K HET ROTTERDAMSCH PARCDL Nederland zal in Oudejaarsnacht het vuren op Java staken Dr. Drees nu zelf naar Indonesië Europa zal de buikriem nog strakker moeten aanhalen Irak kondigt hervatting van strijd tegen Israel aan Nederland kan middeleeuwse documenten aankopen Een nieuwe kracht naar Batavia Veiligheidsraad: voorlopig, nog geen nieuwe stap inzake Indonesië Vrijlating leiders onder voorbehoud Indonesië is geen rem op Atlantisch Pact Consuls te Batavia beraden zich Nederland vraagt meer Marshallhulp Nieuwe leden van de Veiligheidsraad Geneesmiddel tegen slaapziekte Israëlische troepen op Egyptisch gebied? Verzameling van geschiedkundige waarde verblijft in München Oorkonden worden geëxposeerd Onverrichterzake terug Prof. Cosijns ontstemd over zijn regering Weer vredesgeruchten te Nanking Luchtpost lag nog te Batavia Donderdag 30 December 1948 tad. ea Adm. Lange Herven Wl. Schiedam Tel 69300 Abonn.prljBi per week 0.32 per. kwartaal 4,10, losse nummers 0.09 Opgericht doo: de.Stichting „Het Parool"* DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 305 Uilgcvo N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 3P8644 Sanfcler. Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur» B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker Dr. VAN ROYEN KONDIGT AAN: (Van onze Haagse redacteur) H OEWEL over de reis van jhr Michie'is v a n V e r- duij n en naar Batavia haL£-of- fjcieel werd medegedeeld; dat de opbouw vsn de federatie en de ver hoogde activiteit van de consulaire commissie de directe aanleiding tot deze reis zouden vormen, is duide lijk, dat, het accent in werkelijk heid elders ligt. Het lijdt geen twijfel, dat 'de regering deze stap- heeft genomen naar aanleiding van het uiterst ongelukkig geachte op treden, van dr. Be,e;l,-toen hij be-, vel gaf de republikeinse leiders in berghotels buiten Java: te doen in terneren. Hiermede deed dr. Beel een stap, die lijnrecht indruist te gen de buitenlandse, politiek vali de Nederlandse-regering. Teneinde thans in Batavia' eer» man te hebben, dié de buitenland se politiek van de regering door en door kent en die -dus voorkomen kan dat in Batavia besluiten wor den genomen, die de Nederlandse politiek doorkruisen, heeft de rege ring de Nederlandse ambassadeur in-Londen met, speciale opdracht naar Indonesië gezonden. In poli tieke kringen wordt dit beschouwd alseen uitzonderlijke openlijke desavouering vari de heer Beel. Intussen* is er in de boezem van de regering veel strijd geweest voor dit besluit kon worden geno men. Het is duidelijk dat het be sluit van de heer Beel geheel in overeenstemming was met de on verzoenlijke woorden, die prof. ïtomme onlangs aan het adres van Ha'tta heeft geuit. Men kon dus verwachten, dat dé katholieke ministers in het kabinet het vol dongen feit van dr. Beel niet on- -w el kom .was. Zij schijnen daarbij echter niet alleen de socialistische ministers, doch ook minister Stik ker tegenover zich te hebben ge vonden. Dit beeft tot discussies geleid, die zoveel tijd hebben gevergd, dat d r. Van Ho ij en in de Veiligheids raad gisteren in de onmogelijke po sitie werd geplaatst-, .dat hij zijn- aangekondigde „nadere inlichtin gen" niet' heeft kunnen geven, Achter deze tegenstelling tussen - de>P;#- v.-d. ,A. en de KlVJ?. over, een óp het eerste gezicht 'wellicht niet al te gewichtig punt, ligt uiteraard, dat de K.V.P.. door het afwijzen van mensen als Katta Soekarno, Sharir. Leimenia en an deren, het terrein wil effenen voor een strijd om een verschuiving van het accent dat op de Unie tussen Nederland en Indonesië zal worden Aan republikeinse zijde heeft men de Uniebanden vrij ver willen laten,gieren. Aan K.V.P. zijde daar entegen wilde men de touwtjes zo kort mogelijk houden. In politieke kringen in Den Haag is men er van overtuigd, dat de K.V.P. door het uitschakelen