W HET ROTTERDAMSCH PAROL OrderStaakt het vuren' weer van kracht in Palestina Israëlisch optreden lokt scherp Brits commentaar uit Weer felle strijd in China Peiping wil vrede met zijn belegeraars Minister Drees voert besprekingen Geen verlaging in Marshall-hulp Australische boycot uitgebreid Indonesië heden in de Veiligheidsraad Amerika wacht op onze daden in Indonesië Binnen twee weken nog een verklaring van Truman „Slaapmiddel" bleek vergif te zijn Verscherpte controle der SU in Berlijn Bijzonderheden over Atlantisch Pact „volkomen verzonnen" Het Verdedigingspact binnen twee maanden een feit? Normen voor overbruggingssteun en sociale bijstand verbeterd Regeling gaat in op 17 Januari Scandinavische blok pleegt; geheim overleg Defemie en Atlantisch Pact besproken Minister Stikker bezocht Brussel Horloges vrij „Daily Telegraph" over rede van de Koningin Commentaar op de rede van koningin Weerbericht Vrijdag 7 Januari 1949 led- en Ada Lcraga Hoven 141, Schiedam TeL 69300 Abonruprljsi per weet 0.32 per kwartaal 4,10. Iosm nummers .0.09 Opgericht door de Stichting „Hot Parool- DE SCHIEDAMMER Negende jaargang, No. 5 Uitgave KV. De Nieuwe Per» Postgiro 393644 BankierrAmsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker Zowel Israël als Egypte heb ben zich bereid verklaard hedenmiddag het vuren te sta ken in de Negeb-woestijn. Zij hebben dr, Ralph Bunche, de waarnemend-bemiddelaar in het Palestijnse conflict hiervan op de hoogte gesteld. Direct na het ingaan van het bestand, zullen er rechtstreekse onderhandelingen tussen beide regeringen worden geopend over de uitvoering van de resoluties van de Veiligheidsraad voor een wapenstilstand. De onderhande lingen zuilen worden gevoerd onder supervisie van de UNO- commissle. Naar aanleiding van dit nieuws verklaarde dr. Bunche: „Ik ben zeer bemoedigd door deze ont wikkeling, en hoop oprecht, dat de beoogde besprekingen zullen leiden tot een blijvende vrede in dit gebied." Een woordvoerder van het Britse ministerie van buitenlandse zaken legde Donderdagavond een officiële verklaring af, blijkens welke de Britse regering betrouwbare infor maties heeft, dat de troepen van Israel zich nog steeds op een punt ten Zuiden van Bersjeeba acht 'diameter over de Egyptische grens ivinden. De Joodse troepen hebben lit bruggenhoofd versterkt met Jrikkeldraad en anti-tankka- ponnen. De spreker voegde hieraan toe: „De voor de. hand liggende gevolgtrekking is, dat -le Joden van plan zyn op Egyptisch grondgebied te blij - ven," Aan de betrekkelijke rust; welke. In de afgelopen veertien dagen 'iceft geheerst aan-de fronten in China Is een einde gekomen door' hernieuwde offensieven' van de communistische légers. Op vijftig kilometer tan Noor den van Nanking hebben, zij hun De diplomatieke medewerker van Reuter seint uit Londen, dat men aldaar, ondanks het uitblijven van officieel nieuws hieromtrent aan neemt, dat de Britten hun garni zoenen in en nabij Palestina ver sterken, en ook de zone van het Kanaal van Suez onder verscherpte bewaking hebben gesteld. Eveneens uit officiële Britse kringen komt een gedetailleerde analyse van de sterkte van het leger van Israel. De Britse regering schat de omvang van de Israëlische luchtmacht momenteel op ten min ste 114 vliegtuigen, tegen ongeveer 40 in Juni 1948, toen de Ver. Na ties de leverantie van wapens aan beide partijen in Palestina ver bood. In het huidige totaal zijn vol gens het rapport van het ministerie begrepen 40 jachttoestellen, afkom stig uit Tsjecho-Slowakïje. Ook ander oorlogsmateriaal was door dat land geleverd. Waarnemers