L c D STADSNIEUWS Panama: een klein land met veel mogelijkheden r NEW LOOK BONTMANTEL Jeugdige mui. ARBEIDERS, Een kippenslachter aan het werk Voor 50 jaar De motor draait bij de ambtenaren AGENDA Vlaardingen KLM doet nu ook twee maal per week de luchthaven Tocumen aan Veel delfstoffen in de bodem Amerika heeft eerste „atoomklok" Liederen-recital in Boymans Eén vandedrie, SCHEEPVAART SCHIEDAM Mannel. Administratieve Kracht VERKOOPSTER Koeriersters 2 Woensdag 12 Januari 1949 f De aftiteling Schiedam van A>d. ft.K. Volksbond vierde Vry- daqavond en Zondagavond hel In het Oostelyk stadsdeel, in de omgeving- van de öostsingel, houdt reeds geruime tyd een houd grote f aarjecst in de raat der Officieren- opruiming onder de kippen. "Waren j vereemgmp. het er eerst seven stuks, die ir. hun lu dc gisteravond gehouden vergadering der Arbcidcrskiesvcr- hok werden doodgebeten, ihans zim het er reeds tientallen, die er het kippenlever, by inschoten. By een rjjrena&r doodde het beest 50 Kippen. Dat het dier ten sterke hond betrstt, bcw-ijst wel de wijze waarop hy steeds weer in de kip- penhokkan weet door te dringen, f tieee kotters Cosmopoliet cn Koord- meestal via een gat onder de schut- i «er ran tic firma ran Enegcrs ting, maar als het moet er door Roelof* cn Co. aihier, die tot heden heen. Natuurlyk heeft deze kippen- Mer uit roeren. in eigen dom moordenaar grote onrust verwekt j otvrprparan ren dc heer C. Roelofs onder de kippenhouders in Schie- I lt-' Rotterdam, waardoor deze schc- dam Oost. die hun nachtrust reeds ïv]l_ ronrfaan van Rotterdam uit ecniging is hef bestuur samenge steld ais roïgt; A Godschalk, uoor- muct: G Be rem er. secretaris: J. A. Me'jcr. Gvan der .Uosr en P. van Rmvev, commissarissen. Kaar tem vernemen, zim de opofferden om de hond op heter daad te betranpen. Tot dusver ech ter zonder resultaat In het kader van een grote leden werfactie van de Algemene Be stuurders Bond van Ambtenaren trekt de theater-groep „De Korte Golf" het land door met een revue, die de titel draagt „De aiotor draait", Dinsdagavond was de afdeling Schiedam aan de beurt. De voorzit ter, de heer A. van de Wei, kon de leden van de afdeling Maassluis al a gasten verwelkomen, evenals de wethouder van personele zaken, mr, Van Bochove en een vertegen woordiger van de S.B.B. Zo de heer Van der Wel mede deelde steeg het ledental van de plaatselijke afdeling in het afge lopen jaar tot over de 3QO en ïn het land streeft men nu naar het ge- getaal 10.000. De revue „De Motor Draait", waarvoor mr. Arent Vreugde de teksten schreef, was een spel uit het ambtenaarsloven, waarvan het on luchtige toon een relaas gaf. Jetty Cantor, Jeanne Verstrae- ten, Willy Rex, Nol van Drjk, Joh. Laperre en Maarten Kaptey'n, brachten dit alles voor het voet licht en zij deden dit goed, dat het hartelijk apolaus uit de zaal meer dan verdiend was Maarten Kap- teyn bewees zijn grote gave ais declamator in enkele gevoelvol voorgedragen gedichten. „Brederode" in Februari naar Lier De datum van de in het kader der culturele uitwisseling tussen Schiedam cn Lier m laatstgenoemde stad te ge ven opvoering van Anton CooJen's; „Kinderen van ons volk". Is op verzoek van het Lierse comité op een maand Ja ter gesteld. n.I, 12 af 19 Februari. "then varen Gereilde en verkochte onroe rende poederen: uerfcochf 7 Januari Een pand. genaamd ..De Maas", in gericht fot moten, open g-rond aan de lVÉIIeinsknrfe no. 21 era hoek Sprats? rear. groot 3 are, 25 centiare in veiling f 2200.verkocht voor f 2300.—. ...Aqentia: 14 Januari, Volks huls, Schiedam. Kinderavondje, 5 7 nar. Of/ic ie ren t?erce ra i ging, S uur, Adelphismus. Kopperfc'cst. 15 Ja nuari, Volkshuis. 7 uurTouerlcn- faaru en mracicfc. 19 Januari, Quar tet BeuridermanMusis Sacrum, S uur. Toneel: 13 Januari, Passagetheater. 