,Werd een onjuist weerbericht Parmentier noodlottig? HET ROTTERDAMSCH PAROOL Bij liet aftreden van Marshall Britse ministers bespraken houding jegens Israël 11 Truman vraagt het Congres om 42 milliard dollar Suikeroorlog is ten einde Duits nationalisme steekt de kop weer op ONDERZOEK NAAR VLIEGRAMP BIJ PRESTWICK Drie-en-dertig landingslichten tekort onjuiste hoogtekaarten Scherpe en spannende verhoren Soekarno c.s. niet meer op Bangka? Guerilla-activiteit in Oost-Java Israëli's verlaten Egypte's gebied Kerkbrand Middelharnis schuld van kosteres? Zwendelaar lichtte duizenden op PvdA organiseert congressen Weerbericht Truman kan niet rondkomen Ongeveer de helft voor defensie OCH JA, zo gaat het V J Dinsdag 11 Januari 1949 led. en A dm. Lönge Hcrvon 141, Schiedam Tel 69300 Abonn.prlJ»« per week 0,32 per kwartaal 4.10, loss® nummer» 0,09 Opgericht door de Stichting „Het Parool"" DE SCHIEDAMMER Negende jaargang, No. 3 Uitgave N.V. De Nieuwe Per» Postgiro 398644 Bcmkleri Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur» B. de Vries Hoofdredacteur; Th. Ramaker ,,Wij hebben iets geraakter is brand uitgebrokenwij stijgen seinde KoeneDirkParmentier enkele minuten voordat de „Nijmegen", de KLM-Constdlation, bij Prestwick in schotland neerstortte. Even later vroeg hij nog aan het grond personeel van het vliegveld: „Weet U waar wij zijn?" Voordat er antwoord kwam klonk er een daverende explosie, een felle steek vlam verlichtte het Schotse heuvelland en... enkele seconden tater waren veertig mensen óf reeds dood óf zo zwaar verwond, oat zij later overleden. In de sombere zaal van het gerechtshof van Ayr, een stadje aan de Westkust van Schotland, zijn enkele honderden mensen dij een, die als getuige of als belangstellende het officiële onder zoek willen volgen, dat Engelse luchtvaartdeskundigen instellen naar de oorzaak van deze vreselijke ramp. de verkeerstoren te Prestwick, dat van twee landingsbanen 33 lan dingslichten ontbraken. Het grond personeel had die dag opdracht ge kregen de ergste gapingen aan te vullen met draagbare electrische lampen; deze waren echter niet aanwezig. En daar staat nog op de tafel van Thomas Mc-Donald, die het onderzoek leidt, een model van de hoogspanningslijnen, die de „Nij megen" noodlottig werden.-Van daag zullen de onderzoekers zich waarschijnlijk hiermee bezig hou den. Drie advocaten Tjjdens het onderzoek heerst er een sfeer van hevige spanning in de zaak Daar is eerst de bepruikte procureur Leslie, die aller aan dacht vraagt In.de rede, waarmee hij het onderzoek inleidt, spreekt hg woorden van oprechte bewondering voor het knappe vakmanschap van Koene Dirk Parmentier, die met zijn bemanning en de dertig nassa- Op de eerste dag zijn al enkele feiten aan het licht gekomen, die er op wijzen, dat er waarschijnlijk fouten zijn- gemaakt. Het is vooral de Engelsman John Edwards, sou-chef van de operationele af deling van de KLM, die scherp op deze fouten wijst. Edwards is een oud-oorlogsvlie ger. Hij kent zijn vak door en door, dat blijkt voortdurend. Met on verstoorbare kalmte staat hij de deskundigen van het Britse minis terie van luchtvaart te woord als die trachten een leemte te vinden in zijn betoog. Nu en dan wijst hü op een kaart iets aan met zijn lin kerhand, want zijn rechter is van leer, gevolg van de oorlogshande lingen. Minstens onvolledig Wat wil deze man bewijzen? „De weers-inlichtingen, die Prest wick aan Parmentier gaf, waren onjuist, op zijn minst onvolledig. Toen de „Nijmegen" van Schiphol opsteeg gaf het Schotse vlieg veld een windsnelheid op van 31 K.M. per uur, toen Parmentier bo ven de startbanen verscheen bleek de windsterkte op de grond veel groter, wel ongeveer 80 K.M. per uur. Bij zijn eerste landingspoging heeft Parmentier