HET ROTTERDAMSCH PAROOL Dr. Drees zal niet lang in Indonesië blijven Uitspraak van P.v.d.A. over Indonesië Verhouding Ïsraël-Engeland vrij gespannen Dinsdag 4 Januari 1949 Negende jaargang, No. 2 Verklaring bij het vertrek hedenmorgen op Schiphol r' Zestig uur op een rots Nieuwe problemen voor de Franse regering Critisch-constructieve steun aan regering Drees-van Schaik Amerikaanse druk op Joodse staat? Dr./v. Royen en Palar in Lake Success aangekomen Actie op Sumatra vordert snel Generaal Spoor naar Djogja en Solo Verscherping van de suikeroorlog Bedell Smith wil weg uit Moskou Wilkes toch naar Engeland Weerbericht led. en Adm. Lange Haven 141. Schiedam Tel. 69300 Abonn.prl|s por week 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „He! Parool* DE SCHIEDAMMER Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankiert Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeuri B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker Minister-president dn W. Drees is heden-morgen om 8.28 uur naar Indonesië ver trokken. Gelijk wij reeds hebben meegedeeld, zou dr. Drees eerst Maandagavond vertrek ken, maar het slechte weer, dat Maandagavond boven de Mid dellandse Zee heerste, heeft dat verhinderd. De regering, van India heeft, zo meldt United Press, machti ging verleend aan het Neder landse vliegtuig dat. dr. Drees naar.Indonesië,zal brengen om India "over te vliégen.. Van betrouwbare zflde verluidt dat het verzoek der Nederlandse re gering om' het vliegtuig van dr. Drees toe te staan over India te vliegen, via dè Britse regering aan India werd overgebracht. De regering van lndfa venvees de kwestie* naar'de voorzitter van de Veiligheidsraad, de Canadees Mac- Naughton. Deze adviseerde India om in-heb>Nederlandse verzoek toe te stemmen. Vervolgens werd de Britse regering door India verwit tigd, dat het geen bezwaar had te gen het overvliegen en ook werd dit besluit kenbaar gemaakt aan de regering van Pakistan. Alvorens naar Batavia te ver trekken heeft de minister-presi dent, dr. W. Drees op Schiphol een verklaring afgelegd, waarin hij zei niet alleen naar Indonesië te gaan. Mr. Blom van het ministerie van' buitenlandse Zaken, die belang rijke functies in Indonesië heeft vervuld, en rnr. De-Pont van het ministerie van Overzeese Gebieds delen zullen ook aan de bespre kingen deelnemen. „Het ligt niet in mijn bedoe ling lang weg te blijvèn, omdat belangrijke beslissingen in Ne derland genomen zullen moe ten worden, zodat ik zal trach ten zo spoedig mogelijk terug te komen," aldus dr. Drees. Persoonlijk contact Door de zeer slechte weersomstandigheden.boven de Middelland- se Zee kon de voor Maandagavond aangekondigde reis naër In donesië van de minister-president drW. Drees, niet doorgaan.. Inmiddels is dr, Drees hedenmorgen vertrokken. In het restaurant van Schiphol legde de minister-president, temidden van het ■kabi net een verklaring af voor de pers en de radio. Op defoto zien wij staande v.l.n.rde ministers Sassen, Mansholt, Stikker, Buyers, CötzenSchokking, Neher, In 't Veld, Joekes, Van'de Brïnk en Liejtinck, zittend Drees voor de microfoon, Van Maarseveèn en Rutten - r dan 1 mij Den Haag te veria- De minister-president zei, dat het eerste doel van de reis is, in B at a via, de ^ghg^^ifuatie.^?nder>.de huidige moeilijke omstandigheden te bespreken. „In kritieke ogen blikken tijdens de ontwikkelingen in Indonesië hebben we altijd ge tracht door persoonlijk contact een goed begrip tussen Den Haag en Batavia te bevorderen. Er gingen ministers naar Batavia of de gou verneur-generaal, nu de hoge ver tegenwoordiger van de Kroon kwam hierheen. Op dit ogenblik zou het veel1 moeilijker zijn voor de hoge vertegenwoordiger van de Kroon om Indonesië te verlaten 1/ORlGE week Dinsdag liep vorrr V de Spaanse Atlantische kust, op 40 km. van Vigo, de Spaanse vissersboot „Tito" in een zware storm op de Goeira-rots en zonk. De Nederlandse sleepboot „Gan ges" van L. Smit en Co.'s Interna tionale Sleepdienst, die