H MOSKOU EN PARIJS HET ROTTERDAMSCH PAROOL Republiek blijft arbitrage als enige middel zien Verkoeling verwacht in de Frans-Russische relaties Negen jaar gevangenisstraf geëist tegen Kröller Succesvol gevecht in de Raad van mevr. Benthem Meer textielpunten Thee van de bon Koffiedistribufie gehandhaafd De schaatsen uit het vet Weerbericht Nieuw schrijven van Moh. Hatta Toelichting op eerder ingenomen standpunt? Gaat Nederland nu DKW's maken? Naar complete isolatie van Berlijn? Vervroegde uitbetaling van lonen Ouderdomsüitkering wordt verhoogd Kerstgratificaties wel toegestaan Onderwijs vocht op twee fronten Zaterdag 18 December 1948 led- en A dm. Lange Haven 141, Schiedam Tel 6930Ö Abonrnprijsi per week 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 296 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 393644 Bankier: Amsterdamsche Bank le Rotterdam Directeuri B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker De republiek Indonesië blijft op Bet standpunt staan dat arbitrage de enige weg is om tot een oplos sing te komen in "het geschil met Nederland. Dit is gisteren te Djogja meegedeeld door Mohammed R. o e m, de voorzitter van de repu blikeinse delegatie. Vorming van een mterimregering zonder de re publiek zou volgens 'Roem leiden tot de volkomen uitschakeling van. de kans op een overeenkomst. In dat geval zou de republiek blijven voortleven op haar eigen kracht en op die van het gehele Indonesische volk. Roem zei verder, dat het republi keinse standpunt, zoals dat voor Nederland onaanvaardbaar is (het betwiste gezag van de Hoge Verte genwoordiger van de Kroon over de strijdkrachten gedurende de overgangstijd) in feite grotendeels overeenkomt met de voorstellen die Critcbley en Dubois (de Austra lische en Amerikaanse leden van de C.v.G.D-) destijds hebben èe- daan. Dit plan was uitgewerkt door Merle Cochran. Roem zei, dat voor de republiek en het Indonesische volk in het al gemeen. welke overgangstijd dan ook behoort te zijn een periode, cue leidt tot de geleidelijke verdwij ning van de Nederlandse macnt en souvereiniteit in Indonesië, opdat spoedig tot stand komen de souve- reine staten van» Indonesië. Dit dient niet in te sluiten de terug keer van het hoogste gezag in Ne derlandse handen over geheA In donesië, v Luitenant-generaal Soedïrman, de opperbevelhebber van het repu blikeinse leger, heeft gisteren in een dagorder via radio-Djogjakar- ta de Indonesische situatie precair' genoemd en beval zijn troepen om de wapenstilstand bij de demarca tie-lijn der TJNO na te leven. Intussen heeft het republikeinse ministerie van defensie bekend ge maakt dat het republikeinse leger spoedig in diverse republikeinse streken op Java manoeuvres zal houden. De groepen militaire waarnemers der UNO zijn op de hoogte gesteld ,,om misverstanden te vermijden". (Van. onze Haagse redacteur) Voor het eerst© kwartaal van 1949 Is een verhoogde aanwijzing Van textielpunten te verwachten. Aangenomen wordt n.l. dat in plaats van 25 punten, welke geduJ rende de laatste kwartalen zijn' aangewezen, thans 30 punten gel dig lullen worden. Daarmede is het gemiddelde bereikt dat voor een Vrijgeven van textiel vereist wordt Met ingang van 1 Januari 1949 wordt de theedistribufie opge heven. De koffiedistributie blijft gehandhaafd. Indonesië: één gesneuvelde De regering maakt bekend, dat in de afgelopen week tot haar leedwezen het navolgende verlies werd. geleden: Kapt. H, M, Wieringa, uit Groningen. In de vorige opgave werd als gesneu veld vermeld soldaat J. P. A. v. d. Pol. ï>it blijkt volgens de regeringsmedede ling te moeten zi]n; sold. P. A. J. v. d. Pal uit Beverwijk. Gedurende de laatste 24 uur