STADSNIEUWS Kunnen kleine landen hun techniek op peil houden? De wethouders leverden vlotte antwoorden DEKENS 1IMÉIÉ ...op n SOLIDO* „Flat te huur" bij Utile Dulci Gusto wint aan het schaakbord AGENDA Paralus hengelaars Wedloop naar steeds grotere apparaten stelt hoge eisen Inaugurale rede van Expositie van Octave de Coninck Brand oo de Tamo geblust jprof. dr. ir. Heyn EenkluchtigeShaw Drie exposities in museum Boymans Ontsnapte moordenaar weer in arrest Op „Willem Barentsz" nu alles in orde Employé's Wagons-Lits veroordeeld SCHEEPVAART SCHIEDAM Coöperatie I.E.S. Flinke broodbezorger m 2 jWoensdag 15 December 1948 Wanneer <j,e opvoering van de thriller «Flat te huur" van Agaiha Christie, door de toneelvereniging Utüe Dulci Dinsdagavond in Musis Sacrum een verrassing heeft opge leverd dan was het wel het boeien de spel van Den Visser, een van de U.D. jongeren, die m haar creatie van de avontuurlijk aangelegde vrouw, die getrouwd met een mas samoordenaar en zelf bijna het slachtoffer van haar waanzinnige echtgenoot wordt, een zo pakkende verbeelding gaf dat de zaal m bijna angstige spanning de crisis met haar ontladen hoogtepunt zag na deren- Het was de verdienste van Len Visser, ate in Leen Bakker een met geheel van de planken losge komen^ tegenspeler vond. dat deze hoogte werd bereikt. Hei begin liet nu niet direct een. zo goede indruk na. Het spel van tinkelen was nog wat stroef en ook de lange dialogen maakten vlot spel onmogelijk. Bets Schmidt Crans-Hak was er in deze periode gelukkig om als een tante van de jongedame het spel telkens weer te doorbreken met haar gezonde hu mor. Gon kiaas'Geesteranus zagen wij wel eens beter op dreef dan in de kleine rol van de vriendin, die zy nu vervulde en die haar ten laatste samenbracht met mrv D. Visser en Hemd M. de Vries, welke laatste het buitenbeentje van het gezelschap werd door zijn te kort aan toneelervaring, kir. E. A. Co- kart en Jo Hoogendyk waren resp. de tuinman en het dienstmeisje in het mysterieuze buitenhuis. Na af loop kwam dr. Hoogendyk als ge woonlijk weer even op het toneel om namens de kinderkolonie U.D. te bedanken voor haar spel en om bloemen te overhandigen aan de dames. Terecht ging Len Visser met let merendeel strijken. Zaterdagmiddag is onder grote belangstelling de massaschaak kamp tussen, de Fa. Verschure en Co., Scheepswerf en Machinefa briek te Amsterdam en de Werf Gusto Fa. A. F, Smulders te Schie dam gehouden. Aan deze ontmoetingen, die twee maal in een jaar gehouden worden, is een wisselbeker verbonden. Zij hebben ten doel de band tussen het personeel van de Induslrieele Han dels Combinatie Holland (een ver eniging van zes scheepswerven in Nederland) nauwer aan te halen. Onder de aanwezigen in het ge bouw van Gem- Soc. Belangen te Amsterdam bevonden zich o.a. de directeuren de heren Verschure en rar, H, Smulders. -'NótraVPtirrng"heer Ver schure spraken nog de heren v. Nus en ÏToxner, voorzitters der resp. schaakverenigingen Verschu re en. Gusto. De kamp waaraan^ hoofdklasse spelers deelnamen, had een buiten gewoon spannend verloop. Eerst na het beëindigen der 31e partij begon Gusto uit te lopen. Totaal aantal borden 37, gewon nen door Gusto 20 partijen, verlo ren door Gusto H partijen, remise 3 partijen, eindstand: Verschure 15%, Gusto 21 De laatste zeven partijen werden gearbitreerd. Na de wedstrijd was er nog per soonlijk contact en werd aan Gusto de beker overhandigd met de bij prijs voor deze ronde. Mede dank zij de uiterst verzorg de voorbereidingen kan deze ont moeting zeer geslaagd genoemd worden- Slagers doen een beroi;> opU Slagers en slagersgezellen doen. een beroep op U. Nu de werktijden