HET ROTTERDAMSCH PARCDL Dr. Van Royen zet het Nederlandse standpunt uiteen Landing van mariniers op Sumatra Nieuwe loonronde, verhoging van de huren en belastingherziening Boekittinggi gevallen INDONESIË TE PARIJS TER TAFEL Veiligheidsraad onbevoegd" Ceylon sluit haven voor Nederlanders CvGD te Kalioerang in veiligheid Bezetting Soerakarta bevestigd Teleurstelling in Suriname Uit militaire overwegingen geen details over de operaties VOLGEND JAAR AAN DE ORDE: Tweede Kamer verwerpt motie tegen afgraving St. Pietersberg Nieuwe successen van rode leger in China W.-Europa eerste defensielinie Rantsoen spijsvetten wordt 250 gram Weerbericht ^Woensdag 22 December 1948 ted. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam TeL 69300 Abonn,prijst per week 0.32 per kwartaal 4,10, losee nummer* 0.09 Opgericht door de Stichting „Hel Parool"* DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 299 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Hamaker PARIJS. Woensdagmorgen. Een spoedzitting van de Veiligheidsraad, met als onderwerp; de Neder landse militaire actie in Indonesië. Eer» kale zaal de koptelefoonlnstalla- 11e Is al opgeruimd waarin alles er op wuat, dat de UNO eigenlijk al afscheid van de Franse hoofdstad heeft genomen. Daardoor krijgt de zitting van vandaag nog meer het karakter van een spoedbüeenkomst. Het „kwar tiertje" doet zich ook hier gelden: pas .om kwart voor elf de zitting is tegen 10.30 nur bijeengeroepen klinkt een hamerslag van de Belgische voorzitter Van Langenhove. Naast hem zit onze landgenoot Adriaan Pelt, asslslent-secretaris-generaal. Aan de confereniietafel de vertegenwoordigers van Australië, India, Nederland, de Phllippjjnen en Indonesië. Aan de uiterste rechterkant zit dr. Van Royen, het hoofd van dc Nederlandse delegatie, aan het andere eind de heer Falar, die de republiek vertegenwoordigt. Op de tafel liggen de brief, waarin Palar van de Nederlandse militaire actie gewag maakt cn een verzoek van de Arabische Liga om Nederland het bevel te geven, zijn maatregelen te stoppen. Het eerst krijgt dr. Van Royen, de Nederlandse verte genwoordiger het woord. Aanvan kelijk zou eerst de Amerikaan Jes- sup spreken, maar nieuwe instruc ties uit Washington schijnen zijn oorspronkelijk voorgenomen ver klaring nog te zullen wijzigen. Dr. vart. Royen refereert aan de Nederlandse- re geringsverkla ring van Maan dag en laat de bedoelingen van de Nederï. rege ring de revue passeren: de op zet van Ling- gadjati en Ren ville om een Neder lands-Indonesische Unie te vormen en de vorming van een. fe derale interimregering voor de Verenigde Staten van Indonesië. „Het is noodzakelijk", aldus de Nederlandse vertegenwoordiger „een fundamenteel misver stand op te heffen. Het dis puut met de republiek Indone sia gaat niet over de vraag of Nederland bereid is Indonesia souverein en onafhankelijk te maken. Deze vraag is defititief bevestigend beantwoord. Doch telkens weer wordt het voor gesteld alsof het ging om een strijd voor de onafhankelijk heid van 't Indonesische volk tegen een land, dat wenst vast te houden aan zijn heerschap pij en dat weigert deze onaf hankelijkheid te geven. Zulk een voorstelling-van. feiten is even onjuist als simpel. In werkelijkheid heeft Nederland zich twee jaren geleden in Ling- gadjati bereid verklaard tot sa menwerking voor het bereiken van de spoedige vestiging van de sou- vereine Verenigde Staten van In- .donesië. Deze belofte werd onge veer een jaar geleden herhaald in de Renville-overeenkomst en is sindsdien bevestigd in de. over eenkomst met de Indonesische lei ders van de niet-republikeinse fe derale gebieden. Nu het onmo gelijk is gebleken tot een overeen komst met de republiek te gera ken, blijft Nederland desondanks bereid zijn belofte te vervullen