HET ROTTERDAMSCH PAROOL Documenten over drama in bunker te Vught gevonden Financieelhogerewaardering voor liet leraarswerk Brief van Hatta geen basis voor onderhandelingen Amerika zal Indonesië niet ter sprake brengen Nieuwe actie tot bestrijding van ratten en muizen - RAÜTER TRILDE VAN WOEDE Nasleep schiep tegenstellingen in hoogste Duitse regionen Minister Rutten kondigt aan: Kamer begint debat over Sc, iale Zaken fs Van der Giessen draagt nieuw schip aan de KPM over Nederlandse regering licht standpunt toe Indonesië niet op de agenda Weerbericht Wijziging van houding in enkele uren SOW JETPROTEST BIJ Frans commandant Plannen voor tijdvak van 1948 tot 1953 STRIJD OM CENTRUM VAN PEIPING .Vrijdag 17 December 1948 led. en Adni. Lange Haven 141, Schiedam TeL A9300 Abonn.prljsi per week 0-32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting ,,Het Parool*4 DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 295 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankiert Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur* B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Hamaker HET is wellicht nog niet algemeen bekend, dat strikt gesproken het mishandelen of doden van gevangenen in 'concentratiekampen in Duitsland .wettelijk verboden was, een verbod, dat reeds in 1933 was afgekondigd. Speciale SS- und polizeigerichten hadden tot taak uitwassen te berechten. Een beeld van deze wetgeving kan men in het over Grüne- wald gevelde vonnis lezen, waarin o.m. wordt, gezegd, „dat gevangenen bij overtredingen aan zeer bepaalde straffen zijn onderworpen, die zo nodig het lichamelijk welzijn belangrijk kunnen schaden. Dergelijke straffen zijn echter gewettigd, zolang aan de gezondheid geen dusdanige schade wordt toe gebracht, dat zij het wettelijk geoorloofde overschrijden." SWALD FOHL, chef van het Pobl was diep verontwaardigd: „Tien doden! Wie maakte rich daar druk over Aan het Oostelijk iront sneuvel den leder uur meer Duitsers. Een pro ces was onzin!" Maar Rauter hield vol. Zijn conflict met de chef van het SS-Wïrisehafts- verwaltungs-Hauptamt was een presti- ge-cauflïct geworden. Seyss ïnquart stond achter hem. De zaak mocht niet In de doofpot. Met deutsebe Grundllchkeit werd het vonnis op papier eezet. Het is vele bladzijden lang Men treft er onder meer een beschrijving in aan van de opsluiting der ongelukkiger), waarvan we hier enkele passages laten volgen: „Om zeven uur des avonds werden in aanwezigheid van Grünewald, Wicklein, SS-Un terstar rnführer Strlppel, 5.S.- Hauptscbarführer Meyerhoff, S.S.- Sturmscharführer Weizei, alsmede de Aufsëh er Innen Susy Arts en Kat ja Schot twee cellen geopend. Het meren deel der vrouwen, ongeveer 69 a 70. werd bevolen in de eerste cel te gaan. Deze werd pas gesloten toen de vrou wen, dicht opeengepakt, tot aan de celdeur stonden. Vóór de cellen werden gesloten, verbood Grünewald nadruk kelijk: het kleine raam te openen, c-n O SS-Wirtschafts-VerwaltungS' Hauptamt, was het met deze wet geving niet eens. Deze Pohl nu was door Himmier gemachtigd in Vught een kampcommandant aan te stel len.- De eerste was Karl Walter Chmielewski, die zoveel stal, dat het uitlekte, zodat hij in October 1943 naar Dachau werd overge plaatst. Volgens het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie had Pohl weliswaar geen principiële bezwaren tegen het regime van Chmielewski, „maar als er dan toch mishandeld en gestolen moest worden,- dan maar niet in Neder land, waar zo zag Pohl het een Seyss-ïnquart en een Rauter klaarblijkelijk zich te veel. op de vingers gekeken voelden vanuit Engeland." Als opvolger van Chmielewski koos Pohl de ruim 40-jarige Adam Grünewald. Pohl introduceerde deze man -als nieuwe kampcommandant bij Rauter. In tegenwoordigheid van de Inspections richter-West der Waffen SS, H&rtel, wees