Israëliërs schoten vijf Britse vliegtuigen neer wc"'" HET ROTTERDAMSCH PAROOL Dit jaar komen 40.000 woningen In Indonesië binnenkort ordelijke toestanden Boodschap aan alle volken Begrips verwarring Ernstige diplomatieke spanning; Britten bezetten Akaba Vredespogingen van China's kabinet direct overleg ISRAEL-EGYPTE Nog geen beslissing over huurverhoging Viruly in Batavia aangekomen Nieuw Scandinavisch overleg op komst „Wij werden goed behandeld" Bezorgdheid in de Britse dominions Federaal overleg in Batavia Weldra hervatting der productie Radio kostte in '47 ruim 11 millioen Tegen „Hilfswillige" levenslang geëist Ziekenfondspremie voor vrijwillig verzekerden wordt verhoogd Weerbericht Maandag 10 Januari 1949 Red. en Adm. Lange Haven 14!, Schiedam Tel. 69300 Abonn.prlJsi per week f 0.32 per kwartaal 4.10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool** DE SCHIEDAMMER Negende jaargang, No. 7 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 393644 Backier; Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur» B. de. Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker In hett Midden-Oosten is de afgelopen dagen grote diploma tieke spanning ontstaan doordat Israëlische vliegtuigen in de buurt van de Palestijns-Egyptische grens vijf Britse jachtvlieg tuigen hebben neergeschoten. Engeland heeft Israël een scherpe protestnota gestuurd en er rijn Britse troepen naar Transjor- danië gezonden. De vliegtuigen van de RAF die in Egypte ge- stationneerd zijn hebben instructie gekregen, vliegtuigen van Israël voortaan als „vijandelijk" te beschouwen. Het vertrek uit Haifa van acht Britse employe's van een olie raffinaderij gaf Zondag aanleiding tot geruchten dat alle Britse onderdanen zou zijn aangeraden, Israël te verlaten. De HAF-jagers. vier Spitfires en een Tempest, hadden opdracht, in verkenningsvluchten de omvang en diepte van de Joodse inval op Egvn- tisch grondgebied vast te stellen. Het staat, nog niet vast of zij bij deze verken mngs vluch ten aan de Pales- tunse kant van de Egyptisch-Pales- tunse grens zijn geraakt. Volgens een communiqué van het Britse mi nisterie van luchtvaart hadden de pi loten strikte orders, Palestina niet bmnen is vliegen, maar Israëlische woordvoerders zeggen, dat het lucht gevecht boven Palestijns gebied heeft plaats gehad. Ir. het Britse communiqué wordt gezegd, dat de RAF-vliegtuigen thans opdracht heb ben gekregen ieder Joods vliegtuig nat boven Egyptisch gebied vliegt, als vijandelijk ie beschouwen, Protest geweigerd Een scherpe Britse protestnota is te Lake Success door de waarnemen de Britse vertegenwoordiger aldaar aan de Israëlische afgevaardigde al daar overhandigd. (Engeland heeft Israël niet als staat erkend en heeft dus geen diplomatieke vertegen woordiging te Tel Aviv). De verte genwoordiger van Israël te Lake Success had het protest aanvankelijk „beleefdheidshalve" aangenomen, maar heeft het later teruggestuurd omdat het op grond van zijn termi nologie onaanvaardbaar was. Het sprak namelijk van „de Joodse dele gatie te Lake Success" en „de Joodse autoriteiten te Te! Aviv". De Britse consul-generaal te Haifa heeft een afschrift van de protestno ta overhandigd aan een vertegen woordiger van het Israëlische minis terie van buitenlandse zaken. Ook dit protest is door Israël niet aan vaard en teruggegeven. Het gebeurde hééft intussen een verhevigde activiteit van de Britse vloot in de Middellandse Zee ten ge volge gehad. Het vliegdekschip „Triumph" dat een bezoek aan Tu nesië -zou brengeji, .Is uit-Tripoli te ruggeroepen,'dé kruiser „Phoebe", die op weg was naar Venetië, is eveneens teruggeroepen en twee fre gatten zijn van Malta naar Cyprus gevaren nadat