mum ir n .JMsBmkle CONSTANT 38 <1/ DUBBEL DIYAHBED FOKKELMAN DE OOIEVAAR non H.BINN ENWÏG127 R'DAM IKAL V ERSTRAAT 12^ A'DAH Woensdag 15 December 1948 1)5 Heer ca Mevrouw M- KATTENB URG JURGENS «even met* grote blijdschap *ennis van de geboorte van bun Dochter JOSEPHINE IRENE Rotterdam, is December 1948. Tijdelijk adres: Diaconessen- buts, Weatersingel lis, kamer i Gemeentelijke publicatie. AAJfTBAGEX WERKBOEKJES INGEVOLGE RIJTIJDENBESLUIT 1939, 2f v^dafht! vïn u'erkS«vers wordt er op gevestigd, dat L T en van hua personeel, die ingevolge het 2ïrkhn\ ^S 1£?,9 in het be2it moete« wi" van een jf 3ek/e'.een foilectievfe aanvraag kunnen indienen bij de becretane-afdelmg Bevolking. De2e opgave dient m atpnabetisehe volgorde ie be vatten. vsn-elke chauf feur. geslachtsnaam. voornamen, geboortedatum en -plaats en adres in deze gemeente. Bij de aanvraag moet voor ieder boekje een bedrag van 1 1-— worden vooruitbetaald. De werkboekjes kunnen na bericht worden afgehaald. Chauffeurs, voor wie geen collectieve aanvraag wordt ge daan. kuiRien van 13 December 1948 af hun werkboekje voor het jaar 1949 aan de afdring Bevolking ten Stad hui ze bekomen. OFFICIëLE PUBLICATIE Xa-ultreiking Bonkaarten K 901. Tabaks- en Gecomb. Kaarten en Toeslagkaarten a-s. en Jonge Moeders Ite Distributiekring Rotterdam maakt bekend, dat de na-mtreJktng van de bonkaarten K 901' enz. zal plaats vinden aan de kanforen Jeruz&lemstraat 7. Busken Huet- straat 19, Joubertstraat 67 en die der randgemeenten op Donderdag 16 en Vrijdag 17 December a.s. volgens onder staand schema: Donderdag 16 December 1948: 9,00—10,00 uu<- A—Boerj 10.00—11.00 uur Bof—einde C: 11.00—12.30 uur D. E, FV 1330—14.30 uur G—Her; 14.30—15.30 uur Heseinde J; 15.30—16.30 uw K. Vrijdag 17 December 1943: 0.0010.00 uur L—einde M: 10.00—11.00 uur N, O, P; 11.00—12.30 uur Q en R; 13.30— 14.30 uur S; 14.30—-15.30 uw T, U, V; 15.30—16.30 uur W. X, IJ. z. Be Heer en Mevrouw KONIJN—WElJt, geven met blijdschap kennis van de geboorte van hun Zoon LOUIS RUBEN Amsterdam, 14 December 1948. Prins Hendriklaan 42 huis. Tfcd. C.I.Z.. Jac. Obrechtpleln. Et* m WET XEBEI 8 JaSr i 22^60 K0 Eetlust binnen 'mk W 8 0A8EH Gewiübt binnen 1 MAAND Ats Uw kind, verslapt door de grael.tlch "op" veelt, verma gert of bloedarmoedig wordt, dan is het tijd om het een verster kin gskuur te iRten doen. ais door bijvoeding en verhoogde adem haling, door het bij elke maaltijd versterkend ijzer te geven, dat m Pinkplllen in zó pittig genees krachtige vorm Is geconcentreerd, dat 4 weken voldoende is» om meer dan 500.000 rode bloedli chaampjes terug tewitmen. Aldus wordt het bloed, als na een kuur rnetkrachtvoedselenbuitenlucht, I zodanig verrijkt, dat het heet wat meer profijt trekt van de verster kende bestanddelen der spijten en van de levenwekkende zuur stof uit de lucht; zodat delevens- kracht toeneemt in alle cellen van «het organisme. De eetlust komt vanaf de eerste tvcek terug; iedere dag nemen de krachten toe: het gewicht vermeerdert in de 3 of 4 eerste weken met 1 tot 1 li Kg. Het Kind groeit beter en krijgt zijn gezonde kleur terug. Finkpiilea in Iedere apotheek en drogisterij. jsN Philips Jtersfèoomgam/futrr I f. 27.50 Emgq kennisgeving Heden overleed na lang durig geduldig gedragen Ui- den mun geliefde Vrouw, onze lieve Moeder. Behuwd- en Grootmoeder C ATA. LU NA JANSSEN* Geb. Schravesande in de ouderdom van 64 jaar. tV. h. JANSSEN Kinderen en kleinkinderen Rotterdam. 