pp pi ft Rotterdam kan trots zijn op het nieuwe oogziekenhuis Koningin Neferieie /001 NU NOG... Wederopbouw in 'n impasse Inrichting voldoet aan allerhoogste eisen Ook voor plastische chirurgie Veemarkt Rotterdam Een sportpaleis in Rotterdam? BoRtiecechtec FRAAIE PAR00LKALENDER-1949 f 1.35 Adres aan gemeentebestuur van Rotterdam Hoge Raad verwerpt Lunshofs beroep DELFT EXPOSEERT - Op zoeknaar Hometrainers in Odeon Nog geen vorst! Provinciale Staten van Z.-Holland NOORSE EN DEENSE TEGENSPRAAK timet'f* Gebismureerb DE A VONTUREN VAN KAPÏTEÏN ROB: Het geheim van de tunnel Woensdag 15 December 1948 HET is niet overdreven te schrijven, dat de ramp van Mei 1940, Rotterdam het modernste oogziekenhuis in Nederland en misschien wel in Europa heeft „geschonken". Immers, de ver woesting van twee inrichtingen voor ooglijders leidde tot een fusie van de beide exploiterende verenigingen en uiteindelijk tot de bouw van het nieuwe, gemeenschappelijke ziekenhuis aan de Schiedamsesingel, dat hedenmiddag door burgemeester Oud is geopend. ziekenhuis op die plaats, was o.a. minister Ringers voorstander van het plan, het oogziekenhuis als een paviljoen bij het ziekenhuis te trek ken om daarmee de kern te vormen van een medische cité. Waren deze plannen destijds doorgegaan, dan stojnd het oogziekenhuis thans geïso leerd, aan de rand van de stad, ter wijl het nu prachtig centraal ligt, dicht bij de Geneeskundige Dienst en het toekomstige gemeenteziekenhuis op Diikzigt, wat een nauw contact mogeliik maakt." Meer als grapjè bedoelfe dr. Flieringa de gunstige ligging tegenover het amusements kwartier voor zeelieden, dat gedacht is op het grote terrein in de bocht van de Schiedamsesingel. Uit de historie De Rotterdammers zijn reeds ver trouwd geworden met het silhouet van het nieuwe gebouw, dat be kroond wordt door het smeedwerk van. de kunstsmid Gellings en de bete kenis van het werk, dat in het ge bouw zal worden verricht, symbo lisch manifesteert. Ronddwalend in het gebouw, dat zeer modern is ingericht, (wij komen hierop nog nader terug), valt het moeilijk, zich terug te verplaatsen in de tijd, toen de oogpa tien ten nog werden uitbesteed in particuliere huizen. In de 19e eeuw had je te Rotterdam twee verenigingen voor de behandeling van ooglijders. De oudste was de „vereniging tot het verlenen van hulp aan min-vermo- gende ooglijders in Zuid-Holland", die, nadat dr. De Haas zich in 1866 als oogarts te Rotterdam had geves tigd, in het jaar 1874 een oogzieken huis bouwde aan de Nadorststraat Oogarts dr. van Mol stichtte in la ter jaren de vereniging „Inrichting voor ooglijders". Deze laatste was feitelijk niet meer dan een polikli niek;* de patiënten, die verpleging behoefden werden in een door de vereniging gehuurde woning (het eerst aan de Jacobistraat; later aan de ÖÊldersekfcle), ondergebracht. In 1915 werd het eerste werkelijke oogziekenhuis geopend aan de Oost- molen werf, waar plaats was voor 50 patiënten. Dit ziekenhuis was een schenking van vrouwe Caroline Blankenheim, echtgenote van jhr. Van Nispen tot Fannerden. Noch het oogziekenhuis aan de Nadorststraat, noch dat aan de Oostmolenwerf overleefde de ramp van Mei 1940, Met echt Rotterdams élan werd ech ter reeds 14 dagen na de catastrofe door beide verenigingen een gemeen schappelijk hulp-ziekenhuis ingericht in een particuliere woning aan de Westersingel 107, da't tot op heden dienst heeft gedaan. De patiënten zullen nog voor Kerstmis verhuizen naar de Schiedamsesingel. De samenwerking van de beide verenigingen leidde tot een fusie en de oprichting van de „Stichting voor coglijders", Moedig begin Er zijn vele bouwplannen gemaakt tijdens de oorlog, maar slechts zeer Het nieuwe ziekenhuis, dat 101 bed-patiënteg lean opnemen, is be rekend voor een