CHINA, het „hemelse rijk'' van de gigantische plagen Hoe Golombek in Baarn van De Lange verloor WINKELWEEK Greshoff dichter en burger Er zijn nog Nederlanders in de Sowjet-lMe JEUQDIQ VLOT EN Zijn werk is rijk aan ironie en polemiek Heden 60 jaar Woensdag 15 December 1948 Advertentie 1. M. PHTMA VULPENHOUDERS met gouden pen voor slechts t 7,?5. met een jaar garantie. Een grote collectie KERST- EN NIEUWJAARSKAAR TEN met Hol 1. en Eng. tekst, Kerstkleden, Kerstlopers, Servetten en Kerstboomversieringen. 15. C—0, Dd8—«7. 16. Tfl—el, PdT—ffi? Geelt het belangrijke veld e5 prijs. Zwart .wil de partij, die dreigt te ver eenvoudigen. levendig houden door aan te sturen op een 0—-0—O, een onverstan dige tactiek, daar wit met zijn betere ontwikkeling eerder tot aanval zal ko men dan.zwart. Beter is.16. 00 17. Pf35e 1, Lc&—d»?. 18. Tal—cl, 0—0—0? Zwart heeft zijn zin doorgezet: de stelling zèl thans belangwekkend wor den. Het is alleen jammer voor hem, dat zij alleen belangwekkend wordt voor wit! 19. a2-sa4!, Kc8—bB. Niet 19Lxa4 wegens 20, Tal, De8. 31. Fxf7 enz. 20. a4—a5, Td8C8, 21. b2~b4, Th&— <33, 22. b4—b5. Ld7—e8. 23. De2—b2. De7d6. 24. Tel—bl. Pf6-g8. Om Pc5 met f7—16 te verdrijven. 25, b5—b6! HET internationale-sehaaktournooi, dat in October te Haam plaats vond, is een ruime en verdiende overwinning geworden voor de Engelsman H. Go- ïombek. Met éen voorsprong van IVi punt op zijn naaste- concurrenten heeft deze flegmatieke Brit zich in het ove rigens matig bezette internationale mi lieu onbetwistbaar de sterkste speler getoond. Een goede prestatie leverde de Utrechtenaar Mr. E. Spanjaard door tezamen met, de Nietiw-Zeelander E. Cr. Wade de 2e en 3e plaats te bezetten. Lod. Prins, Ned&rland's schaakambas- sadéur no. 2, stelde teleur door slechts 50 te scoren en genoegen te nemen met de 5e plaats. Hieronder de enige verliespartlj var. de winnaar van het tournooi. Wij ge ven gaarne toe. dat hiermede aan de loffelijke prestatie van de Engelsman wordt te kort gedaan, anderzijds Is de overwinning van de Hilversummer De Lange op zijn gerenommeerde tegen stander te opmerkelijk om deze zonder meer voorbij te zien. Wit: D. J. s. de Lange. 'Zwart: H. Golombek. Caro'Cann verdediging, 1. eZe4, c7—cfl, 2. £12—rl4, 47—d5. 3. Pblc3, d5xe4, 4. Pc3xe4, Pb3—d?, 53»FgI—f3, Pg8—f6. 6. Pe4c3 De theoretische voortzetting Is 6. Pg3. doch ook de tekstzet is speelbaar. 6DdS—c7, 7. Lel—g5, eT—eB, 8. Lfl-rd3. Lf8—d5. 9. Ddl—e2, LdS—f4. Zwart wil een witte 000 beletten. Bé ter is het eenvoudige 9, 00 met bevredigend spel voor 2wart. 10. Lg5—h4, h7—he. 11. Lh4g31 Dreigt in positioneel voordeel te ko men met 12. De3!, Lxe3, 13. Lxc7. Lg5, 14. PxgS enz. 11Pf6—<35, 12. Pc3xdS, C5xd5, 13. C2C3 13. De 3? was thans een blunder we gens 13DcS-f enz. 13Lf4—45, 14. Lg3xd0, Dc7xd6. TEL. 39202 lc MIDDEtLANDSTKAAT 80 Nauwkeurig berekendl Zwart mag natuurlijk niet toelaten, dat wit zijn aanval versterkt langs een opgn lijn. die na axbs, axbe of bxa7 dreigt te ont staan, en zal gedwongen zijn de stel ling met a7—a6 gesloten te houden. Doch ook ótt zetje faaltl 25. a7~a6, £5. DbS—e2i, Tc8xc3, 27. LdSxaSl, Tc3s3. Op 27bxaö, 23. Dxa6. De7 be- i slist 29. b7l enz. De pointe van 25. b6! 