat hij zojuist van zijn regering Instructies had ontvangen om te verklaren, dat de republiek bereid was tot nieuwe onderhandelingen met Nederland. De Commissie van Goede Diensten was hiervan op de .hoogte gesteld, zo zei Soemitro. Op welke basis de republiek het overleg wil hervatten, was uit de berichten van gisteravond nog met op te maken. Het Franse persbu reau AFP meldde, dat premier Hatta aan Cfichran, 't Amerikaan se lid van de Commissie van Goe de Diensten een brief had over handigd, waarin de republiek zich bereid verklaarde, de Nederlandse souvereiniteit over Indonesië te aanvaarden. Associated Press zegi echter in zijn bericht uit Washing ton, dat de republiek dezelfde in terim-status ten opzichte van Ne derland wenst als het dominion In dia ten opzichte van Groot-Brit- tannle. Soemitro, die in de ochtend van gisteren persoonlijk de médedelingen van 'de republi keinse regering over de laatste ontwikkeling had overhandigd op -het Amerikaanse departe ment van buitenlandse zaken, zei dat men daar „zeer vol daan" was over het nieuws. jjSoemitro deelde gisteravond zijn nieuws aan de pers mee. Hij was eerst van plan geweest, een hartig woordje te spreken over de op han den zijnde dreiging in Indonesië, maar had intussen de nieuwe in structies van zijn regering gekre gen. De reden van de nieuwe repu blikeinse stap was, dat alleen de communisten er wel pij zouden va ren, indien opnieuw oorlog in In donesië uitbrak. Hetgeen m Indo nesië geschiedt, is van dusdanige aard, dat het in gehee] Azië reac ties teweeg zou brengen, aldus de republikeinse woordvoerder. Wat zich de laatste dagen op Ja va heeft afgespeeld, is uit de be richten van vannacht als volgt te reconstrueren: na het bekend wor den van. het Haagse besluit van Zaterdag heeft de Commissie van Goede Diensten zich tot Djogja ge wend met de vröag wat "hierna net- standpunt van de republiek was. Deze heeft toen schriftelijk enige verklaringen en verduidelijkingen gegeven waarover de C. v. G. D. zich zeer verheugd toonde. Zij stelde onmiddellijk de Nederlandse regering op de hoogte. Over de in houd van de verduidelijkingen gaf echter ook dr. Soemitro gister avond geen concrete bijzonderhe den. Wel wees hij in antwoord op een desbetreffende vraag, op de verhouding tussen India, en Enge land als mogelijk voorbeeld voor die tussen Indonesië en Nederland. Het is thans aan Nederland, de volgende stap te ondernemen, zo zei Soemitro nog. Vanmorgen vroeg Is de Commissie van Goede Diensten van Batavia mei de zogenaamde delegatietretn naar Diogja vertrokken. Alle commissieleden, bene vers het secretariaat hebben zich naar Djogja begeven. Alleen Nayaran van het secretariaat bleef te Batavia. Drie andere leden hebben de reis gisteren per jeep aanvaard. (Van onze Haagse redacteur) De ministerraad heeft zich Maan dag en Dinsdag langdurig met de Indonesische crisis bezig gehou den, Met betrekking fcot deze be sprekingen wordt het diepste stil zwijgen bewaard. Aangenomen wordt echter, dat het niet in het voornemen ligt op korte termijn tot het voortzetten der politionele actie over te gaan Alle mogelijkheden die zulks kun nen voorkomen, zullen zeker wor den aangegrepen. Dat de regering arbitrage als aanvaardbare moge lijkheid in overweging zou nemen, acht men hoogst onwaarschijnlijk. Ook voor de maanden Juli, Augus- en September 1949 is weer een be drag aan Zwitserse deviezen ten be hoeve van Nederlandse toeristen ter beschikking gesteld. Blijkens een speciaal rapport aan de Veiligheidsraad, heeft de Commissie van Goede Diensten iri Indonesië, nu de mogelijkheid van politieke overeenstemming kleiner wordt, niet het vertrou wen, dat zelfs de huidige* onbevredigende uitvoering van de bestandsovereenkomst gehandhaafd zal kunnen worden. De