zich natuurlijk ingesteld op die vrij matige wind. Had hij van tevoren geweten dat er een storm raasde over het vlieg veld, dan had hij ongetwijfeld an dere maatregelen genomen, en had hit zijn machine hoogstwaarschijn lijk veilig aan de grond kunnen zetten. Nu dreef hij af, raakte uit de koers en raakte later de hoog spanningskabel, die zijn machine in brand zette!" Dit heldere betoog doet bij velen in de rechtszaal de vraag rijzen: „Wie is er verantwoordelijk voor, dat Parmentier deze verkeerde in lichting kreeg? Ofwas misschien op het moment dat de „Nijmegen" van Schiphol opsteeg, de wind- slerkte bij Prestwick inderdaad 31 K.M. en is later de wind aange wakkerd tot een storm? Waarom is dan Parmentier niet op de hoog te gesteld van deze verandering?" Nog meer vragen rijzen er in de hoofden van de vele luisteraars: ,.Hoe is het mogelijk, dat op de kaarten van Prestwick, die vrijwel alle piloten gebruikten, een heuvel van 135 meter hoog stond aange geven als een kleine oneffenheid in het landschap van slechts 13,5 meter?" Verantwoordelijk voor deze kaarten zijn de luchtvaart maatschappijen, dus in dit geval de KX.M. Maar de K.L.M. maakte haar kaarten naar het voorbeeld van de plaatselijke kaarten. Verder blijkt uit het logboek van De Nederlanders hebben de drie republikeinse leiders Soekarno, Sjahrlr en Agoes Saïim van het eiland Bangka verwijderd, aldus meldt Keuter uit Batavia, Naar Reuter verder bericht, zou dit me degedeeld zijn in een antwoord op een verzoek van de Commissie voor Goede Diensten _pm. de. drie ge noemde leiders té "bezoeken. Het antwoord zegt niet, waar de drie personen zich bevinden, maar be vat wel een aanduiding, dat Hatta nog steeds op het eiland is. Vongens onofficiële kringen be vinden de drie republikeinse leiders zich in Noord-Sumatra, niet ver van de vroegere verblijfplaats in de bergstreek van Brastagi ten Noor den van het Tobameer. Naar Reuter verneemt is de heer Ro nald Mecpherson, de Engelse admini strateur van een rubberonderneming, gelegen op ongeveer 60 km Oost van Malang. op 5 Januari bij een aanval op de onderneming gedood. Drie Ne derlandse employé's wieten zich te red den, Van gewoonlijk betrouwbare 7.1,1- de wordt verder vernomen, dat de gue- riila-actie tn hevigheid fs toegenomen fn het gebied van Tasikmalaja en van Soekaboemi. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van bet Museum van de Arbeid wordt in ..Art! et Amlcitiae" te Am sterdam een tentoonstelling gehouden van schilderhen van Herman Heyen- brock, de stichter van het museum. Engeland heeft besloten, niet in de Veiligheidsraad te, protesteren tegen het neerschieten van vijf RAF-jagers door Israëlische vlieg tuigen, zo werd gisteravond van Britse diplomatieke zijde te Londen vernomen. Men acht het zenden van Britse troepen naar Akaba reeds een voldoende waarschuwing aan het adres van Israel. Te Tel Aviv werd echter ver nomen dat Israel wel een klacht zal indienen tegen Groot-Brit- tannië omdat het van oordeel is. dat het optreden van Britse vliegtuigen boven het Egyp- tisch-Palestijnse strijdgebied een schending van de wapen- 1 stilstand tussen Egypte en Is rael betekent. Enige ministers uit het Britse ka binet zijn gisteren onder leiding van Br vin bijeen geweest om de toe stand in het Midden-Oosten te be spreken. Ook de voornaamste leger leiders waren aanwezig. Wat er be sproken is, werd niet bekendge maakt, maar men neemt aan dat het overleg voornamelijk gehandeld heeft over de Britse militaire be wegingen in het Middellandse Zee gebied. Ook Washington houdt zich 'aan- lachtlg met het vliegtuigincident bezig en men tracht van Ameri kaanse zijde zowel Engeland als Is rael ertoe te bewegen, het gebeur de slechts te beschouwen als een ..betreurenswaardig