2a. La6~-b5, Ta3xa5, 29. LbSxeS, Td8xe8, 30. Tbl—al, Dd6b4. 31. Tel—bl, Pgft—«1 Grappig maar Onvoldoende. 32. h2—h3l, Ta5xal. 33. Tblxal, Db4xb6. Zwart maakt de gevaarlijkste pion on schadelijk. Na 33. Dxd4? wint wit on middellijk met 34. TaStl. Kxa8. 35. Da2—b2, Da6—bS, 36. Pe5xf7, Dd6—e7,. 37. Db2a3! De doodsteek! 37Dc7xf7, 38. Pa3—df, Dfl-VJ, 39. Tala8t"!, Kb8xa8, 40. Dd6xc7. Ka8— a7, 41, Dc7xg7, Pf6—e4, 42, £2—13!, Pe4C3, 34. Dg7c?!. Zwart geeft het op. Het paard gaat ln enkele zetten verloren. De Nederlander is wel energiek en doortastend van leer getrokken! Chr. Vlagsma, Er zijn uitdrukkingen en begrippen, welke door een veelvuldig gebruik aan kracht hebben verloren. Het is er mee als met een munt, welke zo dikwijls door de handen is gegaan dat de beel denaar- is afgesleten. Eén van die be grippen wordt aangegeven met het woord markant. En toch als wij ccn schets willen geven van het werk en de persoon van Jan Greshoff, die vandaag zijn zestigste verjaardag viert, dan grijpen wij naar dit woord, omdat het de figuur van Gre&boff zo juist typeert. Greshoff is dichter en essayist en bovenal bohémien. Hij heeft het zij met permissie gezegd iets van een kwajongen die zijn „Voetzoekers" te midden van de lezende Nederlanders Zanguitvoering in de Vrèdeskerk Ondanks het zeer slechte weer, was de Vredeskerk Dinsdagavond bijna ge heel gevuld, toen de" leerlingen van de Vreewijkeehaoi hun „Kerstuitvoering" gaven, Het hoofd der school, de beer C. de Greef, sprak een woord van welkom tot alle aanwezigen en las Nelly- van Kool's verdichting van het kerstver haal voor. De kinderen zongen ee*i- voudig?waarT zfer^zuiver,. "CobraT' „Er ruist langs de wolken" klonk - heel mooi. Verschillende coupletten werden door alle aanwezigen gezongen. De heer G. Schrier bespeelde het orgel; de heer E. Vonder was dirigent. Ds. Joh. Gerritsen Jr, sloot de avond. Advertentie I IW §f)IT is nu juist zo'n japonnetje U dat we graag voor "alledag hebben: eenvoudig maar modieus van lijn en prettig in het dragen. Het jurkje in 'één stof, waarvoor 3.50 meter van 130 cm breed no dig is, werd gegarneerd met bandjluweel en fluwelen knoop jes. Voor hel andere, dat op de rug sluit, is tweeërlei stof ge bruikt. Langs het armsgat en de rituarsband in de rofc is een ge borduurd randje of passemente rie aangebracht, dat desgewenst ook kan ueruaHen. Het slaat heel aardig alleen net lijfje en de band in de rok van andere stof le ne- De rok bestaat uit 4 banen. Het patroon van de achterbanen wordt aan weerskanten 1 centimeter smaller geknipt dan dat van de voorbanen. (Zie stippellijn). Neemt u« de sïuitinfif op de rug, dat knipt 7uen panze Ij sprekend daar het overslagje met belegjc aan en vervalt dit aan Jtet voor pand. Het beleg wapdt naar bin