CfcunnUssie bevestigt de Nederlandse verklaring, dat in dit stadium onderhandelingen onder auspiciën van de C, v. G, D. nutteloos ztfn. In afwjjklng van de Nederlanders voert de Commissie als argument hier voor echter aan de „onverzoenlijkheid van beide partijen". De namen van het jongste Britse prinsje De zoon van prinses Elisabeth van Engeland, die vandaag wordt gedoopt, krijgt de namen Charles Philip Arthur George. Hij zal prins Charles van Edinburgh worden ge noemd. De prins komt na zijn moeder in aanmerking voor de troonsopvol ging. De laatste koning van Enge land die de naam Charles droeg, was konmg''Charles II (Karei), die van 1660 tot 1685 regeerde. Prinses Elisabeth en haar gemaal kozen de naam Charles uit „per soonlijke en particuliere overwe gingen". De tweede naam van de Baby, Phihp, is afkomstig van zijn vader, dia slechts een voornaam heeft. Er kwamen gisteren op Bucking ham Palace tal van telegrammen binnen en wel voor drie gelegenhe den: de doop van het nieuwe prinsje, de verjaardag van konmg George bü werd gisteren 53 en het feit, dat de koning 12 jaar geleden de troon besteeg. De ver jaardag va^n de koning is zonder officiële plechtigheden gevierd. De officiële gebouwen vlagden en in Hyde Park werd een salvo van 21 kanonschoten afgevuurd. 's Komngs toestand was zover verbeterd, dat hij kon aanzitten aan een famïlielunch. Op Bucking ham Palace wordt verteld dat de konmg, die slechts de allerdrin gendste staatsstukken behandelt, veel detective-romans leest" en veel met de koningin het spelletje „bo ter. kaas en eieren" speelt, dat de koningin hem een jaar geleden leerde. De koningin wint meestal/ wordt er bij verteld- RegerlngsstrJjdkraehten van Costa Rica hebben de strijd aangebonden met de troepen dte enkele dagen geleden uit Nicaragua het land zijn binnengeko men, zo melden de radiostations van Costa Rlea. De V S hebben zich bereid verklaard De zitting van de Verenigde Naties in Parijs is geëindigd. De deuren en hekken van Palais de Chaillot zijn gesloten, de vlaggen der Verenigde Vólken zyn neergehaald!. Hevige ontploffingen in de chemische fabriek van dc N.V. v.h. wed. D. S. van Scbuppen en Zn. hebben gisteravond om half elf geheel Veenendaal doen opschrikken. Door onbekende oorzaak bleek brand te zijn uitgebroken ïn een grote benzinetank. Een felle steekvlam had de bovenverdieping Van dit bedrijf in lichter laaie gezet. De nachtploeg, die om tien uur was opge komen, wist zich in allerijl uit de voeten te maken. Brandweercorpsen uit Veenendaal en vele andere plaatsen hebben deze ongewoon hevige brand hardnekkig bestreden, maar konden niet voorkomen, dat een groot deel van de fabriek uitbrandde. Het „goudconflict" tussen Neder land en Zwitserland is nog niet op gelost. Gelijk men weet hebben de Duitsers in de bezettingstijd grote hoeveelheden Nederlands goud weggesleept, die zü later in Zwit serland in veiligheid brachten. De Zwitserse regering heeft tot nu toe geweigerd dit goud terug te zen den. De Nederlandse regering pleegt nu overleg met alle betrok ken partijen om dit probleem als nog opgelost te krijgen. Zij zal deze zaak vast niet laten rusten. Zodra zij in een beslissend stadium is ge treden zal de minister van Buiten landse Zaken, In overleg met zijn ambtsgenoot van Financiën, waar schijnlijk inlichtingen verstrekken aan de Kamer. De regering heeft op dit ogenblik geen aanleiding om tot erkenning van de staat Israel over te gaan. Zij wenst nog een afwachtende houding aan te nemen, omdat de zaken daar in Palestina wel zeer ge compliceerd liggen. De mogelijkheden om familie in Duitsland te bezoeken zijn korte lings aanzienlijk uitgebreid. Voor De verwoeste chemische fabriek was de enige in Europa, die ver scheidene zeer waardevolle prepa raten fabriceerde uit