33 Dec. 1948. Pijnackerplein 32 a. De teraardebestelling sa] plaats hebben Vrijdag 17 Dec. te VYoïffceze. Vertrek van 't sterfhuis n-tn. 2 uur. per 2 50 gram Nu de reep vrij is, weet cfe Coöperatie waar hel om gaat Dutrenden en duizenden huisvrouwen wachten.met ongeduld op zelfwerkend wasmlddet De CoSperaHs Is er om de verbruikers te dienen, Daarom*van Vrijdag a.s. af In alle Coöperatie- winkels: Terrox zelfwerkend was- middel „U wast terwijl U wandelt 1" De Rotterdamse Volksdans Kring: georganiseert op 22 Dee. een volksdansfeest in de Hivièrahal. Aanvang 7.30 u. Kaarten a i I.— bij: J, Christe. Jaersveldstr. 26a. Tel. 76054. 7, Brandenburg. Bellamy- straat 2b. Philips „Photolifa", type NM, voor de Mo- amateur f. 6.50 ,0, SLUIT U AAN KOOP BIJ DE Philips efectnsch droogscheer- app a ra af Phi fi ShaveStaal- baard-lvoor in luxe doosver- ^pakking f. 47.- Amerikaanse Transparant Tanden Niet van de natuurlijke tand te onderscheiden. Desgewenst, ook narcose. Behandeling door Artsen en Tandartsen. Claes de Vrleselaan 21 b Rotteidam TeL 37-519 twee in één F 123.!D Ideaal voor klein behuiidsn Voor Rotterdam: Coöperatie „Voorwaarts", Hoofdkantoor: Toehtstraat 48 Coöperatie „Vooruitgang", Hoofdkantoor: Sehiekade 11 Winkels door de gehele stad MATHENESSERPLEIN 29 R'DAM Houder vcor Philips „PhiliShave" Siaalbaard' Standaard f. 6.25 Zuiver wollen 1 en 2 persoons LEIDSE DEKENS Verkoop vanaf DONDERDAG' a.s. STAT ENWEG191Bil) DÓKPJTËL. 41823R'DAM Philips dynamo zaklantaarn f 7.75 Philips eleetrisch dnogscheer- apparaat ..PhilïShave" Siaal- baard-Standaard in luxe doos verpakking f. 39.» TE KOOP OF TE HUUR GEVRAAGD: leeg te leveren GOUD ZILVER DIAMANT UURWERKEN - GERO 100 m2; ook gedeelte van pakhuis Aanbiedingen: BEHAXGSELPAPIERHANDEL F. HUNTENBURG Jonker Fransstraat 31 - Telefoon 24623—26735 Nac 6 uur Telefoon 44749 Philips electrische rijwielianlaarn: de lich (centrale voor elk rijwiel, vanaf f.13.55 SPOEDI Gevraagd voor directe in diensttreding Philips electrische gramofoon njef ingebouwde luidspreker, versterker en p/alenwisselaar: een geschenk voor bef hele gezinf. 360,- Philips „tnfraphil" hei infrarood-bestralings' V-apparaai f36.-, Loon boven minimvm. Drukkerij- én. Uitgeversbedrijf H IN G A Zestienhoyensekade 31, Overschie. 1 Tel, 46527. Werkster biedt zich aan voor 3 Last Uw oude schUiJerlj.iljsteji k 4 dagen, per week. Br. onder zeer modern en artistiek door no. R 3 Bur. Kofliehuis, Berg- ons bewerken'. Inl. Atelier weg 5. V.K. Tel. 74963. Trouwlustigen! Wjj hebben old- finish clubkamers. diverse slaapkamers, haardfauteuils, 1-2 pers. opklapbedden. spiia- len en bedstelle'n. Geen lok- prijzen- Zie onze etalages. Gebr- Lindhout, Meubelmaga- zljn, Zaagmolenstraat 17 (boek Vletstraat), ïl'dam. Mooi droog aanmaakhout. Geen afbraak 2.