de verloven van de In gewoonlijk betrouwbare krin gen te Nanking wordt gemeld, dat de Chinese regering de ambassa deurs der vier grote mogendheden heeft verzocht te helpen bij het ver krijgen van een regeling met de door de communisten geleide strijd krachten. De Chinese minister van buiten landse zaken, dr. Woe Teh Tsjen, heeft een onderhoud gehad met de Britse, Franse en Amerikaanse am- hassadeurs om hun aandacht te ves tigen op het door Tsjang Kai Sjek op Nieuwjaar gedane vredesaanbod. De Sowjet-gezant te Nanking was niet bij het onderhoud aanwezig wegens ziekte, maar hij is door een van zijn diplomatieke collega's in kennis ge steld van hetgeen besproken was. Volgens onbevestigde berichten maakt Tsjarig Kai Sjek zich gereed de hoofdstad te verlaten. Het door communistische troepen belegerde Tientsin heeft Zaterdag een officiële delegatie, die de witte vlag met zich voerde, uitgezonden, teneinde tot een'wapenstilstand met de belegeraars te komen en openlijke vredesbesprekingen met de bevel hebbers der 'communistische legers te openen. De uit vier leden bestaande dele gatie is naar het ongeveer 25 km. ten Zuid-Oosten van Tientsin gelegen Yangi Loetsjing vertrokken, tenein de een onderhoud met de communis tische bevelhebbers tot stand te brengen. manschappen die aan de wal waren, plotseling waren ingetrokken. Op Cyprus houden de Britse ma rine en de luchtmacht oefeningen. Zaterdagavond heeft het Britse ministerie van buitenlandse zaken bekend gemaakt, dat de Britse rege ring op verzoek van Transjordanlë troepen naar Akaba had gezonden, Akaba ligt bij de Palestijnse grens en is de enige zeehaven die Transjorda- nlë heeft- Het zenden van deze troe pen vloeit voort uit een bepaling in hét verleden jaar hernieuwde ver drag van wederzijdse militaire bij stand tussen Engeland en Transjor- danië. Dit Britse optreden wordt op zijn beurt door Israëlische regeringskrin gen als êen „definitief vijandige han delwijze" beschouwd. De regering van Israël zou overwegen, deze kwestie bij de Veiligheidsraad aan hangig te maken omdat de Britse handelwijze „een slag toebrengt aan de vooruitzichten voor een vreedza me regeling tussen Israël en zijn Arabische buren". Een regerings woordvoerder te Londen heeft ge zegd dat de Britse troepen naar Aka ba waren gezonden om de territoria- Ie onschendbaarheid van Transjorda- nië te beschermen en niet om in Pa lestina tussenbeide te komen. Buitenlandse diplomaten te Tel Aviv beschouwen de Brits—Israëli sche crisis als meer dan een „onder linge ruzie". De Amerikaanse gezant wordt voortdurend op de hoogte ge houden van alle ontwikkelingen en de Sowjetgezant Pavel Yersjof heeft aan Mosje Sjertok, Israels minister van buitenlandse zaken, de steun van de Sowjet-Unie aangeboden. De besprekingen tussen Israëlische en Egyptische afgevaardigden over een wapenstilstand, welke het huidi ge bestand in Zuid-Palestina zou vervangen, zullen Woensdag op het eiland Rhodos beginnen. De waarnemende bemiddelaar van de V.N., dr. R.a Iph Bunche, heeft Joden en Egyptenaren ge vraagd delegaties naar het eiland, dat het hoofdkwartier 'van wijlen graaf Bernadotte was. te zenden. Dr. Bunche zal met zijn persoonlijke vertegenwoordiger in Palestina, Henri Vigier, bij de besprekingen aanwezig zijn. Hoewel Zaterdag te Tel Aviv of ficieel bekendgemaakt' werd dat de strijd in de Negeb gestaakt was, werd later weer gezegd dat Egypti sche artillerie nu én dan -actief was.' Dé Egyptenaren maken melding-van" Joodse activiteit tussen 'Rafah en El Arisj, in Egypte, terwijl volgens AF P Britse vliegtuigen in ïctiè zouden zijn geureest tegen Joodse troepen concentraties. Spaak's mening „Concessies nodig voor herstel van