r C W- J Rotterdam stelt spoorwegen voor grote problemen STADSNIEUWS De dader van de moord te Rotterdam gegrepen NIEUWE CURSUSSEN WILT U.... NU NOG... 0 fl. 1.35 BON 2 Rail, weg en water Voor de oudere jeugd AGENDA Spaanse vissers gered Het muizengaatje ,3isdsdbm!ik ^ah-Jan van ds apsm SCHEEPVAART SCHIEDAM MONOPOLE-TH EATER ACHTER DE WOLKEN DANSINSTITUUT H. SITT0N H~ER O P EN ING Koeriersters DAN 9 EEN PAROOLKALENDER 1949 (pakoolkalmdsïk - 19ty91)wcd: Ponderdag 30 December 1943 Voor do bouw van het nieuwe Kolterdanue station en do daarbü aanslui tende spoorweg-werken wordt gerekend op zeker tien jaar. Het is nog aeer oorspronkelijke project in zyn gchcrl zal worden uitge voerd. Het is nog onderhevig aan alle mogelijke wijzigingen in verhand met technische en vcrvocrseccnoraische problemen. Het bestaande project is nog lang niet het laatste woord. Het omvat zoals bekend de opheffing van het Maasstation en de stichting van een Centraal Station in de as van de Westersingel. Gedacht is aan een laag gebouw van één verdieping, maar de moeilijkheid is hoe een stedebouwkundige aansluiting te vinden met de onmiddellijke omgevjjng. Links komt n.l. het fantastische hoge gebouw van het GrossierscentrUm, rechts een wat minder hoog bouwwerk. Het stationsgebouw mag natuurlijk niet helemaal in 'fc niet verzinken, maar er moet een roveel mogelijk harmonische oplossing gevonden worden. Aan de open zjjde van het plein, -- dat aldus ontstaat, komt aansluiting aan de grote boulevard. Oostelijk komt het autobusstation, maar dit is in het oorspronkelijke plan. te ver van het spoorstation verwijderd, Heel belangrijk voor Rotterdam zal worden de aanleg, waarop ook bij de stationsbomv al gerekend wordt, van een vlersporig baanvak tussen Schiedam en Fvyenoord. maar dit is, ook al in icrband met de dure rïvierovergangen, een uiter mate kostbaar project. Toch zal het om twee redenen noodzakelijk zijn; ten. eerste vanwe ge de grote industriële ontwikkeling van Rotterdam-West, waarbij ook de ha vensporen zulen. moeten worden uitgebouwd, ten tweede vanwege het te verwachten enorme verkeer tussen Rotterdam-Zuid en Rotter dam-Noord. In verband met de opheffing van het station-Maas zal d-2 verbinding van Gouda uit in Nieuwer kerk om gelegd moeten worden naar het Noorden, waar zij aan zal sluiten aart het grote goederenemplaeement, dat geprojecteerd is in Hüligersberg. Met deze aftakking van Nieuwer- kerk uit is men reeds lang bezig. Hoe in de toekomst de aansluiting door de stad zal lopen rraar het Cen traal Station staat nog helemaal niet vast en of de grootse plannen, die hiervoor bestonden (viaduct!) wel uitvoerbaar zijn is verre van zeker. Alles is nog een zaak van overwe ging. bespreking en overleg tussen de Spoorwegen, het Rijk en de Ge meente. Gematigd tevreden Het jaar 1948 geeft de Nederland se Spoorwegen reden tot een ge matigde tevredenheid. Men was het trouwens met een gematigd optimis me begonnen, niet omdat de leiding van het bedrijf zo somber was ge stemd, maar wel omdat zij over tuigd was van de zorgen, welke z'sh op allerlei terreinen zouden voor doen. Hoewel er meer ruimte is ge- komen in de materialen is het toch wanneer eenmaal de tekeningen gereed zijn! nog geen zeldzaamheid, als men voor sommige materialen nog rekening moet houden met een levertijd van IV* 2 jaar. In