„Staakt het vuren" beslist de Veiligheidsraad 3 HET ROTTERDAMSCH PAROOL Scherpere resolutie van de Russen Dr. Drees: Wij mochten eenvoudig niet langer aarzelen Weer strijd in Palestina Kerstrede van Koningin Geen opdracht tot terugtrekken op de oude stellingen Amerikaanse resolutie gedeeltelijk 'aanvaard Verkoop auto's vrij Zet Marshallhulp stop Weerbericht KLM naar Indonesië via andere route Legercommuniqué van Batavia Tot nu tos 19 doden Gedeeltelijke boycot door Ceylon Nederlandse regering geeft opheldering „De actie kost minder mensenlevens dan het bestand" Brabantse rovers gearresteerd Geen wit bloem meer voor het publiek Met de feestdagen nog geen sinaasappelen Sla-olie niet op de vet-keuzebon? iVrijdag 24- December 1948 Red. en Adm, Icrage Haven 141. Schiedam TeL 6930D Abonn.pri|si per week 0.32 per kwartaal 4.10. losse nummer» 0.0? Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER échtste jaargang, No* 301 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 393644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur; B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker De Veiligheidsraad heeft in de vanmiddag gehouden stemming dat gedeelte van de Amerikaanse resolutie die betrekking heeft op het staken van het vuren in Indonesië, aangenomen. De paragraaf die betrekking heeft op het terugtrekken van ide troepen, is echter v e r w o r p e n. Het amendement dat om vrijlating van de geïnterneerde repu blikeinse leiders verzoekt, is aanvaard. Dat het gedeelte van de resolutie over de terugtrekking der troepen niet werd aangenomen, was een ge volg van de houding van Argen tinië, Dit land, dat zich aan de zijde van Amerika schaarde in de eis tot staken van het vuren, onthield zich van stemming toen'de tweede, pa ragraaf (terugtrekking der troe pen) aan de orde kwam. Hierdoor kreeg het voorstel dat terugtrekking der troepen eist, slechts zes stemmen, terwijl er voor een besluit zeven stemmen nodig zijn. Vóór stemden Amerika, Enge land, China, India, Syrië en Colum bia. Van stemming onthielden zich Frankrijk, Sowjet Unie, Oekraïne, België en Argentinië, Gistermiddag reeds had Malik, de Russische vertegenwoordiger, zijn Israël heeft Donderdag de Vere nigde Naties gewaarschuwd, dat het zich het recht voorbehoudt om iedere actie te ondernemen, welke het verkiest, omdat Egypte gewei gerd heeft het verzoek van de Ver. Naties in te willigen om Joods- Arabische "wapenstilstands bespre kingen te openen. Deze waarschuwing was vervat in een brief aan generaal William Riley, hoofd van de UNO-bestands- commissie in Tel Aviv, In de brief werd gezegd, dat Israël in de afgelopen veertien dagen „met zorg gezien had de steeds- verslechterende vooruitzich ten voor een vrede met Egypte." Volgens het hoofdkwartier ,y£a. He wapenstilstanüscommissie heb ben land-, zee- en luchtstrijd krachten van Israël een aanval op Egyptische sleutel-posities in de Zuidelijke Negeb ontketend. Een woordvoerder van het ge noemde hoofdkwartier deelde mede dat de aanval reeds Woensdag werd ingezet en Donderdag nog de gehele dag voortduurde. In de Joodse pers wordt van of ficiële zijde verklaard, dat de hoop op' een spoedige regeling met Transjordanië ook zeer gering is geworden. (Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen zal vandaag worden bekend gemaakt, dat auto's zonder vergunning zullen mogen worden verkocht. Het ligt In de bedoeling, dat de Vergunningen die reeds zijn uitge geven voorrang zullen genieten bij bet verstrekken van wagens. Jeugdfilms in Luxor Voor de Kerstvacantic heeft de Rotterdamse Kunststichting in sa menwerking met het City-concern een aantal jeugdvoorstellingen ge projecteerd in het Luxor-tbeater. Van Maandag 27 