HET ROTTERDAMSCH PAROOL Veiligheidsraad eist onmiddellijke vrijlating van Soekamo c.s. Bekwame laboratorium-assistente Engeland eist „staakt het vuren" in Palestina Industrie van de Ruhr onder internationale controle Nog heden an twoo i"d van Nederland verwacht op hernieuwde eis Consuls te Batavia moeten rapport uitbrengen Londense ambassadeur naar Indonesië Heden weer luchtpost uit Batavia naar Amsterdam Republikeinse marine actief op Borneo Groep zakenlieden wil casino's exploiteren Ook terugtrekking ven Israëlische troepen tot op October-linies gevorderd Eigendomsrecht nog niet geregeld na zes weken confereren te Londen WIJ VRAGEN VOOR ONS BEDRIJF: Auto ramde na botsing een huis Opmars naar Nanking spoedig verwacht Het ontslag van de thesaurie-ambtenaar BONNENLIJST VORST TEN EINDE Weerbericht Jt"oensdag 29 December 1948 Had en Adm. laag» Horen Hi, Schledom TeL 69300 Abonn.prl]ii paï „„j. 0jj pel kwartaal 4,10. Imsb nummer, 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool- DE Achtste Jaargang, No. 304 Uitgave N.V. De Nieuwe PerB Postgiro 398646 Bankiers" Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur* B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker •De Veiligheidsraad heeft gisteren Nederland bevolen, "de repu blikeinse president, ir, Soekamo en zijn ministers, binnen 24 uur ia vrijheid te stellen. Voorts heeft de raad aan de consulaire .vertegenwoord'gers.te Batavia (dat zijn die van de V.S., Enge- I r "t.Fran h na en Belsiê' verzocht, .de raad volledig in te lichten oyer de toestand in de republiek Indonesië. Dit rapport moet omvatten het verslag over de uitvoering van de orders tot Staken van het vuren en de toestand in de onder militaire bezet ting staande gebieden en die, waaruit de strijdkrachten kunnen v/ordén teruggetrokken. Het bevel tot vrijlating van ir. Soekarno en de zijnen was ver vat in een Chinese resolutie, die.met stemmen vóór en 3 ont houdingen werd aangenomen, Het consulaire rapport werd ge-' vraagd in een resolutie die door Columbia werd ingediend. Wegen stemmen vóór en twee onthoudingen was. hier het resul- Engeland, Frankrijk en België ont hielden zich van stemming over het Chinese voorstel. Dr. Van Royen, de Nederlandse vertegenwoordiger, had namelijk om uitstel gevraagd, omdat hij nog niet ovér berichten van zijn regering beschikte. Engeland wilde dit verzoek steunen en stemde der halve niet'. Frankrijk en België ont houden zich. nog steeds van stem ming omdat zij de competentiekwes tie van de Veiligheidsraad alg nog niet uitgemaakt beschouwen/ Verder echter stemden alle acht andere le den (Amerika, Rusland, China, Syrië, Columbia, de Oekraïne, Cana da en Argentinië) voor de2e resolu tie. Bij het Columbiaanse voorstel schaarde zich. ook Engeland aan de zijde der voorstemmer-; alleen Rus land en de Oekraïne onthielden zich, omdat zy het voorstel „ineffectief' achtten. Het laat zich aanzien dat het van daag de belangrijkste dag wordt Mr. Van Royen heeft gezegd dat hij hoopte Woensdag in staat te zullen, zijn in naanv van de Nederlandse re gering een verklaring'af te leggen inzake de uitvoering van de resolu tie van Vrijdag, een verklaring die Dinsdag nog met kon worden gege ven aangezien het consult tussen Den Haag en Batavia nog 'gaande- was. Dinsdagwerd te verstaan gegeven, dat de verdere houding van de Raad zal afhangen van de mate waarin Nederland zal willen- voldoen aan-, dp eiseni 'die^doox ^Sè Raad zijn gesteld. Wanneer in .de.zitting van Maandag al gebleken was, dat de leidende de legaties genegen waren Nederland tijd te laten vcór het geven van zijn antwoord, (temeer daar