I HET ROTTERDAMSCH PARGDL Nog* onbeslist wanneer Indonesië voor Veiligheidsraad komt Onze volksgezondheid ernstig in gevaar JuMleumgratificatie nu ook voor onderwijzers „Wij brengen U in veilighèid bij eventuele bezetting" Scbtste jaargang, Na. 294 Republiek ziet in arbitrage laatste kans Britten achten kwestie minder urgent dan Amerikanen Geen sprake van uitstel Groter rantsoen braadvet? Mevr. Tsjiang had geen succes Opleiding van arise n is zeer verouderd Koninklijke onderscheiding voor de Mijdrecht Zwaar beschadigd schip bracht Duitse duikboot tot zinken Helden der zee Twaalf jaar voor Goedewaagen Motie-Van Sleen ter handhaving van dc gehuwde onderwijzeres aangenomen Aanbieding van „N.V. Intercontinental" strijd met Nederlands belang geacht Speculatie op angst Weerbericht Belangrijke conferentie te Warschau? RONNENLIJST Kerstgratificaties niet verantwoord Dr. Vorenkamp naar Groningen GARRY DAVIS KRIJGT VOLGELINGEN Donderdag 16 December 194S Red. en Adm. Lango Haven 141. Schiedam TeL 69300 Abonn.prIJsi per week ƒ0.32 per kwartaal 4,10, Losse nummers0.0? Opgericht door de Stichting „Het Parool" SCHIEDAMMER Oltgave M.V. 'Oe Nieuw» Pers Postgiro 398644 Bankien Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeuri B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker In een officieel communiqué van da republikeinse regering wordt gezegd, dat arbitrage de enige weg Is voor een vreedzame oplosr sing ,van het Nederlands-Indone sisch geschil, nu de onderhande lingen zijn afgebroken. Het jongste rapport over de recente, ontwikkelingen: In Indonesië, opgesteld door het Amerikaanse lid van de Commissie van Goede Dien sten, Cochran, is Woensdag per vliegtuig naar Parijs gezonden. De advi seur van Cochran. Scott, had het rapport by zich. Naar het ANP van Amerikaanse zftde verneemt, zal Scotl besprekingen voeren met de Ame rikaanse delegatie en dr. Jessup, Amerikaans lid van de Veiligheidsraad, om hen op de hoogte te stellen- van Cochrans Jongste stappen en ziin zienswijze op de situatie, zoals déze zich thans ontwikkeld beeft. Er heerst nog steeds onzekerheid over dc vraag, of het republikeinse ver zoek om onmiddellijke hervatting van de discussie In de Vèiligheidsraad over Indonesië op de zitting van Vrijdag voor een beslissing hierover ter sprake zal wordén gebracht. De- voorzitter' van cfè Veiligheids raad, de Belgisch-e afgevaardigde Van Langpnhovie,. is. riet .verplicht de kwestie in 'disbussie te brengend Wel bestaat de mogelijkheid, dat, om 'n dergelijke discussie, door een van de afgevaardigden'van 'dé raad ver-, zocht zal wordem 'Van officiële Amerikaanse- zijde werd-Woensdag vernomen, dat de Amerikaanse de legatie noa geen besluit'had geno men ten aanzienvan de vraag, of er werkelijk reden is om onmiddel lijk: de .Indonesische kwestie te be spreken. Definitieve besluiten om trent de 'Amerikaanse positie in de zitting van Vrijdag zullen pas ge nomen worden na de conferentie op Donderdag tussen dr. Jèssüp en Scott Niettemin heerst er ïn Ame rikaanse kringen sterk de in druk, dat de brief van Palar ter sprake zal komen in de verga dering van Vrijdag, waarbij er goede kans zou bestaan, dat de gehele Indonesische kwestie voor het nieuwe jaar in Parijs in behandeling genomen wordt. De Britse mening ia hiermee lijn recht in tegenstelling. De Britse delegatie bestudeert de kwestie nog en zij heeft