wolvet. Zij had daarvoor het wereldpatent en haar producten werden over de wereld gevraagd. Nederland ver liest in dit bedrijf dus een belang rijke bron van deviezen. Onmiddellijk na de eerste explo sie werden de brandweercorpsen van Stichts- eir Gelders* Veenen daal gealarmeerd. Wetend, dat er in dit bedrijf grote hoeveelheden alcohol, benzol en benzine waren opgeslagen, spoedden de brand weerlieden zich met uiterste haast naar het fabrieksterrein. De brand woedde op het gebied van Gelders Veenendaal en nu deed zich' de Het bovenstaande is ontleend aan het rapport, dat de C.v.G.D. op 12 December overhandigde aan de Vei ligheidsraad en dat thans voor pu blicatie is vrijgegeven. De Commissie ziet in de huidige gang van zaken een verscherping van de factoren, dte reeds tot econo mische verslechtering, sociale woe lingen en algemene onrust leidden. Letterlijk zegt zij: „Vijande lijkheden op grote schaal, waar bij botsingen van georganiseer de gewapende groepen betrok ken zijn, zullen hiervan moge lijk het resultaat zyn". Vervolgens geeft het rapport een samenvatting van het Nederlandse en het republikeinse standpunt aan- faande de mislukking der recente espreJringen. De Nederlandse delegatie ver klaart: 1. De republiek mist daadwerkelijk gezag over haar troepen. 2. Het republikeinse standpunt ten aanzien van de hoge vertegen woordiger van de kroon en in het bijzonder van diens gezag over de troepen is fundamenteel on "erenigbaar met de Ne- derlundse souvereiniteit. 3. De republikeinse weigering om tijdens de interim-periode de Ne derlandse souvereiniteit te erken nen. maakt de basis-overeen komst, zoals deze door de repu bliek en de Amerikaanse gede- legeerdë in de C.v.GJD. wera op gesteld van onwaarde. Nadat de Nederlandse regering heeft vastgesteld, dat de bemidde ling van de C.v.GD. nutteloos is, zegt zij door de, loop der dingen ge dwongen te zijn geweest uitvoering te geven van het besluit tot instel ling van de interim-regering, zon- Eerste Kamer De Eerste Kamer heeft gisteren zon der hoofdelijke stemming het wetsont werp tot verhoging der tabaksaccijns «n uitbreiding van de lijst der artikelen vallend onder de weeldebelasting, goed gekeurd. De communisten wilden ge acht worden te hebben tegengestemd. De tabaksaccijns wordt dus hoger, automobielen, motorfietsen.' sportvlleg- tuigen, diverse meubelen, fototoestellen, haarden, portretfoto's, siervoorwerpen en tal van andere luxe-producten vallen nu onder de weeldebelasting. der deelneming daarin van de re publiek. De republiek stelt hier tegenover: 1. Wij hebben goodwill tot het uiterste getoond bij het doen van concessies aan de Nederlandse regering; 2. Bij de Nederlanders heeft niet de ernstige bedoeling voorgezeten door onderhandeling tot overeen stemming te geraken; 3. De instelling van een interim- regering zonder de Republiek is een schending van de Renville- overeenkomst en van de Neder landse verklaringen tegenover de Veiligheidsraad, f Als haar eigen zienswijze op de situatie die thans fs ontspan, spreekt de C.v.G.D. uit, dat door dp vorming van een interjatregering zonder deelneming van de Repu bliek het bereiken van overeen stemming door onderhandelingen ernstig wordt bemoeilijkt. Zij zegt: Dit zou tot grote onrust In Indo nesië knnnen leiden." Aan het rapport is een groot aantal bijlagen toegevoegd. mmmfJS'ra!HS3SS!3r%£? k% omstandigheid voor, dat vechten in Costa Rica. Deze commissie de brandweer van Utrechts Vee- gosteld door de raad van de organisatie van Amerikaanse staten die die dag te Washington zou worden gehouden, Engeland. Nederland en Belgie zijn er van beschuldigd, dat zy te zamen ongeveer een vijfde van een hoeveelheid van 100 000 ton alumi- nir.ni- en looöschroot, aangekocht met Marshall-dollars, aan