gebied, dat 1,2 mil- lioen bewoners telt en behalve de stad Rotterdam, ook haar wijde om geving omvat. Een afdeling voor plastische "chirurgie, in het zieken huis gehuisvest, biedt vele nieuwe mogelijkheden. Dikwijls komt het bij verwondingen aan de ogen voor, dat Ïok het gelaat beschadigd wordt, b.v. ij fabrieksarbeiders en soldaten. Oogarts cn plastisch chirurg (dr. Kaadsveld), kunnen nu elkander aanvullen in het nieuwe ziekenhuis. Voortbouwend op dit werk, zou bet zelfs mogelijk zijn te Rotterdam een revalidatie-centrum te stichten, zo als „Aardenburg" voor de militairen. Het Ned. Rode Kruis zorgde voor een volledig instrumentarium voor plastische chirurgie. Vijf Rotterdamse oogartsen zullen de vaste staf vormen van het oogzie kenhuis, terwijl tevens voor ieder ander oogarts-specialist de mogelij'k- heid wordt geopend om zijn patiën ten in het ziekenhuis te opereren en te behandelen. m.a.w„ de Rotter damse inrichting wordt, een zgrx. „open" ziekenhuis, waarvan tot he den slechts weinig voorbeelden, zijn in Nederland. Dc geneesheer-drrecienr, dr. H. J. Flieringa, die gistermiddag de pers in het nieuwe gebouw ontving, acht te dc opening van het oogziekenhuis, gunstig in zake Rotterdams verlan gen naar een Klinische Hogeschool. „Wij kunnen", zo zeide dr. Flie ringa, „thans reeds een moderne oogheelkundige kliniek aanbieden; wU hebben voorts in het Havenzie kenhuis ccn oplefding voor tropen artsen, bovendien een quarantaine- inrichting. die het mogelijk maken, dat de extra-universitaire opleiding ter hand genomen kanworden, De post, die hiervoor op de begroting is uitgetrokken (150 mille), opent ech ter vooralsnog weinig perspectie ven." „Het heeft maar weinig ge scheeld", aldus dr. Flieringa, „of het nieuwe oogziekenhuis was in Blij- dorp, ergens bij de Kanaalwcg ver rezen. Toen. er plannen waren voor de bouw van een groot gemeente- Advertentia 1. M. Totale aanvoer 2828. Vette koeien en ossen 450, Gebrtuksvee 653, Graskai- veren. 111, Nuchtere kalveren 236, Big gen 717, Veulens 10, Paarden 272, Scha pen 195, Bokken en geiten 166, Var kens 18. De prijzen waren als volgt: Kalf- koeieri 835730—630, Melkkoeien f 840—740—625, Vare koeien f 500—400 —350, Vaarzen 600425325, Pinken 425—300225, Graskalyeren i 215 155—100. Biggen 65—50—40, Hitten f 550—450300, Paarden, werk f 750- 550400, Paarden, slacht 1.20—0.95- 0.80 per kg. Kalf- en melkkoeien: aanvoer Iets korter, handel kalm, kalfkoeien Iets stijver ln prys. verder onveranderd. Vare koeien: aanvoer iets kleine;;, handel tamelijk, prezen als vorige week. Vaarzen en pinken: aanvoer korter, handel matig, prijzen van vorige week konden zich met moeite handhaven. Graskalveren: aanvoer kleiner, han del stroef, met geheel prijshoudend. Biggen: aanvoer iets korter, handel traag, prijzen van vorige week bleven met moeite gehandhaafd. Paarden: aanvoer klein, handel lui, tweede en derde kwaliteit slachtpaar- cten iets lager in prijs. Verder onver anderd. weinige kwamen in die tijd tot een begin van uitvoering. Tot die uit zonderingen behoorde het nieuwe oogziekenhuis aan de Schiedamse singel. Nadat architect ir. A. van der Steur in 1941 de eerste plannen had opgemaakt, kon reeds in April ")42 dc eerste paal geslagen worden. ie bouw zou gefinancierd worden uit de vergoeding voor de verwoeste panden, giften van stad- cn landge noten en een obligatielening. In Juni 1943 toen de kelderverdie ping gereed was gekomen moest de bouw op last van de bezetter stopgezet worden. Toen in Septem ber 1945 het werk hervat kon wor den, werd duidelijk, dat het geld on toereikend was om de bouw te vol- t9oien. De Herstelbank (het ministe rie' van Sociale Zaken), bleek ten slotte bereid, hulp te verlenen bij de financiering. Dit resultaat mag zeker voor. een groot