1 HET ROTTERDAMSCH PAROOL Levensstandaard in vooroorlogs peil weer op Einde actie op Sumatra Van Dalsum zestig jaar m Israel belooft beterschap aan Amerika Tsjiangs vredesaanbod vindt geen goede ontvangst WEST-EUROPA BLIKT VOORUIT „Er moet in komende drie jaar zeer hard worden aangepakt" Tweede „New Deal' inAmerika? Heden boodscliap van Truman aan congres Hij draagt de artistieke erfenis oun Rogaards en Verkade verder ÉSf-1 - Er komt rijst uit Suriname Troepen zullen uit Egypte worden 1 terug getrokken Vertrek Queen Mary" weer uitgesteld Ziekenfondsraad nu geïnstalleerd Overstroming dreigt in Engeland Voorspelling verwekt grote paniek Niets bekend omtrent on-officieel contact met Soekarno Communisten kondigen instelling aan van „volksrepubliek" Radiouitzendingen in de vreemde Ook Eerste Kamer aanvaardt hogere kinderbijslag Viruly vertrokken naar Batavia Nieuwe route over Mauritius Weerbericht Woensdag 5 Januari 1949 led. ea Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel Ö9300 Abonn.pri|s» per week 0.32 per kwartaal 4,10, losse aummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Negende jaargang, No. 3 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankten Amsterdamsche Bank te Rotterdam Dlrecteun B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker In zijn eerste rapport over het.-gezamerilijke prqgramma op lange termijn-der aan het plan-Mèr^l'deelnemende"' landen, deelt de Raad van de Organisatie..voor-Europese Economische Samenwerking (OEEC) mede,.dat deze landen plannën hebben ontworpen om hun' gezamenlijke!, industriële productie in de periode tot 1952/53 met 30 en de. waarde'van de gezamenlijke voedselproductie .met 4 milliard dollars op te voeren. De raad waarschuwt, dat een zeer grote Inspanning en vele opof feringen noodzakelijk zullen zfln om de plannen ten uitvoer te bréngen en dat vele maanden van intensieve studie en inspanning zullen moeten verlopen alvorens een. gecoördineerd plan tot stand zal konnen komen. Het rapport verklaart, dat het wel* del van onderhandelingen met poten- arïiari 1- - 1 nut. 1 slagen van de nationale 'herstel plannen der 19 deelnemende landen afhankelijk is van een verhoging van Se productie per man-uur in de komende vier jaar 'met ongeveer 15%, en merkt pp. dat het herstel van West-Europa sedert de oorlog reeds aanzienlijke vorderingen heeft gemaakt, dochydaf dé afstand, welke nog moet worden Afgelegd langer is dan- de weg, die men reeds achter de rug heer). „De inspanningen, waarop wordt aangedrongen, zullen aan de volkeren van Europa, zware eisen stellen,, waaraan echter moet worden voldaan". Ten aanzien van "de in het pro gramma op lange, termijn gestelde productiedoelen merkt het rapport op,-dat het bereiken/hiervan voor ieder land afzonderlijk we] mogelijk kan zijn, dóch dat het te betwijfelen valt of zü alle in een zo korte tijd als 3% jaar zulleri' kunnen worden verwezenlijkt.'. Door het gehele rapport heen wordt de nadruk gelégd óp de nood zakelijkheid óm; maatregelen tegen inflatie te némen. Wat het gezamenlijke vierjarenplan inhoudt voor de arbeiders van West- Europö, blijkt, uit onderstaande tabel, die aangeeft welke productie in .1947'is bereikt enwelke men denkt te berei ken in de periode-tot 1952/53. De cijfers zjjn gebaseerd op de gemiddelde jaar productie van de periode 1935/38 100. 