Hauter Grünewald en zijn adju dant Wicklein (die later eveneens werd veroordeeld) op de hoogst verantwoor delijke post. die zij gingen aanvaarden. Het. uitlekken van uitwassen kan im mers de Duitse belangen in Nederland slechts schaden. - HAUTER WOEDEND HSrtel heeft na de oorlog verklaard, dat hij opnieuw in de kamer van" Rau ter was, toén hem, ondanks pogingen van de angstig', geworden kampcom mandant Grünewald en diens adjudant om het gebeurde voor Rauter geheim te houden, de eerste berichten over het drama werden voorgelegd. „Ik heb Rauter nog nooit zo op gewonden gezien als op dat ogen blik," zo zetde Harte!. „Hij was verontwaardigd over 'de onmense lijkheid van Grünewald en noemde hem een dier.:, dat men moest op sluiten om. de mensen, te bescher- men. De opwinding van Rauter was niet geveinsd. Hij trilde letterlijk -• over het gehele lichaani." Grünewald werd daarop achter slot en grendel geplaatst Hij had echter een noodkret naar zijn beschermer Pohl weten te zenden, die prompt pro beerde het prnces tegen te houden. De vergadering van Donderdag middag heeft de Tweede Kamer gebruikt voor de verdere behande ling van de begroting van Onder wijs, Kunsten en Wetenschappen. De minister van Onderwijs, Kunsten en, Wetenschappen prof. R u t t e n bleek bezorgd over het lerarentekort en zeide te ver wachten, dat een financieel hogere waardering voor het leraarswerk binnen niet al te lange tijd zal tot standkomen. In antwoord op bij. de.replieken nog gemaakte opmerkingen deelde de minister mede, dat het niet zijn bedoeling is voor de salariëring als basis te nemen een volledige be trekking van 29 lesuren, 26 uur is- het basisaantal. Leraren bij het M.O. ontvangen ook de 5% verho ging, de z.g. ontknikking der rege ling; de 2% vacantietoeslag ont vangen zij niet, omdat deze bedoeld is voor salarissen beneden de 3000.—. In de avondvergadering, welke tot ruim half twee duurde is een begin gemaakt met de behandeling van de begroting van sociale zaken. Bij de algemene beschouwingen heeft de. heer Stapelkamp (A.R.) er bezwaar tegen gemaakt, dat hij de verlaging der levensmid delensubsidies en het verstrekken van een loonbijslag uit de couran ten moest vernemen. Over .de maatregelen zelf was spr. ook niet tevreden. De loongrens wilde hij verhoogd zien van j 3700 tot 4000. De „koude prijsstijging" brengt z.i. onrust 'in-de gezinnen. Zijn fractie zal zeker medewerken aan kinder bijslag" voor zelfstandigen. De heer Van den Born (Arb.) gaf o.m. te kennen, dat veel onrust zou zijn voorkomen, als tegelijk met de wijziging van de prijspoli tiek mededeling was gedaan van de looncorrectie. Voor de toekomst moeten dergelijke regelingen ge lijktijdig worden bekend gemaakt. De heer De Kort (KVP) be toogde o.m. dat voorlichtSg in zake beroepskeuze primair een on derdeel der opvoeding is en niet los te maken van levensbeschouwing. De heer Bi e we nga' A.R.) wilde relatieve gelijkstelling van Ionen in de verschillende bedrijfs takken. Voor de voorbereiding van een landbouwarbeidswet achtte hij overleg met het bedrijfsleven ge wenst. - De heer ZegerxngHad ders (WD) 'zeide het nodig te vinden, dat begonnen wordt met het om scholen van jeugdige veenarbei ders. omdat de veenarbeid over en kele jaren ten einde loopt. Naar het oordeel van de heer Weiter' moet de emigratie ont daan worden van de zware rem men, die er thnris aangelegd zijn. Mevr. F o r t a n i er-D e Wi t (V VD) was van. mening, dat gestreefd moet worden naar maatschappe lijke verhoudingen, welke sociaal gerechtvaardigd en economisch verantwoord zijn. De heer Van Vliet (KVP) meende, dat alles gedaan zal moe ten worden om een massale werk loosheid te voorkomen. De heer Haken (CPN) gaf te kennen, dat er onder de huidige omstandigheden geen perspectief voor de arbeidende bevolking is. De thans gevolgde politiek