HET ROTTERDAMSCH PAROOL Legers terug op demarcatielijn en staken van het vuren eest in de Grote Kerk Min. Entten stelt ontwerp radio-wet in het vooruitzicht [arsliaü-hulp Indonesië gestaakt 'AMERIKA EIST IN DE VEILIGHEIDSRAAD: Waarom schendingen van bestand niet aan de Raad gemeld? Weerbericht Thans alle leden der CvGD te Batavia Palar beschuldigt Nederlanders van onoprechtheid CvGD veroordeelt Nederlandse actie op grond van zes punten Plechtige dienst ineen sfeer van blijdschap en dankbaarheid Grenzen zijn voor schilderijen even onverbiddelijk ais voor tabak Culturele attache's banen nieuwe wegen Legercommuniqué van Batavia Levenslang voor Woudenberg Straalvliegtuigen voor Nederland Donderdag 23 December 1948 Jed. on Adm. Lange Haven 141, Schiedam TeL 69300 Abonn.prljSi per week 0.32 pei kwartaa] 4,10, losse nummers 7 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool** DE SCHIEDAMMER De Amerikaanse gedelegeerde bïj de Veiligheidsraad heeft in de spoedzitting, welke Woensdag te Parijs aanving ter behande ling van bet geschil tussen Nederland en de Indonesische repu bliek deze resolutie ingediend: De Veiligheidsraad, met bezorgdheid de hervatting der vijandelijkheden in Indonesië gadeslaand, nota genomen hebbend van de rapporten van de Com missie van Goede Diensten, acht de hervatting der vijandelijkheden in strijd met de resolutie, welke door de Veiligheidsraad op 1 Augustus 1947 werd aangenomen, doet een beroep op partijen a) de vijandelijkheden onmiddellijk te staken en b) onmiddellijk hun strijdkrachten terug te trekken op de respectieve kanten van de gedemilitariseerde zone, geeft de Commissie van Goede Diensten opdracht de Veiligheidsraad telegrafisch een volledig en dringend rap port te zenden over de gebeurtenissen, welke sedert 12 December 1948 in Indonesië hebben plaats gevonden, ter vaststelling van de verantwoordelijkheid voor het uitbreken van de vijandelijkheden. Dr. Jessup, die deze resolutie ter tafel bracht mede namens Syrië en Columbia, noemde ln zijn rede, die aan de indiening van dit document Vooraf ging de Nederlandse aanval ongerechtvaardigd en meende, dat de strijd in Indonesië „misschien eén ernstige bedreiging zou kunnen worden van de internationale vrede." Hij vervolgde: „Mijn règering kan geen enkele rechtvaardi ging zien voor de hervatting van het militaire optreden in Indonesië. Ik ben van mening, dat niet voldoende is getracht langs de weg van onderhande len tot een oplossing van de moeilijkheden in Indonesië te komen." Voortgaande stelde de heer.Jes- sup vast, dat naar zijn mening on voldoende gebruik is gemaakt van de mogelijkheden, die de Commis sie van Goede Diensten bood voor het bereiken van een accoord. Dit wordt, naar de mening van de Amerikaan bijzonder duidelijk, wanneer men in aanmerking neemt dat in de zeven maanden, die aan de hernieuwing der- vijandelijkhe den voorafgingen, geen enkel be roep is gedaan op de diensten dezer Commissie. Indien de inbreuken van de re publiek op het bestand inderdaad zo veelvuldig zijn voorgekomen ais de Nederlandse gedelegeerde be- toogt, dan had de Nederlandse re gering deze inbreuken regelrecht aan de Veiligheidsraad moeten rapporteren alvorens het bestand eenzijdig te beëindigen. Jessup zeide voorts, dat de Ne derlandse regering het Amerikaan se lid van de Commissie van Goede Diensten slechts een uur voordat Zaterdag de aanval werd ingezet, verwittigde dat zij van plan was de wapenstilstandsovereenkomst te verbreken. Dezelfde avond werd een soortgelijk schrijven aan de republikeinse autoriteiten te Bata via overhandigd, toen zij zich niet met hun hoofdstad inverbinding konden stellen en zp werden min der dan twee uur na overhandiging van deze mededeling gearresteerd. Nadat hij de boven aangehaalde resolutie had voorgelezen en gede poneerd bij de voorzitter van de Veiligheidsraad, werd de vergade ring verdaagd tot hedenmorgen, haLf