in samenwerking met de arbeids inspectie zijp geregeld, moet er na tuurlijk voor gezorgd worden, dat deze regehng ook wordt nageleefd. Daartoe kan. het publiek in belang rijke mate meewerken. Houd U daarom aan de volgende welge meende raad. Doe uw bestellingen een dag van tevoren, en wanneer U gewend bent het telefonisch te doen, vóór negen uur 's morgens. Op deze wijze krijgen de slagers geen nabe stellingen. Wanneer U zelf naar de winkel gaat, kom dan niet precies op het sluitingsuur. Zorg er dus voor dat de slagers precies op tijd kunnen sluiten. De slagerijen ziin geopend van acht tot éen en van twee tot zes uur behalve 's Maandags. Dan zyn ze de gehele dag gesloten. Burgerlijke Stand Geboren: Petronella. d v G Hops en C Verdoes, Schie 68; Wilhelmlna S, d v D' C Damsteeg en T E Gctnlag, Nassaulaan 15; Helens M, d v J A ScheuUer en W Scb aarman. Westpol- derstr 3; Pleter c, z v J D Wannee en F v d spek, Buderdijkstr *8« Cornells J J. z v A H de Klein en M Blomme- steUn, dr. Noletslr 1: Lucia L, d v L J Zwanenburg en A Brüklfng, Nieuwe Haven 235; Sophia J L. d v J den' Tuinder en D Slutjter. Vlaard dijk 323; Renée, d v Ju Koens en M V Simon. Hoerhavelsan 1; Leendert 3, z v M de Wit en T den Outer, dr Noletstr 1; Nicoïaas G A, z v P J v Beers en A J M Arkestöjn, Brugmanstr 22. Overleden: S P Risseeuw, 4S j, vr v M D Moes. van Be verens tr 48. Cricketcompetitie in twee afdelingen Het bestuur van de Nederlandse Cricket Bond heeft besloten de 1ste klasse competitie ia 1949 in twee afdelingen te splitsen, en wel: afd. a. A.C.C., Haarlem, H.C.C. 1 (ram)., H.C.C. 2 (rom),, H.D.V.S., Hood en Wit, Afd. b. Excelsior, H-B.S,, Kampong., P-W., Quick (n) Sparta, V.O.C., V.R.A., V.V.V.. De elftallen uit afd. A spelen on derling een hele competitie en bo vendien 2 wedstrijden tegen een b-elftal. -De b-elftallen spelen be halve de wedstrijden tegen a-elf tallen onderling zoveel wedstrij den, dat zij in totaal 12 maal in het veld komen. Voor P.W. zal slechts een tiental wedstrijden worden vastgesteld. Excelsior en Kampong zijn naar de le klasse b gepromoveerd. Concert: 16 December, Ryks-H.B,S.. 3 u: Een uur mu2iek. Piet Molenaar, cello -en Wim Hielkema, piano. 18 December. Passage-theater. 2 30 uur; Populair concert van USO. Solist Johan de Molenaar, plano. Toneel: 18 December, R.K. Volksbond, 8 uur: Kunst d. Oefening met „Boerenstryd". Films: Passage-bioscoop: Da. 2, 7, 9,30, Za. en Zo. 1.45, 4-15, 7, en 9.30 u: (Do.avond geen voorstelling): Fort Apache. (14 jr.). Op het to neel: Tonny en Ronny. Monopole; Da. 2, 7. 9, Za. 2, 5, 7, 9, Zo. 3, 5, 7, 9 u: „De wet van de zweep en Rivierpolitie. (18 jr.). Lezingen: 15 December, Geref. Jeugdhuis, 8 uur: Oost en West. Film over de Rubber. 15 December. Chr. Soc. belan gen. 8 u: ,.KL Babberspolder": Lezing met films voor volkstuin- ders. Feestavonden e. d. 15 December, Musis Sacrum, 8 uur: Toonkunst. Jubileum hr. H. B. van Syll. 15 December. Paslage-theater, fi.m. 12 u: Nachtfeest t.b.v. Mi litaire oorlogsslachtoffers. Bijeenkomsten: 15 December. Toonkunst. Ly ceum, 46.30 uur: Receptie t.g.v. 25-jarig jub. als toonkunstenaar v. Hendrik B. van Syll. 15 December. Ver, lokaal, 8 uur: Middenstanders-bijeenkomst. On derwerp v. bespreking; „De om zetbelasting en de winkelslui tingswet." 