is een voorwaarde voor de Marshallhulp geweest, zeide hij en tegen deze politiek waarschuwde hij. De heer H o o ij (KVP) bepleitte kinderbijslag voor kleine zelfstan digen. Bijzonderlijk vroeg hij de aandacht voor de belangen van het grote gezin. De heer Kikkert (C.H.) had er bezwaar tegen, dat de minister op partij vergaderingen mededelin gen heeft gedaan, welke in het par lement thuis behoorden. OP 17 Januari 1943 werden door de Duitsers in een celwaarin volgens kan eigen opgave slechts plaats was voor twee tot drie gevangenen, 74 vrouwen samengeperst. Na ver loop van twaalf uur bleken twaalf har er aan de kwelling te zijn bezweken. Reeds een maand na het drama nam hel Neder landse volk er kennis van door de illegale pers. Ook hel proces, dat voor enige tijd in Amster dam iverd gevoerd tegen de „Aufseherin" Susy Arts wierp licht op dit drama. Thans heeft het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie de hand kunnen leggen op Duitse documenten over het gebeurde, waaruit blijkt, dat hel drama aanleiding teas tot een compe tentie-conflict, waarbij Rauter het onderspit heeft moeten del ven. dreigde de vrouwen met de brandslang te laten bespuiten als zeniet rustig zouden zijn. Bij het vullen der cellen, was Wicklein bijzonder actief Het Duitse vonnis gaat op de ver schrikkingen van de nacht in cel 115, waarover overlevenden zich later uit voerig hebben, uitgelaten, met geen woord in. maar vervolgt het overzicht met wat er twaalf uur later bij het krieken van de volgende dag geschied is: „Om zeven uur de volgende morgen, werden de beide cellen volgens bevel weer geopend. In de dichtsthezette cel lagen veel vrouwen up «Jé grond. Tiert van haar waren dood, twintig anderea waren in diepe bewusteloosheid, voor een deel eveneens de dood nabij. Bij de doden betreft het vrouwen in de leeftijd van 40 tot 58 jaar, die het meest te lijden, hebben gehad. Een deel der vrouwen had verwondingen opge lopen, die zijn toe te schrijven aan het feit, dat ze, nadat ze door het- ge brek aan ruimte in elkaar waren' ge zakt. onder do voeten der andere,- nog staande, vrouwen geraakten en door haar schoeisel werden gewond. Men leest er verder In hoe het de destijds als telefoniste aangestelde Ne derlandse Eva Gryseels is geweest, die een telefoongesprek afluisterde en in lichtingen over de ramp inwon om ten slotte zo openlijk haar verontwaardi ging te uiten, dat ze door Wicklein ont slagen werd met de vermaning, dat ze twee jaar „achter het prikkeldraad" zou worden gezet als ze buiten het kamp iets' over het voorgevallene zou loslaten. Niettemin Het Eva Grijseels de- zelfde'dag'"op M'êf bureau van Ttau- ter in Den Haag proces-verbaal op maken. Tenslotte kan men er in vinden, dat Wicklein zich ód 16 Januari 1044, onmiddellijk na de vreselijke nacht, tot de hoofdkamp arts. dr. Wolter. heeft gewend en hem had gesuggereerd „of het in het belang van het vermijden van een schandaal mogelijk zou zijn, e enige van de doden achteraf aan een andere doodsoorzaak te laten sterven." De teamcommandant, S.S.-Sturmbano- führer Grünewald. werd aan het einde van het. proces door atfn. Duttse rech ters schuldig bevonden aan' dood door schuld van tien vrouwen. Voorbedachte rade was niet aanwijsbaar, er was slechts sprake van nalatigheid. Op deze gronden werd hfi veroordeeld tot 3 frf, jaar gevangenisstraf, met aftrek van een maand voorarrest. Zijn adjudant. Wicklein, droeg vol gens de rechtbank moreel een zeker deel van ds schuld en werd dienten gevolge tor 8 maanden veroordeeld .Misschien zullen vele Nederlanders deze gang van zaken voor de Duitsers merkwaardig vinden, maar daaraan zij dlrcet toegevoegd, dat de vrije wereld zich toch niet zo ih het Nazi-regiem heeft vergist, als uit het bovenstaande wel mocht blijken, want de straffen zijn niet ten uitvoer gelegd. Toen