— p.-mudz. Franco thuis. Huize Corrie, Nenijtoter- rein. Tel. 84106. Ook 's avonds. Lange bontmantel, bssam-rug. Oudedijk 145 b. bel. na 6 u. Sterk verlaagde prijzen in..on ze gehele meubelafdcling, - tot 24 December. Komt U eens kijken? De tramlijnen 411 en 16 brengen IT naar'..De Meu belbeurs", Grote Visserijstraat 8—10, Rotterdam. Zwaar ameublement. 2 fau teuils, 4 stoelen, verend. Pracht bekleding, zware uitschuiftafel, mod. theemeubel met inge bouwde thee vitrine 228. Mo lendijk, .Boezemsingel 48 (hoek Boezemstr). Auto's, Motoren en Muziekinstrumenten Rijwielen Harley.Davidson 750 cc. l.g.st., of ruilen voor 350-500 cc. ma chine, hoeft niet J.g.st., n. o. dan '39. Te bez. Van Zon, Ael- brechtskade 112. f'"1" dabS;b. van Partldu- lier, Koopje 375.—. Mooie klank. Tapuitstr. 84 c. R'dam- D.» en H. rijwielen v.a. 108,25, Zuid. buïtenb. 3,60, binnenb- I 1,35, 7—— versch. Rij weilampen,Burgers Muziek. Accordeons. y,a./T35, E.N.R-, Simplex, Magneet, grote guitaren f 42,50, Mandolines voorraad. In keuze en betaling 27,50. Banjos f '42,50, Blok- geen moeilijkheden. Volle- fluiten 8,95, Gramofoonpla- bregt'fi 3 zaken. ten. -rekjes, -naalden.' Simonis. Beyerlandselaan 29. Tel. 71160. Flinke hulsh. hulp gevr./böven 20 j., extern, bij echtpaar, ge vorderde leeftijd. V.g. monde linge getuig, voarz. Mevr. Ver schoor, BeukeJsdijk 12.- Telef. 32399. Gèvr. Ie verkoopster tn Dam. conf. zaak. Brieven m. opgave v. verl, eal. onder no. 1635 van dit bladn Gevr. nette dienstbode v.d.e.n.,- v.g.g.v, en- werkster. Mathenps- serlaan 358, Tel. 33050. Gevr. flink dienstmeisje.- Hoog loon, wegens ziekte der -tegen woordige, ook - als noodhulp, 'srpravendijkwal 31.. - Mèvr.'A. v. Veen, 's-Graveruhjlc- wal 68 a, R'dam. vraagt wegens huwelijk van tegenwoordige voor. direct, meisje? v.d.e.n- An dere hulp aanw,Tel. afspr. 30674." -• Duitse studieplano's v.a. 250,-. Duitse, kruissnarige piano's v.a, f 450,-. Ook condities. Voogt, Vij verhofstr, 143. Te 'huur gem. zit-sl.k. en zijka mer. str. w.. geschikt vopr 2 H m. pens. Schietbaanlaan 91 b. Boekbinder met 18 J. ervaring z.z.g.g. als chef op binderij. Br. letter N. Bur. Polderiaan 24, Saris Radio. Uw adres voor vakkundige reparatie. Erkende Phihpsreparatiedlenst. Vrijblij vend prijsopgaaf.' Bergselaan 380. Tel. 46120. Kosthuis aangeboden voor twee beschaafde personen. prima, kost, huiselijk verkeer, geen beroeps, bij Dame alleen.Br. no. 1633 bur, van dit blad. I—15 woorden 2.—iedere. 5 woorden meer f Q.50 Huilen Te'koop aangeboden: 1 lees- lamp, 1 rooktafel, 1 schemer lamp. eigen fabrikaat. T. Kor- teland. Rechthuisstraat 32 b. Katendrecht. Kinderwagen me,t veel chroom, in prima staat, vooroorlogse kwaliteit. Te bevr. W. v. d. Pas. Nieuwe Binnenweg 443 b (W.). Te koop: Hawaiian guitaar .in foudraal. loudspeaker m. .kast, tegen elk aann. bod, Greve, Violenstr. 