en onafhankelijkheid te geven aan dat deel van Indonesia, dat onder zijn controle staat. De vraag is slechts daarop komt het betoog van dr. Van Royen neer of de onafhankelijke V.S. van Indonesië in vrijheid zul len kunneh beginnen of dat zij on der leiding zullen staan van een bijzondere minderheid, die de de mocratische 'rechten en privileges der inwoners veronachtzaamt. Dit is niet slechts de mening van de Nederlanders, maar ook van mil- lioenen Indonesiërs, die thans in de „federation" streven naar de Ver enigde Staten van Indonesië. Dr. Van Royen geeft dan een uitvoerig overzicht van de bestands schendingen, noemt de anti-Neder landse republikeinse radio-propa ganda en de stijgende infiltratie van republikeinse troepen in Ne derlands gebied. Zijn verklaring loopt grotendeels paral". 1 met de regeringsverklaring van minister president Drees, maar het Neder landse standpunt dient uiteraard zo uitvoerig mogelijk ter kennis van de buitenlandse mogendheden te worden gebraeht. (De Veiligheids raad bestaat op het ogenblik uit de Grote Vijf: Amerika, Engeland, Frankrijk, Rusland en China, die het recht van veto hebben, en ver der België, Syrië, Columbia, Ar gentinië, Canada en de Oekraine.) De militaire actie van thans ter sprake brengend, 2egt dr. Van Royen dan: „Het is duidelijk, dat onder deze omstandigheden iedere grond moest ontbreken voor het vertrouwen, dat de Republiek In de toekomst een verstandige en gematigde houding zou gaan aannemen. Zo lang de Re publiek niet bewees te willen optre den. tegen deze tactiek van moord en kidnapping, bleef het onmoge lijk voor Nederland toe te stemmen, in het terugtrekken van de be scherming van .zijn troep en "van hen, tegen wie deze bedreigingen waren gericht. Ik kan kort zijn in mijn antwoord op de republikeinse be schuldigingen als zou Nederland het bestand hebben gebroken." Doe lende op de publicaties van de dienst leger contacten zeide spreker: „Niet de publicatie van inbreuken op het bestand, doch de Inbreuken zelf verstoren-de betrekkingen". Dr. ven Royen citeerde vervol gens bewijsstukken, die moesten aantonen,- dat dè Republiék"Voör T Januari aanstaande massa-opstan den in de onder Nederlandse con trole staande gebieden had georga niseerd. Deze in beslag genomen documenten hadden betrekking op Qost- en West-Java en Züld-Suma- tra en omvatten voorbereidingen tot „totale oorlog" en tot het vor men van guerilla-troepen. Uitvoerig gaat dr. Van Royen in op de communistische gevaren in Indonesië. Het is, zo zegt hij, een gevaarlijke misvatting, te menen, dat met het neerslaan van Moeso's revolutie het gevaar geweken was. Boékittinggi, de republi- kein5e hoofdstad van Sumatra, is volgens officiële berichten door Ne derlandse troepen bezet. Ook op an dere fronten op Sumatra en Java schijnen de Nederlanders belangrij ke winsten te boeken. In Midden- Java heeft een gemechaniseerde colonne, die van haar basis Sema- rang naar hel Zuiden trekt, in de omgeving van Djogja contact ge maakt met andere Nederlandse strijdkrachten. Ook Magelang. aan de ver keersweg Semarang~.Djogja, is blij kens een communiqué, in Neder landse handen gevallen. Andere door de Nederlanders be zette punen zijn S e t j a n g ten Noorden van Magelang, Wonoso- b o ten Westen van Magelang en Parakan, ten Noord-Westen van Magelang. Men meldt, dat vrijwel- nergens be langrijke tegenstand wordt geboden- Volgens het Nederlandse hoofdkwar tier zijn er tot nu toe acht Neder landse soldaten gesneuveld en veer tien gewond. Ceylon heeft zijn haven en vlieg velden gesloten voor alle Nederland se schepen en vliegtuigen, die troe pen en oorlogsmateriaal voor Indo nesië vervoeren. De regeringen van andere domi nions zijn van deze maatregelen op de hoogte gesteld. Het federale bestuur van da 'Australische