het Ame rikaanse bedrijfsleven hebben ver kocht. De ECA heeft meegedeeld, dat de drie landen gewaarschuwd zijn, deze praktijken te staken, om dat anders drastische beperkingen zullen worden toegepast op de toe komstige aankopen van non-ferro metalen, die door de ECA worden gefinancierd. van nendaal eerst toestemming moest vragen om te mogen helpen. Daar door is enige kostbare tijd verloren gegaan. De beide corpsen zagen echter spoe dig, dat zij alleen de loeiende vuur haard niet meester konden worden Daarom nep men de hulp in van de corpsen uit. Ede, Barneveld cn Arn hem Ook de eigen fabriAsbrandweer deed wat zg kon Omdat spoedig bleek dat van het brandende fabrieksgedeeltc vrmvel nietr te redden viel, bepaalde men zich hoofdzakelijk tot het nat hnxr'cn van de reservoirs waarin de andere zeer brandbare vloeistoffen, wa- iei opgeslagen. Nog vreesde men het niet te kun nen houden, want de fabriek brandde te rukken Kun hulp bleek echter niet meer nodige Intussen was het vuur kilometers ver te zien Ujt verscheidene dorpen in de omgeving stroomden mensen naar Vee nendaal. Omdat deze mensenvloed het blussmgswerk in gevaar bracht zetten de politie en de arbeiders van de nacht ploeg de weg af Radicaal kon men pas Ingrupen, toen om kwart over elf de speciale schuiinblusploeg uit Arnhem arriveerde, terwijl de brandweer met tientallen slangen het vuur bestreed. Tegen twaalf uur deden, zich geen nieu we ontploffingen voor en om half één kon men vaststellen: ieder gevaar voor explosies ts geweken. Even later kon den de te hulp geroepen brandweer corpsen inrukken, omdat de Gelders- Veenendaalse ploeg het verder alleen af kon. Op het terrein van de brand was eep. groto Rode Krmsoloe* aanwezig, die gelukkig niet behoefde op te tri- den. De volledige colleges van Bïeri WT uit Veenendaal cn Ede waren "bij de brand aanwezig. Goed nieuws voor automobilisten en een nieuwe bron van deviezen dat kan de nieuwe Trav-o-flat (travel on flat), een Amerikaanse uitvinding, die thans hier wordt overgenomen, worden. Het apparaatje lijkt iets op een autoped, maar dan zonder verticale stang. Het heeft twee rubberwieltjes achter en éen draaibaar wieltje voor. Een automobi list, die zich gehandicapt ziet door een lekke band, kan het uit de bagageruim te van zijn wagen halen, voor de lekke band plaatsen en over een op een kruk as bevestigde korte loopplank het wiel met de platte band in het bekken ril den. Daarna kan hij zijn tocht naar huis of garage met een snelheid van 45 KM per uur voortzetten, waarbij het wiel met de lekke band zonder te draaien op de dne kielne wieltjes van de Trav-o-flat voortglijdt. De Amerikanen, dte zich niet op de export ven dit auto-accessoire wensten te werpen, hebben aan de Nederlandse firma Trav-o-flat N.V. de lieentierech- tcn verkocht, zodat Nederland thans kan trachten een exportmarkt te winnen. De apparaten worden gefabriceerd door de N.V. staalindustrie te Wyhe, die er binnen afzienbare tijd 50 000 per jaar hoopt te vervaardigen. In Februari worden de eerste opdrachten (13 000 alleen voor de Scandinavische landen) uitgevoerd. In Nederland zal het nog wel enige maanden duren voor men zich een Trav-o-flat kan aanschaffen. Alle Duitse krijgsgevangenen die zieh"nog~ih Frankfljkbevrnderir zullen' voor Kerstmis naar Duitsland terug keren. voirs m brand zouden raken was de nmp met te overzien geweest Enorme ontploffingen zouden dan gevaar heb ben opgeleverd voor een groot deel van Veenendaal. Daarom riep men ook nog de hulp in van de fabrleksbrandweer der Ritmeester-sigarenfabrieken ter wijl ook andere bedrtjfsbrand weren ge reed stonden om op het eerste sein uit Een woordvoerder van de Israë lische regering heeft Dinsdagavond tegenover een correspondent van Reuter gezegd, dat er contact