met een baggermolen onderweg was van Rotterdam naar Splitwas de ha ven van Vigo binnengelopen voor herstel van schade aan de bagger molen. Onmiddellijk toen kapitein P. J. van der Snoek van de „Gah- ges" van de schipbreuk hoordé, voer hy uit en hij slaagde er nog dezelfde dag in een lijn naar de rots te krijgen. Hét tuas echter Woensdag poor de 36 uitgeputte Spaanse utssers de een na de ander langs de lijn in de reddingsboten waren overgebracht. De „Ganges" nam de eerste geredden aan boord. De kapitein van de „Tito" was de laatste, die de rots verliet. Hij had er zestig uur op gezeten. De foto's tonen (boven): Kleine bootjes proberen een lijn naar de Goeira-rots te krijgen; (midden) een der Spaanse vissers nadert, hangend aan dé lijn, langzaam, het redding brengende schip; onder) een van de laatste schipbreukelin gen bijna, in veiligheid. Dr. Drees zei verder, dat naar zijn mening de belangrijkste doe len, die voor ogen moeten worden gehouden, zijn: ten eerste de vorming van een volledige Indonesische interimre gering. die waarlijk representatief is voor heel Indonesië en ten tweede de voorbereiding voor de zo spoedig mogelijke vor ming van de Verenigde Staten van Indonesië, waaraan we onze sou- vereiniteit kunnen overdragen. Hiertoe zullen vrije verkiezingen moeten worden gehouden, welke voor verschillende punten beslis send zullen zijn. Waar bleef al dat geld? De Franse regering ziet zich in het begin van het nieuwe jaar plotseling geplaatst tegenover een dreigende politieke crisis, nu on verwachts beschuldigingen zijn ge daan, dat milliaeuen francs uit openbare inkomsten verkeerd be steed zijn. De beschuldigingen werden uit gesproken in een verslag van de rekenkamer na verificatie van de regeringsuitgave over het jaar 1Ü46—'47. Het rapport van de algemene re kenkamer onthulde dat meer dan vijf 'millioen francs werden uitge geven voor het op orde brengen van een voor het ministerie van marine gevorderd gebouw, waarin douches, slaapkamers, een can tine, een -speelkamer, een gymnastiek lokaal en een filmkamer werden meericht. Verder wérd opgave gedaan van vorderingen door daartoe niet ge machtigde regeringspersoon van grote'hoeveelheden dranken, wij nen, burgerkleren, dameskleren en ondergoed. Het verslag zegt, dat tossen" 1944 en :1947 de staat meer dan drie milliard francs heeft be taald wegens, ten- onrechte gevor derde goederen en voedsel. ■Het Franse kabinet heeft beslo ten een onderzoek in te stellen naar de in het-verslag van de re kenkamer over het jaar 1946-r47 geuite beweringen. Er zal een com missie van onderzoek -worden be noemd onder voorzitterschap- yan André Marie, minister van justitie. Het bestuur van de Partij van de Arbeid' heeft besloten een buitengewoon congres te beleg gen op 17 Januari te Amsterdam ter behandeling van dè Iiidóne- sjsche .k-westie*Mekhee£t devoir» gendé resolutie aangenomem die op deze vergadering het onder werp van discussie zal uit maken. De partij heeft zia het mislukken van het Llnggadj«ti-accoord het tot stand komen van at. Renville-over- eenkomst van 17 Jan. 1948 met vreugde begroet. Daarna is het voor het P.B. een diepe teleurstelling: geweest, dat dit accoord niet is kunnen worden ver wezenlijkt en met grote bezorgd1 heid heeft het in de loop van 1948 het steeds toenemend aantal be standsschendingen, infiltraties terreurdaden geconstateerd. Toen in September van het vorig jaar bij anderen de neiging opkwam met de federalistische deelstaten tot een staatkundige opbouw te ko men met terzijdestelling van de re publiek, hebben de organen van de partij er op aangedrongen een laat ste poging te doen de republiek tot samenwerking te bewegen.. De par tij heeft de reis van de minister van buitenlandse zaken en van de dele gatie van drie-onderhandelaars op het hoogste plan dan ook toege juicht. De naar aanleiding van het aide- mémoire van Mohammed Hatta in Kalioerang begonnen, besprekingen mislukten, omdat Hatta dit aidè- mémoire niet kon