incident" zon der verdere complicaties, opdat niet de vredesonderhandelingen tussen Egypte en Israel,* die morgen op Rhodos beginnen, erdoor kunnen worden verstoord. Ook Trygve Lie, secretaris-gene raal van de UNO, heeft Groot- Brittannië en Israel geadviseerd, geen vooroordeel te laten rijzen tegen de komende vredesonderhan delingen tussen Egypte en Israel. Het Britse protest, dat, Zondag door de Israëlische regering was geweigerd, is Maandag opnieuw Alle Joodse troepen zijn u!t Egyptisch grondgebied terugge trokken. Dit Is gisteravond te Tel Aviv meegedeeld in een officiële Israe.ische verklaring. Ook uit Cairo mei*, een AFP-bericht dat zich kennelijk op Egyptische in lichtingen oaseert, „dat er zich op Egyptisch grondgebied geen enkele Zionist meer bevindt." Zoals Bekend, wordt morgen op Rhodos de eerste directe bespre king tussen Israel en Egypte ge houden over het sluiten van vrede. aangeboden. De Britse consul-gene raal te Haifa, Marriott, heeft de nota vergezeld doen gaan van een brief aan de Israëlische vertegen woordiger, waarin hij verzocht, de brief aan ..de Israëlische regering" te doen toekomen. Zondag was de nota geweigerd, omdat men het adres „Joodse autoriteiten in Pa lestina".niet aanvaardde. De kosteies van de Ned. Hervormde Kerk te Middelharnis heelt bij het on derhoek naar de brand in de kerk me degedeeld dat zij Donderdagmorgen 30 December voor de brand in het koor was geweest, waar zij de kachel had u.igehaaid en de sintels op een oude jute zak In een gangetje van het koor had gedeponeerd. Vermoedelijk is bier door de brand ontstaan. De kerk was verzekerd voor f 460 00D, Victor Kravtsjenko. de schrijver van ,.Ik verkoos de vrijheid", is Zondag avond te Parbs aangekomen voor het proces dat hij het pro-communistische blad „Les Iettres Frangaises" heeft aan gedaan wegens smaad. Het proces be gint 24 JanuarL giers zo'n. gruwelijke dood vond. Daar is verder de advocaat M a- n u e 1 K i s s e n, die de belangen behartigt van nabestaanden van de slachtoffers. Een klein, dik manne tje, dat snel uit zijn slof schiet als hij denkt een belangrijke ontdek king te doen. Wat wil hij? Bewij zen, dat de Klm schuldig is aan deze ramn? Voortdurend botst hti tegen de schijnbaar onberoerde rust van Edwards, wiens verklaringen eerder wijzen op schuld van het Prestwickse grondpersoneel. En deze K.L.M.-man wordt kalm ter zijde gestaan door mr. Cameron, de rechtsgeleerde die de K.L.M. vertegenwoordigt Na een urenlang verhoor schorst president de zitting. Wat zal de het volgende verhoor opleveren Zal ooit de oorzaak van de Ngmegen- ramp geheel worden, verklaard? De Hilversumse recherche heeft gistermorgen door de arrestatie van de 62-jarige G. K., eigenaar van een commissiebureau voor staats- en ge meente-obligaties, een eind "gemaakt aan een zwendelpraktijk waarvan duizenden goedgelovige spaarders in het gehele land het slachtoffer zijn geworden en waarmee de bedrijver van deze praktijk tienduizenden guldens heeft verdiend ten koste veelal van mensen met kleine inko mens. K. verkocht obligaties, waarop hij nummers aantekende, die betrek king zouden hebben op de staatslo terij. De nummers bleken echter fic tief te zijn en de kopers, meestal kleine spaarders, zagen van hun spaargelden niets terug. K. had vijl of zes agenten in dienst die voor hem het publiek bewerkten. K_ liet ook obligaties van de stad Amsterdam en de N.V. Nederlandse Sportpark verkopen. Om. het aan trekkelijk te maken, stelde hij een soort afbetalingssysteem in en maak te het zijn cliënten tevens mogelijk, een twintigste lot in de staatsloterij le kopen. In plaats van loten gaf hi] echter een kaart met het nummer van het lot. Viel er inderdaad een prijs op een van de nummers, dan vroeg hij de kaarten op