te Londen zijn van mening, dat de systematische leve ranties van Oorlogsmateriaal door Tsjecho-Slowakije slechts kunnen zijn verricht met medeweten eb toestemming van de Sowjet-Unie, Gisteravond heeft minister Drees ten paleize zijn. eerste bespreking gehad met de Hoge Vertegenwoor diger van de Kroon en diens advi seurs. Vrijdagochtend heeft dr. Drees een vergadering bijgewoond van de voorlopige federale regering, waaraan, eveneens werd deelgeno men door jhr. Michaels van -Ver- duynen. Deze vergadering'werd ge houden in het gebouw van de voor lopige federale regering: hefc voor malige Volksraadsgebouw. Morgenavond zal dr. Drees aan zitten aan een diner met het Eata- viase corps consulair. Inmiddels Zijn uit Medan te Batavia aangeko men de Wali Negara van Oost-Su matra, dr. Mansoer, met de com missaris van de kroon, dr. M. Brou wer, voor het houden van politieke besprekingen. Deze soldaat van het Chinese na tionale leger zit op een zak aan de kant vatitóe weg zijn pijp ie roken, gedurende een kort oponthoud tij dens een mars riaar de Zuidelijke oever van de Yangtse-rlvler. Hij was een van de vele duizenden mi litairen, die werden uitgezonden om de laatste verdedigingslinie voor Nanking te betrekken. opmars hervat, ook ten Oosten van de stad zijn de gevechten weer op gelaaid. Tientsien, dat reeds drie weken door de communisten wordt bele gerd ligt onder hun kanonvuur. Verscheidene fabrieken werdén door mortiergranaten getroffen, v De gemeenteraad van- de stad Peiping, die eveneens door de communisten wordt belegerd heeft bij meerderheid van stem men besloten de belegeraars om vredesvoorwaarden te vra gen. In antwoord op pogingen, die in het werk zijn gesteld om Trygve Lie te bewegen het initiatief te ne men tot een bemiddeling in het Chinese geschil door de UNO, heeft hij geantwoord, dat hij betwijfelt o£ hij bevoegd is in de oorlog in China stappen te ondernemen. „In elk geval", zo voegde hij er aan toe, „geloof ik niet dat een actie mij— nerzijds onder de huidige omstan digheden. zou baten." Harrinian verwacht: De ambassadeur voor het plan- Marshall in Europa, Averell Harrl- man, heeft Donderdag te Parijs verklaard, dat hij geen aanwijzin gen zag voor een verlaging van. de. Marshallhulp door het nieuwe Amerikaanse congres. Over de bel de rapporten van de organisatie voor Europese economische samen werking, dat voor 1949-'50 en dat op lange termijn, zeide lïarrjman. dat deze „ons allen tegenover de harde werkelijkheid plaatsen." Mr. M. Moesa Soerfanata DJoemena. eerste gezantschaps-se- cretarie van het Nederlandse gezant schap te .Manilla, heeft de persoonlijke titel van gezantschapsraad gekregen. Ook acties in India Het Australische verbond van zeelieden heeft Donderdag onver wacht de boycot van alle Neder landse schepen weer ingevoerd en geweigerd sleepboten -ter beschik king te stellen van de Nederlandse vrachtboot „Nieuw Holland." Het schip moest zonder sleepboothulp uitvaren. Het is geladen met stuk goederen voor Java en Singapore. Havenarbeiders te Bombay (In dia) hebben geweigerd de Neder landse „Leopoldskerk" te lossen. Dit kon toen, hoewel langzamer, geschieden door stuwadoors, die niet behoren tot de verenigingen, die een opdracht tot boycot hebben uitgevaardigd. Men verwacht, dat de oproep tot boycot weldra meer algemeen zal worden opgevolgd. De Veiligheidsraad zou heden middag om drie uur plaatselijke tijd (31 uur Ned. tijd) opnieuw bijeenkomen ter behandeling van de kwéstie Indonesië. De Amerikaanse waarnemende mi nister van buitenl, zaken, Robert Lo- vett heeft Donderdag gezegd