elf. Vandaag zullen de vertegenwoor digers van. de .Sowjet-Unie, China, Australië, India, Engeland en Syrië aan het woord komen. Verwacht mag worden, dat daarna ook nog de gedelegeerden van Frankrijk, Canada, België en wellicht ook nog Columbia en Argentinië zullen spreken. De Sowjetvertegenwoordiger Ma- lik, die het eerst het woord zal voeren, zal naar aangenomen wordt eveneens een resolutie aan de Raad voorleggen. Het is nog niet met zekerheid te zeggen, hoe lang de Veiligheidsraad nog bijeen zal moe ten komen voor de. Indonesische kwestie. De talrijke sprekers zullen veel tijd vragen. Zelfs als er na de ochtend-en middagvergadering nog een avondzittirig gehouden zou Nederlanders interneren Mohammed Roem Van officiële zijde wordt gemeld: Moh. Roem, voorzitter der republi keinse delegatie, en Setiaboedi (Douwes Dekker) adviseur van de republikeinse regering, zijn geïnter neerd. Het vliegveld van Fort-de Koek (Boetkittinggi) is vrijwel onbeschadigd in Nederlandse han den gevallen en onmiddellijk in ge bruik genomen. In Midden-Java hebben uit Soerakarta oprukkende Nederlandse troepen Delanggpe ver overd. In het gebied ten Zuid-Oos ten van Demak heeft de bevolking op eigen initiatief wapens, munitie en explosieven ingeleverd. IETS MINDER VORST Weersverwachting, geldig tot Vrijdag avond. Overdrijvende woLkenvel den maar overwegend droog wéér met hier en daar nevel of mist. Meest zwakke wind tussen Noord en Oost. In de kuststreken van het Noorden van het land: lichte dooi tot tempera tuur om het vriespunt. Elders 5n het land; ln de nacht lichte en plaatselijk matige vorst tn de middag temperatuur om het vriespunt. 24 December: Zon op a.47. onder 16.! Maan op I.3S, onder 13.18, worden zal het toch nog Vrijdag worden voor de Raad in een sïot- ziting bijeenkomt. 1 China heeft vanmorgen bij de voortgezette behandeling van de In do nesische< kwestie in de Veilig heidsraad meegedeeld, dat het zal stemmen vóór de Amerikaanse resolutie. Dr. Tsjang, die namens China het woord voerde, zei dat het ge bleken was, dat alle gedelegeerden in de vorige zittingen meer geïnte resseerd waren in een order „staakt het vuren" dan in een juridisch,aca demisch debat over de bevoegdheid van de Raad. Hij citeerde de con clusie van de CvGD, dat Neder land zich niet aan het bestand heeft gehouden en achtte de mili taire actie ditmaal ernstiger dan de politionele actie van vorig jaar, omdat de vijandelijkheden thans zijn uitgebroken ondanks Veilig heidsraad, Renville-overeenkomst en CvGD, De Nederlandse' motie ven voor de - onmogelijkheid om met de Republiek tot een overeen komst te geraken, had Nederland bij de CvGD of de Veligheidsraad naar. voren moetenbrengen; "zo- zei- de Chinese afgevaardigde. De beide leden van de Commissie van Goede Diensten, die met hun staf te Kalioerang verbleven bij de aanvang van de Nederlandse zuive ringsactie zijn Woensdagmiddag per vliegtuig in Batavia aangekomen. Het was het persoonlijke vlieg tuig van luitenant-generaal Spoor. De heer Herretnans verklaarde dat nog dezelfde avond een spoedverga dering van de leden der Commis sie zou worden gehouden. Hij zeide. dat de laatste dagen moeilijk waren geweest. Toen om half vier gistermiddag de Veiligheidsraad opnieuw bijeen kwam, kreeg eerst de heer L. N. Palar het woord om het stand punt van dc republiek, uiteen te zetten. Palar hij had destijds zitting in de Nederlandse Tweede Kamer doch trad uit toen in Juil 1947 de politionele actie werd on dernomen begon zijn verklaring met de Nederlandse actie de laatste slap te noemen in een zorgvuldig uitgewerkt schema van de Neder landse regering. Hij vroeg de Raad: 1. Een onmiddellijk staakt-het-vu- ren in Indonesië te gelasten. 2. De Nederlandse troepen te be velen zich onmiddellijk terug te trekken op de posities van voor de aanval. 