dit ant woord ook door diplomatieke' kana len kon vloeien) dan kon dit, zoals thans in "de wandelgangen van Ame rikaanse zijde werd te-verstaan ge geven, slechts een verandering van toon in de beoordeling van de Ne derlandse actie betekenen, geenszins echter een essentiële wijziging. In het debat van drie uur, dat de.Raad Dinsdagmiddag aan de kwestie wyd- de, kon-zelfs van deze verandering van toon niet veel jmeer bemerkt worden. De. door China opnieuw ge formuleerde eis tot onmiddellijke vrijlating van de gevangen' genomen voornaamste republikeinse leiders kon zelfs de'óp hoger niveau, liggen de Amerikaans-Sowjetrussische te genstellingen overwinnen. Voor 'het eerst tijdens1 het Indonesisch debat stemden Amerikanen en Sowjets voorde zelfde resolutie. Buiten Frankrijk -en 'België, voor wie het vraagstuk der competentie blijft overheersen, onthield alleen de Britse vertegenwoordiger zyn stem aan dit voorstel op grond van het feit, dat hij; geen. instructies van zijn regering had ontvangen. Van Neder land is thans geëist dat het binnen 24 uren, dus eventueel nog tijdens de zitting van Woensdagmiddag, zal berichen dat Soekamo c.s. zijn -vrij gelaten. De- tweede' resolutie, die werd-aangenomen met slechts-twee stemmen tegen, wenst de oude con sulaire commissie weer ten tonele te voeren. De consuls van de vijf in de Raad vertegenwoordigde, landen zou den een rapport moeten schrijven, dat de raad bij-de komende waarde ring van. de gebeurtenissen tot lei draad zou moeten dienen, De toon waarin heden deze beide onderwerpen behandeld werden was v?°«r Nederland alles behalve vleiend. Hij varieerde van de- ge bruikelijke Sowjetrussische beschul- dipog van „koloniale verdrukking" tot de Syrische aantijging van ge bruik van concentratiekampen. Er wordt dan ook „aan Nederlandse zij- dé generlei, optimisme gekoesterd ten,aanzien van 'de wóórden, die'in' de Raad gewisseld .zullen worden wanneer: de Nederlandse verklaring' door de delegaties onbevredigend ge acht zou worden. In het bijzonder in de kwestie van de vrijlating der ge vangenen is het moeilijk të verwach ten, dat de Raad tot enige matiging van zijn standpunt geneigd zou zyn. Wanneer het' antwoord: onbevredi gend is dan móet zeer wel rekening gehouden worden met voorstellen tot uitoefenen van druk op Neder land, alcms .schrijft de, speciale cor respondent van het ANP, die de zit tingen te Parijs bijwoont. Officieel wordt medegedeeld:. Jhr. E. F. M. x MCiehlcls van Vei- a y n e n, H. Ml. ambassadeur te Lon den, zal zich binnenkort voor enige weken naar Indonesië begeven: Van bevoegde zijde wijst, men erop, dat de zending van deze ervaren di plomaat een aanwijzing Is. dat men zowel in Den Haag al» In Batavia aan alle aspecten van de ontwikkelingen in Indonesië zeer grote aandacht wenst te schenken. Blijkens mededeling van de zijde der posterijen kon vandaag uit Batavia Nederlandse luchtpost naar Amsterdam worden gezonden. Over de aard van de;verbinding kon geen mededeling worden ge daan. Een gisteren te Batavia uitgegeven legercommuniqué maakt melding van militaire maatregelen, die ln het dis trict Hoeloe Soengëi (Borneo) genomen zyn tegen terroristische benden die daar oniust hebben veroorzaakt- Het betreft hier volgens het communiqué leden van de Alri, de Republikeinse Marine, die uit Java zijn overgestoken naar Borneo. Een groep van 35 man is gearresteerd na een vuurgevecht, waar in; een aantal hunner gedood of gewond werd. Een deel der bendé slaagde erin te ontsnappen. Een achtervolging is in gezet, aldus bet Nederlandse communi que. Dr. Be el heeft gisteren te-Palem- bang Abd oel'Malik