18 December, Volksgebouw, 3.30 uur: Receptie t.g.v. 30-jarig best. A.J.C. Sport: 16 December, Passage-theater, 8 uur: Uitvoering tg.v. 35-jarig bestaan D.OJEC 16 December, Sportfondsenbad, 7.30 uur: Zwemfeest schoolrwejn- men. curiam nibtv» lp het glldehuisje van de binnen huisarchitect Arno Zoetmulder, Lange Kerkstraat 34, wordt van 18 t«e.m. 31 December een expositie gehouden van tekeningen, aquarellen en schilderijen van Octave de Coninck, De expositie ral te bezichtigen zyn van 8-12 en van 2-5 uur. Op Zon- en feestdagen van 2-5 uur. Gelukkige naams verandering Ons wordt meegedeeld, dat met In gang van 1 Januari a.s. de naam van de Gemeentelijke Dienst voor Maat schappelijk Hulpbetoon wordt veran derd in die van ..Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken". Giro- en tele foonnummer blijven ongewijzigd. GEMEENTELIJKE PUBLICATIE Heropening Kippenbrug Ter openbare kermis wordt ge bracht dat de Kiopenbrug morgen (Donderdag 16 December) weer voor het verkeer zal worden open gesteld. ROTTERDAM De brand in de machinekamer van het motorschip Tamo, uitge broken tijdens het innemen van bunkerolie in de haven van Las Falmas, heeft men kunnen blussen door de motorkamer onder water te pompen. Maandagavond om half negen kon met pompen worden opgehouden. Het schip heeft 'n lading tarwe in bestemd voor Lissabon en .Ant werpen. Men vreest dat de lading in de ruimen 4 en 5 is beschadigd door het binnengedrongen water. Hiernaar zal een onderzoek worden ingesteld Wanneer de machineka mer is leeggepompt, zal ook, hier een onderzoek naar de schade wor den gedaan. De surveyor heeft aanbevolen alle lading uit de achterste ruimen te lossen om ae beschadigde tarwe van de gezonde te kunnen schei den. „Zullen de kleine landen, in de wedloop naar steeds grotere en duurdere apparaten en voortdu rend meer mensen ten behoeve van het fundamenteel natuurkun dig onderzoek op den duur niet in een hoek gedrukt en daardoor uitgesloten worden van de moge lijkheid hun techniek op peil te houden? luidde de vraag, die prof. dr. ir. F. A. Heijn dezer da gen stelde in de rede, welke hij uitsprak by de aanvaarding van zijn ambt als buitengewoon hoog leraar aan deTechnische Hoge school te Delft. Het apparaat, waarmee Rutherford in 1919 voor de eerste maal stikstofkernen tot zuurstof omvormde, kon men nog gemakkelijk in één hand houden. Tegenwoordig transmuteert men echter atoomkernen met behulp van apparaten, die uitgegroeid zijn tot gecompliceerde machines van geweldige afmetingen, aldus spreker. Waar moet dat heen? Als men de 10,000 ton machines, die tegenwoordig worden, gebouwd vergelijkt met de eenvoudige ap paraatjes, waarmee men dertig jaar geleden in de kernphysica werkte, vraagt men zich onwille keurig af waar dat heen zich ons- willekeurig af waar dat heen moet en hoe het toekomstige laborato rium voor de kemphysicus er over dertig jaar zal uitzien. Of zal het fundamenteelphysisch onderzoek daarbij een economische grens be reiken, waarbij het niet meer mo gelijk is de kosten van de beno digde apparaten en machines op te brengen? Want nu reeds kost de bouw van een proton-synchrotron een apparaat, waarin men proe ven neemt met de atoomsplitsing voor deeltjes met een energie van 7 milliard electronvolt 10 millioen dollars. Kleine landen kunnen zulke be dragen voor hun natuurkundige onderzoekingen onmogelijk op brengen, zodat het niet onwaar schijnlijk is, dat die landen wor den uitgesloten van de mogelijk heid hun techniek op peil te hou den, VLAARDINGEN Nadat gisteravond nog enige he ren van de diverse fracties hun bezwaren gelucht en hun wensen geuit hadden (dit waren de heren Den Admirant (SG), Walstra (P. v. d. A.), Hoorweg (P. v. «L A.), Snij ders (CHU), Brouwer (AR), en de Graaf (P. v. d. A-) en mevr. Kos ter-van Koon (CHU) en de burge meester de heer de Graaf een si gaar overhandigde als beloning voor zijn gevoel voor kortheid en tijd, kwamen de heren wethouders aan de beurt om de vragen en cri- tiek te beantwoorden. De wethou der van