3. De onmiddellijke vrijlating te bewerken van de republikeinse autoriteiten die door de Neder landers gevangen zijn genomen. Het negeren van de UNO, culmi nerend in de tweede oorlog in In donesië, was van het begin af aan de bedoeling van de Nederlanders geweest, aldus zeide hij. Het d<>el van de Neder landse politiek was geweest te pogen de repu bliek Indonesia economisch en politiek te wur gen en de zaak te beëindigen met een tweede mili taire actie. De heer Palar zei, dat het uitstel van vijf maanden in de onderhandelin gen door de Nederlanders was ver oorzaakt. Mèt betrekking tot de documen ten die, volgens de Nederlanders wijzen op een grootscheepse actie van republikeinse troepen na T Ja nuari 1949 zeide Palar: Het is volkomen strijdig met alle logika om aan! te. nemen, datwij met" ons armzalig" uitgërusfë léger, in staat zouden kunnen zijn troe pen uit te zenden voor een aanvals oorlog tegen een leger, dat uitge rust is met het allerbeste moderne zware materiaal. Hij beweerde dat de zogenaamde infiltraties, die een van de Neder landse „excuses" warén voor de aan val, slechts soldaten betroffen die uit het republikeinse leger gedeser teerd waren om naar hun gezinnen in het door de Nederlanders bezet gebied terug te keren. Tojo en de zes andéren met hem tér dood veroordeelde Japanse oor logsmisdadigers zijn Woensdag op gehangen. Palar De Commissie van Goede Dien sten heeft in een rapport aan de Veiligheidsraad de Nederlanders in verband met de huidige militaire actie op zes punten beschuJdipd, Het rapport, dat door de Ameri kaan Merie Cochran en de plaats vervangende Australische afgevaar digde T. W. Cutts naar Parijs werd getelegrafeerd, omvat: De Nederlanders hebben zich niet gehouden aan art. 10 van de be standsovereenkomst dat voor schrijft dat de Commissie ervan op dé hoogte moet word' n «re- steld, dat de overeenkomst als be- eindigd wordt beschouwd. 2. De Comiïiissic „weet niets van enige omstandigheid verband houdend met republikeinse leger- manoeuvrës, welke aanleiding zou hebben kunnen geven tot vrees van de zijde van Neder land." 3. De militaire operaties die door de Nederlandse strijdkrachten uitge voerd zijn moeten daarentegen voorafgegaan zijn door uitge breide plannen. 4. De laatste Nederlandse brief aan de Commissie had min of meer het karakter van een ultimatum. 5. De mogelijkheden om te onder handelen onder de auspiciën van de commissie zijn niet voldoende benut. 6. De Nederlandse militaire opera ties op 19 December vormen een schending van de Nederlandse1 verplichtingen krachtens de Ren ville-overeenkomst. Voorts wordt in het telegram ge- protesteerd tegen de perscensuur in Indonesië, waardoor „verslaggevers onderworpen zijn aan strikte poli tieke en militaire censuur," DE SCHADE BIJ D JOG JA In een tweede, rapport worden bijzon derheden medegedeeld over de schade, welke-in en rond Djogja is toegebracht sedert de Nederlanders Zondag het ge bied van de republiek Indonesië bin nenvielen. In het rapport, dat de bevindingen weergeeft van het gedeelte der commis sie dat door de Nederlandse actie op republikeins gebied was afgesneden, wordt een beschrijving gegeven van de verlaten, de beschadigde bruggen en de uitgebrande gebouwen in de buurt van. de republikeinsehoofdstad. Nadat de Nederlanders de stad bezet hadden werd tot tweemaal toe een-po ging gedaan om in contact te komen met de andere leden van de commissie, die te Batavia vertoefden doch het contact kwam niet tot staild.voordat de geïsoleerde leden gisteren in Batavia terugkeerden. In de eerste drie dagen van de-Ne derlandse actie werden talrijke ont ploffingen gehoord en dikke rookko lommen gezien vanuit verschillende punten in het dal benéden Kalioerang. aldus meldt de commissie. Een twaalftal huizen werd te Ka lioerang plat gebrand voor de aankomst van de Nederlandse troepen en tijdens de tocht uit de stad werd waargenomen, dat de meeste hulzen gesloten waren en dat er op de velden en langs de weg weinig