December tot en ïnet Donderdag 30 December zal telkens om twee uur worden ver toond de Rank-jéugdfilm. „De rit op de locomotief". Ook van Maandag 3 Januari tot en met 6 Januari zullen jeugdfilms worden vertoond, o.a. „Het geheim van de loodmijn". De ECA-administratle staat naar" TJ.P. meldt onder toenemende druk om alle Marshall-hulp aan Neder land stop te zetten ten 'einde te trachten de Nederlanders er toe te dwingen hun troepen uit de repu bliek terug te trekken. Senator Claude Pepper heeft reeds geëist, dat alle Amerikaanse hulp aan Ne derland wordt stopgezet. Hij zeidc, dat de V.S. verstandig en lofwaar dig hebben gehandeld door de hulp aan Nederlands-Indië te onderbre ken en door de Veiligheidsraad te verzoeken een einde te maken aan de invasie. IN TE LEVEREN BONNEN BOOR TABAKS-DETAILLISTEN Op Maandag 27 December 1948 I?9 en 143 Tabak (2 rantsoenen): H 66 <1 rantsoen). Afgifte coupures C 1013 en C lOïfl. WEER MEER VORST Weersverwachting, geldig tot Zater dagavond. Nog enkele overdrijven de wolkenvelden maar droog weer met hier en F daar nevel of mist. Zwakke tot matige wittd alt Oostelijke richtingen. Vannacht lichte en plaat selijk matige vorst. Mor genmiddag tijdelijk om het vriespunt. 25 December; Zon op 8.48, onder 16.33: Maan op 3,03, onder 13.21. 26 December: Zon op 8.48, onder 16.33: Maan op 4.28, onder 13.38. 27 December: Zon op 8.48, onder 16.34: Maan op 5,53, onder '13.59. 25 Dec.: Hoog water te Rotterdam: le tij 11.50 uur. 25 Dec.: Hoog water te Rotterdam: le tij 0,45 uur; 2e tij 13.03 uur. resolutie aangekondigd. De Ameri kaanse resolutie ging naar zijn. me ning niet ver genoeg omdat er niet duidelijk in tot uiting kwam, dat Nederland de aanvaller was, aldus Malik. Zo leek het alsof de Veilig heidsraad niet wist, wie de aanval geopend had, betoogde de Sowjet- afgevaardigde. Hij zei dan ook de Amerikaanse resolutie n l e t te zul len steunen en kondigde aan, dat zijn delegatie zich van stemming zou onthouden. Behalve Rusland hebben gister middag ook nog.Syrië en India hun standpunten uiteengezet. Deze beide landen wilden, evenals Amerika, staken van het vuren en terugtrek king der troepen en voorts, zoals Australië in een amendement had geformuleerd, vrijlating van Soe- karno, Hatta, Sjahrir en de andere leiders. Ook de Pbïlippijnen. spraken zich nog uit. bij monde van Carlos Ro- mulo. Hij schaarde zich aan de zijde van de juist genoemde landen. De door de Veiligheidsraad aan genomen resolutie bevat de volgende punten: le. Onmiddellijke staking van het vuren; Ze, Onmiddellijke vrijlating van de republikeinse president, Soekamo en de overige politieke leiders van de republiek; 3e. Instructies aan de Commissie voor Goede Diensten om onmid dellijk telegrafisch verslag uit. te brengen over de gebeurtenissen sedert 13 December j.I.; 4e. Instructie aan de Commissie voor Goede Diensten om toe ie zien op de nakoming van de punten 1 en 2. De resolutie 'werd aangenomen met 7 stemmen voor-en'4 onthoudin gen- De directeur, van het interconti nentaal bedrijf van da K.D.M. te Eatavia heeft aan Aneta meege deeld, dat de KLM-verbinding tus sen Nederland en, Indonesië zo spoedig mogelijk over een andere routa zal worden hersteld. Vanmor gen werd de Constellation „Tilburg11 uit Nederland te". Batavia- verwacht. Naar het -ANP van een woord voerder van het ministerie van-bui tenlandse zaken" te'3-Gravenhage verneemt is op dit departement- in-, derdaad van de regering van Pa kistan de mededeling ontvangen, dat ook voor dit land een, start- en landüigsverbod voor Nederlandse vliegtuigen is afgekondigd. De dienst op-Batavia-is-thans/ttJ- delrjk gestaakt. Een DC-4ipachine is op het vliegveld te Calcutta op gehouden. De P.T.T. is