Europa" De Belgische premier Spaak heeft Zaterdagavond verklaard dat hij een politiek zou'steunen, waarr bij van elk dér 19 landen, welke thans Amerikaanse hulp voor hun economisch herstel .ontvangen, geëist wordt, dat zij concessies zui len doen ten bate van het herstel van Europa. Spaak zei, na een uur met de reizende ambassadeur van het Marshall-plan, Averell Harriman, te hebben gesproken: „Ik ben een sterk voorstander van het beginsel om een programma voor het her stel van Europa op te stellen, waar bij van elk land op zichzelf een zeker aantal concessies en waar schijnlijk veranderingen in zijn economische politiek, worden ge vergd". Een hoge functionaris van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken, Roger Makin, heeft even eens een onderhoud met de Belgi sche premier gehad. Hedenmiddag te vijf uur Ba- tavia-tijdt is de Constellation Batavia met gezagvoerder Viruly en 3000 kilo post aan boord op het vliegveld Kema- joran geland. In Kopenhagen zal op 22 Januari een nieuwe conferentie worden ge houden tussen de politieke leiders van de drie Scandinavische landen-, zo verneemt Reuter. Deze vergade ring sluit aan op de bijeenkomst die de afgelopen week te Karlstad (Zweden) werd gehouden. De Deense premie- He dtof ten zijn collega's die de besprekingen met de Noorse en Zweedse politici hebben gevoerd, bracht Zaterdag verslag, uit aan zijn kabinet en aan koning Frederik. De Deense bladen putten zich nog steeds uit in. gissin gen omtrent de inhoud van de te Karlstad gehouden besprekingen. Minister In 't Veld heeft in. de memorie van antwoord van het voorlopig verslag van de -Tweede Kamer onder meer het bouwplan voor 1949 bekend -gemaakt. Dit bouwplan sluit met een bedrag vati 1300 millioen. Daarbij zijn nog bui ten beschouwing gelaten de werken, waarvoor geen of weinig materialen, nodig zijn. Van deze 1300 millioen zullen 400 millioen voor de woningbouw worden gebruikt. Een grote post vor men ook de weg- en waterbouwkun dige werken, 295 millioen en de bedrijfsgebouwen voor nijverheid, handel en verkeer 240 millioen. In de memorie van antwoord wordt er op gewezen, dat de groot ste moeilijkbeden voor de uitvoering van de onderhanden zijnde xverk- zaamheden van het bouwplan 1949 liggen bij de materiaalvoorziening. Deze is door het tekort aan deviezen ten behoeve van de bouwnijverheid onvoldoende en daardoor wordt de arbeidsproductiviteit op het werk •nadelig, beïnvloed. De voornaamste bouwmaterialen waaraan in dit ver band moet worden gedacht zijn: hout, cement, walsproducten, metsel steen en dakpannen. In het nationaal budget 1949 wordt het totaal beschikbare bedrag aan deviezen geschat op 5.41 milliard. Om het bouwprogramma te kunnen uitvoeren is een bedrag van 330 miUioen (6%)" aan deviezen nodig. Het is van groot belang, dat meer deviezen voor import van bouwma terialen beschikbaar komen.. De mo gelijkheid daartoe houdt natuurlijk verband met de vraag .of wij er in de komende jaren in zxülen slagen door. krachtige bevordering van de industrialisatie te komen tot een slui tende betalingsbalans. Er zijn in 1948 meer dan 30.000 wo ningen gereed gekomen. Voor 1949 wordt geschat dat het aantal ge reedkomende woningen zal liggen tussen 35.000 en 40.000. In de latere jaren zal, wanneer tegenslagen, uit blijven, de woningproductie gelei delijk kunnen worden opgevoerd tot 60.000. Ten aanzien yan de huurpolitiek merkt de minister op, dat op dit ogenblik nog niet te" voorspellen is, of de omstandigheden een huurver hoging zullen toelaten. De regering is stellig van plan. dit vraagstuk in de loop van het komende jaar tot een oplossing te brengen, al is de huurpolitiek niet los te zien van de gehele