of geen arbeiders te zien waren. De commissie verklaarde zich eens met de stappen, welke door de Ameri kaanse - vertegenwoordiger. Merle Cochran, en de Australische plaatsver vangende vertegenwoordiger, Cutts, zijn gedaan inde tijd, dat de commissie verdeeld was. Achtste jaargang, No. 300 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Jankier: Amsterdamschë Bank te Rotterdam Directeur: .8. de Vries ^Hoofdredacteur: Th,. Ramaker De dag van gisteren, in de avond -waarvan Schiedams' grootste en mooiste kerkgebouw na een langdurige restauratie weer in gebruikus ge nomen, zal niet alleen in de annalen der historie van de Hervormde Ge meente, maar ook in die van dc stad met gouden letters beschreven wor den. Het was een feest In de kerk, een plechfia, indrukwekkend feest wet schallende orgeltonen, juichende koraalmuzïek en toespraken en predi king, waaruit grote blijdschap en opréchte dankbaarheid spraken, deze bijzon- Wat glunderde die Klaas de Vries toen ze hem Woensdagavond viet een politieauto uit de Narcissen- straatkwamen halenHij 'was de gelukkige winnaar geworden van de Sinterldaasprijsvraag van de verkeerspolitie. Zijn moeder schrok eerst wei een beetje, 'met zo'n po~ litieauto voor de deur, maar toen ze hoordedat haar zoon niet werd opgebracht omdat hij wat had uit gehaald, klaarde Haar gezicht al gauw op. Klaas' vaderdie by de Spoorwegen werkt, 'kreeg verlof en toen ging het full-speed, naar het hoofdbureau^ Daar stond de eerste ■prijs, een schitterende solexfiets al te wachten. Natuurlijk moest Klaas een ererondje rijden door de zaal. Voorlopig moet de fiets nog even naar zolder, want Klaas is pas 14 jaar, en mag dus nop niet buiten rijden. Maar öls binnenkort de leeftijdsgrens voor deze fietsers verlaagd wordt, kan hij naar har telust gaan toeren. Goeie rets Klaas en denk om de verkeersregels. Dit feest vnn de kerk. dere dag voor Schiedam, werd be kroond met de mededeling, dat onze Koningin, de pionier van dit belang rijke, grootse werk, de heer G. w. van Bergen Walraven, heeft bevorderd van Ridder tot Officier in de Orde van Oranje Nassau, een onderscheiding, waarmee dc regering tot uitdrukking heeft willen brengen haar grote waar dering voor de ijver en de toewijding, die de voorzitter van het College van Kerkmeesters bij de totstandkoming der restauratie aan de dag heeft gelegd en aan wiens leiding het-voornamelijk is te danken, dat het werk reeds nu tot een zo succesvol einde is gekomen. Het was de vertegenwoordiger van d» minister -van Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen, mr. Van der Haagen, die in tegenwoordigheid van de Com missaris der Koningin ln de proviocl* Zuid-Holland. mr. dr. Keeper, de bur gemeester van Schiedam, mr. J. W. Peek, alsmede van vele andere burger lijke cn kerkelijke autoriteiten tijdens een korte bil een komst in de ontvangst kamer van het stadhuis, welke aan de «lechtigheld in de kerk voorafging, het Koninklijke Besluit, waarbij deze on derscheiding wordt toegekend, mee deelde,. In het kerkgebouw.- waar de brandende kaarsen in de blinkend koperen kronen het geheel een bij zondere stemming aan die sfeer gaven, was reeds voor de aanvang -van de plechtige dienst geen plaats meer onbezet. De organist, de heer J. P, Bekkers, soeelde oo het orgel juichende muziek, duizendvoudig weerkaatst door de lange hoge wanden van het ln oude luister her stelde gebouw. Het kerkkoor der Hervormde ge meente stond opgesteld in het Koer naast de preekstoel, de officiële geno digden, de vertegenwoordiger van de minister, de commissaris der Koningin, het college van B en W.. vele raads leden, alsmede talrijke andere burger lijke autoriteiten en natuurlijk ver scheidene kerkelijke notabelen, had- (Van onze Haagse redacteur)" Vijf en dertig of veertig jaar geleden bestonden er geen culturele verdragen, zoals wij die thans kennen tussen de verschillende landen, Maar toen was het zonder die verdragen heel wat gemak kelijker voor kunstenaars hun werken over de grenzen uit, te dragen dan te genwoordig met de - verdragen, 25o, ver- zuchtte«-de -Nederlandse/ culturele-1 atta ché te Londen mej. dr. 