Federatie van Haven arbeiders; heeft een onmiddellijke boycot geadviseerd op de goederen voor Indonesië. Algemeen wordt verwacht, dat het voorstel de volle dige steun van de bond zal ontvan gen. Van Nederlandse zijde is de Com missie van Goeds Diensten officieel in kennis gesteld, dat de Austra lische, Amerikaanse en Belgische afgevaardigden van t!e commissie in Kalioerang zich in veiligheid be vinden. In Batavia doet hardnekkig het gerucht de .ronde, dat Thomas Critchley, het Australische lid van de commissie,uit Kalioerang naar een ander deel van de republiek vertrokken was, voordat de Neder landse troepen de status-quo iyn overschreden. Sindsdien zou van hem geen nieuws meer ontvangen zijn, Dit gerucht is echter niet van Nederlandse zijde of door de com missie bevestigd. De afhankelijkheid van de regering was slechts overgegaan van de ene communistische groep (die van Moeso) op de andere (die van Tan Malakka). Het doel was hetzelfde: Indonesia tot een communistische staat te maken en vijandschap te kweken jegens het Westen. Na de jongste stap van Neder land te hebben verklaard („Wij zijn tot deze beslissing met de grootste weerzin gekomen, en al leen omdat allen beseften, dat er geen andere weg open stond," zei dr. Van Royen),.wijdde spr. zijn aandacht aan dc bevoegdheid .van de Veiligheidsraad om het Indone sische probleem te bespreken. „Wij hebben niets te verbergen. Maar dit mag niet worden uitge legd als een erkenning onzerzijds van de bevoegdheden van de "Vei ligheidsraad om deze zaak verder te behandelen. De Commissie van Goede Diensten heeft tot onze spijt gefaald een resultaat te bereiken. De Raad ziet zich thans geplaatst voor de zeer ernstige vraag of hij enige verdere actie met betrekking tot de Indonesische- kwestie zou kunnen ondernemen". Naar de mening van de Neder landse regering is het antwoord op deze vraag ongetwijfeld ontken nend daar de Raad volgèns de let ter en de geest van het Handvest niet competent is deze zaak te' be handelen. In verband met de souvereiitf- teitskwestie betoogt dr. Van Royen; dat het hier geen schending van de internationale" vrede, maar van de binnenlandse.vrede betreft en deze blijft voor de uitsluitende verant woordelijkheid van dat lid,der UNO, od welka gebied zulks gebeurt. Hij herhaalde dat het hier een intern conflict is binnen de grenzen van het Koninkrük der Nederlanden. Op deze gronden dus omdat het Handvest alleen de relaties tussen souvereïne staten behandelt, omdat dit een zaak is binnen de jurisdictie van Nederland en omdat de inter nationale vrede niet bedreigd wordt valt de Indonesische kwestie buiten de Raadsbevoegdheid, aldus spr. „Waarom", aldus de Nederlandse vertegenwoordiger, „zou de Raad, die niet kon beslissen in zaken waartoe hij wel bevoegd was (Ber lijn, Korea, Griekenland), nu trachten een beslissing te nemen in een vraagstuk dat buiten die com petentie valt?" Dr. Van Royen besluit dan zijn lange redevoering met te zeggen, dat „onze beloften onze daden zul len staven". Deze zijn: „dat-wij .eerst- de-werkelijke-vre de in Indonesië zullen herstellen, dat wij dan zo vlug als mogelijk is voort zullen gaan met de vorming van de onafhankelijke Verenigde Staten van Indonesië, een lid met zijn eigen rechten in de Verenigde Naties: dat wij ons zullen houden aan de beginselen, welke wij hebben aan vaard in de Linggadjati- en Ren- vïlïe-overeenkomsten en deze zul len uitvoeren: dat niets ons van deze gedrags lijn zal doen afwijken". Van Nederlandse zijde is vandaag bevestigd, dat Nederlandse troepen Soerakarta, de tweede stad v.an de Republiek, bezet hebben, evenals de olievelden van Tjepoe. In welingelichte kringen in Ba tavia verwacht men elk ogenblik een mededelh.g, dat de Nederland se troepen, die uit de richting van Semarang