zijn de barometers in vrijwel geheel Europa blijven stygen. We treffen nu op onze weerkaarten een langgerekte brug van hoge luchtdruk aan. die zich uitstrekt' van Engeland over de Noordzee en Zuld-Scandinavië tot diep in Rusland. Tengevoïge van deze ontwikkeling in de luehtdrukverdelmg. draaide de wftid in onze omgeving naar richtingen tussen 'Rft jV/W Noord en Oost, waar door nu geleidelijk kIKB aan koudere luchr wordt aangevoerd. iCgvlN, In Duitsland en Zuid Scandinavië is de temperatuur voor deze streken nog ta melijk hoog en" komt plaatselijk lichte vorst voor. Ook'in ons land zal daarom In de eerstkomende twee nachten niet meer dan ongeveer vijf graden vorst voorkomen. Op langere termijn gezien begint het er evenwel bedenkelijk veel op le lijken, dat we er na het week einde niet zonder vorst van betekenis zullen afkomen In Kusland bevindt zich een machtig hogedrukgebied, waar in huitengewoon lage temperaturen voorkomen. Deze koude' lucht stroofit aio ook langzaam in de richting van West Europa. Wanneer het afstromen van de koude lucht in dezelfde mate blblt voortduren als nu het geval is. dan zal de vorst in het begin van de volgende week ook de grens van o»; land overschrijden. Hoewel het dus nog niet absoluut zeker is dat het afstro men van de Russische koude lucht on verminderd zal voortgaan, doet- men er verstandig aan terdege met de moge lijkheid van een vorstperiode fn de vol gende week rekening te houden. GELEIDELIJK KOUDER Weersverwachting geldig tot Zondag avond. Drowg weer met nu en dan overdrijvende wolkenvelden. Meest matige Oostelijke wind. Vannacht op vete plaatsen lichte vorst, morgen overdag iets kouder dan- van daag. 19 December: Zon op 8.45. onder lfi.30 Maan op 19.51, onder 11.47, 20 December: Zon. op 8.45. onder 16.30- Maan op 31.21, onder 12.11. 19 Dec.: Hoog water te Rotterdam: Je tij 5 23 uur; 2e tü 18 uur. 20 Deo.: Hoog water fe Rotterdam: J« tjj 7,08 uur2e tij IS.cl uur. Hedenmorgen is Merle Cochran per vliegtuig- uit Djokja te Batavia teruggekeerd. Hij had daarna on middellijk een bespreking met de vice voorzitter der Nederlandse de legatie, xnr. Elink Schuurman, Soetan Sjahrir is gisteren met het vliegtuig van de C. v. G. D. uit Batavia naar Djokje vertrokken. Tot zover het Anetabericht. Het Franse persbureau AFP weet naar aanleiding van de reis van de heer Cochran nog het volgende te melden: Een nieuwe brief van Moh. Hatta is'hedenmorgen door de heer Coch ran, die plotseling uit Djokja naar Batavia js gekomen, aan de Neder landse autoriteiten overhandigd. Men roeent te weten, dat in deze brief, die naar Den Haag is over geseind, Moh. Hatta bevestigt dat, toen hij aan de Nederlandse rege ring mededeelde, dat de republiek bereid was, zonder voorbehoud de Nederlandse souvereiniteit tijdens dé interim-periode te erkennen, hij de zienswijze tot uitdrukking heeft gebracht van de republikeinse re gering en niet zijn persoonlijke me ning heeft weergegeven. Te Bronswijk is een nieuwe politieke partij opgericht, de Duitse Unie ge naamd. De partij wil een beweging zijn als die van generaal De Gaulle in Frankrijk en niet zuiver een partij. AAN ONZE LEZERS! Wegens een technische storing ondervond de bezorging van. onzekrant Vrijdagavond aan zienlijke vertraging. Wij bieden onze lezers daar voor onze ver ontschuldigingen aan. De Directie. Nederlandse autofabrieh in oprichting Reuter meldt, dat er plannen be staan om in Nederlands-Zwitserse samenwerking DKW-auto's te gaan fabriceren in een bedrijf, dat de naam zal drager* „Nederlandse Automobielfabriek". Een Zwitserse ingenieur heeft hét vorige jaar de productierech ten en tekeningen van een Duitse firma gekocht. Deze