Voor Nederland meer voedsel, tabak en metalen HET ROTTERDAMSGH PMÖ0L Einde vijandelijkheden op geheel Java Aziatische solidariteit tot steun aan Indonesië Schepen in moeilijkheden door zware storm zware Tweede jaar van de Marshall-hulp Vooroorlogs consumptie-peil verwacht tegen 1952 Minister v. Schaik naar de West vertrokken Besluit van Pandit Nehroe vólkomen verrassing voor Londen Dr. v. Royen op weg naar Lake Success Weerbericht Anglo-Amerikaans overleg over Palestina „Fanny ga niet!" „Thans plicht tot consolidatie tot veiligheid een feit is" De verliezen in Indonesië Boycot van Australië ten dele opgeheven Regering vraagt voor KLM-toestel passage door Pakistan s.s. Jobshaven wist het te klaren Geen voortzetting demobilisatie Waar is Soedirman? Soekarno c.s. nog niet vrij? Maandag 3 Januari 1949 Zed. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam TeL 69300 Abonn.prljsi per week 0-32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Negende jaargang, No. 1 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier.- Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur? B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker In een vandaag door de negentien Marshall-landen qepublt- raPP°« wordt medegedeeld, dat dele landen voor 1919- 1950 m het kader van het Europese Herstelprogramma een be- drag vragen van 4.347.000.000 dollar, dat is 528 millioen dollar mimier dan het eerste jaar. Nederland heeft hetzelfde bedrag gevraagd ais het eerste jaar, namelijk 412 millioen. dollar. Nederland is voornemens voor het tweede Marshall-jaar het verbruik van voedsel, tabak en metalen aanzienlijk te verhoqen, en wel alg volgt: broodgraan met 6,6 j oliën en vetten 26 vlees 37 tabak 35 aluminium 26 koper 50 lood 14 .Daar.de bevolkingstoename voor de betreffende periode op 2. wordt geraamd betekent deze verhoging dus een aanzien lijke verbetering per hoofd der bevolking.'Het voor-oorlogsc consumptiepeil hoopt de Nederlandse regering weer te bereiken tegen 1552. In 1949 zullen enige controles óp het verbruik worden afge schaft met o.a. behoud van invoerbeperkingen en loonvoorschrif- teri. De consumptieverhoging is nodig voor de verwezenlijking de,c Economische Unie der Benelux-landen. Aan de toelichting ontlenen wij, dat de Nederlandse productieplan nen voof het tweede Marshall-jaar belangrijke verhogingen, vertonen, vergeleken met 1948-49, vcor: broodgraan, voed er graan, oliën én vetter, vlees, petroleumproducten, ruw staal en textiel. In- en uitvoer Voor textiel wordt de export van 113 millioen op 134 millioen dollar gebracht, voor. landbouwproducten van 465 millioen op 531 millioen dollar. i Verwacht wordt, dat de totale waarde van de import, vergeleken met 1948-'49 met circa zes procent zal toenemen. Echter zal er, zowel naar verhouding als absoluut, een aanzienlijke daling komen in het bedrag aan goederen, dat wordt af genomen van het "Westelijk half rond, doch. een nog aanzienlijker stijging-van de invoer uit de ande re deelnemende landen. De commissie merkt op, dat dit een ontwikkeling is, die in de goe de richting voert. De beperkingen in de invoer hebben bijna uitslui tend betrekking op half-.afgewerk te en afgewerkte producten. De' export naar het Westelijk halfrond peemt met slechts 18 millioen toe. Daarentegen zal de export naar. de andere deelnemende landen toene men met 122 millioen. Het is de bedoeling van de Ne derlandse regering de productie van die landbouwartikelen uit té breiden, waarvan,.de opbrengst per ha het grootst is. De Nederlandse regering is n.L van