zoge naamd ter contröle en werkte de nummers weg. De opbrengst ver-, dween in zijn eigen zak*. De Partij van de Arbeid organiseert dit voorjaar een aantal congressen. Het twee-jaarlijkse algemene congres wordt op 7, 3 en 9 April in Amsterdam gehov den, terwijl er op 4 en S Februari in Utrecht een landbouw-congres plaats beeft. Dit congres zal speciaal zijn ge wijd aan de betekenis van de Benelux voor «Je Nederlandse land- en tuinbouw. Op Zaterdag 12 Februari houdt de P. v d. A. in Amsterdam een congres spe ciaal voor haar gemeenteraadsleden. Daar zal men een concept-program voor de gemeenteraadsverkiezingen die in Tuni van dit jaar worden gehouden vaststellen. Verder ligt het m de bedoeling een midctnstandsconf eren tie te organiseren. De datum hiervoor is nog met vastge steld. De Vrouwenbond van de P v d. A. houdt op 24 en 25 Maart in Rotterdam haar jaarvergadering Daar zal de mi- nister-president d r. "W. D r e e s spre ken over .,De taak, waarvoor wij gtaan". IETS KOUDER Weersverwachting geldig tot Woens dagavond. Wisselende bewol king met plaatse lijk enkele braen. Aan de ktist krachtige en wel- i'eht tijdelijk har de. in het binnen land vrij krachtige Westelijke wind. Iets kouder. 12 Januari: Zon op 8 44. onder 16 53: Maan op 13 52 onder 6 53 12 Jan. Hoog water te Rotterdam: le tn 2 16 uur, 2e tn 14 35 uur. m WIJ ZIJN NIET BANG! Liever zal Jumbo de hele avond op zijn ach terpoten blijven staan dan zijn aardige circus-vriendinnetjes tnadr één haar te krenken. Het zou me dan ook een gewicht zijn, wat op hen neer zou komen. Maar rustig steken zij een sigaret op; het is een kwestie van vertrouwen, Waarschijnlijk zal het congres deze week een wetsontwerp behandelen om het salaris van president Truman te verhogen. e Het salaris van de president bedraagt op het ogenblik 75 ODD dollar waarvan hij ongeveer 35,000 dollar belasting moet betalen. Zowel de democratische als de repu blikeinse leiders zijn het «r over eens dat het salaris van de president ver hoogd irxor't worden. ven- De vennootschappen dragen via de directe belastingen 28 cent aan die dollar bij, de omzetbelas ting 19 cent, invoerrechten en an dere belastingen 8 cent, terwij! de resterende 2 cent verkregen zullen worden door nieuwe belastingen. Wat de uitgaven betreft zal van elke dollar 34 cent besteed worden aan de landsverdediging en 16 cent aan internationale aangelegenhe den en hulpprogramma's. Generaal Clay waarschuwt: President Truman heeft gisteren het Congres een begroting voorge legd, die de grootste is welke Amerika ooit ir» vredestijd heeft gekend. Het bedrag beloopt 41,9 milliard dollar, dat is 1,7 milliard meer dan de behoeften van het lo pende jaar. De president .kondigde aanV-'dat hij in de loop" van het jaar, nog meer geld zal vragen om wapens voor Canada en West-Europa te kopen. Tezamen met de kosten die voor defensie zijn uitgetrokken ongeveer een derde van het totaal, namelijk ruim 14 milliard zullen de buitenlandse uitgaven die de president wil doen, de kosten van de „koude oorlog" op minstens 22 milliard dollar brengen, ongeveer de helft van het voorgestelde bud get. Het grootste deel van de 6-709 millioen dollar die voorbuiten landse uitgaven worden gevraagd, zou naar West-Europa gaan voor het tweede jaar van het plan- Mnrshall. Indien Trumans begroting door het Congres wordt aangenomen zal gemiddeld oer hoofd door de bevolking 282.82 dollar moeten worden bijgedragen, tegen 271.04 dollar in het lopende begrotings jaar. Van elke dollar die in het fiscale iaar, dat van Juli 1949 tot .Tuni 1950 zal lopen, in de staatskas zal vloeien, zal 43 cent afkomstig zijn van de directe belastingen, die van de gewone man worden gehe- Terug naar 75 cents per kilo Vertegenwoordigers van alle Rot terdamse