ingenieur, Os car Bally uit Zürich, trachtte tot productie in Zwitserland fe ko men. Aangezien'hij niet voldoende kapitaal bijeen kreeg verkocht hij zijn rechten aan de Nederlandse firma „Interpro". Reuter meldt voorts, dat de In- cassobank, de Nederlandse Han delsmaatschappij en de bankiers firma Mees in samenwerking met particuliere zakenlieden, toestem ming van de Nederlandse regering hopen te krijgen om de „Neder landse Automobielfabriek" te stich ten. Zy hebben de bedoeling de motoren voor de auto's van „Mp- tosacoche S.A." te Genève te be trekken. Motosaroche produceert motoren o.a. voor motorrijwielen. Chassis en carosssrieën zullen in Den Haag of In Rotterdam worden gemaakt, meldt Reuter. In de straatjes en steegjes van da oude Schiedamse binnenst ad is de zon een welkome gast. Zij geeft kleur aan de vervallen huizen met hun diep-duistere ramen, waarin de stralen niet vermogen door te dringen. Triest is het er zonder zon, als de wolken laag over de stad hangen of een druilige regen neerdaalt. Maar niet zodra de zon doorbreekt, maakt het spel van ïicht en kleur alles wat daar net nog zo akelig kil en ver vallen aandeed, levendig en warm. Zo zag onze fotograaf het ook; dwa lend door de oude stad ..schoot" hij op een vroege morgen dit aardige stemmingsvolle plaatje. De lage zonpas boven de horizonwerpt haar stralen in het nauwe straatje, waar juist een moeder haar twee kin deren de hoek omgaan om samen. boodschappen te do&t. Lange schadu- wen volgen het drietal. De dag is jong en kort. Kerstmis nadert Wipkranen in vol bedrijf bij het lossen van een Liberty-schip in de Merwehaven, Steeds sneller wordt er in onze havens gewerkt. Wat daarvoor nodig is, kunt U lezen in een artikel op pag. 5. Men verwacht te Berlijn dat een verdere verkoeling van de Frans- Russische betrekkingen zal intre den als gevolg van het opblazen van twee antenne-masten van ra- dio-Berlyn door de Fransen- Tot dusverre hebben de Fransen een kleine rol in de Berlijnse koude oorlog gespeeld en steeds getracht om alles te vermijden wat door de Russen als provocatie zou kunnen worden beschouwd. Als gevolg hiervan ontvingen zij kleine gunsten in de ^blokkade. Frans personeet werd in staat ge steld om Berlijn via de Sovjet-zone per autobus te verlaten, terwijl Engelsen en Amerikanen alleen per vliegtuig weg konden. Westelijke ..«amemers vragen zich af of de Russen misschien als een represaille^ de West-Berlijnse landverbindingen met de rest van de wereld zullen afbreken. Daar' alle telefoon- en telegraaflijnen uit Zowel de Eerste Kerstdag als de Nieuwjaarsdag vallen op Zaterdag. De Stichting van de Arbeid dringt er in. verband hiermede bij de werkgevers op aan, zo mogelijk op Donderdag tot uitbetaling van Ionen over te gaan. Op deze wijze worden de gezinnen der betrokken arbeiders in de gelegen heid gesteld hun inkopen op Vrijdag te doen. <--Be regering jftaèft bij de Tweede Kamer ingediend een wetsontwerp tot het verlenen van een tijdelijke toeslag op de uitkeringen, krachtens de nood wet- o ader doms voorfienlnp. Deze zal voor gehuwden bedragen 2.50 per maand en voor ongchuwtlen 1.50. Een tweede wetsontwerp voorziet. In de verhoging van de kinderbyslag voor invalidlteits-, ouder doms- en wezen- rentetrekkers met 1,-per maand. Beide wetsontwerpen waren reeds aangekondigd In de memorie van ant woord van de minister van Sociale zaken. Directeur der mijnen Mous gaat heen Met ingang van 1 Januari aan staande heeft de heer J. Mons ont slag gevraagd als directeur van de Staatsmijnen. *n de mijnwereld acht men het waarschijnlijk, dat dit verzoek, dat men zeer betreurd, zal worden ingewilligd. Reeds eer der had de heer Mons zijn taak wil len neerleggen, maar op verzoek van de regering bleef hij nog in functie. Met dit ontslag neemt een merk waardige loopbaan een einde. De heer Mons, die in 1906 haar de mijnstreek ging, was voor dien on der meer werkzaam ten departe ment e in Den Haag, waar hij als klerk begon. 