1947 1948/49 1952/83 Kolen 80 91 111 Electrlcitelt 148 1S6 222 Ruwe olie :98 174 480 Ruw; staal 69 102 129 Afgewerkt staal 74 107 14» TejrtïelgoedeTen 84 99 122 Industr. materieel inch machine- werktuigen j.llS 145 C ömmer ci Slé"'-'T motorvoertuigen 108 152 18» ï"ersonen- motórvoertuigen 43 67 .116 Door dit tussentijdse rapport, dat aan de Economic Coöperatton Administra tion te Washington zal worden voorge legd, goed te keuren, hebben de 1.9 aan het plan-Marshall deelnemende landen opnieuw hun voornemen bevestigd om een gemeenschappelijk Europees her stelprogramma tot stand, te brengen. Ten aanzien, van het-inflatieprobleem merkt liet rapport op, dat de inflatie een redelijk evenwicht in West-Europa onmogelijk heeft geroaakt.. welk even wicht bereikt moet worden alvorens een grotere vrüheidmybet inter-Europesè handels- en betalingsverkeer kan wor den toegestaan.. Het voegt hier aan toé, dat tot vele van de maatregelen," die ln de komende 3% jaarmoeten worden genomen,, moelek .kan worden overgegaan, zolang de Inflatoire* druk niet ts bedw^gén. Het voedselvraagstuk Wat betreft'het probleem der vaedsel- en, gróndstaffenvnorziening merkt het rapport op: de toeneming van da we reldbevolking en de stijging van de le vensstandaard in alle werelddelen heeft tot resultaat gehad, dat" de huidige we reld-voedselproductie niet meer toerei kend is. Het zeer hoge -peil van de eco nomische activiteit in. de gehele wereld' en de uitputting van de productiebron- nen, die gemakkelijker toegankelijk zijn. hebben eèn stijging van prijzen van vrijwel alle grondstoffen veroor zaakt, als gevolg waarvan de verhouding tussen de prijzen van grondstoffen en voedingsmiddelen enerzijds en die van de industrieproducten anderzijds is ver stoord. Het „grondstoffentekort vormt een bedreiging voor de economische be drijvigheid en welvaart van West- vEuropa. Het is derhalve noodzakelijk, dat de landen van 'Wést-Europa alles in het werk stellen 'om té trachten door. mid- In de regeringsboodschap, die president Truman hedenmiddag voor hel congres zal uitspreken, zal hU, naar wordt verwacht, een krachtig pleidooi houden voor de maatschappelijke verheffing van de minder bevoorrechte Amerikaanse burgers, zo. meldt Reuter. Waarnemers z|jn van mening, dat de president Plannen zal ont vouwen voor een tweede „New Deal". Verdere punten in Truman's pro gram zyn, volgens waarnemers: een plan voor een nieuwe natio nale ziekteverzekering; wetsontwerpen om dè-, burger-, rechten van negérs in de Zuidelijke, staten te waarborgen; voorstellen "tegen inflatie; herroeping van de beperkingen, die vorig jaar door het: congres" aan de vakverenigingen, en aan het stakingsrecht zijn opgelegd; verhoging van belastingen; verhoging van het minimum loon; minder beperkingen op de tóe- lating van verplaatste personen uit Europa. Men verwacht niet, dat Tru man gedetailleerd zal ingaan op vraagstukken, -.van v buitenlandse politiek. Men gelooft,, dat, een af zonderlijke boodschap over de bui tenlandse politiek later baan hèt congres zal wórden toegezonden. tiële leveranciers, door. hét aanbieden van contracten op lange termijn en soortgelijke middelen de ontwikkeling van nieuwe bronnen vanaanvoer van voedsel en .grondstoffen te bewerkstel ligen. Aan de regeringen der deelne mende landen- is verzocht te overwegen, welkeverdere maatregelen genomen kunnen worden ter ontwikkeling - van dergelijke" nieuwe bronnen voor de leve ring van. noodzakelijke goederen. Qe; betalingen' aan Noord-Amerika zullen vermoedelijk de grootste moei lijkheid vormen. Hetr ziet er naar uit. dat West-Europa slechts :nrigeveer 75% zal kunnen betalen van zijn voorgeno men invoer uit Noord-Amerika. Een nog grotere beperking van de invoer.tilt de landen buiten West-Europa, en in het - bijzonder uit Noord-Amerika, zal in 1952/53 noodzakelijk zijn, tridien zich eert ernstige wereld-depressie' 'eh een achteruitgang In de Europese export zouden ontwikkelen. Het langzame tempo van hel herstel van de West- Europese export vormt volgens het rap port een der voornaamste