8 ut Kath. Toneelkring. De Kome dianten met „Die malle mrs. Bliss". Films: Passage-bioscoop: Da. 2, 7, 9.30, Za. en Zo. 1.45, 4.15, 7 en 9.30 u. I Do. avond geen voorst.): De avonturen van Tartu (18 jr.). Monopole: Da. 2, 7, 9, Za. 2. 5. 7, 9, Zo. 3. 5, 7, 9 u: Tv mtig jaar op wacht, (alle leeft.) Spaarbank in December In de maand December 1948 werd in gelegd f 190 569.63 (December 3947 f 206 860 15) en terugbetaald f 169.759 44 (f 176 266.21» liet tolaal tegoed bedroeg op 31 Dec. 1918 t 11504.480 39 (f U.149 333,67), ver deeld over 32 330 (29 799) rekeningen. Burgerlijke Stand Geboren: Johanna M S. d v C van Buuren en C den Hertog Jerphaas G, x v J G van Koest en K de Wit. Geor ge. z v W J Neervaort en S M Vemeu- len, Adnana, d v M v d Graaff en D 3Vl C Nieuwsttaten. Overleden; A w de Goey. 62 jr, C Bogaarts. 81 jr. J P v Jeveren. 74 jr. De laatste tijd bereiken ons vele klachten over het ontbreken van de adressen in de burgerlijke stand Tot onze. spijt zullen vnj aan het verzoek om deze adressen weer te plaatsen niet kunnen voldoen daar deze sedert 1 Januan door de gemeente niet meer aan de dagbladen worden verstrekt. (Red.) Advertentie I. M. Combinatie van 4 geneesmiddelen tegen griep. De werkzame bestanddelen van Chefarlne „4" zijn stuk voor stuk al beroemd ge worden ats krachtige middelen ter voor koming en ter bestrijding van griep. Maar m de juiste verhouding tezamen in één tablet verenigd ia de werking nóg krachtiger. Elk tablet bevat Chefarox, zodat zelfs de gevoeligste maag toch niet van streek raakt Van de Meer ziek De lezing van de heer Karei van der Meer voor de Vlaardmgse scheidsrech ters, die hedenavond zou worden ge houden, wordt wegens ziekte van de spreker voor onbepaalde tijd uitgesteld. Zo spoedig mogelijk wordt een nieuwe datum bepaald. LEDENVERGADERING p. V, a. ARB. Hedenavond belegt de Partij van den Arbeid een ledenvergadering in het Volksgebouw. Er zullen o.a. afgevaar digden woraen gekozen voor het bui tengewoon. congres, dat op 17 Januari a.s. wordt gehouden in Amsterdam. IVlaardingse politiemannen zegevierden De Vlsardingse politiemannen hebben kans gezien bun sterke rivaal Wasse naar een 3—1 nederlaag toe te brengen. Het lag echter met alleen aan het goe de spel Vrouwe Fortuna had zich bij de onzen opgesteld en zo Het zij de eerste goal voor Vlaardingen scoren door een politieman van Wassenaar. De twee andere goals werden gemaakt door on ze linksbuiten De Ruyter. De wasse- naarse politieman' Van Hijsdam. oud- Fortuna speler, maakte het enige te gen puntje. KERKNIEUWS De heer A. van Run. Burgemeester de Bordesplein, werd door de Gere formeerde Kerk benoemd tot scriba voor iaar 1940. Tot sub-senba werd benoemd de heer P. Hoogerwerf, Ke- thelweg 65 Door de Gereformeerde jcerk te Vlaardingen wordt een cursus van drie avonden georganiseerd over het onderwerp „De Zin van het leven". Spreker is de Weleenv. heer ets. R. C Harder uit Wapeningen. De eerste le zing wordt gehouden op 14 Januari a.s, in de fcerkzaal van de Mr. Terpstra- schooL VISSERIJ Binnengekomen K.W. 123 J. v. d. Hoeven met een besomming van 3733 voor verse haring. Ben jij ook al lid? Aaa de eerste oproep voor inschrij ving als lid van het clubhuis m de ,.St. Joris Doele" heeft een groot aan tal jongeren gehoor gegeven Wij we ten dat er nog jongens en meiêjes in Schiedam zijn die graag aan het werk willen deelnemen en zich nog niet heb ben opgegeven. In het clubhu'S is weer gelegenheid tot het inschrijven ais lid. kosten 10 cent. daarvoor wordt een Clubhuiskaart toegezonden. Het Club huis is open om aan te melden, Donderdagavond 13 Jan van 69 uur. Vrijdagavond 14 Jan. van 69 uur. Maandagavond 17 Jan. Van 6—9 uur, Dinsdagavond ia Jan van 6—8 uur. Woensdagavond 19 Jan van 67.30 uur. Voorlopig worden alleen 13 jangen en ouderen ingeschreven. Als het werk voor dezè leeftijden eenmaal loopt komen de lagere leefuijden in aanmer king. Dit militair tenue moge in Uw ogen niet zo overtuigend £Ü'n, de fantasie der lieverdjes van de straat is er door bevredigd. Helmen era dolken en nu nog een strategisch plan... De butirf mag zich wel schrap zetten! VIS SEEIJFBERI C«TEN Schevenmgen. 