deel worden toege schreven aan de activiteit van de bouwcommissie, bestaande uit de heren W. N. H. van der Vorm, voor zitter, H. G. J.'ter Marseh, ir. F. W. H. van Beuningen en dr. H. J. Flie- ringa. Het gebouw is uitgevoerd door de N.V. Aannemingsmij. J. P. van Ees- teren. als belangrijkste aannemer, terwijl de dagelijkse leiding van het werk, bij de heer W, Th. Born in deskrfhdige handen was. Een beeld van de fraaie recreatiezaal voor de zusters in het nieuwe Oogziekenhuis. Er worden weer stappen onder nomen om Rotterdam te helden aan een sportpaleis. Voorlopige besprekingen hierover hebben plaats gevonden op het raadhuis, waar men evenwel, bij onze pogin gen om er iets naders over te ver nemen, de grootste reserve be tracht. Men wilde ons wel mede delen, dat deze plannen de steun hebben van de Chicago-Skating Works, die eventueel ook de mate rialen pasklaar naar Nederland, naar Rotterdam zouden sturen. Zo als reeds gezegd verkeren de plan nen nog in het stadium van voor bereiding, misschien dat wij er over enkele dagen iets meer van kunnen vertellen. Het 9000ste schip in de Waterweg Kwam Dinsdag het 8000ste schip van dit jaar de Rotterdamse ha ven binnen, vanmorgen liep de Ne derlandse kustvaarder Da Costa komende van New Castle als 9000ste schip de Nieuwe Waterweg binnen. De Da Costa%geladen met kolen, cargadoor Scheepvaart en Steenkolen Mij. meerde in de Mer- wehaven. Vijft: :ien jaar voor man die zijn vrouw vergiftigde De Maastrichtse rechtbank heeft gisteren de 35-jarige schilder P. W. Ver schuren uit Ubach-over-Worms, die zijn vrouw, doof het herhaaldelijk toedienen van arsenicum vergiftigde, ten gevolge waarvan zij op 23 Januari van dit Jaar overleed, conform de eis veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. De 25-jarlge huishoudster E, Ha neeraaf, die beschul digd was van medeplichtigheid aan de ze daad, werd vrijgesproken. De eis tegen haar was 10 jaar. Nieuwe directeur RDM De buitengewone algemene ver gadering van aandeelhouders heeft tot lid van de directie van» de Rot- terdamsche Droogdokmaatschappij N.V. benoemd de heer ir. K. van der Pols, tot dusver onder-direc teur van deze vennootschap. Zaterdagavond half 8 zal in het Oostelijk Zwembad de tweede door de schoolzwemcommissie voor Rot terdam van de Raad voor de Licha melijke Opvoeding georganiseerde wedstrijd voor scholieren plaats vin den. Ook nu weer zullen tal van meisjes en jongens elkaar bekam pen. kunt IJ ln het bezit komen van de werkelijk Een voorname wandver- siering voor slechts De ParooIkalender-1949 is ge drukt op heel mooi papier en bestaat uit een 27-tal i prachtige fotoreproducties in. koperdiepdruk uitgev. Het kalenderbloc is be. vestigd op een stevig, in rustige kleuren uitgevoerd ^schild, formaat 25 x 35 cm. De Paroolkalender-1949 bevat prettige lectuur, wenken voor de huisvrouw, ver halen voor groot en klein, puzzles, prijsvragen, enz. De Paroolkalcnder-1949 stelt U in de gelegenheid om in het bezit te komen van waardevolle prijzen, zoals radiotoestel - stofzuiger dames- of herenrijwiel - vacantïetochten honden den boeken, enz. enz NU NOG Is deze waardevolle kalender verkrijgbaar De bezorger van „Het Rotter- damsch Parool" heeft een exem plaar bij zich. Vraagt TT even of ■hij de kalender wil laten zien? De kamer van koophandel en fabrieken te Rotterdam maakt zich ernstig bezorgd over de wederop bouw van onze stad. In een adres dat de raad van bijstand van deze instelling aan het gemeentebestuur van Rotterdam heeft gezonden, spreekt zij als haar mening uit dat do wederopbouw te kampen heeft met twee grote gebreken: 2ucht naar perfectionisme en overorgani- satïe. Men wijst er op hoe in andere gemeenten en. met name te Vlaar- dingen met kracht en succes aan de wederopbouw wordt gewerkt, terwijl