loon- en prijspolitiek. Wan neer er een huurverhoging komt, zal deze misschien slechts gedeelte lijk ten goede kunnen komen aan de huiseigenaren, als tegemoetkoming voor de gestegen exploitatielasten. Siam neemt niet deel aan Aziatische conferentie Siam. heeft India laten weten, dat het niet kan deelnemen aan de Aziatische conferentie over Indone sië. Als reden gaf Siam op, dat het plechtig had beloofd, de Veilig heidsraad in deze kwestie te steu nen. De begindatum van de conferen tie is thans definitief op 20 Januari vastgesteld. De -republikeinse leiders Soe- karno, Salim en Sjahrir hebben elk een brief gericht aan de commandant van het detachement, dat met hun bewaking was belast. Zij spreken daarin lof uit voor de wijze, waarop zij wérden behan deld. Gezamenlijk ondertekenden zij op 31 December te Brastagi de volgen de verklaring:- „Ondergetek nden verklaren gaarne, dat gedurende hun verblijf te Brastagi van 22-31 December 1948 zij slechts lof en dank hebben voor de behuizing, ligging, voeding 'en verzorging in het algemeen, ter wijl de bewaking hén steeds met alle voorkomendheid-heeft behan deld." Aan de brief van Soèkarno ont lenen wij de volgende-zinsneden: „Ik haat de Nederlanders niet. Ik ,haat alleen de koloniale 'verhou ding, het imperialisme. Waarom zou ik het Nederlandse volk haten? Ik droom van éen wereld-broeder schap van vrije volkeren., een vrij Nederland „en.'een vrij Indonesië, echte vriendschap kan de twee verbinden.Het kolonialisme moet De Britse Hoge Commissarissen voor. Australië, Nieuw Zeeland, India, Pakistan en' Ceylon hebben Zaterdag een bezoek gebracht aan minister Be vin /om hem te waarschuwen, dat de Britse poli tiek van niet-inmenging in de Ne derlands-Republikeinse strijd de communisten in de kaart kan spe len. Regeringswoordvoerders te Lon den zeiden, dat de commissarissen, zich bezorgd maakten over het ef fect, dat het falen van Groot-Brit- tannïë met betrekking tot een ver oordeling van d. Nederlanders zal hebben op de prikkelbare bevol- ning in het Verre Oosten. In het bij zonder is India, een van de nieuw ste en meest pro-repüblikeinse do minions, geïrriteerd over de poli tiek van Be vin, werd van gezag hebbende zijde Vernomen. Alle Hoge Commissarissen zouden van oordeel zijn, dat het. Britse prestige in het Verre Oosten zal lijden en dat de-campagne om het commu nisme op Malakka de kop in te drukken bemoeilijkt zal:worden. Vertegenwoordigers van de Fe derale staten in 'Indonesië- zullen hedenavond informeel in Batavia bijeenkomen. Men verwacht dat zij tijdens deze bijeenkomst hun standpunten inzake de Nederland se verhouding tot de Republiek duidelijk zullen maken. De vroe gere republikeinse gebieden in Ja va en Sumatra zullen op de bij eenkomst van vandaag niet ver tegenwoordigd zijn. Op deze bij eenkomst van federaal overleg (B.S.O.), zullen aanwezig zijn de leiderü van de Indonesische ne gara's (deelstaten). Tijdelijk voor zitter is Hamed II, sultan van Pon- tianak op West Borneo. De vertegenwoordiger van de fe derale staten hebben .tijdens het weekend overleg gepleegd met Dr. W. Drees, doch het staat nog niet vast of deze de bijeenkomst van de gezamenlijke leiders zal bijwo nen. Op de bijeenkomst worden o.m. verwacht, premier Djoemhana ven de staat Pasoen dan op West Java, en An ak Agoeng A g oe n g, de ex-minister-presi dent van Oost-Indonesië. De overige staten van Zuid- Sumatra, Oost-Ja va, Madoera en Borneo zullen vertegenwoordigd zijn-door hun presidenten, minis ters-presidenten of plaatselijke vertegenwoordigers jn Batavia. Griep in Frankrijk De Franse griep-speeialist pro fessor 'M o r e a u heeft volgens het Parijse blad „Combafc" verklaard, dat de griep-epidemie