kwamen, contact hebben met de luchtlandingstroepen, die Zondag Djogjakarta bezet hebben. (z*-. T^ï E maquette van een U Titeutue oeververbin- ding te Rotterdam naar een ontwerpvoorstel van dr. ir. JEmmert, zal sterk de aandacht trekken in het nieuwe bouwcentrum aan de Dietgaardcsingel Al zal dit plan om ze vele redenen waarschijn lijk nooit uitgevoerd kun nen wordeninteressant is het in ieder geval. Ir. Em- men acht hangbruggen de oplossing van het oei) er- v*rb in din gsv raag stuk. De gelijk uitzicht zou waar- der gepubliceerde plan- maquette toont twee borgen. Over de Konmgs- nen. Het rijverkeer wordt bruggen van dit type haven stelt ir. Emtnen gesvnt$t over een hooggc- hot «nnr dubbele bascu- r Ambassadeurs pleiten voor Nederlandse zaak Jbr. Michiels van Verduynen, de Nederlandse ambassadeur te Lon den, had Dinsdag een onderhoud mét de ambassadeur van de Ver enigde Staten te Londen, de' heer Douglas, voordat deze naar Wash ington vertrok. Eveneens gisterensprak dc Ne derlandse ambassadeur ir» de Ver enigde Staten, dr. van Kleffens, met de waarnemende minister van buitenlandse zaken der V.S., Lovett Het gesprek duurde een uur, Regering van republiek in ballingschap? Naar de „New York Times"-meldt, heeft het blad van gezaghebbende zijde vernomen, dat de Indonesische republiek de instelling van een* re gering in ballingschap zal aankon digen. en dat er sterke aanwijzin gen zijn, dat deze regering haar vet cl zal hebben in India. M arshall-ïierstelprogram opgeschort De administrateur van het plan- Marshall. Paul Hoffman. heeft verklaard, dat zijn onderzoek naar de toestand in China tot resultaat heeft gehad, dat het lierslelpro- gram van 70 millioen dollar, wordt opgeschort. Het program .van we deropbouw zou worden ..uitgesteld tot de toestand in China opgehel derd is." Hoffman deelde verslaggevers mede, dat dc verdeling van hulp goederen in de vijf Chinese steden, waarin de E.C-A. thanswerkzaam was. voortgang zou vinden. - zelfs indien deze steden in handen van de communisten zouden komen, mits een de facto regering der com munisten de veiligheid van E.C.A.- personeel en volledige publiciteit, dat de hulp van de V.S. uitging, verzekerde. naast elkaar: een voor het verkeer met zes rijbanen twee fietspaden en twee trottoirs en een dubbele spoorbrug. Het voordeel van de hangbrug zou zijn, dat pijlers ouerbodifif wor den, waardoor de scheep vaart onbelemmerd kan passeren, terwijl het con- structie-systeem van de hangbrug een zo vrij wo- voor, een dubbele bascu- lebrug te bouwen voor het wegverkeer en twee dubbelsporige hefbruggen voor het spoorwegverkeer. legen circulatie-plein (voor verkeer van en naar de brug) en voor het overig verkeer aver een laaggelegen plein. Er w Het ontwerp voor een dr- overal eenrichtingsver- culotisptein op de Rech- keer en er zijn geen krui- smgen a niveau. Voor een ter Maasoever (~ie de kleine 4011 auto's is er }oto\ vertoont veel over- ondergrondse parkeer- eenkomst met reeds eer- ruimte. NW BEPLEIT: Spoedige terugkeer tot Linggadjati Dinsdag kwamen de hoofdbestu ren van de bij het N.V.V. aange sloten bonden in vergadering bijeen te Amsterdam ter bespreking van de huidige situatie in Indonesië. In deze -vergadering heeft de gedelegeerde van het opperbestuur in Indonesië de heer L. Neher, een uiteenzetting gegeven van de ont wikkeling dpr onderhandelingen in Indonesië, welke hebben geleid tot de beslissing om het bestand met de regering van de Indonesische republiek- op te zeggen en tot daad werkelijk ontreden over té gaan. Na uitvoerige discussie sprak de hoofdbesturen vergader mg als haar" mening uit, da* bin nen de kortst mogelijke tijd de Verenigde Staten van Indo nesië, tot stand 'zullen moeten kamen op basis van de Ling- .