nog. niet geslaagd in het vinden van een oplossing voor postvervoer tussen Nederland en Indonesië, nu de KJj.IH. baar vluchten naar Batavia tot nader order heeft moeten staken. In af wachting van nadere berichten, die zo spoedig mogelijk zullen volgen, doet het publiek er goed aan, zijn luchtpost correspondentie en lucht post-pakketten voor Indonesië niet ter post fe bezorgen» Van officiële zijde wordt-te, Ba tavia medegedeeld, dat de-Neder landse troepen, in. Bantam/opruk kend Se rang en D jas inga. (35 kilometer westelijk van" Bui tenzorg) hebben bezet. In- Midden- Java werd BI o r a bezet en werden zuiveringsacties oostelijk van. Solo voortgezet. Rond Magelang wérden eveneens zuiveringsacties gehouden. Op Sumatra werd :F"a-j ako e'm- b oe h bezet. Volgens tot' dusverre ontvangen gegevens .sneuvelden sinds de aanvang van de, acties-rin totaal '19 Nederlandse .militairen- en werden 34 militairen In verschillende wijken van de zwaar door de oorlog geteisterde stad Berlijn heeft men, nu de win terkoude zich doet gelden, maatre gelen genomen am de ergste nood te lenigenIn daarvoor geschikte ruimten als bunkers, schuilkelders, vluchtelingenkampen en restaura ties wordt de Berlijners gelegen heid geboden zich bij de kachels te warmen Generaal Spoor heeft de Neder landse troepen zijn Kerstgroeten gezonden en de soldaten kracht toegewenst om hun „order uit ze voeren, met het prachtige doel, In donesië de vrede te brengen". Ceylon heeft Nederland officieel op de hoogt# gesteld van de boycot op Ne derlandse schepen en vliegtuigen, die troepen of wapens Vervoeren voor ge bruik tegen de Republiek. t. „Het bericht, dat de Nederlandse re gering de „politionele actie" in Indone sië heeft hervat, is met grote bezorgd heid ontvangen en het is de plicht van de regering van Ceylon de Nederland se regering uitdrukking te geven van haar zeer grote ongerustheid ten .aan zien ra .de betreurenswaardige gevol gen. welke deze actie, .waarschijnlijk ,1n Zuid-Oost-Azië zal hebben", aldus de regering van Ceylon. De minister van buitenlandse zaken van Pakistan heeft te Karatsji ver klaard, dat „als de Nederlandse mili taire actie in Indonesië niet spoedig een keer neemt, de regering van Pakistan stappen zal ondernemen om uiting te geven aan haar veroordeling van de ge welddaad. jegens het Indonesische volk begaan". Een zegsman van het Britse mi nisterie van Buitenlandse' Zaksn zei dat de Nederlandse regering een nota heeft gezonden aan ver scheidene regeringen waarin de Nederlandse houding ten aanzien van Indonesië wordt uiteengezet. Het kerstverhaal was. erg mooi en de kerstkrans was erg lekker. En nu is de avcnd vQorbij; de kaarsjes zijn uitgeblazen. Maar er hangt voor ieder nog wat aan de boom. Eerst handjes wassen en uitkleden én dan mogen ze allemaal in pyama. eventjes terugkomen voor het kerstcadeau tje. Peter heeft vergeten zijn schoenen uit te doen, want hij was veel te benièuwdl Vanmorgen, om kwart -voot- elf is - de- Veiligheidsraad voort gegaan met de behandeling van de Indonésische^kwestie. M al i Jc* de Russische afgevaardigde, diende zijn gisteren-aangekondigde resolutie in.: De tekst hiervan luidt:. i,De Veiligheidsraad veroordeelt de houding der Nederlandse regering, welke opnieuw-door het ondernemen van een militaire actie tegen de republiek de Renville-' overeenkomst geschonden heeft. De Veiligheidsraad eist: 1. Onmiddellijke stopzetting der vijandelijkheden. 