in Rotterdam binnenkort geen bouwterrein meer beschik baar zal zijn. In vakkringen houdt men dan ook rekening met de mo gelijkheid dat volgend jaar in het bouwbedrijf reeds werkeloosheid zal heersen. Als voorbeeld van perfectionis me en overorganisatïe voert men aan de woningbouw in Oud-Ma- thenesse. Aan de voorbereidingen daarvan is reeds in 1943 begonnen. De bouw stokt' echter door orders en tegenorders. Er is geheid vol gens een der bestreden systemen. Thans gaat nien weer een "onder zoek instellen naar de doelmatig heid van die heiingen. Hoeveel tijd en geld gaat door dergelijke or ders en tegenorders verloren?, vraagt men zich af. Als tweede voorbeeld wordt ge noemd het wegbreken van de fun deringen van de verwoeste wonin gen aan de Schiedamseweg, omdat die niet meer aanvaardbaar wor den geacht voor de nieuwe wo ningbouw. De betrokken funderin gen waren echter pas twintig jaar oud. Tijd en zeer veel geld zijn met dergelijk werk gemoeid. Ook de bouw van de prefabricated wo ningen gaat hier aanzienlijk lang zamer dan elders, hoewel juist het Rotterdamse bedrijfsleven krachti ge initiatieven heeft genomen. Men vraagt zich af waarom thans niet mogelijk is wat in 1940 op zo gelukkige wijze tot stand werd gebracht door de heer Brau- tigam. De kamer van koophandel en fabrieken biedt het gemeente bestuur van Rotterdam aan het nodige overleg met haar te plegen teneinde met behulp van de haar ter beschikking staande deskundi- ge krachten op korte termijn van advies te dienen bij de wederop bouw van Rotterdam, die thans in een ernstige impasse verkeert. De Hoge Raad heeft het beroep van de heer H. A. Lunshof, voormalig hoofdredacteur van „Ei* seviers Weekblad", verworpen en dus het vonnis van de Amsterdam se rechtbank die dc heer Luns hof veroordeelde tot 10.boete bevestigd. Gelijk men weet was er een strafver volging ingesteld legen de heer Luns hof. omdat deze de notulen van Ling- gadjati had gepubliceerd e» daarna weigerde de bron te publiceren. Hij be riep zich op het beroepsgeheim voor journalisten. Het beroepsgeheim van een dokter of een geestelijke, zoals het bij de wet wordt erkend, is, naar het oordeel van de Hoge Raad. niet van toepassing op journalisten, omdat aan een journalist uit geheel andere overwegingen gege vens verstrekt worden dan aan een dokter of een geestelijke. Wanneer aan een journalist medede lingen worden verstrekt, waaraan een strafbare handeling is verbonden, heeft hij niet het recht aan de justitie de ge gevens te weigeren, <üe nodig 2ijn voor de vervolging van het strafbare feit. De Raad was verder van oordeel, dat de journalist zich ook niet kan beroepen op overmacht. De heer Lunshof had. aange voerd. dat de uitoefening van zijn be roep onmogelijk zou worden indien hij te naam noemde van degene, die hem e notulen had gegeven. De Raad ver klaarde. dat de heer Lunshof zich door te publiceren vrijwillig in die situatie had geplaatst. Hb wist, wat de gevolgen van zijn publicatie zouden zijn. Een groot aantal schilderijen en beeldhouwwerken is te zien. in het Prinsenhof te Delft op een tentoon stelling, die is ingericht ter gele genheid van het 25-jarig bestaan van de Kunstkring Delft. In het zelfde gebouw wordt om streeks half Maart een zending beelden yan de kathedraal van Strassbourg verwacht. Na de ten toonstelling van Oosterse tapijten zal deze expositie van zeventien beelden worden geopend op de beeldenzolder van het Prinsenhof; het zijn de originelen, die wegens het gebrek aan ruimte nog niet in het museum te Strassbourg konden worden tentoongesteld; de beelden van het kerkgebouw zijn copiocn. Bovendien zal de tentoonstelling schilderijen van vroeg-Duitse meesters, zoals Grünewald en Grien, en de werktekeningen van de "Domkerk bevatten. Terzelfdertijd toont het rijksmu seum „Huis Lambert van Meerten" dat in de onmiddellijke nabijheid van het Prinsenhof is gelegen, Strassbourgs aardewerk. Biljart-wedstrijden Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van. de biljartvereniging „Eureka" worden in het clublokaal Bilderdjjkstraal nederlaagwedstrij den gehouden. Als hoofdprijs is hieraan een beker verbonden. In lichtingen 'warden verstrekt aan het clublokaal. 