oordeel, dat het oneconorriisch zou zijn de productie van broodgraan verder uit te brei den, wegens de dichtheid der Ne derlandse bevolking 'en wegens het vele klein grondbezit. De investering in de textiel industrie is geconcentreerd op ver betering van de kwaliteit der pro ducten en schijnt gebaseerd te zijn op de verwerking van Noord-Ame rikaanse katoen. Het. ligt in de bedoeling de doel treffendheid te verbeteren van'dp tuinbouw en de export van tuin bouwproducten te verhogen. Deze ontwikkeling gaat niet ver gezeld van enige verbetering in de dollarbalans. De export naar de dollarlanden - neemt weliswaar toe, maar het hierdoor verhoogde inko men wordt gecompenseerd door een grotere import uit de- dollar- landen en door onzichtbare betalin gen. Vooruitzichten De vooruitzichten samenvattende zegt de commissie, dat het Neder landse investeringsprogramma re delijk schijnt te zijn- Het bruto in vesteringspercentage ongeveer 23 van het bruto-nationme pro duct wordt echter zeer hoog ge acht. Nederland is yan plan liet inves teringsprogramma te bespoedigen en de stijging: van de verbruiks- slandaard te beperken. Aangezien'echter de rechtstreek se contróles op het verbruik* grot- tendéels zullen worden afgeschaft en bepaalde verbruiksverhogingen ■worden tegemoet gezien, zal de on-, gunstige druk op de betalingsba lans gehandhaafd, zo niet nog gro ter, worden. .Deze druk wordt tijdelijk opge vangen door de Marshall-hulp en het Europese betalingsplan. "Wan neer men echter de kansen in ogen schouw neemt, die er voor andere deelnemers aan het plan bestaan om dollars te verdienen, lijkt het in het geheel niet uitgesloten, dat de Nederlandse investeringsin span ning.die voor een belangrijk deel volgens het voornemen in 1949-*50 moet plaats hebben dit land, evenals zijn Beneluxpartners, het gestelde doel van levensvat baarheid niet te volle- zal doen. be reiken. HM Koningin poseert voor Javaans kunstschilder De Javaanse kunsttekenaar Ra den Basoeki Abdullah heeft op dracht gekregen de Koningin te schilderen. Zondag heeft de ko ningin voor het eerst geposeerd. Anak Agoeng weer belast met vorming kabinet De president van Oost-Indonesië Soekawati heeft Anak Agoeng, thans demissionnair minister-presi dent, verzocht, zich te belasten met de vorming van een nieuw kabinet, waarby als leidend beginsel geldt, dat dit kabinet zal kunnen samen werken met het parlement. Anak Agceng heeft deze opdracht aan vaard. De minister zonder portefeuille, mr, van Schaik, is Zondagavond van Schiphol naar de West vertrok ken in verband met de voorberei dingen-voor de nieuwe-staatsrech telijke verhouding tussen Neder land, Suriname en Curacao. INITIATIEF VAN INDIA VOOR: Dr. "H. J. van Royen, de- Neder landse gedelegeerde by de Veilig heidsraad, Is Zondagmiddag ©tw kwart voor twaalf met de Constel lation „Norway" van de American Overseas Airlines naar New York vertrokken. Kort voor zijn vertrek zeide dr. van Royen, dat naar zijn overtui ging het Indonesische probleem op de bijeenkomst van de Veiligheids raad te Lake-Success op 6 Januari aanstaande .een van de eerste pun ten der agenda, zo niet het eerste zal uitmaken. NIEUWE DEPRESSIES IN AANTOCHT Weersverwachting, gel- .1 O.'Hk totDinsdagavond. Gedurende de nacht tijdelijk opklarend; mét plaatselijk lichte vorst J en weinig wind. Morgen overdag: toenemende bewolking met - tijdelijk 1 sneeuw of regen. Vooral aan de kwst weer aan wakkerende wind tus sen West en zuid. -Later lets zachter. 