nog geen besluit geno men, daar Falars brief van 14 De cember de Britse delegatie pas "Woensdagmiddag zou hebben be reikt. -Een Britse woordvoerder zei, dat de Veiligheidsraad niet in de gelegenheid was een besluit te' ne men omtrent het Indonesische vraagstuk, gezien het feit. dat geen der bijlagen van het vijfde rapport van de Commissie van Goede Dien sten was .bestudeerd en 'volledig onderzócht door welke delegatie ook. Deze bijlagen waren nog niet aan allen uitgereikt. Verder legde men er in Britse kringen de nadruk op, dat volgens de reglementen van de Veiligheidsraad bet uitgesloten is. dat er tussen 17 December en 1 Januari een bijeenkomst van de raad .i'al worden gehouden, indien er geen sprake is van een, bijzonder dringend geval. Dc Britse delegatie betwijfelt; het'-ten--sterksteof de argumenten, die in Falars brief naar voren worden gebracht, aantonen, dat het zo'n geval betreft, aldus zei- de de woordvoerder. Van Britse zij de werd er voorts op gewezen, dat bijeenkomsten van de Raad in Pa rijs na 17 December op zeer grote moeilijkheden zouden sluiten, daar de overplaatsing van.het secre tariaat naar New York; waarmede Zondag een begin gemaakt werd. reeds zodanig gevorderd was, dat er nauwelijks voldoende personeel over is om voor. de verzorging van een bijeenkomst na deze week zorg te kunnen dragen. De Engelsen ver-' wachten, dat de Indonesische kwes tie in het begin van het volgend jaar in New York zal worden be handeld.'Naar de mening der .Engel sen bestaat er slechts dan een moge lijkheid dat deze zaak in Parijs wordt behandeld,- indien een der delegaties in staat is te bewijzen, dat Indonesië op dit .ogenblik een kwestie, is. die geen uitstel gedoogt. Zoals reeds werd verklaard, is de Britse delegatie deze opvatting niet toegedaan.- Een woordvoerder van de Indo nesische regering hgeft aan Aneta medegedeeld, dat van een uitstel van de-afkondiging van het bcsiuit (Bewindvoering Indonesië in Overgangstijd) geen sprake - Is en dat van-een ontwikkeling als waarvan de Amerikaanse onder staatssecretaris voor buitenlandse zaken, Lovett, sprak aan de rege ring van Indonesië niets bekend is< Prins Charles, bij welke naam de zoon van Prinses Elisabeth door het Engelse volk genoemd zal wor den, zuerd gedoopt Charles Philip Arthur George tijdens een plech tigheid, die Woensdagmiddag in Buckingham Palace plaats had. De doop geschiedde door de Aartsbis schop van Canterbury. Onze foto, genomen Woensdagmiddag ha de doopplechtigheid, toont de geluk kige Prinses Elisabeth met haar zoon Prins Charles. De Dienst Legercontflcten te Bata via meldt dat in de week van 8 tot en rnel 15 December In het grensgebied en de federale gebieden 330 Incidenten zijn gemeld. Het hoogste aantal Inci denten tn een week* sedert de ander tekening van dc Rcnvllle-overeenkomst was tot nu toe 307, zodat de curve zich. nog. steeds in stijgende lijn be weegt aldus de D.L.C. Naar het vakblad „De Kruide nier'' verneemt zal in Januari a.s. ook de subsidie op bak- en braad vet worden ingetrokken. Het arti kel zal daardoor voor.de consument met circa 38 cent per kilo in jprüs stfjgen. Tegelijkertijd zal,de rant- soenwaarde verhoogd worden van 200 gram tot 250 gram. Het artikel blijft gewoon op dc keuzeboff Afgezien van de sla-olie, zal dc keuzebon derhalve worden 250 gram boter of 250 gram margarine of 250 gram vet. Komt de sla-olie