Grünewald op 20 Maart 1944 in. Velp dit vonnis moest aanhoren was hii in feite al vrij man. Pohl had het proces niet kunnen verhin deren. maar dat een van zün kamp- oom mandanten wegens zulk een ..belachelijk incident" meer dan drie Jaar zou worden opgesloten, dat was te dwaas. H11 bewerkte Himm ier, die blijkbaar niet ongevoelig was voor zijn argumenten. Den Haag werd opgebeld. Toen Rauter Grünewald arresteren liet, had hij over zijn hele lichaam getrild van verontwaardiging: medio Maart echter, zo heeft het Rijksinsti tuut voor Oorlogsdocumentatie uit de archiefstukken kunnen concluderen, was deze verontwaardiging wel zover -ezakt. dat hij er mee accoord élnp. dat Grünewald geen gevangenisstraf behoefde te ondergaan, Rauter haalde bakzeil en verloor de tweede ronde in de striid tegen Pohl. Zo kreeg de kampcommandant zelfs acht dagen ver lof om zijn familie in Duitsland op te zoeken om daarna in zijn oude divisie, de SS-Panzer-Division „Totenkopf" te worden opgenomen. Wicklein, die officieel tot zes maan den was veroordeeld, bevond zich nog geen kwartaal later in het beruchte concentratiekamp Flossenburg als adjudant ven de Lagerführer. juist zo als in Vught. De familie Van Zutphen tn de Generaal van der Heydenstraat no. 10 is gelukkig, want'z{j telt vier generaties. Zij woont daar hoog, maar „het was een lieve lust'\ zei onze fotograaf, „om onder het hellende dakdeze op name te maken; het was er énig!3* Bij het uitbreken van de oorlog was voor rekening van de Konink lijke Faketvaart Maatschappij een drietal zusterschepen op verschil lende Nederlandse werven in aan bouw. De Duitse bezetting „ont fermde" zich over deze schepen en gaf aaii twee dezer, de „Baud" en de „Van Riemsdijk", de bestem ming om als zinkschip te dienen ter versperring van de Nieuwe "Wa terweg en het Noordzeekanaal, Het derde schip, de „Reyniersz", werd door de Duitsers weggevoerd en na de oorlog, te Aarhus teruggevon-' den; helaas liep het kort daarop in de baai van Kiel op een mijn en zonk. Slechts het motorschip „Van Riemsdijk" is de oorlogsbeproevin gen te boven gekomen; het schip kon na de bevrijding gelicht en. door de Ned. Dok- en Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam afge bouwd worden; Het is enkele maanden geleden naar Batavia vertrokken. De „Baud" kon niet geborgen worden eh is aan de springstoffen van de Engelse op- ruimdienst ten offer gevallen. In de tweede helft van 1946 gaf de KPM aan C. van der Giessen Zonen's Scheepswerven te Krimpen a.d. IJssel en Wilton-Fyenoord te Schiedam elk opdracht tot het bouwen vSn een tweetal schepen van het voornoemde type. Het'eer ste van deze vier schepen, de „Rey- niersz", werd Donderdag door de werf van Van der Giessen aan de rederij overgedragen en zal Dins- dag" de reis naar Indonesië aan vaarden. Het schip, dat 112 m. lang is, en een draagvermogen van ruim 4000 ton heeft, biedt accommodatie aan 85 hutpassagiers, terwijl 1150 dekpassagiers kunnen worden ver voerd. De hoofdmotor van het Werkspoor-type geeft bij een ver mogen var» 3000 apk het .schip een snelheid van 13% knoop. De drie overige schepen, de „Camphuys", de „Van Riebeeek" en de „Baud", welke reeds alle te'water zijn ge laten, zullen de „Reyniersz" binnen enkele, maanden volgen. Met inbe grip van het m.s. „Van Riemsdijk", zal de K.F.M.