gekentekend wordt door dezelfde beginsympto- men als de Spaanse griep van de jaren 1918—1919. Het Franse departement van- ge zondheid heeft studenten in da pharmacle verzocht zich gereed te houden om bij te grote drukte in de apotheken te helpen. „Zeehond" met averij in Engelse haven Het 249 ton metende Nederland se motorschip „Zeehond" (volgens iA re£ister van de fa. Ncoifc- gedacht te Groningen) is na een aanvaring met een onbekend schip, toen het m de baai van Bridlington (Yorkshire)- beschutting zocht te gen de zware zeeën, mét-averij aan bakboordzijde de haven van Brid lington binnengelopen. Op 3 Januari arriveerde de vice-president van de Nederlandse -minister raad, ntr. J. R. ff. van Schaik, per KLM Constellation „Roermond'' op Curacao. Leden van de NVP brachten hem en ir. Peters, de gouverneur van Curacao, een ovatie in het stationsgebouw. Minister Stikker verwacht De navolgers van de eerste wereldburger, Garry Da wis, in Berlijn hebben onder grote belangstelling hu» stadgenoten een demonstratieve op tocht over de Kurfiirstendamm gehouden. De wereldburgers met nun spandoeken bij hun eerste openbaar optrede» in de voormalige Duitse hoofdstad.Op de achtergrond de Gedachtentskerk. SCARRY DAVIS, we- te leven in vrijheid en breken. Het 9edre- Cr reliburoer no. 1 'rechtvaardigheid, in ven worden ttoor een heeft een boodschap een werelddemocratie, grootse gedachte en aan alle volken van de die nog dient tot stand 2Vn wapenen zullen wereld gericht, waarin te komen. Elke wereld hij het voornemen wit- burger gaat de verbin-, spreekt, om allen, die tenis aan deel te ne- zich achter zyh streven stellen nauwer met el- door kaar te binden. „Mijn - positie buiten elk na- GARRY DAVlO tionaiisme", zegt Davis „zal ?ny ln.de gelegen- men aan een verkie- tvHu* trnro heid stellen- een aan- zing, die de vertegen- wervingsbureau te woordigers van het 1 openen: het internatio- volk in een constitue- 1 Luien nale register der we- rende wereldvergüde- reldburgersIeder, die ring zal aanwijzen." zich opgeeft, zal een Davis wil, W hij m een we- identiteitskaart als we- -noemt, ee» leper vor- rfnnrien jioon kiezen boven aooa en mnnr hongersnood- in 'n sou- zal' vèreine staat. Minister Stikker heeft in een interview met Ass. Press de ver wachting uitgesproken, dat er bin nenkort ordelijke toestanden in ge heel' Indonesië zullen heersen, dat export en productie-spoedig zouden worden hervat in de gebieden waar de militaire operaties hebben plaats gehad, en dat het levenspeil gestadig zal stijgen. Verder zei de minister te ver wachten. dat de Amerikaanse en Ne derlandse standpunten inzake Indo nesië elkaar zouden naderen en voorts dat de Westelijke mogendhe den in Zuidoosi-Azië eerlang zouden samenwerken. Op een vraag omtrent de aan vaardbaarheid van de republikeinse leiders voor de Nederlandse rege ring, antwoordde mr. Stikker: „Het is niet aan de Nederlandse regering om te beslissen wie de constructieve leiders van het Indonesische volk zullen z(jn in de V.S. van Indonesië. Wij hopen dat het Indonesische volk die mannen zal kiezen die in staat zullen zijn. de handhaving van de orde en de democratische vrijheid, te verzekeren. vraagt ro'ij óm namen. Daarover beslissen de kiezers in In donesië. niet wij." Op de vraag o£ de instelling van de interimregeririg zou worden opge schort totdat het republikeinse ge bied erin kon worden opgenomen, gaf de minister ten antwoord: „Alle delen van Indonesië zullen zo spoedig mogelijk in de totale politieke struc tuur van de V.S. van Indonesië on der de interim-regering moeten wor den opgenomen." - Minister Stikker sprak de hoop uit dal de schorsing van de Marshall hulp voor Indonesië spoedig