Amerika stelt aan Nederland drie scherpe eisen Voedingsniveau steeg bijna tot vooroorlogs peil HET ROTTERDAMSCH PARCDL Israel klaagt Engeland aan bij Veiligheidsraad Twee kinderen verbrand Baby gestorven als gevolg van verwaarlozing VEILIGHEIDSRAAD BESPREEKT INDONESIË Spoedig verkiezingenoverdracht der souvereiniteit en terugtrekking der troepen verlangd Italiaanse griep verspreidt zich over Europa Raad in nieuwe samenstelling Rauters beroep is verworpen Er is geld nodig voor geyluchte studenten Kleine brand op de Delftdijk „Sowjet-agenten zaten mij op de hielen" Voormalig Duits gebied bij Polen ingelijfd ECONOMISCHE ONTWIKKELING IN 1948 (1) Voorlopig zal nog een tekort blijven aan vetten en dierlijke eiwitten door Prof. dr. P. Kuin Onbeschrijfelijke vervuiling in woning te Hillegersberg Koning Gustaaf stortte in na troonrede Weerbericht [Woensdag 12 Januari 1949 Eed. en A dm. Lange Haven 141, Schiedam TeL 69300 Abonn-prijsi per week 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Negende jaargang, No. 9 Uitgave N.V. De Nieuwe Per» Postgiro 393644 Bankt er i Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeurs B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker De Veiligheidsraad, ditmaal weer in take Success bijeen, heet gisteravond de behandeling van de Indonesische kwestie hervat. IJe eerste spreker die het woord kreeg was de Amerikaan dr. F h| lip Jess up, die de Nederlandse regering verweet, de Parijse resoluties van de" Raad niet te hebben opgevolgd en de militaire acties te hebben voortgezet „met duidelijke trotsering Va?i "NO Jessup eiste o.tn. zo spoedig mogelijke terug- trekking van de Nederlandse troepen uit Indonesië, een over dracht van de souvereiniteit binnen een verloop van maanden en het houden van vrije, geheime verkiezingen. -Jessup zelde, dat de verklaring van dr. Van Royen van Vrijdag J.i de Nederlandse regering niet ont last had van de beschuldiging, dat zij het handvest van de UNO had geschonden. Het niet vrijlaten van de politieke gevangenen was 'het duidelijkste bewijs van de Neder landse weigering de resolutie op 't volgen, aldus zaide up. Hy var- klaarde, dat het minste wat de raad ten aanzien vr-> de politieke gevan genen kon aanvaarden zou zijn de toestemming naar hun residenties terug te keren, poli» gezag uit oefenen, contact op te nemen met andere republikeinse functie tans- sen, en opnieuw maatregelen te ne men ter verzekering van recht en orde. Jessup beschuldigde de Neder landse regering ervan een politiek te hebben gevolgd zelfs met ge bruikmaking van militaire actie gericht op verzwakking van de re- - publiek door middel van economi sche maatregelen. Hij'zeide dat de Nederlandse regering de republiek een „kant-en-klaar gemaakte inte rim-regering" had aangeboden. Hij herhaalde, dat- werkelijke vrede slechts verwacht kan worden op basis van Lmggadjati er» de Ren- ville-overeenkomst, en wanneer de republiek een vrije stem heeft in de vorming van de federatie, omdat zij het grootste samenstellende deel ervan zou uitmaken. Jessup telde, dat de Verenigde Staten er op stonden, dat een defi nitieve datum werd vastgesteld voor verkiezingen^ tn geheel Indo nesië met géhéüne stemming en waarborgen- tegen dwang, en een definitieve datum vt>»r~het over dragen van ,de souvereiniteit aan de Verenigde Staten van Indonesië. Het terugtrekken van de Neder landse troepen uit Indonesië zou "zo spoedig mogelijk moeten beginnen en voltooid moeten zijn vóór de overdracht van de souvereiniteit. Dit zou moeten gebeuren in een verloop van maanden, en niet van jaren. Jessup besloot met de Nederland se regering verantwoordelijk te stellen voor de belemmeringen op het pad van de Commissie van Goede Diensten terzake het streven naar een vreedzame oplossing en dit te vergelijken met gelijksoor tige „obstructie-tactiek" van de Sowjet-Unie