kruideniersbedrijven, be horende tot het groot- en klem-win kelbedrijf alsmede de coöperaties, hebben Maandagmiddag In ver gadering bijten vrijwillig beslo ten met ingang van Woensdag 12 Januari de prijs van het artikel suiker wederom te stellen op 75 ct. per kg., de door de overheb! nood zakelijk geachte prijs. Onderling is overeengekomen, alle toelaatbare middelen aan te wenden ten einde een eventueel nieuwe prljsovertre- ding te voorkomen. Met dit besluit is dan het einde gekomen van een periode van vijf weken, die hoewel niet belangrijk genoeg voor het Jaartallenboekje, niettemin wel enige tijd in de her innering zal voortleven als „de sui keroorlog te Rotterdam". Op e n bijeenkomst van verte genwoordigers van de pers met die van de Vakgroep Detailhandel Kruidenierswaren, de Inkoopvere niging (groothandel), de suikerfa brikanten, Chr. Kruiden iersbon d en bet vrije bedrijfsleven, werd ons bovenstaand besluit meegedeeld door de heer J. van Es. Deze gaf een toelichting op het besluit waar aan, zoals hij zeide, één niet met name genoemde kruidenier te Rot terdam ztch niet wenste te houden. Maar, zo werd opgemerkt, deze af vallige zal wel moeten capituleren. Stilzwijgend werd geaccepteerd, dat de firma Jamin voor 72 ct. per kg. blijft verkopen, daar haar ge dragslijn in deze reeds dateert van vóór de oorlog '40-'45, zoals wij reeds hebben uiteengezet. Jamin werd dan ook niet als de „schul dige" aangewezen van de suiker oorlog, maar wel enkele kleine filiaalbedrijven, die de prijsonder- bieding hebben aangegrepen als lokmiddel ter vergroting van hun omzet. Tegen een gezonde concurrentie is natuurlijk niets in te brengen. Het publiek zou in deze dure tijd niet anders kunnen wensen en. die concurrentie zal zeker binnen en kele jaren in volle omvang terug keren. Zuid Asahan wordt deel van „Sumatra's Oostkust" De vertegenwoordigende raad van <ie negare Sumatera Timur (de staat Su matra's Oostkust) heeft eenstemmig besloten een verzoek, tot aansluiting in te willigen dat was ontvangen van de bevolking van Zuid Asahan en Laboe- ban Ba toe. Het besluit is telegrafisch ter kennis gebracht van de wali negara van Sumatera Timur dr. Mansoer, die te Batavia vertoeft. Generaal Lucius Clay, de Amerikaanse militaire gouverneur m Duitsland, heeft in zijn rapport over November gewaarschuwd, dat nazi-gezinde nationalistische groe pen opnieuw in Duitsland de kop opsteken. Hij zei, dat de democra tische Duitse leiders ongerust wer den over de herleving van de natio nalistische groepen. „Hoewel deze groepen nog klein zijn, herinneren democratische Duitse leiders zich met ongerustheid, dat het nationaal- socialisme tot 1929 zelf een onbe duidende beweging was" aldus Clay Otto S'rasser's beruchte „Zwart Front" onder de schijnbaar onschuldige naam van „Liga /oor de herleving van Duitsland" is een van deze bewegingen, de nationale democratische partij, welke op 20 November te Stuttgart een bijeen- komst hield., is een andere, zo zegt generaal Clay Strasser's „Zwart Front" was een rechtse radicale beweging. Strasser, die thans in Canada woo.it, is, naar wordt gemeld, van plan m -Maart naar Duitsland tt:ug -e keren Hij ging in "933 naar.-tiet ouncuk>mi In 1930 was hy u.t ue na/.