geïnstalleerd als Wall Negara (staatshoofd! var* Zuid-Suóiatra, Een millioen bijeen gebracht Een Nederlandse groep zakenlieden heeft een millioen gulden bijeengebracht voor de exploitatie van roulette te Scheveningen en Zandvoort. Dit geld •wordt gestort bU de-Rotterdamse Bank en blijft daar disponibel tot 1 Augustus 1949, Men hoopt, dat voordien eqn wets wijziging tot stand zal komen, welke exploitatie van een of twee Neder landse casino's, zij het fn strikt gere glementeerde zin, mogelijk zal maken. Het openstellen van deze mogelijk heid wordt dringend noodzakelijk ge acht, in verband met dé concurrentie tussen Belgische en Nederlandse bad plaatsen, die zich, naar men stellig verwacht, na het tot stand komen-van de economische unie, zal - openbaren. Bovendien wordt gereglementeerde rou lette, die fair geëxploiteerd wórdt, in verhouding tot de thans toegelaten to- talisatar bij paardenrennen een niet zo sterk kansspel-, omdat bijkomstige fac toren van technische aard alsmede het gebruik vari - „levend materiaal" bjj roulette zijn uitgesloten. Men hoopt op een spoedige Indiening van een wets ontwerp en verwacht, dat binnenkort in de ihvecde Kamer vragen over-rou lette-mogelijkheden - aan de minister van justitie zullen worden gesteld-. Zoals reeds werd gemeld,-hebben de ministers van justitie, financiën- en eco nomische zaken onlangs een verzoek schrift gekregen, om wetswijziging ten behoeve van roulette-exploitatie te willen overwegen. Hierin werd gewe zen, zowel op de grote fiscale belangen accountants schatten de belasting opbrengst op vier millioen per jaar (60%) als op de belangen van het vreemdelingenverkeer en de -opbloei cn verfraaiing der badplaatsen, welke factoren naar het inzicht van de op steller achterwege zullen blijven, in dien de gereglementeerde roulette niet wordt toegestaan- Twaalf jaar geëist tegen kampcomm andant Dinsdag' heeft- de. advocaat-fis caal by de Drentse kamer van het bijzonder gerechtshof te Leeuwar den, 'jhr. mr. J. B-.de Ranitz, een gevangenisstraf van twaalf jaar met aftrek geëist tegen de voor malige commandant van het joden kamp Westerbork, de „SS-ober- sturmführer" Albert K. Gemmeks uit Dusseldorf. Twaalf lede» van de Amerikaan se luchtmacht die op een ijskap op Groenland geïsoleerd waren sommi gen reeds drie wéken zijn gisteren uit hun isolement bevrijd door een Da- kola-vliegtuig waarender ski's waren gemonteerd. J~\ IT IS DE EERSTE FOTO van de kleine prins Charles met de ogen open, samen met zijn moeder prinses Elisabeth. „De foto houdt een geschiedenis in," Zo leidde 't Franse weekblad „Samedi Soit" dit lieve prentje in. En hier is de geschiedenis, waar deze krant op zinspeelde. Twee dagen voor da doop had Cedl Beatoneen der hof foto graf en, een foto gemaakt van de baby in zijn wieg met de ogen wijd open. Deze foto's werden aan alle fotobureaux gedistribueerd met het uitdrukkelijk verbod, dat zij niet eerder dan twee Januari gepubliceerd mochten worden. Vrijwel alle kranten in de gehele wereld hielden zich hier strikt aan. Maar het werd bekend, dat in Parijs, Rome, Kopenhagen en New York voortijdig tot publicatie tüas overgegaan. Er werd over leg gep leegd met het hofmaar daar tons men onvermurwbaar: het bleef twee Januari. Wat deed nu de Londense Evening Standard? Die drukte op zijn frontpagina de eerste pagina af van het Franse weekblad Sa medi Soir waarop Ae bewuste foto voorkwam. De concurrenten pan de Evening Standard beschoumden dit ais oneerlijke, concurrentie en protesteerden bij het hof, Hier kreeg men zoveel telefoontjejs, dat tenslotte de foto's of fideel, poor on middellijke