Sociale Zaken de heer Buis kwam. het eerst aan de beurt. Op zijn beleid was echter weinig critiek geweest en hij kon het dus met een sneltreinvaartje af. Hij kon echter niet nalaten om een felle aanval te doen op de heer Hoorweg, die naar hf] meende woorden had gesproken die geen steek houden. Deze had zich nl. af gevraagd of de werkzaamheden van het college wel goed verdeeld waren. De heer Buis betoogde, dat de wethouders worden gekozen door de raad en dat de raad er dus verantwoordelijk voor zou zijn. Ook de bewering van zijn partijge noot, dat het bijzonder onderwijs een bevoorrechte positie had, door dat deze scholen een schoolbestuur hebben, weerlegde de heer Buis. Hij wilde het batig saldo van een ton afschrijven op tekorten van achter ons'liggende jaren. De heer Jonker (bedrijven) maak te het nog korter. Hij verklaarde zich een voorstander van de stich ting van een middelenfonds. De heer De Bruin hield een kernach tige duidelijke rede, waarin hij de gestelde vragen achter elkaar be antwoordde. Het ziet er voor de woningbouw in 1949 niet rooskleu rig uit, aldus de heer De Bruin. Hij deelde de mening van verschillen de raadsleden dat particuliere bouw bevorderd moet worden, en wees erop, dat Vlaardingen hierin verder is gevorderd dan enige an dere plaats in Nederland. Wij moe ten echter voorzichtig zijn, want we mogen nog maar niet houwen wat we willen. Ook met het bou wen van montagewoningen moeten we voorzichtig zijn. De laatste spreker van gisteravond was de burgemeester Mr. J. Heusdens, die verklaarde, dat het geen wonder is, dat er verschil van mening be staat over de bestemming van het batig saldo, daar de financiële ex perts te Den Haag het hierover ook nog niet eens zijn. Mr. Heusdens deelde mede, dat B. en W, heden een voorstel zullen doen tot het aankopen van 2 Zweedse pavil joens om voor een reeks van jaren de moeilijkheden van huisvesting van Volksgezondheid op te lossen. Deskundigen zijn van oordeel, dat dit een grote verbetering zou be tekenen. Er moet echter snel besko ten worden, daar er slechts tot Maandag aanstaande gelegenheid bestaat toe te happen. Behalve de economische moei lijkheden zjjn er ook nog van an dere aard. Gietstukken van over de 200 ton kunnen in kleine lan den niet worden gegoten en be werkt. Bij de bouw van het Am- sterdame cyclotron werden reeds moeilijkheden van deze aard on dervonden. Verder wordt de grens van hét mogelijke bepaald door het aantal mensen, dat men beschikbaar heeft om met de apparatuur te werken. De grote machines vereisen name lijk een uitgebreide staf van spe cialisten en hulpkrachten. Boven dien zijn de waarnemingsappara ten zo gecompliceerd, dat ook hier weer een staf van specialisten en hulpkrachten nodig is. Een troost Een troost is evenwel, dat tot nog toe geen van de grote ontdek kingen op het gebied der kernphy sica is gedaan met behulp van grote machines, De eerste atoom- kerntransmutaties en de kunstma tige radio-activiteit, werden met eenvoudige hulpmiddelen door en kele personen ontdekt, zo besloot de nieuwe hoogleraar zijn rede. Het ongeveer vijftig ja« oude „Arms and tha man" van Shaw, dat Comedia hier gisteren onder regie van Johan de Meester voor de VU vertoonde, ditmaal eens on der de titel De Held en de Soldaat, is nog zo sprankelend of het verle den week geschreven was en zeker in staat een voor de Shawse ironie gevoelig publiek een zeer aangena me avond te bezorgen. Zoals men weet trekt Shaw in een Bulgaars milieu te velde tegen leugen en onwaarachtigheid, ge zwollenheid en vals heroïsme. Zijn spot met het militaire heldendom zou, na twee wereldoorlogen, voor velen misschien kwetsend kunnen