12 Jan. Aan de markt kwamen hedenmorgen de kotter sch 12 met 279 kisten verse hanng. Notering verse haring f 11 60—f 12 50 per kist van 50 kg, voorts werden door 7 kustvissers aangevoerd 40 kisten schol. II kisten bot. schar en wijting 424 kg tong 125 kg tarbot en griet en 300 kg rog. Notering bot f 49—t 55. rog t 14— f 17. beide per kist van 40 kg. Besomming kustvisserij van 11 Jan ek 4 met f 80: bru 54 met f 80: sl 19 met 75: sl 10 met f 110; sl 34 met f 100; si 39 met f 65: sl 26 met f 50: sl 21 met f 55: sl 16 met f 140: sl 6 met f 320; Sl 12 met f 400; od 19 met f 50: od 21 met 1 35: od 20 met 110; od 17 met f 100; od 2 met f 60: od 15 met f 45: od 6 met 11; kw 215 met f 80: kw 61 met i 75 Het leven van Van Gogh wordt verfilmd De Amerikaanse filmmaatschap pij 20 Th. Century Fox zal in Frankrijk een film vervaardigen, die gebasseerd zal zrjn op het le ven van. de Nederlandse schilder Vincent van Gogh. Producent is Darryl F. Zanuck, die ook de lei ding had van de productie van „Le diabls au corps". Panama City is met ingang van 3 Januari ook opgenomen in het "West Indische net der K.L.M. Tweemaal per week zullen de Vlie gen de Hollanders op de dienst Cu rasao ArubaBarranquillaSan José ook op het vliegveld Tocumen, 15 minuten van Panama City ge legen, landen. Tocumen is een der grootste en modernst geoutilleerde luchthavens van Centraal Amerika; het is door een prachtige verkeers weg met Panama City verb.onden. Door deze nieuwe iuchtverbinding verkrijgt Panama, dat behalve een middelpunt van scheepvaartwegen cok een centrum is van grote iuch tv aartwegen, een uitstekende verbinding met het Caraïbische ge bied. waar de K.L.M, thans een luchtnet exploiteert van bijna 12.500 km. lengte. De repubiiek Panama dankt haar ontstaan en haar welvaart aan het 80 km. lange kanaal, dat van de Caraibische Zee dwars door de landengte naar de Stille Oceaan loopt en het land in twee helften verdeeld. Reeds'in de eerste jaren na de ontdekking door de Spanjaarden bestonden de kanaalplannen, die echter eerst in het begin van deze eeuw werden verwezenlijkt. Van 1881 tot 1891 heeft Ferdinand de Lesseps, bekend door de aanleg van het Suezkanaat, tevergeefs aan het Panamakanaal gewerkt. Toen hij in 1891 bijna 30 km. ge reed had, moest hij het plan opge ven. Besprekingen van de Franse Kanaal Maatschappij met de rege ringen van deVerenigde Staten en Columbia, waartoe Panama toen tertijd behoorde, stuitten af op be zwaren van Columbia. Dit had tot gevolg dat in Panama, dat het belang van het kanaal zeer goed inzag, een revolutie uitbrak, met als resultaat dat het zich in 1993 van Columbia afscheidde. Terstond sloot de jonge republiek met dc Verenigde Staten een overeenkomst. De laatste zouden het werk uitvoeren Een zone van acht km breed aan weers zijden van het kanaal werd Amerikaans eigendom. Panama ontving hiervoor 25.000.000 ineens en f 600 000 per jaar. Dit laatste bedrag is thans by na ver dubbeld. Op 15 Augustus 1914 werd het Panamakanaal voor. de scheepvaart opengesteld. Hoe groot het voordeel voor de scheepvaart was, blijkt wel uit het feit, dat een bootreis van New York naar San Francisco met ongeveer 14.000 km werd bekort. Een reis van New York naar Val paraiso met 6000 km. Behalve de directe financiële voor delen. waren aan het tot stand komen van het kanaai ook belangrijke econo mische voordelen voor Panama verbon den. Immers voor he't onderhoud, de exploitatie en de bescherming van het kanaal hadden de Amerikanen talrijke werkkrachten nodig. Niet minder dan 50.000 Panamezen vinden bt) de tech nische dienst, het leger en de marine werk. Een ander