van de republi keinse politici de weegschaal' wil laten doorslaan naar de Neder landse kant. Tegen deze politiek heeft'de P. v. d. A. stelling geno men omdat zij niet meer wenst te - korten op de positie van de Ver enigde Staten van Indonesië, zoals die in de loop der jaren is uitge stippeld. Winston Churchill, die met vrouw en dochter vacantie houdt te Monte Carlo, zal Oud en Nieuw waar schijnlijk vieren bij de hertog en de hertogin van Windsor. Dr. J. H. yan Royen heeft namens de Nederlandse regering gisteren de Veiligheidsraad meegedeeld, dat Nederland het vuren op Java zal staken op het tijdstip van de jaarwisseling en op oumatra enige dagen later. Verder maakte dr. Van Royen bekend, dat de geïnterneerde republikeinse' leiders op bepaalde voorwaarden zullen worden vnjgeJaten, dat minister-president Drees dezer dagen naar Indo nesië zal gaan en dat Nederland de militaire waarnemers van de R" v*en P°k de leden van de consulaire commissie te oafavia alle faciliteiten za! verlenen om aan de Veiligheidsraad rapport te kunnen uitbrengen over de toestand. De Veiligheidsraad zal naar men verwacht, voorshands geen verdere stappen ondernemen met betrekking tot de Nederlandse actie, in Indonesië. De volledige verklaring -van dr. .yan Royen cmvatte de volgende vier punten: 1' Het staken der vijandelijk heden op Java zal ingaan-uiterlijk .op 31 December te 24 uur. Met het oog op de bijzondere noodtoestand op Sümatra 2al dit daar eerst enige dagen later kunnen ingaan. Uiteraard blijft optreden nodig .tegen ordeverstoorders, die, hetzij individueel, .hetzij collectief, de" openbare veiligheid in gevaar brengen dan wel de voorziening der zo noodlijdende bevolking met voedsel en andere primaire goede ren, verstoren of verhinderen. 2. Aangezien de beperking van de bewegingsvrijheid van een aantal vooraanstaande persoonlijkheden het onvermijdelijk gevolg was van de getroffen militaire maatregelen, welke binnenkort zullen worden beëindigd, zal de Nederlandse rege ring- hierna deze beperking ophef fen ervan uitgaande, dat zij zich zullen onthouden van handelingen, welke de openbare veiligheid in ge vaar brengen. 3. Ter bevordering van de sa menwerking voor de constructieve opbouw van geheel Indonesië heeft de Nederlandse regering besloten, dat de minister-president Drees zich dezer dagen naar Indonesië zal begeven. 4.Teneinde mede te werken tot de uitvoering van hét door de Vei ligheidsraad gedane verzoek^ .orr volledig te worden 'ingëlichf om trent de toestand sinds 12 Decem ber, heeft de Nederlandse regering reeds verklaard, dat zij alle moge lijke faciliteiten zal verlenen aan de militaire waarnemers en hun staf. Ook aan de leden der consu laire commissie zullen de nodige faciliteiten wórden verleend. In verband met punt 3 deelde dr. Van Royen nog mede, dat hij ge machtigd is hieraan toe te voegen, dat de i'egerina hoopt, dat spoedig na de aankomst van de minister- Robert Lovett, de waarnemende Amerikaanse minister van Buiten landse Zaken, zei op zijn perscon ferentie, dat de gevechten in Indo nesië geen invloed hadden gehad op de besprekingen over het Atlan tische verdrag. Lovett voegde er aan toe, dat het verdrag in brede lijnen reeds besproken was met zekere leiders van het Congres, doch hij legde er de nadruk op, dat hij niet Kon voorspellen wanneer het werk be ëindigd zou worden. SOETAN SJAHRUl, Ir. Achmed Soekarno en Mohammed Haita (v.l. v.r.) op het bordes van het gebouw waar zij tydeiijfc werden onderge bracht, na de bezetting van Djokja door de Nederlandse troepen, m ge zelschap van een Nederlands militair. Sedertdien zyn zij naar een ver blijfplaats buiten Java overgebracht en' thans is de Nederlandse rege ring, blijkens een verklaring wan dr. van Royen in de Veiligheidsraad, bereid hen, onder bepaalde voorwaarden hun bewegingsvrijheid te