tijdens de besprekin gen van de Indonesische kwestie door de raad, toen de Sowjet-Unie in de raad de Republiek steunde doch tegelijkertijd de bladen - van de communistische partijen in de gehele wereld zich verkneukelden in de Nederlandse actie als sen be straffing van de republikeinse re gering voor het onderdrukken van de communistische opstand. Niet bevoegd? De tweede spreker was N i s o fc (België), die. een korte verklaring aflegde, waarin hij zeide, dat de be voegdheid van de Veiligheidsraad volgens Belgische en Nederlandse opvatting nog steeds betwist werd en dat daarom de resoluties van Parijs niet als bindend voor de Ne derlandse regering beschouwd kon den worden. China deed daarna een beroep op de Nederlandse regering niet de bevoegdheid van de raad te betwis ten. De Veiligheidsraad, aldus de Chinese afgevaardigde, moest De Wereldgezondheidsraad heeft gisteren meegedeeld, dat dl Ita liaanse griep zich verder over Europa uitbreidt, maar dat de griep een goedaardig karakter draagt, zodat de toestand niet verontrus tend is. De Raad heeft van 12 van de 26 EuropeSe regeringen, welke om in lichtingen gevraagd was, antwoord ontvangen. De epidemie neemt af in Italië, waar zij in begin November 1948 uitgebroken is. In Frankrijk heerst de griep nog steeds in het Oosten en hec Noorden. In het Zuiden, van Nederland heeft de griep de afmeting van een epidemie aangenomen In Oostenrijk hebben zirh dui zenden gevallen van griep in Vorarlberg en Tyrol voorgedaan. De Amerikaanse zone van Duits land, Spanje en Hongarije zijn blijkbaar nog niet dóór de epidemie bereikt. In Zweden, Noorwegen, Dene marken en Finland is geen sprake van een groter aantal gevallen van griep. -In Engeland hebben zich enige gevallen voorgedaan, „maar niets wijst ïn de richting van een epide mie." Turkije maakt melding van klei ne haarden in sommige steden. integendeel een meer positieve rol spelen dan tot nog toe in de Indo nesische kwestie, zowel met betrek king tot de volksraadpleging als tot ,de handhaving van recht en orde. Ook de Chinese afgevaardigde wil de spoedig verkiezingen in Indo nesië doen houden. Niet wit-rwart Finn Moe (Noorwegen) zei dat hij, ofschoon de militaire actie on gerechtvaardigd was en niet m overeenstemming met letter en geest van het handvest, nog steeas van gevoelen was. dat niet gezegd kon'worden, dat de ene partij ge- hee] wit en de andere geheel zwart was. De republiek was klaarblijke lijk niet in staat geweest de mili taire situatie in eigen gebied geheel onder contröle te houden, hetgeen volgens Moe twijfel doet rijzen aan de verantwoordelijkheden, welke de Republiek zou kunnen aanvaar den als onafhankelijk land. Hoewel de Nederlandse houding begrijpelijk was, kon de politionele actie niet door de vingers worden gezien omdat daaruit veronacht zaming van de UNO sprak. De raad moest er op toezien, dat de vijan delijkheden niet werden voortgezet onder het mom van een actie tegen rondzwervende benden. De veiligheid zou door Neder landse en Republikeinse troepen gezamenlyk moeten worden ge handhaafd in samenwerking met en onder toezicht van de Commissie van Goede Diensten. Finn Moe sloot zich bij China aan wal betreft de noodzakelijkheid van grotere bevoegdheden voor de C. v. G. D., de data voor de verkiezingen en voor de overdracht van de sou vereiniteit moesten zo spoedig mo gelijk worden vastgesteld. Jacob Malik (Sowjet-Ume) beschuldigde Engeland en de Ver. Staten er van. dat zij -de Nederland se agressie dekten en aanmoedig den. Hij zai dat de Brrts-Amert- kaahse meerderheid in de raad zich had verzet tegen de Sowjet-voor- stellen, die de agressor zouden heb ben bedwongen. De basis van de Westerse Unie is, zo zei Malik, dat de leden met elkaar overleggen. Daarom moest de Nederlandse agressie in Indonesië op zijn minst met stilzwijgende instemming van Engeland, Frankrijk