moeilijkheden, waarmede Weet-Europa sedert de oor logee kampen heeft. Zelfs in 194S/.49 zal West-Europa zijn invoer slechts voor 50 kunnen finan cieren uit zijn elpen inkomsten aan bui tenlandse betaalmiddelen, én jn 1052/53 zullen de Wést-Europese landen slechts zoveel kunnen invoeren als .zij kunnen betalen. Produceren Het rapport dringt er op aan, dat de deelnemende landen zich concentreren, op productieplannen. welke'de behoefte aan import uit het dollargebied zullen verminderen. Het merendeel der nationale pro gramma's gaat uit van de veron- derstelling. dat er dollars zullen kunnen worden verdiend in de han- ;del tussen de deelnemende landen, doch het Is niet waarschijnlijk, dat deze verwachting - bewaarheid zal worden, -zo merkt het rapport op. Behalve het bedwingen van de Infla toire druk de. deelnemende landen noemt het rapport als voorwaarden voor •hét welslagen-van dé nationale .herstel programma's het.bewaren van de vrede,, het voortduren Tan een rninte werkge legenheid voor alle arbeldefs in de ge hele wereld en in het. bijzonder In de V.S. en een wereldhandel op hoog ni veau. Met betrekking tot de resultaten, die de herstelpogingen tot dusverre, hebben opgeleverd, deelt het rapport mede, dat de industriële productie In de 19 aan het plan-Marshall deelnemende landen over; het geheel genomen in het. tweede kwartaal van 1943 weer het vooroorlogse niveau heeft bereikt en in de voornaam ste. industrielanden behalve Duitsland reeds. 17% hoger was dan voor de oor log. Op het gebied van de landbouw was de vooruitgang minder groot. vólgens het rapport is het waarschijn lijk; dat er gedurende de komende 3^4 jaar en vermoedelijk nog langer tekor ten zullen blijven bestaan aan grond stoffen, in het bijzonder aan nonferro- rnètalen en hout.. Ook aan staal, cokes, wol én kunstmeststoffen zullen er waarschijnlijk-in vele landen gedurende zekere tijd tekorten bestaan. indien de - Europese kolenproductie het voorgenomen niveau kan bereiken, hetgeen uit zuiver technisch oogpunt bezien niet onmogelijk schijnt, zal West-Europa in .1952/53 geen behoeften meer hebben aan Invoer- van Ameri kaanse kolen. Volgens de nationale, landbouwpro gramma's zal de agrarische productie van geheel. West-Europa in 1952/53 on geveer 15% groter zijn dan voor dt oorlog. De stijging van de agrarische productie wordt in het rapport als volgt aangegeven (gemiddelde 1935/38 100): Oliën en vetten Vlees Melk 1947 1048/49 1952/53 60 03 114 93 125 131 BI 111 134 77 80 115 67 70 106 75' 84 111 103 120 143 93 100 05 Onze levensstandaard Wat betreft de vooruitzichten op'ver hoging van de levensstandaard deelt het rapport mede. dat indien de nationale programma's in. hurt geheel ten uitvoer kunnen worden gelegd, het gemiddelde peil van het verbruik in de deelnemende landen in 1952/53 -waarschijnlijk zeer weinig beneden dal van 1938.en zeer aanzienlijk boven dat van 1B48 zal lig gen. '"4 Aangezien er echter redenen zijn om aan te nemen, dat deze program ma's in de komende vier jaar niet geheel zullen kunnen worden ver wezenlijkt, zou het reëler zijn te streven naar een verbr.ulksniveau In 1952/53. dat 5 A .10 boven dat van 1948 ligt, als zijnde een niveau, dat hulp van buitenaf onnodig maakt. Volgens dc ramingen zal het textiel- en kledmgverbrulk- In 1952/53 43% gro ter zijn dan In 1947 en-21% groter dan in -1938; Uitgaande van de veronderstel ling, dat de bevolking van West-Europa in-1952/53 ongeveer 'groter zal zijn dan in 1938. raamt het rapport,'dat het verbruik per hóófd van de' bevolking van broodgranen, vetten en melk in 1952/53 ongeveer gelijk zal zijn. aan het vooroorlogse niveau. Verder is een ver hoging \ran het vleesverbruik met on geveer 30%' ten'opzichte van 1948 te voorzien.