voordeel voor Panama is, dat het de aangewezen leverancier is van velerlei producten, waaraan in de Kanaalzone behoefte bestaat Het land met zijn ongeveer 700.000 Inwoners is echter niet m staat om aan de grote vraag naar levensmiddelen en andere producten te kunnen voldoen. Een fraai gezicht op Panama heeft men onder de palmen uan de Avenue des Balbao. Nog nauwkeuriger dan de bewegingen van de aarde HET Nationale Normaüsatiebureau heeft vandaag bekend gemaakt dat het een „atoomklok" in gebruik heeft die loopt met grotere precisie dén die van de sterren aan het uit spansel. De klok wordt aangedreven door energie welke wordt opgewekt door de trilling van de atomen van het ammonia-molecuul, Het precisie- quotiênt is veel gunstiger dan 1/20.000.000. zo meldde het bureau. Men hoopt de klok zodanig te kun nen verbeteren dat een precisie- quotiant van 1/10.000.000.000 wordt bereikt Deze nieuwe tijdstandaard Is zo veel accurater dan die welke is ge baseerd op de aardrotatie dat hij zou kunnen worden gebruikt om de be wegingen van de sarde zelf te con troleren. De nieuwe klok zal een re volutie te weeg brengen in de indus triële procedures die op "uiterst nauwkeurige tijdmeting gebaseerd zijn, zo meende het bureau. De vibrermg van ammonia-atomen wordt geregistreerd door uiterst ge voelige radioapparaturen. Een spec- trumlijn die wordt voortgebracht in het microgolven-gebied van een ra diospectrum wordt gebruikt om een oscillator te controleren die de klok aandrijft. Het gehele mechanisme, dat verder bestaat uit een ongeveer negen meter lange met ammonium- gas gevulde koperen buis, is opge steld in 2 vrij kleine kastjes. Het is het tweede verrassende re sultaat van de onderzoekingen van het bureau op het gebied van de standaardisering. De eerste bijdrage die het leverde was een nieuwe leng te standaard, die werd geleverd door de spectrumlijn van een kwikisotoop. (United Press), Bananen, Cacao enz. De republiek bestaat uit twee berg ketens, die zich over de gehele lengte van het land uitstrekken, geflankeerd door kustvlakten. De vlakten, worden door talrijke rivieren doorsneden en zijn doorgaans bedekt met een dicht oer woud. De bergketens omsluiten vrucht bare valleien en plateaux, uitermate ge schikt vooi landbouw en veeteelt. Slechts een klem deel van het land wordt echter gecultiveerd. De voornaamste ïand- etl tuinbouw producten zqn bananen, cacao, cocos- noten. koffie, suiker en rijst. Koren, ta bak, ka*oen en ecu grote verscheiden heid van tropische groenten en vruch ten worden eveneens verhouwd. Maar van al deze producten kan alleen de bananenoogst aan de vraag voldoen. Alle andere producten worden in te ge ringe hoeveelheid geteeld en moeten •dan ook door import worden aangevuld. Daarenboven worden de behoeften aan vlees, melk. boter, sterke drank leer, kleding, zyde, hout, machines, petro leum. electro-techmsche artikelen, ce ment, staalwaren, chemische en. medi sche artikelen, zeep, cosmetische pro ducten. parfums cn snuisterijen Jn de meeste gevallen geheel door import ge dekt. e Goud en Bauxiet Er zijn ongeveer 200 fabrieken, die aan ongeveer S00D arbeiders werk verschaf fen. In hoofdzaak zijn het bedrijven, die zich toeleggen op consumptie-artikelen en verbruiksartikelen, zoals levensmid delen, schoen- en meubelfabrieken. Of schoon het land rijk is aan delfstoffen, is de exploitatie ervan door verschillen de factoren niet lonend. In vele gevallen worden zij m bijna ontoegankelijke ge bieden aangetroffen, waardoor de transportkosten te hoog worden, terwijl ook de lonen vrij hoog zijn. Er zijn rijke mangaan- en feauxitbergen. maar alleen goud wordt op cotnmerciele basis ge wonnen. Wellicht Is er geen land ter wereld, waar de economische aspecten zo gun stig zijn als in Panama, Het beschikt over een blijvende afnemer in de Ka naalzone, wiens behoeften zeer groot