4 Januari: Zón- op 8.48. onder 16.42: Masn op I1M0. onder 22.12. WATERSTANPEN- 4 Januari. Hoog water te Botterdam: Ie tü 7.35 uur.'2etü 20.13 uur. De minister-president van In dia,.Pandit Nehroe, heeft Zater dag bekend gemaakt dat zijn regering andere Aziatische re geringen heeft uitgenodigd een conferentie bij te wonen, waar op het Indonesische probleem ïr beschouwing zal worden geno men. De conferentie zou in de na bije toekomst te -New DelhL worden gehouden. Nehroe, die deze verklaring af legde, terwijl hij een openbare ver gadering toesprak, zeide dat India er de voorkeur aan zou geven, indien de deelnemende landen ter conferentie door ministers' zouden vertegenwoordigd zijn. Uitgeno digd om aan de conferentie deel te nemen zijn Turkije, Egypte, Syric, de Libanon, de Hedjaz (Arabic), Perzië, Irak, Afghanis tan, Pakistan, Ceylon, Slam, Birma cn China. Nehroe sprak de hoop uit dat de voorgestelde conferentie ook door vertegenwoordigers van Australië en van Nieuw-Zeeland zou 'wor den bijgewoond. Hoewel uit commentaren uit verschil lende van de door. Nehroe opgesomde Janden blijkt, dat men aldaar nog geen officiële uitnodiging voor de conferen tie heeft ontvangen, toch geven zij in stemming met zijn-plan te kennen. ,.lk ben. van mening in deze aangele genheid het standpunt weer te geven van alle Aziatische landen." zeide Pan dit Nehroe. De volgende maatregelen zijn volgens hem, het minimum, dat kon worden gedaan. 1. Terugtrekking van alle Nederlandse strijdkrachten op de linie, welke zij voor de aanval bezet hielden. 2. Een onderzoek naar de aanval. 3. Het stoppen van elke vorm van hulpverlening aan Nederland. 4. Het scheppen., van voorwaarden. waaronder, de .Indonesische repu bliek kan functionneren. De premier van India besloot met de woorden: „Wij vertrouwen dat de Vei ligheidsraad alsnog doeltreffende maat regelen. zal nemen, om deze doeleinden te verwézenlijken. Wij wensen met de Raad in de volvoering van. deze. taak. ten volle'samen te werken en wij ver wachten de medewerking van alle üti- deredanden, hetzij In Europa, in Ame rika, bf elders". Reuters diplomatieke correspon dent te Londen schrijft, dat de be- slissing van India, welke door mi- nistèr-president Pandit Nehroe werd bekend gemaakt, voor Lon den kwam als een verrassende stap. Een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken beeft verklaard dat, vpor zover hem bekend was. de Britse regering door India; tevoren niet op de hqogte was gebracht/van zijn voornemen, een. dergelijke conferentie uit te schrijven, Nederlands commentaar Van gezaghebbende zijde te Batavia verneemt" Aneta, dat men met verba zing heeft kennis genomen van het be richt, dat Pandit Nehroe. een conferen tie heeft bijeengeroepen ter' bespreking van de toestand in Indonesië. Het is wel zeer ongebruikelijk om een conferentie te beleggen ter bespreking van de interne aangelegenheden van een ander land. Hierbij komt nog, dat India in dé gelegenheid is gesteld de beraadslagingen van de Veiligheidsraad bij te. wonen en. daar zijn stem te doen horen. Blijkens dit initiatief weigert India zich bij de beslissing van de meerder heid in de. Veiligheidsraad neer te leg gen, .aldus werd van gezaghebbende zijde medegedeeld. Republikeinse zegslieden in Batavia beschreven de voorgestelde conferentie te Delhi inzake Indonesië als ..de meest bemoedigende manifestatie van interna tionaal medeleven"-sedert het begin van de Nederlandse militaire actie. I Een woordvoerder van het Britse ministerie van buitenlandse zaken hééft onthuld dat de Britse ambas sadeur te Washington, sir Oliver Franks en- de Amerikaanse waar nemend minister