-vloot door. deze vijf schepen in totaal met ruim 22.000 bruto reg.ton worden uitgebreid, Van officiële zijde deelt men ons mede ter zake de problemen met de republiek: „Naar aanleiding van mede delingen uit Republikeinse bron als zou derepublikeinse rege ring 2ich bereid hebben ver klaard de onderhandelingen met de Nederlandse regering te her vatten op basis ener erkenning van de Nederlandse souvereini- teifc gedurende de interim-perio de, vernemen wij van bevoegde zijde: Vooreerst is van een verklaring der republikeinse regering niets bekend. Aan de Nederlandse dele gatie te Batavia is door het lid van de Commissie van Goede Diensten, Merle Cochran, een brief overhan digd, die de heer 'Hatta, minister president van de republiek, tot de heer Cochran richtte. In deze brief ontvouwde de heer Hatta enige ge dachten over de mogelijkheden óm tot een oplossing van het hangende geschil te geraken. Zulks geucbiadt echter -onder.. niet minder dan drie reserves; de heer Hatta stipuleert uit drukkelijk dat hfj z'n beschou wingen geeft: le in zeer ruwe vorm, 2e. Informeel en 3e zo als hij ze ziet. Deze drievoudige reserve stem pelt het gehele schrijven tot een persoonlijke daad van de heer Hat ta, waaraan de republikeinse rege ring zich, conform haar'-in 't jong ste verleden nog meermalen aange nomen houding, in genen dele ge bonden behoeft te achten en waar van zelfs de heer Hatta, krachtens de eerste reserve, altijd terug kan komen. Als basis voor een hervatting der besprekingen komt een dergelijk schrijven dan ook niet zander meer in aanmerking. In do tweede plaats, wordt ontkend, dat van de zijde der republiek ophelde ring (naar de woorden van de heer Soemitro op een persconferentie te Washington) zou zijn gegeven „omtrent zekere factoren, die bij enige Neder landse autoriteiten misschien misver stand hebben veroorzaakt." Bij de onderhandelingen, die kort ge leden op zeer hoog niveau werden ge voerd, zijn van Nederlandse zijde enige concrete, voor geen tweeërlei uitleg vatbare essentiële voorwaarden gesteld. Hedenmorgen om 10.45 uur werd de vergadering van de Veiligheidsraad door de Belgi sche gedelegeerde vAn Langen- hoven geopend- Bij het begin van dc bijeenkomst werd de agenda goedgekeurd, met als enig punt van discussie dc toe lating van Israël tot lid van de Verenigde Naties. Geen der vertegenwoordigers heeft ge vraagd om de Indonesische kwestie als punt van onmiddel lijke bespreking op de agenda te plaatsen. VOLGENDE WEEK REGERINGS VERKLARING INZAKE INDONESIË Naar üe voorzitter-van de Twee ds Kamer hedenmiddag in verband met vragen van de hécr J. Schou ten (AR) mededeelde, is de rege ring voornemens de volgende week voor deze Kamer te verschijnen, teneinde haar een Inzicht te geven in het Indonesische vraagstuk. De bedoeling is de gedachtenwSsscling daarover nog vóór het Kerstreces te doen geschieden. WEINIG. WIND Weersverwachting geldig tot Zater dagavond. Overwegend droog weer met in het algz- meen weinig bewol king en weinig wind, Vannacht ln het bin s' j nenland op vele plaat- T sen lichte vorst .en V g A hier en daar vorming van nevel of mist. Morgen overdag tets kouder dan vandaag. 18 December: Zon op 8.44, onder 16.29 Maan op 18.23, onder 11,32.. 18 Dec.':-Hoog water te Rotterdam; Ie tij 5.43 U.; Ze tij 18.05 u, (springtij). Had de heer Hatta. in plaats van zich lot het ontvouwen van een aantal per soonlijke gedachten te bepalen, in con- creto de bereidwilligheid van de repu blikeinse regering uitgesproken om de republiek als deelgebied naast de an dere deelgebieden in het federale be stel in te paseen. in de vorm zoals deze in breed overleg met de federale deel- staten van Indonesië ls ontwikkeld; had hij blijIc gegeven van een ernstig besluit der republikeinse regering om de noodzakelijke maatregelen te trof fen tot het beëindigen dor bestands- schendingen en het doen terugvoeren dor infillranten, dan ware een basis tot voortzetting der besprekingen wellicht, nog te vinden geweest. Van een dergelijke onvoorwaar delijke en bindende instemming echter ontbreekt in het schrijven van de heer Hatta ieder Bpoor. De heer Hatta bepaalt .zich tot alge mene zinswendingen, gelijkend op reeds meermalen van dezelfde zijde gegeven en getekende verklaringen, waaruit de republikeinse autoritei ten cchtcr nimmer de .concrete consequenties hebben getrokken. Slechts