publicatie urij kwamen. Bij de behandeling van de hernieuwde strijd in- Palestina heeft Enge land gisteren geëist, dat de Veiligheidsraad onmiddellijk zou bevelen het vuren in Palestina te staken en de Joodse troepen zou gelasten zich te rug te trékken op de linies die zij in October in de Negeb innamen. De Britse gedelegeerde. Haro 1 d Be'eley diende een resolutie in die de Joden en Egyptenaren tot 6 Januari tijd zou geven aan het'bevel^te vol doen. De resolutie wil dat op die datum een subcommissie vergadert om vast te stellen hoe beide partijen op het bevel gereageerd hebben. Beeley zeide, dat de verantwoor- t Er zou vandaag over de Britse De Westelijke mogendheden hebben gisteren de machtige Duitse in dustrie ic het Ruhrgebied onderworpen aan een scherpe internationale controle, haar alle oorlogsproductic verboden en opgedragen voor de vrede te werken. Deze beslissing is bekend gemaakt ln een officieel communiqué en vormt het hoogtepunt van een conferentie van zes weken te Londen» welke is bijgewoond door vertegenwoordigers van de Verenigde Staten, Engeland, Frankrijk, Nederland, België en Luxemburg. Geen gewag wordt gemaakt van toelating van Rusland tot het lid maatschap van de internationale contröleraad, die bekend zal zijn als. „de. Ruhr-autoriteit". Wel werd in de gesloten overeenkomst aan Duitsland een plaats in de raad aangeboden zodra in dit land een wettige regering zal zijr. gevormd. De Duitsers zullen evenals de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk drie stemmen hebben. Aan elk der Benelux-ianden :s slechts 1 stem toegekend. De overeenkomst roept een in ternationaal inspectie-systeem in het leven in de vorm van enn in dustriële politie, teneinde te ver hinderen, dat het Ruhrgebied nog maals gelijk onder keizer Wil helm en Hitier een industrieel apparaat wordt, dat oorlogen voortbrengt. - Ongeregeld is 'gelaten de bran dende en gevaarlijke kwestie van het uiteindelijk eigendomsrecht op de industrieën, betgeen klaarblij kelijk een concessie aan Frankrijk is. De Fransen willen nl. deze in dustrieën tot internationaal eigen dom maken, terwijl de Engelsen ze genationaliseerd willen zien en de Verenigde Staten voorstanders zijn van particulier eigendom. De overeenkomst strekt voor on bepaalde tijd en laat de mogelijk heid open, dat het Ruhrgebied voorgoed onder internationaal toe zicht blijft. Ook dit was een con cessie aan de Fransen, die al her haaldelijk de slachtoffers zijn ge weest van Duitse agressie en met succes hebben betoogd, dat de ont wikkeling van Duitslands indus triële macht te danken is geweest aan de kolen, de cokes en de staal- productie der in het Ruhrgebied geconcentreerde industrieën. In het communiqué worden de navolgende doeleinden van de con ferentie bekend gemaakt: 1. De ontwapening en demilita- risatie van Duitsland te verzeke ren; 2. het herstel der landen van Europa met inbegrip van een de mocratisch Duitsland te bevorde ren; 3. die enge verbondenheid van hun economisch leven te bevorde ren, die uiteindelijk bij uitsluiting Scheepvaart op IJselmeer lag gisteren stil Scheïlingwoude, 28 Dec. De vaart op het IJselmeer lag gisteren vrijwel nil. Van Amsterdam is de Zwolse boot net meer vertrokken, maar van Kam pen is-gistermorgen om 11 uur d« Zwol se boot afgevaren teramen met een an- det motorschip. De beide boten waren gisteren nog niet in Amsterdam binnen- gelopen, 1 e bootdienst Lemmer—Amsterdam over het nrselmeer is gestaakt. De „Jan Nleveén" is met vee) vertraging gis termorgen de haven van Lemmer bin nengelopen, De haven var Lemmer is us vrij en de havenlichten branden. De. Hunzeboot. vertrok