een onderhoud, dat de di rectie van de Nederlandse Spoorwegen met een aantal ver- tegenwoordigers van de pers heeft gehad, heeft de president- directeur, Ir. F. Q. den Hollan der, nog eens met nadruk be ta offd. dat de Spoorwegen in de- foe komst niet anders zullen doen dan wat der Spoorwegen is. Zij erkennen hun. partners op de weg, en willen in geen enkel opzicht slokops of spoorvveg- imperlalisten zijn. De Spoor wegen willem zich afstellend op het andere verkeer, hun taaie bepalen. Er is dan ook zeker geen reden voor tevredenheid als men nagaak dat een 20-tal bruggen definitief werd hersteld, nieuw materieel aan het wagenpark werd toegevoegd, waardoor een ander gedeelte oat niet meer te herstellen was kon worden afgeschreven Drie electri sche locomotieven uit Zwitserland Iconden in gebruik worden geno men, en twee electrische locomotie ven van Nederlands fabrikaat, wel ke laatste voor Mei door nog vijf nieuwe zullen worcen gevolgd. Ook vele Nederlandse treinstellen, deden hun intrede, maar het grote punt van heï afgelopen jaar was toch wel de vrijwel '-oltooide her- electrflicatie, zij het dan ook dat cp die trajecten nog maar een be perkte dienst met electrische trei nen moet worden gereden, omdat en nog niet voldoende materieel aanwezig is. Voor al deze feiten is zo ver zekerde de president-directeur, ïr. F. Q. den Hollander aan vei—gen- tvoordigers van de Nederlandse pers een gevoel van dank op zijn plaats, ten aanzien van allen die in het bedrijf met rust en toewijding hun krachten hebben gegeven, Televisie in België Da Belgische minister van ver keerswezen heeft dezer dagen be sprekingen gevoerd met een aantal constructeurs van radio-éiectrisch materiaal teneinde de mogelijkhe den voor de invoering van de tele visie op grote schaal in België te onderzoeken. Het eerste resultaat van deze bijeenkomst ia de oprich ting van een commissie geweest, samengesteld uit afgevaardigden van het ministerie van verkeerswe zen, de Belgische radio-omroep en de betrokken constructeurs. Deze commissie zal voortaan iedere Woensdag vergaderen. Men zal beginnen met 300 televi sietoestellen te plaatsen by bedrij ven met een taJr^k personeel en by de redacties van de kranten. Hierna zullen de constructeurs machtiging ontvangen toestellen te verkopen en te verhuren. De commissie zal in het bijzonder de mogelijkheid on derzoekeu televisie-apparaten te plaatsen in café's en andere ont- spanningsgeiegenheden. De televi- j sieprogramm&'s zullen grondig van die van da radio verschillen. De vergunning die de regering verleent voor het plaatsen van de toestellen heeft oen duur van zes jaar en aan vankelijk zullen de zend- ea exploi tatiekosten voor rekening van de constructeurs zijn. In de Brusselse, Antwerpse en Luikse agglomeraties zal een televisiezender worden ge construeerd. Het is de bedoeling, dat de Belgische staat uiteindelijk de televisie-uitzendingen 2al exploi teren. Zoals reads eerder werd gemeld, is in onze stad een clubhuis ge opend ioor de ongeorganiseerde jeugd. Aan dit probleem is in de afgelopen jaren, veel aandacht be steed. In allerlei kringen is men het er over eens, dat het oprichten van clubhuizen voor deze jongens en meisjes een stap in de goede richting is. De ,»St. Joris Daele" is nu als clubhuis ingericht en het ligt ia de bedoeling half Januari