„..,gadjaü-,^^,3edyillerov.eteen- komsten. Dit is noodzakelijk, omdat slechts een vreedzame samenwerking op basis van gelijkgerechtigheid en vrijheid, een duurzame band tussen In donesië en Nederland mogelijk maken. De hoofdbesturenvergadering verwacht, dat de Nederlandse werknemers geen gehoor zullen geven aan oproepen om het werk neer te leggen of andere onberaden stappen. De staten van Suriname hebben een telegram gezonden aan het mi- 'nisterie van overzeese gebiedsde len, waarin gezegd wordt, dat zij „met grote teleurstelling vernomen hebben" van de militaire actie in Indonesië. Simavl, de vereniging, die steun verleent aan het medische werk in In donesië. zal ongeveer 8G0 kisten medi camenten tot een waarde van I 150.000 naar Indonesië sturen. Blijkens het laatste officiële Nederlandse legercommuniqué, andere berichten omtrent het verloop van de strijd op lava en Sumatra ontbreken geheel, hebben de troepen, die geland zijn nabij Djokja, de plaats Kalioerang bereikt. De Belgische en Australische leden van de Commissie van Goede Dien sten, die zich hier bevonden, verkeren met hun staf in goede welstand. Voorts hebben de Nederlandse troepen op midden-Ja va, Band- jarnegara en Rembang be reikt. Op Oost-Java hebben zö ïn hel Zuid-Malatigse gebied de plaats W1 in g i bezet. Op Sumatra heb ben' de Nederlandse mariniers nabij Bagan Si Api Apl cp de Noord- - kustvandit eiland eétf geslaagde landing vanuit zee uitgevoerd. Het Zuideiyk gebied van Asahan werd volledig bezet, zodat met de zhive- rlng van dit district kon worden be gonnen. Op de schaarse berichten omtrent de militaire actie geeft het persbu reau Associated Press dit commen taar. dat de Nederlanders klaarblij kelijk op verspreid liggende fronten opereren. Om het element van de verrassing bij deze actie zo groot mogelijk te maken ontbreken om trent het verlooD van de operaties alle bijzonderheden. Het is zowel buitenlandse als Nederlandse correspondenten verboden in het operatiegebied te komen.' Bovendien zijn de be palingen voor de censuur ver scherpt, zodat buiten het offi ciële nieuws geen berichten Ja va en Sumatra kunnen verlaten. Zo is het bijvoorbeeld ten streng ste verboden berichten door te ge ven, welke afkomstig zijn van radio- Kediri, het laatste radiostatifJD, dat nog in handen is van de republikei- Bij de aanvang der vergadering van de Tweede Kamer is Dinsdag middag de heer O. M, Neder- borst (Arb.), benoemd verklaard in de vacature Ir. H. Vos. als lid toegelaten en geïnstalleerd. Op verzoek van de minister van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen werden de besprekingen over motie Will ems in verband met het. verlenen van een vergun ning voor het afgraven van de St. Pietersberg heropend. Bü aanvaarding van het plan zal 200.1100 ton cement minder kunnen worden ingevoerd, hetgeen een de- viezenbesparing van zes millioen betekent. De heer Will ems (Arb.) wij zigde zijn motie, in die zin, dat de Kamer het betreurt, dat een con cessie van 60 jaar is verleend. De motie werd verworpen met 52 tegen 27 stemmen (die van de Partij van de Arbeid _n de CPN), Daarna werd de algemene be raadslaging over de begroting van Sociale zaken voortgezet. In een rede van twee en een half uur heeft de minister de heer mr. J o e k e s, de sprekers beantwoord. Uitvoerig besprak de minister de ver mindering der levensmiddelensubsidies en de verlening van een Joonbijslag. De prijsverhogingen en de bijslag ma ken deel uit van berekeningen voor de nieuwe regeling, waarin ook een ver hoging der gas- cn electriclteiistarleven is verwerkt. Het bedrag van S l,Joon- bij slag moet ook bezien worden in deze omstandigheid dat het bedrijfsleven deze last heeft te dragen. Aan verhoging van de loongrens van t 3700,— tot 5000,— zijn zeer grote bezwaren verbonden. De re gering is bereid de