< partij ge stoten. Hij ri°p lanna zijn „Zwart Front" in het bvn In het program van de „Liga voor de herleving van Duitsland" worden zowel kapitalisme als communisme verworpen cn wordt „solidariteit" voorgestaan. Het verzoek om erken ning als politieke beweging werd door het Amerikaanse militaire be stuur van de hand gewezen. Over de nationale democratische partij zegt het rapport: „Hoewel hei program van deze partij alleen con servatief leek. werden haar natio nalistische tendenties duidelijk, toen dr He in ricrh Leuchtgens, haar voorzitter in de staat Hessen, op de bijeenkomst (op 20 November te Stuttgart) mededeelde, dat zij het herstel van het Duitse „Reïch" binnen zijn voormalige grenzen eiste, de Oder-Neisse-grens noch het afstaan van Oost-Duitsland aan Polen en de Sowjet-Unie kon er kennen. en protesteerde tegen de afscheiding van het Saargebied." De in Clay's rapport genoemde Strasser. die de laatste vijf jaar op een boerderij in Bridgetown. Ca nada, woont, heeft de Canadese re gering vergunning gevraagd om te rug te mogen keren naar Duits land. Hij ontkende Clay's bewering, dat hij de leider was van een partij Zijn beweging was een vereniging van Duitse democraten, die te ver gel ij ken was met De Gaulle's bewe ging in Frankrijk. „Onze groep is een soort vrijmetselaarsloge", zei Slrasser. De Canadese regering zal met de V.S., Frankrijk en Engeland over leg plegen voordat op Strassen s verzoek tot terugkeer zal worden geantwoord. In dit geval was echter veeleer sprake vart een ontoelaatbare prijs- afbraak, waarmee uiteindelijk nie mand was gebaat. Dat deze prij zenoorlog juist bij het artikel sui ker aanving, is niet toevallig; de suiker is namelijk niet gequoteerd. m.a.w., de winkelter kan er zoveel van inslaan als hij maar wenst. Dit is met de meeste andere artikelen niet het geval. Dat thans, na onderling overleg, dus zonder ingrijpen van de over heid, vrijwillig door de betrokke nen een einde is gemaakt aan deze suiker-geschiedenis, stemt tot vol doening, Sjoerd Hoogterp, tijdens de be zetting enige jaren hoofdredacteur van het „Algemeen Handelsblad", heeft Maandag voor het Amster damse Bijzondere Gerechtshof te recht gestaan. Zondagmiddag is het gebouw van dc Deventer padvinders geheel door brand verwoest. TOEN brak dat boterhambordje ■met de kippetjes en we had den er nog maar twee overEn het is zo ongezellig om te zeggen: Even wachten, kind, tot Pa klaar is, Aan mag jij. En daarom gingen we boterham bordjes kopen, in alle ernst. De juffrouw in het grote waren huis zei vriendelijk: Nee, boter hambordjes hebben we niet. Mag liet oolc iets anders zijn? Nee, het mocht helemaal niets anders zijn en daarmee ging de noodlotstocht verder. Drie uur liepen we door de stad te banjeren, winkel in, winkel uit en hadden de neiging om treurig te gaan biateit. Boterhavibordjes! Toch was er in al die winkels veel te krijgen: Et waren hkeurstellen en borrel stellen en boiüIsÉellen en bitterstel- len en bonbonstellen en roomstel- ïcn en koekstellen en rookstellen. Er waren mil Koenen asbakjes in de meest waanzinnige en de meest on- practische vormen en ellendig veel beeldjes en hele rissen porseleinen klompjes en vaasjes tot je er van duizelde en genoeg sierbloempotten om de vegetatie van heel Europa in te potten en honderden blinkende metalen dingen, waarbij je je af vraagt waar die in hemelsnaam voor moeten dienen. Maar zoiets primairs als boter ham-eten Waarom zou je dat eigenlijk doen, zo zeiden al die «unfceïs zwijgend maar duidelijk, 't Mag toch zeker wel iets anders zijn? Goed, we konden een ontbijtstel kopen. Men denkt blijkbaar in stel len. Maar daar was een kaasstolp bij en vleesschaaltjes en een thee pot cn een broodschaal, alles fraai pebloemcj, maar die hele boei had den we nou juist niet nodig. Eindelijk kwamen we in een eta blissement, maar alle dingen na drukkelijk het woord KUNST ademden en de meneer die geacht werd ze te verkopen had de hou ding van een museumconservator. We durfden dus de bordjes die hij ons aanbood, niet te iveigeren. Ze kostten per stuk f 6.75; ze waren natuurlijk handgebakken; 't waren bordjes met een soort beefdhottto- werk. cn ze waren zó zwaardat je ze moest tillen. Je zou er makke lijk iemand mee de hersens kunnen inslaan. Wc gebruiken ze nu, maar