eveneens op de keuzebon - en. dit is inmiddels weer enigszins onze ker geworden in verband met de begonnen actie van de olie-indus trie dan wordt een rantsoen sla olie 240 gram. Koningin Juliana is bescherm vrouwe geworden van het Nationale .Zeemansfonds en de Kon. Ned. Vereni ging voor Luchtvaart. De Amerikaanse onderstaats secretaris van buitenlandse zaken, Robert Lovett, 'heeft vandaag te kennen gegeven dat mevrouw Tsjiang Kaj Sjek er niet tn geslaagd is gedaan te krijgen dat de Ver, Staten de regering Tsjiang Kaj Sjek krachtiger gaan steunen. Lovett zeir tevens dat de Ameri kaanse politiek: ten opzichte van China inhoudt dat de Ver. Staten zich verstaan met de nationalisti sche regering van generaal Tsjiang Kaj Sjek Deze politiek,, .zei Lovett, werd vastgesteld doorhet congres en wordt zo goed mogelijk uitgevoerd, met inachtneming der door het congres aangegeven beperkingen van de omvang Jder hulpverlening. Lovett ontkende dat er een wijzi ging was gekomen In de Ameri kaanse politiek tegenover China. Hij zei verder ;dat hij niets had vernomen omtrent de mogelijkheid van de vorming van een Chinese coalitie-regering,' behalve uit van de Amerikaanse ambassade afkom stige berichten, over geruchten, welke dienaangaande in China de ronde deden. In verband met de unificatie van de prtjzn -in dee Benelux-landen zullen de Belgische accijnzen waarschijnlijk een wijziging ondergaan, waardoor de sigaren goedkoper, en de sigaretten duurder worden. 1 Leidse Universiteit blaast alarm Nederland genoot enkele tientallen jaren geleden de beste gezondheids toestand ter wereld eri een uitstekende naam op mediseh-wetensehappelijk gebied. Thans teert het grotendeels op verouderde roem. De opleiding van toekomstige artsen wordt ernstig belemmerd en dreigt ver onder de maat te komen, de recente vooruitgang die de geneeskunde vooral ln andere landen heeft doorgemaakt werkt in Nederland nog niet voldoende door en het medisch-wetenschappeiyk werk kwjjnt. Indien dit niet spoedig ten goede wordt gekeerd, zal het steeds moeilijker worden de geneeskunde in Nederland weer op peil te brengen en de toekomstige, gezondheidstoestand voor ernstige schade te behoeden. De Mijdrecht.' èé'iï m'ótortankschip van V#r. Ommeren", heeft als tweede Nederlandse schip de onderscheiding bij dagorder gekregen die ingesteld is voor Nederlandse schepen, welke zich tijdens dc oorlog op bijzondere wijze hebben onderscheiden: Koningin Juliana heeft deze dagorder aan de Mijdrecht verstrekt, nadat dit schip op 7 Maart 1941. toen. het zelf getorpedeerd Was, kans heeft gezien een Duitse onderzeeër zodanig te rammen, dat de boot aan de oppervlakte moest komen en later tot zinken kon worden gebracht. werd de duikboot tot -zinken ge bracht. Toen de Mijdrecht in Engeland dokte, stonden alle deskundigen verstomd over het* feit dat men kans had gezien een schip met der gelijke schade boven water te hou den. Reeds tijdens de oorlog ont ving kapitein Jan Swart, die na de oorlog door de te grote inspannin gen is overleden, samen met de hobfdmachinist B. v; d. Wilt, eers te stuurman Arie de Bruyn, boots man J. Velthuis en de twee ge noemde kanonniers een onder scheiding. De kapitein was tevens de eerste Nederlandse gezagvoer der, die de '„Lloyds Medal for bra very at sea" ontving. De 'bronzen plaat waarop dé on derscheiding vermeld is zal waar schijnlijk in