2. Onmiddellijk-als een eerste stap voor een regeling van. het conflict, het terugtrekken van de Nederlandse troepen naar de plaatsen welke zij voor de actie innamen. - 3. De onmiddellijke invrijheidstelling van de president der Indone sische republiek en van de andere republikeinse leiders. v 4. Besluit, om een commissie van de Veiligheidsraad in te stellen, waarin alle leden van de raad vertegenwoordigd zijn. 5. Geeft opdracht aan de commissie om de uitvoering van de bepalin gen inzake het staken der vijandelijkheden en het terugtrekken der troe pen te controleren en haar medewerking te verlenen tot regeling van net gehele conflict." Koningin Juliana is voor nemens op Zaterdag 25 December, des middags om 13 uur» over beide zenders een Kerstrede uit te spre ken. Sneeuw heeft vandaag een dun wit Weed op de Berlijnse ruïnes gelegd en de luchtbrug kon tijdelijk niet function- neren. In een exclusief intervieurmet Renter's,./ - correspondent' te 's-Gravenhage heeft de Neder landse minister-president,:, fdt. W. Drees, verklaard, dat inter nationale bemiddeling in gener lei vorm ooit de verwarde toe stand in Indonesië kan doen be ëindigen. Dr, Drees vertelde de corres pondent „van een .menselijk standpunt uit", zoals hij het uitdrukte, hoe pijnlijk het hem had getroffen en hoe bezorgd h(j er over was, dat de zaak van Nederland ln de wereld nog zo verkeerd begrepen werd. „Wij zijn een geduldig volk," al dus de minister-president, „en het moet zeker zeer onwaarschijnlijk ge acht worden, dat een klein vrede- en vrijheidlievend volk zich in een koloniale oorlog zou storten, om zijn voormalig gezag op te leggen aan een volk, dat voor zijn eigen vrij heid strijdt Nederland heeft tijdens de Duitse bezetting zo zwaar gele den, dat het ondenkbaar is, dat de Nederlanders met deze actie zouden zijn begonnen, indien zij nietop recht en eerlijk meenden, dat zij niet langer konden aarzelen." „Met ontwapenende -eerlijk heid," aldus Reuter's correspon dent, „verzocht dr Drees mij vervolgens vragen te stellen, die tot verheldering van de hui- DIT is, politiek beschouwd, al lerminst een Kerstfeest met heldere, hoge hemel en vriendelij ke zonneschijn. Qver de tragiek van het Verre Oosten zijn alle bij zonderheden overbodig. Ieder lezer kent dié maar al te goed. En over het Westen hangen nog de zware luchten van het gestadige onweer, waaronder wij al meer dan een de cennium leven. Maar. deze troost is en het is géén geringe troost - dat het voortdurend gerommel boven Europa en het Naburige Oosten op het' ogènblik niet met inslag dreigt. Daarvoor zijn tal van tekenen. Het merkwaardigste, en tegelijk meest paradoxale teken van op luchting was het opblazen van de radiotorens' vóór de Russisfche uit zending in de Franse zone van Ber lijn. Het leek een gevaarlijke tar ting van de Russen, of juister, het zou die weinige maanden geleden r.og geleken hebben. De, om drin gende redenen zo uiterst voorzich tige Fransen, zouden dit niet heb ben gedaan, als zij niet de zeker heid ha'dden gehad, dat geen oor logsgevaar daarmede nog verbon den was. Haast even opmerkelijk als de daad was de onmiddellijke reactie der Russen. Generaal Koti- kof ging persoonlijk protesteren by zijn Franse collega. Het was, na lar.ge tijd, het eerste teken, dat de Russen de autoriteit der anderen ln Berlijn nog erkenden, de eerste persoonlijke aanraking. Moskou had het voortbestaan der westelijke autoriteiten Berlijn reeds veel vroeger erkend, in zijn bereidheid tot een vergelijk. De Russische ge neraals te Berlijn hadden dit ver gelijk echter naar beste vermogen tegengewerkt. Kotikofs bezoek was dus" niet enkel protest, maar, op zich. zelf, tegelijk een daad van toe nadering. DAT dit niet te optimistisch ge dacht is, daarvan getuigt een welsprekende maatregel der Brit ten. Alle familieleden-van Engelse ambtenaren en sqldaten waren, om het conflict, geëvacueerd. Thans mogen de huisgezinnen terugke ren, Dit. kan niet enkel getuigenis zijn van het goed