handhaven. Ook naar de mening 'van het P.B. bood, in verband met de duidelijk gebleken onmacht van de republiek om afspraken te verwerkelijken, .internationale bemiddeling toen geen uitkomst meer. Het P.B. herinjibrt aan de, bespre kingen en onderhandelingen, die ook daarna nog in de week van 11—18 December zijn gevoerd: Het Is van mening, 'critiek op. de toon van .enkele regeringsstukken en op de korte duur De staat Israël heeft-scherp gere ageerd op de Britse druk, die de laatste dagen op Amerika wordt uitgeoefend om Israël te bewegen de acties in de Negeb- woestijn te staken en het dreigement, dat En ge land-zich in gevat Israël daartoe ïn gebreke zou blijven de .zijde van Egypte zou kiezen. Eén woordvoerder van het Is raëlische departement van buiten landse zaken zei in 'een. persbij eenkomst, dat Engeland niét langer kan worden beschouwd als een on partijdig lid van de UNO, maar dat dit land 'n bij uitstek actieve bond genoot is van de Arabieren. Dc Israëlische spreker verbaasde er zich over, dat Engeland zich thans zo verontwaardigd toont, terwijl het -er destijds nimmer tegen heeft geprotesteerd dat de Egyptenaren de grenzen van het verdelingsplan overschreden. In Joodse kringen houdt men ernstig rekening ermede, dat Engeland zijn troepen aan het Kanaal van Suez opdracht zal geven actief aan de strijd in de Negeb te gaan deelnemen. Volgens een nog niet bevestigd bericht yan Associated. Press, zou de Amerikaanse 'regering, na het onderhoud dat de. plaatsvervangen- de minister van buitenlandse zaken Lovett had met' de Britse ambassa deur te Washington, hebben beslo ten de regering van Israël te waar schuwen. dat' tenzij de. acties, op Egyptisch gëbiècf een einde namen. Aincrika de erkenning de facto van Israël zou moeten intrekken. De staf-chef der UNO in Pales tina, generaal Riley, heeft Maandag verslaggevers .medegedeeld, dat hij een klacht van Egypte en een te genspraak van Israël had ontvangen over het gebruik van gifgas aan het Negeb-front. Rily zei, dat hij geen commen taar kon leveren op de klacht om dat de zaak onmogelijk te onderzoe ken was Een Israëlische militaire woordvoerder noemde de klacht „een kwaadaardig gerucht". Een Egyptische woordvoerder - te Cairo verklaarde, dat Joodse con centraties nabij Faloedja, waar Egyptische troepen reeds enkele maanden belegerd worden, door Egyptische vliegtuigen werden ver dreven. De actie aan het Negeb- front beperkte zich tot. het gebruik van lichte wapens, aldus de woord voerder. - van enkele termijnen delende, dat een en ander aan het negatieve resultaat niet heeft toegedaan. De regering der republiek heeft de geest van haar onderhandelaars niet kunnen overbren gen op de vertegenwoordigers in het republikeinse parlement en nog min der op ;het leger,-.dat, als een zelf standige; soldatenwacht, een eigen poli- tlblééfVóeren.'" -Het P. S. heeft, met grote bezorgd heid voor de nationale en interna tionale weerslag en voor de directe gevolgen van de gevechtshandelin gen. geen andere weg gezien dan die, welke door de regering is in geslagen. Het ls daarom van me ning, dat het standpunt der Kamer fractie om critlsch-'constructtef het kabinet-Drees te blijven- steunen, juist Is. Het P. B. is van mening, dat wat hierna is geschied, de verhouding niet heeft verbeterd, doch ook niet had kunnen verbeteren, al zou het met het oog op de Internationale positie van Nederland beier zijn geweest, wanneer bijv, -de wegvoering van de republi keinse leiders ware achterwege ge bleven. Aan de morele en politieke beoordeling der actie zelf verandert dit echter niets. P. B. is van oordeel, dat de actie haar verdere rechtvaardiging zal moe ten vinden in wat nu gaat gebeuren en venvacht: 1) Vrije staatkundige vorming van het republikeinse gebied in het federaal geheel, met bescherming tegen ge weld en vreesaanjaging. 2 Vrijlating van de te Djogja geïnter neerde leiders van de republiek. 3) Onverwijlde instelling van een inte rim-regering, die door de Indonesiërs als een werkelijk nationale rege ring wordt aanvaard. 