met het werk te beginnen. Voor het welslagen van dit be langrijke sociale werk heeft het stichtingsbestuur zich" thans met een circulaire tot directies van be drijven, sociale wer iters (stars), hoofden van scholen, besturen van buurtverenigingen enz. gewend, waarin aller medewerking wordt verzocht. Verder wordt in een aar dig uitgevoerde folder een beroep gedaan op de Schiedamse jongens en meisjes van 13 tot 23 jaar, waar bij zij worden opgewekt het club huis te bezoeken In het clubhuis St. Jorisdoele, zal de ongeorganiseerde jeugd kunnen timmeren, figuurzagen, metaalbe werking, cartonnagewerk kunnen leren, de meisjes kunnen handen arbeid leran, men kan deelnemen aan. tafeltennis, gymnastiek, scha ken, dammen, sjoelen, volksdansen, men kan er foto's en platen kijken, men. kan er in een rustig hoekje lezen. Later gaan de jongens en meisjes zwemmen, bedrijven be zichtigen, gezellige avonden, orga niseren. De zomer wordt besteed aan wandelen, kamperen, sportbeoefe ning, b.v. handbalkastie, voetbal, enz- Het bezoek aan het clubhuis' en gebruik van materiaal is gratis. Het inschrijven als clubhuislid kost 10 cent, daarvoor ontvangt men een kaart, die toegang geeft tot het gebouw. Aanmelden als clubhuislid op: Woer '«..-.vond 29 Dec. van 79 uur D< naerdagmor- gfii 30 Dec. 10—12 uur Donder dagmiddag 30 Dec. 25 uur; Don derdagavond 30 Dec. 79 uur: Vrijdag 31 Dec. 102 uur in het gebouw Doeleplein 1. Tentoonstellingen: Gildehuis Arno Zoetmulder, I* Kerkstraat, 18—31 December, da. 912 en 25 uur: Expositie werken Octave de Coninck. 18 Dec. t.m, 5 Januari, StecL. Museum: Da. 105, Zo. 2—5 u: Expositie werken H. J» van Mastenbroek (187-;—1945). Toneel! 30 December. Passage-theater, 3 uur: Toneelkring „Het Schouw spel". „Scrooge en Marley" van Dickens door Rob. Geraerds. Films: Passage-bioscoop: Da. 2. 7, 9.30, Za. en Zo. 1.45, 4.15, 7, en 9.30 u. (Do.avond geen voorstelling): Bathing Beauty (alle leeft.) Op het toneel De 2 Coreilis. Monopole: Da, 2, 7, 9, Za. 2, 5, 7, 9, Za. 3, 5, 7, 9 u: Home on the Range en De Katmens (14 jr.). GEMEENTELIJKE PUBLICATIE Slotting café's op Oudejaar Het sluitingsuur voor de inlich tingen tot het verbruiken van eet- en drinkwaren op Oudejaar is door de Burgemeester bepaald op 22.00 uur (10 uur des avonds). Sluiting Gemeente-diensten op Oudejaar Op Oudejaarsdag zuilen de Ge meente-diensten bi het algemeen na vier uur des namiddags gesloten zijn. Nieuwjaarsreceptie Burgemeester De Burgemeester van Schiedam en Mevr. Peek-Linthorst zullen op Nieuwjaarsdag van 12.00 tot 1.00 u. nam. in de grote bovenzaal van het Stedelük Museum aan de Hoogstraat recipiëren. Burgerlijke Stand Geboren: Cornells JjzvJJMvd Werken en A M Huizer: Leendert, z v 'A v d Meeberg en M v Dop: Gerardus AivJJ Brökling en A A Leendert, Overleden: H E Ostendorf. 53 j; T M Broekmefjer, 71 j, vr v G F J Kuiters; yff Beunder, 80 J, UIT HET ..SVV"-KAMP De Rood-Groenen hebben des- tijds in Amsterdam een moeizame overwinning op Vole wijekers be vochten en kunnen er op rekenen, dat de Mokumers nu met revan- chebedoelingen naar Schiedam ko men. Deze wetenschap echter zal Arïe de Bruyn en z'n mannen aan sporen om zich volledig te geven en te trachten de punten in de wacht te slepen. Het 2e elftal schijnt het goede spoor bijster te zijn en zal Zondag in Rotterdam tegen Feyenoord 2 hard van leer moeten trekken om het zoet der overwinning te mogen smaken. Het 3e elftal kan zijn. plaats op de ranglijst consolideren door om 10 uur thuis L.F.C. 2 er onder te houden. Het 4e elftal gaat naar Den Haag om aldaar te proberen V.