gistermorgen Van Lemmer, maar keerde later terug; Bij het einde van de strijd In de Ncgeb-iuoestyji waren 1200 man Egyp tische troepen ingesloten bij Faloedja door het Israëlische leger. Onder controle van de NO-waarnemers zoueen voedselconvooi uit Gaza naar de omsingelde soldaten worden gedirigeerd. Bij het onderzoek bleken echter wapenonderdelen in de zending aanwezig te zijn en de auto s moestere onverrlchterzake terugkeren. Het convooi verlaat het door de Egyptenaren bezette gebied voorafgegaan door. 2 Egyptische soldaten, die de weg óp mijnen onderzoeken. delijkheid voor de schending van de wapenstilstand geheel op de schouders van de autoriteiten van Israel rust. Hij beweerde dat Israel een bevooroordeelde houding je gens de Veiligheidsraad had aan genomen en hij zeide dat het alge meen beker.d was dat de Joodse troepen die in de Negeb strijden bevoorraad waren met materialen welke hun door de leden staten van de UNO geleverd zijn. Hij doelde kennelijk op de Joodse luchtbrug van Tsjechoslotvakije naar Pales tina. De Egyptische gedelegeerde M ah TT. oud Fawzi Bey had gezegd dat Israel de Veiligheids raad modder in het gezicht slin gerde door de weigering om aan de wapenstilstand der UNO te vol doen. Fav.zi Dey zeide dat de Jood se actie dreigt de gehele structuur van de vrede ir. bet Midden-Oosten te ondermijnen. Maurice Fischer van Is rael antwoordde dat ce huidige si tuatie beheerst wordt door het feit dat Egypte weigert te voldoen aan het bevel da', de Veiligheidsraad op 16 November gaf in zake onder handelingen over een wapenstil stand. Egypte voldoet aan delen van de resoluties van de Veilig heidsraad, doch negeert andere delen. Egypte accepteert cease-fire bevelen wanneer haar militaire si tuatie gevaarlijk is, aldus Fischer. Directie Staatsmijnen tc»t vijf personen uitgebreid De regering tal tn verband met bet heengaan van de heer J. Mous als directeur der staatsmijnen het directo rium van de staatsmijnen uitbreiden c.ï het getal der directieleden van drie op vijf brengen; Kaast dr. ir. Ch- Th. Groothoff, pre sident-directeur, en dr. ir. D, .P. Ros !VBn Lerrnep; zullen met Ingang van 1 Jsnuari 1949 als directeuren optreden de heren mr. F,M. J,- Jansen. drs, A a J Rottier en. H H. Wem mors. Marshall uit zieker,'mis ontslagen George Marshall, de Amerikaanse mi nister van buitenlandse zaken, heeft Dinsdag het ziekenhuis te Washington waar WJ in verband met de ondergane operatie aan de nieren drie weken heeft vertoefd, verlaten. Hij is met zijn echt genote per vliegtuig naar zijn huis' 5l Pinehurst. Ncord-Carelltia, vertrok ken. Bedenkt wei wat u doet. 'als. ti schrijft op een advertentie: „labo ratorium-assistente ge vraagd." Je hebt kans, dat je be- ze kano op een ondiepe waar het om te doen is. hoorlijke afstand te hou- plas temidden der moeras- Als dus de baby gevan- den en Celeste moet dan sen. 'gen is en gromt zoals het ook flink peddelen tot het Mevrouw Roess vertelt behoort, glijdt de kano ge- grote reptiel aan land is er', het volgende van: Iuidloos in de. richting van gebracht ->e neoi .au», u., j= Als er op alligator?- zal fe«Jr°ijTS, Eenmaal op de .oever, gint met de helpende hand worden gelaagd, bestijgen ?°B,5„\.5'ïur'rti„Ëeird.