her- geven. Het ligt in de bedoeling, dat mi nister-president, dr. W- Drees, zich dezer dagen naar'Indonesië zal begeven ter bevordering van de samenwekring voor de constructie ve opbouw van geheel Indonesië. ,.pit nieuws werd gisteren offi cieel in Den Haag medegedeeld. Ongeveer tezelfdertijd werd het te Parijs bekendgemaakt door mr. dr. J. H. van Royen, de Nederland-, se afgevaardigde in de Veiligheids raad. Över de reis, die jhr. mr. Mi- chiels van Verduynen, de Nederlandse ambassadeur te Lon den, naar Indonesië zal maken, verneemt AFP, dat jhr. Mkhiels morgen. Vrijdag, zal vertrekken. Reuter meldt, dat de Nederlandse ambassadeur gisteravond een ge sprek met Bevin. de Britse minis ter.. van buitenlandse zaken, heeft gehad over zijn reis naar Indone sië, president in Indonesië het mogelijk zal zijn, maatregelen te nemen voor de vestiging van een federale rege ring voor geheel Indonesië, die alle delen-van Indonesië vertegenwoor digt De heer Van Royen sprak de hoop uit, dat de Raad aan deze verklaring een meer onbevooroor deelde ontvangst zal geven dan aan zijn eerste verklaring, toen geen enkel lid van de raad 'aandacht heeft geschonken aan de positieve punten, welke die verklaring be vatte. De heren Palar (Rep. Indonesia), Malik (Sowjet-Unie). Tarasjenko (Oekraïne), - al Chosry (Syrië), Dessai (India) en Hodgson (Austra lië! gaven allen in meer of minder scherpe bewoordingen hun onte vredenheid te kennen over de Ne derlandse gedragslijn. De Rus sprak van „een cynisch verzoek van de aanvaller om nog twee of drie da gen uitstel, teneinde zijn slachtof- fer totaal te gronde te kunnen richten": Palar kondigde aan, zijn houding nader te willen reserveren :totdat de Raad stappen heeft geno men tot oplossing van het conflict, maar verheelde zijn teleurstelling niet over de wijTe waarop de raad de kwestie heeft behandeld, Ook do oyriër oefenuc mttere critiek. „Het schijnt dat aan de Nederlandse generaals gevraagd is, wanneer zij dachten klaar te zijn en dat jhun antwoord nu ook aan de Veilig heidsraad is gegeven".aldus Fsris al Choery. Philip Jessup (Amerika) had eveneens eritiek op de verklaring van mr. Van Royen-: Er bleek niet uit, zei hij, dat Nederland het bevel Van "dè "Haad had opgevolgd. „Het feit is er", aldus dr. v-zsup, „dtt dr. Van Royen niet in staat is om ons namens zijn redering mee te de len dat aan de beide voorwaarden is voldaan". Jessup was echter geen voorstander van verdere maatrege len tijdens de huidige zitting en wilde liever eerst de rapporten van de C. v. G. D. en de consulscom- missie afwachten. De Engelse gedelegeerde, Allan, vond dat de Nederlandse verkla ring „enigermate" tegemoetkomt aan de eisen van de Veiligheidsraad en wilde ook. de nadere rapportén uit Indonesië afwachten. Een soortgelijke mening was dr. Tsjiarig (China) toegedaan. De Fransman Parodi bepaalde zich toi "het spreken van een woord van dank voor de leiding die de Bel gische voorzitter Van Langenhove aan deze zitting had gegeven. De Brig op zijn beurt bracht de Franse regering dank voor de aan de Vei ligheidsraad verleende gastvrijheid en nam daarna afscheid van zijn collega's in de Raad, (België verlaat de Veiligheidsraad op 31 December na een tweejarig lidmaatschap). Voordat hij om vijf minuten over half zeven- de hamer voor de laat ste maal liet neervallen, deelde de president nog' mee, dat de Veilig heidsraad 6 Januari weer te Lake Success (V.S;) zal bijeenkomen. CvGD spoedig ontbonden? De Commissie voor Goede Dien sten heeft aan de leden van de con sulaire vertegenwoordiging te Ba tavia het verzoek van de Veilig heidsraad om een rapport op te stellen, overgebracht. De 2es lan den, die consuls te Batavia hebben, zijn: Amerika, Engeland, China, Frankrijk, België en Australië. Het laatstgenoemde land is echter geen lid meer van de Veiligheidsraad en België treedt 