loonbijslag OOk aan gehuwden beneden 23 jaar te geven, doch hij kan niet worden uitgebreid tot ongehuwde kostwin ners beneden die leeftijd. De critiek op het College van Rijks- bemiddelaars achtte spr. grotendeels onjuist. Een Kerstgratificatie van 2 pet. voor alle werknemers, zoals de heer Haken wilde, zou 120 A I 130 milMoer» vorderen. In dit verband merkte de mi nister op, dat In de Sow jetzone van Duitsland alle Kerstgratificaties zijn afgeschaft. Aan de stichting van de arbeid Is ge vraagd om advies over de vraag of er aanleiding Is tot verhoging van.de kin derbijslag. Wat zelfstandigen aangaat deelde de minister mede, dat er een interlmrapport van de 'commissie-van Rhijn aan hem is uitgebracht, Het aantal werklozen bedroeg In No vember 43.000, hetgeen 13,000 meer Is dan in de voorafgaande periode. Er Je een commissie 'werkzaam ter bestudering der werkgelegenheid. BIJ de replieken diende de heer Van den Bom (Arb.) een motie In om de loongrens voor de loonbijslag te ver hogen van 3700,— tol 5000,—. De heer Haken (C.P.N.) diende drie moties In, resp. beogende de regering uit te nodigen opdracht te geven tot het uitkeren van een Kerstgratificatie aan dc D.U.W.-arbeiders, de regering te verzoeken de ultkeringsnormen In overeenstemming te brengen met de wensen van de bond van ouden van dagen en de regering uit te no digen die maatregelen te nemen, welke loonsverhoging mogelijk maken, In de avondvergadering antwoordende op de nader gemaakte opmerkingen, herhaalde de minister, dat. een loonbijslag ook Ban kostwinners bene den 23 jaar op bezwaren stuit. De heer Haken diende nog een vierde motie in om de particuliere on dernemers vrijheid te verlenen hun personeel een Kerstgratificatie te ver lenen en het hedrag van de reeds toe gestane gratificatie te verhogen van 2 tot 4 De minister gaf nog te ken nen dat in de loop van bet volgend jaar nog andere maatregelen ztJn te wachten, bv, ten aanzien van dc hu ren. De huidige lonnbtjslagregelins Is tijdelijk. Volgend jaar zal de vraag van een nieuwe loonronde aan de orde komen en dan wordt ook een wijziging van de loon- en Inkomstenbelasting onder het oog gezien. De heer Van den Born trok daarop zijn motie in. Over de moties- Haken zal Woensdagmiddag worden ge stemd. Bij de afdeling „Volksgezondheid" be pleitte de heer Van der Zaal (A-K.) verbetering der positie van de consultatiebureau* voor T.B.C, De heer Zegering Hadder s (V.V.D.) vroeg of het mogelijk is van alle beschikbare deviezen voor Zwit serland ook voor pleizierrelzen meer dan tot nu toe beschikbaar te stellen voor verblijf van T.B.C.-patiën- ten in Zwitserland. De heer K r O 1 (C.H.) wilde maatre gelen jegens de T.B.C.-patlënten, die hun verantwoordelijkheid tegenover hun medemensen niet begrijpen. De heer Van LI en den (Arb.) meende, dat er meer geld voor preven tieve gezondheidszorg beschikbaar, moet komen. De heer Stapelkamp (AJl.) waa van oordeel, dat de werktijd van het verplegend personeel tot 4B uur moet worden teruggebracht. De minister wees op de beperkt heid der financiële middelen. Degenen, die gewezen hebben op de onvoldoende salariëring van het verplegend per soneel hebben z.l. gelijk. Het is dc be doeling, dat de regeling voor het ver plegend personeel in overheidsdienst tegelijk tot stand komt met die voor het overige rijkspersoneel. Invoering van de 43-urige werkweek zal wel op zeer ernstige bezwaren stuiten. De achterstand in woningbouw cn textJelvoorzioning hebben dc T.B.C.- bestrijding ongunstig beïnvloed. Spr. zeide te hopen, dat hij de ge zondheidswet in de loop van 1949 aan de Kamer kan voorleggen. Een regeling ten aanzien van a-so ciale T.B.C.