ÏI.C. 4 aan' zijn zegekar te binden. Woensdag zün 36 uitgeputte Spaanse vissers gered van de kleine Goeira rots :n de Atlantische Oceaan. De een na de ander ging voetje voor voetje langs een touw naar de reddingsboten. De kapitein van de vissersboot „Tito" was de laatste die de rots ver liet. Hij had er zestig uur op geze ten, nadat zijn schip in een zware storm op de Goeira rots liep en zonk. De eerste vissers werden aan boord genomen door de Nederland se sleepboot „Ganges", die er het eerst in slaagde verbinding met de groep te krijgen. Gesprek van de dag, over de jongen in Indonesië ROTTERDAM Zijn vrouw nam wraak Dinsdagavond werd er in een woning aan de Oleanderstraat zo n spektakel gemaakt, dat het op straat was te horen. De politie ging eens even 'n kijkje nemen en trof in de woning de 43-jarige schoorsteenveger H. T. aan, die in beschonken toestand Zijn vrouw en kinderen bedreigde. De man werd meegenomen maar zijn echtgenote vond dat blijkbaar nog niet erg ge noeg- Op de trap riep zij de agen ten achterna dat ze maar eens op zolder moesten kijken, daar stond een fiets die niet van „hem" wès. Nu, dat bleek inderdaad het geval te zijn. Het karretje was de zelfde avond door de schoorsteenveger ge stolen, toen het afgesloten stond voor een café aan de Paul Kruger- straat. DBS-NIEUWS Zondag staat er voor DHS I een belangrijke wedstrijd te wachten in de Spieringshoek tegen Laakkwar tier 1, dat 2e op de ranglijst staat. DHS 3 gaat naar NDL in Maas sluis. DHS 5 speelt om 12 uur thuis tegen Activitas 3. NOG KAARTEN VOOR HET JEUGDTONEEL Beste jongens en meisjes, VRIJDAGMIDDAG twee uur, komt de Jeugdtoneelgroep onder leiding van de heer Van Heus den een vscantievoorstel- ling geven in het Verenigings lokaal. Voor deze toneelvoorstelling, waarin jullie een bont program ma te zien zullen krijgen, met o a. Lïao Li en Knots cn Knars, zijn nog enkele plaatsen ver krijgbaar. Wie van jullie nog geen kaart bestelde en toch van plan Is te komen,"moet er nu toch wel vlug bij zijn. De kaar ten, die f 0.25 kosten voor kin deren zowel als geleiders zij» Vrijdagochtend nog verkrijgbaar aan het kantoor van „De Schie dammer", Lange Haven Hl. Maar het is haasten geblazen hoor Jullie vriend, KETELBINKIE. VISSERIJBERICHTEN Sc he veilingen, 30 Dec. Besommin gen kustvisserij van 29 Dec.: Seh 10 met 33. sch 33 met 45; scb 2 met f 530; sch 62 met 100: am 8 met t 100; bru 54 met f 40; bh 4 roet f 190; Ijm 343 metf 55; sl 10 met f 80; sl 49 met f 130, sl 39 met f 30; sl 6 met f 170: uk 105 met f 100: kw 61 met f 35; od 1 met f 2S0; tb 47 met f 130. De recherche van de Rotterdam - politie heeft Dinsdagavond zoals w(J reeds gisteren meldden de 28-jarige gehuwde kantoorbe diende 3. G. S. in zijn woning te Rotterdam gearresteerd, als ver dacht van doodslag op de 24- jarige mej. C. R„ die zoals wU reeds schreven, Vrijdag 24 Decem ber levenloos In haar bed werd aangetroffen, op een zolderkamer van een woning aan de Brede Hil- ledük. De dader heeft na een langdurig verhoor een volledige bekentenis afgelegd. Over de motieven van zijn daad heeft hij