- De export en de her.export van de Benelux-Janden zal in 1952/53 naar ra ming .122.% bedragen van het niveau van I938;(in 1949/50 97%).. Voor Frank rijk zullen deze percentages volgens het rapport resp... 145 en- 96 zijn. Groot-Brittannië 146 en 126 en t West-Duitsland 126% en. 22%. .De ex port naar Oost-Europa zal, naar ver wachting ruim -2%v maal .zo groot wor den als in 1947. Gestreefd wordt naar een Invoer uit Oost-Europa in 2952/53 ter waarde van ongeveer 2.2 milliard dollars of onge veer 150 meer dan in 1047- Naar Aneta uit Batavia meldt, heeft de legercom mandant generaal S p o o r; dé Nederlandse comman danten op. Sumatra een or der gezonden, dat vandaag om 12 uur de militaire ac ties en daarmee de vijande lijkheden zijn geëindigd. Naar AyP. meldt heeft gene raal Spoor opdracht gegeven, dat de acties zich verder sullen beperken tegen/zwervende groe pen republikeinen, benden en terroristen,die. trachten onrust té wekken. - In een Nederlands legercom muniqué wordt gemeld, dat B e n k o eie;n,. aan de West kust van Sumatra, van republi keinse troepen is gezuiverd, evenals Ren gat en Tenbi- 1 u g a n. Albert van Dalsum ïs vandaag 60 jaar géworden.Acteur, directeur, regisseur, ontwerper van décors.'ziedaar, in enkele woorden samengevat, zijn veel zijdig ert vruchtbaar geschakeerd ta lent, waarmee hij onze .toneelkunst op waarlijk eerbiedwaardige wijze heeft verrijkt. - Men kan 'zeggen, dat Van Dalsum de artistieke erfenis van Hoyaards en Ver kade belde heeft overgenomen en ver der gedragen. Van Royaards stamt de behoefte aan het spectaculaire, symfo nische .en volklonkene; van Verkade de neiging naar het zinrijke, geestelijke en literaire. Hij heeft zich pas goed kun nen ontplooien, toen hij samenwerkte met Defresné. een samenwerking, die zeldzame gebeurtenis in de wereld van -het toneel! nimmer Is verbro ken en waarvan de stabiliteit stellig .ook haar gunstige invloed had op tfe samenstelling- van het verdere gezel schap, Tal van acteurs zijn deze beide leiders door dik èn dun zó trouw ge bleven, dat men hét gezelschap niet bulten hen en. hen niet buiten het ge zelschap denken-kan. Van Dalsum was door zijn persoonlijk formaat en niet minder door de geaard heid van ztjn artistieke voorkeur de aangewezen man voor bespeler van de voornaamste schouwburg in ons land. ALBERT VAN'DALSUM Dat hij een tijd lang deze zetel aan een ander hééft moeten inruimen, was in hoofdzaak gevolg van organisatorische en materiële omstandigheden- Nu de staatssubsidie de bezwaren van finan-, ciële aard voor een goed deel heeft ondervangen, neemt hij zijn zetel te recht weer in en' wfj behoeven niet eens naar het radio-interview met de indrukwekkende schouwburgportier te luisteren, om te weten, dat het publiek hem ntet in de steek Iaat. Zijn pro gram blijft hij in zeker opzicht trouw, Hfj was de apostel van het humanitair en satyriek ingestelde tijdsstuk en daarnaast van het grote klassieke werk Hoewel hij het tljdsstuk goeddeels heeft losgelaten, ook al wijl er weinig tijós- stukken in die zin meer zijn, heeft hij zÜr behoefte aan het monumentale en pathetische kunnen uitleven op bet klassieke werk, meer.in het bizondcr op dat van Shakespeare (Richard III, King Lear). Te hopen Is. dat Van Dalsum nog jaren lang de énergie, de vindingrijk heid en net goede humeur moge be houden. welke een toneèlbéstuurder op zijn plaats zo bij uitstek toekomen. Toeslag bestemd voor TBC-bestrijdirig Een half millioen kg. rijst wordt ingescheept in Suriname om via Curagao per „Stuyvesant" naar ons land, te worden verzonden; Hier zal hij wórden" verkocht voor f 1. per kg. vermeerderd met 1.toe slag. Deze toeslag is bestemd voor dc zo noodzakelijke bestrijding van de TBC Jn het Zuid-Amerikaanse deel van ons rijk. De verkoop van de Surinaamse pinda's is een succes geworden. In weinige dagen was de gehele voor raad uitverkocht waardoor ruim f 15.000,— gestort kon worden in het Wilhelminafonds. Een half mil lioen, d.i.'f l.