tot stand was gekomen tussen Israel en Transjordanië na een Joods ver zoek om vredesonderhandelingen. De woordvoerder weigerde te zeggen op welk niveau het contact tot stand was gekomen. Zondag De End-cementfabrieken in Zuid-Limburg hebben een belangrijke concessie verkregen tot verdere afgraving van de Sint-Pietersberg, waardoor een jaarproductie van 600,000 ton cement gedurende btfna een eeuw verzekerd is. Het ministerieel besluit is genomen ondanks het ad vies van het Nationaal,Plan Bureau om de berg als nationaal monument zoveel mogelijk ongeschonden te laten. Een overzicht van de afgravin gen. Op de achtergrond een deel der End-fabrieken. In de bergwand zijn enkele grotten en gangen duidelijk zichtbaar. deelde de Israëlische commandant van Jeruzalem zijn Arabische col lega mede, dat verdere besprekin gen tussen hen gericht zouden moe ten zijn op een overeenkomst voor een wapenstilstand en later een permanente vrede. Geruchten over een contact tussen afgezanten van koning Abdoellah. en vertegenwoor digers van de Israëlische regering werden enige maanden geleden voor het eerst vernomen, doch toen door beide zijden officieel tegenge sproken. Volgens welingelichte kringen te Tel Aviv is de Israëlische regering hoopvol gestemd over de totstand koming van een regeling met ko ning Abdoellah. Men gelooft, dat Transjordanië ook vrede wenst, doch bezorgd is over de reactie van de Arabische Liga op eventuele vredesonderhandelingen tussen Is rael en Transjordanië. Een Israë lisch woordvoerder weigerde een bericht te bevestigen, volgens het welk een afgezant van de bevel hebber van het Arabische legioen kolonel Abdoellah el Tel Dinsdag een ontmoeting had met de Israëli sche kolonel Dayan in Jeruzalem. Kringen van de Arabische Liga te Cairo lieten vandaag uitkomen dat Transjordanië mogelijk uit de Liga zal word,en gestoten indien dat land blijft aandringen op uitroe ping van koning Abdoellah tot heerser over Palestina. Azzam Pasja, de secretaris van de Arabische Liga, deelde mede dat de raad van de Liga waarschijn lijk zal worden bijeengeroepen om dit vraagstuk te bespreken. Azzam Pasja deelde aan United Press me de: „Ik kan my niet voorstellen dat een zwakke minderheid zich tegen de meerderheid, die het bij het rechte eind heeft, zal kunnen blij ven verzetten". De heer Peters (KVP) drong aan op preventieva didactische controle op de uitgaven der lagere scholen. Geen organisatieplan Minister Rutten, ingaande op de gedachte van de heer Van Sleen ten aanzien van de toevoeging van een staatssecretaris, gaf te kennen, dat de minister eerst enigszins dc materie moet kennen. Hij betoogde, dat op zijn departement hard ge werkt wordt om de achterstand sinds de bezetting in te halen. Ver sobering der uitgaven moet ge schieden door zicht op de toekomst. Bezuiniging in cultureel opzicht acIiUe spr. verlies voor de-» toe komst. Een centraal orgaan met beperkte verordenende be voegdheid is een aantrekkelijk idee. maar een solide onderbouw is nog niet aanwezig. Ook als het een overkoepelend, coördinerend or gaan zou zijn, zouden nog verschil lende bezwaren onder het oog moe ten worden gezien. Voor vernyndenng van de kracht van de vernieuwingsdrift behoeft men z.i. niet bang te zijn. De mi nister verklaarde genegen te zijn te zoeken naar een mogelijkheid om de subsidiepost voor buitenge woon lager onderwijs aldus te ver delen, dat de opleiding der leer krachten beter wordt geholpen. Van de waarde van het kleute! on derwijs zeide hij volkomen over tuigd te zijn. Het kleuteron derwijs zou hy niet te zeer -rallen koppelen aan het lager onderwijs. Verplicht kleuteronderwijs is van hem niet te verwachten. Minister Rutten deelde verder mee, dat hy zoekt naar wat gedaan kan worden voor begaafde jongelieden. De