van buitenlandse zaken, Robert Lovett, de situatie In Palestina hebben besproken. - Het onderhoud had plaats op verzoek van de Britse ambassadeur. AJën is ip diplomatieke kringen vau mening dat de Britse ambassa deur de van de Britse ambassade te. Cairo afkomstige berichten, inhou dende dat een Joodse patrouitle Woensdag de Egyptische grens heeft overschreden wenste te be spreken. Volgens het Franse persbureau A.F.P. zou. de'Britse ambassadeur tijdens zijn onderhoud mét Lovett, de Amerikaanse regering de vol gende waarschuwing van. minister Bevin hebben doen toekomen: „Er bepteat gevaar voor een - daadwerkvlijke oorlog tussen Groöl-DrittanMë en Israel, in dien laatstgenoemde staat blijft- volharden in zijn overtredingen van het Palestijnse bestand en voortgaat het Egyptische grond gebied te schenden." In Indonesië is men boos op de Australische regering wegens haar houding in de Veiligheids raad ten opzichte van dc Indo nesische kwestie. Zondagmorgen schreef het te Batavia uitko mende „Dagblad": „De Austra- lische vertegenwoordiger in de Veiligheidsraad heeft 't Neder landse volk ten diepste beledigd door voor .te stellen, dat Neder land als lid van de Raad be hoorde te worden geschrapt. De ze aantijging heeft iedereen zich aan te trekken, ook Fanny, Het zou ook niemand verwon deren, wanneer de sportkam- pioene alsnog van haar voorge nomen reis naar Australië zou afzien. Het zou een daad zijn, die niet alleen haar zelf zou sie ren, maar het gehele Nederland se volk met gróte voldoening zou vervullen. Fanny gij-zijt in de eerste plaats Nederlandse en pos daarna sportbeoejenares, bedenk dit wel." Dc voortdurende druk, die de Chinese communistische troepen uit oef men op de Noordelijke oever van de Yangtse Kiang, drijft steeds meer vluchtelingen naar de kitstDuizenden Chinezen hebben een on derkomen gezocht op sampans en jonken en laten zich met de stroom van de Yangtse naar Shanghai drijven. In de Suchow kreek heeft de steeds aanhoudende toevloed van scheepjes een volkomen verstopping veroorzaakt, waardoor deze rivier, die een der belangrijkste levensaders van het Chinese' rijk is, bijna geheel voor het verkeer is uitgeschakeld. GENERAAL SPOOR BEVAL OP 31-12-'48 Van officiële zijde wordt het volgende medegedeeld: wDe legercommandant in Indonesië heeft aan de troepencom mandanten op Java het volgende bevel gegeven: Op 31 December 1948 waren dé militaire acties en daarmede de vijandelijkheden op Java beëindigd: De taak vf onze troepen bepaalt en beperkt zicjk derhalve na die datum tot het optreden tegenni>g rondzwervende groepen .en; behden ofén,kehngep2. die, die ongeregeldheden trachten te veroorzaken of zoals door onze vertegenwoordiger bij de Veiligheidsraad werd gesteld* Ik draag u en de onder uwe bevelen staande troepen op deze taak binnen de haar gestelde grenzen op strikte wijze en met grote naarstigheid tot uitvoering te brengen." w.g. SPOOR, legercommandant. De regering maakt bekend dat tot haar leedwezen in de-afgelopen week de navolgende verliezen zijn geleden: Soldaat A. Bakker bit Veendam over leden op 24 December; said. J. C. Blaak uit Hijsoord (Z.H.) gesneuveld 23 De cember: Sold. W. A. Boons uit Raams- donkveer gesneuveld 24 December: Sid. J. J.. H. Clement, uit Budel, ges. 24 December;. Sold. C. van Delft uit Dru- nen. gesneuveld 24 Derembèr; Soldaat P. DuTJemeijer uit Gouda, overleden 21 December: Sold. C.v. Dijk uit Utrecht gesneuveld 23 December; Sold. W. Goe- deree, uit Groningen, overleden 23 De cember: Sldt. N. h. Hermans.