-patiënten is nodig. Een wetsontwerp op de rusthuizen zal bevorderd worden. Tenslotte deelde hij mede. dat reeds meer deviezen be schikbaar warden gesteld voor verblijf van patiënten in Zwitserland, nen. Nog steeds volgens bovenge noemd persbureau, is in het bijzon der de politieke censuur verscherpt zodat geen enkele commentaar op hetgeen gebeurt kan'worden door gegeven. Aan de te Batavia verschil- -..•„.«lendecourant .„Het .Dagblad", ontlenen wij het volgende oog- r.etuigeverslag van de lucht landingen oabjj Djokja. De verslaggever bevond zich in een Mitchell-vlicgtuig op 1500 m bo ven Djokja en het naburige vlieg veld, toen Zondagmorgen om 06.44 de eerste parachutisten uit de trans portvliegtuigen sprongen. Zij komen volgens het plan neer langs de startbaan van het vliegveld M3goewo. Gele en rode parachutes laten voorraden en munitie neer. Op het vliegveld staat een republi keins de Havilland-toestel met vier kleine motoren. Bij de Nederlandse troepen op het vliegveld is een enorme rood-wit blauwe vlag op het grasveld uiige spreid. Spoedig wordt naast de start baan een grote landings-T uitge spreid, die aanduidt dat dc landings baan onbeschadigd in Nederlandse handen is gevallen. Te negen minuten over acht landt de eerste Nederlandse Dakota en binnen vier minuten zijn vjj'f trans por Moest ellen bezig, de troepen uit te- laden. Na zeven minuten is net eerst aangekomen toestel alweer opgestegen. Met een frequentie van twee toestellen per minuut komen dan de vliegtuigen binnen. Bij een verkenning boven Djokja blijkt, dat dc stad volkomen-is ver laten. „De straten zij'n uitgestorven, er is geen verkeer en nergens zijn dc fabrieken in werking, kortom, als iemand mij verzekerd had, dat Djokja een uitgestorven stad was, had ik het op dat moment kunnen geloven", schrijft de correspondent. Pas als het toestel lager vliegt, valt er hier en daar een onder een boom of tegen huizen gedrukt groepje mensen op te merken. Uit gewoonlijk betrouwbare kringen te Nanking wordt verno men, dat communistische troepen de Noord-Cfa'inese havenstad Tang koe hebben, veroverd, waarmede voor de regeringslegers, die bij Tientsin, 50 km naar het Westen, zij'n omsingeld, de doortocht naar zee is afgesloten. Uit dezelfde bron wordt verno men, dat ook Hsinho, onmiddellijk ten Noorden van Tangkoe, door de communisten is bezet. Generaal Foe Tsjo-Jx van de regeringstroepen heeft bevolen te Tientsin en Peiping voorbereidin gen voor straatgevechten te tref fen. Beide steden zijn, cp het ver keer door de lucht en per radio na, thans geïsoleerd. De generaal «erft het grootste deel van zijn strijd krachten op deze steden terugge trokken. Pact van Brussel beslist: De permanente militaire com^ missie, opgericht door de com missie voor de defensie van de vijf landen, die het Pact van Brussel hebben ondertekend, heeft met goedkeuring van de vijf ministers van defensie be sloten, dat Westeuropa de eer ste verdedigingslinie zal zijn, aldus heeft de Belgische minis ter van defensie, kolonel Raoui de Fraiteur aan de commissie voor de defensie van de Belgi sche Kamer van Afgevaardig den meegedeeld. Na besloten te hebben, dat "West- Europa een geschikt gebied zou zijn voor een gevecht in de eerste linie, heeft de commissie een plan opge steld voor het vormen van een ge meenschappelijk militair potenti eel, inclusief manschappen en eco nomische hulpbronnen, aldus de minister. De permanente commissie is be gonnen met het opstellen van een inventaris van oorlogsmateriaal, dat in het bezit ïs van de vijf mo gendheden. Bélgië's bijdrage aan'"öe militaire-" uitrusting zou bestaan uit de pro ductie van vliegtuigen met straal aandrijving, waarvan de romp uit Nederland zou komen. j Begin Januari 1949 zal de rant- soenwaarde van spijsvet van 200 gram op 250 gram worden gebracht, d.w.z., men zal naar keuze op de nieuwe bon voor voedingsvetten een gelijke hoeveelheid boter of mar garine