zijn. SHet bezit een rijke bodem, die ter stond voor land- en tuinbouw en vee teelt geschikt te maken is. De Pana mese regering is er dan ook op uit om de economie op een hoger plan te bren gen. Allereerst op het gebied van de agrarische productie, want aan deze ar tikelen is op het ogenblik wei de meeste behoefte. Panama trekt Jaarlijks duizenden toe risten. Het is een paradijs voor lief hebbers van vissen, terwijl Panama City een eosmopolitische hoofdstad is met een aparte bekoring. De schoonheid van het tropische landéebap is bekend, ter wijl uiteraard het ingenieuze kanaal, waardoor jaarlijks meer dan 2900 sche pen varen, een van de voornaamste trekpleisters is. De betekenis van Johanna de Geus als zangeres moet niet in de eerste plaats in de vocale kwalitei ten gezocht worden. Vooral het hoge register toont nog al eens technische tekortkomingen. Bij een lang aangehouden toon bijvoor beeld gaat de stem overmatig vibreren of krijgt iets schrils. Ook komt het voor, dat bij een snelle opeenvolging van tonen de figuren aan duidelijkheid inboeten. Ander zijds is het weer zo, dat haar stem, hoewel niet groot, toch vol en warm kan klinken. Dit is vooral het geval in het midden en het lage register. Niettemin weet Johanna de Geus te boeien, want ze verstaat de kunst het lied voor te dragen. De weergave van dq zelden gezon gen Proses Lyriques van Debussy, werkjes die hoge eisen stellen, be wezen dit ondubbelzinnig. Ook de reeks liederen van Hugo Wolf en Manuel de Falla kregen een uit muntende vertolking. Minder daar entegen voldeden de liederen van Schubert, omdat hierin de 2oëven genoemde vocale tekortkomingen zich het sterkst deden gelden. Na de pauze kreeg men nog een mooie vertolking van Léon Orthel's uitstekend in de sfeer van Rilke getroffen liederen „Nonnenklage", „Fraucnsehicksal" en „Eva" te horen. Een tweetal liederen van Johanna Bordewijk Roepman waarvan vooral „Gigeriette" een aantrekkelijk gecomponeerd lied bleek te zijn besloot dit recital in. Boymans, dat door een handjevol toehoorders werd bijgewoond, De Zwitserse pianist Paul Baum- gartner toonde zich een begeleider van hoge klasse. Herman van Born, Prof. Forbes sprak over moderne schatgravers De Vereniging tot Bevordering van Fabrieks- en Handwerksriij- verheid te Rotterdam hield Dins dagavond in het Doofstommenin- stituut haar eerste ledenvergade ring in het nieuwe jaar. Als spre ker voor deze avond had men uit genodigd professor ir. J. J. Forbes uit Amsterdam, die, nadat de se cretaris de jaarverslagen over 1948 had voorgelezen, het woord nam. Zijn lezing droeg tot titel: „de leer school der Spade". Aan de hand van een aantal interessante licht beelden besprak prof. Forbes de techniek van het onderzoek in de archaeologie, waarbij hij vooral het oude Nabije Oosten behandelde. Zijn boeiende uiteenzetting gaf enig idee van het opsporingswerk der oudheidsonderzoekers. Prof. Forbes maakte duidelijk, welke moeilijkheden er dikwijls te over winnen zijn, alvorens men de toe stand, zoals die honderden of dui zenden jaren geleden is geweest, kan reconstrueren. Advertentie M. naar persoonlijke smaak, want alle drie zijn goed tegen ruwe, rode handen en schrale huid: Purol (balsem)-Hamea (crème) Hamea (gelei). In prijzen v. 30-75ct Wurm tegen verfilming van Mattheus Passion De bekende bisschop Wurm, voor zitter van de raad der Duitse Evan gelische kerk, heeft zich scherp uitgesproken tegen het plan van een Oostenrijkse filmmaatschappij om Bach's Mattheüs Passion te verfilmen, ZUIDHOLLANDSE BRANDWEER BOND VIERDE ZILVEREN JUBILEUM Maandag hield de Zuidhollandse Provinciale brandweerbond zijn. bij zondere algemene ledenvergadering in Scheveningen ter herdenking van zgn 25-jarig bestaan. Leden van gedeputeerde staten, van Zuid- Holland waren aanwezig. Mr. L. A. Kcsoer, commissaris der Koningin in Zuid-Holland, werd tot erevooi - zitter benoemd. De leden van de bond zijn door het Haagse gemeen tebestuur ontvangen bij welke ge legenheid de burgemeester van Den Haag Mr. W. A. J, Visser een korte redevoering heeft uitgespro ken. ROTTERDAM Frijsovertredingen De tuchtrechter voor de prijzen te Rotterdam moest weer enkele lieden beboeten voor het vragen van te hoge prijzen. Een Rotter damse koopman werd veroordeeld tot f 200.