te hopen dat de Nederlandse regering, „de huidige gelegenheid zou aangrijpen om een concreet bewys te leveren van haar voornemens, het wettige streven van de Indonesiërs naar zelfbestuur te bevredigen." Lovett hoopte, dat de Nederlan ders „een Indonesische regering zouden samenstellen, waarin alle partijen zouden zijn vertegenwoor digd in overeenstemming met haar aanhang en volgens vrije democra tische methoden." Hij verklaarde dit in een brief aan de voorzitter van de CIO., (een der Amerikaanse vakbonden) die er bij de Amerikaanse regering op heeft -aangedrongen een spoedig einde van de vijandelijkheden in Indonesië te bewerkstelligen. Over de buitenlandse politiek John Hightower .(Associated Press) seint uit Washington: Presi dent Truman zal waarschijnlijk binnen ongeveer twee weken een uitvoerige verklaring afleggen over de buitenlandse politiek. Diplomatieke functionarissen heb ben te kennen gegeven, dat zij ver wachten dat deze verklaring op zijn laatst zal worden afgelegd in zijn inhuldigingsrede op 20 Januari en mogelijk reeds eerder in een speciale boodschap aan het Con gres. In zijn Woensdag gehouden rede heeft Truman c r -'♦-mlerdse aan gelegenheden f enkele woorden aangeroerd. Men ver wacht dat in de bovenbedoelde verklaring de politiek zal worden uiteengezet, die is uitgestippeld door de ministeries van buitenland se zaken en landsverdediging ais- mede die der economische samen werking. Twee radicaal nieuwe maatrege len verkeren nog in het stadium van voorbereiding, n.l. de deelne ming van- de Verenigde Staten aan een Noord-Atlantisch militair ver bond, waardoor een .verdedigings- barrière 2al worden opgeworpen tegen de communistische expansie tot de "Wést-Europese "landen voor hun .eigen bescherming kunnen zorgén en-in de tweede plaats een programma van militaire hulpver lening aan het buitenland dat aan de president de bevoegdheid zal verlenen, de "West-Europese landen wapens en verdere uitrusting te verschaffen om hun herbewapening te versnellen en hun een gevoel van grotere veiligheid te geven. Men verwacht dat president Tru man er bovendien ,op zal aandrin gen het Europese herstelprogram (ERP) nog drie jaar voort te zet ten, verdere hulp te verlenen aan Griekenland en Turkije en vooral een krachtige houding te blijven aannemen tegenover Rusland. President Truman tijdens de be langrijke rede, die hfj Woensdag tot het Amerikaanse Conores in Wash ington heeft gehouden. Links van hem de tijdelijke senaatspresident Kenneth Mc Kellar en achter hem de speaker van het Huts ran Afge vaardigden, Sam Rayburn. (Radiografisch overgebrachte foto) In hoger beroep werd Donderdag voor het hof te Leeuwarden behan deld de zaak tegen de 29-jarige apothekersassistent H. B. te Gronin gen, die volgens de ten laste, leg ging op 6. Februari van het vorige- jaar gepoogd heeft zijn vader van het leven te beroven door hem kof fie, vermengd' met vergif toe te dienen. De officier van justitie te Gronin gen, die in twijfel verkeerde om trent verdachtes bedoeling eiste zes maanden gevangenisstraf, maar het vor.nls luidde vijf jaar voor poging tot doodslag. Uit het verhoor van verdachte bleek, dat zijn vader en hij zelf van de koffie hadden gedronken, dat beiden.' onwel werden en naar het ziekenhuis moesten worden ver voerd. De procureur-generaal achtte tiet overtuigend-bewijs voor poging tot doodslag niet geleverd en vroeg voor dit deel der ten 'laste legging Sowjet-Russische troepen hebben Donderdagavond een ..ijzeren ring'* rondom hun sector van Berlijn ge trokken, zij namen de plaatsen van de onder