zich nog niet willen uitlaten. Vrijdag zal hü voor de Offlciei van Justitie worden ge leid. Dr. Zeldenrust van het psycho technisch laboratorium in Den Haag, die de sectie op het lijk van het meisje heeft verricht, stelde vast, dat haar dood door wurging wa. ingetreds"zodat hier sprake was van misdrijf. Hit getuigenverklaringen kwam vast te staan dat de vermoedelij ke dader in. gezelschap van mej. C. R. ,haar zuster en een matroos een dancing op de rechter-Maas- oever bezocht had, alvorens naar Katenörecht te gaan. Het signa lement dat de getuigen opgaven, leidde de politie aanvankelijk op een dwaalspoor. In de dancing had S. de indruk gewekt dat hij uit Drente kwam. De politie ging na, welke Dren tenaren in de nacht van 23 op 24 December in Rotterdam geweest waren. Het waren er twee, van wie de ene in uiterlijk en kleding over eenkwam met de verdachte. De politic heeft er zelfs een reisje naar Drente voor over gehad om deze man te confronteren met de getui gen. Dezen herkenden hem echter niet als zodanig. Verdere nasporin- gen in Drente bleven vruchteloos. Het onderzoek t<- Rotterdam werd inmiddels krachtig voortgezet. Na de verspreiding van het signale ment van de dader kreeg de poli tie vele inlichtingen, vooral van buiten de stad die evenwel geen re sultaat opleverden. Bjj de aanhouding van de dader maakte de man, die uit 'n. net milieu komt, een totaal verslagen indruk. De gehele nacht werd hü verhoord. Tenslotte legde hij een volledige bekentenis af. De kroongetuige N., de zuster van mej. C. R. en de matroos herkenden hem onmiddel lijk. De dader heeft zich na de mis daad vermoedelijk In beschonken toestand gepleegd, naar huis bege ven, gedeeltelijk per bus en tram, waarna hij zich vier dagen in. zijn woning heeft schuil gehouden. Hij was werkzaam op een kantoor in Den Haag. Wethouder Meer tens heeft bij de be- grotmgsdebatten beloofd, dat met ver betering van de verbinding tussen Rotterdam en Hitlegersberg zo spoedig mogelijk zal worden begonnen Nader vernemen wij dat de Nederlandse Spoorwegen, voor rekening en mieo van de gemeente ter weerszijden van. de overbrugging een tunnel voor voet gangers en wielrijders zullen bouwen, waarvan de kosten zijn geraamd op 122 250.—. MffiErfo Het hoorde tk ml, doen om miln den en te ont rnet erg prett et' i vervelende toestand, achter mij bc*-rijders schreeuwen en ik kon niets -"J oerder een ogenblikje op te hou- .pperc. Toch scheen» het dier zich ook _.w te voelen met het apenleger en baas Zar-Tanop zijn hielen. Ik hoorde het vtok boven mijn hoofd hijgen en telkens draaide zijn kop angstig ach terom en keek hij over zijn schouders hoe groot de voorsprong nog was. Het beest was ondertussen zo druk bezig van tak op tak te springen dat het niet goed meer op de weg voor ons lette, Sk deed dat wél en dat was zijn geluk. „Kijk uit", riep ikj „Water - een meer en er ligt géén brug!" De aap sprong met zijn hak op de tak en remde zïjn vaart. Daar zat hij tussen twee gevaren.