3n 1937 kwam zijn be noeming af als adjunct-directeur van de mijnen, en in 1947 volgde de bevordering tot directeur. de geblokkeerde stad door de Rus sische zone lopen, zou dit gemakke lijk uit te voeren zijn. Zulk een stap zou de twee en een baLf millioen inwoners van West- Berhjn volkomen isoleren, oj^de ra dio en luchtbrug na. Het Duitse persbureau Dena (Amerikaanse zone) meldt nog he den, dat de Franse commandant te Berlijn, generaal Jean Ganeval, Je Sovjet-commandant, generaal Kcti- kof, heeft medegedeeld, dat de ra dio-zendmasten, die eergisteren werden opgeblazen, behoorden aan de Duitse radio-omroep en Duits bezit waren. Ganeval was daarom van mening, dat de vernietiging van de masten slechts een Frans- Duits probleem was, aldus Dena. Geen vriend van Rost van Tonningen, maar waarom? Toen mr. Van Vollenhoven, de president van de Rotterdamse Ka mer van het Haags Bijzonder Ge rechtshof, Vrijdag bij de voortzet ting van de behandeling van de rechtszaak tegen W. N. A. K. Kröl ler, de verdacht! vroeg of hij iets wist over verzending van Joodse meubelen naar Duitsland, ant woordde deze ontkennend. Hij be weerde, dat hij op zijn kantoor te Rotterdam noodt iets gemerkt had van een dergelijk vervoer. Uit de bewijsstukken bleek echter het te gendeel. De verdediging had enige getui gen opgeroepen om de onschuld van de verdachte, wat dit punt van de tenlaste-legging betrof, aan te tonen. Eén van hen, de vroegere boekhouder uit Delfzijl, waar de firma een bijkantoor had en van waar de meubellransporten naar Duitsland geschiedden, verklaarde nooit iets van transporten van Joodse meubelen te hebben gezien. Mr. "Van Vollenhoven bleek echter in staat de getuige facturen van meubelverschepingen te tonen, waarop zijn paraaf stond en die ge tuige wel degelijk meet hebben in geboekt. De boekhouder trachtte zich daarop te redden door te be weren, dat hij bij elke post, die hij boekte niet keek welke lading'het betrof. Als volgepde getuige, die verkla ringen ten gunste van de verdach te moest afleggen, verscheen dr. D. Kranz, voormalig directeur van de eveneens voormalige Nederlandse Oost Compagnie. Het belangrijkste wat deze man wist te vertellen, v/as, dat de verstandhouding tus sen verdachte en Kost van Tonnin gen, de toenmalige directeur van de Nederlandse Bank, niet zo goed geweest was. Dit kwam niet omdat Kröller zo vaderlandslievend, was, maar omdat, zoals ook de getuige verklaarde, Kröller behoorde tot de Nederlandse richting in de NSB, terwijl Rost van Tonningen aan de SS-richting de voorkeur gal Tijdens zijn requisitoir vroeg de advocaat-fiscaal, mr. F. Hollander, zich af wat een man als verdachte aan het hoofd van een dergelijk groot bedrijf deed, als hij niet eens wist, wat er in omging. "Want het vervoer van Joodse meubels schijnt hem volgens zijn verklaringen ge heel te zijn ontgaan. Kröller heeft door zijn optreden de Nederlandse staat benadeeld, spreker achtte het tenlaste gelegde bewezen en eiste negen jaar gevangenisstraf met af trek en ontzetting uit de kiesrech ten. Ter aanvulling van het ant woord, dat minister Joekes heeft gegeven op dc vragen van het Ka merlid Wagenaar betreffende het verlenen van een Kerstgratificatie, verneemt het ANP van het mi nisterie van Sociale Zaken, dat door 's ministers antwoord de in het verleden reeds toegestane ge bruikelijke Kerstgratificaties on verlet blijven. Hoe