Of Verantwoording voor weerberichten berustte bij 18-jarige jongen De inzet voor het conflict in de Negebwoestijn Koningin Nefertete i Naar TBC-onderzoek voor de gehele bevolking Opmerkelijke rede van Frans communistisch kamerlid --:r v DE VLIEGRAMP TE PRESTWICK Verslechterde weerstoestand dusdanig, dat piloten moesten worden gewaarschuwd? Defect zoeklicht niet hersteld PAROLA IK ST. KSSHff Pionierswerk van stichting Fotu Radio-programma Herriot weer voorzitter van Assemblée Kansen op vrede aanzienlijk gedaald - Op zoek naar r Tentoonstelling in de Kunstkring Eerste paal voor Cats' papier HINDER KANS OP KIESPIJN! FaSVIa tandpasta DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB: Het geheim van de tunnel Woensdag 12 Januari 1949 Drie uur lang heeft gisteren IanHavronSimpsoninhet gerechtshof van het Schotse stadje Ayr in de getuigenbank ge~ Staa ai3tlf''00^ te 9evcn op vragen over de vliegramp met de „Nijmegen Simpson, achttien jaar oud toen het ongeluk ge beurde. was belast met de practische weerobservatie. Een maand of vijf weken was hij met een verantwoordelijke: persoon samen geweest, nadien had hij het werk alleen moeten doen. Hij was verantwoordelijk, 20 zei hij op een desbetreffende vraag van mr. C am e r o n, de KLM-advocaat, voor de waarnemingen, het uit zenden en'an en het besluit, of er tussentijdse berichten over de verandering van de weersgesteldheid moeten worden uitge zonden. Het belangrijkste punt in de dis cussie was de vraag of de weersge steldheid gedurende de uren dat Simpson in dienst was, in die mate verslechterd was, dat het uitzenden van een bericht hieromtrent nood- zakelijk werd. Op een vraag van procureur Leslie of er die avond na 23 uur een behoorlijk snelle verslechtering was opgetreden, antwoordde Simpson: „Neen, er trad in het geheel geen snelle ver slechtering op." Toen daarna mr. Cameron de vraag stelde, waarom hij tussen elf en half twaalf buiten zijn kantoor geweest was, ant woordde Simpson: „Het is een al gemeen gebruik, wanneer het weer zo slecht is." Cameron: „Dus het weer was slecht?" Simpson: „Ja." Cameron: „En het werd slech ter?" Simpson: „Het werd in geringe mate slechter". Het schijnt voorts, dat de hoogte van het wolkendek op het ogenblik van de ramp niet te bepalen is ge weest. Simpson beantwoordde vra gen hieromtrent met de medede ling dat een zoeklicht was gebruikt voor het bepalen van de wolken hoogte- Om ongeveer twee uur in de ochtend had dit echter gewei gerd. Waarschijnlijk was de peer stuk gegaan en op dat ogenblik was er geen nieuwe beschikbaar. Hij had dit via een weerkundige moe ten melden aan de administratie. Simpson zei niet te weten dat twee van de lichten- op de radiomasten uit waren. „Wilt U daarmee zeggen dat U niet weet hoeveel lichten er op de radiomasten zijn?" „Neen," antwoordde Simpson. Simpson zei verder nog dat een bericht over de verslechtering van de weerstoestand nooit mocht wor den uitgezonden zonder- toestem ming van de weerkundige, die toe zicht uitoefende -op-het werk -van hem en zijn collega's, zes andere jongemannen. Stroom oorzaak van brand De zitting van gisteren was be gonnen met de verklaringen van twee electro technici. De eerste, John Nisbert, ingenieur van het krachtstation te Kilmarnock, vertelde, dat op 21 October om half één 's nachts (het tijdstip van de ramp) een zeer hevige stroomstoot was waargenomen, die in heel Schotland waarneembaar moet zijn geweest. In de centrale begon de alarmschei te luiden en een flik? kerlicht waarschuwde, dat er er gens iets mis was. De heer James Nair, hoofd assistent van de Britse electrici- teitsmaatschappij te Glasgow, zei dat de getroffen hoogspanningska bel onder een spanning van 132.000 volt stond. Later had hij ontdekt, dat de kabel midden tussen twee Advertentie 1. M. De foto gaf moeit' op de bruidsdag, Wijl het Bruidspaar steeds maar te zuur zag. De kiekman gauw klaar Toonde TIP, en ziedaar. Nooit kiekte hij zonniger glimlacht masten bij Prestwick door iets moet zijn geraakt. Nair sprak, als zijn mening uit, dat het vliegtuig de draad heeft geraakt, onder stroom is komen te staan en daar na in brand is gevlogen, doordat het metaal onder de sterke stroom zou hebben vlam gevat. „En indien zich benzine in de vleugels van het toestel bevond, zou daar dan niet vermoedelijk brand ontstaan?" vroeg Cameron- „Ja," antwoordde mr. Nair- Daarna werden verscheidene em ploy é's van het vliegveld Schiphol gehoord die geassisteerd hebben bij het laden van de PH-TEN voor de vlucht naar Prestwick. De heer C. van Loon, lading- meester van Schiphol, die verant woordelijk was voor het laden van de „Nijmegen", antwoordde op een vraag van procureur Leslie of in geval van duisternis en lawaai bij het laden niet