- wegens kettinghandel. Een andere Rotterdammer verkocht een gebruikte roeiboot voor 250. Dit waa te duur en de tuchtrechter legde de verkoper i 200 boete op. Een Rotterdamse kleermaker, die te veel vroeg voor zijn herenmaat- costumes, kwam er ook niet zonder meer af: f 750 moet hij voor straf neertellen. Aangekomen schepen 11 Januari Cirrus, (wcerschip) Atlantische Oce aan, Parkkade; Prege) Hamburg Novel naar Duitsland Helvetia Londen James Binnenhaven cement; Moses Gay Bris tol Furness 2e Kathaven, kolen- Skog- holt Huil Soetermeer Fekkes Capelle, ledig; Burgundia Gothenburg Kuypcr Dam Smeer IJselhuven, st.Prinses Beatrix Harwich Hoek van Holland Vire New Orleans Reunts Merwehaven st Castelbruno Londen Fumess Waal haven ledig; Sheringham Harwich Hu- cug Fieters Lekhaven, st.Brage Stock holm Burger IJscthaven, st.; Hemland Calcutta Cornel der Lekhaven, st.- Hol- landia Hul) Wagenborg Merwehaven. ijzer. 12 Januari Mem eiland Hamburg Wambersie n Duitsland; Vasaholm Baltimore Kuyper Dam. Smeer Rijnhaven, st.Rio Dia mante Buenos Ayres Wambersie Schie- haven. st.Ellinor Antwerpen Ommeren Merwehaven, st.Constant terug uit zee wegens slecht weer Germaas Maassluis; Cape Race Savannah Ganstransport Merwehaven. st.Delfinus Bergen Bur ger Ferms, stHast lil Parijs Muller Jobshaven. st.; Duke of York Harwich Hoek" van Holland. Vertrokken schepen II Januari sundGlobe Middlesbro: Persian Coast Newcastle; lowestoft Trader, Lowe stoft; Finlandia, Helsingfors; Ronan, Lestiy. Askeladden. Gibraltar"; Belgra- no. Flekkefjord; Karin Thorden, Tuku; Benvorlieh. ShanghaiRavnaas. Oost Azië: Melrose Abbey, Hull- Corona, Kingslynn; Somerville. BremenBull finch, Londen; Bapid, Hamburg; Gaas- terland, Newcastle; Duke of York. Har wich: Vienna, Harwich; Constant, Kingslynn. 12 Januari RouaanMizar, Londen Londen; Yewpark, New- Vaires, Spnngcrag. pert man Wind NW, Stijve bries, deining, hel der zicht. Grote vaart Almkerk II te Melbourne; Abbedijk 11 nam. te Baltimore; Amstelkerk 11 v Port Bouet n Monrovia; Arendskerk uitg. 11 te Genua: Aagtekerk thuis (n Antwerpen) 11 op 230 mij] O. v. Malta; Albireo p 11 Wight n Bahia Alderamin 11 v Las Palmas n R'dam; Almdijk n Vera Cruz It op 240 mijl W.Z.W. v Scilly: Amstelland thuis 11 op 270 mijl v Fogo (Kaap Verdtsche ell.). Bloemfontein thuis 12 te Antwerpen, 15 te A'dam verwacht; Bantam thuis p 11 nam. 8 uur Ouessant n Londen: BHJ- d en dijk thuis 10 op 700 mijl W. v Scilly, Bengkalis n Algiers 11 op 550 mijl Z. W. v Flares (Azoren), Cangostroom 12 te Lobito; Ceram n Takoradi 11 op 240 mul Z. v Ludentz. DulvencUjk uitg. 11 nam. v Londen n Curacao; Drente p 11 Straat Banka, 12 te Batavia verw. Gaasterkerk 11 v Lorenzo Marques n Beira; Gordias II v Valencia. 18 Jan te A'darn verw.Grootckerk thuis p 11 Aden n Suez. Helena n Antwerpen 11 op 40(J miil Z.w. v Ouessant; Hersilla n Bremen 11 op 600 mijl Z.W. v Scilly. Ins 11 ie Cadir. Jaarstroom uitg. 11 dwars v Lissa bon; Jacob Cats p 11 nam. Utsire n Narvik. Khpfontein 10 te Beira; Kota Agoeng 10 v Semarang n Batavia; Kalianda 11 te Toeala. Leo 11 te Soerabaja; Loosdrecht 12 te Penang; Larenberg 11 te River Cess Liberia)Leuvekerk uitg. p 12 Straat Messina n Port Said: Loppersum 11 te Takoradi. Manoeran 12 tc Portland Oregon Mariekork thuis 12 te Marseille; Men tor p 12 Malta n R'dam of A'dam: Mod- jokerto uitg 11 op 175 mijl O. v Madei ra. Nieuw Amsterdam 11 nam. v Curacao n Kingston Jam Nijmegen p 11 Oues sant n