zijn, maar het is ook hier de toon die de muziek maakt, heeft regis seur de Meester vermoedelijk ge dacht. Zo zou het tenminste te ver klaren zijn waarom hij het stuk sterk naar de klucht getrokken heeft, vrijmoedig omgesprongen is met de uitvoerige regie-aanwijzin gen van de auteur en blijkbaar zijn spelers tot charge heeft geïnspi reerd. Aldus opgevoerd wint de zaak aan gemoedelijkheid en aan het kluchtig-grappige stoot men zich minder gauw dan aan het vlijmend satirieke, Guus Hermus als Sergius char geerde wel het sterkst, maar hij speelde de rol met een kostelijke humor en wassteeds zeer verma kelijk. Evenals Hans Bentz van den Berg, die Bluntschli, de ratio- neel-romantisohe Zwitserse be roepssoldaat, voortreffelijk en geestig gestalte gaf. Voor Ank van der Moer, nauwelijks hersteld van/ een angina, werd clementie inge roepen, maar zij speelde de zeer vrouwelijke Raïna prachtig genu anceerd van toon en zeer char mant. Ellen de Thouars verving Lous Hensen in de temperament volle Louka heel verdienstelijk. Er was een gezellig gemoedelijke Ma joor Petkoff van Jules Verstraete en een vervaarlijke mevrouw Petkoff van Jopie Tourniere. John Soer speelde een prachtig cynische Ni- cola. Een leuke voorstelling in een fantastisch, door de Meester ont worpen décor. D. Roodenburg Vermaat. In het museum Eoymans zullen, gelijktijdig met de tentoonstelling van oude tekeningen op Vrijdag-' avond 17 December twee andere tentoonstellingen geopend worden. In het prentenkabinet: prenten naar Hieronymus Bosch en Pieter Brueghel de Oude, uit de verzame ling van dr. J. C. J. Bierens de Haan. In de afdeling der moderne schil derkunst: werk van levende Ne derlandse schilders en beeldhou wers: Charlie Toorop, B. van der Leek, H. F. ten Holt, J. Raedecker, J. Wiegers, K. van Veen, W. Oepts, E. Fernhout en M. Andriessen. De ze tentoonstellingen zullen- even eens tot 1 Februari 1949 duren. De BNOP dringt aan op duurtetoeslag De bond van Nederlands Over heidspersoneel heeft in een adres aan de gemeenteraad te Rotterdam van een duurtetoeslag. In het adres toont de BNOP aan, dat de prijzen op de wereldmarkt nog immer stijgen, zodat niet te verwachten is, dat door goedkopere aankoop van grondstoffen een deel van de subsidievermindering wordt gevonden. Voorts wordt aan de hand van de regeringsverklaring, waarin ver hoging van de gas- en electrici- teitstarieven wordt aangekondigd, aangetoond, dat het verhalen van een ander deel der subsid+evermin- dering op de industrie op een on juiste voorstelling van zaken moet berusten. De toeslag wordt gevraagd voor alle mannelijke en vrouwelijke werknemers in dienst van *}e ge meente, dus ook voor hen, die jon ger zijn dan 23 jaar of een hoger salaris verdienen dan f 71.per week of f 308.-— per maand. „Fluffy" vervangt Ilse Meudlner De voorstelling, die de danseres Iise Meudtncr hedenavond in de Schouwburg zou geven, gaat niet door, In plaats daarvan speelt het Vrije Toneel (met Cor en Anton Ruys) „Fïuffy neemt de leiding" Een gedetineerde, die enige tijd Êeleden uit de strafgevangenis ie eeuwarden wist te ontsnappen, ia tn de nacht van Maandag op Dins dag weer gearresteerden terugge voerd naar de gevangenis, waar hij nog vier jaar wegens moord moet zitten. Van derelfde gevangenis is een bewaarder gearresteerd. Hy bracht tegen geldelijke beloning pakjes naar binnen. De afzenders waren over het gehele land verspreid. ..Streep er onder De minister van Sociale Zaken heeft volle aandacht gewijd aan de hygiënische toestanden aan boord van de „Willem Barendsz", zoals die in het boek van dr. A. Meichior zijn beschre ven. TJit de hem ter beschikking staande gegevens