4 b.'2 x.b.. H'berg. Fijne volvette oude en belegen kaas, smeerkaas, volvet. Pri ma volvette blokkaas, alleen bij Vermeyden, Stadhouders- weg 122. Eert 2-persocns A up in g matras 'met ombouw f 45,G. Vink, Tochtstraat 74 b. Amroh golflengte schakelaar 3,20, stationsschaal 8.20. gra tis doormeten van alle typen radiolampen.. Gevaert film 6x9 t 1,40. Electr. kachel met scha kelaar f 16,90, J. van Embden, GoudserUweg 2, hoek VÜetka- Ruüen: Een transportfiets zo goed als nieuw, voor goed werkende trapnaaimachlne, geen handnsalmachine. Even tueel bijbetalen. Schicbroekse- laan 43 a. 'L, Franceschina. Meubelreparaties en overtrek- ken van stoelen, fauteuils met moquette, verrichten Ries- meyer en v. Fyk. le-Pijnacker- straat 25.'Tel. 83541. Personeel gevraagd inkoop v. Boeken op elk ge bied. Aan huis te ontbieden. Tel. 51530- Nel meisje gevr. v. hele dagen, liefst boven 18 j. Bakkers. Straatweg 46. Tel. 83723. Alle soorten en merken naaf- machines, defect geen bezwaar, Groen's naaimachinehandel. Vierambachtsstra&t 114.' Rotter dam, Telefoon 36653. Woningruil Verhuizingen?'Piano- en meu bel ver voer door geheel Neder land tegen zeer lage prijzen. Gerrit Lubbera, Zoomstraat. Alleen 83. Tel. 46182. Een flink net mdfcLe in klein gezin. Zaterdagmiddag en Zon dags vrij. Aanmelden Mevrouw van Dalen, 's-Gravend1jkwal 115 a. Personenauto te koop gevraagd van particulier. Verzoeke_ on gave uiterste prijs en beschrij ving -wagen. no. D. 730, Bur. Hillevllet .7. Woningruil? IV. Smits zorgt \'oor Uw complete verhuizing tegen zeer billijke prijs. Al leen Zwaanshals 286. Tel. 434B4. Aangeboden: Moderne vrije flat Blij dorp, best. uit 2-kamers en; suite met ruimeslaaqftnmer, douchecel, keuken met'geyser en vrjje loods, hu'ur 32.60. Ge vraagd: Benedenhuis, minstens 4"kamers'of vrij huis. Huur pl.m. f 50 pér mnd. Br. onder no. 4244 De La Mal, Maurlts- weg 50. Gevraagd een flinke winkeljuf frouw afd. Groente en Fruit. P. Tol, Kerkstraat 2, H'berg. Beddenreparaties, doornoppen, nwe tijken, Java-kapok, veren bedden, tot kanaalmatrassen". Opklapbedden 32,50, 2-pers. i 45,—, Divanbedden,, fijn net t 3g,Gezondheidsmatras 2- pers., fijn net 39,10 soor ten ombouwen v.a. j 22,50. Di rect uiteigen fabriek. Gehrs. Bos. Sam. MuUerstr, 9 a-b. Tal. 36811. Radio en Gramofoons Te koop gevr. Saksisch en Frans porcelein. Velthuis. Schleweg 67 c. Wij kopen net gedragen He renkleding. Schrijf aan J. L. F. Koppe, Bergselaan 138 A, K'dam. 2-detüs eiken linnenkast, di van, eiken wascominode. was- stel, 2 £aut., 4 stoelen. Br. na. 6312, Zaagmolenstraat 47, 2-pers, eiken ledikant, spiraal, bed. linnenkast, buffet, 2 faut.. 4 stoelen, wascommode. Br- no. 6312 Zaagmolenstraat 47. Te koop gevr. dekzeil 4x8 mtr., nieuw of gebruikt. H. Mosch, Randweg 152 b. Tel. 74228. Voor inrichting restaurant enige perzen en Kemils te koop gevraagd. Br. spoedigst: "Wagenstraat 129 a, Den Haag-- Gevr. electrische trein. Veer- 'beek, Toussalntstr. 35. Span- gen- Wij zijn kopers van Flessen en kruiken.Komen ze bij U af-- halen tegen de hoogste prijzen. Bel op: J- Kuyper, Rujvenstr. 122. TeL S105L Saris Radio. Philips- en Wal dorptoestellen 1 230,— en 455,100 0£ service. Erkende Philipsreparatiedienst. Bergse laan 380. Tel. 46120. Werkster gevraagd voor de Vrijdag, in klein gezin. J. Lu cas, Spaansebocht 33 a. Ingezin 3 volw. pers, net meisje v. d. en n, of huishoud ster.. geheel met huiselijk, ver keer. Br.' E 772 Burèau Cossee, Kleiweg 24. B.z.a. nette Dame, 45 j„' voor huishoudster bij Keer alleen. Br. no. 6314 Zaagmcïenstr. 