Genua. Ootmarsum 11 nam. bij Santa Maria (Cuba) geankerd, Pclydorus n Padang 11 dwars v So~ cotra Prins Johan Willem Friso 11 Haifa ii TcL Aviv; Prins Willem V n Valencia 11 op 20 mij) Z.W. v Bcachv Head: Poseidon p 12 nam. Mona eiland n CuracaoPnns Willem XI n Trinidad 11 op 900 mi]l ZW. v Fay al. Prome theus thuis 10 v Port Swettenham. Rhesus n Batavia 10 te Singapore Roebiah p 11 Perim n Djeddah en New York; Rondo p 11 de Anamba eilanden n Batavia; Kossum p 11 Kaap Roca (bij Lissabon) n Catania; Randkerk thuis J1 op 600 mijl W.N.W. v Walvisbaai. Salawati 11 v Singapore n Macassar Slamat thuis p 11 nam. Kaap Guardafui n Aden: Sloterdijk 11 v Singapore n Port Swettenham; Stad Maastricht n II Fmistcrre n R'dam; Straat Soenda 11 te St Marie (Madagascar) ten anker; Saeangan 10 v Tarakan n Batavia: Schie n Nederind ll op 400 mfll Z.W. v Scilly; Soeatdyfc n Java 12 tc Aden; Stad Vlaardingen P 11 's avonds Kaap Sao Vinccnte n Nederland; Sumatra thuis li op 350 mijl W. v Minikoy: Sa maria n St. Tomas 11 op 600 mill Z.W. v Fayal. Tjibodas 11 v Semarang n Batavia: Tjikampek p 11 Sabang n Mauritius- Tahsse p 12 Finisterre n R'dam; Tara kan thuis 11 op 660 mijl O. v Kaap Guardafui. Utrecht uitg p 12 Kaap Blanco. Van Riemsdijk 11 te Singapore. "Waikelo 11 v Port Said n Batavia; Weslerdam n New York 11 op 800 mijl W. v Scilly. Zijpenberg p 11 Kaap Hoca (bij Lis sabon) n Savona. Korte vaart Albatros 9 te Hull; Annegiena p 10 Kiel n Warmond. Brandans 8 te Immlngham; Blerum p 11 Holtenau n Stockholm; Blue Boy II v Middelharnis n LondenBrem 10 v Lissabon n R'dam. Constant 5 te Immingham. Dem lö te Antwerpen; Den eb 6 te Huil; Delfzijl 10 v inverkelthing n de Tyne. heeft drie dagen in de Inverkei- thingbaai aan de grond gezeten, kwam vlot na lossing van de lading, bleef ogenschijnlijk onbeschadigd. Elisabeth (RKC) te Ferroi ltggend, duur der reparaties wordt op twee we ken geschat. Evertsen 10 v Hamburg n BrakeElma p 10 Holtenau n R'dam Elsenburgh p 10 Finisterre n Casablan ca. Frejo 11 v Par Rochester; Ferocia 10 v Santander n Britonferry. Henrica 7 v VI a nr. a n Guernsey; Hast III S te Havre; Heer en gracht p 10 Brunsbuttel n Zaandam. Jacoba 30 te Manager; Java 10 v Kfel n Hull. Mado 8 te Goole: Majorl 9 te Goole; Mudo 7 te Boston Line.Mayglen 10 te Lissabon: Mies 11 v Kopenhagen n Kiel; M.idjoe 8 te Delfzijn; Martha p 10 Holténau n Bohus. Nijenburgh 9 v Njmashamn n Ant- Aduertenfie I. ftf. Prof. G. Brouwers, hoogleraar aan de Nederlandse Economische Hoge school te Rotterdam, schreef voor „Het Parool" een aantal artikelen over het onderwerp „De Economische Politiek in de Naaste Toekomst". Van deze zeven artikelen ver scheen een overdruk in brochu re-vorm. Deze goedverzorgde brochure is 075 verkrijgbaar. U kunt bestellen per postwissel of pe: postgiro No. 260728 ten name van „Het Parool" N.Z. Voorburgwal 225. Amsterdam-C„ onder vermelding BROCHURE PROF, BROUWERS. Het Zondag van Schiedam naar Narvik vertrokken Neder landse stoomschip Jacob Cats is in beheer overgegaan van de Scheep vaart en Steenkolen Mij. naar de Montan Transport Mij. eg De Duitse stoomschepen Pin guïn (1496 b.r.t) en Homum (1467 b,r.t.) hebben toestemming gekre gen van Hamburg naar Italië te gaan om een voor Duitsland be stemde lading sinaasappelen en ci troenen te halen. Dit zal de eerste maal zijn, dat Duitse schepen bui ten het door de Geallieerde Contro le Commissie vastgestelde vaarge- bied d.L Engeland, Frankrijk tot Erest, Scandinavië en Finland, komen. werpen: Njord 10 v Antwerpen n Delf zijl. Rocket 11 v A'dam n R'dam; Rose- marie 10 v Hull n Kingslynn. Spurt 9 te CasablancaServus 10 v Goole n Calais; Sian 10 te Stettin: Sambre 11 te Parijs; Sandenburgh 31 te Casablanca. Urmajo 10 te WjïheJmshalen. Vanu Brakel 10 v Lubeck n Frede- Tiksvarfc; Viking p 10 Kiel n Malmb; Veenenburgh 10 te Aberdeen. Zeester 10 