is gebleken, dat tijdens de reis de hygiënische toeftan den aan boord dikwijls veel te wensen over lieten. Deels was dit te wijten aan or ganisatorische cn tactische fouten, deels aan de kinderziekten van dit ruwe en moeilijke bedrijf, dat Neder land sinds eeuwen niet heeft beoefend. Verder aan de dwangpositie, waarin men in verband met de buitenlandse leiding en bemanning verkeerde. De verwachting, dat deze toestanden bij volgende expedities tot het verle den zouden behoren, is niet be schaamd. Een recent onderzoek, door de directeur-generaal van de Arbeid ingesteld :n samenwerking met de in specteur-generaal voor de Scheepvaart en één der medici van het staatstoe zicht op de Volksgezondheid, heeft dit volkomen bevestigd. De minister is van mening, dat er thans- aanleiding bestaat onder liet voorgevallene tijdens de eersfe expeditie ceri streep te zetten, De economische politierechter te Amsterdam beeft gisteren vonnis gewezen in de zaken tegen H. N. H., W. Fh.' A. K. en J. A. A. v. d. H. Dit drietal, resp. directeur, chef van het Amsterdamse bureau en kok bij de Compagnie Internatio nale des Wagons-Lits, had 2ich schuldig gemaakt aan het in- de zwarte handel brengen van voor de restauratiewagens bestemde levens middelen. De kok v. d. H., de hoofdschuldige, Werd veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenis straf van 2 maanden en 100 gulden boete. H. en K. werden elk tot 100 gulden boete veroordeeld,. Aangekomen schepen 34 December Mulan Calais Mublo Middelharois. ledig; Juan Ulueca Londen Vinke Waal haven, ledigt TVngeja londen Furness Meniehaven, suiker Lowestoft Trader Londen van* Es Merwehaven, ledig; Spnngcrag Landen Anth. Veder IJsel- haven. st.; Koningin Emma Harwich H. v HollandCelebes Dover RUnlloyd Waalhaven, ledig; Heika Manchester Ommeren Merwehaven. at.: Sherlngham Harwich Hud Pieters Lekhaven, st. 15 Decembet Prins Frederik Hendrik Montreal Anth Veder IJsselhaven 9tAmerican Defender Neiv York Rott. Oceaan. Mer wehaven. st.Cormoran Goole S.S.M. SpoorhaveH. kolen: Duke of York Har wich H. van Holland; Casana Kopen hagen Schellen Parkhaven St. Canopus Kotka Burger Useihaven st.; Vienna Harwich H. v Holland; Da Cos ta Newcastle SSM Merwehaven kolen Uuddeholm Liverpool Wagenbosg Waal haven, ledigAlbireo Buenos Ayres* Niev Goudriaan Lekhaven st. Vertrokken schepen 14 December Prinses Beatrix. Harwich: Norrex, Goole; Oostzee, Huil; Zwaluw Grimsby; Oranje. Hamburg; Falma, Cmtiansand; Alice, Londen; Kamerlingh Onnes, Ba tavia via Marseille; Sinus, Londen; Matlna, Swansea; Actief, Korsor; Fore land. Leith; Höllandia, Gothenburg; Fredor, Portsmouth; Peregrine Londen Peter. Emden; Nyroca, Southampton; Gaasterland, Leith: Kina, Sydney via Lissabon- Avon wood, Lissabon; Melro se Abbey, Huil; La Flache, Philadel phia; Horst, Exmoulh; Empire Parke- ston, Harwich! Deneb. Londen; Stad Vlaardingen, Narvik; Arnhem, Harwich. 15 December Elysian Coast, Newcastle- Pinguïn, Newcastle; Algemb. Rio de Janeiro via AntwerpenSlask, Gdynia; Beverwijk, Antwerpen Ellewoutsdljk, LondenSe- tas Newcastle. Wind Z.W. matige bries, lichte dei ning. bewolkte lucht. Troepen- en passagiersschepen naar en van Indonesië Groote Beer thuis pass. 14 het eiland Enggano n Port Said- Sibajak thuis 14 nam dwars v Hodel- da (Rade Zee)J- Waterman uitg. j> 14 vm Port Soedan (Rode Zee). Willem Buys uitg. p 14 vm Brothers (Rode Zee). Aan boord van het 9080 ton bruto metende Engelse motorschip Soudan, in 1948 gebouwd en eigen dom van de Peninsular and Orien tal Steam Navigation Comp. te Londen, dat Dinsdag van Kobe naar Rotterdam vertrok, heeft zich een ontploffing voorgedaan, waar door