—.per verkochte kg. rijst, zal aan dat fonds worden toe gevoegd als de verkoop hiervan evengoed slaagt als'die-van de ■pinda's. r Dé Chinese burperooriop.hee/ê tienduizenden vrouwen en kinderen tus sen de fronten heen en weer gejaagd en hier en daar door de fronten heen gedrukt. Van huis. en kaard verdrevenen zonder eten, zonder be schutting, dof van ellende: hoe gaarne zou de wereld eens een toekomst willen beleven, waarin foto's gelijk de hierbij weergegevens niet meer te nemen zijn! Volgens Amerikaanse kringen, die ih nauw contact-staan met de Ame rikaanse, gezant! té Tel Aviv, heeft het Amerikaanse departement van- buitenlandse zaken de regering van Israël doen weten, dat „de V.S. Israël niet langer zullen kunnen steunen als dit land zijn politiek van agressie voortzet". Tevens wéés de gezant Israël erop, dat Engeland aan Egypte defensieve verplichtingen, heeft, krachtens een verdrag van 1936. In antwoord hierop, heeft de -regering van.'Israël de Verenig de Staten de verzekering gege ven. dat aan allé Israëlische- 'troepen die zich op Egyptisch grondgebied bevinden, opdracht is gegeven zichterug te trekken. De Britse constilrgeneraal te Haifa, Cyril Marriott, die. Vrijdag uit Lon den te Haifa -is'.teruggekeerd, heeft verklaard: „Gropt-Brittannië is niet voornemens oorlog met Israël te voeren". T Hij zeMQy 'i.lkA^h- van mening dat d e Tpéfsb"er ichtë'n1 aan"wéëfsz tfd erfde' situatie overdrijven, waardoor - een gespannen en betreurenswaardige Het vertrek van de „Queen Mary", waaropzich een aantal diplomaten bevinden, die de zitting van de Veilig heidsraad zullen bijwonen, is Dinsdag wederom een etmaal uitgesteld, Men hoopt nu, dat de „Queen Mary" heden middag te drie uur zal kunnen, ver trekken. Zij zal dan Maandag in. New York kunnen aankomen. Dinsdag heeft mr. A. M. Joekts, minister van Sociale Zaken, de Zieken fondsraad geïnstalleerd. Deze raad zal een belangrijk deel van het beleid t-a.v. het ziekenfendswezen in ons land in handen nemen. De. raad bestaat uit een voorzitter dr. ir. A. H. W. ïïacke, oud-directeur-generaal van de arbeid en 35 leden: zeven deskundigen op het gebied der volksgezondheid, der sociale verzekering en der particuliere verze kering. negen vertegenwoordigers van de atgemene ziekenfondsen, zeven van het bedrijfsleven en twaalf uit diverse groepen van personen en instellingen. De taak van de Ziekenfondsraad om schreef minister Joekes o.m. als volgt-, hij zal er vóór alles mede verantwoor delijk voor zijn, dat aan het zieken fondswezen een ontwikkeling wordt ge geven in .werkelijk Nederlandse en de mocratische zin en dat op een- wijze., dat de belangen van het volk met be trekking tot' zijn gezondheid cn sociale zekerheid zo goed mogelijk worden ge diend. Door de aanhoudende en zware regenval neemt in de Thames- vallei het gevaar voor overstro mingen 'tóe. In de stad Wargrave, ten. Westen van Londen, worden de bewoners reeds uit hun over stroomde huizen geëvacueerd, Men vreest, dat de rivier ook bij Rea ding en. Hehley spoedig buiten haar .oever zal. treden. In de gehele Tha- mes-vallei zijn de bewoners door de politie aangezegd- om zich op evacuatie voor te bereiden. Intussen wordt uit.Noord-Enge- land én dé Midlands zware sneeuw val en, ijskoude regen gemeld. Londen werd voor zware sneeuw val behoed door -een regengordel die zich uitstrekte van- Harwich naar. Birmingham. De temperatuur was echter om het nulpunt