-Sïi wor,dt ,let d™r s°llde "e~ tt bieden bij het winnen zjj en haar metgezel tegen h« tfch"»' bMld', ,eerst van slangengit in een la- zonsondergang .een leep, SJH'-JJ' Ugg1 vooral zijn kaktn op boratorium en dat je een waar een kano bovenop f™ maant om zyn slag eii,aar worden gesnoerd, paar jaar later levende gebonden Is. Zo gaat het eA] a k „mea. a!s de alli- alligators vangt in de moo- naar een geschikte poel, Ate de kano een auiga- ga(0rS ]evend moeten Wnn».r4oii5lr riia t«t«m vallenvar* tor uaaert, ctoet uij een worcjen gevangen. ïs dat uitval met een soort las- njet nodis dan worden ze die bevestigd is aan geschoten. rassen van. Noordelijk die tegen het vallenvan Florida in de Verenigde de nacht wordt bereikt. Staten. Onmiddellijk na aan- Zo althans ging bet me- komst belichten zij het vrouw Roess. Ze luistert water met een schynweri- naar de voornaam Celeste, per. En zodra zij iéts is 30 jaar oud en moeder roods zien glinsteren, .het van vier'kinderen loerend oog van een aJli- Er zullen weinig man- gator, gaan zij aan nen en nog minder vrou- werk. - y eenWwoiédendV "aïltgator boudt wat de smaak be- wen zijn, die haar betrek- Behoedzaam laten, zij onder de kano duikt, kan tT!eft het midden tussen king benijden, want Ig- hun kano te water. hii die gemakkelijk onder- V1S eri vackensv!ees. een lange stok. De strop sluit zich om de nek van de alligator, die even spartelt om zijn misnoe gen te kennen te geven. T Dan komt het gevaar! ijk- -*e deei van het werk. Als De huiden worden ver kocht. de maaginhoud wordt voor wetenschap pelijke doeleinden schei: kundig onderzocht cn het 'lees wordt gegeten. Het vende alligators zim geen huispoesen "en toch moet je ze volgens de dame le vend vangen, want. Het eerste werk is dan, steboven gooien en'met Eens is mevrouw Roess een kleine alligator te, eeri slecht gemtriste alli- lernauwernood aan dé vangen, —klein- genoeg gator ln hetzelfde tvater dood ontsnapt, om hem in één hand te te zwemmen ts niet een Maar op de vraag ol- =r om uein "J ecu uouu ^ien er zielig uit ais ze hDU(3en en te schudden. v"u de aantrekkelijkste nooit bang is voor de alli dood zyn. jjat schudden vindt 'de methoden om je boterham gators, antwoordde ze re HOE gaat het nü 'eigen- baby niét leuk en hij be- te verdiener*. sóluut: lijk toe op zo'n jacht? gint te grommen en dat Het is dus zaak, de alli- „Ik heb zeker respect Het is een kwestie van grommenlokt de grote gator als hijeenmaal" de voor ze, lange nachten in een bro- exemplaren: naderbij, das om heeft, op-een be- neen." resolutie worden gestemd. Het van een Arabisch 'radiosta tion afkomstige bericht,, dat Gaza door de Joden op de Egyptenaren zou zijn veroverd, is te Tel Aviv door de Israëlische regering tegen gesproken. Te Tel Aviv werd mel ding gemaakt van een landgevecht bij Gaza en een luchtgevecht boven het gebied van Faloedja, Op het gevaarlijke "•mispunt Schaapsweg—Veenderweg te Boe, waar de bebcuwiug het uitzicht bemoeilijkt, werd Dindagmorgen de luxe wagen van de Bennekomse Advocaat mr. A, van der De ure in de flank aangereden door een van rechts komende perso nenauto, bestuurd door van H. uit Oos terbeek. De auto van mr. van der D.. ramde door de schok met flinke vaart de voorgevel van het hoekhuis, dat de naam „Welkom"draagt. Er werd een geweldige ravage aangericht: de gevel stortte in enverpletterde het voorste gedeelte van de wagen, die met zijn neus in de woonkamer van het huis stond. Mr. van der D. kreeg enkele hoofdwonden. De andere by de aanrij ding betrokken wagen werd zwaar be schadigd. de Inzittenden - liepen geen letsel op. Smokkelaars weer bezig met pantserauto i Nadat geruime tijd .niets meer van 1 pantserauto's was vernomen, is er thans weer een opgedoken ten Zuiden van Breda. De pantserauto kwam bij Zundert over de grens, doch reed daar pal tegen een railvercperring aan, met het gevolg, dat de wagen erin beklemd raakte. De inzittenden hebben over haast de viuchl genomen. .De wagen bevatte honderd Belgische