een onverwijlde bindende ver klaring van de republikeinse regering, dat zij met de gestelde voorwaarden instemt, zou tot een heropening der onderhandelingen kunnen leiden. In deze geest werd van Nederlandse zijde een antwoord aan de heer Cochran gezonden. Amerika zal de Indonesische kwestie niet voor de Veilig heidsraad brengen. Ook de Australische delegatie te Parijs heeft besloten zich van actie te onthouden. De Amerikaanse delegatie heeft zich gisteren enige uren lang met de Indonesische kwes tie beziggehouden. Aanvanke lijk is zij zelfs van plan geweest, het verzoek van de republiek, om de kwestie aan de raad voor te leggen - de Veiligheidsraad komt vandaag bijeen om Israëls aanvraag tot lidmaatschap te behandelen -> in te willigen. Na twee uur kwam zij van dat plan terug. De besprekingen in de boezem van de Amerikaanse delegatie gin gen voornamelijk tussen de leider dr. Jessup en de heer Scott, die tot de stal van Merle Cochran (het Amerikaanse lid van de C.V.G.D.) behoort. Scott was per vliegtuig uit Indonesië aangekomen met de laat ste rapporten van Cochran. Ook James Hyde, een Amerikaanse Indo- nesïë-expert, woonde de besprekin gen bij. Dr. Evatte de Australische minis ter van buitenlandse zaken, heeft gisteren te Londen een gesprek ge had met Attlee, Bevin en Noel Ba ker, de minister 'voor het Gemene best. Indonesië is een van de onder werpen van deze besprekingen ge weest. Wacht instruct les Een woordvoerder van de Com missie van Goede Diensten heeft te Batavia gezegd, dat de commissie nog steeds zeer verlangend is, het Indonesische geschil op te lossen. De commissie wacht op instructies van de Veiligheidsraad. Dr. Hatta. de republikeinse pre mier, heeft gisteren vergaderd met de leiders van de politieke partijen, die voor de Kerstdagen een volks congres hebben georganiseerd. •President Soekarao heeft in een dagorder de republikeinse troepen aangemaand, hun plicht te doen in het bewustzijn van de volledige ver antwoordelijkheid jegens het vader land.. Hij wekte de troepen op, zich Hoewel in Nederland kan wor den gesproken van een „normale" rattenstand, richt het ongedierte in broederlijke samenwerking met de muizen, grote schade aan. Millioe- nen ratten vreten ons voedsel, kna gen aan de voor de mensen be stemde voorraden, benadelen de productie van onze land- en tuin bouw, terwijl de dieren teyens nog een gevaar voor de volksgezond heid vormen. De bestrijdingsperiode is voor de bruine rat weer aangebroken. "Was het vorige jaar drie vijfde van ons land in de. campagne betrokken, voor het nieuwe seizoen, de win ter van 1943—1949, zal de actie zich over het gehele land uitstrek ken en 2ullen nieuwe gebieden als Overijsel, Drente, Friesland, Noord- en Oost-Gelderland het aaneengesloten net van streekac ties compleet maken. Organisatie en uitvoering van de campagne zullen de opzet van die van het vo rige jaar volgen, waarbij de plan- tenziektenkundige dienst als lei dinggevend en coördinerend or gaan optreedt en de gemeenten de organisatie scheppen en de verdel gingsacties uitvoeren met behulp van organisaties en vrijwilligers. De actie begint in Noord-Hol land, ten Noorden van het Noord- Advertentic lM zeekanaal, het gebied, waar in de vorige campagne'door doeltreffen de organisatie en goede medewer king der bevolking uitstekende re sultaten zi,jn geboekt. Van'15 t.m. 18 December zal dit deel van Noord-Holland, staan in het teken van de georganiseerde strijd tegen rat en muis. Dït jaar géén kerstservelien van bedrukt pakpapier maar de, mooiste servetten op hagelwit crèpepapier bedrukt met speciale kerstmotieven. Pakjes kerstservetten bedrukt met diverse mo tieven, inhoud 20 sluks iMAIHENESSERlAAN (OIHCZICMT) Generaal Kotikof, de Russische bevelhebber in Berlijn, heeft bij zijn Franse collega, generaal Gane- val, geprotesteerd