Maart op de Mijdrecht worden aangebracht. Het schip ligt thans te Kaapstad met een lading stookolie voor de Willem Barentsz, van welk schip de Mijdrecht met traan zal terugkeren naar Neder land. De Mijdrecht was op weg van Engeland naar Amerika dm daar benzine te laden. Tijdens'het over nemen; van-drenkelingen van een ander schip werd zij zelf door een torpedo getroffen, die een gewel dig gat in de achterste tank sloeg. Dank zij het dapper optreden van kapitein'Jan'Swart, slaagde de be manning, er in het schip drijvende te houden en ook weer in bewe ging té krijgen'. De zwaar gehaven de boot zette koers naar Engeland. Op een gegeven ogenblik zag men aan bakboord een periscoop. Het roer ging om en de Mij drecht stoomde full speed op de duikboot aan. Deze werd zo ernstig geramd, dat zij boven water moest komen, waar zij bestreken werd door het ka nonvuur van twee nieuwbak ken kanonniers Wiersraa en Ieke, die drie weken in mili taire dienst waren, Zij zagen toch kans een treffer op de duikboot te plaatsen! Een Engelse destroyer kwam te hulp en met vereende krachten Zo luidt de conclusie van een uit voerig adres, dat de medische facul teit der Leidse Universiteit richtte tot het "Verbond van Medische Stu denten-faculteiten en de Tweede Kamerleden. Drie belangrijke: oorzaken ziet de Leidse Faculteit .voor de achteruit gang der medische wetenschap in ons land: 1. De enorme stijging van het aantal studenten jóude laatste dertig jaar. "De 'öitt,V&hr^^ari*:hët,:Té^reh-- corps heeft met deze stijging geen gelijke tred gehouden. Daarbij komt ook nog, dat het intellectuele peil der studenten*achteruit is gegaan en te velen alleen, arts willen worden, aangelokt door de financiële voor uitzichten, 2. De outillage voor de opleiding is absoluut onvoldoende. Zij is nog ongeveer dezelfde als in 1920, terwijl er nu ongeveer vier maal zo veel' studenten zjjn. 3. De stormachtige ontwikkeling van de geneeskunde in de laatste tientallen van jaren. Het instrumen tarium, de klinieken en de organisa tie zijn ver achter gebleven bij deze ontwikkeling. Het toepassen van moderne, vaak kostbare geneesmid delen stuit telkens op financiële be swaren. Voor nieuwe richtingen op medisch wetenschappelijk gebied 'zijn geen nieuwe klinieken en labo ratoria tot stand gekomen. Voor re search is noch tijd noch voldoende Seld- Het Haagse Bijzondere Gerechts hof heeft Prof. Dr. T. Goedewaagen, veroordeeld tot twaalf jaar gevan genisstraf met aftTek, levenslange ontzetting uit bel do kiesrechten, en levenslange ontzetting uit het recht ambten te bekleden. Dezer dagen heeft het Rijdend Postkantoor, dat op het ogenblik de veertig grote steden vah Neder land aandoet om de Kinderzegels te verkopen,, ook een bezoek gebracht aart Soestdijk. HM., de Ko ningin en de vier prinsesjes hebben aan het lofcet van dit rijdend postkantoor uit de verschillende prentbriefkaarten een keuze gedaan' en ook een aantal kindei'zegels gekocht. Bij dit bezoek waren aanwezig: Mej. L. H. M. Evers en de heer Mr. A. O. H. Tellegen namens dc Nationale Federatie de Nederlandsche Bond tot Kinderbescherming en de heren J. A. Cassee en J. F. W. Bailer van de Stichting „Voor het Kind", die Hare Majesteit over de actie inlichtten. Op deze foto ziet men naast Hate Majesteit en de. prinsesjes Irene en Margriet, de hierbovengenoemde Mej. Evers en de heer Casseé. De begroting van