47. B.z.a. Verstelnaalster op het ogenblik weer enige tijd vrij v. verstelwerk "aan te nemen. Ook keren van mantels. Wordt gehgald en gebracht. Zend briefkaart. Assman, Schip Ja cob a Johanna. Gordelweg ligt v. d. StatenWeg. MIES. de poes, die op een Koerierster werd gekocht, Is een uitstekend muizenjaasster, doch als het muisje eenmaal onschadelijk is,- ziet zij er ver der geen brood In. Aimnaakhont, kurkdroog, nw. hout, beslist geen afbraak 2,- per mudz. thuisbezorgd. Ook Zuid, H'berg en Schiedam. J, v. Kwawegen, Zijdewindestr. 116. TeL 50832. Gemakkelijke hetallng: geheel nieuw systeem. Betere meube len. Keuze uit meer dan 200 modelkamers. Br. no. 9786, Adv. Bur. J. Grijseels Jrt Nwe Binnenweg 166, Rotterdam- Triplex 30x40 cm. 27 ct., 40x40 cm, 36 ct.. meer dan 3Q0 ver schillende maten. Joh. Groen, Korenaarstraat 61, Tel. 30803. Vloerkleed 2x3 mtr., z.g.a.n. damesregenmantel, m. 44, Egyp tisch linnen en herenwinterjas, flinke maat. B. v. Putten, Vlj- verhofstr. 179 b.. Aangeb. nieuwe radio in pracht kast. Vaste prijs 175,—- Na S uur. Stil. Ie Pioenstraat 14 d, R'dam-Z. Huwelijk Bel even «p 36653 voor repara ties aan alle merken naaima chines. Groen's naaimachine handel, Vieranibacht"traat.ll4 Rotterdam. Te huur gevraagd Wenst U kennismaking om la ter te huwen, wendt tj dan in. volste vertrouwen tot Bureau „Search", Diergaardesingel 79e. Kantooruren 9—9 u. „Waldorp"' Radio, schitterend toestel, 5 golfbanden 1 445,—. „Waldorp" stofzuiger f 135,—. Ook op.condities. Erkende Phi lips Service. Radio „Meo", Soe- tendaalseweg 39. Tel. 41676, Jonged. steno"-typ!ste Ned>En~ gels,.5'j. H.B.S., zoekt werk.- kring halve d„ ook aan huis opnemen. Br. no. 1629 bur. ven dit blad. Geslepen glazen platen voor tafels, theemeubels enz. Vlotte levering. E. Zevenhuizen, Glas- handel, Aelbrechtskolk 41. Tel. 30780. - KI. maat grijze d, manteL bi. mantelcostuum, prima stof z. P- Boezemsingel 148 A. 2e et. Nieuwe 'danslessen! Heden inschr. voor Jan. cursus voor Beg. en Gevord. Inl. Dansschool P. A. de Groot, v. Citterstr. 40a, Radio! Philips, Waldorp, Erres en Stofzuigers. Desgewenst be taling in overleg. „Radio Oost", Schieweg 32. TeL 48352. B.z.a. net meisje, 25 jaar, als cassière, v.g.g.v. Br. no. 1631 bur. van dit blad. Glas in lood, glasplaten, glas inzetten, spiegels modernise ren.' Glasverzekering. Roozen's Glashandel,Boezemstraat99. Tel. 26470: Coolsestraat S3, Tel. 50532. Na 6 uur 20927, Aangeb. prima Inzinkbare ttap- naaimachine met electrische motor, merk Pfafi. Tel. 74228. Opvouwbare kinderwagen Bel gisch model, nieuw, van f 150,—-voor f 125,— met chroom spatborden en 4 chroombumpers, donker blauw. Tevens wandelwagen. Noorder- havenkade 14 b, 2 x bellen, Do. na 4.30 uur. Wegens omstandigheden te koop een gloednieuw vloer kleed 2x3. Prima kwaliteit. Te bevr. v. Houte, Jaersveltstr. 60 a, Chariots. Voor Uw textiel, bedden, vloer bedekking, dekens enz. Altijd weer Gruno, Pr ovi singel 30. Lijn 135. Te koop zw. mantel, m. 40, Ca nadese zilvervos. Te bevr. Wm Buytenwechstr. 