tot het verleden zal gaan behoren, Een Reuterbericht uit Batavia maakt melding van pogingen die volgens republikeinse kringen aldaar door de Nederlanders zouden, wor den gedaan om onofficiële besprekin gen met republikeinse leiders te ope nen. Er zou in de republikeinse zienswijze een kleine verandering van zienswijze zijn op te merken als gevolg .van een aanvaarden van de bestaande situatie. De stemming valt echter moeilijk te peilen doordat vier van de belangrijkste leden der repu blikeinse regering op Banka moeten verblijven, vier anderen zich niet buiten Djogja mogen begeven, een zich in het buitenland bevindt en zes anderen zich verborgen houden. Dè republikeinse leiders te Batavia, dr. Soepomo, dr. Darmasetja-wan en prof. Soejono, hebben geen contact met de leiders op Banka of in Djog ja. Er zijn nog geen aanwijzingen om trent de Nederlandse plannen met de republikeinse leiders. De Neder landse autoriteiten schijnen er, vol gens Reuter, tegen gekant te zijn, hun thans onbeperkte bewegings vrijheid toe te staan. De minister van Onderwijs, K. en W. heeft de Tweede Kamer een voorlopige opgave doen toekomen van de uitgaven voor de radio-omroep over 1947. Hij tekent hierbij aan, dat gedurende het tijdvak 1 Januari1 Maart 1947 'de omroep werd beheerd door de stichting ■Radio-NedscUmd in de Overgangstijd en sedert 1 Maart 1947 door de Nederlandse Radio Unie ert Radio Nederland Wereld omroep. Oe uitgaven van deze laatste twee stichtingen van de omroeporgani saties. voor zover het betreft haar omroeptaak, hebben dus betrekking op een tijdvak van 10 maanden. Dienst regeringscommissaris Iinclusief rubriek „Het rijk over zee") 98.663.86 Nederlandse Radio Unie: totale lasten ge wone dienst 4.076.688.22 totale baten ge wone dienst S9.241.52 Tegen de 37-jarlge Amsterdammer C. Vriens is Zaterdagmorgen voor het Bijzonder Gerechtshof te Amster dam levenslang geëist.. Vriens, die in de bezettingstijd als Hilfswillige deel uit maakte van het SS-batallon Nord-West, moest na September 1Ü44 in' het grens gebied Utrecht-Gelderland voor orde en rust zorgen. Hij was tot zijn functie gekomen nadat hij .in 1943 door een inwoner van Amersfoort, H de Ruig. was mishandeld. Vriens had zich daarop met de SD en- de Sipo. in Utrecht in verbinding gesteld en was daarna van kwaad tot erger vervallen, Zijn contact met. de Hilfswillige da teerde uit September 1944,toeri hij een onderzoek-moest instellen naar de ont voering door de illegaliteit van de toen malige N.S.B.-burgemeerster van Leer- 5ura, Door V.'s toedoen ook kreeg het arbeidsbureau te Amersfoort een 'lijst met vijftien namen van mensen, die volgens item yoor de „arbeidsinzet" in aanmerking kwamen. Uitspraak 'op 22 Januari. geen tanks of bommen zijn, maar wel nauw keurig omschreven eisenverkiezingen en een wereldstad van volken en technici, die een wereldwet sullen opstellen. Aan het slot reldtmryer ontvangen, men datdé kringloop 'een kaart, die het sym- van de wedloop booi is uan, zijn wens de bewapening Loods uit Hoek v. Holland vermist De 37-jarige gehuwde loods J. Veeristra uit Hoek van Holland wordt rinds Zaterdagavond ver mist. Hij voer-die-dag om half "zes met de loodsboot „Rigèl" naar bui ten. Een collega heeft hem om 8 uur nog aan dek gezien maar toen de boot om half twaalf in de haven terugkeerde, was V/niet meer aan boord. Twee boten hebben Zater dagnacht tot vier uur op zee ge zocht zonder evenwel een spoor van V. te ontdekken. Prinses AVilhelimna steunt Joods sociaal wérk Prlnaes Wil^elmina heeft voor, de arbeid van de „CentraleFinancie- rings-actie voor- Joods-sociaal werk In Nederland (Cefina)" een gift be schikbaar gesteld. Deze stichting vormt e'eh overkapping van de be langrijkste nog actieve instellingen van sociale zorg der Joodse ge meenschap in ons land. Zij finan ciert. in hét bijzonder alle vereni- .gingen op het gebied van verzor ging van. Joodse kinderen en jeug dige pérsonen, die de bezetting overleefden. Velen van hen hebben géén ouders ot-vérdere.;familie." 