Onderwijs De afdeling „Lager onderwijs" van de begroting van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is Woensdag door de Tweede Kamer zonder hoofdelijke stemming goed gekeurd. Minister Rutten beantwoordde gisteren de Dinsdag by de afdeling Lager onderwijs" gemaakte op merkingen. Hij zei overtuigd te zijn van de ernst der situatie ten aan zien van het scboolruipitetekort. De regering streeft er naar, dat er zoveel mogelijk scholen gebouwd worden. De Finse scholen kosten 15-000 per lokaal, de levensduur is 50 jaren. Semi-permanente" schoolgebouwen kosten '12.000 per lokaal, de levensduur is25 jaar, .Op .bet ogenblik kósten .per manente scholen 29-000 per lo kaal. In vele gemeenten worden Finse scholen gebouwd. Wat de pensioenen aangaat staan de onderwijzers er béter vóór dan deambtenaren, waf dé bere kening betreft. De salarisgeschie denis is een onverkwikkelijke-zaak geworden,- waaruit veel - misver standen zijn ontstaan. UI Verscheidene inwoners van ons land hebben in de afgelopen maanden een prospectus ont vangen van de N.V. Verkeers- maatschappij „Interconti- n n t a 1", gevestigd in de P. C. Hoqftstraat 154 te Amsterdam. De inhoud van déze prospectus is aapleiding geweest voor een diepgaand onderzoek van de Amsterdamse politie in de be doeling en opzet van deze N.V. Pagina 2 van deze prospectus schildert in plastische termen het leed dat Nederlandse burgera zou den ondergaan bij een nieuwe be zetting door een vreemde mogend heid en beveelt de lezer dan. aan reeds nu passage te bespreken op een kustvaarder voor een over tocht naar Las Falmas op de Cana- rische eilanden, de Azoren of de Afrikaanse kunst. De N.V. „Inter continental" garandeert dat de speciaal - voor haar bij een rederij gereserveerde schepen ook inder daad op het kritieke ogenblik ter beschikking zullen staan. Volgens de prospectus biedt de N.V. „Inter continental" veilige overtocht, be- hoorlyk onderdak en voeding tij dens de reis, aanwezigheid van scheepsartsen voor medische hulp, mogelijkheid tot medeneming van waardevol bezit en strikte geheim houding van naam en adres van de aspirant-passagier. Het kost 4300 gulden. Men krijgt daarvoor een passagebiljet,- gel dig van 1 Juli 1948 tot 1 Juli 19-53 plus een aandeel, groot nominaal 2500 gulden, in de op te richten in ternationale scheepvaartmaatschap pij Kinderen, die op l Juli j,l. nog geen zes jaar waren, betalen half geld. Een tweede prospectus, speciaal voor zakenlieden, dringt erop aan, ais beleggingsobject scbeepsruimte te kiezen, „omdat scheepsruimte een internationale valuta is, nog beter dan de dollar en bestand te gen devaluatie." Wat zegt de politie? Zoals reeds in de aanhef'vermeid, heeft de politie een diepgaand on derzoek ingesteld. Een rapport, naar aanleiding van dit onderzoek samengesteld, leidt tot conclusies, welke de officier van justitie te Amsterdam aanleiding gaven ais waarschuwing voor het publiek me- drdpfingen ter publicatie aan het A.N.P. te doen. Deze conclusies luiden, dat de gehele opzet speculeert op angst voor een eventueie bezet ting, dat zjj daardoor deze angst aankweekten derhalve de elementen in de Nederlandse samenleving die een bezetting voorstaan, in de kaart speelt. Het optreden van de N.V. is dus als strijdig met het Neder landse belang en als ongewenst te beschouwend Het verleden heeft aangetoond, dat het nakomen van de .aangegane verplichtingen alleen rtiogelyk ia, indien de N-V. bij kans op een eventuele bezetting de orders van de burgerlijke en militaire autori teiten ontduikt. Hierdoor zal on vermijdelijk verwarring worden ge sticht. Deze N.V,: voert aldus het. oordeel van. de politie een voor Nederland ongewenste en on verantwoorde' activiteit'. Het ANP voegt- hieraan nog de conclusie toe, dat indien de Neder landse overheid evacuatie nodig acht! dat als een regcringsaange- legenheid, zal .worden beschouwd, waarbij uiteraard het al of'niét be zitten van een bedrag van 4300 gulden voor een passagebiljet geen punt van overweging-uitmaakt. heeït erin toege- IJsbrekers en 28 fregatten die het tijdens de'oorlog overeenkom stig de Leen- en Pachtwet van Amerika kreeg, terug te geven. Robert Lovett, de Amerikaanse onder minister van buitenlandse zaken heeft deze stap een wezenlijke .vooruitgang genoemd ln de Amerikaans—Russische onderhandelingen om tot een regeling van de Leen- en Pachtvorderlngen te komen. Wisselende bewolking met ln de kuststreken-nog en kele verspreide 'buien, In het. binnenland overwe gend droog weer. Zwak ke tot matige Westelijke wind. Vannacht plaatse lijk lichte nachtvorst, morgen overdag ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag, 17 December: Zon op 8.43. onder 16,291 Maan op 17-05. onder 10.23. V 17 Dec.: Hoog water te Rotterdam: le tij 5.03 uur; 2e tij 17.19 uur.: De minister kondigde aan, dat dé regering maatregelen zal treffen om "de jubileumgrattïi- caties bij 25- en 40-jarige dienst ook aan onderwijzers "te doen uitkeren. Bij de replieken diende de heer R-oosjen (A.R.) een motie in, waarin gevraagd wordt het gratifï- catiebesluit burgerlijke rijksambte naren en het gratificatiebesluit ju bilea, dat voor de ambtenaren geldt, ook voor onderwijzers zal worden geldend verklaard. Verder jvordtin de motie gevraagd de 5% verhoging der salarissen boven 3000, welke de ambtenaren ge nieten, ook voor de onderwijzers toe te passen. De heer Van Sleen (Arb:) verdedigde een motie, waarin de wenselijkheid wordt uitgesproken, de gehuwde vrouwelijke leerkracht bij het onderwijs te handhaven. De. heer Gortzak, (CiP.N-) trok zijn salarismotie in. De minister verklaarde nog thans geen oplossing te kunnen ■geven voor het schooiruimtetekort en het gebrek aan' leerkrachten. De salarismotie achtte hij prae- matuur. Een nadere régeling voor de leerlingen der ambachtsschool is zeer nabij. Nadat de minister reëel overleg had toegezegd, trok de heer Roos je n' (AR) zijn motie in. Da heer Gortzak (CPN) kwam riu met een niéuwe motië, waarin de kamer de regering, uitnodigt de 2 gratificatie, dej ubileumgratif i- 'catie en de 5 verhoging der sala rissen beneden 30QD.- die aan jic ambtenaren is toegekend, ook aan de onder wijzers, uit te betalen. De min is ter verzocht de ka mer de motie-Gortzak niet te aan vaarden; de motie-Van Sleen acht te hij overbodig. De nieuwe motie-Gortzak werd daarna verwqj-pen met 58 tegei 7 stemmen, de eerste motie-Gortzak (handhaving gehuwde onderwijze ressen) verworpen met 59" tegen 7 stemmen en dé motie-Van Sleen werd aangenomen met 35 tegen. 