1 Januari uit. De leden van de commissie der consuls weten dan ook niet met zekerheid, wat de betekenis van hun lidmaat schap is. Zü zouden vandaag bij eenkomen. Intussen beschouwt men de stap van de Veiligheidsraad om de con suls weer in te schakelen als een klap in het gezicht van de C.V.G.D. en men voorzag zelfs reeds een spoedige ontbinding van dit college. De C.V.G.D. heeft Intussen haar briefwisseling met de Nederlandse en Republikeinse delegaties over de resolutie van 24 December aan de Veiligheidsraad gezonden. Hier uit blijkt o.m. dat de Nederlandse delegatie nog geen contact met haar regering heeft kunnen opne men over het verzoek yan de C.v.G.D. tot invrijheidstelling der republikeinse regeringspersonen. Dit Abdel Hamid Ahmed Hassan, de man, die Dinsdag de Egyptische premier Nokrasji Pasja vermoordde. Direct na de aanslag werd hij door de politie gegrepen en geboeid weggevoerd. Als reden voor zijn daad gaf hij op: „Ten eerste omdat de premier veroorzaakte dat Egypte de Soedan verloor, ten tweede omdat hij Palestina aan de Joden heeft uit geleverd, ten derde omdat hy de Mohammedaanse broederschap ver bood, welke de enige organisatie was die voor de Islam streed en dit reeds twintig jaar had gedaan." Gistermorgen is Nokrasji Pasja te Cairo ter aarde besteld. Zeventigduizend.ménsen sloegen de uitvaart gade. Dr. VAN ROYEN NAAR AMERIKA Dr. van Roynn heeft passage geboekt 'O een vliegtuig van de American Alr- irps dat 1 Jan. naar New Vork ver trekt. De Nederlandse afgevaardigde ral ook te Lake Success de zittingen van de Veiligheidsraad bijwonen. Voor zijn vertrek naar Amerika zal hij nog enke le dagen in Nederland vertoeven. De raad van de Europese organi satie voor economische samenwer king (O.E.E.C.) is eergisteren en gisteren te Parijs i bijeengekomen om het tussentijdse rapport over het herstelprogramma op lange ter mijn, te beoordelen en een raming op te stellen van de dollar-hulp, die in het tweede jaar van het plan- Marshall nodig zal zijn. Dit tussentijdse rapport waar schuwt de aan het Europese Her stelprogramma deelnemende lan den, dat Europa in haar geheel een politiek zal moeten volgen, die op verdere versobering is gericht, wil men het in Juli 1952, wanneer het plan-Marshall eindigt,- zonder Ame rikaanse hulp kunnen stellen. Alle deelnemende landen zullen, als een geheel genomen, na 1952 nog steeds een' dollartekort hebben. Sommige deskundigen ramen dit tekort op ongeveer 1% milliard .dol lars en anderen op 3 milliard, dol lars."- Men meent alhier te weten, dat het rapport aan de deelnemende landen bepaalde richtlijnen voor stelt, zoals verdere beperking van de invoer uit de dollarlanden en een meer intensieve exportcampagne. Ook zou het krachtigere maatrege len ter bestrijding van inflatie voor stellen. Sommige landen vragen voor het tweede jaar van het plan-Marshall De voorzitter van de Veiligheid raad, de Belg Van Langenhove, heeft' Woensdag afscheid genomen van zijn collega's. België. Columbia en Syrië, zullen op 31 December af treden als niet-permanente leden van de Raad. In Lake Success zal de plaats van deze landen worden in genomen door Cuba, Noorwegen en Egyp te- minder doliarhulp dan voor het eerste jaar. Groot-Brittannië, Frankrijk, België en Luxemburg, IJsland; lerland en de Brits-Ameri kaanse zone van Duitsland vragen minder. De landen,, die voor het tweede jaar echter meer doliarhulp vragen dan voor het eerste jaar, zijn: Grie kenland, Italië, Nederland en Indonesië,. Noorwegen, Zweden en Turkije. De "Britse plaatsvervangende mi nister van koloniën. Rees Williams, heeft bekendgemaakt, dat Engelse geleerden een genees- en afweer middel hebben gevonden tegen de gevreesde slaapziekte, veroorzaakt door de tsetse-vlleg. De nieuwe me dicijn heet antrycide. „STAAKT HET VUREN De Veiligheidsraad heeft de strijdende partijen