functionneren van de luchtbrug. Geloofde .mén te Londen, of in het Britse hoofd- -door - Dr. M. v. Blankenstein kwartier in Duitsland, nog aan enig gevaar, dan zou men zeker vrou wen en kinderen niet toelaten. Zelfs generaal Clay, ijzervreter als hij is, heeft dezer-dagen ver klaard, niet meer aan oorlogsge vaar om Duitsland te geloven. Zo zeer zijn dé westelijke geallieerden van de verslapping der Russische vastberadenheid overtuigdj dat zij niets meer op zich laten zitten. De splitsing van Berlijn, door de Rus sen bewerkt, heeft van hen de ver klaring uitgelokt, dat nu een ge meenschappelijke mark voor het Berlijnse gebied geen reden van bestaan meer had. Zo braken zij de brug af, waarover de Russen meenden, met ere te kunnen terug trekken. Zij zouden dat niet heb ben gedaan, als zij oorlogsgevaar daarvan vreesden. Zij hebben een' commandedtura opgericht, voor, hun 3 sectoren van Berlijn. Wel hebben zij de Russen uitgenodigd toe te treden en aldus de samen werking te herstellen. - Een' Russi sche weigering, lijkt echter onver mijdelijk. Dan zal'dié cbmmandan- tura zonder, de Russen aan het werk gaan. Het offensief is nu aan de westelijke kant, en daar is het in', minder 'onberekenbare handen, al was het alleen al omdat daar toezicht is van de openbare me ning. OP.bet ogenblik.is-er eendracht tussende Grote Vier over nieuwe besprekingen van een vre desverdrag -met Oostenrijk. Ook Rusland; heeit daartoe zijn toe stemming gegeven, 'Een"gunstig teken,, waarvan de strekking nog slechts zeer gedeel telijk te overzien is, is de princi piële, overeenkomst tot samenwer king tussen Frankrijk en Italic, waartoe de beide regeringen op hun conferentie besloten hebben. Een nieuw verblijdend teken is nog de verklaring van-koning Ab dullah van Trans-Jordanië, dat hij tot .een regeling met' Israël bereid is.' Minder moeilijk dan het begin van onderhandelingen heeft men, in dit conflict, steeds een regeling geacht, als besprekingen maar een maal op 'gang waren gekomen. Ab dullah, met zijn, in vergelijking tot de overige léden der Liga sterke militaire macht en zijn rechtstreek se, persoonlijke belangen verbreekt daarmede de diplomatieke blokka- d e van Israël d oor de Arabieren. Dit is een veelbelovend begin. Wij" hebben in het afgelopen jaar zorgwekkender omstandigheden ge kend dan in deze Kerstdagen, wat 'dé Westerse wereld.betreft. Moge .het gerommel, dat nog boven ons hangt, aftrekken. En moge het ko mende Jaar ook het Oosten opkla ring brengen! digs toestand zouden' kunnen leiden." Geen andere weg De eerste vraag van -de cprrespon- dent luidde: „WatwSTflicIirW oorzaak, dat u van mening was, dat geen andere weg gekozen kon wor den?" Antwoord: ,Jk vraag in alle ernst wat zouden Engeland, dé V.S. of de Sowjet-Unie gedaan hebben in de situatie, waarin wij werden ge steld? Zouden zij zich onttrokken hebben aan hun verantwoordelijk heid in hun kwaliteit van verant woordelijke souvereine mogend heid?" „De wereld schijnt niet te besef fen", aldus dr. Drees, „dat ivjf ln 1947 eenmaal en in 1948 tweemaal met een republikeinse minister-pre sident tot overeenstemming kwa men, doch dat de republikeinen in al deze gevallen verwierpen, waar overeen stemming over was be reikt." Volgens dr, Drees blijkt uit de hou ding van de republiek, die het plan tot vorming van een regering in Indonesië in overgangstijd op l Januari 1949 zelfs ais een vijandelijk -gebaar beschouwt, dat het voor de twee delen Indonesië onmogelijk is met elkaar in vrede te leven. Na vermeld te hebben, dat het aantal bestandeschendingen steeds toenam, zei de minister-president: „Konden wij dat laten voortduren? .Wij waren zelfs van mening, dat hier door internationale bemiddeling geen