- uit Voor hout, gesneuveld 23 December: korpo raal A. J. G. Hoefnagels uit Gieten, ge sneuveld 20 December: sold, A. H- J. van- Hussen, uil Utrecht, gesneuveld 20 December; soldaat P. Th. G. Jonkers uit Oss. overleden 21 December: soldaat A. Klein Go tink. uit Eerbeek, gesneu veld 20 December: Soldaat J. de Koek uit Haaften (Gld.) gesneuveld 23 De- cember; Sold. L. van Kranenburg uit SnHkersisse. overleden 22 December; korn. A. J. Knijpers uit Rotterdam, ge sneuveld 25 December; sold. W. Kulj- ners. uit St. Michielsgestel, gesneuveld 24 December: adj. ond. off. T, Lam uit Birmingham fEngeland) gesneuveld 20 December; sold. J. H. Luiken uit *s-Gravenhage, overleden 24 December; fcorp. J, J. P. van der Made, uit Geer- truldenhcre, gesneuveld 21 December; huzaar P. J. M. H. Nies uit Neder-weert gesneuveld 21 December: sold. ft. Ot- ten, afkomstig uit Nieuw Amsterdam 'Dr.) gesneuveld 23 December; huzaar F. L. Ovcrhof uit Maastricht, gesneu veld 25 December: soldaat T, A. H. M. Poulus uit Dintelonrd. gesneuveld 25 December: serg. G. T. van der Schouw, uit Utrecht, gesneuveld 23 December: sold. L. A. van Soaendonk uit Til burg, gesneuveld op 2B December; sold. W, A. Theunfssen uit Amstenrade fT,.) gesneuveld 23 December: korp. H. F. VJsscher uit Rotterdam, gesneuveld 23 December: soldaat M. B. Wassink uit Zelhem. gesneuveld 23 December. K.N.I.L.: Soldaat Kastiman. uit Indo- nesië. gesneuveld 30 November: soldaat Umbns uit Indonesië, gesneuveld 14 De cember: It. vlieger-waarnemer B. J. I Tuesink, uit 's-Gravenhaee, gesneuveld. 22 December: sold. R. H. Gilhuis uit' Indonesië, gesneuveld 24 December: serg.-majoor vlieger-waarnemer F. W. Verdier, uit Apeldoorn, gesneuveld 24 December: sergt.-majoor vlleget-waar- nemer M, .1. Janssen, afkomstig uit Hooscndaal gesneuveld 24 December. Koninklijke Marine: heeft in de afge lopen week geen verliezen, gerappor- - teerd. De Australische zeeliedenvakver- eniging heeft Vrijdag besloten, de algehele boycot ten aanzien van de Nederlandse scheepvaart op te hef fen, en dezelfde gedragslijn te vol gen als de vakvereniging der ha venarbeiders, wier; boycot zich al leen uitstrekt tot schepen, welke goederen naar Indonesië vervoeren. Naar Aneta verneemt kan een dergelijk bevel dezer dagen even eens voor de troepencommandanten op Sumatra worden verwacht, In zijn Nieuwjaarsrede tot de troepenzelde generaal Spoor: „Iri 1949 nal ons leger tonen, dat het eéh vredesleger ie met de op rechte wil vrede cn veiligheid te brengen. Hoewel de tegenstander iri militair opzicht verslagen- fs, rust thans op u de plicht liet resul taat te consolideren door opstan dige elementen uit te schakelen tot dat vrede en veiligheid een- feit zijn." Van officiële zijde werd Zon dag medegedeeld, dat op Su matra onder meer Pakanba- roe van TNI-troepen gezui verd Is. "Sinds het begin van de actie sneuvelden aan Neder landse zjjde volgens tot dusver- re ontvangen berichten 66 mili tairen en werden 172 militairen gewónd. De bevolking van Djambi, die deels gevlucht was voor de komst der Nederlanders, begint nu in. groten getale terug te keren. Vele vroegere ambtenaren stellen hun diensten weer ter beschikking. Te Teloek Betoeng werden de Neder landse troepen door de bevolking verwelkomd met ropd-wlt-btauwe vlaggen. Van betrouwbare Nederlandse zijde is bekend gemaakt dat het Nederlandse leger thans in de rich ting van Benkoelen optrekt. Benkoelen ligt op Zuidwest Su matra, is een haven, en de laatste belangrijke stad op Sumatra die nog niet in Nederlandse handen is. Volgens de zegsman ondervinden de Nederlanders bij hun