Sovrjet-Russïsche contröle werkende Duitse politie over- Alle wegen, welke'naar de Wes telijke sectoren van Berlijn lelden, werden door - groepjes van drie Sowjet-Russische soldaten afgezet. Alle, in béide richting rijdende auto's, werden aangehouden. Ook burgers werden gevisiteerd. /Een grote hoeveelheid goederen, waaronder .schroot, steenkool eh aardappelen, is in beslag genomen. Ook op de Postdamer Platz, waar de Britse, Amerikaanse en Sowjet-Russische sectoren van Berlijn, tezahien. -komen' en welk plein berucht is als centrum van de zwarte handel, voerden Sowjet- Russische troepen controlemaatre gelen uit, welke hier echter meer op voetgangers dan op voertuigen waren gericht. Burgers, die in het bezit werden, gevonden van West- Duitse marken of die in Westelijke zones van Duitsland verschijnen de dagbladen bij zich hadden, moes ten in een vrachtauto plaats nemen waarna zij naar'het gebouw, waar in het Sowjet-Russische militaire bestuur van Berlijn zetelt, werden, vervoerd. Verdwijnt prijsstop VIS: Naar in betrokken kringen te vrijspraak. Voor het hoogst roeke- I IJmuiden verluidt zal op 1 Febru- loze toedienen van vergif vroeg hij f ari de prijsstop voor alle soorten zes maanden met aftrek. I vis vervallen. Naar aanleiding van deuit Brussel afkomstigè bijzonder heden over hetNoord-At lantisch Pact (men zie onze editie van gisteren) hééft het Belgische ministerie van buiten landse zaken thans een officieel communiqué uitgegeven'; waar in de berichten „volkomen ver zonnen" worden genoemd. Het communiqué zegt verder, dat de pogingen van de schrijver van het bericht om te raden wat het Een Nederlandse colonne trekt over óe Weslbrug van Soerakarta. Op het laatste moment kon nog worden voorkomen, dat deze brug werd op geblazen, waarvan de uitgegraven vliegtuigbom (links) een'duidelijk bewijs vormt. De minister van Sociale Zaken heeft met' ingang van 17 Januari 1949 eeu aantal wijzigingen aange bracht in de overbruggingsregeling eu in de sociale bljstandsregellng. Deze regelingen zijn bedoeld om te voorzien in het levensonderhoud van valide en bonafide werknemers tijdens een periode van gedwongen werkloosheid. De uitkeringen van de overbrug gingsregeling zjjn In beginsel geba seerd op een percentage van het voor het beroep van betrokkene, geldende loon. De sociale bijstands regeling daarentegen gaat 'van nor men uit, die o.a._afgestemd zijn op de behoefte en de samenstelling van het gezin. De overbruggingsregeling heeft een -beperkte uitkeringsduur van dertien weken, daarna „kan even tueel de sociale bijstandsregeling toepassing vinden. De voornaamste wijzigingen zijn: 1. In de overbruggingsregeling; a) tot nu toe gold de bepaling dat een werkloze, die dertien we ken uitkering had genoten, niet op nieuw voor een zodanige uitkering in aanmerking kon komen, voor hij tenminste dertien weken achtereen door arbeid in het vrge bedrijf in eigen onderhoud had kunnen voor zien. Thans luidt de bepaling dat deze dertien weken niet-aaneenge- sloten In een periode van 26 weken mogen vallen; b. het uitkeringspercentage voor thuisinwonenden 1 boven 30 jaar wordt verhoogd van 40% tot 60% van het geldende loon; c. de plaatselijke commissies voor sociale bijstand en het reeds be staande orgaan van overleg tussen het ministerie van Sociale Zaken en de Raad van Vakcentrales zullen voortaan tevens kunnen optreden als (plaatselijke, respectievelijk centrale) revisie-instantie. Aan deze Instanties kunnen in bepaalde gévallen klachten of bezwaren in zake de uitvoering van- de over- b raggings- en van de sociale be stands