en België zyn De Veiligheidsraad, waarin sinds 1 Januari België, Columbia en Sy rië vervangen zijn resp. door Noor wegen, Cuba en Egypte, omvat thans de volgende elf leden: V.S., Groot-Brittannië, Frankrijk, Sowjet-Unie, China, Argentinië, Canada, Cuba, Egypte, Noorwegen en de Oekfaine. Behalve deze elf leden spreken nog ccn zevental landen mee bij de Indonesische kwestie omdat zij er op enigerlei wijze belang bij heb ben. Deze zeven die uiteraaro geen stemrecht in de Raad hebben zijn: Nederland, de Republiek Indonesia, India, de Philippijnen, Australië, België en Birma. uitgevoerd. Het agressieve karak ter van die Unie was daardoor nog duidelijker geworden. In antwoord op de cmick van dr. Jessup op de rol van de Sowjet- Unie in Indonesië zei Malik: „Geen laster of insinuatie over Moskou en de zogenaamde communistische oe dreiging van Indonesië zuilen de Amerikaanse vertegenwoordiger helpen de verantwoordelijkheid van de Amerikaanse regering voor de voorbereiding en de ontketening van de Nederlandse agressie onge daan tg maken". fVlalik noemde de beweringen over een communistisch gevaar m Indonesië „sprookjes" en zei dat d& Amerikaanse monopolisten een ko loniaal Indonesië wensten teneinde het Indonesische volk gemakkelij ker. in slaafse afhankelijkheid te kunnen houden. De raad verdaagde de bespreking van de Indonesische kwestie tot Vrijdag. De Bijzondere Raad van Cas satie heeft het cassatieberoep van Hans Albin Ranter, verworpen. Het Bijzonder Gerechtshof in 's Gravenhage had hem tot de doodstraf veroordeeld. Het Universitair Asyl-Fonds, dat in Utrecht aan de Kromme Nieuwe Gracht .20 is gevestigd, heeft van de regering toestemming gekregen nog twintig vluchtelingen-studen ten op te nemen boven het reeds toegelaten aantal van vijftig. Het U.A.F., dat in het voorjaar van 1948 werd opgericht na de ge beurtenissen in Tsjecho-Slowakije en zich ten doel stelt studenten, die om der gewetenswille uit het eigen land zijn uitgeweken, de mo gelijkheid te bieden in Nederland hun studie voort te zetten, hoopt dit aanbod te kunnen accepteren, maar heeft daarvoor geld nodig. Het doet daarom een beroep vooral op de reeds afgestudeerden. Tegen Sjoerd Hoogterp. In oorlogstijd hoofdredacteur van het „Algemeen Handelsblad'*, is In Amster dam twaalf jaar gevangenisstraf ge ëist. De Israëlische regering heeft haar vertegenwoordiger bij de UNO in structie gegeven te verzoeken om een spoedzitting van de Veiligheids raad, ter behandeling van een Is raëlische klacht tegen Engeland, wegens „eenzijdige Interventie in de Palestynse toestand." Het verzoek was vervat in een brief van Aubrey Eban, de Israëli sche vertegenwoordiger bij de UNO, aah generaal McNaughton van Ca nada, de voorzitter van de Veilig heidsraad voor deze maand. De brief van Eban refereert aan W erf brandt veer redde de i situatie Dinsdagmiddag omstreeks twee uur is aan boord van het 10.000 ton metehde motorschip Delftdijk van de Holland Amerikalijn, dat voor reparatiewerkzaamheden op de werf Wilton-Fyenoord te Schiedam gemeerd lag, brand uitgebroken. Arbeiders van Wilton, die op het schip hun werk verrichtten, ont dekten, dat de houten trap onder de brug, die naar de officieren- messraom leidt, vlam had gevat. Onmiddellijk alarmeerden zij de wertbrandweer en omdat het vuur zich ernstig liet aanzien, werden ook de brandweren van Rotterdam Schiedam en Vlaardingen te hulp geroepen. Intussen pakte de uitstekend ge outilleerde en getrainde brandweer vah de werf zelf het vuur aan en dank zij dit krachtdadig ingrijpen tien stralen water had men binnen een half uur de brand in bedwang. De met veel materiaal aangeruk te brandweren van buiten de werf behoefden geen dienst te doen. Over de oorzaak van de brand tastte men hedenochtend nog in het duister. Wel is men tot de conclu sie gekomen, dat het een op een hoiiten