5.0.12. 858. 763 711 664 ƒ4.017.446.70 uitgaven ka pi- taaldienst 1.075.151.58 A.V.R.O K.H.O V.A.R.A N.C.K.V. V.P.R.0 I.K.O.R35. R.V.U. 3 Nederlandss strijdkrachten 130. Wereldomroep: gewone dienst kapltaaldienst r;n.i.o .483.65 .439.70 .145.32 .497.21 .68-1.49 .456.03 .133.— .797.02 t 022.240.74 62.737.36 Totaal uitgaven 11.226.367.90 „Noodgedwongen en onder ernstig protest" hebben thans alle zieken fonds-organisaties in principe beslo ten de premie voor ieder betalend vrijwillig verzekerd lid per week met 13 cent te verhogen. Voor de meeste verzekerden betekent dit, dat zij in plaats van cent met in gang van 17 Januari, G3 cent per week zullen moeten betalen. De verhoging is noodzakelijk go- worden doordat de subsidie uit het vereveningsfonds aan de gezamenlij ke ziekenfondsen, die verleden jaar twaalf millioen bedroeg, voor 1949 teruggebvacht is tol zeven en een half millioen, terwijl zjj volgens de federatie van maatschappij-zieken fondsen tot 15 millioen had moeten worden verhoogd. Aan de fondsen wordt geadviseerd, de verhoging zo mogelijk op 17 Jan uari te doen ingaan, hoewel men aan neemt, dat verscheidene fondsen hieraan niet onmiddellijk zullen-kun nen voldoen. In een motie,, die Zaterdag op een vergadering te Utrecht werd aange nomen, noemt de federatie van ver enigde maatschappij-ziekenfondsen de verhoging voor velen niet meer sociaal verantwoord. Er wordt aan herinnerd, dat begin 1947 de gecal culeerde premie van 59 cent door de overheid als het,maximum toelaat bare bedrag werd beschouwd. De motie dringt aan op directe maatre gelen ten behoeve van hen die in het bijzonder door de nieuwe rege ling worden getroffen. IETS ZACHTER kïl'iy Weersverwachting, jT**<r geldiR lot Dinsdag Meest zwaar bewolkt met lijdelijk enige re- sen. Aanvankelijk ma- tlj;e, later vooral aan de kust krachtige wind lussen Zuid en West. Iels zachter. II Januari: Zon op 8.45. onder 16.52; Maan op 13.16. onder 5.33. 11 Jan.; Hoog water te Rotterdam: le tij 1.16 uur,„-2e tij 13.33 uur. HET kan niet vaak en niet na drukkelijk genoeg worden ge- ztgd: de Indonesische kwestie en. haar oplossing zijn niet een pro^ bleem. van Nederland alleen, het ls een vraagstuk van de grote in ternationale politiek en dus een zaak, die de hele wereld aangaat, Formeel juridisch moge het juist zijn, dat de Veiligheidsraad niet het recht heeft sich met deze ,,in- terne" aangelegenheid van de politionele actie te bemoeien, het moge uit een oogpunt van tak- tiek niet' alleen begrijpelijk, maar zelfs heel verstandig zijn, dat onze regering zich beroepen heelt op dit formeel-juridische be ginsel, maar daarmee zijn wij niet klaar. Want de praklijk is nu eenmaai zo, dat de Veiligheids raad het bij de ligging der verhoudingen in de wereld niet eens laten kan om zich met „ons" probleem te bemoeien. Nu moet men ondertussen niet verder gc-rn den noodzakelijk is en aan de1 uitspraken van de Vei ligheidsraad een moreel ka rakter verlenen, zoals uit een bepaalde hoek van de oppositie tegen de poliiionele actie gebeurt. Want dit getuigt, naar mijn me ning, van een weinig begrip voor de werkelijkheid als de afwijzing van de interventie van de Raad op formeel juridische gronden. De Veiligheidsraad is geen hoogste gerechtshof, vraat uitsluitend ap zakelijke gronden wordt geoor deeld, hij is ook niet de hoogste morele autoriteit in de statenwe- reld, hij