opmars naar Benkoelen geen ernstige tegenstand en worden in alle ge bieden van Java en Sumatra zuive ringsoperaties uitgevoerd. De reis van dr. Drees Volgens Associated Press heeft dc regering van Pakistan een ver zoek van de Nederlandse regering ontvangen om het vliegveld: van Karachi open te stellen voor een KLM-vliegtuig dat de Nederlandse minister-president naar Indonesië brengt. Het verzoek is bij de re- gering in. behandeling. Het is waarschijnlijk dat Paki stan, de regering van India zal raadplegen alvorens te beslissen. Een zware storm, woedend langsvrijwel de gehele West- Europese kust heeft verschil lende schepen in moeilijkheden gebracht en zodoende menige zeeman een minder prettige jaarwisseling bezorgd. De 348 ton metende kustvaarder Elisabeth van de Rotterdamsche Kustvaart Centrale op weg naar Lissabon heeft op Oudejaarsdag, toen het schip zich op 140 mijl Z.Z.W. van Ouessant in de Golf van Biscaye bevond, noodseinen uitge zonden, Het schip la hulpeloos, doordat het stuurgerei is gebroken ép. de machine beschadigd. Het Amerikaanse stoomschip Henry. J. Raymond en de Engelse sleepboot Turmoil begeven zich naar de opge geven positie van de Elisabeth. Ook de Schotse sleepboot Bustler, die op weg was naar een Grieks schip, dat later op de Portugese kust liep en wrak sloeg, wendde na ontvangst van dit bericht de steven naar het nood verkerende Nederlandse motorschin. Een ander Nederlands schip, dat door de storm averij kreeg, was de Jobshaven van de rederij Van Uden te Rotterdam. De Jobshaven, die op weg was van IJmuidennaar Hue!- va, kreeg ter hoogte van Boulogne in het Epgëlsë Kanaal schade aan het stuurgerei en dreigde op de kust te lopen. Op de door de Jobs haven uitgezonden S.O.S.-signaïen voer. de Franse sleepboot Abeillé 4 in dé morgen van Nieuwjaarsdag van Le H&vre uit, doch de sleep boot'-kon enkele uren later terug keren,,toen het van de kapitein van de Jobshaven, bericht ontving, dat het de bemanning gelukt was het schip weer bestuurbaar te maken. De Jobshavenis op de rede van Margate aangekomen om daar be ter weer af te wachten. Elf Franse vissers hebben in «ie Oudejachtsnacht hun leven verlo ren bii het ten ondergaan yan hun schin de Robert Marie. Slechts één opvarende werd door een ander vis sersvaartuig erered Ook In de Oostzee.heëft de storm gewoed. Daar zoekén Deense ma rineschepen-.naar een nog Onbekend gebleven schip, dat stuurloos en zonder lichten ronddrijft op 5,5 mijl ten Noordoosten-van Gjedser (Zuid- Den emarkeri) Queen Mary gestrand Het Britse passagiersschip Queen Mary is Zaterdagavond, na te Cher bourg 500 passagiers voor New York aan boord te hebben;genomen, bij het uitvaren van de: haven op de zandbanken van La Saline ten Wes ten van Cherbourg aan de" gTond gdopen. Pogingen van twee sleep boten uit Cherbourg om de Oceaan reus vlot te brengen, mislukten door de heersende storm.. Een geluk was, dat hét schip bij eb was ge strand, waardoor het in de loop van Zondag tijdens hoog-water aan niet minder dan-dertig Engelse sleepbo ten gelukte de Queen Marv vlot te slepen. Het schip is onmiddellijk naar Southampton gevaren,' waar een ploeg duikers omlaag is gegaan om te onderzoeken of de romp schade belopen heeft. Het 4238 ton metende Griekse stoomschip Agios Georgios. dat brand in de machinekamer heeft, gehad en door een sleepboot naar een werf werd gesleept, is Vrijdag ter hoogte van de Buriing-eilandcn voor de Portugese kust van d* sleepboot losgebroken en even ten noorden van Lissabon op de kust gelopen en wrak geslagen. Er be vonden zich geen