en in vele delen van de stad waren de straten spiegelglad. - De .voorspelling van de Britse meteoroloog W i llba m W h e e* 1 e r, dat zich Donderdag in Italië een ernstige aardbeving zal voor doen, heeft in vele delen van dat land paniek veroorzaakt. Vele mensen kamperen op het platteland en meteorologische in stellingen in Italië worden be stormd door personen, die inlichtin gen wensen. Het centrale meteoro logische instituut te Florence heeft een officiële mededeling uitgegeven, waarin wordt verklaard, dat hét nooit vóórgekomen ls, dat een aard beving - nauwkeurig ken worden voorspeld. atmosfeer' wordt geschapen. Door de Verenigde Staten te verzoeken hun invloed in Israël üit te oefenen] hééft Engeland verméden dat het geschil een rechtstreeks twistpunt wordt, tussen Groot-Brittaihnlë -én Israël, Ik wil niet beweren dat de betrek kingen' tussen beide landen normaal zijn, doch in afwachting van een..te rugkeer tot normale verhoudingen kunnen, beide staten ertoe bijdragen, de spanning te verminderen." Vólgens Marriott had 'hijèehlang en „zeer vriendschappelijk" onder houd gehad met een vertegenwoor diger van de Israëlische regering: te Haifa, voorts 'had hij elke denkbare medewerking van de Israëlische autoriteiten ondervonden. Met' betrekkingtothet 'bericht van de in Indonesië verschjjnènde Chinese courant, de „Keng- Po", volgens hetwelk voor de komst van minister-president Drees reeds contact zou zijn gelegd met presi dent Soekarno door tussenkomst van vertrouwenspersonen, deelde men het ANP bij Informatie te be- voegder plaatse mede. dat vap- een dergelijk contact niets bekend is. Het is on waarschijn! ijk, dat zulk overleg heeft plaats gehad. Chinese regeringsvliegtulgen heb ben Dinsdag „vredes"-pamfletten uitgestrooid, boven de door de com munisten geleide legers, die Nan king met een nieuw offensief be dreigen. In do pamflettenwordt gezegd, dat de regering de oorlog zou kun nen voortzetten, „doch dat z|j In het belang van China heeft besloten vredéa-onderbandélLngpn te voeren". Er Ia nog steeds geen officiële communistische reactie gekomen op het beroep, dat president Tsjang Kai-Sjek vier dagen geleden op zijn tegenstanders heeft gedaan, om rot vrëdès'onderhandelingen té komen em waarin hij heeft aangeboden te zullen aftreden. De eerste communistische reactie op het vredesaanbod van generaal Tsjang Kai-Sjek was-die van de communistische radio in China, die hot aanbod „een blunder" noemde en niets meer dan dat. Generaal Tsjang Kal-Sjek. heeft onverwachts een bezoek gebracht aan vice-president Lie Tsjoeng-Jen, die volgens de grondwet zijn opvol ger is, indien hy zijn hoge ambt zou neerleggen. Gemeend wordt; dat de staatslieden een mogelijk aftreden van Tsjang hebben besproken. Te Sjanghai wordt, vernomen idat de Chinese regering, bij haar zoe ken naa'r "een aanvaardbare bemid- .üelaar voor het openen van vredes besprekingen, zichmogelijk zal. wenden tot .de. vroegere „oorlogs* heer" van Mandsjoerrje, maarschalk Tsjang Hsoeeh-Diang. Tsjang Hs'oëeh-Liang,'.welbekend als de „jonge maarschalk", bevindt zich sedert twaalf jaar onder ar rest. Dit arrest is ingegaan na het zogenaamde „Slan-incldent", toen Tsjang Kai-Siek door de „jonge 'maarschalk" gedurende drie weken in' de. hoofdstad van - Sjensi is gt vangen gehouden. Van het front in Midden-China wordt gemeld, dat communistische troepen bezig zijn de ring om circa 200.000 man regeringstroepen, ten Zuid-Westen van Hsoetsjou zyn omsingeld,: te sluiten,. In de afgelopen nacht hadden schermutselingen plaats rondom Tientsin, De. communistische blok kade van de ..stad Is compleet, door het bevriezen van de.; Haihp, waar aan Tientsin iS gelëgen... A.