regeling door betrokkenen worden voorgelegd^ r De bestaande ambtelijke commis sies voor sociale bijstand(waarin het gemeentebestuur, de rjjks-con- sulent voor sociale bijstand en het Arbeidsbureau zjjn vertegenwoor digd) kunnen voorzover" zij als revisie-instantie optreden een vertegenwoordiger van elk dier by de Stichting van de Arbeid aange sloten vakorganisaties uitnodigen aan de besprekingen deel te-nemen Zowel de plaatselijke als de cen trale revisie-instantiehebben een adviserende taak. 2. In de sociale bijstandsregeling: a. De normen van deze regeling, die onlangs in verband met het weg vallen van. bepaalde subsidies op de levensmiddelen reeds mét 1,— wer den verhoogd, ondergaan opnieuw een verhoging van 2.voor een echtpaar en van ƒ1.10-voor kostgan-, gers en; alleenwonenden. De gezins- I. f1»nn— ip *7 AH „Qr (tD. De leiders van de regeringen van Noorwegen, Denemarken en Zwe den zjjn Donderdag voor belangrij ke besprekingen in Karlstad (Zwe den) bijeengekomen. Naar verluidt liepen de bespre kingen over het voorgestelde Noord Atlantische verdedigingspact en de gezamenlijke verdediging van Scandinavië. De bijeenkomst was) niet van te voren aangekondigd eh kwarrf voor de Scandinavische hoofdsteden als een volledige verrassing. De regeringsleiders die aan de besprekingen deelnemen zün; Voor Noorwegen: premier Einar Gerhardsen, de minister van bui tenlandse zaken Halvard A. Lange en de minister van defensie Jens Christian Hauge. Voor Denemarken: premier Hand Hedtoft. de minister van buiten landse zaken Gustav Rasmussen en de minister van defensie Rasmus Hansen. Voor Ztveden: premier Ta ge Er- lander, de minister van buitenland se zaken Osten Under, cn de mi nister van defensie Allan Vougt. toekomstige pact zou inhouden; op de meeste punten gefaald hebben. Niet ontkend werd evenwel, dat het pact de bepaling zou inhouden dat de Ver. Staten de onderteke naars automatisch te hulp zullen komen, indien zij het slachtoffer worden van een militaire aanval. Ondanks dit officiële demen ti, weet Reuter thans, zowel uit Brussel als Parijs te melden, dat Noorwegen, Denemarken, IJsland, Eire (Ierland) en Por tugal zijn gepolst over hun eventuele bereidheid aan dit pact deel te nemen. Hij voegde aan deze nieuwe me dedelingen toe, dat het Atlantisch verdedigingspact binnen de vol gende twee maanden een feit' zou kunnen worden. Indien het pact beperkt zou blijven- tot de zeven oorspronkelijke landen de vijf landen van de West-Europese Unie, de VS en Canada zou hét eerder kunnen worden onderte kend., Het polsen langs diplomatie ke Weg van de vijf "andere landen zou waarschijnlijk de eerste tijd nog geen succes opleveren, aldus de woordvoerder. Hij verklaarde verder, dat aan het opstellen van het Atlantisch verdrag in Wash ington door de ambassadeurs van de. vijf landen van het. Pact van Brussel en Amerikaanse en Cana dese vertegenwoordigers thans de laatste hand gelegd werd. De lan den van de West-Europese Unie hadden zojuist nieuwe instructies aan hun* ambassadeurs doen toeko men betreffende de eindfase van het werk. Maandag 10 Januari van kwart voor acht tot acht uur zal over de zender Hilversum I ir. G. A. Over- dijkink, hoofd van de afdeling landschapsverzorging van het Staatsbosbeheer een toespraak hou den onder de titel „Landschaps- verzorging in Nederland." Advertentie l. 44. Indonesië en Westelijke Unie aan de orde De Nederlandse minister van bui tenlandse zaken, mr. D. U. Stikk-r heeft Donderdag een kort bezoek gebracht aan de Belgische premier, tevens minister van buitenlandse Zaken, Paul Henri Spaak. Volgens