opvarenden aan boord. Ztj zijn vermoedelijk door de sleepboot gered, omdat de sloepen van het Griekae schip ontbraken. Een zeer ernstige scheepsramp, die wel mensenlevens heeft geëist, heeft'zich in het Kattegat, voorge daan.' Daar is' het Noorse motor- schip Farne op weg van Finland naar, Noorwegen .vermoedelgk op een mijn gelopen <en naar men.moe», aannemen piet,man én muis ver» gaan. Van .de veertien opvarenden heeft men geen spoor kunnen vin- 'den. j Mannen van dë Spaanse kust» wacht hébben Vrijdag'op'de rots achtige kust bij: Kaap Sitleiro een elfjarig N°ocs meisje gevonden, dat -brj de lijkêh van haar vader en moedér zat zè\„ via een tolk, dat zij dé rénigeoverlevende was van het Noome jach't'Thagassa, dat die nacht om'drie uur in stormweer op de rotsen was-'gelopen en niet achttien opvarenden aan boord ge zonken. Ze had'.gezwommen tot-ze het' bewustzijn' verloor en was aan de 'kust weer bijgekomen, Nader hand spoelden de'ontzielde licha men vanjiaar- oudérs:'aan. De- kuatri'flcht vond 'geen spoor van iïét'.iaeht-óf-de'andere opvaren den. Het meisje Airnhild Karlsen geheten,, ligt thans'in het iioken- huis te Vigo met éen zware zenuw aandoening- en -verschijnselen van uitputting. De" Rotterdamsche Kustcentrale heeft hedenmorgen van de rederij van de mle'épboot Turmoil bericht ontvangen, dat'deze sleepboot in de nabijheid van'hét motorschip Elisa beth" is aangekomen. Het was tot hedenmorgen nóg niet mogelijk een eleepverbindlng totstand te bren gen. Aan boord van-fie Elisabeth is alles wel. 1 In aansluiting op het bericht, af komstig van het directoraat ver keerswezen. waarin o.m. medege deeld werd, dat troepenschepen uit Indonesië zullen blijven vertrek ken, wordt er van de zijde van de directeur voor de demobilisatie de aandacht op gevestigd, dat uit bo venstaand bericht niet de conclusie mag worden getrokken, dat de de mobilisatie der troepen overzee, welke onlangs werd stopgezet, thans voortgang zal vinden. De troepenschepen, welke van Indo nesië, naar Nederland varen, vervoeren uitsluitend zieke en af gekeurde militairen. Omtrent het tijdstip van de repatriëring van de troepen in Indonesië is nog niets bekend. In een. door het Nederlandse le ger uitgegeven co.-ununiqué wordt verklaard, dat dc commandant van het republikeinse leger op Sumatra, kolonel Hidayat, het opperbevel van het republikeinse leger in gè-. heel Indonesië evergenon\gn heeft. Gezegd werd dat de vroegere re publikeinse opperbevelhebber gene raal Soedirman, die ernstig ziek is, zich niet in Nederlandse handen be vindt. Zijn verblijfplaats is echter bekend. In Batavia werd vernomen, dat het Nederlandse leger gelooft, dat generaal Soedirman in het paleis van de sultan van Djokjakarta Ver toeft. Ook de sultan is ziek en heeft tot nu toe geweigerd Nederlandse of buitenlandse journalisten te ont vangen. Volgens A. F. P„ zou d£ Ne derlandse overheid nog geen maat regel genomen hebben met het oog op de vrijlating van president Soe karno en de andere Indonesische leiders, die volgens de beslissing van de Veiligheidsraad d.d. 20 De cember, „binnen 24 uren" had moe ten plaats hebben. TTET was Zaterdagmiddag druk itz het Stedelijk Museum, in de bo- venzaal waarvan de burgemeester en mevr. Peek ditmaal de tra ditionele Nieuwjaarsreceptie kielden. Niet alleen velen uit het ambte lijke le.ven van de gemeente, doch ook pan daarbuiten, waren aanwezig om op de eerste dag van het jaar de eerste burger van Schiedam de beste wensen voor het jaar 1949 te doen toekomen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1