nen geoouwen en de sluiting aangebracht. Bij het verbinden van de rok met het lijfje wordt het laatste op fle aangegeven plaatsen, éven gerimpeld. De halsope ning wordt tussen de dubbele kraag gezet. Neemt u een wit kraagje dan werkt u de halsrand af met een schuin biesje, zet het kraagje eveneens op een smal schuin reepjewaarna we het inhechten. In de mouw wordt het split je aangebracht aan de onderkant en in de kop stikken we de bijschuiner. Dé mouwnaad sluiten en de onderrand ingerimpeld tussen -de dubbele manchet naaien. De mouw wordt naad op. naad vallend in het armsgat, gezet, waarbij ze op de. aan gegeven -plaats .even ingehouden wordt, Neemt u geen garnering langs-het' armsgat dan stikt u de naad ruim 1 cm breed af (stippel lijn). De 'ceintuur maakt u 6 cm breed. Naden en zomen moeten aan geknipt warden. ZJ past toch even het papieren patroon aliioreizs de schaap in de. stof: te zetten? ELLA BEZEMER Advertentie l. M. December de maand van veel feesten. Sreagt vrolijkheid mee voor de meesten. Men bakt en. men kookt. Men drinkt en men rookt, En "de „TIP" brengt verkwikkende geesten. Grandioos pianospel De Franse plani&lenschool komt zo langzamerhand aan de top der mo derne pianlstlek te slaan, want. het aantal jeugdige Franse pianisten met ccn enorme virtuositeit die hier de laatste tijd optreden Is waarlijk ver bluffend. De 25-jarige Jean-Clnudo Englcbcrt toonde mei 2ijn piano-recital, dot hij voor de leden van de R'damso Kunst kring, gisteravond in de Nieuwe Zui- derkerk gaf, ook weer een waardig vertegenwoordiger der zoëven genoem de school te zijn. En men kan waar dig gerust door geniaal vervangen, want Englebert is de bezitter ener grandioze techniek en heeft daarbij een brandende muzikaliteit. Dit laat ste brengt hem ccn enkele maai nog wel eens - uit zijn evenwicht, zodat dichterlijke bezonkenheid door een virtuoze drift wordt overschaduwd, maar ccn pianist die op zulk con grootso en boeiende wijze het veel ei sende Gaspard de la nuit van Ha vel en een reeks werken fo.a. do Fantasie in kl. t.) van Chopin vertolkt, knn zonder enig voorbehoud een groot kun stenaar worden genoemd. Ifet programma werd geopend me» de Fantasie op, 17 van Schumann, die eveneens ccn fameuze weergave ge noot, Na afloop heeft men de kunstenaar een langdurig applaus geschonken waarvoor hy dankte mot ccn toegift. Herman van Born. Inz. Mevr. M K te A'dam ontv. 1 11 Tip Radio-programma WOENSDAG 15 DECEMBER Avondprogramma HILVERSUM I: 19.— Lezing mxv L. Vooys 19.15 Andrew Sisters en Ink- spots; 19.30 Voor de jeugd; 19,46 Jeugd- nieuws: 19.45 Lezen in de bijbel; 20.— Nvvs; 29.05 Dingen van de dag; 20.10 Socialistisch nws; 20.15 Concertgebouw- ork.; 21.Hoorspel; 22.Operette mannenkoor; 22.15 MetroDole-ork.; 22.45 ln de tuin der poëzie; 23.Nws; 23.35. Bruce Lowe; 2333—24.Albert Sand ler on orkest. HILVERSUM II: 19,— Nws; 19.15 Reg. u|tz.; 10.30 Actueel geluid! 19.45 En gelse les; 20.