'Jane de Iongh gisteren, toen zjj en haar collega te Pa rijs, de heer Robert de Hoos ons ver telden over de moeilijkheden in hun werk in deze twee hoofdsteden. Om streeks 1910. zoo ging mej. De long voort, bestonden er voor de cultuur geen grenzen, maar in onze dagen is het min stens zo moeilijk een schilderij ergens iri te voeren als een party sigaretten. Want hoe paradoxaal dst ook moge klin ken. kunstwerken worden in het ver keer tussen verschillende landen nis handelswaar beschouwd en. In handels-' verkeer gelden slechts statlstfeken en cijfers meer dan culturele waarden. Het was een bittere verzuchting, doch mej. De Iongh toonde overigens geenszins ge brek aan moed. Daarbij voelde zjj zich niet onbelangrijk gesteund door de cul turele paragraaf in het pact van Brus sel, waarin dc vijf landen zich verbin den de onderlinge culturele uitwisseling te bevorderen. Hoezeer dat noodzakelijk is, illustreert zij aan dc hand van het voorbeeld dat de invoering van kimstl werken uit Nederland naar Engeland biedt. Kort geleden heeft de Britse re gering toegestaan dat zii die kunstwer ken uit het buitenland importeren, ge durende het volgend jaar SO pet. meer mogen invoeren don zij het afgelopen jaar uit het betreffende land hebben binnengebracht. Bij onderzoek bleek dat de verhoging die daarull voor Neder land zal voortvloeien praktisch nihil is, omdat de betrokken bepalingen in het vorige jaar aan vrijwel iedere invoe ring van culturele goederen uit ons land -in de weg had gestaan. De heer De Roos werkt in Parijs reeds geruime tijd en al is hij de ervaring rijker geworden dat in een stad als de Franse hoofdstad de mogelijkheid voor Franse uitvoeren de kunstenaars cn de belangstelling voor Nederlandse werken slechts beperkt zijn, omdat daar een enorm aantal is, de pro vincie, als men het zo magnoemen, toont een gretige belangstelling voor Neder landse kunstmanifestaties: tentoonstel lingen, uitvoeringen en lezingen vallen er steeds in ccn vruchtbare bodem en uit al dergelijke manifestaties groeien nieuwe banden over en weer. Er is reeds een uitwisseling van orkesten tot stand gekomen, er gaan Franse profes soren naar Nederland en er kwam een Nederlandse lector in de taal-en be schavingsgeschiedenis aan de Sorbonne, studenten uit Nederland krijgen koste loos mogelijkheden tot studeren ln Frankrijk en Franse Jongeren komen naar de Nederlandse universiteiten. twijfel, Mej. De Iongh heeft ln' Engeland dezelfde ervaring opgedaan. Ook zij ziet haar mogelijkheden het meest bui ten Londen liggen. In Londen een kans te krijgen is voor een Nederlands uit voerend kunstenaar een onnoemelijk moeilijke zaak-, l?e -impresserIo'r- -nemen er geen risico's en pas indien iemknd zijn naam in Londen reeds heeft geves tigd voor zijn grote optreden, wil de deur opengaan. Veel Initiatief gaat er van de Impressario's niet uit! Het schijnt slechts de provincie te zijn waar de kans daartoe wordt geboden en zo legt mej. De Iongh haar contacten gaarne elders in Engeland, zoals b.v. in Lincoln, waar de belangstelling voor Nederland groot is en waar de uitwisseling van Neder landse en Engelse kunstenaars een grote vlucht gaat nemen. Binnenkort komt daar een Nederland se schilderijententoonstelling. Deze ene expositie heeft tot gevolg gehad dat van de Gu id ha 11 in Londen en van de zes grote steden in Zuid-Afrlka het verzoek is gekomen deze tentoonstelling na Lin coln te mogen huisvesten. Aan deze ex positie wordt weer een bezoek van be kende kunstenaars verbonden, die in Lncoln en Londen Nederlandse muziek zullen spelen. Langs deze en dergelijke wegen hoopt mej. De long de Neder landse kunstenaars een weg naar Enge land te kunnen