4) Snelle verwezenlijking van de rege ling bewindvoering Indonesië in overgangstijd en daarna een spoedige bijeenroeping door middel van vrije en geheime verkiezingen van een grondwetgevende vergadering. Vooral met het oog op deze punten juicht het F. B. het toe. dat naast de heer Michieïs van Verduynen mi nister-president Drees ztch persoonlijk naar Indonesië begeeft om in deze geest werkzaam te-zijn. Het spreekt zijn vertrouwen uit in zijn bekwaamheid en vaste wil om de verwezenlijking van dit program te bevorderen. Het hoofd van de republikeinse delegatie bij de Verenigde Naties, Palar, kwam Maandag per vliegtuig op Ja Guardia bij New York. aan uil Parijs en drukte tegenover verslagge vers zijn vertrouwen uit.-dat'n ..uit eindelijke en rechtvaardige" oplos sing gevonden zou worden van 't In donesisch—Nederlandse -.geschil. Palar verklaarde, dat de Neder landers; er- niet in zouden slagen enig voordeel teverwerven door hun bezetting van geheel Indonesië. Hij zei: „Wij zullen alles saboteren wat zij van ons trachten te verkrij gen". en drukte zijn ontevredenheid uit met de Parijsezitting van de Veiligheidsraad. Dr. van Royen, die korte tijd later op hetzelfde vliegveld aankwam zei, dal het hem ver schrikkelijk speet, dat Palar zulk een -verklaring had afge legd. Dr. van Rpyen vergeleek: de repu bliek Indonesië met Pruisen' in Duitsland, dat met een minderheid het gehele land wilde regeren docr middel van geweld en militaire ac tie. Hij sprak de waarschuwing uit, dat wanneer aan de republiek dc onafhankelijkheid gegeven zou wor den het land communistisch zon worden, omdat de communisten in de republiek tvaarschijnlijk het best georganiseerd zijn. Dr. van Royen besloot zijn verkla ring zeggend: „Wij trachten Indone sië weer een program van funda mentele menselijke rechten te geven welke het latta sedert de oprichting van de republiek heeft gemist. Het enige deal van Indonesië, waar nog geen verkiezingen zijn gehouden, is de-republiek." Geen activiteit in Atjeh (Van onze Haagse redacteur) Van militaire zijde wordt er in Den Haag de aandacht op "geves tigd dat de acties van de Neder landse troepen op Sumatra er op gericht zijn de verschillende bezet te gebieden thans zo snel mogelijk met elkaar te verbinden. Reeds is een verbinding dwars over Suma tra tot stand gebracht tussen het centrum om Sibolga via Rantoe- prapat naar de Noord-Oostkust. Van Fort de Koek rukt een pa trouille naar het Zuiden in de richting van Padang, van waaruit een andere colonne de eerste tege moet* trekt. Uit Padang wordt verbinding gezocht met het gebied van Dj ara- bi', dat blijkbaar reeds met het centrum, waarvan Falembang het hart vormt, in verbinding staat. Van het gebied van Palembang uit, zijn twee colonnes, die langs ver schillende wegen oprukken, in Bengkoelen aangekomen. Uit Bengkoelen en eveneens uit de omgeving van Palèmbang wordt thans opgerukt langs de 'wegen naar de uiterste Zuid-Oost punt van het eiland, waar Telok- Be- tong en Oosthaven reeds in han den van gedurende dit week-end uit zee gelande Nederlandse troe pen zyn gevallen. In Atjeh is nog steeds geen acti viteit van Nederlandse troepen te melden. Atjeh wordt ongetwijfeld als een zeer belangrijk politiek centrum beschouwd en een Ne derlands optreden wordt, daar wel verwacht. Men vestigt er echter de aandacht op. dat Atjeh met de rest van Sumatra zo weinig con tact heeft, .dat politieke invloed van daaruit nauwelijks te ver wachten is; Wij vernamen voorts dat een of- ciële order tot het staken van het vuren op Java waarschijnlijk niet in die vorm is uitgegeven. In mili taire kringen wees men ons er op dat het niet noodzakelijk is dat een militaire actie wordt afgeslo ten met een zo luidend bevel. Wanneer de troepenonderdelen de gestelde doelen hebben bereikt en de opgedragen taak hebben ver vuld, sluiten zü hun activiteit automatisch af. Dat stadium is thans overal op Java bereikt. Een