- het Oeioe-Pzoeloemeer, waarvan hij de gevaren kende (ik niet) en het apenleger, 'dat hem nu binnen een paar seconden ingehaald zou heb ben Heel even weifelde het dier nog, toen deed het dat gene, wat ik de hele tijd graag gewild had, ik kreeg mijn vrijheid terug. Helaas, niet op een prettige manier, de aap slingerde me - met eengebaar of hij een vod papier In de vuilnisemmer gooide - van zich af, regelrecht het glimmende zwarte meertje inl „Van- onderel", riep ik, draaide me in een auikhouding en plonsde in het nat met het vaste voornemen de afstand tussen mij en dat hebberige beest nog groter te maken. Dat was niet nodig geweest, want de aap vluchtte langs de woudzoom stilletjes weg en toen het reddmgsleger daar kwam zagen ze eerst niets meer van mij of mijn ontvoerder. Dat duurde niet lang, de scherpe ogen van Plukkie Buksjek zagen iets be wegen op het water, en hij riep: „Daarrrl Daarrr gaan baas Keteltje, hij zwemspetten in vijverrr. Komen terug, baas Keteltje, hierr zijn Plukkie met zeerr veel vrriend- jes. „Hmrrfr", snoof Zar-Tan: „Het fentje hoort je niet en hij swemt naor de andere oefer en as hij daar komt zie je hem niet lefend terug, want daar..." „Bacs Keieitje!",, schreeuwde Plukkie nog harder en de hele apenkolonie begon in koor mee te brullen! Aangekomen sckepen 29 Uecember Elbing VII Kotka n Gent. bjjlegger Maassluis: Helvetia terug uit zee beleg ger Maassluis; Mongolia Kopenhagen Cornelder Lekhaven. St.: Plitvjce Rye- ka Kuyper Dam Smeer Maashaven, st.; Fiducia N. terug uit zee Niev Goudri» aan bijlegger Maassluis; Vlda terug uit zee Wagenborg bijlegger Hoek v Hol land; Bifrost Dieppe Pumess Waalha ven ledig; Biervliet Strood Soetermeer Tekkes Waalhaven, ledig. Ohvian Coast Newcastle Burger IJsslnaven, st,; Ko ningin Emma Harwich H. v, Holland; Hoogeland Mlddlesbro Wagenborg werf P. Smit jjzer; Fiat Londen R.K.C.' Mer- wehaven, St.; Bernard. V, Kuil Rijn Lloyd Waalhaver. Iedtg; Sibajak Bata via Ruys Lloydkade passagiers. 30 December Witte Zee sibt Haisboro Sands Maas sluis Maystar Lissabon Hammcrsteln Jobshaven stIris A'dam. Hu dig Veder Lekhaven, stSchelde slbt Haisboro Sands MaassluisSpes A'dam Wagen borg Parkkade ledigLeny Londen Ja mes Kralingse Veer ledig: Liberty Lon den James Binnenhaven.. cement; Heemskerk Otterbacken Vermaas 2e Katharen, stenenArdennia Gathen- burg Kuyper Dam Smeer IJselhaven, st.Duke of York Harwich H v. Hol land; Clam Fahaheel Ommeren Pernis olie- Shermgham Harwich Hud Pieiers Lekhaven st Empire Farkesten Harwich Hoek v. Holland. Alouette Londen V.A.M. Mer- wehaven st. Vertrokken schepen 29 December Prinses Beatrix. Harwich? Antwerp, Harwich; Fiducu N,. Hamburg; Ameri can Attorney, New York; Llndekerk A'dam AJes, RouaanFrida, Delfzijl; Jan, Port Arthur: De Ruyter, stral- sund: Import, Lissabon via Antwerpen; Vasaborg, Gent; Admiraal de Ruyter, Antwerpen; Arendskerk, Sydney via Antwerpen; Bree-Helle, Kopenhagen; Bullfinch, Londen: Elsenbourgh. Ixxn- den BuÜrun, Curagao; Batavier II, Londen; Stad Vlaardmgen, Casablanca; Edenwcod Lissabon; Tranquebac Bang. kok; Alice Mlddlesbro; Empire Wans- beck Harwich; Kor.ingm Juliana. West Hartlepool; Arnhem. Harwich. Hollan- dia. Huil. 30 December Edda, StettinElbing VII, Gent. Wind West. Stijve bries, lichte dei ning bewolkte» lucht. "Constant, Huil. Grote vaart Abbekerk 26 te Melbourne'Arends kerk n Australië 39 te Antwerpen; Almkerk p 29 Kaap Leeuwin a Adelai de; Aalsdijk n Antwerpen 29 op 1100 mijl W, v Fjores (Azoren) Akkrumdtjk 29 op 300 'mijl Z.W. v Lizard, Si v.m. te Rotterdam verw.Alamak p 30 Palma (Cansrische etl.) n Montevideo, AJblas- serdljk p 29 Fayal n Havana; Amstfet- dijk p 30 Polnt de Ga lie n Java; Arendsdijk p 29 v.m Flores (Azoren) n Tampa; Aalsum n Dakar on A'dam 29 □p 200 mql N.W. v Kaapstad. Berkel 29 te Malemba; Blommersdyk 29 te Antwerpen; Boschfontein 29 ter rede v. Mozambique: Bantam thuis p 29 Elba Caps (Rode Zee) n Suez; Bloemfontein n Antwerpen 29 op 400 mijl N.N.O. v St. Helena. Drente p 30 Mimkoy. 