helpen banen. Vermelen wij ten slotte nog dat haar naarstig zoeken naar een huls voor een Nederlands kunstcentrum haar 'iri con tact heeft gebracht met de Belgen, die sedert het einde van de oorlog een Bel gium House in stand hebben gehouden. Een vruchtbaar contact schijnt er toe te zullen leiden dat dit Belgium House tot een Benelux House zal uitgroeien. Officieel wordt- gemeld, dat he denochtend in de omgeving van Magelang een. Kittyhawk-toeatel van de militaire luchtvaart is neer gestort. De bestuurder, eea eerste I u i t e nan t - vlegerwaarn e merwerd op'slag gedood. In het Rijksmuseum voor Vol kenkunde te Leiden wordt tot 12 Maart a.s. een tentoonstelling ge houden over „Goden en Demonen van Tibet". Bij de voortzetting der behande ling van de begroting van onderwijs, kunsten en wetenschappen heeft mi nister R u 11 e n de opmerkingen, bij de afdeling „kunsten" gemaakt, be antwoord. Daarbij gaf hij te kennen, dat het moeilijk is richtlijnen voor subsidiëring te vinden ten aanzien van de bevordering der aestbetiek. Op de lagere school wordt al iets gedaan. Hij zegde toe, dat de gelde lijke moeilijkheden van de opera zyn aandacht hebben. Voorts deelde hij mede, dat enige weken geleden een commissie is ingesteld, welke de Nederlandse Bank zal adviseren over de besteding van deviezen voor films. Bil de afdeling „kabinet" werd het radiowezen besproken. De heer Van der Zaal (A.R.) betoogde, dat het radiotoestel moet Worden beheerst door de wet. Een jaar geleden is de radio- wet al aangekondigd, doch we zijn nog geep stap verder. De verregaande regeringsbemoeiing wordt vaak drukkend, zeide de heer Van der Zaal. die ook vond, dat er te veel xegeringsuitzendingen zijn, niet minder dan achttien per week. De heer Crn el l ssen (V.V.D.) drong aan op spoedige indiening van de radlowet. waarin rekening worde ge houden met de opvattingen der vrije organisaties van luisteraars. Ook de heer Peters .(K.V.P.) dróng op spoed aan met de indiening van het ontwerp radlowet. Hij vond de rege ringsuitzendingen .overbodig, de om roepverenigingen kunnen beter ver werken wat er in gezegd wordt. De heer Gortzak. (C.P.N.) maakte er bezwaar tegen, dat zijn partij uitge sloten is geweest bij de verkiesingen. De héér Krol (C.H.) was tegen we derinstellingvan een radlocontröle- commissie. Naar zijn mening moeten dé regeringsuitrendingen niet worden uit gebreid. Het strijdkrachtenprogram achtte.hy te .duur. De heer-Van Sleen (Arb.) was van mening, dat er te veeltijd wordt be steed aan regeringsuitzendingen. Als ra- diocontröle nodig is, dan moet deze bij dc wet worden geregeld. De minister zclde te hopen, dat hij het ontwerp-radiowet in de loop van het begrotingsjaar kan indienen. Hij streeft er naar de rege rings be moeiingen zo gering mogelijk te doen zijn. Als de Kamer meent, dat een ra- diocontrólecommissie overbodig is. dan" zal hy daarmee in zijn ontwerp reke ning houden. Het strijdkrachtenpro gram uitgevoerd door de omroepver enigingen zou z.1. duurder worden. Naar zijn oordcel moeten :alle politieke partijen dezelfde rechten -hebben voor verkiezingspropaganda, als-deze maar geen gevaar voor de veiligheid van de staat oplevert, De Wereldomroep moét niet slechts als staatsbelang maar ook als belang der samenleving worden gé- zien. De minister nam de post voor radïacontróle terug. - Perswezen Bij de afdeling „pers" betoogde de heer B urg ex.