— Nws; 20.05 Prog, prol.; 20.15 Melndcrt Boekei met kwartet; 20.35 Ons christelijk geloof; 21.Euro pees concert- 22.Busch-strijkorkest; 22.30 Elisabeth Schumann: 22.45 Avond- overdenk lng; 23.— Nws; 23.15 Jacques- strijkorkest; 23.20 Gezins. en huwe lijksmoeilijkheden: 23.3524.Alumni orkest. DONDERDAG 16 DECEMBER 1948 HILVERSUM I: 7.— Nieuws; 7.15 Ochtendgymnastiek; 7.30 Franse orkes ten; 7.50 Dagopening; 8.— Nieuws; 8.15 Anton en Paramount theater orkest: 8.55 Van vrouw tot vrouw; 9.Baliet; 9.30 Gram. platen; 10.— Morgenwijding; 16.15 Gram. platen; 10,50 Voor dc kleu ters: 11.— Orgelconcert: 1145 Kerst mis vieren met de kinderen; 12.Six chants de Metier; 12.30 Weerpraatjc; 12.33 In 't spionnetje; 12.38-Maria 2a- mora; 13.— Nieuws: 13,15 Mededelin gen: 13.20 FInlandia; 13.50 Andre Kos- teianetz; 14.— Voordracht; 14.20 Solis ten-concert; 15.— Voor zieken en ge zonden: 16.Assortlmerttp; 17.— Hoorspel; 17.20 Welk dier deze week; 27.30 'fins voor modelvliegtuigbouwers; 17.35 Johnny Meijer: 17.55 Mededelin gen: 18.— Nieuws: 18.15 Sportpraatje; 18.30 Reg. ultz. HILVERSUM II: 7.— Nieuws; 7.15 Gram, platen: 7.45 Morgengebed; 8.— Nieuws: 8-15 Gram. platen; Voor de vrouw; 9.05 Orgelconcert; 9,30 Wa terstanden; 9,33 Symph. orkest; 9.45 Schoolradio;. 18.— New London strijk orkest; 10.15* Morgendienst: 10.45 Koor van de Bach-cantate; 11.Zonne bloem: 11.40 Schoolradio: 12.— Ange lus: 12.03 Metropole ork.; 12.55 Zonne wijzer: 13— Nieuws; 13.25 Zang en piano: 13,45 Hors d'oeuWe; 14.Can zonetta sextet: 14.40 Voor de vrouw: 15.— Radio philh. ork.: 16.— Bijbelle zing: 16.45 Strijkkwartet; 17.— Raöio jeugdloumaal; 17,30 De Vijf Zapaka- ra-s 17 50 Reg nits.; 18.— MUsettekiian- ken; 18,15 SMB-kwartier; 18.30 Hesi- dentiE-ork.: 18.45 Pientere, piek «raars. Wijkraad Hoogvliet In de Maandagavond gehouden ver gadering van de wijkraad voor Hoog vliet heeft de voorzitter, de heer G A. Soeteman, mededeling gedaan van een brief van B, en W. waarin wordt bericht, dat voorlopig geen behoorlijke zwemgciegcnheid in Hoogvliet kan warden Ingericht. Wel zal te zijner tijd. getracht worden een drijvend zwem bad in Hoogvliet te stationneren Op voorstel van de heer D. Groenéveld zal aan het gemeentebestuur gevraagd worden een wachthuisje te plaatsen bij de bushalte Vondelingenweg—Noord- zijsedijk. Eveneens op voorstel van de heet D. Groencveld 2al aan B, on W. worden verzocht de nodige verbetèrtn- gen te doen aanbrengen aan de Von- dellngenwcg van de Noordzijsedijk of tot de ingang van de EFM in verband met het overmatig drukke verkeer al daar. Hoe fs mek eigenlijk gekomen aan de namen voor begrippen, die thans voor iedereen gesne den koek" zijn? Vanwaar stamt het „gragje", de „tram", „Boy cott". „shrapnell"?' Wie het antwoord, hierop schuldig blijft, doet goed kennis te nemen van de serie ko'rte ar tikelen, die onze medewerker. F. Coppersmith aan dit onder werp zal wijden. Gcx.me iulro- duceren wij deze serie korte ar tikelen by onze lezers met „het groaje".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 5