tapijten. Het onderzoek heeft uitgewezen, dat de smokkelaars het plan hadden op de terugweg naar België vee ln te laden Internationale feder*t;e van muziekverenigingen Onder auspiciën van de Nederlandse Federatie van harmonie- en fanfare gezelschappen werd gistermiddag in Den Haag een Internationale federatie van muziek- en zangverenigingen opge richt. Er waren vertegenwoordigers aanwe zig van ongeveer 7OO0 aangesloten ver enigingen uit Nederland. Frankrijk. Engeland en Luxemburg. Als voor naamste doelstellingen der federatie werden In principe vastgesteld: het houden van concoursen in Internatio naal verband en de versteviging van vriendschapsbanden tussen de volkeren onderling. Ais voorlopige plaats vnn vestiging der federatie werd Den Haag aangewezen. ïn hel bestuur werd gekozen tot pre sident dc heer M. A. Manouvtier, Pa- rijs. tot vice-president de heer A. 'Schóntgett. Luxemburg, tot secretaris de heren J, P, Harmsen, Brummen en- C. Q. M. van Riel. Angerlo, tot pen ningmeester de heer F. Bonke, AJmelo, De besprekingen wordon nog voortge- Uit de berichten, die van de di verse fronten in China worden ont vangen, vatt volgens Ass. Press af te leiden, dat de communistische troepen hun opmars in de richting van Nanking spoedig zullen hervat ten, Inmiddels blijven de nationa listische troepen de hoofdstad bin nenstromen, terwijl aan de verdedi gingslinie langs de Yangtse druk wordt gewerkt. Over de aanstaande val van Pei- ping, Tientsin en andere steden in Noord-China, die nog in handen der regeringstroepen zyn, bekommert zich niemand. In Nanking doen dag aan dag steeds meer vredesgemchten de ronde. Verscheidene hoge autoritei ten hebben te kennen gegeven, dat de reorganisatie van de regering slechts een voorspel van de opening van onderhandelingen zal zijn. In weerwil van krachtige tegenspra ken wordt door hoge officiële per soonlijkheden zelfs beweerd dat de onderhandelingen nog. voor het einde van het jaar zullen beginnen. Daarentegen wordt ook de mening gehoord, dat de publicatie van een lijst oorlogsmisdadigers door de communisten elite onderhandeling tussen nationalisten en communis ten onmogelijk heeft gemaakt. in- staat is een vreedzaam en wel varend Europa te waarborgen. Het communiqué is tezelfdertijd in de zes hoofdsteden van de lan den, die aan de conferentie hebben deelgenomen, gepubliceerd. Uit het antwoord op de vragen van mr. G. J. van Heuven Goed hart zou aldus mr. Vonk (WD) moeten worden afgeleid, dat de thesaurie-inspecteur die mr. K. J. Frederiks (n.b. op verzoek van een meerdeie) inliehtingén verschafte» daarmee een niet onrechtmatige opdracht heeft uitgevoerd, te meer daar deze ambtenaar niet op de hoogte was van. de publicistische bedoelingen van de heer Frederiks. In dat verband vraagt de heer VQnfc of er dan niet een niet-ge- fündeérd aangeboden ontslag door de minister is verleend. Voorts vraagt mr. Vonk de minister van Financiën, of -hij, in verband met de voor alle overige ambtenaren van betekenis zijnde inhoud en strekking van het antwoord- van 22 December op de vragen van de heer Van Heuven Goedhart bereid is mede te delen, of het een admi nistratieve regel is, dat ambtena ren, die (zonder een geheimhou dingsplicht te schenden) aan der- den, bij wie publicistische doelein den voorzitten, desbewust voorlich ting geven aan de hand van gepu- blïceerde_ bescheiden, een handeling plegen, die ten scherpste moet wor den veroordeeld >n tot ontslag kan leiden, en zo ja, waaruit een dus danige administratieve regel, kan blijken? KLM opent luchtlijn tussen Batavia en Djogja Mei ingang van vandaag zal het ln- terinsuloir bedrijf der KLM een dage lijkse vliegdienst openen, (des Zondags uitgezonderd) van Batavia via Sema- rang naar Djogja v.v. Spaanse sinaasappelen voor Nederland Tussen net Spaanse syndicaat voor fruit- en tuinbouwproducten en Ne derlandse economische afgevaardigden in Madrid, is Maandag een overeen komst afgesloten volgens welke 20.000 ton Spaanse sinaasappelen zullen wor den geleverd aan Nederland. Voor het tijdvak "van 2 t.