schot gesmeerd afbijtmiddel is geweest, dat het eerst in brand moet ziin geraakt. De schade die verscheidene tien duizenden guldens bedraagt sa lon en trap brandden geheel uit wordt door verzekering gedekt. Op het terrein van de brand was ook burgemeester Peek van Schie dam aanwezig. de bewegingen van Britse vloot- en luebt-eenheden in het Oostelijk Mid del landse-zeegebied en zegt daar over: „Aangezien geen enkel Brits gebied of belang in het Oostelijk Middellandse-Zeegebied bedreigd wordt is het moeilijk aan te nemen, dat deze bewegingen uitsluitend met doeleinden van verdediging te ma ken hebben." In de brief wordt verder gezegd: „Het is ons bekend geworden, dat de Britse militaire voorbereidingen ma noeuvres omvatten, die gehouden zijn ïn Trïpolitanië, en gebaseerd waren op gefingeerde landingen op de kust van Israël." Op de vraag of Israël om een of andere speciale actie zou verzoeken antwoordde Eban: „Alles wat wij in dit stadium vragen is een procedure van bespreking en onderzoek. Wij zijn van mening, dat onze klacht misschien tot een ontspanning zal leiden, niet tot een vermeerdering van de spanning," Kravtsjenko te Parijs: Victor Kravtsjenko, de auteur van „Ik verkoos de vrij heid", die naar Parijs is gekomen in verband met de door hem inge diende aanklacht tegen een Frans communistisch weekblad, dat hij van laster beschuldigt, heeft op een persconferentie verklaard dat Sow- jetrussische agenten hem op de hielen zaten. „Ik ben me bewust van alle moeilijkheden van de taak, welke ik ondernomen heb", aldus Kravt sjenko. „Ik ken de macht van de agenten van de Sow jetregering, die in staat zijn tot de onmenselijkste daden om hun doel te bereiken. Vluchtelingen uit de Sowjet-Unie, die de verschrikkelijke realiteit van het Sowjetregiem hebben on dergaan, zullen voor de balie ko men om de wereld te vertellen, wat zij van de Sowjetrussische politie- regering en haar leider weten", al dus voegde Kravtsjenko er aan toe. Het Poolse parlement heeft een wet aangenomen, waarbij de gebie den. die Polen aan het eind van de tweede wereldoorlog op Duitsland heeft verkregen, hetgeen bijna een vierde deel van het vooroorlogse Duitsland omvat, deel worden van de Poolse staat. De Westelijke mogendheden heb ben. hangende een officieel vredes verdrag met Duitsland, geen defini tieve Westgrens voor Polen erkend. In Mei werd bekend gemaakt, dat vijf millioen Polen zich hebben ge vestigd in de „herwonnen gebieden", waartoe Silezié behoort, voorheen de „graanschuur van Europa", dat in industriële productie alteen voor het Ruhrgebied onderdoet. De betrokken gebieden beslaan 111.290 vierkante kilometer, hun Duitse bevolking bedroeg meer dan negen millioen. Twee kinderen, van 4 en V-fz jaar zijn omgekomen bij een felle brand, die hedenochtend heeft gewoed in een woonhuis aan het Singel hij de Raamsteeg te Amsterdam. Een zuigeling van een half jaar kon worden gered. Drie families zijn door deze brand dakloos geworden. Ouden van Dagen vragen om bijslag De Algemene Bond van Ouden van Dagen heeft aan de ministers van binnenlandse en van sociale zaken het verzoek gericht de bij slag te verlenen op de uitkeringen die verstrekt worden door de ge- meentelijke diensten van sociale zaken of volgens de noodwet ouderdomsvoorziening. HET jaar 294S is voor ons volk en voor de regering een jaar geweest van grote zorg en spanning, ook in economisch op zicht. De burger merkt dat het meest in zijn moeite om rond te komen. De regering heeft dezelfde moeite, maar dan met de devie zen: de buitenlandse leveranciers moeten betaald worden en dat kost soms moeite genoeg. Voor de zorgen van beide, de con sument en de regering, is er voorlopig maar één remedie: produ ceren en nog eens produceren. Hoe meer goederen er worden voortgebracht, hoe harder er gewerkt wordt, des te meer goede ren en diensten komen er