bevel tot staken van het vuren was toe- niet meer nodig. De le gercommandant kon volstaan, zo deelde men ons mede, met te con stateren dat de actie was afgeslo ten. Een woordvoerder vestigde er de aandacht cp dat. niet te verwsch-- ten is dat op'Java nu onmiddellijk een toestand van rust intreedt. Zeven jaar lang hebben in. dit ge bied, zo ging hij voort, de meest extreme toestanden geheerst. Men kan niet verwachten dat de Ne- derlandse troepen daar alleen door hun komst een einde aan kunnen maken. Hedenochtend is generaal Spoor met éen aantal staatssecretarissen per vliegtuig naar Djokja en Solo vertrokken om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de toe stand en na te gaan, hoe de'rehabi- litatie versneld kan worden. yH»': - "y - y OP Piccadilly Circus te - Londen is Maandag op het spits uur-een geweldige dei ning ontstaan, door"n- uitgelaten vrolijke menselijke „vlieg",, die bóven op BrittanrAë's drukst- bezochte Cupi do zat en de pees van diens boogiiet sprin gen, De mensen keken zich.de ogen uit, ter wijl de waaghals tegen met zijn het twaalf meter hoge schreeuwde beeld naar de top van de Griekse liefdesgod klauterde.: Een half uur Zang hébben 20 politie agenten tevergeefs ge probeerd hem van het beeld te verjagen, ter wijl het verkeer in het hartje van Londen wol komen tot stilstand kwam. Een der agen ten zei. dat de menigte geweldig groot was, „net zo groot als op wapenstilstandsdag'' Met de politie achter hem aan klauterde hij verscheidene malen rapid het beeld. Door zijn dolle sprongen viel Mj zo nu en dan bijna. T~\E mensenmenigte U schreeuwde toen hij u?ild tiaar de boog greep en de pees brak, Gevaarlijk heen en weer zwaaiend hing hij hoog boven Picca dilly Circus, wuifde hoed naar op hebben in allerijl een onderzoek naar het beeld ingesteld. Zij deelden mede, dat- Bill behalve het -breken van de pees ook het verbuigen van de boog op zijn geweten heeft Vandaag zou een gron dig onderzoek worden ingesteld. MAAR, hoe hei ook zij, gisteravond en zaten de verliefde Londenaars plein. Ten slotte heeft de brandweer hem met een ladder van het beeld afgehaald. De politie deelde nader- paartjes net als anders weer onder de flikke rende gaslampen bij het beeld van de ont wapende Eros. Het Eros-beeld is in 1893 op Piccadilly Cir cus verschenen ter derhand mede, dat het herinnering aan de de loodgieter William Earl of Shaftesbury, Painter was, tegen wie die beroemd geworden proces-werbaal is oppe- teas om de verbetenn- maaki wegens opehba- gendie hij aange- dronkenschap het- opzettelijk veroor zaken van schade. Re gerin gsa rchitecten bracht heeft in de ge zondheidstoestand van de Britse fabrieksar beiders. Tal van winkels gaan met verlies verkopen De Centrale der Nederlandse Ver bruikscoöperaties, gevestigd, te Rot terdam deelt ons het volgende mede: „De verbruikscoöperatie bad zich tot nu toe in de suikeroorlog te Rotterdam afzijdig gehouden en was de rechtmatige prijs van 75 cents blijven berekenen. Nu gebleken is, dat het door de vakgroep gepleegde overleg met de Rotterdamse kruide niers niet. tot resultaten heeft geleid eri ook de overheid de-strijd niet wenste te beslechten, zijn dc Rotter damse coöperaties met ingang van 3 Januari overgegaan tot een verkoop prijs van 66 cents per kg. Zij 2ullen deze prijs handhaven tot gebleken zal zijn. dat de particuliere kruide niers bereid zijn langs de weg van normale en loyale concurrentie hun functie in het distributie-apparaat tc vervullen'" Wij vernemen, dat ook de Gruyter en Luyendijk sinds 3 Januari de sui ker voor 66 cent per kg. verkopen. De RMI handhaaft baar prijs van 72 cent, Eeo verkoopprijs van 66 cent voor een kg. suiker, betekent, dat de be trokken bedrijven en firma's 2 cent per kg. op deze prijs toeleggen. De concurrentiestrijd heeft hierdoor nog scherper, vormen aangenomen. De firma Jamin is van mening, dat haar houding die van een belangstel lende moet zijn. Zij stelt zich nog steeds op bet standpunt dat haar