in Palestina het bevel „staakt het vuren" gegeven. Maar terwijl dit bericht gisteren nit Parus binnenkwam, werd uit Palestina zelf gemeld, dat Irak, een der Ara bische staten, de strijd tegen Israel gisteren heeft hervat. En voorts waren er Engelse berichten, dat Israëlische troepen de grens van Egypte zouden zijn overgetrokken. Deze berichten kwamen van de Britse am bassadeur te Caïro. De resolutie waarin Israel ea Egypte een staken van de vijande lijkheden wordt opgelegd («en En gels voorstel), werd aangenomen met 8 stemmen voor. Amerika, Rusland en de Oekraïne onthielden zich. Volgens deze resolutie moet Israel zijn troepen terugtrekken uit het gebied van de Negeb,.ingevolge de instructies die dr. Bunche, de waarnemende bemiddelaar, op 4 November gaf. Tussen de twee le gers zou dan een geïsoleerde zone worden ingesteld. De mededeling, dat Irak de strijd in Palestina weer ging voortzetten, kwam van Moeahim Patsjatsji, de premier van dit land. Nadat stu denten te Bagdad een demonstra tie hadden gehouden voor hervat ting van de strijd „om Palestina te redden", verscheen Moeahim, en kondigde aan, dat Irak de strijd in Palestina aan de zijde van Egypte hervatte. Een. verzoek van briga dier Riley) de chef van de UNO- waamemers) om een permanent bestand te aanvaarden, was van de hand gewezen. Een Israëlische militaire woord voerder zei gisteravond, dat aan het Iraakse front (de driehoek Nabloes-Toelkarm-Djenin in Mid- den-Palestina, ten Zuiden van het meer van Galilea) alles rustig was. „Als de Iraakse strijdkrachten weer willen beginnen, zullen, zij 't zelfde antwoord krijgen dat de Egyptena- ren thans ontvangen," aldus liet de Israëlische zegsman zich uit. probleem voor Londen Het bericht over de Israëlische troepen die op Egyptisch grondge bied zouden staan, werd de Veilig heidsraad. meegedeeld door de Britse gedelegeerde Beeley. De Is raeli's zouden 10 km. van de Egyp tische stad Al Arisj verwijderd zijn (dit is later door een Israëlische zegsman ontkend) en zich op onge veer 170 km. afstand van het Suez- DE ARGENTIJNSE TANKER „EL CAP1TAN" werd gesleept op de At lantische Oceaan voor de Amerikaanse kusttoen in een vliegende storm het schip door midden brak: Het achterschip met twee leden van de bemanning verdween in de diepte. Het voorste stuk bleef behouden en zestien mannen, toerden aan boord genomen uau de Amerikaanse kotter „Cherokee". Ruim twintig jaar geleden in 2928 kreeg de toenmalige Rijks archivaris, jhr. mr. A. H. Martens van Sevenhoven, van een zijner Duitse relaties de belangrijke mededeling, dat zich in het „Geheime Hausarchicf", het privé-archief van het Huis Wittelsbach, het voormalige Beierse Koningshuis, dat tot 1918 heeft geregeerd, een verzameling van bijna 250 oorspronkelijke perkamenten oorkonden bevond, die uitsluitend op Gelderland betrekking zouden hebben. Deze mededeling boezemde de Rijksarchivaris zoveel belang in, dat hij onmiddellijk naar München reisde om een en ander te onderzoeken. Inder daad kreeg jhr. Martens van Sevenhoven de gelegenheid de charters te bestuderen en deze bleken van zoveel belang te zijn, dat direct met het Beierse Koningsbuis onderhandelingen werden aangeknoopt .over de aan koop der stukken door Nederland. is een geschiedenis verbonden. Vóór 1543 behoorde dezeverzameling tot het Gelderse Hertogelijk archief té Arnhem, doch toen Willem van Kleef, de hertog van Gelre, Kleef. Jülich (Duitsland) en Berg (met de hoofdstad Düsseldorf) in 1543 de ca pitulatievoorwaarden moest tekenen, die zijn overwinnaar Karei de Vijf de hem iti Venlo voorlegde, was het gevolg dat het Gelderse Hertogelijk archief aan de overwinnaar diende te worden uitgeleverd. Misschien toevallig, misschien ook niet, doch in 'ieder geval was de verzameling niet meer in het Hertogelijk archief te Arnhem aanwezig. De stukken wa ren naar