eind aan gemaakt kon worden. Na het zenden van de delegatie der Nederlandse regering werd het nog dui delijker. dat geen politieke overeen stemming mogelijk -w'as, vooral daar Soekarno in dit critieke stadium be sloot naar India te gaan. Zo begonnen wij onze actie en het verlies van mensenlevens ten gevolge van deze Nederlandse ope ratie schijnt al minder te zullen zijn dan het door de repuhllkeinen tijdens het bestand veroorzaakte." Daarna werd de minister de vrang gesteld: „Hoe vat U uw Internationale ver antwoordelijkheid op in Zuid-Oost- Azlë?" Minister Drees antwoordde.' dat Ne derland in dit stadium verantwoorde lijk was voor het scheppen van voor- waarden voor vrijheid en.wttvaart van Indonesië. „De federale «iet-republikeinse :gebieden hebben reeds veel in deze richting bijgedragen/Dit jaar bij- 'voorbeeld hebben zij voor ven waar de van ongeveer 70Q.QOO.OOO gulden .„aan'goederen geëxporteerd waar- vaah veel behoefte bestaat. Iti/ Öe republikeinse gebieden staan de zaken echter heel slecht, zo ver volgde dr. Drees. Zij hebben alle vor men van agrarische vooruitgang ver onachtzaamd. Zelfs de normale werk zaamheden waren door 'de binnenlandse strubbelingen verminderd. Daarom was het van groot, be lang, dat de economische hulpbron nen van het republikeinse gebied geïncorporeerd werden in hei po tentieel van Indonesië als een ge heel, voor het welzijn van het volk van Indonesië in de eerste plaats, docheveneens voor de behoeften van de wereld in het algemeen, die nog steeds worstelt op de weg naar economisch hersteL door het stopzet- ten van de Marshall-hulp aan Indo nesië. „De Marshall-hulp." antwoordda de minister-president, .heeft voor 20ver zij was bedoeld als steun aan het econo mische herstel van Indonesië, ertoe bij gedragen do 'doeleinden, welke Ik zo juist heb aangegeven, te bevorderen. Daarom betreur ik het te vernemen, dat deze bijdrage voor het huidige tijds gewricht is stopgezet." .Hierdoor," waarschuwde dr. Drees, „zal het normale productieproces, dat in de nlet-republikelnse gebieden we derom voortgang heeft en dat niet wordt beïnvloed door hetgeen thans ia. Herstel Dr. Drees verklaarde vervolgens, dat Indonesië in de meeste niet-republt- keinse gebieden hard aan het werk was. ten einde wederom zijn productie-capa citeit van voor de oorlog te bereiken. Indonesië leverde voor - de oorlog aan de wereld-markten 91 pet. van alle ki nine, as pet, van de peper, 72 pot. van de kapok. 37 pet. van de rubber, 33 pet. van--.'de ivézelstoffen,1 27 pet. van.y-de copra, 24 pet. van' de plantaardige" oliën, 17 pet. van de thee en 11 pet. varf de tin* „En het belang van Indonesia's welzijn," verklaarde dr. Drees op warme toon. „moest een eind wor den gemaakt aan het proces van- vernietiging. Niettemin zou ik er de nadruk op willen" leggen, dat de republikeinse gebieden in een vrije Indonesische federatie een gelijk waardige plaats met de-andere deel staten zullen kunnen Innemen en dat zij ln staat zullen worden gesteld een waarlijk opbouwende taak te vervullen; wij trachten than3 de voorwaarden hiervoor te scheppen." Het antwoord van de minister-presi dent op de .vraag welke de volgende Nederlandse stap is, wanneer de hui dige actie is voltooid en de „terroristi sche benden" zijn opgeruimd, was even gedetailleerd en openlijk als zijn ant woorden op de andere/vragen. „Wij zullen." verklaarde hij. „de me dewerking van alle Indonesiërs in het republikeinse gebied, die bereid zijn een opbouwend aandeel te vervullen bij de verwezenlijking van het grondprincipe van een vrije Indonesische federatie, welkom heten. Zodra een vrije meningsuiting mo gelijk is, zullen wij in staat zijn te be oordelen. welke de kansen zijn om de