suikerprijs van 72 cents per kg. (de officiële maximum-prijs is 75 cent) niet uit concurrentie-overwegingen is vastgesteld, maar een gevolg is van het feil dat Jamin ook voordat de suiker van de bon ging en de prijs met 17 cents per kg. werd verhoogd, drie cent minder berekende per kg. Ook voor andere artikelen, zoals pindakaas en jam noteert Jamin een prijs, die énkele centen beneden de officieel vastgestelde maximum prijs, ligt. .Deze-prijzen gelden voor ai haar filialen in Nederland. Maar terecht merkt de firma op, dat el ders in het land van een suLker- oorlog tot nu toe niets gebleken is. Waarom dan alleen te Rotterdam? r)lT IS DÈ ,,QM", het schip, dat dc Veiligheidsraad een spaak in het total heeft gestoken. Het was het plan dc Veiligheidsraad op Don derdag 6 Januari in Lake Success te doen bijeenkohien om verder te gaan met dc beraadslagingen over Indonesië en Palestina.'Maar zie, nauwelijks heeft de Queen Mary" de Franse havenCherbourg verla ten, met aan boord de Russische gedelegeerde in de Veiligheidsraad Jacob Malik, zijn Britse collega Alexander Cadogan, zijn Egyptische collega. Ahmed Mohamed Farrag en tachtig leden van het secretariaat van de UNO, of een .stonhvlaag drijft het schip op een zandbank, waar het dc nacht van Zaterdag op Zondag heeft doorgebracht. Zondagmorgen werd het vlot getrokken door vier sleepbotenmaar deze vertragingsamen met die van revisie van het schip, maakt het noodzakelijk de Veiligheidsraad op een later tijdstip bijeen tc roepen. O p de f oto'ziet men het schip, kort. nadat het is vlot getrokken (op de achtergrond is de Franse kustlijn nog zichtbaar), koers zetten naar Southampton, waar honderden arbeiders gereed stonden om de kiel aan een nauwkeurige inspectie te onderwerpen. Als onverwachte hindernis- sen verder zijn uitgebleven bevindt de SO.ÖOO ton metende „QM" zich thans andermaal op weg naar New York. Walter Bedell Smith heeft presi dent Truman verzocht hem te ont heffen van de functie van ambassa- deur der V.S. te Moskou. Smith diende zijn verzoek in tij dens een conferentie met president Truman. Na afloop van het onder houd gaf Smith te kennen, dat. in dien de president er op zou staan, dat hij zijn functie zou blijven, waarnemen, hem geen andere keuze over zou blijven dan naar Moskou terug te keren. Smith verklaarde, dat hij aanvankelijk voor een. "ver blijf van twee jaar naar Moskou was gegaan Hij was daar nu al drie jaar geweest. „Grote Beer" morgen met troepen in Amsterdam Het troepenschip „Grote Beer" niet enige contingenten zieken en afgekeurde militairen van het KNIL, de Kon, marine en de Kon. landmacht aan boord, wordt in de loop van "Woensdag 5 Januari uit Indonesië in dc haven van Amster- dam verwacht. De ontscheping zal onvoor ziene omstandigheden voorbehou den aanvangen op Donderdag 6 Januari des morgens te negen uur. Hij moet er nog eens oyer denken Er circuleren weer berichten, dat Faas Wilkes opnieuw een aanbie ding gekregen heeft om in Enge land te komen spelen. Het initia tief zou ditmaal uitgaan van de bekende beroepsclub Milhvail en contuctman zou zijn Jesse Carver de oud-trainer van het Nederlands elftal, thans oefenmeester van Millwall. De goede.voetballer in Engeland zijn schaars, en nu zou men een be roep willen doen op amateurs'van. hel continent. Déze spelers konden dan per vliegtuig heen en weer gaan, om zodoende toch nog op tijd, te zijn voor hun eigen vereniging. Wilkes heeft niet ontkend, dat hem zulk een aanbod heeft .bereikt. „Maar," voegde.hij. er' aan. toe, „ik moet er nDg eens lang over den ken. i,.M VERANDERLIJK WEER Weersverwachting geldig tot Woens dagavond. Moest zwaar be- 1 wolkt met tijdelijk enige sneeuw of regen. Aanvanke lijk matige tot krachtige wind sen Zuid en Oost, later afnemende en veranderlijke wind, Iets-zachter. 5 Januari: Zon op 8.48, onder 16.43; Maan op11.50.- onder,23.22. 5 Januari. Hoog water te Rotterdam: le tb 6.10 uur. 2c tü 20.47 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1