de jam blijft tussen het beeldhouw werk ritten en we moeten na de af was altijd even rusten. Waarmee we maar zeggen wil len Dit is een landwaar je ttit net- zen soep moet eten en stamppot uit porseleinen klompjes je boter- ham van verzilverde fruitschalen. Waar moet het lieeu. als liet met dc textiel ook zo ver komt? Dat je geen hemden en broeken meer kunt kopenmaar alleen kan ten jabofjes en kraagjes en zilveren ceintuurs. Ik zie ons allemaal al, omhangen met sierlijke wissewassen in een cafetaria zitten. Een hemd, dame? Hebben we niet, maar mag het ook een aardig haarstrikje rijn? A. S. Marshall toeft plotseling zijn ambt neergelegd. De waar schijnlijkste reden is dat de opera tie, de verwijdering van een nier, hem harder aangepakt heeft dan hij zelf ha.' verw 'cht. Het is mogelijk dat Marshall, die tussen beide partijen stond, niet kan instemmen met de, zo beslist naar links gericht" politiek, welke president Truman aangekondigd heeft. Maar men heeft niet nodig, naar een dergelijke reden te zoe ken. Want Marshall was man voor een taak. Die taak lag op het ge bied der buitenlandse politiek. Hjï had het gevaar, dat uit Moskou dreigde, leren beseffen. En wan neer een figuur als hij zoiets be seft, dan zal hij in de strijd ertegen niet licht de leiding uit handen ge ven. In beveiliging -an de wereld tegen i-t gevaar zag hij zijn taak. Daarom verliet hij onlangs plotse ling Parijs voor enige dagen, toen president Truman, in zijn afwezig heid, het plan had opgevat de, in internationale zaken onervaren voorzitter van het Opperste Ge rechtshof, Fr cd Vinson, al. onder handelaar naar Moskou te zenden. Hoe gemakkelijk spel zou Moskou met deze man hebben gehad. Dat was een stap, die Marshall tot af treden had kunnen bewegen. Voor het overige: Zou de. vader van het Plan-Marshall, uit economisch con servatisme, zijn post in de steek laten? De gezondheidsredenen zijn in dit geval waarlijk geloofwaardig. |h EN monumentale figuur verlaat de internationale staatkunde, een man, eenvoudig en fors van lijn, ontoegankeLJc, voor bijkom stigheden, voor drijfveren als per- soonlijk belang of eerzucht, en vooral ook voor vrees. Bijtijds heeft k;j het gevaar beseft dat Duitsland voor de hele wereld op leverde. Roosevelt had hem, over de hoofden een van tientallen hoger geplaatsten op de ranglijst, in 1939 tot Chef van 'de Amerikaanse Staf benoemd. En onmiddellijk toog hij aan het werk, dat Amerika bij tijds onvergelijkelijke militaire macht en de wereld daardoor haar redding geschonken heeft. Voor menig ander zou de verleiding groot zijn geweest, zelf die militai re macht aan te voeren in de be slissende strijd, cn aldus de lauwe ren van de veldheer in te oogsten. Generaal Eisenhower heeft in zijn, zo openhartige gedenkschriften, het grote en onzelfzuchtige van Mar shall sterk in het licht gesteld. Maar zrfn invloed op de loop van zaken was groot Hij zag in, dat bet Oosten verwaarloost' noest worden terwille van het Westen, omdat in het Oosten niet, maar in het Wes ten wel onherstelbare dingen kon den gebeuren. Hjj heeft geloofd, in tegenstelling tot Churchill, in de overwinning door een invasie van West Europa. Churchills invloed op zijn nnen is in sommige op zichten heilzaam geweest. De over winning is er misschien door ver traagd, maar des te zekerder ge worden. Het was echter het mili taire „plan-Marshall'* dat aan onze bevrijding ten grondslag lag, MARSHALL was nu de voor naamste exponent geworden van de strijd tegen het Russische gevaar, dat door de gebeurtenissen van de laatste jaren 70 onmisbaar duidelijk is geworden. Men kan hem echter niet verdenken van de bekrompen geaardheid, die zich in de actie tegen het ,.on-Amerikaan- se" in Ge Verenigde Staten open baart. Toen Marshalls taak