ïMP, meldt nog, dat dé, Chinese .communistische •radig-pmroep.,..eeh- Mevrouw Kasenkina is katholiek gewonden Mevrouw O k s a n a Kas e n- k i n a, de Russische onderwij zeres, die vorig jaar Augustus "uit het Russische consulaat in New York ontsnapte, is opgenomen ih de Rooms-Katholïeke kerk (Oos terse ritus). communiqué heeft omgeroepen, over de voornaamste taak, welke het Chinese volk en de Chinese communistische partij wacht. Na het volk te-hebben gewaar schuwd voor de Amerikanen, „die zullen trachten de democratische veroveringen van hét volk te com promitteren", Verklaarde de commu nistische radio-omroep: „Het "be vrijdingsleger zal eerlang overgaan tot krijgsverrichtingen op grote schaal. Tijdens de komende maanden zal de Chinese democratische volksrepubliek worden inge steld en zal een coalitierege- - ring onder communistische lei ding worden gevormd. De regering zal bestaan uit ver tegenwoordigers van alle democra tische partijen. Op verzoek van veie lezers publi ceren wij hier nog eens de radio uitzendingen ia de Nederlandse taal buiten de driv bekende stations: Hilversum I. II en België, Vlaams. Uit Frankrijk kernen er iedere avond van hall' e)£ tot elf uur ha kende klsnken over de zender Lille I op golflengte 247.30 meter. Ir. En geland te dit vier maal per dag het geval, r..l. van 7.45 tot 8uur v.m. en van kwart over twee tot half drie n.m. op golflengte 456267.3 meter; van half zeven lot zeven uur n.m, op 267-—4131 meter en van kwart over twee tot drie uur n.m. op 16 II meter. Zelfs Rusland zendt een uur lang per dag in de Neder landse taal uit <ri.i. Moskou gere- layeerd over Berlijn) en wel 's mid dags van half vijf tot vijf uur en 's avonds van half acht tot acht uur, beide keren over 2519 meter. Va ticaanstad geeft op Maandag. Ucncerdag en Vrijdag uitzendingen van tien voor twee tot twee u. en van tien voor acht tot acht u. nm. op de 50.26-3L.O6-19.87 m.-band Op Woens dag en Zaterdag van eén uur tot half twee n.m, op 16.32—17.1919.84 15.55 meter. In Indonesië gaan op werkdagen van half twaalf n.m. tot half drie v.m. en van. half vijf v.m. tot half acht v.m. op 15.50 meter Nederlandse klanken de lucht in, verder van half tien tot half vijf overdag op *„.22 meter. Op Zonda gen van hslf een v.m. tot half acht vjïl, van half tien v.m. tot half vijf n.m. en van half vij. v.m. tot balf acht v.m. over de-zelfde golfleng ten. Australië: twaal uur tot haif een n.m. op golfleng'e 19.59 meter. Canada: Maandag en "Woensdag van half vjjf tot kwart voor vijf n.m. en dagelijks van kwart over zes tot kwart voor zeven n.m. op 19.75 meter. C u r a- C s o: half zes tot half zeven n.m. en van C uur tot half vier v.m. op 41.38 meter. Suriname: van twee uur tot half vier n.m. op 52.18 er. van half tien n.m. tot half drie v.m. op golflengte 19.48 meter. Na de bezettinp van Kcpandjan (bij Malang) en Wlingi rukken de Ne derlandse troepen op naar Blitar, Infanteristen trekken over de restan ten van. een door de republikeinen vernielde brug op circa 3 kmvan Blitar In de Eerste Kamer is Dinsdag middag aan de orde gekomen het Wetsontwerp tot Wijziging van de Kinderbijslagwet. Volgens dit ontwerp zal de kin derbijslag bedragen voor het-.eerste kind 0.40, 'voor het tweede. en: derde kind DA4 per kind en te- rekenen van het vierde;kiïid 0.54 per kind. Deze wel wordt geacht'te zijn in werking getreden op 1 Oc tober 1948. Zij vervalt uiterlijk met ingang van 1 Jan. 1950. De heer Brandeiib.urg.