te staan tegenover het geld dat in omloop is. Dat wii zeggen, des te meer kan de consument kopen, des te meer ook kan het land exporteren. f N de landbouw hebben In het nu 1 pas afgelopen jaar de weers omstandigheden niel meegewerkt. De abnormale droogte heeft voor een deel teniet gedaan, wat het grotere verbruik van kunst mest en de uitbreiding van het be bouwde oppervlak aan goeds brachten. De oogst van granen en peulvruchten was aanzienlijk lager dan verleden jaar. Van de akker bouwproducten vielen alleen de aardappelen mee. Vlees en zuivel producten waren iets minder schaars dan velleden jaar, maar nog niet rijkelijk. De beperkte hoeveelheid veevoeder (een im portproduct) vormt hier een rem. Des* te meer viel het mee, dat in de loop van het jaar de distributie van melk werd opgeheven. Hoewel bij verschillende artikelen het afschaf fen van de distributie een vermin dering van het verbruik mee brengt, was dit bij melk niet zo. Het verbruik van dit goede voe dingsmiddel schijnt, sinds het vrij verkrijgbaar is, met ongeveer 25% te zijn gestegen. Hiervoor is zeker het tekort aan vetten in ons dieet verantwoorde lijk. De voeding van het Neder landse volk is in de loop van 1943 verbeterd: het dagelijks ge middelde per hoofd kwam van 2680 op 2768 calorieën. Het ligt nog wel niet op het niveau van voor de nor- log, toen het 2908 calorieën was, maar het is toch vrij bevredigend. In de hongerwinter was het onge veer 400 calorieën! Alleen, de sa menstelling van ons voedsel !s nog niet ideaal. We eten te weinig vet en dierlijk eiwit en maken dat goed met koolhydraten (aardappelen en brood). En wat het meeste zorg baart aan de regering; we kopen ons voedsel nog voor een te groot ge deelte met geleend geld. Dat is een toestand die zo vlug mogelijk moet veranderen. WAS de productie in 1948 op landbouwgebied niet om te juichen, de industrie die minder van de natuur afhankelijk is bood een beter beeld. In October Een geval van ernstige kinderverwaarlozing, zoals ons land In lange lijd niet heeft gekend, heeft zich voorgedaan in de woning van de 35-jarige meubelmaker S. U, te Hillegersberg. Ztfn vrouw, de 29-jarige Ch, U.~Den H., heeft het Jongste van v0f kinderen, een jongetje van zes maanden zo slecht verzorgd, dat het kindje j.l. Zondag is gestorven. De ontaarde moeder is gearresteerd en zal morgen voor dc officier van justitie geleid worden, terwijl tegen de vader proces-verbaal is opgemaakt wegens dood door schuld. De tragedie is aan 't licht ge komen toen U. kennis gaf van het overlijden var. het kindje. De toestand waarin het lijkje werd aangetroffen was aanleiding om de politie te waarschuwen. Het lichaampje van de baby vertoon de namelijk tal van afschuwelijke wonden en afgestorven plekken als gevolg van het doorliggen. De baby lag op een hoop stinkende vodden in een kinderwagen. Het was kennelyk in weken niet ver schoond. De gehele woning be staande uit een viertal kamers maakte een indruk van ergerlijke verwaarlozing en vervuiling. De meubelmaker en zijn vrouw werden gearresteerd door de po litie van bureau Straatweg, die de arrestanten doorgaf aan de re cherche van de kinderpolitie. Uit het verhoor kwam vast te staan, dat de man f 65 per week verdiende, voldoende om zijn ge zin behoorlijk te onderhouden. Het kon hem echter weinig sche len hoe zijn vrouw het huishouden bestierde; dat de woning en de kinderen verwaarloosd werden De negentigjarige koning Gustaaf van Zweden werd op een draag baar naar de ingang van het Rijks daggebouw gedragen, toen hij gis teren de nieuwe parlementaire zit ting opende. Hij* verliet het ge bouw na afloop der plechtigheid op dezelfde wijze. Eenmaal in het gebouw aangeko men, was de koning, ondersteund door kroonprins Gustaaf Adolf cn Prins Bertil, ïn staat naar de troon te lopen. Nadat koning Gustaaf zijn plaats op de troon welke een