verscheidene leden van de bemanning gedood of gewond zijn. De Soudan is naar Kobe terugge keerd, t r Grote vaart Tehuis voor Joodse te Amsterdam geopend In Amsterdam is Dinsdag een te huis voor Joodse verplaatste per sonen geopend, waar thans 55 ge zinnen, voornamelijk afkomstig uit Polen, Hongarije, Tsjechoslowakjj e en Roemenië, onderdak hebben ge vonden Zij kwamen een jaar gele den naar Nederland en vertoefden tot nu toe in het Joodse jorfgens- tehuis aan. de Amstel. Hertog van Gloucester in ons land aangekomen De hertog van Gloucester, een broer van de Engelse koning, ia gisteravond op Schiphol aangekomen. Hij zal samen met prins Bernhard en prins Felix en erfgroothertog Jean van Luxemburg gaan. jagen in de omgeving van Het Loo bij Apeldoorn. Aalsum ca. 20 Jan van Dares Salaam ts A'dam verw.Arkeldljk ca. 24 Dec. v Galveston te A'dam verw,; Aldebaian n. Key West V O. 14 op 500 mijl Z.W. v Land's End; Arnedijk thuts 14 te Lon- golf v Aden verw. AardUk n. Batavia 14 op 240 mijl O.Z.O. v. Nantucket; AI- bireo p 14 nam. Wight, 13 nam. te R'dam verw,; Alhena p 13 Flnisterre n Rlo de Janeiro; Almdijk thuis 14 op 250 mijn O.N.O. v BermudaAmsteldijk p 14 Algiers n Alexandxië. Amsteikerk 12 te Port Harcourt. Berlage 33 v Kobe n Macassar; Bre da uitg. 14 v Antwerpen n Madeira; Boissevain 14 v Lorenio Marques n Durban; Bali n Halifax 14 op 330 mijl Z v FJores (Azorcn) Blommersdijk 13 v New York n R'dam. Ceram 14 v Kaapstad n East London; Congostroom 14 te Accra, 1 Drente p 34 nam 11 uur'Gibraltar ih Java; Delfshaven n R'dam 14 op 240 mijl W.Z.W, v Flnisterre. Friesland" thuis vertrekt IS nam. v Marseille Garoet uitg. 14 dwars van Belawan. 15 te Singapore verw.; Gordiaa 15 v Stamboul te Antwerpen.» Heclsum n Dakar en A'dam 14 op 500 mijl Z. v Cape Palmas; Hugo de Groot 13 van La Guayra n Maracaibo. Jttersum p 15 v.m. Casquets, 16 te R'dam verw. Japara 13 v Beyporc n Pacifickust, Kata Gede 13 v Soerabaja n Sema- rang: Koningin Emma 12 v Sao Lulz n Guadeloupe; Katwijk 14 te Skutskar; Kedoe thuis p 14 Perim n Suez; Kei- bergen 14 v La Goulette n Umuiden; Klipfontein 14 te East London; Kota Agoeng 14 v Singapore n Semarang. Lombok 13 v Soerabaja n Batavia: Lissekerk thuis 14 v Fort Okha n Mus cat; Laurenskerk thuis 14 v Madras n, ColomboLindekerje thuis p 14 Flnis terre n Havre, ca 20 Dec. te R'dam verw.; Leerdam n Boston Mass. 14 op 100 mijl W. v Scilly. Marken 12 New YorkModjokerto 15 v Antwerpen n Londen; Meliskerk 14 v Havre n A'dam- Muidnrkerk 14 te Port Amboim: Maaskerk thuis p 14 *s avonds Kaap Blanco n Plymouth; Meerkerk uitg. 14 op 550 mijl W. v Mi- mkoy; Maashaven 13 te Buenos Ayres. Nijmegen 14 v Genua n Huelva; Noor- dam thuis 14 op 300 mijl Z.Z.O. v Kaap Race. Ootmarsum p 15 v.m. Ouessant, 1" te R'dam verw. Fhrontls K te Singapore; Poelau Laut uitg. 14 nam. v Suez n Belawan. Roebiah 11 te SingaporeRondo 14 v Soerabaja n Macassar; Ruys 14 v Dur ban n Lorenzo MarqueS; Rijnland thuis nam. te Las Palmas. Sommeisdyk 13 v Belawan vla Co lombo r. New York; Sarangan 13 v Ta- coma n Manilla. Salando p 15 Flnister re n Savons; Socrates thuis 14 op 300 mijl Z.W. v LissabonStentor p 14 Bea- chy Head n TangerStad Maassluis p 14 's 'avonds Flnisterre n R'damSwar- tenhondt n Macassar 14 nam, dwars v DonggalaStad Haarlem 14 tc Savona. Tjjpondok 12 te Port Swettenham; Ta ra kan 13 v Semarang n Batavia; Tji. 5fidane 13 te Soerabaja; Tjitjalenka 14 v Amoy n Manilla; Tjibesar 14 ter rede v Semarang: Tjlbodas 14 v Hongkong n Mojl (Japan); Tjimenteng n Hong kong 14 op 500 miji Z.O. v deze haven Tjipanas n Port Said 14 op 420 mijl O. v Bermuda Tiberius p 14 Bonaire n Mobile; Triton n New York 14 op löfl mul Z. v Jacmel, Weltevreden 13 te Batavia, ca 14 Jan. te R'dam verw.; Waterland uitg. 14 te Santos. Korte vaart Aldebaran 10 te Goole- Antares 11 te Goole: Aglcna 13 tc Miadlesbro; Alcy one (Schothorst) 20 v Bombay. Boreïï? 