volledige hulp te verkrijgen van de verantwoordelijke en van constructiele denkbeelden bezielde republikeinse po litieke leiders, teneinde de Indonesi sche federale structuur, welke reeds zo zorgvuldig is voorbereid te voltooien." „Wanneer deza Indonesische federatie eenmaal tot stand ls gekomen." besloot de Nederlandse minister-president, „zal de volgende en laatste stap zijn, dat door haar en Nederland de Nederlands- Indonesische Unie zullen worden ge vormd, waarin Indonesië een gelijk waardig deelgenoot zal zijn, waaraan de souvereine macht zal worden over gedragen, welke het wenst to bezit ten," De laatste twee jaar zijn ver scheidene grote roofovervallen ge pleegd in vele Brabantse steden en dorpen, o.a. in Oïsterwjjk, Ber- keïEnschot, Trucnen, Veghcl, Dongen, Tilburg, Helvoirt, Hilva- reiibeek, Waspik, Loon op Zand, Gilse-Ryen enz. Tien daders van deze overvallen zijn thans door sa menwerkende politie-corpsen gear resteerd. Do twee hoofddaders heeft men nog niet kunnen vatten. „Dodfe" nam deel aan begrafenismaal Te Pescara, in Italië, heeft zich een geval van schijndood voorgedaanDe 48-jarige Ven- cenzo Filoteo werd dood op een eenzame boerderij bij Pescana gevonden.'Bij zijn begrafenis, 48 uur later, richtte hij zich in de doodkist op e?t viel flauw bij het gezicht van kist en kaarsen. Sommige treurenden vluchtten in paniek. Nadat aan de herrqfene me dische hulp was verleend, nut tigde hij met de treurenden het maaldat bedoeld was als be- grafenisontbijt. Filoteo zei gedroomd te hebben, dat hij door een mooie tuin naar het paradijs ging, doch dat èen on bekende hem de toegang ont zegde. Room in voorjaar vrij? Wit bloem zal niet meer beschik baar zijn voor het publiek, doch-al leen het z.g. regeringsbloem.. Voor het z.g. verpakte tarwebloem A zijn nieuwe pr^zeri vastgesteld, nl, f 0.22, f 0.19 en f 0.15 per pakje van resp, 500, 400 en 300 gram. Er is meermalen da .verwabhtlng -uitgesproken dat tegen Kerstmis dei room vrijgegeven zou worden. Het schftnt echter, dat hierover in amb telijke kringen geen eenstemmig- held bestaat, zodat het waarschijn lijk wel tot het voorjaar zal duren voordat de room vr(3 komt. Beide berichten lazen wij ln „De Kruidenier". De op de onlangs aangewezen "bon to verstrekken sinaasappelen zullen nog enige tijd op zich laten wachten. Hoewel Nederland reeds enige tijd ge leden tot aankoop van sinaasappelen ln - het buitenland was overgegaan, zullen deze vruchten eerst ln het begin van het volgend jaar successievelijk-mnnen- komen. Naar het vakblad „De Kruide nier" verneemt zal de sla-olie nog niet ln begin Januari op de keuze bon voor spijsvetten worden ge bracht. Dit schijnt het gevolg te zijn van de actie, die de olie-lndus- trie voert tegen deze bon-toewij - zing. Prijs van pindakaas Naast potjes pindakaas, waarvan de maximumconsumentenprijs i 0.90 per potje van ongeveer 370 gram netto ls, komt tb ana losse pindakaas in de han del, waarvoor een prijs van 024 per 100 gram is vastgesteld. LOONBIJSLAG gehuwde WERKNEMER EN KOSTWIN NERS BENEDEN 23 JAAR Het College van Rijksbemidde laars heeft een beschikking, getrof fen, krachtens welke de loonbljslag van een gulden, te rekenen van 1 November 1948 af, ook zal worden toegekénd aan gehuwde mannelijke werknemers beneden 23 Jaar, als mede aan mannelijke en vrouwe lljke kostwinners in de zin van de wachtgeldregeling 1946 beneden die leeftijd.' - Vi PRESIDENT SOEKARNO (links) Werd kort nadat hij in zijn paleis was gevangen 'genomen, naar een Nederlandse commandopost over gebracht. Deze radiografisch overgebrachte foto is genomen tijdens de rit in de wagen, die werd bestuurd door een Nederlandse soldaat.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1