als Stafchef afgelopen was, ging hij in opdracht van president Truman naar China, om daar een vergelijk tussen de -door Dr. M. v. Blankenstein beide strijdende partijen tot stand ie brengen, en tc bestuderen, op welke wijze Amerika het best bet Chinese volk te hulp kon komen. Na ruim een iaar van krachtige be moeiing keerde hij zonder hoop' op de oplossing van het Chinese "pro bleem terug. Zijn verzoeningspo gingen waren vooral gestrand op de bekende onhandelbaarheid van Tsjiang Kai Sjek cn diens corrupte en heerszuchtige omgeving. Gene raal Marshall vor.d het blijkbaar zonder nut, de dictator te Nanking te stounen met grote middelen, die als in een danaïden vat zouden-ver- dwijnen. Zeker heeft toen vooroor deel tegen de communisten hem niet gedreven. Het mislukken van zijn verzoeningspogipgen heeft hij veeleer aan Tsjiangs onwil toegeschreven. Het is goed daaraan, te herinneren, nu zijn ervaringen met het Kremlin hom tenslotte zo zeer tegen het communisme van Moskou in het harnas hebben ge bracht. Langzaam is dat gekomen. Toen echter Marshall overtuigd was geraakt van het kwaadaardige en heerszuchtige van de politiek van Moskou was hij ook weer er de man naar om heel zijn beleid daarnaar te richten. Niets kon hem daarin meer aan het wankelen brengen. Komt er nu een machtige, Atlantische eenheid tot stand, dan zullen wij die te danken hebben aan de stuwkracht, die van bet Department of State onder zijn lei ding uitging. In het openbaar cn in het verborgene heeft die stuw kracht gewerkt. TTurOPA zal hem wellicht nog dankbiar zijn voor de verkre gen eenheid, als de reden daarvan, het Russische gevaar, niet meer te vrezen is. En zeker zal Europa zijn naam nooit meer vei geten door het plan-Marshall, waaraan het naar alle waarschijnlijkheid zijn econo mische herrijzenis te danken zal hebben. Hoe revolutionnair, hoe strijdig met Amerikaanse begrip pen scheen dit plan, toen hij het voor het eerst in de Harvard Uni versity verkondigde; hoe weinig kans schee het te hebben op aan vaarding in het republikeinse Con gress. Het was een gedachte als eens Roosevelts leen- en pacht- systeem. Maar hoe onaannemelij ker nog leek het door de omstan digheden! Marshall heeft het doorgezet, met zijn forse eenvoud van betoog, die de feiten gelegenheid geeft op hun allerduidelijkst te spreken. Marshall kan met vuur betogen, maar toch is hij eer de zwijgzame figuur, waarvan zijn portretten schijnen te getuigen. Hoe groot de eerbied van de Amerikaanse jour nalisten voor hem zijn moge, op persconferenties mochten zij hem niet, tegenstelling als hij daar vormde tot de slagvaardige 'en me dedeelzame president Truman, die geen vraag uit de weg gaat. Voor Nederland heeft Marshall zich een vriend betoond. Neder landse staatslieden, die hem over ons Indonesisch beleid kwamen raadplegen, vonden in hem een welmenend waarschuwer voor on bedachtzaamheden. Hij sprak zo, niet uit wanbegrip voor onze posi tie en bedoelingen, maar uit zijn inzicht 111 de, in Amerika almachti ge openbare mening. Geen Neder lands bezoeker is er geweest, die hem niet dankbaar was voor zijn heldere, oprechte, vriendschappe lijke taal, hoe onwelkom de inhoud daarvan zijn mocht. I E Washington in omloop zijnde berichten uit betrouwbare bron wijzen erop, dat het aftreden van Marshall in ieder geval niet een verzachting in de houding van pre sident Truman inzake Rusland be tekent. Daarin zou de president zo beslist gestemd zijn als ooit. De benoeming van Dean Acheson tot Secretaris van Staat, is daarmede 7.eer zeker niet in tegenspraak. Men heeft te Washington wel eens gevreesd dat de nobele, maar zeker niet op Russische manoeuvres be rekende rechter Vinsor. Marshall zou vervangen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1