het socialistische blad „Le Peuple" zou minister Stikker z:jn Belgische'collega op de hoogte heb ben gebracht van-de toestand-in In donesië- en "van ue 'ontwikkeling welke met betrekking tot deze aan gelegenheid in .de tóekomst te ver wachten is. .De beide ministers zou den eveneens hun gemeenschappe lijke houding met betrekking tot het Atlantisch' Pact hebben bepaald. Bovendien zou'Van gedachten ge wisseld' zijn 'over het Duitse pro bleem en. in hét bijzonder over de vragen die rijzen met-bétrekking tot de vestiging te-Londen van een internationaal bureau voor de Ruhr. ledenbijslag, die thans 2.40 per ge- voord. Horloges kunnen voortaan zonder aankoopvergunlng worden 'gekocht. Het vrygeven van de'horloges bete kent echter niet dat de handel over een ruime voorraad beschikt: inte gendeel. De uit Zwitserland, geïmporteerde partijen zjjn op het.ogenblik zó goéd als uitgeput. ...V.Qor het. .ereste,.half jaar. van 1949 zal wegens deviezen- schaarste slechts 2/3. van het oor spronkelijk overeengekomen contin gent horloges kunnen,, worden inge- zinplid bedraagt wordt, van het vier de gezinslid af op 3.gebracht; b. teneinde aan de moeilijkheden in de gezijmen met geringe,inkom sten-tegemoet te>komen zal;voortaan' een bedrag van 10.-— per week per verdienend gezinslid buiten, beschou wing worden gelaten. Tot afschaffing van de aankoop- vergunning is overgegaan, omdat men van oordeel -is dat de -personen, die uit dé aard van run beroep in de eerste plaats' voor eén horloges in aanmerking kvrtimen,zich,- dit heb ben kunnen aanschaffen '.-(op ver- guning). yf -Y. .f Alle afdelingen zijn vol van n'iei ge adverteerde speciale koopjes. Wij hebben niet gauw kwestie, maar nu is het toch gebeurd. Hel monster var» deze tas stond op de toonbank en Iemand wilde persé deze tas hebben. Hoe wij ook praatten en adviseerden te wachten lot de opruiming, niets hielp. Zij moest en zou dietas direct hebben en de oude prijs 29.75 was hij haar dubbel waard. Maar wij waren ons monster kwijt (deze tekening Is op ons geheugen gemaakt, in werkelijkheid is hij veel mooier). 936 van deze lederen bood schappentassen met gegaran deerde treksfuiting en voor- zak mét gevoer de klep; koopt U nu voor MATHENISSERLAAN fOUKZICHT) Na de radiorede van Koningin Juliana, aldus de Daily Telegraph in het hoofdartikel van heden, moet het zeker voor. een ieder, behalve de slechtgezinde of de met opzet dove, moeilijk zijn om de Neder landse politiek in Indonesië te Ja- ten doorgaan voor een poging om Westers imperialisme met geweld opnieuw op te leggen aan een on willig Oosters volk. Het blad vervolgt: „Zoals Hare Majesteit duidelijk maakte gaf zij een bevestiging van de meer dan zes jaar geleden in een gelijke radiorede door Koningin WüheJmi- na afgelegde belofte van een vrij willige doch duurzame vereniging van Indonesië met Nederland op voorwaarden van gelijkheid. Het is niet de fout geweest van de succes sieve Nederlandse regeringen of van het Nedcrlanisc volk dat de Japanse bezetting, gevolgd door anarchie waaraan herhaaldelijk, door buitenlandse inmenging steun is verleend deze ontwikkeling langzaam heeft doer. gaan. Refererend aan het verlangen var. de Koningin naar de instelling van een verantwoordelijke plaat-, selijke Indonesische regering bin nen enkele weken, via welk ovcr- gangsbestuur men hoopt souvereme Verenigde .Staten van Indonesië tot stand te brengen, op basis "van; verkiezingen, welke de gewenste Unie met Nederland kan vormen, zegt de Daily Telegraph: „ilad de Neaerianose regering niet, onder invloed, gelijkend op pressie