11 te Mlddlesbro: Blue Boy 13 v Middlesbro rx Calais; Brem 13 te Lis sabon; Biervliét P 14 Holtenau n Gent; Bernisse 14 te Nykjobing. Cormoran 10 te GooleCasana p 13 Brunsbuttel n R'dam; Cornelia p io te StockholmCrescendo 12 tor JmmJ.ng- ham. Doggcrsdank 13 ta Brussel; Depa 11 te I'rederiksstad. Echo 13 te Belfast; Evertsen 14 van Hambrug n Emden. Frlso 13 v Antwerpen n VUsslngtfn. Geziena 10 te Grimsby: Glory 13 te Penzance; Glashaven p 14 Brunsbuttel n R'dam. Hagno 13 van Dublin n R'dam; Hee rengracht 13 v Londen n Antwerpen: HasKeriand 13 te GooleHebe Nobel 11 te Alloa (Houtman 12 te Honfleur. In Orde 13 te Den Helder; ibis 14 v Emden n Huil. Jacoba 13 te Londen; Java 14 v Ham burg n Kiel. Leny 13 v Lubeck n Middlesbro; Lies 13 v Zierikzee n Londen. blanca; Merwehaven p 12 Wight n Al giers; Madjoe 13 te Hansweert; Mars diep 13 v Zierikzee n Boston L.Mulan 14 v Calais n R'dam. aanvaring met Newport loodsboot, kreeg schade aan verschansing, Olwe 12 te Londert: Oud Beyerland 11 te Ro8slare schuilend. J Paraat 10 te Grimsby. Romeja 11 te Rochester. Sambre 11 te Londen; Sumatra 13 V Plymouth te A'dam, vertrok 14 n Delf zijl: strijpe 14 v Antwerpen n Gdynia. Thriantha 14 te Zaandam; Tyro 13 te Drogheda: Taurus 13 te Newcastle. Vrede 13 te Duinkerken: Vests 12 op de Tyne: Viking 33 te Middlesbro. Zeemeeuw 14 te Westervik. beefemd n A'dam: Zeehond 12 op de TyneZee land (SSM) 13 te Blyth. Tankvaart Ceronia 13 v Gerald ton n Mlri; Chama 13 v de Moesirivier n Singapore n. West Australië. Gadila p 13 Malta n Abadan. Macuba v Abadn n Mombassa 13 nam. dwars van Bahrein; Marpessa p 14 Coudeloupe n Berre; Mercuriu» 13 te Huil. Neerlndla 10 te Havre-, Nederland p 14 Perim n Bahrein. O mal a 14 vm. te Ras Gharib (Rode Zee) Papendrecht n Abadan -14 nam. te Port Said verw. Stanvae Pendopo 13 la Tandjong Oeban? Saroena 14 Natuna eiland n. Pladjoè. Tankhaven H 13 te Palembang, Woensdrecht n. Key v.o. 13 op 480 mijl N-O. v Flores (Axoren). Sfeepvaart Ebro p. 13 Terschelling n Londen. Flamingo 10 v Ader. n Sorong. Ganges met baggermolen p 13 Wight n Split; Hudson met 3 bakken 12 v Aden n Palembang; Humber n Maassluis 11 op 80(1 mijl W, van Colombo. SoeKalonting 13 te Thursday Eiland; Soekarame 12 te Southampton. Thames 5 te Recife: Tyne met-bag germolen en bak n Tandjong Frlok 13 op 1100 mij) W. van Colombo. Witte Zee met sleepboot 12 van Bay- onne n R'dam, Kethelstraat 10, Schiedam GEVRAAGD: Aanmelden dagelijks Orgel. Te koop gevr.: flink orgel. Brieven merk, reg., prijs: W. Foppeliers, Ma- rentakstraafc 57 a. Babycommode I 35.—, mooi felakt. nw; ombouw 27.50. ussenbroek, Edisonstr. Sla Pompstation. ONMIDDELLIJKE VERLICHTING VERBETERING verkoudheid Katoen. Half wol. Wol AABE en andere van 7,1C tot 68,— Pracht dessins Grote sort. Bedden enz. men hem v/ees op het belang van gezonde, witte tanden, ook van dichtbij gezien, dus op SOL1DOX, waarmee hij nu trouw zijn tanden poetst. Succes bles! niet uit, want.... zijn prettige, innemende [ach gaf de doorsfag voor z'n promotie! Poets Uw fanden geregeld met die heerlijke, frisse Solidox en Uw tanden mogen gezien worden. Ook van dicht bij! Solidox bevat Surinol (sulfo-ridn- oleaat), een kostelijk middel tegen tand steen voor 'c verkrijgen van gezonde, witte tanden. Koop nog vandSSg een tubeDe grote tube Is het voordeligst. KENT U OOK DE KRACHT VAN EEN gf[F®LACH?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 2