trede lager was geplaatst dan ge woonlijk had ingenomen, deelde hij de rijksdag in dc kortste ope ningsrede, welke bij ooit had ge houden, mede dat de volksverte genwoordiging ingelicht zou wor den omtrent het verloop der be sprekingen tussen de regeringen van Zweden, Noorwegen en Dene marken over het organiseren van een gemeenschappelijke verdedi ging van Scandinavië. De koning sprak met vaste stem. Toen hij uitgesproken was kreeg hij echter een hoestbui, waardoor zijn krachten afnamen en hij van de troon naar de deuren van 't Rijks daggebouw moest worden gedra gen. De dienst, die na afloop van de plechtigheid in de kapel van bet paleiswerd gehouden, is door de koning niet bijgewoond. maakte weinig indruk op hem. Van de vijf kinderen van respec tievelijk 8, 7, 4. 1 '/g en jaar waren de laatste twee niet ge wenst geweest". Dit zal dan ook wel de reden zijn geweest van de ernstige verwaarlozing van deze beide kinderen. Zij kregen wel behoorlijk te eten maar de verdere verzorging liet alles te wensen over. Luiers wassen was teveel werk voor de moeder. Het vierde kind van an derhalf jaar heeft eveneens in de kinderwagen gelegen maar slechts zelden werd het gewassen of ver schoond. Kort na de geboorte van dit kind, verliet de vrouw na een ruzie de woning, die daardoor nog meer vervuilde toen het zelfs voor de meubelmaker niet meer om uit te houden was, werd de woning „uitgemest: een wagen vol vuil werd er uit verwijderd. De vrouw keerde later terug. Wonder boven wonder had de vierde baby al het leed doorstaan. Couveuze-kinüje Het vijfde kindje werd in een ziekenhuis geboren cn moest enige tijd als couveuze-kindje behandeld worden. Toen het kindje thuis kwam hield de vrouw zich echter niet aan het door de dokter voor geschreven dieet. De baby bleek de Nutricia-melk niet te kunnen ver dragen. In plaats van nu met het kindje naar een consultatiebureau te gaan gaf de moeder hel gewone flessenmelk, welke veel te zwaar was voor de baby. In het kinder wagentje hoopten-zich de kleding stukken op die als luier werden gebruikt. Temidden van een onbe schrijfelijke stank is het kindje gestorven met wonden overdekt. Dc vader bekommerde zich slechts weinig om het lot. van zijn kinde ren. Sinds Kerstmis had hij het jongste kind niet meer gezien. Eni ge dagen geleden vroeg hij zijn vrouw naar de baby. „Niet nodig" zei zijn vrouw, het kind ligt rustig in de achterkamer en wordt goed verzorgd". Goed verzorgd de ontstellende feiten hebben anders uitgewezen. De moeder treft natuurlijk de meeste schuld, maar van de vader is het onbegrijpelijk dat hij niet in gegrepen heeft. Ook wekt het be vreemding dal dit ernstige geval van kinderverwaarlozing niet eer der aan het licht gekomen is. Dc voogdijraad moet nu nog een rap port ontvangen over deze tragedie. Inmiddels verblijven de overige vier kinderen onder de hoede van de meubelmaker in diens vervuilde woning. Het zou wenselijk zijn da* man en vrouw uit de ouderlijke macht worden ontzet en de kinae- ren elders ondergebracht. 1947 bereikten we voor bet eerst het punt, waarop onze totale in dustriële productie boven het peil van 1938 uit kwam. Dat is het hele jaar 1948 door zo- gebleven, wel eens met schommelingen, maar in October 1048 bereikten we zelfs een niveau van 121 procent van het maandgemiddelde van 1938. Nu staan we daarin niet alleen, ook andere landen hebben dit tot stand gebracht. Maar ons uitgangspunt in 1945 was door de ontwrichting van de oorlog lager dan in enig ander Westeuropees land, zodat het tem po van het herstel bij ons sneller was. Intussen ts het de vraag, hoe lang wij in deze richting nog verder kunnen gaan. De verbeterde aan voer van grondstoffen en het In orde brengen van de apparatuur hebben veel tot de stijging bijge dragen. Deze factoren zijn nog niet uitgewerkt maar het ergste is toch achter de rug. Nu zal