van de UNO en van de ge matigde opinie in eigen land, vele maanden lang voorbeeldig geduld geoefend, dan zouden deze wensen' en hoop, misschien'veel eerder dan thans moeelijk is, vervuld zijn ge worden. Wannéér de huidige poli tiek van herstel van de orde, ge paard aan de federale hervormin-" gen, belemmerd zou worden door voortdurende inmenging van bui ten-af, dan zóu het totstandbren- ger. van gunstige omstandigheden voor een Oosterse Unie van Indo nesië en Nederland worden ver traagd. Nu heden de Veiligheidsraad bij een komt mogen de betrokken re geringen zich wel afvragen, niet o£ zij een wettig, recht tot interventie hebben en dit wordt betwist doch wat haar doel is. Is het, de vorming van vrije Oosterse staten aan te moedigen, die in staat zijn de wereld wederom te voorzien van - onschatbare' voorraden voedsel, rubber en olie? Of is het, integen deel, om de Nederlanders te straf- fen voor hét ingevoerd hebben van beschaving en democratische idee- en in een groot achterlijk gOïed en deze weldaden te vervangen door een terugglijden paar primi tieve anarchie, waarin het bandi-. tisme zal tieren onder de naam. van nationalisme en mimoenen ter plaatse zullen verhongeren, ter wijl de rest van de wereld té kort hoeft?" Betreffende het bezoek aan Ba tavia van de Nederlandse minister president voor overleg met dr. Beel, zegt de Daily Telegraph: „Wanneer een regeling met Soe- karno en Hatta, de republikeinse „president" en „mmisier-presi- dent" bereikt kan worden zullen dr Drees en dr, Beel wel geneigd zijn die gelegenheid te baat te ne- men". „Wanneer het mogelijk is de me dewerking van de republikeinen te verkrijgen bij het vestigen van een' Oosterse Unie zullen de Nederland se vertegenwoordigers des te har telijker gelukwensen verdienen. Wanneer bet nodig ds zonder hen voort te gaan zal de Indonesische federatie onder niet minder goede wensen beginnen.'. Nederlandse zegslieden te Bata via. die verband leggen tussen dé rede van koningin Juliana en de komst van dr. Drees, zien in de wens der koningin tot een spoedige vor ming der.federale regering een aan wijzing voor de belangrijkste oog merken var. de reis van dr; Drees. Van republikeinse zijde, voorzo ver te Batavia bereikbaar, werd de mogelijkheid van medewerking der republikeinse leiders aan de vor ming van een federale regering in de huidige omstandigheden verworpen. Men was aan republikeinse kant de mening toegedaan dat de republi keinse leiders, vrij of niet vrij, do resultaten nullen afwachten van de conferentie te New Dehli dat er in de tussentijd een gueriilastrijd zal worden geleverd. Dr. Soebandrio, republikeins vertegenwoordiger te Londen, zeide. dat de rede van koningin Juliana „weinig toevoegde aan de beloften, die reeds door koningin Wilhelmina waren gegeven," Soebandrio verzekerde, dat naar zijn mening Nederlandse poli tiek in Indonesië geleid .wordt door. prof. Romme. en zeide: „Het zou van meer betekenis zijn, wanneer de verklaring van de koningin her haald zou kunnen worden door prof. Romme." „Het is aan hem te wij ten v dat vorige overeenkomsten niet uitge voerd zijn". IETS MEER WIND Weersverwachting, gel dig tot Zaterdagavond. Meest zwaar bewolkt 1 met later in het Noord- fel Westen van het land.ï plaatselijk enige lichte' regen. Aan de kust"' krachtige, overigens meest matige Zuid-Wes- telijke wind. Weinig - verandering in tempe- ratour,. 8 Januari; Zon op 8.46, onder 16.47;.' Maan up 12.21. onder 1.42. 6 Januari. Hoog w^ter te "Rotterdam;, le tij 10.13 uur, 2e tij 23.05 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1