onwaarschijnlijk het ook op het eerste gezicht mag lijken maar het bleek maar al te waar was het .voorstel tot aanschaffing van een. drietal Finse scholen, die eindelijk eens het onderwijs in Schiedam eens wat meer armslag zullen geven, aanleiding voor enkele raadsleden om. hiertegen bezwaren naar voren te brengen. Of eigenlijk voor één, de heer Bosch (WD), die gaarne inlichtingen had over de z.i. hoge kosten en de doelmatigheid van deze scholen. Een tweede opposant was de heer Van der Berg (OH), die schijnbaar nog een aardige duit in het zakje wilde doen wanneer het onweer van mevr. Benthem faalde, want hij behield zich het recht van opmerkingen in tweede instantie voor. De heren Sabel (Arb.) en Van Kinderen (KVP) wisten blijkbaar iets van zijn loze bedoelingen af en lieten zich voor de tweede beurt alvast ook noteren. Met in het gezicht een verwoed debat, dat zeker tot in de uiter ste finesses zou worden uitgeknobbcld, begon de wethoudster met haar antwoord aan de heer Bosch, dat zij, ook al op de hoogte waarschijnlijk van wat komen zou, zo goed gedocumenteerd had, dat de vragensteller zich volkomen tevredengesteld gevoelde en de heer v. d. Berg en daardoor ook de andere heren de lust was ontnomen om hier verder op in te gaan. Mevr. Benthem had het pleit voor de aanschaffing var» de nieuwe scholen, waarvoor zij nu èn in Den Haag ên in Schiedam heeft moeten vechten, glansrijk gewonnen. men en zo kreeg de raad van haar een uitgebreid overzicht van de gang van zaken bij het verkrijgen van deze scholen, die het gemeen tebestuur zeker niet zomaar in de schoot zijn geworpen. Vijftien mille per Mas gaan de scholen kosten, maar wat zou een betere school, die in vele jaren nog niet zal mo gen worden gebouwd, wel niet kosten, 20 vroeg de wethoudster zich af. In de jaren na 1950 ver wacht men ook hier een verhoging van het aantal schoolkinderen en om de toch al benarde positie van liet onderwijs niet meer te onder mijnen, is veel eerst ogenschijn lijk te vergeefse moeite gedaan om ook hier Finse scholen te krij- De agenda voor de scholenkwes- tie leverde niet veel aanmerkingen op, alhoewel de door d? Bond van Nederlands Overheidspersoneel ge vraagde toeslag van 2.50 per week, een teer punt vormde. Na een opmerking van de heer La- bruyère (CPN), kwam de heer Scheffers met het diplomatieke zet je, die verder debat voorkwam, om deze kwestie als een zaak, thuis horende in het parlement, te be schouwen. De heer Mak (AR) pookte zonder resultaat overi gens bij de benoeming van mr. Engelsman tot curator van hel Stcd. Gymnasium Sn plaats vap mr. Van Boehove het oude vuurtje van de AJt.-vertegenwoordiging nog even op. We weten eigenlijk in het geheel niet, voor de bouw van welke, o.i. dure scholen, wij onze toestemming moeten geven, merkte de heer Bosch bij het aan de orde komen van de aanschaffing van de Finse scholen, op. Mevr. Benthem kon bij deze kwestie beslagen, ten ijs ko gen. Schiedam zou deze scholen niet hebben gehad, wanneer andere gc- gemeenten hadden kunnen be schikken over gunstige terreinen. De scholen worden in één lange rij gebouwd. Dank zij de activiteit van Gemeentewerken en Bureau On derwijs, konden hier wel terreinen worden gevonden en alleen hieraan is het te danken, dat Schiedam een, in vergelijking met andere steden 20 groote toewijzing van scholen kreeg. Kennelijk als repliek op het geen de heer v. d. Berg nog van DE vergadering van de Ver enigde Naties te Parijs Ss af gebroken. Verleden jaar was zij. na korter duur, reeds ten einde: nu moet zij te New York worden voortgezet, de hemel weet boe lang nog. Men kan niet zeggen, dat de bij eenkomst te Parijs geen nut heeft gehad. Het