het vooral op de menselijke factor aankomen. Al- varens daarop in te gaan willen wij zien, wat de grotere productie en de ruimere invoermogelijkheden tot gevolg hebben gehad. ALS verbruikers hebben wij het meest gemerkt van de afschaf fing der distributies van fietsen, fietsbanden en serviesgoed, van bruinkoolbriketten, schoenen, melk, brood, suiker, zeep thee en eieren. Alleen serviesgoed is nog schaars, voor de andere artikelen stglt onze beurs de grenzen vast. Verder opge heven distributies zijn die van ven sterglas, autobanden en motorvoer tuigen. De distributie van papier voor periodieken werd opgeheven, de papiertoewijzing voor dagbladen enigszins verhoogd. Dit alles geeft een indruk van de ontspanning, die in onze voorzie ningssituatie gedurende het afge lopen jaar is opgetreden. Maar het is niet alleen weelde, die ons de schaarstemaatregelen deed afschaf fen. Immers: voor een deel worden deze artikelen nog met geleend geld ingevoerd. Het is ook een bewuste politiek van grotere vrijheid. De nieuwe minister van Economische Zaken, prof. Van den Brink, is geen man van uitersten maar heeft in deze dingen toch stelselmatig de weg bewandeld van het terugtrek ken van de Overheidsbemoeiing waar dat maar enigszins mogelijk is. De filosofie, die daarachter ligt. is dat de staatstaak tijdelijk te groot ia geweest, dat de staatsfinanciën tot bezuiniging dwingen, dat door meer vrijheid niet alleen de ont stemming in het land vermindert maar ook de productie wordt ver groot Dc cijfers van de industriële productie Hjken de Minister gelijk te geven. Maar de speculatie, dat een grotere vrijheid van consumptie ook de productiviteit per arbeider zou vergroten, is voorlopig nog niet uitgekomen. Palmolie, copra en thee uit Indonesië Niet minder dan bij na 10 OM ton palmolie en palmpitteo van Belawan, 4000 ton copra van Makassar en 2000 ton andere Indonesische producten, waaronder veel thee, komen deze weck in Rotterdam aangevoerd met de „Wel tevreden" en de .Bantam", beide 12.000 tons vraehtpassaglers6Chepen van de Koninklijke Rotterdamse Lloyd. Post voor militairen op weg naar Indonesië Het s.s. ..Zuiderkruis" vertrekt Vrijdag met troepen naar Indone sië. De opvarenden kunnen in Fort Said post ontvangen, indien deze uiterlijk op de dag van het vertrek, dus 14 Januari, is gepost. Eind Januari weer rijst Eind Januari zal voor alle leef tijdsgroepen weer rijst beschikbaar komen. In de bonnenlijst van 27 Januari zal een bon worien opge nomen -voor 250 gram rijst Deze verstrekking en die van begin De cember j.l. zijn mogelijk gemaakt door de aanvoer van 6,000 ton rijst uit Siam. Voor 1949 is aan Nederland toe gewezen 18.000 ton. Voor de aan koop van deze hoeveelheid is con tact opgenomen met Siam en Bir ma. Het zal van de prijs afhangen of de gehele toewijzing opgenomen zal worden. Een enigszins geregel de distributie is daardoor niet mo gelijk, maar het ligt voor de hand, dat in de naaste toekomst nog ver dere verstrekkingen zullen volgen. Toestand van koning George gaat snel vooruit De gezondheidstoestand van ko ning George verbetert snel. In hofkringen te Londen wordt verwacht, dat de koning binnen twee maanden aanzienlijk meer re presentatieve plichten zal kunnen vervullen. KOUDE NACHT Weersverwachting, geldig tdfc Donder dagavond. Vannacht: over het al gemeen weinig bewol- hing met aanvankelijk nog enkele verspreide buien. Afnemende wind tussen Noord-West cn West. Op vele plaatsen lichte vorst. .ft Morgen overdag*, gelei- JK li delljk toenemende be wolking met later voor namelijk In het Noord- Westen van het land enige sneeuw of regen, weer aanwakkerende Zuid-Westelijke wind en Iets zachter. 13 Januari: Zon op 8 44. onder 16-54; Maan op 1445. onder 8.05. 13 Jan.: Hoog water te Rotterdam: le tij 3.BS uur, 2e tij 15.30 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1