21 te Colombo en 4 Jan. te Belawan verw. Edam p 30 Lizard 31 te Antwerpen verwacht. Ittersum 29 te A"dam. Kertosono 29 te Pladjoe. Lmdekork 29 nam. te A'dam? Lau- renskerk thuis 2fi nam. v Aden n Suez; Lissekerk thuis 2D nam. te Port Soedan Lutterkerk 28 v Basrah n Knraehi Leuvekcrk uitg. p 29 Maj irea, 30 te Ge nua verw. Meerkerk ultg. 28 nam. v. Singapore n Manilla; MuLderkerk 29 te Port Bouet; M3askerk thuis 30 te Antwer pen; Marken 5 Jan. te New York verw.Melampus p 30 Kaap Guardaful n Aden en Netv York. Nigerstroom 29 te Accra, Ossendrecht p 29 's avonds Kaap Ver- de r Takoradi; oranjefontein n Kaap stad 29 op 400 mijl N.C. v St. Helena; Overijsel n Kaapstad 29 op 650 mijl \Y. v, Ascension. Parkhaven p 29 de Kaap Verdische eil. n Zuid AmerikaPolyphemus thuis p 28 nam. Malta n Londen, ca. 7 Jan. te A'dam verw. Roepat 29 v Aden n Colombo; Radja n Kaapstad 29 op 120 mijl Z.W. v. As cension. Samarinöa 29 te Pansroekan; Slamat thuis 30 te Belawan Deli; Sloterdiik 30 te Batavia: Stentor 29 Beyrouth n Alexandrlë: Schie ca 13 Jan. v. West indië te A'dam verw.; Sumatra ca 29 Jan v Batavia te A'dam verw. Talisse thuis 29 v Port Said n Genua, ca 15 Jan. te A'dam verw*.; Tjibodas n Tarakan 29 op 450 mijl O.N.O. van het eiland Samar; Tarakan ca 3 Febr, v. Batavia te A'dam verw. Van der Waals 30 v Antwerpen te A'damVenus n Calamata 29 op 3Q0 I mijl W. v Kreta; Volendam n Sydney 29 op 120 mijl Z.O. v Socotra, 2 Jan. te Colombo verw, Waikelo n Batavia 2D dwars v Lissa bon; Weltevreden thuis p 29 nam. Elba Cape (Rode Zee) n Suez.; Westerdam thuis 29 op 1150 mijl west v Scilly. Zonnewijk 29 's avonds te Walvisbaai Zeeman 30 v Colombo n Batavia. Troepen- en passagiersschepen naar en van. Indonesië Groote Beer thuis p 29 nam. Malta, ca. 6 Jan. te A'dam verw. Oranje uitg. 29 te Southampton. Sibajak 30 v.m, v Batavia te K'dam. Waterman vertrekt 4 Jan. v. Batavia n R'dam. Korte vaart Actief 27 te Bergen op Zoom. Brem 28 v Antwerpen n Oporto; Ber- nlna 28 v Gothenburg n Adense. Casana 29 te Antwerpen. Express 28 v Londen n Rouaan; Elle- woutsdijk 28 v Leixoes n Lianelly. Fiat 28 v Londen n R'dam; Frejo 28 v Antwerpen n Dungarvan. Haskeriand 23 v Barry n A'dam. June 28 te Stranrear. Leuvehaven 29 v Kopenhagen n Rot terdam. Maymere 27 te Oporto; Merwehaven 24 v Algiers n Palermo; Mayglcn 29 v Antwerpen, n Oporto. Nassauhaven 29 te Antwerpen; Not tingham 28 te Goole. Olse 29 te Antwerpen. Prinsengracht 28 te Abo. Rosemarie 28 te Londen; Rocket 28 te Mlddlesbro. Sambre 28 v Parijs n Antwerpen; Seine 29 V Rouaan n Parijs. Unie 23 te Bahrein. Veencnburgh 28 te Aberdeen. Tankvaart Aletta 24 v Port Swettenham n Plad joe. Chama 24 te Geraldton. daarna Plad joe; Claveha n Punta CarUon 28 op 659 mijl Z.W. v Fayal. Dordrecht p 28 het Kielerkanaul n Helsinki. Esso Amsterdam n Aruba 28 nam. op 459 mij! O. van doze haven; Esso R'dam 29 te Ras Tanura; Erinna 29 te Aden. daarna Miri- Murena p 28 Kaap Sao Vlncente n. Grangemouth; Marpessa p 28 Kaap de Gata naar Berre. Neerlandla 