60 ballen wildwedstrijd De superklasse is gelijk gebleven. De seniorklasse is eveneens gelijk gebleven. In de juniorklasse: Mevr. v. d. Jagt 421 hout 80 treffers; C. v. d. Watering 388 hout; W. F. van Gorp 384 hout; Zoellner 380 hout; Verzylberg 377 hout; H. Gerarda 372 hout; Mevr. Leyerweerd 38D hout; P. van Leeuwen. 368 hout; P. de Wilde 366 hout; P. de Zeeuw 362 hout. DRONKEN CHAUFFEUR Een wachtmeester van dc rijkspo litie reed Dinsdagavond op de Haag- weg achter een auto die over de weg zigzagde. Tot drie maal toe gaf hij een stopteken, maar de automobilist reed door. Op de Aelbrcchtskade wist de wachtmeester de wagen ten slotte tot stoppen te dwingen. Dc be stuurder M. M. de B. uit Dordrecht was zwaar beschonken. Hij is opge sloten dn het hoofdbureau. Dck. auto is in beslag genomen. No. 17 Jean wipte handig de portiers loge binnen en Bill en Peter, die er langs slopen, hoorden hem vragen of monsieur Duval thuis was. Het was donker in de gang en het rook in het trappenhuis, zoals in duizenden Parijse huizen: naar vocht /en knoflook. Voor de deur van de kamer aan detvoorkant van do tweede étage bleven zij staan. Peter boog zich voorover ojn te luisteren, maar stootte daarbij met zijn crick tegen het hout Meteen hoorde hij zware stappen. Peter duwde de crick in Bill's handen, schoof hem een pas terug. De deur werd opengerukt en een grote man in rijbroek en laarzen torende als een machtig silhouet in de opening. „Wie is daar?" Peter had de regenjas nog kunnen opendoen en hij stond daar als een zeegroene reclamezuil. „W;e bent U?" riep de man. „Ik ben een buurman," ze!' Peter en kwam naar voren, zodat hij de man in het gelaat kon zien. Er klonk een andere stem uit de kamer: „Fritz, wie is daar?" Toen begreep Peter, dat hij aan hefc goede adres was. Deze stem had een Pruisisch: accent. „Ik kooi voor heer Kubelin," zei hij. De man voor hem ging een stap terzijde, Peter schoof naar binnen en meteen werd de deur achter hem gesloten. Er waren twee mannen in de ka mer. De andere had zijn jas aan en een ijüed op; een koffer stond naast hem. „TT bent doctor Munnik," zei hij" avontuur van Peter Munnik, door 3. A. Ages langzaam en hij begon zijn hand schoenen .uit te trekken. „U komt juist op tijd, over vijf minuten zou den wij weg geweest zijn. Juist op tijd om even afscheid van U te nemen. Ik hoorde gisteren uw voor treffelijke redevoering aan. Ik zat naast doctor Kubelin en had toen al moeite het licht van uw ogen niet terstond, uit te blazen Ik zal dat nu doen." De man trak een revolver uit zijn jaszak. Op dat ogenblik kraakte de deur open en stormde Bill binnen, de crick in zijn hand. De Duitser wendde de loop van zijn revolver van Pciflr af cn richtte die op Bill. Toen schoot Peter's voet uit en zijn leren pantoffel raakte het wapen. Een schot ging af, rakelings langs Bill, door de deur en meteen suisde de crick door de lubht tegen het hetofd van de man. „Prachtig teamwork!" brulde Bill cnhij dook op dc wankelende Duitser. Maar zijn langzame rot- genoot was in beweging gekomen. Fritz greep een stoel en liet die op Bill's rug neerkomen. Bill kreunde, draaide zich naar zijn nieuw© vijand en kreeg toen een trap in zijn len denen van de liggende Duitser en tuimelde met een dwaze blik voor over. Peter, die nimmer vlug in het ge. vecht was, kreeg plotseling een in geving en