was goed dat zij werd gehouden, omdat zij eea noodzake lijkheid was. Juist als dc tegen stellingen zo scherp zijn als nu tussen Oost en West, moet er con tact wezen. Dit contact zal dan, uiteraard, niet vriendelijk zijn. Maar wrang contact is oneindig veel beter dan geen contact. Hitier wilde geen aanraking meer, toen hif een voorwendsel te baat nam om Genève de rug toe te keren. Weinig gebeurtenissen in die da gen hebben zo onheilspellende in druk gemaakt als deze stap van Hitier. Men zag toen niet graag de naakte waarheid, onder ogen. {Wanneet doet men datNwel?) En daarom trachtte men elkaar wijs te maken, dat het uittrede^ der Duitsers nog niet het ergste hoef de te betekenen. In werkelijkheid betekende het wel degelijk het erg ste, Het was wat het opruimen van het dek is voor een zeeslag. De Duitsers wilden de vrije hand voor de voorbereiding van hun ver overingsoorlogen, De wereld had dat kunnen begrijpen, maar zij heeft nooit goed willen geloven tot de rampen over haar kwamen.' Te Parijs wilde niemand weg en dreigde ook niemand mét weg gaan. Men zei elkaar harde din gen, maar de gedachte aan een breuk is nooit bij' Iemand opgeko men. Het was een manoeuvreren om posities, om voordelen. Geen der partijen is ook op dit ogenblik nog van'zins dit manoeuvreren op te geven. Maar, ondanks alle twist, kan men vooral niet zeggen, dat na de Parijse bekvechterijen de toestand in Europa gevaarlijker is dan te voren. Het tegendeel is waar.. Zelfs generaal Clay, die "bi zijn uitspraken de scherpte der te genstellingen niet pleegt te ver zachten, verltlaarde deze week, niets op te merken dat wees op oor logsplannen van Rusland. Men ver denkt Rusland van heel iets anders. Het heet van plan te zijn een af zonderlijke Oost-Duitse staat op, te richten. Daartegen kunnen de Wes terlingen niets zeggen daar zijzelf bezig zijn in het Westen hetzelfde te doen. Van die Oostelijke staat zou het, onder communistische lei ding staande Berlijn, dc hoofdstad zijn. Dit communistisch geleide Oosten zou dan aanspraak erop maken het hele Duitse volk te var- tegenv. oordlgen. Daarbij zullen zich natuurlijk noch de geallieerden, noch de 42 millioen Duitsers in de Westelijke zones zich neerleggen. Het zou een vrij machteloos gebaar zijn. Tegelijkertijd zouden dan de Russen hun bezettingsleger uit Duitsland terugtrekken. De verde diging van de Oostelijke zone zou den zij overlaten aan de Duitsers van Seydlitz en Paulus, die daar voor opgeleid en uitgerust zijn. De bedoeling van dit alles zou wezen, 'de Westerlingen te dwingen eveneens de bezetting van Duits land op te geven. Of, als zjj dat niet doen, daardoor te weeg te brengen dat het hele Duitse volk zich tegen hen, als de enig. overge bleven bezetters, zou richten. Zouden de anderen genoopt wor den, eveneens weg te gaan dan zouden hun vrienden, zo menen de Russen misschien, beter gewapend en georganiseerd ^Js zij zyn, in Duitsland gemakkelijk de baas kunnen worden. Het voorbeeld van Korea, waar hun politiek onmis kenbaar op een dergelijke bereke ning berust, schijnt voor een der gelijk plan te pleiten. Het is echter moeilijk aan te nemen dat de Rus sen niet zouden inzien hoe verschil lend de omstandigheden in de twee landen ziln. De Russen moeten, als niet iedere zin voor realiteit hun -door Dr. M. v, Blankenstein ontbreekt, beseffen, dat de kansen geringer zijn dan ooit van-een ont ruimd Duitsland een nieuw Tsje- choslowakije te maken. Zij moeten weten dat het Duitse volk in zpn overgrote meerderheid tegen hpn is en zijn ei een commun'ate n evenzeer haat als het de Russen zelf doet. Het communisme nestaat m Oost Duitsland onder de bescherming van de Russische