tegen het opbla zen door Franse troepen van de zendmasten van radio-Berlijn. Kotikof, die een onderhoud van een kwartier met Ganeval had, deelde mee, dat hij de gegeven réden voor het opblazen niet als bevredigend kon aanvaarden. Ga neval heeft geantwoord, dat hij „nota nam" van het protest, maar dat zyn enige overweging tot dit besluit de veiligheid der Britse en Amerikaanse vliegtuigen was ge weest. Een Duits bericht, dat Moskou orders zou hebben gegeven tot strenge tegenmaatregelen, is niet bevestigd. Het nieuwsbureau ADN (Sowjet- zöne) karakteriseerde het opblazen van de zendmasten als „een daad van vandalisme, door reactionnaire much ten beraamd." Na een onderbreking van 12 uur heeft radio-Berlijn gisteravond om 10 uur zijn uitzendingen op de kor te golf herval, Directeur Heinz Schmidt vrceg de luisteraars om verontschuldiging voor het uitval len en zei dat het vernietigen van de zendantennes „was uitgevoerd door Fransen, op bevel van Was hington". te houden aan de bestandsovereen komst, doch was overtuigd dat da svmpathie van de beschaafde wereld aan de kant van de republiek zou zijn, indien de tegenstanders het be stand weer gingen schenden door woord en. daad. Soekarno zei voorts, dat hij dezer dagen op uitnodiging van Pandit Nehroe tien dagen een bezoek aan India zal brengen. ANP verneemt in Den Haag, dat de afkondiging van het besluit „Be- windvoering Indonesië in Over gangstijd (B.I.O.) binnenkort te ver wachten is. Dat dit nog niet eerder is gebeurd, brengt men in verband met de laatste zinsneden van het of ficiële Nederlandse communiqué van gistermiddag. Hierin, staat dat alleen een „onverwijlde bindende verkla ring van de republiek tot herope ning van de onderhandelingen kan leiden." Men meent in Den Haag, dat Nederland hiermee de republiek nog een laatste kans wil geven. De staat van beleg in de repu bliek, tijdens de opstand van Ma- dioen afgekondigd, zal in verband met de huidige toestand van kracht blijven. Benelux-memorandum- i Ook landbouiv vertegen woordigd in Commissie YpcnburgScliïeveen Op vragen van het Kamerlid Kikkest (CH) betreffende benoe ming van een vertegenwoordiger van het Ministerie van Landboiiw. Visserij en Voedselvoorziening in de commissie tct onderzoek van dc plannen van een luchthaven in de polder Schievcen heeft de heer Spitzen, minister van Verkeer en Waterstaat geaniwoor.1, dat het hem bekend is, dat bij de aanleg van luchthavens, dus ook bij dc eventuele totstandkoming van een luchthaven in de polder Schieveen, landbouwgrond aan de tegenwoor dige bestemming wordt bnttrok- ken. Opgemerkt zij evenwel, dat een groot gedeelte van de voor de lucht vaartterreinen benodigde gronden als grasland kunnen worden benut, zodat de voor de luchtvaartterrei nen te onteigenen oppervlakten niet mogen worden beschouwd, als in haar geheel aan de cultuur te zijn onttrokken. Aan de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening is verzocht mede een vertegenwoor diger te willen doen aanwijzen in de commissie van advies inzgke het vraagstuk Schieveen—Ypcnburg. 1 Gelijk bekend zal de economische unie tussen België, Nederland en Luxemburg op I Januari 1950 in werking treden. Deze unie zal op de internationale markt als een eenheid optreden. De drie regerin gen hebben nu een memorandum ge publiceerd als een vervolg op haar vroeger gepubliceerde pro gramma ta.v. de gezamenlijke eco nomische politiek waarin plannen voor de jaren 1948—1953 staan voor de belangrijkste Industriële sectoren, de landbouw, de werkgelegenheids- politiek en andere gewichtige pun ten van het economische beleid, Primair stellen de drie regeringen, dat bet slagen van deze plannen af hankelijk btytt van de Marshall- politiek. De Amerikaanse hulp blijft noodzakelijk om dc Beneluxlanden in staat le stellen hun bultenalndse handel op peil te houden