Düsseldorf overgebracht. De documenten zijn door hel nage slacht van Willem van Kleef zorg vuldig bewaard om als fundament te dienen b\j een eventuele poging om in hét Hertogdom te worden her steld. Op onregelmatige wijze zijn ze vererfd aan de graven van de Paltz en omstreeks 1800 naar het „Geheime Hausarchief" van het Beierse Koningshuis in München overgebracht. Waardevol Dat de inhoud van de documenten waardevol is, bewijst wel het feit, dat de Duitsers de archieven, toen in JB39 de oorlog uitbrak, in de Beierse Alpen hebben opgeborgen. Op de voorgrond treden de 62 door de Duitse keizers en Roomse Koningen uitgegeven oorkonden, Aanvankelijk hadden deze onder-- handelingen geen succes wegens ge brek aan medewerking van de zijde van de eigenaar, doch in verband met het bijzondere belang, dat deze charters voor Gelderland hadden, zowel uit geschiedkundig als uit staatkundig oogpunt gezien, wé^'eo de onderhandelingen voortgezet en het is de huidige Rijksarchivaris, jhr. dr. D. P. M. Graswincke! thans gelukt overeenstemming over dé aankoop te bereiken met de verte genwoordiger van het Beierse Ko ninklijke Huls. Hiermede zal een bedrag van f 40.000.— zijn gemoeid. De minister van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen heeft toegezegd - uit 's Rijks schatkist f 30.000.beschik baar te stellen. Hij hoopt, dat de Provinciale Staten van Gelderland dé resterende f 10.000.— zullen vo teren. Een voorstel van deze strek king is inmiddels door Gedeputeerde Staten van Gelderland aan de Pro vinciale Staten dier provincie gezon den. Geschiedenis Niét alleen bevatten de charters een belangrijk stuk Nederlandse ge schiedenis, ook aatr de documenten voorzien van uitnemend geconser veerde zegels over de jaren 1307 1416, waarin de rechten, der Gelder se Graven en Hertogen worden vast gelegd. Ook de oorspronkelijke acte. waarbij Nijmegen bij Gelderland wordt gevoegd en tot Hertogdom wordt verheven, bevindt zich bij deze unieke verzameling charters. Dit belangrijke document bewijst, dat Gelderland terecht zijn voorrang boven Holland en de andere provin cies handhaaft. De titel van Hertog, die de regerend vorst in Gelderland droeg, was n.l. de hoogste titel van de regerende vorsten in de oude Zeven Provinciën en daardoor be kleedde Gelderland de eerste rang in de Verenigde Nederlanden en heeft als zodanig het eerst de Unie van Utrecht en het Vredesverdrag van Munster getekend. De titel „Hertog van Brabant" bestond wel eerder, doch destijds behoorde Bra bant nog niet tót de Nederlanden. Naar Nederland? Bij de stukken vindt zich voorts de oorspronkelijke acte betreffende de Tol van Lobith. die in vroeger eeuwen in verband met de drukke Rijnscheepvaart een van de belang rijkste inkomstenbronnen was van het gewest. Het oudste stuk is geda teerd van 1109 en is een acte, waar bij Friesland aan de Graaf van Zut- fen te leen wordt gegeven. Het bezit van deze verzameling archieven is van eminent belang voor ons land te achten. Dit is de reden, dat reeds in overleg met het departement van Financiën de wijze van betaling door het departement van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen is geregeld. Indien verder alles vlot verloopt, zullen de docu menten reeds in het aanstaande voorjaar naar Nederland worden ge bracht. De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft de wens te kennen gegeven, dat deze aanwinst niet direct in het Rijks archief van Gelderland wordt opge borgen, doch dat deze 250 perkamen ten oorkonden zullen worden geëx poseerd, opdat iedereen in de gele genheid zal zijn de collectie te be zichtigen. kanaal bevinden. Bij het Suezka- naal zijn volgens het Brits-Egyp tische verdrag van 1936 nog steeds Britse strijdkrachten gestation- neerd en een Israëlische inval in Egypte zou Groot-Brittannië voor een probleem stellen. Het