{Arb.), dat de commissie voor - de perszuivering bijzondere waar dering verdiént. Hij drong er op aan. den lings en rechts plaats genomen in de regeringsbanken. De plechtigheid begon met het ge- me enschappelijk zingen van ge2ang 13j: ..Dankt; -dankt nu allen God", waar na het woord werd gevoerd door de zojuist onderscheiden voorzitter van het college van kerkmeesters, de heer Van Bergen Walraven, die met een toespraak, waarin htl de historie dezer restauratie nog eens uitvoerig rele veerde, het hernieuwde Godshuis over droeg aan de kerkeraad. Spreker legde er de nadruk on en gaf daarover uiting a an zijn blijdschap, dat het door een harmonische samenwerking financieel mogelijk is geweest de restauratie te beginnen en te voltooien. Een werk waarvoor niet alleen het tegenwoordige, maar ook het nageslacht dankbaar zal zijn. Wnt hier tot stand Is gekomen. Is gemeente-opbouw In de beste zin van het woord.' Namens de kerkeraad heeft ds. K. de Bel is een korte rede het kerkgebouw aanvaard, daarbij uitdrukking gevende aan zijn dankbaarheid en hulde bren gende aan de ijver, toewijding on voort varendheid. .die ln het bijzonder de heer Van Bergen Walraven bij de res tauratie hebben bezield. Buitengewoon verheugd was de spreker over het feit, dat ook de regering dit pionierswerk heeft gewaardeerd. Mr. Peek, de volgende spreker, zeide. dat de voltooiing dezer restauratie een veelvuldige gelukwens waard is. Het is ons aller plicht, dat dit schone gebouw bewaard blijft in de goede staat waarin het thans verkeert. Namens de generale synode sprak tenslotte nog mr. De Vries, dit uiteen- zette, dat deze restauratie het Schie- damse belang verre overtreft. Het is een landelijk belang. Hij gaf uiting aan de hoop, dat men tot ln lengte van dagen in deze kerk de bezieling zal vinden om als geioofsmens te leven. De kerkdienst, die hierna volgde, on derscheidde zich niet van een gewone dienst. Het kerkkoor zong enkele lie deren, er werden gemeenschappelijk enkele gezangen gezongen en ds. De Bel sprak naar aanleiding van Marcus 11, vers 17. Aan het einde van de dienst was er gelegenheid de kerkeraad en het colle ge van, kerkmeesters in de fcrouwkerk te complimenteren. (Ongecorrigeerd) Van officiële zjjde te Batavia wordt gemeld, dat Nederlandse troepen hedenochtend de status quo-lijn in West-Java overschreden in de richting Bantam, o.m. vanuit de-omgevtnsr van Tahgersmg en' ten Westen van Buitenborg. Bala- r a d ,i a, 25 Icm. ten Westen van Tangerang, is reeds door Neder lands oepen bezet. De mariniers- brigade rukte op uit Babat <25 km. ten Zuidoosten van Toeban, Oost-Java) in Zuidelijke richting, waarbij geen weerstand werd on dervonden. In de omgeving van Fort de Koek (Boekit Tinggi, Su matra) werden zuiveringsacties uitgevoerd. Hedenochtend landden Nederlandse troepen in watervlieg tuigen op het Tobameer nabij Balige (Sumatra). De troepen wer den bij deze plaats aan land gezet, waarna het vliegveld van S ib ti ro n p Borong werd bezet. Uit dc gepubliceerde berichten over de toestand ln dc thans bezette Republikeinse gebieden, blijkt, dat in het Zuld-Malangse dc voedselsituatie zeer slecht is. In Lamongan en Bodlo- regoro heerst op het gebied van kle ding een noodtoestand on het onmid dellijk Instellen van gaarkeukens bleek noodzakelijk, aldus een mededeling van sociale zaken te Batavia. Ook te Kepandjang heerst gebrek aan kleding, De tot dusver ontvangen be richten uit Djotnbang zijn iets gunsti ger. In Oost-Java ontving het lïoode Kruis de eerste zending van 45 ton rijst, bUkvlees, vis, zout, etc., voldoende voor 12.000 mensen, gedurende een maand Het Rootie Kruis had in dit gebied een voorraad kleeding voor 10.000 personen, waaraan door dc distrlbutiedienst van Oost-Java 50.000 meter textiel werd toegevoegd. De Ver. Staf en hebben Woens dag alle Marshall-hulp aan Indo nesië stopgezet, hangende een regeling inzake de vijandelijk heden tussen Nederland en de Indonesische republiek. Volgens Reuter interpreteert men in Washington welhaast eenstemmig de actie van Hoff man, als een vorm van economi sche pressie op Nederland, ten einde de Nederlandse houding ten opzichte van Indonesië te doen veranderen. Indonesië heeft voor het „Mar shall-jaar", dat ln April 1948 be gonnen is, een toewijzing gekregen van 68.00(1.000-dollar. Met de stopzetting zal een be drag van ongeveer 14-100.000 dollar gemoeid zijn, evenalsde toekom stig© hulp In de nog resterende ja ren van het herstelprogramma, Ih een communiqué, naar aanlei ding van het opschorten van alle hulpverlening ten behoeve van In donesië in het kader van het plan- Marshall. herinnert de Economic Cooperation Administratioa-er aan, dat de E.C.A.