27 te Havre; Nederland 23 v Bahrein n Manilla. Omala 24 te Suez; Ondina n Las Fal- iriBs 28 op 490 mijl O. v Guadeloupe. Paula 22 v Pulo Samboe n Telok Arson. Stanvac Talang Akor 20 te Soengei Gerong; Slanvac Ogan 26 v Balik Pa pan n Tarakan, Tankhaven I 23 te Singapore; Tank- haven IU 28 V Batavia n Soengei Ge- rong; Taria n Abadan 28 in de Golf v, Oman: Tibia n Kaapstad 28 op 150 mij] Zuid v Reunion. Woensdrecht 26 te Galveston. Sleepvaart Noord Holland 25 v Qran n Southamp ton; Poolzee met sleepboot en walvis jager tl Engeland en Nederland p 25 Gibraltar; Soekalila 23 te Balik Papan. HOOGSTRAAT SCHIEDAM Vanaf Vrijdag, 31 Decemher aj.: DE FILM VAN DE MAAND Montgomery Cliff en de negenjarige Ivan Jandl in; de geschiedenis van een enkel jongetje en een groot Leger schipbreukelingen Eén van de mooiste films ooit gemaakt. Toegang 34 jaar. Zaterdag en Zondag 3 en 5 uur: HOOT GIBSON in: DE ZILVEREN DUIVEL Toegang alle leeft. FRANS (Corresp.) 5 Januari DUITS (Corresp.) 5 Januari ENGELS (Corresp. 5 Januari NED. HAND. CORR- 6 Januari BOEKHOUDEN e.a. 5 Januari STENO-TYPIST (E) 4 Januari TYPEN (blind en rhythm.) 4 Januari VOOR BETtRONDERmS TEL. 68S47 .AANVANG DER NIEUWE DANSLESSEN: JANUARI Eerstbeginnenden en Gevorderden LANGE HAVEN 121 ZONDAG 2 JANUARI a.s. Café-Billard „DE SLUIS" LEKSTRAAT 2 SCHIEDAM. Beleefd aanbevelend, W. HE1NSBKOEK v/h Wed. C. Leermakers GEVRAAGD: BEDIENDE voor ijzerwinkel bekend met het vak, ongeveer 25 jaar Brieven met uitvoerige inlichtingen onder no. 4019 aan Boekhandel J. S. v. LEEUWEN, Brocrsvcst 44, Schiedam Te koop: vrij woonhuis, m. tuin a. d. Oostsingel, groot 222 m^. Adres: D. Kruide nier, Boerhavelaan 38 B. Gevr.: aank. meisje v. halve dagen, in gez. 2 pers. Adres: Mevr. Koning, Nassaul. 6S. Gevr.: net dagmeisje, voor hele of halve dagen. Mevr. TapkeLokenberg, Rotter- damsedijk 256 D. Te koop: donkerbl. kinder wagen, in goede staat, 40. L. Costerstr. 29 B, Schiedam. een werkelijk fraaie wandversiering in Uw buiska mer, bestelt dan de kunt U in het bezit komen van deze pracKtige kalender. Verkrijgbaar bij do bezorgers van „Het Rotterdamse!. Parool". PAROOLKALENDER 1949, gedrukt op iteel mooi papier en deskundig samengesteld, bestaat uit een 27-tal fraaie totorepro ducties in koperdiepdruk uitgevoerd. Het kalenderbloc la bevestigd op een stevig, in fraaie kleuren uitgevoerd schild, waarvan het formaat 25X35 cm. Is. ie. tal van opwekkende foto'*, die U veel genoegen zullen schenken. 2e. prettige lectuur, zoals korte verhalen, tips om U fit te houden enz. 3e. wenken voor de huisvrouw waar ze wat aan beert. 4e. op leder blad verfcsuütjes. die Uw kinderen aangenaam zullen bezig houden. 5e. voor puzzelaars, groot en klein, tal van prijsvragen op allerlei gebied met een groot aantal waardevolle prijzen. RADIOTOESTEL MODERNE STOFZUIGERS DAMES- OF HERENRIJWIEL STRIJKIJZERS VACANTIETOCHTEN VLIEGTOCHTEN 109 FRAAIE KINDERBOEKEN ENZ, ENZ. DEZE FRAAIE EN ATTRACTIEVE PAROOL KALENDER, die een sieraad Is in Uw huiskamer en ontspanning biedt aan het gehelo gezin, kost slechts VERZOEKE MIJ TE ZENDEN EX, VAN DE PAROOL-KALENDER 1949 i 1135 PER STUK. PER POSTGIRO Na. 398S44 DE BETALING'GESCHIEDT - AAN DE PAROOL-BEZOR GER BU AFLEVERING. (GELIEVE MET BLOKLETTEKS IN TE VULLEN) STRAAT PLAATS

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 2