123 e, Woens dag na 6 uur. Zwaar koperen verchroomde eleclr. waterketel 17125. Vlak- veriicliting coinpl. met snoer en fittingen f 15,—. Erres, Wal dorp, Efa, Ruton stofzuigers met de bekende van Embden's garantie. J, van Embden, Goudserljweg 2, hoek Viiel- kade. Tel. 26428. Tabak zonder bon! Afgeslagen prima - rooktabak,pruimtabak, shag thans 90 et.-p; ons. Nieu we oogst. ,-,De 2 Stoepjes", Zwart Janstraat 90. Stofzuigers. Ruime keuze «we Jaarbeursmod., langd. gar. Be- tal. desgew, in overleg. Stof- 2uigerbeurs. Vierambachtsstr. 89. Tel. 37279. Spec.Protos- servlce. Voor perfecte Motorrijles! Ge garandeerde reparation, Aan- en Verkoop motoren. Taxatie, Expertise. E, Wessels, Scherm- laan 21. TeL .32029. Uw marras slecht? Speciale rep.-iririchtmg. Bel even op Tel. 22.415. Gebr. Vermaat, Westzeedijk 39 ,(t.o. v. Vollen- hovenstr,). 1 paar IJshockeyschaatsen. z.g. a.n., compl. B.M. tuig t.e.a.b. Tussen 7 en 8 uur. W. de Jon ge, Hondiusstr. 54, Rotterdam, Huishond-koelkastje te koop, merk „Kelvinator", in prima staat. G. B. Kruitwagen Sc Zn., West-Kruiskade 37 b. TeL 33S44 Te koon 2 avondjaponnen, m. 4fl42. 25 p. st„ wintermantel f 10. Smoking costuum 30.—. Electr- kacheltje 5.Hene- gouwerlaan 52 b. A-N.W-B. Bonds-auto-motorriJ- school Eversteyn, de oudé ver trouwde school met de beken de gele leswagens, Desgew. wordt XJ thuis gehaald en ge bracht. Violierstr. 32. Tel. 73159. Henegouwerlaan 6. Tel, 36665. Ter overname gevraagd Heren jekker of korte blauwe uni formjas. Te bevrageh: Telef 50141. Een. goed verzorgd diner v,a. f 1,50, soep, aardappelen, groen te, vlees, pudding of ijs. bij Gerard's Cafetaria. jStatensin- gel 12 (bij Blijdorptunnei). Autorijschool'H. P. Take, ge- dipL K. :N. A. C.-instructeur, A*. N. W. B.-Eondsautorijschool, Jan Sonjestr. 4 (nabij Middel landstraat). Tel. 36777. Te koop aangeboden Aangeboden: Br. winterjas, m, -50. zw. damesmantel, m. 42; bl. meisjesmantel, leeft. 14 J. .Menko, Stadhoudersweg 24 c. Rechtszaken, recherche, infor-/' matie, echtscheiding, revues- ten enz. Bur. „Succes", Róden-/ rljselaan 36 b. Rotterdam, Tel, 49079. Gevestigd 1918. Kan tooruren 9—20 uur. 814 M. nieuwe cocosloper, 73 c.m., z.g.a.n. melsjesmantel, 1. 12 tot 15 j. Snijders, Mtfnshe- renlaan 113 b. Cartonboard 150x82 cm. en 133x98 cm. reclame-verkoop 90 ct. p- plaat: Joh, Groen Lzn, Korenaarstraat SI. Tel. 30803. A. N. W. B.-Bondautorljschocl „Euréka". TeL 39617. GedtpL Instr, door dame - of heer. _J. ^tolker, Aelbrecht5kade -158 B. 2e hands herenkleding, grote maat. waaronder prachtige bontjas,, winterjassen, schoenen, costuums. Mathenesserpjein 7a. Wegens overcompleet aangeb. prima haard, in zeer goede ataat. Te bevr. Kooidrift - 20, ben. Uw .veten of kapókbed 3-.dells .maken of bJjvülién. Java-ka pok; 1 dag klaar., pok cönsu- meritenbönnen. Vertrouv/d en vakkundig adres t'-'Beddenmag C. "Üljee, Hooidrift 129.. Telef. 