moet na melijk: krachtens het verdrag van 1936 Egypte militaire hulp verle nen als dit land door een invasie wordt bedreigd. Egypte had echter gisteravond nog niet om Britse hulp verzocht en de Egyptische ambassade te F?rijs had nog geen bericht over de Israëlische Invasie gekregen. Te Londen verluidde gisteravond dat Egypte cereid zou zijn met Is rael te onderhandelen als Israel zijn troepen terugtrekt tot op de bestandslinies van 4 November." Indonesië-vliegtuig in Irak gestrand De regering van Irak heeft aan gezagvoerder Vickerstaff van de te - Basra, opgehouden K.L.M.-„Constel lation" PH-TEP doen weten, dat dit toestel naar Nederland moet terug keren. Dientengevolge zal de PH- TEP vandaag uit Basra vertrekken en via Cairo naar Schiphol vliegen, waar het toestel Vrijdag in de loop van de dag wordt verwacht. De PH-TEP vertrok de vorige week Woensdag met twintig vol wassenen, zestien kinderen en acht tien babies aan boord van Schip» hol, op een vlucht in het kader van de gezinshereniging. Donderdag landde het vliegtuig te Basra. Int verband met de militaire actie in Indonesië weigerde de Iraakse re gering echter een vergunning om de tocht voort te zetten. De passa giers vertoefden al die tijd in een hotel te Basra. De volwassenen aan boord zijn de echtgenoten van reeds enige tijd in.Indonesië verblijvende Nederlanders. Zij hebben hun wo ningen in,; Nederland yerfatenen hun huisraad verzonden of ver kocht. Uiteraard aanvaarden zij de gedwongen terugreis met gemeng- - de gevoelens. Alle uranium uit de Congo gaat naar Amerika" Prof. Max Cosijns, de Belgische hoogleraar die kortgeleden naam maakte door zijn diepzee-expeditie met prof. Ficard, heeft de Belgische regering verweten, niet genoeg uranium ter beschikking van het wetenschappelijk onderzoek te stel len, doordat de gehele uranium-- voorraad van de Belgische Congo naar Amerika wordt gezonden. Prof. Cosijns, die zijn klacht uitte in een interview aan het commu- nlstische dagblad „Le Drapeau Rouge", vertelde, dat de Belgische universiteiten aan de regering om één procent .van de uraniumproduc- tie van de Congo hadden gevraagd, maar de regering had hierop niet gereageerd. ,,Ons verzoek", aldus prof. Cosijns, „werd afgewezen, klaarblijkelijk omdat de Belgische regering gebonden is aan. de in de oorlog gesloten overeenkomst met Amerika, om de gehele uranium- productie uit te leveren." Gisteren *.vas door generalissimus Tsjiang Kai Sjek een speciale con ferentie te Nanking uitgeschreven, welke werd bijgewoond door de ge westelijke gouverneurs en door be velhebbers van de Chinese rege ringstroepen. Volgens te Nanking circulerende berichten zou het vraagstuk betreffende het aankno pen van vredesonderhandelingen met de communisten tijdens de conferentie worden besproken. By navraag naar het bericht uit Bata via, betreffende de verzending van de luchtpost uit Batavia, vernam het ANP dat er bij de PTT ernstig wordt ge- v.oifeJd ann de juistheid van dit be richt. omdat gebleken Is, dat de post tog te Batavia ligt en er geen aanwlj- 1"" zlJn voor ecr> spoedige verzen ding. De begroting voor de Amerikaan se strijdkrachten voor het jaar dat in Juli begint is sterk beknot. Er is 13.60O.0QÜ.000 dollar uitgetrok ken, hetgeen minder is dan voor het thans lopende jaar. Weerbericht TIJDELIJK UEGEN OF SNEEUW Weersverwachting, geldig tot Vrijdag, r- avond. ui Zwaar bewolkt roet! f' later enkele opklarin gen. Tijdelijk regen of 1 sneeuw, hier en daar in dp vorm van buien. I 1 Aanvankelijk matige i tot krachtige en langs de kust, harde wind ttasscn Zuid en West. o i later lijdelijk nine- i mende wind. Weinig verandering in tempe- ratuur. 31 December; Zon op 8.4B. onder 16.38; Maan op 10.18. onder 17.16. 3Ï,.,D.SJ H°°g water te Rotterdam: le lij 5,15 uur. 2e tij 17.28 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1