bedoeling is de terugstorting van beurzen over een langer tijd perk uit te strijken. Hij zal nagaan wat er nog meer te doen zou zijn. De Tweede Kamer heeft zich Dinsdag van 's middags één uur tot 's nachts één uur bezig gehouden met de begroting van het departe ment van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. De algemene be schouwingen zijn afgehandeld, de afdeling „ministerie" is onder de hamer doorgegaan en met de be schouwingen over de afdeling „la ger onderwijs" was men vannacht zover gevorderd, dat dc minister aan het woord kon komen. Dat zal dan vandaag in de loop van de middag geschieden. Bij de algemene beschouwingen zei de heer Terpstra (a.r) van oordeel te zijn, dat de minister te recht een grondslagenwet voor bet onderwijs heeft afgewezen. Een on derwijsraad met verordenende be voegdheid achtte spr. met gewenst, Het kleuteronderwijs mist nog elke wettelijke regeling. Wijzende op de uitgaven voer leger en vloot betoogde de heer Gortzak (CPN), dat er met wordt gebouwd aan de jeugd, maar vermeld en vernietigd. Het kleu teronderwijs dient z.i. wettelijk ge regeld te worden. Spreker dien de een motie in, dat de Kamer, van oordeel, dat de gehuwde on derwijzeres als onderwijzeres met vaste aanstelling in de school ge handhaafd, respectievelijk be noemd moet kunnen worden. Een 2e motie vroeg de salaris sen van het onderwijzend perso neel, gelijktijdig en evenredig met die der overige ambtenaren om hoog te laten gaan, Testen Mevr. FortanierDe Wit (VVD) zei, dat de denkbeelden over vernieuwing, dcfor de minis ter aangeduid, haar wel kunnen bekoren. Zij beval psycho-teeh- nisch onderzoek aan om de zeer begaafden onder de leerlingen der zesde klasse te ontdekken. Da heer Van Sleen (Arb.) meende, dat een staatssecretaris op zijn plaats zou zijn aan het depar tement van Onderwijs, Beurzen Met voldoening zeide de heer W e 11 e r te hebben vernomen, dat de minister met voornemens is voorshands te komen met een ver andering van ons schoolstelsel. Het invoeren van Angelsaksische syste men met name zou hij niet geluk kig achten. De heer Stokman (KVP) bleek tegen een onderwjjs-orgaan met verordende bevoegdheden te zijn. De heer Krol (CH) pleitte voor volledig benutten van de gelegen- heid tot godsdienstonderricht. sterfgevallen, ongelukken, lange scheiding, hoge ouderdom, huwe lijksfeesten, erfenissen en emigra tie wordt reisvergunning verleend. De regering heeft haar eisen t-a.v. grenscorrectie niet vergeten. Zij heeft het vaste plan bij een eventueel met Duitsland te sluiten, vredesverdrag de grenscorrecties met klem maar voren te brengen. De Franse veiligheidspolitie heeft te Roxheim (nabij Worms) op eert Nederlands Rijnschip twintig ton Amerikaanse sigaretten in beslag genomen. Door deze aanhouding kwam de politie op het spoor van een wijdvertakte smokkelorganisa tie, die voor tientallen mil- hoenen guldens Amerikaanse sigaretten en buitenlandse de viezen heeft verhandeld. De Amerikaanse sigaretten wa ren te Antwerpen aangekomen. Vandaar werden zij zogenaamd io. transito naar Bazel gezonden, maar te Roxheim stonden de vrachtwa gens al klaar om de „zwarte" waar onder de handelaars te versprei den- Het onderzoek, geleid doot de veiligheidsdiensten, heeft aan het licht gebracht, dat een der voornaamste leiders van de smokkelbende een zekere Schlupp is, een reder uit Ba zel, directeur van de scheep vaartmaatschappij „Rhenus". De organisatie had eveneens vertakkingen in. Nederland. Volgens de veiligheidsdiensten te Mainz zou de opbrengst van de verkoop van de sigaretten op de zwarte markt gebruikt moeten worden om troepen en munitie te kopen voor de Haganah. Eind September is in de Franse zone een dergelijke zaak aan het licht ge komen. Ongeveer twee derde van het geweldige Krupp-coneern zal voor de Duitse economie bewaard blij ven. Generaal Bishop, de Britse commissaris van Noord Rijnland- Westfalen, heeft aan het ministerie van economische zaken van de staat een lusj«raMSsjJ®,J27 .