31 .stemmen. Woensdagochtend Is een aantal on bekende passagiers met - een speciaal vliegtuig uit Moskou in-Warschau ean- wachte aankomst op Donderdag van „twee staatslieden uit Oost-Europa" geven aanleiding: tot geruchten: over. een grote Internationale communistische bijeenkomst ln-Warschau. "fc ManoeUsky, de Oekrainse minister van buitenlandse zgken. en een lid van het centraal comité van de Russische communistische partij arriveerden Woensdag ook-onverwacht in Warschau, Op het ogenblik bevinden zich voor aanstaande communisten uit 22 landen fn de Poolse hoofdstad, die een fusie- congres van de Poolse communistische en socialistische partijen bijwonen. Waarnemers tc Warschau onderzoeken de mogelijkheid, dat een tweede be langrijker bijeenkomst gaande is. ZIJ vragen zich af, of niet een Oostelijke reactie kan worden verwacht op de nieuwe stap van de Westelijke landen ln de richting van een Atlantisch Pact. Voor het tijdvak van 19 Decem ber 1948 t.m. 1 Januari .1949 zijn d- volgende bonnen aangewezen: BONNEN VOOR VLEES 7, 481. 4S3 Vléés: 100 gram vléés 482 Vlees: 300 gram vlees ALLE BONKAARTEN 487 Algemeen: 180 gram spijsolie 488 Algemeen: 250 gram boter of margarine of 200 gram- vet BONKAARTEN KA, KB, KC 301 491 Algemeen; 250 gram boter of margarine of 200 gram VÊt 492 Algemeen: 300 gram kaas of 375 gram korstloze kaas B 505, C '507: 500 gram. boter of margarine of 400 gram vet BONKAARTEN KD, KE 9)1 497 Algemeen; 125 gram boter of margarine of 100 gram vel.. 498 Algemeen: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas TABAK- EN DIVERSENK AARTEN QA, QC 901 01, 02 Tabak, 04 Diversen: 2 rant soenen sigaretten of kerftabak BONKAARTEN ZA, ZB, ZC, ZD.'ZE. MD, MF. MH 901 ri (bjjz. arbeid, a.s. moeders en zieken) Geldig-zijn 'de bonnen'van strook :A. Deze bonnen zijn 14 dagen geldig. Bovenstaande bonnen kunnen reeds op Vrijdag 17Dècember a.s. worden gebruikt. De niet-aangewe- zen bonnen van strook 4 van de bon kaarten 812 kunnen worden yernie- tigd. - Met het oog op de nog zeer zwak ke economische en,, financiële toe-- stand van het land is de minister niet bereid te bewerkstelligen dat. aan het personeel in overheids- en- rijksdienst een kersUoeslagj. zal worden gegeven, dat aan de onder nemers van,de particuliere bedrij- ven zal wórden toegestaan een kerstgratificatie aan hun personeel te verlenen en dat aan hen, die uit kering krachtens de noodwet oti-. derdomsvoorziening .genieten,, pen-! sioentrekkers, hen, die een uïtke-: ring ontvangen op grond van de-so ciale verzekering, in de D.U."W, werkzaam zijn of onder de over- bruggingsrcgeling vallen, eveneens een kerstgratificatie zal worden; verleend. Aldus lezen wij in het antwoord, dat minister Jockes (soc. zaken),; mede namens minister Van Maa'r-, seveen (binnenlandse - ïaken)- gegeven heeft óp schriftelijke vra-: gen van het Tweede Kamerlid W a-: gen aar (CPN). De demissionnaire dirfecteur van- het Museum Boymans heeft de de finitieve benoeming tot directeur, van het museum te Groningen orit- vangen. - Na van- de zbde van'de „Union Fe derale". de Belgische afdeling van dc beweging voor een federale wereld je gering wordt medegedeeld, is ln de 'boezem van deze unie een kring .,Gax~- ry Davis"' opgericht. De initiatiefne mers hiervan gaan geheel aocoord met de verklaring, dle.de „eerste wereld burger" op 19 November in de UNO heeft afgelegd. De kring 13 opgericht naar het voorbeeld van de „commissie van solidariteit", tlie zich te Parijs achterGarry Davis heeft geschaard. Davis zal eerstdaags een bezoek aan Brussel brengen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1