-gelden niet op nut tige wijze kunnen worden gebruikt voor de levering van goederen aan Indonesië, zolang de situatie in In donesië niet is opgehelderd. Het communiqué zet voorts uiteen, dat het door de leider van de E.C.A., Paul Hoffman, genomen besluit geen invloed heeft op het E.C A.-programma voor Nederland. Paul Hoffman, aldus het commu niqué, heeft het besluit tot stopzet ting van de hulpverlening genomen na overleg te hebben gepleegd met het V.S.-departement van buiten landse zaken. De gewezen leider van het Ne derlandse Arbeidsfront, J, H. Wou denberg, tegen wie op 13 December voor het Amsterdamse" bijzonder gerechtshof de doodstraf is geëist, is veroordeeld tot levenslange ge vangenisstraf. In de sententie wordt onder meer overwogen, dat het verweer van verdachte, als zou hij geen opzette lijke medewerking aan de vijand verleend hebben, moet worden ver worpen. Verdachte heeft geheel vrijwillig medegewerkt aan de maatregelen van de vijand, die tot doel hadden elke vorm van arbelds- verstoring tegen te gaan. Het hof heeft zeer ernstig over wogen, de door de procureur-fiscaal geëiste doodstraf uit te spreken, doch meent, dat gezien het feit, dat het door verdachte gestelde doel in slechts zeer geringe mate is ver wezenlijkt, te kunnen volstaan met levenslange gevangenisstraf en ont zetting uit de openbare rechten voor de duur van het leven. Engeland zal aan Nederland, Frankrijk en België straalvliegtui gen leveren voor de luchtverdedi ging van West-Europa, De drie lan den van het continent zullen met jachtvliegtuigen en middelzware bommenwerpers van grote actie radius worden uitgerust. Deze zul len waarschijnlijk niet eerder dan het najaar van 1949 in. gebruik kunnen worden genomen. De le veranties geschieden in het kader van het Fact van Brussel. dat de voorrang van de illegale pers niet te niet zal worden gedaan bij de distributie van per sap para tuur. De minister heeft in de memorie van ant woord gezegd, te gevoelen voor een tuchtrecht onder journalisten, als de re dactionele vrijheid niet wordt aange tast, 5pr. sloot zich daarbij van harte aan. Jeugdzorg Over de afdeling „Vorming buiten Schoolverband" voerden nog verschei dene afgevaardigden het woord. De heer Stufkens (Arb.) betreurde het, dat de minister de bedragen voor sub sidiëring der vrije jeugdvormtng niet meent te kunnen verhogen. De heer Stapelkamp (Ar.) gaf te kennen, dat men door subsidiëring van de vorming der massajeugd een weg op gaat. welke tot gevaarlijke consequenties kan voeren. Mevrouw Fortanler-de Wit (V.V.D.) v.roeg of er contröle bestaat op hc-t werk der verenigingen op het terrein der vrije jeugdvorming. De minister erkende, dat de ver deling der subsidies niet bevredigend is, maar een aanvaardbaar advies had hij niet gehoord. De begroting is daarna z. h. st. aan genomen. Voorafgaand aan deze debatten werd gestemd over de vier moties, welke de heer Haken (CB.N.). Dinsdag had ingediend bij de behandeling van de begroting voor sociale zaken. Deze zijn Jn de vergadering der Tweede Kamer van Woensdagmiddag verworpen. Ze kregen alleen de stemmen der zeven aanwezige communisten. De hegrotlng van sociale zaken Js daarna'z, h. st.'aangenomen, met'aan tekening, dat de CB.N.-fractie geacht wilde worden te hebben tegengestemd. Het was Woensdagavond vol in de Gróte Kerk, toen deze met een bij zondere dienst weer in gebruik werd genomen. Meer dan duizend ver- tonen vulden de kerk tot de laatste plaats, toen de heer van Bergen Watraven nawens de kerkmeesters het gerestaureerde bouwwerk over droegen aan de-kerkraad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1