en de be langrijkste Investeringen mogelijk te maken. Deze Amerikaanse hulp moet oordeelkundig worden ge bruikt en daardoor zullen gedwon-, gen besparingen mei hun nasleep van verlaging van de levensstan daard misschien achterwege kunnen blijven. Dat daardoor het overheidsingrij pen in het bedrijfsleven zal toene men-is eerr'vrees, die bij 'velen iseït. Daarom delen de regeringen jnee er de voorkeur aan te geven de invloed van de overheid te .beperken tot maatregelen van algemene aard. Het particulier initiatief cn het particu lier kapitaal zullen de belangrijkste rol spelen bij de verwezenlijking van het grootste deel der plannen. Toch zullen de investeringsmogelijkheden bezien moeten worden in het licht van een conjunctuur-nivellerende politiek. d.w.z. gericht zijn op het voorkomen van crisis of het even tueel verzachten van de gevolgen daarvan. Dan gaat het memorandum over tot bespreking van de plannen,1 die zij heb ben t.a.v. de verschillende sectoren van het bedrijfsleven. Voor de landbouw is herstel van de veestapel een eerste be hoefte. Verder nationalfsattc, ruilver kaveling, stimuleren van de productie van groenvoer, het drogen van dit voer en eèn aanzienlijke ..verhoging van de productie van aardappelen en suiker, t.a.v. waarvan de Benelux voor eèn groot deel onafhankelijk wordt van het buitenland. De productie van steenkolen zal sterk opgevoerd moeten worden. Nederland zal twintig pet. meer moeten produceren dan het thans doet. Ook de capaciteit van do eleclrlsche centrales moet omhoog. Men zal alle grote centrales tot één net koppelen. Dit vereist ook een modernisering van deze centrales. De drie regeringen verwachten, dat de productie van aardolie tegen 1952 '53 gestegen 2al zijn tot vijf mtlllom ton, waardoor het verbruik vrijgegeven, kan worden. Ten aanzien van de productie van ijzer en staal verwacht men in 19S2 een productie van 8.675.000 ton staal tn sta ven (nu 7.500.000 ton), 7.178.00 ton af gewerkt staai (nu 6.270.000 toni en 1.185.000 ton dun plaatijzer en 225.000 Ion blik. Voor deze laatste producten worden de Benelux dan onafhankelijk van het buitenland. De invoerwaarde van al deze producten zal waarschijn lijk dalen van 26 milüoen dollar tot 3 millioen dollar. De vooruitzichten t.a.v. textiel lijken niet zo gunstig, gezien vooral tegen de achtergrond van de uitbreiding der wereldbevolking en de heersende schaarste. Men verwacht voor wol een kleine toename, doch voor katoen een. ongewijzigd verbruik. Betere perspec tieven biedt dc chemlscho industrie. Voor de volkshuisvesting voorzien da plannen In de bouw van 436.006 nieuwe woningen In vijf en een half Jaar. Ook het houwen van fabrieken en overheids gebouwen, bet herstel van land- en, waterwegen staan op het program. De grote bevolkingsdichtheid en de nnelle industrialisatie maken een tot In details uitgewerkte transport-organi satie noodzakelijk. Verder: snel herstel vnn de handelsvloot, modernisering dor spoor- en Iram wegen en het opvoeren van de capaciteit van het wegverkeer. Op de plannen t.a.v. de werkgelegen heid, de buitenlandse handel, cn het opvoeren van het nationale Inkomen komen wij nader terug. Peiping was gistermiddag nog niet gevallen, ofschoon de commu nisten door de buitenwijken steeds verder oprukten naar het ommuur de gedeelte van de stad, zó meldde Ass. Press. Reuter seint, dat rege ringstroepen worden samengetrok ken in het centrum van de stad, hetgeen op een plan tot uiterste verdediging zou wijzen. In Tientsin, een andere grot© stad in Noord-China, brengen, de regeringstroepen in allerijl geschut in stelling, daar het gebulder van de kanonnen der rode troepen steeds duidelijker hoorbaar wordt. De spoorlijn, van Nanking naar Pengpoe is door de communisten op twintig plaatsen opgeblazen.-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1