v Londen n Antwerpen. Tankvaart Adlna 6 v Pulo Samboe n Pladjoe, Clavelia p 10-11 's nachts Mona eiL n Pernis, Esso Den Haag n Pernis 10 op 330 mijl W. v FJores; Etrema p lö nam. Land's End n Thameshaven. Frisia 11 v Petit Couronne n Port Je rome. Malvlna 10 v Tarakan n SmgapoTe: Marpessa p 11 Kreta n AbadanMat thew 11 v.m. te Petit Couronne, heeft te Caudebec aan de grond gezeten, kwam hedenmorgen vlot. schade onbe kend: Macoma n Pemls 10 op 360 mui N.O. v Sombrero eiland; Mercurlus 10 v Hull n Sunderland. Neerlandia 6 v Havre n Petit Cou- Omala p 10 Ras Fartak n Bahrein. Stanvac Pendopa 10 v Singapore n Soengei GerongStativac Talang Akar 11 te Soengei Gerong. Tankhaven II 10 v Soengei Gerong n Smganore; Tibia n Bahrein 10 op 100 mijl Z. v Port Elisabeth; Tankhaven I n Port Soedan 10 op 300 mijl W. v Ml- nikoy: Taria n Singapore 10 op 420 m»l W.Z.W, v Bombay. Wieldrecht p lo Mlnikoy n Singapore. Sleepvaart Flamingo 6 v Singapore n Sorong. Ganges met baggermolen n Split 10 te Gibraltar. SCHIEDAM HET IDEAAL VAN IEDERE VROUW IS EEN Komt daarom allen op DONDERDAG 13 JANUARI van Z—5 en 7—9 unr VRIJDAG 14 JANUARI van 11—5 en 7—9 uur naar: SEINPOST, EROERSVEST 43, SCHIEDAM alwaar het Goois Veilingbedrijf uit Bussum in op dracht van een grote pelterijenfabriek een ge deelte van de voorraad tegen uiterst lage limie ten, en met volle fabrieksgarantie, verkoopt. Wij kunnen U slechts één raad geven. Komt U zelf overtuigen. Vry entrée zonder verplichting. Deskundig advies. VEILING VRIJDAGAVOND 7 UUR. Bf-filing op sehadeboekje toegestaan. Geheel ederland weet het n«: voor moderne manteh. tegen lage prijzen is er maar één adres GOOIS VEILINGBEDRIJF, BUSSUM Off. erkend veilingbedrijf. N.V. Verffabrichen „VEVEO", Willemskade 15, Schiedam vraagt voor directe indiensttreding: leeftijd 15 tot 18 jaar, voor opleiding in haar fabriek Aanmelden vsn 10 tot 12 uur WILTON-FIJENOORD SCHIEDAM vraagt voor spoedige indiensttreding; bekend met expeditie-werkzaamheden en mod. talen Uitsluitend schriftelijke sollicitaties Gevraagd; ca. 25 jaar, tevens voor eenvoudige administratie J. D. VAN MEURS' Woninginrichting Singel 128 - Tel. 67844 Gevr. nette werkster v. 2 dagen p. w. of net meisje voor halve dagen. Vondel laan T. Net meisje, 18 jr., z.z.g. ge plaatst als winkeljuffr. v.g. g.v. Buisman, Bleekstr. 29, Vlaardingen. Te koop: 4 eiken stoelen m- vooroorlogse bekleding en een fauteuil. Zijdeveld. D. v. Wassenaarstr. 22a. Mevr. van Deventer, Stad houderslaan 65, Schiedam, vraagt voor tijdelijk een flinke werkster voor 2 da gen per week. Te koop: 1 prima haard, 1 geëmailleerd Godin fornuis, kleine maat, 1 gasstel, adres Hoofdstraat 193, be neden. Waskulpen meiken bodem en roestvrije banden 19.-, wasplanken 2.50, wrin gers v. a. 34.—, wringer- bokken 13.80, trapleren 1.60 p. tree. Frans van Thienen, Broersveld 123, tel. 69799. Gevr. v.a. 24 Jan. n. d. meisje, g. L. Zo. vrij. Ga- briëls, Sterrebos 2, S'dam, Maaskant. Cartonboard 130x100 4 mra> dik 1.05 p. plaat, div. ma ten laten, triplex in alle xn. en dikten, ronde stokjes, houten ballen, houten wiel tjes enz. Frans v. Thienen, Broersveld 123, tel- 69799. Ruilen, Vrije 1ste étage in Dordt, 3 k., keuken, waran de en loods, voor dito in S'dam of Vlaard. Br. ond. no. Ill bur. v. d. blad. Gevr. voor direct nette werkster v, Tandtech. lab., dag. van 57 u. n.xn. Aan melden Lab. HAL VAX, W. Molenstr- 13. Bronzen gordijnrails, geh. compleet m. haakjes 1.75 p. m. Alle dikten houten gordijnroetjes. Frans van Thienen, Broersveld 123, tel. 69799. Dat is goedkoop'. Kinder- DOxen 10.strjjkplan- ten 9.25, keukenstoelen 7.25, keukentafels en wringers. Frans v- Thienen, Broersveld 123, tel. 69799- Vrije bovenwoning, bev. 5 kamers en keuken in ruil v. huis geschikt voor samen woning. Br. nr. S 4640 bur. v, d. blad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 2