hij greep Fritz in zijn [ange geplakte zwarte haren, zodat de man schreeuwde van pijn. Ter wijl hij Fritz's hoofd over de dikke nek achterover trok, keek hij vlug om zich heen, waar de revolver ge vallen was Hy zag bet wapen on der het bed liggen. Hij Het Fritz los en deed een sprong- naar het bed. Hij grabbelde naar de revolver, kreeg een trap, schoot omlaag, draaide zich om en keek onder het bed de kamer in, de revolver in zijn hand. Hij zag Fritz' laarzen juist in het duister van de gang verdwijnen en de ander met de koffer ln zijn hand achter hem aansnellen. Hij richtte het wapen, maar juist op dat ogenblik kwam Bill steunend overeind. Peter aarzelde, hij kon nu niet schieten, maar toch kreeg hij nog een moment een kans: hij haal de de haan over, de Duitser schreeuwde, liet de koffer vallen cn was ook 3n de gang verdwenen. Pe ter kon gaen tweede keer schieten, want Bill's zware lichaam stond nu vqpr de deur. „Bliksems!" brulde hij. „Wat moet jij daar?" (Wordt vervolgd) KOPPELVERKOOP „U schrijft, dat de politie streng gaat optreden tegen de koppelverkoop" schrijft een onzer abonnó's. zelf kruide nier. „Maar het zou onbillijk zijn. wan neer de politie alle detailhandelaren over dezelfde kam schoor. Ook de bona fide handelaren doen aan koppelver koop. Zij zijn hiertoe wel verplicht, om dat de grote fabrieken hetzelfde doen. In ons vakblad kan men regelmatig ad vertenties aantreffen, waarin de fabrie ken ons artikelen aanbieden, die schaars zijn cn waarnaar dus bij het publiek veel viaag bestaat, maar.... wij moeten er andere bijnemen Wan neer wij kindermeel willen hebben, kunnen wij dat alleen krijgen, Indien wij eenzelfde of nog grotere hoeveel heid rijstgrics en klndertaloem erbij ko pen. Uitsluitend advocaat kunnen wij ook nu, met de Kerstdagen in zicht, niet krijgen. Onze leveranc'era kunnen en willen wij niets verwijten. De koppelverkoop zal wel noodzakelijk zijn, zolang som mige artikelen schaars blijven. En in dien men van overheidswege iets tegen de koppelverkoop wil beginnen, moet men nicl de bona-fide winkeliers gaan straffen l" KRUIDENIER Zondag zal de R. V. Dc Rotter damse Leeuw in de grote zaal van Odeon een invitatie hometrainer wedstrijd organiseren -over twee maal I km. Deze wedstrijd, die oor spronkelijk bedeeld was als kam pioenschap van Nederland voor de clubs (clubkampioenschap) mag als zodanig niet worden verreden, al dus de N.W.U. Intussen hebben, in geschreven André de Korver, P. v. Gerven, J. Sins. H. Breedveld, A. Roos. Van de Rotterdamse clubs noemen wij Apollo, Feyenoord, Pedaalrid ders en De Rotterdamse Leeuw. Uit Utrecht, Brabant. Zuid- en Noord- Holland komen de clubs om de ere-pabn strijden. De Zwaluwen elftallen gekozen De beide Zwaluwen-elftallen, die Tweede Kerstdag te Rotterdam en Amsterdam tegen respectievelijk het Rotterdams en het Amsterdams elftal zullen uitkomen, zijn als volgt samen gesteld Het elftal voor Amsterdamdoel; de Mimck (Sittardse Boys); achter: Möh- png (Enschede) en Schijvenaar (EDOl; midden: Van Zijl (DOS), Visser (DOS) en Dijkgraaf 4AGOW); vqor: jfan den Hoek (Feyeijoord), Schaap (Gooi), Langclaan (HBS), Timmermans (ADO) en de Harder (VUC). Reserves Lasschuit (EDO)': Hanse (RCH). van Meerwijk (SVV) en Schrumpf (SW). Het elftal voor Rotterdam: doel; Sans (BW): achter: van Oord (Vole- wijekers) en Advocaat (DFC); midden: Bicsbroek (RCH), Holtappel (Quick), den Haag, en Hooge (FSV); voor: Heyster (Hennes DVS). Rijvers (NAC). Langenberg (BW), van der Weert (\Vageninf,en) en. Clavan (ADO). Wereldkampioenschap tafeltennis in ons land De Nederlandse Tafeltcnnisbond heeft de internationale organisatie, de ÏTTF, verzocht in .'P51 de wereldkampioen schappen tafeltennis in ons land te mo gen organiseren, De I.T.T.F. heeft hier in