is een politiek lichaam en zijn leden oordelen en brengen bun stem uit op grond van het mengsel van redelijke en irrationele overwegingen en ma teriële belangen, dat men nu een maal politiek noemt. Men moge het betreuren, dat politiek en mo raal geen synoniemen zijn, men moge hopen of zelfs vernachten, dat onze wereld eens zover zal komen, dat deze begrippen elkaar volkomen dekken, maar ophet minste, wat we mogen constate ren, is, dat het op dit ogenblik nog niet zover is. RAP ik met het bovenstaande een open deur in? Des te be ter, zou ik haast zeggen, want dan zijn wij met zijn allen op de goede weg om het probleem, dat ons zo hevig bezig houdt, in de juiste proporties te. bekijken. Intussen heb ik de laatste paar weken een op zichzelf merkwaardige, ja iet wat paradoxale verwarring me nen te bespeuren. Het wonderlijke verschijnsel doet zich n.i. voor, dat or bij degenen onder ons, die de politionele actie goed en de interventie van de politieke Veilig heidsraad afkeuren, bepaald een neiging bestaat om aan de onder scheiden landen, leden van dit lichaam, die de staf over ons heb ben gebroken, het morele recht hiertoe te ontzeggen. Zij houden staten als de Sowjetunïe, maar vooral ook Indta, Syrië (of zijn op volger: Egypfet) en China voor, dat zij te veel boter op het hoofd heb ben om in de zon der morele ver ontwaardiging te gaan staan. Daarentegen wachten degenen, die zich voortdurend op de mo; rele autoriteit van de Veiligheids raad beroepen er zich zorgvuldig vodt om zelfs maar aan te duiden, j dat er nog zo iets bestaat als, wie Uwer zonder zonden is, werpe de eerste steen. Dit is trouwens maar één van de paradoxen, welke zich bij dit geval voordoen. Ean andere is, dat het vooral de links-socialisten zijn, die zich als kampioenen van het nationalisme in de Republiek, ja in heel ZuJdoost-Azië opwerpen. De. tijd ligt nog niet zo heel ver achter ons, dat nationalisme door deze zelfde groep vereenzelvigd placht te worden met de zwartste reactie. Bij even doordenken zien. wij echter al gau-w in, dat deze paradox in ieder geval maar schijnbaar is: wat deze links- socialisten in dit nationalisme aantrekt, is hel revolutionnaire karakter ervan; het tamme Neder landse nationalisme, dat ongetwij feld mede een element is in de po litionele acüé, heeft omdat het meer conserverend dan dynamisch is, voor deze mensen geen. aan trekkingskracht, *^POT welke merkwaardige be- L gripsverwarring deze behoef te aan (revolutionnaire) dynamiek kan voeren is dezer dagên duide lijk gebleken uit een groot artikel van B. W, Schaper in Het Parool. Zijn afkeer van de politionele ac tie is za groot, zijn gêne over het ielt, dat Nederland, zoals hij het ziet, tegenover de wereld moreel in zijn hemd is komen te staan zo oprecht, dat deze van ouds repu blikeinse socialist uit de grond van zijn hart roept omde bevrijdende daad van onze Koningin overhel hoofd van de regering heen. Krasser kan het bijna niet! Dat Henriëtte Roland Holst vervol gens in een ingezonden stuk ..in hetzelfde blad getuigd heeft van haar warme bewondering voor. het artikel van Schaper en heeft voor gesteld om dit In honderdduizend exemplaren te verspreiden, is'een aanwijzing te meer, dat de poli tick voor onze grote dichteres al tijd een kwestie van het hart en niet van het hoofd Is geweest. Voor de heer Schaper en dege nen, die het met hem ééns zijn, moet de radiorede van onze Ko ningin een grote"teleurstelling zijn geweest. Wij verheugen er ons over, dat onze regering door de mond van onze vorstin, en daar om met extra prestige, de wereld nog eens duidelijk heeft gezegd, wat Nederland wil en be da" elt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1