of spijsvet kunnen Jcopen. De als gevolg'van de aangekon digde subsidieverlaging in het nieu we jaar noodzakelijk geworden prijsverhoging voor spijsvet be-^ draagt gemiddeld 3 cent, per 100. .gram. In verband met de verhoogde rantsoenwaarde worden pakjes bak- en braadvet van 250 gram in de han del gebracht welke 41 cent zullen. kosten. Aangezien ook het subsidie- bedrag op vlees werd. gewijzigd, moesten eveneens voor dierlijk vet de prijzen worden herzien. Ook voor dit product wordt, in verband met de verhoogde rantsoenwaarde een verpakking van 250 gram ingevoerd waarvan de prijs 49 cent zal bedra» gen. Voor bak- en braadvet, resp. gesmolten dierlijk vet in verpakking y van 500 gram geldt een maximum- verkoopprijs van 82 cent, resp. 98 cent per pakje. Op de nieuwe bon nen voor voedingsvetten mogen, pakjes vet van 200 gram of 4D0 gram niet meer verkocht worden. i Chauffeur na wilde jacht gegrepen Door de politie te Arnhem Is. in samenwerking met de recherche van Nijmegen, aangehouden de chauffeur C. M. uit Wagen in gen. De man had met zijn baas op de markt te Nijmegen gestaan en had misbruik gemaakt van sterke drank. In dronken toestand is hij, daar na met de auto gaan rijden. Óp het Mariënburgplein te Nijmegen reed hij twee vielrijdsters aan. Hef. zes tienjarige meisjo J. W. werd zo ernstig gewond, dat zij op weg naar het Canisiusziekenhuis overleed. De chauffeur reed door. De Arnhemse politie was gewaar schuwd en wilde hem op de Rijn brug bij Arnhem aanhouden, M. stoorde zich echter niet aan het stopteken. De Arnhemse motorpo litie zette daarop de achtervolging in. Onder Oosterbeek kon men hem aanhouden. De laatste dagen liin-er in Nijme gen vijf autoaanrijdingen geschied. De chauffeurs van de auto's waren onder invloed van sterke drank. Noodkreet van Bond van Ouden van Dagen De Algemene Bond van Ouden van Dagen in Nederland heeft aan de voorzitter en de Jeden van de Tweede Kamer der Staten-Gene- raal een telegram gezonden, waarin het bestuur herinnert aan het „me morandum" aangeboden namens 15.668 georganiseerde ouden van dagen op 12 October 1948. Het telegram besluit: „De ouden van dagen hopen, dat zij niet teleur gesteld zullen wor den in het vertrouwen dat zij in u allen hebben gesteld tijdens de ge houden verkiezing in 1948." Zeepost naar de Vest In aanvulling op een vorig bericht betreffende de verzending van zeepost naar Suriname en de Nederlandse An tillen wordt thans medegedeeld, dat op 29 December de „Stuyvesant" en op 7 Januari de „Socrates" naar de Ne derlandse Anlillen zullen vertrekken. Niet later posten dsn resp. 26 Decem ber en 4 Januari. Naar Suriname ver trekt het m.s. ..Bonaire", een week later dan aanvankelijk was bepaald. Het vertrekt nu op II Januari, uiter lijk 8 Januari posten. Kleinzoon van Koosevelt gedood bij vliegramp Quentin Roosevelt, de 29-jarige kleinzoon van wij Ion president Roo sevelt, heeft gisteren de dood gevon den bij een vliegtuigongeluk bij Hongkong, waar een Skymaster van de Pan American Airways, komend van Sjanghai, neerstortte en in brand vloog. In totaal hebben 35 personen 28 passagiers en zeven leden van de bemanning bjj deze vliegramp het leven verloren. Uit een Goudse Juwelierswinkel It voor 11,000,- aan gouden, ringen en armbanden gestolen. WEINIG VERANDERING Weersverwachting. geldig tot Donderdag avond. Droog weer n»et en kele overdrijvende wolkenvelden en plaatselijk nevei ot mist. In het Noorden van het land weinig windi in het Zuiden zwaklce tot noatTge oostelijke wind. Vannacht lichte en. op sommige plaatsen mnt.lge vorst. Morgen overdag meest lichte vorst. 23 December: Zon op 8.47, onder 16.31- Maan .op 0.40. onder 12.55. 23 Dec.: Hoog water te Rotterdam: le tü 9.41 uur; 2e t|j 22.34 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1