toegestemd Maar daar zich moei lijkheden van financiële aard kunnen Voordoen bij een dergelijk kostbaar tournooi, is een definitieve beshssmE nog niet gevallen. Om de schaaktitel van Sovjet Rusland In de beslissende partij om de eerste plaats van het schaakkampioenschap van Sovjet Rusland hebben Kotof erj Bronstcfn rémise gespeeld. Zij "behaal den ieder 12 punten uit een hoogst mo gelijk totaal van 17 en zullen nu elkaar binnenkort andermaal ontmoeten ln een partij om de eerste en de tweede plaats. De jange FoermanMIt Leningrad eindigde als derde met 30% punt. Kleine wanklank Niet minder dan vier mannen en twee vrouwen waren meegekomen met deze Pieter om te getuigen in zijn zaak. Zij allen waren Pieter heel wel gezind, zij behoorden tot zijn beste vrienden en kennissen en die bewuste avond waren zij Fie- ters gasten geweest bij de gelagen, die de gelukkige man in verschil lende café's had gezet, Pieter, moet u weten, had in de loterij een aardig prijsje gewonnen wel enige honderden guldens waren, zomaar zonder moeite of arbeid ui zijn zak gevloeid en dat verheugds Pieter, die het altijd maar schraal tjes gewend was, zozeer, dat_ hij enige intimi uitnodigde dit buiten kansje eens rijkelijk te besproeien. Je ken de hele avond gebruïke wat je wil, had Pieter gezegd, 't is al lemaal voor mjjn. Nou, dat was een groot feest ge worden. De feestploeg was gestart in Pieters stamcafé en toen ae stemming er al spoedig inzat belde de gastheer een taxi op, die het ge zelschap naar een andere zaak moest brengen. Al ver over twaal ven kwam die zelfde taxi, die over al als een hond voor de deur ge wacht had, het van vriendschap stalende en zingende clubje weer bij het punt van uitgang afladen. De feestgangers waren inmiddels zeer vrolijk en luidruchtig gewor den, maar de stemming onderling was zo voortreffelijk en aanhanke lijk, dat de kastelein van het stam café geen enkel bezwaar had gehad de reeds tamelijk oververzadigde mensen vrolijk verder te tappen. Pieter, noch een van zijn gasten kan er hier een verklaring voor vinden, waarom de gelukkige prijs winnaar opeens van een gemoede lijk roezig feestvarken veranderde in een zeer kwaadaardige prikkel bare driftkop, maar het was ge beurd, Er had daar in dat café een rustig mannetje alleen aan een tafeltje'gezeten. Pieter, in zijn ma teloze verbroederingsgezïndheïd en koninklijke royaliteit, had het man netje om de hals gevat en getracht hem mee naar de tapkast te trek ken om hem te laten delen in het geluk en de vreugde -der anderen, op zijn kosten natuurlijk. Het man netje echter had helemaal geen zin gehad de stap uit zijn konie-hel- derheid naar de bierroes te doen. Misschien had hij zijn bezwaar tactischer kenbaar kunnen maken, volgens een getuigenis zou h« Pie ter tamelijk ruw van zich af ge duwd hebben, zeggende; lazerop, dronken lor. Hoe het zij: vóór iemand het verhinderen kon, lagen. Pieter en het mannetje over da grond te rollen en toen de vechten den eindelijk gescheiden waren, bleek het mannetje enige rake op doffers op het gelaat geïncasseerd te hebben en een stukje van zijn rechteroorlel te missen. Aan de getuigenissen van de vrienden had de rechter niet veel: ik krijg sterk de indruk, sprak hij, dat jullie geen van allen erg fris waren. De boete was niet mals: veertig gulden. Zeker geen be zwaar, zei de rechter, je zal nog wel wat over hebben van je mooie prijs. Nou, met veel meer, zei Pie ter, maar het hogerop zoeken deed hij niet. 1 i De Oceaan-depressies, die de laat ste dagen hun invloed niet verder dan tot over het Noordzee-gebied konden uitstrekken, breiden zich nu ook snel over Scandinavië uit. Dit heeft tot gevolg, dat de vorst daar weer worat verdreven in dc richting van Rusland. Ook in Polen is de uitbreiding van het vors bied