{fbjlekm en werkplaatsen -Van Krupp, die voor de vredespraductie bestemd zijn. Nog 72 fabrieken cn 22 werk-^ plaatsen zullen gereorganiseerd* worden voordat zij door Duitse fir ma's worden overgenomen. Het res terende deel. dat bestaat uit zwaar beschadigde bedrijven, zal worden vernietigd. Een gemengde Brits- Amerikaanse commissie zal aanbe velingen doen over het toekomstig gebrvuk van 221 Krupp-fabrieken. Buitenlandse officieren in Nederland op bezoek In het kader van de Westelijke militaire samenwerking maken eni ge buitenlandse officieren een stu diereis oa. naar Nederland. Het doel van de2e reis is een indruk te krijgen van de productiemogehjk- icden in Nederland en demonstra ties by te wonen van nieuwe wa penen. Na de officiële ontvangst door de chef van de generale staf op diens hoofdkwartier te 's Gravenhage, he denmorgen. zullen zij een demon stratie bijwonen met licht lucht doelgeschut in de omgeving van Ermelo. 15.000 IS UIT In de 505e staatsloterij, 5e klasse, 15e lijst Is op nr. 21350 de prijs van 15.000.gevallen. In de periode van 20 December 948 t/m 12 Februari 1049 zullen de distributiediensten nieuwe bon kaarten voor de voedingsmiddelen uitreiken, tw. een bonkaart KA of LA 003 aan degenen, die in 1928 of vroeger geboren zijn. een bonkaart KB of LB 903 aan degenen, die ge boren zun in de jaren 3929 t/m 1944 m een bonkaart KD 903 aan dege nen, die geboren zijn in 1945 of la ter. Deze bonkaarten worden uitee- etkt tegen inlevering van de in- vissehngsbon van de bonkaarten, welke op 17 December in gebruik worden genomen cn wel een bon kaart KA of LA 903 tegen de inwis sel ingsbon van dc kaarten KA of LA 901, een bonkaart KB of LB 903 tegen de inwisselingsbon van de kaarten KB LB. KC of LC 901, een bonkaart KD 903 tegen de inwisse- Imgsbon van de kaarten KD of KE 301. Hieruit blijkt, dat de tegenwoor dige leeftijdsgroepen B en C wor den samengevoegd tot één groep (nieuwe B-groep) met de rantsoe nen van de tegenwoordige B-groep. Hetzelfde geldt voor de bestaande D- en E-groepcri, welke gecombi neerd worden tot een nieuwe D- groep. Nieuwe tubakskaarten Tegel yk met de uitreiking van dc nieuwe bonkaarten voor levensmid delen zullen nieuwe tabakskaar- ton worden uitgereikt. Deze uitrei king zal uitsluitend geschieden te gen inlevering van een bon van de tabaks- en diversenk aarten QA en QC 901, welke op 17 December as. m gebruik worden genomen. Tegen, inlevering van bon „Tabak 07" van dc tabakskaan QA 901 wordt eft tabakskaart QA 903 voor mannen, uitgereikt, tegen inlevering van de bon ..Diversen 30" van de diversen- kaart QC 901 een tabakskaart QC 903 voor vrouwen. Dat de V.S. het plan koesteren, in West-Dultsland weer een leger op de been te brengen, is gisteren met klem tegengesproken door Kenneth R y a 1, de Amerikaanse minister voor liet leger. Royal kwam gisteren per vliegtuig te Frankfort aan op een in spectiereis door Europa. In Duitsland zal hij met generaal Clay cn Averell i, Harriman. de ambassadeur van het plan-Marshall, besprekingen voeren over de Amerikaanse politiek In Duits land. KOUDER DES NACHTS Weersverwachting, gel dig tot Donderdagavond. Matige tot zwakke Wes telijke wind. Over het al gemeen weinig bewol king, bijna overal droog weer met in de ochtend Plaatselijk mist. Veel kouder des nachts met op enkele plaatsen lichte nachtvorst. Overdag iets kouder dan vandaag. 16 December: Zon op 8 43. onder 15 29; Maan op 16 04, onder 917. 16 Dec Hoog water te Rotterdam: le tij 4 21 uur. 2e tij 16 31 uut.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1