bajonetten. Een terugtrekken der bezettingstroepen kon zijn einde zjjn. MOSKOU heeft, inzake Ameri ka, Joegoslavië, Finland, en. ook wellicht ten aanzien van Indo nesië ernstige rekenfouten ge maakt. Dit hoeft echter, als het uit Duitsland weg wil, ondanks de verzwakking van zijn positie, die dit vertrek zou meebrengen, toch niet het geval te zijn. Want grote voordelen staan er tegenover. Bij een opheffing der bezetting van West Duitsland zouden de Ameri kaanse troepen uit Europa verdwij nen. Want welke reden of zelfs mo gelijkheid zou er -dan nog zijn hen in Europa te laten? Geen zekerder manier zou er wezen om het At lantisch verbond te-laten misluk ken dan door een belangrijke Ame rikaanse troepenmacht In bevrien de landen te leggen. Gaen volk ver draagt dat op de dUur. De Ameri kanen zien dat in en vinden dus in het Russische denkbeeld niet de minste aantrekkelijkheid. De Rus sen zoudeii enige honderden kilo meters achteruit gaan, zeggen zij, maar wij zouden ons over de Oce aan moeten terugtrekken. Tenvijl ■de Russen in één of twee dagen op hun oude ISnie.% terug kunnen zijn, bestaat Ir voor ons niet veel mo gelijkheid, nogmaals onze troepen naar Europa te 2enden. Er zou heel wat voor nodig zijn om de Ame rikaanse democratie daartoe bereid te maken. In werkelijkheid zouden de voordelen voor de Russen nog veoi groter zijn. De positie van de Amerikanen" in Duitsland is de rechtvaardiging voor het verblijf van een sterke Amerikaanse lucht- ■macht in Europa. Verdwenen de Amerikaanse troepen uit Duitsland dan zouden, onvermijdelijk, ook de Amerikaanse bommenwerpers van de Britse vliegvelden moeten ver dwijnen. Een reële macht, die thans in West-Europa bestaat, zou dan ophouden te bestaan. West-Europa zou aan zich zelf overgelaten zijn. Dit wil niet zeggen dat de Russen daar dan militair party van zouden gaan trekken. Wel zou West-Euro pa dan weerlozer zijn dan tc voren, maar Amerika bleef even gevaar lijk. De Russen hoeven bij dit alles niet aan oorlog te denken, doen het waarschijnlijk ook" niet. Maar hun diplomatieke positie in Europa zou ontzaglijk versterkt zün. daar de staten van West-Europa zich ■minder zeker tegenover hen zouden voelen. Dit is op het ogenblik de positie. Men begint algemener dan te voren in te zten dafi» wij*niet voor het di lemma oorlog.of»vreclc staan, maar wel tegenover hardnekkige pogin gen der Russen om met -politieke middelen zo veel mogelijk, liefst zelfs sterke revolutlonnaire bewe gingen in heel Europa, te bereiken. In dit opzicht was de Assemblée te Parijs 2ecr verhelderend. Geen enkele beslissing tussen Oost en West kwam tot stand, maar wel ervoor Oost hoe volmaakt geïso leerd het In de wereld staat met zijn satellieten. Dat bleek veel scherper nog dan verleden iaar te Lake Success. Als diplomatieke krachtmeting heeft de Assemblée grote betekenis gehad. Het Russi sche veto was telkens nodig, om een evenwicht, dat Rusland wenste, op kunstmatige wyze tot stand te brengen. Dit waren formele over winningen, waarvan de Russen zelf de felteljke holheid stellig moeten gevoelen. Ik heb het zo Vaak kun nen opmerken: De fut ontbrak in hun uiterlijke strijdbaarheid. En iedere mogelijkheid van een verge lijk. dat hun, door hen zelf op het spel gezet prestige redden kon, lie pen zy steeds gretig na. Dit was niet enkel de les, maar ook wel degelijk een resultaat van Parjs, Wat ideële besluiten thans waard zijn, wil ik niet gissen. Maar dat er, in de reële politiek even eens het een en ander werkelijk be reikt werd bewjjst vooral ook Enge- lands aanpassen aan het algemeen beleid inzake Palestina. Hoe zou het er nu in Palestina uitzien, zonder Verenigde Naties, en zonder