m Westelijke richting nu vrij. _I tot staan gekomen. Alleen in de Balkan stromen nog grote hoeveelheden koude lucht uit Rusland binnen. De ka^s op uitbreiding -»an het vorstgebicd tot boven onze omge ving is door deze ontwikkeling in de tuchtdrukverdeïing nu voorlopig weer tot bijna 0 gereduceerd. Ons land blijft in een stroming van oceanisehe Iuchimassa's, die nu nog een zeer hoge temperatuur hebben, doch die later wat droger en min der zacht worden, maar nog steeds de temperatuur bovan normaal zul len doen blijven. Dinsdagmiddag hebben do provinciale staten VHn Zuid-Holland op voorstel van Gedeputeerde Staten het verzoek om een provinciaal subsidie, ter. be hoeve^ van het vormingscentrum „De vonk van de vereniging „Buiten'oe- bedriif' verworpen. Besloten werd de gemeente Maas sluis een provinciaal subsidie voor 1943 toe te kennen in de kosten van het baggeren in dc buitenbaan aldaar, in dien de financiële toestand dezer ge- meente hiertoe aanleiding zou geven. Aan de gemeenten Den Bommel en Ooltgensplaat zal een provinciaal sub sidie worden verleend in de kosten van het baggeren in de havens dezer plaat- Bij het voorste] van Gedeputeerde Staten to* vaststelling van een tarief voor het veerrecht tussen Tienhoven en Jaarsveld, bepleitte de heer L, Krol ICH.) de afschaffing van de veerrech- ton in een niet al te verre toekomst. Hij drong ei op aan het tanef voor personenvervoer zo laag mogelijk te stellen. Bij hot voorste] van Gedeputeerde Staten tot vaststelling van een tarief voor het veerrecht tussen Capelle a. d. IJssel cn Krimpen aan de IJssel, deed dr. J. P. van Praag (Arb het. voorstel, de tarieven voor voetgangers en rijwie len met een 257o te verlagen. Na stem ming bleek dit voorstel aangenomen te zun. Atlantisch Pact Zowel Rasmussen als Lange, reep. do Deense en de Noorse minister van bui tenlandse zaken, hebben zich gisteren negatief uitgelaten omtrent een uitno diging san Denemarken en Noorwegen tot toetreding tot het Noordatiantische verdedigingsverdrag. Advertentie'Z. M„ Ik zal U vertellen, wat doen moct^ Ja, ik weet hoe onaanganaam dis aanvallen kunnen ziin. Zeer vaak wordan za veroorzaakt door te veel maagzuur; de hoeveelheid zuur van Uw maag is dan boven normaal en na maaltijden krijgt U een onaan genaam opgeblazen, gevoel en Iaat met Uw spijsvertering. Ik bevoel Geblsmureerd Magnesium" aan.' bekend over de gahelo wereld als een betrouwbaar geneesmiddel tegen overmatig maagzuur, dat de spijsvertering weer normaal doet fucctionneren. "Geblsmureerd Magnesium "brengt opluchting bin nen drie minuten en helpt U alles zonder pijn of onaangenaam gevoel te verteren. Probeer het vandaag. MAGNESIUM T4b!;ttco Is bllS2«n dootjea i at at. f 0.55 oer docajJ Poeder la Oacoai 1 i.M per ütuxa Poeder alleen echt in flacon (verpakt in carton) Verkrijgb. in Apotheken cn Droglste^ 35. Rob beeft snel de motorbarkas losgegooid, de motor aangeslagen en verdwijnt in Oostelijke richting. Hij moet vlug handelen, want het plan van Mona klopt op de minuut. Een goed idee van die pop! Rob grin nikt in zichzelf, maar nu moet hij opletten. Larry, aan boord van de „As- tra" is woedend dat Rob is verdwenen, maar de motorbarkas is nog vlak bij en de „schade" is nog te herstellen. Hij rent naar zijn but en komt met een geweer terug. „Schiet hem neer, Larry", roept Mona, want ze speelt de comedie natuurlijk verder. Larry legt aan. De lichtbundel scheert over het wa ter. Daar is de barkas cn kyk, daar zit Rob ,aan het roer. Een scherpe knal. „Raak!" juicht Mona. „Goed zo, Larry", roept ook Harries. Want ze zien duidelijk, dat Rob, die aan het roer zat, in het water tuimelt. „Jij bent eeq scherpschutter hoorj1' prijst Mona; „één schot en meteen raak."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 3