34479'. - j beter te kunnen luisteren en tegelijk zag jft - naast mil - duidelijk in het-heldere maanlicht een "geweldige schaduwl Wat er daarna gebeurde valt. moeilijk te beschrijven. Ik draaide mi[ met eert Juk; eneen: gil orn, liep tegen iets aan, draaide in' d'e" rondte, werd op genomen enwist niets meerI'Op dè kermis moet je voor een schriktent een dubbeltje betalen énj diï kostte niets en de schrik was véél/groter... De vol gende m<ftgen om een uur of zeven ontwaakte Pluk: kie en kwam. - lekker uitgeslapen1 - overéïifd, „Allö," baas, Keteltje," riep het nikkertje„Word wakker, slaapzak, Plukkie zijn al opl" Er kwam geen antwoord en Plukkie draaide verwonderd met .zijri ojgen - want tot nu toe waren hïf en ik iedere morgén met eer» stevig kussengevecht begonnen.. Hij'.góoide^ zijn benen over de rand en keek naar mijn kooi Jj. v 905. Ik heb altijd een hekel aan geheimzinnige din gen gehad, ik wit nu eenmaal graag precies weten waarmee ik te doen heb. Die vreemde voetstappen, midden in de nacht op hef dek waren geheimzinnig, dus gleed ik uit mijn bed, trok mijn matrozen broek aan en mijn schoenen en ging op mijn tenen de trap op. „Wie het ook zijn mag", mopperde ik: „Hij krijgt ruzie met ire, want het komt niet te pas om midden in de nacht over een andermans boot te gaan wandelen zonder aan te bellen. Ik stapte het dek op en rilde even, de tropennacht was niet erg -warm - maar het kan ook van de ademloze stilte geweest zijn. Ik keek achter de kajuit en om de pijp en op de achter plecht, maar van een onwelkome bezoeker zag ik 'niets... Tot ik op de voorplecht kwam. Ik stond aaar over de verschansing te kijken toen ik plotseling een gerucht hoorde, ik draaide mijn hoofd half om, omJ Autorijschool W. -van Kens- woude, erkend A.NVW.B.-in- strunteur. Spedalé cursussen voor Dames en Heren.. Bel. éven op. Wij halen 'en brengen U thuis, Boergoensestraat 19, Tel, 74022. Stofzuigers—Meubelen. Diverse stofz. v,a. 3,p. w. Blank eiken, huiskamer f 332.—, 10,p. w. Erres wringers 2,— p. w. Radio Indien voorr, h. Voogt. Sehiekade 122. TeL 42414. Kleren maken de man. Avoird maakt-in-14 d. mod. maatkle ding ..voor U. C. v. d. A voir d. Meikeverstr. 9 (O.). TeL 41051 Te koop aangeb. prachtig, voor oorlogs blauw linoleum 36 cm. 2. Mevr. Driessen, Wilgen lei 180. Tel. 45135.' Schlebroék. Laatruw hout machinaal klaar maken; zagen; schaven, boren: enz. Vlug en billijk. Touwsla ger, Rosespoorstraat 6. Tel. Monsterjaponnen, mod. zw. mantel (wollen velours). Grote maten damesjaponnen, ook naar maat. Nrve Binnenweg 59a. V/h. Sehiekade. prachtige blauwvos, prijs I 50. Hoogeveen, Zw. de Croonriraat 57a..' Glas In lood, vensterglas, ge slepen glasplaten. Gratis ad vies aan huis. W. J. pieters, Sehiekade 159. Tel. 46010. Kinderledikajitep 'f 'iSt, grJ ma ten, nieuwste modeDen, twee kleurig gelakt f 25,tón-rno- dellen 3.7,50, commodes,/29.50. direct van fabriek. Ook.' op nieuw lakken van^alle meube- len.'"Gebr. Bos, Samiiel MuIler- straat 0 a-b. Tel.: 36811,. 'B.V. „Levenslast In eigen Buurt" stofzuiger is gevallen "o*p" rio: "751: Afhalen* v." dJ Berg, Bietstapstr. 3. Te koop prima verende di van 30,Nieuw! Bletveld, Zwaanshals 69 b (boven), I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 6