de besluiten van Parijs. plan was te zeggen, deelde mevr. Benthem mede, dat de aanschaffing van de drie Finse scholen de bouw van een semi-permanente Ulo school had mogelijk gemaakt. Zeventien gemeenten zijn er ze ker nog in ons land te vinden, die deze scholen graag willen overne men. Wat de prijs betreft, mevr. Benthem vertelde, alweer met een kennelijke bedoeling, dat betrouw bare ambtenaren deze niet te hoog vonden, vooral omdat verwarming en verlichting zijn inbegrepen. De afwerking van buiten mocht dan niet zo mooi zijn, maar met hulp van' Gemeentewerken en 'dan spe ciaal de Plantsoendienst, zag de wethoudster dat nog wel zo goed mogelijk in orde komen. De scho len komen 17 Januari en. zullen waarschijnlijk binnen drie maan den klaar zijn. Mevr. Benthefn-de WLl.de betoog de ten slotte voor haar aandachtig gehoor met klem. dat ook zij, even als alle raadsleden andere scholen zou zien, maar scholen mogen ze ker niet langer ontbreken om het onderwijs in Schiedam zo goed mogelijk te döen zijn. Fraat-varia Hoeveel tuintjes waren er op de schoolwerktuinen pn hoeveel ko men er, wilde de heer v. d. Berg graag weten en ook hoe het stond met de straks verdwijnende volks tuintjes aan de VlaardingeFdijk. Het bleken er 300 te zijn geweest en 450 schoolwerktuinen komen er nu, aldus wethouder v, d. Kraan. Mr. Engelsman had de noodzaak van ondershandse aanbesteding^ In de Lorentzlaan niet kunnen inzien, maar wethouder Alberts deed het hele geval even uit de doeken, waarbij bleek, dat tijdnood de voornaamste factor was geweest. Een andere kwestie werd by de Lo^entzlaan-kwestie ook aangesne den en deze was, vooral door het antwoord van wethouder Alberts, wel zo belangrijk. Ook Kükstoelage voor r winkelbouw. Voor de bouw van negen gara ges en 8 winkels aan de Lorentz laan kan, wat.de bouwkosten be treft, niet ingevolge de Woningwet kunnen worden voorzien. De heer cL Berg vroeg zich af, hoe m^È had gedacht dit te financiëren. Al hoewel hier de toestemming van de gemeenteraad voor de bouw niet meer in het geding kon k^men, gaf de wethoudei toch nog een uitvoe rige explicatie, waarbij hij kon me dedelen, dat tijdens Vrijdagmiddag gehouden besprekingen in Den Haag de toezegging was ontvan gen, dat ook voor de bouw van de winkels een bouwtoelage zal wor- den verstrekt, ten. bedrage van f 49.818. De gemeente meenb ondanks de ongunstige finsnciëringsregeling toch'te moeten vasthouden aan het principe van een evenredige bouw van woonhuizen, winkels en gara ges. Geleide en vrije tand- verzorging, Dc wethoudster van Onderwijs h«l tegen het einde van de verga dering nog een aanval van de heer Hoogendam (A.R.) op te vangen, die het bestond de te beginnen schoolt and verzorging als een uit schakelen van het ouderlijk gezag op dit gebied te zien. Evenals de eerste maal, was de, wethoudster ook nu niet uit het veld te slaan, vooral niet, omdat zij zich de tijd nog zo goed kon herinneren, dat dezelfde A.R.~fractie zich met hand. en tand tegen de figuur van de schoolarts verzette. Mevr. Benthem had dus gegronde hoop, dat ook de houding van dit ogenblik nog wel' eens zou varanderen. Het had vol gens haar alleen wat meer tijd fflodig. Dat de tandartsen, als man nen van het vak, er anders tegen- over staan dan de heer Hoogen dam, bleek wel uit de medewer king, die men in deze van de zijde van de Mij. voor Tandheelkunde heeft ondervonden, De zorg van de ouders bestaat er inderdaad, doch evenals op ander gebied, hebben, nog niet alle ouders het juiste in-" zicht, daarvoor is dan ook deze dienst er gekomen, die zeker tot heil van de volksgezondheid werk zaam zal zijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1