®. 15 Januari 1949 zijn de volgende bon nen aangewezen: BONNEN VOOR VLEES 52-1,523 "Vlees: 100 gram vlees 522 Vlees: 300 gram vlees ALLE BONKAARTEN 901 527 Algemeen: 250 gram boter of margarine of vet BONKAARTEN KA, KB, KC 901 531 Algemeen: 250 gram boter of margarine of vet 532 Algemeen: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas 533 Algemeen: 125 gram koffie B545: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas BONKAARTEN HD, KE 901 537 Algemeen: 125 gram boter of margarine of vet 538 Algemeen; 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas TABAK- EN DIVERSENK AARTEN QA. QC 991 11 Tabak, 14 Diversen: 2 rantsoenen tabak. BONKAARTEN ZA, ZB, ZC, ZE, MD, MF, MH 901 (byz. arbeid, a.s. moeders en zieken) Geldig zijn de bonnen van strook B. Deze bonnen zijn14 dagen geldig. Bovenstaande bonnen kunnen, reeds op Donderdag 30 December a.s. worden gebruikt. HET VEER TE CTJLEMBORG Naar w[j van de A.N.W.B. verne- „w.w„ men is de stremming voor het ver maar bang keer over het veer te Culemborg I opgeheven. IJV DE ZAAL van het Palais Chatl- lot, waar momenteel de degens worden gekruist over Indonesië en Palestina wordt de grote, voor de hele tücreïd waarneembare geschie denis va» de Raad gemaakt. Nau welijks minder belangrijk zijn de wandelgangenwaar de gedelegeer den elkaar informeel ontmoeten en hl gesprekken onder vier ogen de wederzijdse standpunten trachten af te tasten. F o t ode leider van de Nederlandse delegatie, dr. J. H. van Royen (rechts) in gesprek met de Engelsman Maberly Eslcr Den ningdie het naoorlogse Indonesië kent uit eigen' aanschouwing. Nadat bet weer in ons land dagen lang onder Invloed had gestaan van een gebied van hoge luchtdruk boven Mid den-Europa. komt aan deze toestand nü een zeer snel einde. In de nacht van Zondag op Maandag begon namelijk de depressie-activiteit te herleven en dit had tot gevolg, dat er Maandag al een eerste aanval op het voratgebied werd gedaan. De baromelers ln onze omgeving be gonnen tijdelijk te daler», maar de aan val leed schipbreuk. Daarna ontwikkel de zich midden op de Oceaan een nieuwe cn buitengewoon diepe de pressie. die Maandagmiddag IJsland be- retkte. en aanleiding gaf tot zware stor men 1n het zeegebied ten Westen van Schotland en Ierland en lil het Koorde» Hjke deel v-an dc Noordzee. Het frontensysteem van de depressie verplaatst zich. met grnte snelheid .naar het Oosten en zal vandaag ons land passeren, daarbij ragen of in het Noord- oosten van het land misschien sneeuw veroorzakend. De wind, die aanvanke lijk uit het Zuidwesten 'waalt, draait naar het Westen en voert dan ocea nische luchtmassa's het land in, die ona de dooi brengen- LATER VVEER TOENEMENDE WIND Weersverwachting, geldig tot Donderdag-, avond: Wisselende bewolking met voornamelijk ln de kustgebieden en kele verspreid optre dende buien. Aanvan kelijk nog wat afne mende, maar later vooral Jarigs de kust weer toenemende wind tussen West en Zntd- West. Vannacht hier cu. daar ln het binnenland lichte nacht vorst. Overdag weinig verandering van temperatuur. 30 December: Zon op 8.48, onder 16.37; Maan op 9.33, onder 16.18.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1