(GP' N) acht het hier. gevoerde beleid onjuist, hij ontwikkelt bezwaren tegen de loon- en prijspolitiek der regering, waarvan het ontwerp een uitvloeisel is. Door de..voor gestelde maatregelen zal niét bereikt/wor den, dat de wil tot" inspanning der arbeiders verhoogd Wordt;. Naar zijn oordeel moet een, loonsverho ging gegeven worden overeenkom stig de gestegen kosten van het levensonderhoud. De minister van sociale zaken, de heer J.oekes, zet debeweeg redenen voor de voorgestelde ver hoging. der kinderbijslagen. uiteen- Het vraagstuk yan loon naar be hoefte en prestatie is hier niet' aan de orde, dat is van grotere omvang. Het'geldt hier een aanvulling van de loohbijslag in verband met' de verdwijning der subsidies. Na korte re- env dupliek, wordt het wetsontwerp -Z-h-s. aangeno men,. Voorts kwam hedenmiddag, aan de orde het wetsontwerp betreffen de een inkomen uit 's rijks kas van prinses Wilhelmina der Nederlan den. De heer Van Santen (CPN) verklaart de verantwoording om voor dit ontwerp te stemmen niet te kunnen dragen gezien de slechte toestand waarin de arbeidersklasse verkeert. Het wetsontwerp wordt z.h.s. aangenomen met aantekening, dat de fractie der CPN geacht wil wor den te hebben tegengestemd. Gistermorgen om half toen is een KLM-Con steil ation met A. Viruly als gezagvoerder van Schiphol ver trokken naar Batavia. Het is de bedoeling, dat dit vliegtuig een nieuwe route zoekt naar Batavia, nu er-met enkele Aziatische landen moeilijkheden zijn gerezen over het landen van Nederlandse toestellen op hun .vliegvelden. De KLM kon óver de nieuwe route nog geen bijzonderheden meedelen, maar naar wij van an dere zijde vernamen schijnt het de bedoeling té zijn, dat.Viiuly via Khartoem én Mauritius haar In donesië zal vliegen. Kettinghandel opgerold De prijscontroledienst te Rotter dam bemerkte dat een banketbak ker zijn boterletters te duur ver kocht. Toen men naging, hoe hij aan de amandelen voor de spijs kwa.n. kwam men tot de ontdek king uat er een ware kettinghandel in deze producten bestond. De bak ker kocht ze van eer» vertegen woordiger tegen bijna het drievoud van de geoorloofde prijs, de ver tegenwoordiger kreeg ze van een andcro banketbakker en deze had ze weer belrukken van een Rotter damse firma. Ook deze laatste was nog niet de importeur van de aman delen. Dit bleek een grossier in groenten en fruit te zijn, die men echter niet meer thuis aantrof. Hij zat al in het huis van bewaring Ie Rotterdam wegens frauduleuze In- veer en verkoop van amandelen. Tegen al deze overtreders die de prijs van de boterletters onnodig opdreven is proces-verbaal opge maakt. De prijscontroledienst verbali seerde verder te Rotterdam een twintigtal bloemisten en te Rotter dam en *s-Gravenhage 26 slagers die allen de voorschriften hadden overtreden. Koningin Juliana als beschermvrouwe Het heeft Koningin Juliana be haagd de taak vao beschermvrou we van de eerste bond var. oud onderofficieren, reeds vele jaren vervuld dcor haar Koninklijke moeder, op zich te nemen. Incaar.de 1 Januari 1949 zal als cre-voorzitter van de bond optre den Ziine Excellentie generaar B. T> I H. Reyndcrs te 's-Gravenhage oud-opperbevelhebber van land en zeemacht, die daarmede de plaats zal innemen van do ontvallen ere voorzitter, wijlen generaal Muller Massis. Verschenen is Staatsblad I 519, waarin voorkomt de bekendma king van bet op 17 Maart 1948 te Brussel ondertekende verdrag tus- sen Nederland. België, Frankrijk. Luxemburg, Groot Brittannië en Noord Ierland. De Amerikaanse regering heeft Dins dag verklaard, dal in de Sowjet-Unie nog 443.165 vroegere Duitse soidater. worden vastgehouden. Weersverwachting, geldig tot Donder dagavond. Weinig wind met plaatselijk nevel of mist. Overigens droog weer. Iets kouder met hier en1' daar lichte vorst. 6 Januari: Zon op 8.48, onder 16.44: Maan op 12.00. onder 6 Januari. Hoog water te Rotterdam: te tjj 8.47 uur. 2e tij 21.28 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1