gemakkelijk vergis- Advertentie l. M. STUDIE VOOR DIPLOMA'S Vraag-, alvorens mondelinge of schrifte lijke cursus te volgen naar de mogelijk heden en resultaten van onze schriftelijke privé-opïeidmgen Boalclloudan - Talen - Mlddarmtsndjdlpl. M.B.A. - H.6.S. - M.U.L.O. Erkend door Inspectie schriftel. onderwijs. singen konden worden begaan, dat zulk5 met het iaden niet mogelijk was. Wel achtte hij het mogelijk dat door de duisternis een vergis sing wordt begaan met het afroe pen van de nummers van de in te laden goederen. Op vragen over de vertraging bij het vertrek ten gevolge van opont houd bij het laden antwoordde de heer Van Loon dat het wachten op een nog niet gearriveerd deel van de vracht was geweest. Het juiste gewicht van die voor de vertraging verantwoordelijke vracht-wist hij zich niet precies te herinneren maar moest zeker in de buurt van de 600 kg. liggen. Daarna vroeg Leslie: „Moest u op het laatste ogenblik haast maken met laden!" „Neen" antwoordde Van Loon, „in het geheel niet". Van Loon. zei verder dat Parmen- tier wist dat een deel van de vracht laat zou komen omdat hij het laad- formulier had getekend. Op een vraag van de raadsman van de KLM, mr. Cameron, of met enig recht zou mogen worden ver ondersteld dat hij die avond on zorgvuldig was geweest, antwoord de Van Loon: „Neen, zeker niet". Hij kon zich ook niet voorstellen waarom iets dergelijks zou worden verondersteld. Leslie bracht daarop naar voren dat hij alle aspecten van deze zaak wenste te onderzoeken en dat insi nuaties hem volkomen vreemd wa ren. „Ik ben blij met die verzekering", merkte mr. Cameron op. „De Twee Wezen" komen weer Gedurende twaalf dagen, van Zondagavond 16 Januari af, speelt Willem Goossens' Volkstoneel „De Twee Wezen" in Luxor. De hoofd rollen in dit bekende stuk worden vertolkt door Cilly Bach, Willem Goossens, Pierre Myln, Alex Hock, Sophie Kohier en André v. Dijk. Nog veertig anderen werken mee. 'n TIP VAN BOOTZ Inz. hr F. B.. Den Haag, entv. 1 fl. TIP. „Van de duizend zich gezond voe lende personen, hebben er vier tu berculose, van wie twee in besmet telijke vorm," zo vertelde Dr J. K. - E. -D warshuts, voorzixter van de stichting Fotu (Fonds tot opsporing van tuberculoselijders), dezer dagen in een onderhoud met het ANP. In 1947 zijn ongeveer 3600 Nederlandse TBC-Iijders ge storven, dus gemiddeld bijna tien per dag. Wil men deze ziekte be strijden, dan moet men beginnen, de gehele bevolking te onderzoeken. Tot nu toe ging dit door middel van doorlichting, wat een zeer tijd rovend werk is. Tijdens de oorlog is Philips in Amerika echter be gonnen met een Böntgenfoto-appa- raat met kleinbeeldfotografie. Na de bevrijding is in het district Delft voor de TBC-beslrijding op gericht de stichting Fotu. Nadat deze ruim 60.000 bij elkaar had gebracht heeft men een ldcinbeeld- apparaat met auto aangeschaft, Dit apparaat, dat moet worden bediend door drie personen, maakt Röntgen foto's in Het klein. Bij goede orga nisatie is het mogelijk ruim dertig personen per kwartier te onder zoeken. Bij schoolkinderen schatte dr Dwarshuis dit a an t dl zelfs op veertig. Na ontwikkeling werden de foto's door een arts bekeken en na drie dagen kan men reeds de uit slag komen halen. Behalve de snel heid is ook een voordeel, dat men op deze manier een archief krijgt. De foto's worden namelijk aile in het districtsconsultatiebureau be waard. In een jaar rond Met dit kleinbeeldapparaat gaat men nu het hele district Delft rond. WOENSDAG 12 JANUARI 1943 Avondprogramma HILVERSUM I: 19.— Nieuws; 1915 Frikkebeen; 18,30 Actueel geluid; 19.45- Engelse les; 20.— Nieuws; 20 05 Frog, prol.: 20.20 Concertgebouw-orkest; 21.15 God blij mare in het Nieuwe Testament te boek gesteld; 21,35 Zigeunerark.; 22.10 Amsterdams vocaal ensemble; 22.45 Avondoverdenking; 23.— Nieuws; 23.15 Ensemble Pro Musica; 23.20 Ge- zms- en huwelijksmoeilijkheden; 23.35 —24.Pro Arte kwartet. HILVERSUM II; Student en socia lisme; 1915 Reg. uitz.; 19.30 Voor de jeugd; 19.40 Jeugdnieuws; 19.45 Lezen in de bijbel: 20— Nieuws; 20.05 Din gen van de dag; 20.15 Socialistisch tiws; 20.20 Operettemuziek; 2105 Hoorspel; 22.15 Malando: 22.45 In de tuin der poezie; 23.— Nieuws; 23.15 Bruce Lowe; 23.3524 Harry James. DONDERDAG 13 JANUARI 1949 HILVERSUM I: 7.— Nieuws; 7.15 Ochtendgymnastiek- 7.30 Gr.pl.; 7.45 Morgengebed; 8.— Nieuws; 8.15 Gr pi; 9Voor de vrouw; 9 05 Mozart-con- cert; 9.40 Schoolradio; 10.— Moravisch kwartet: 10.15 Morgendienst- 10.45 Ge wijde muziek: 11.— Zonnebloem; 11 10 Schoolradio: 12.—Angelus: 12.03 Piano recital; 12,30 Land- en tuinbouw; 12 33 Amusementsorkest; 1255 Zonnewijzer; 13.— Nieuws; 13 25 Walsen; 13.45 Voor de vrouw; 14.Marinierskapel. 14.40 Even onder ons; 15.Tsjaikofsky; 15.30 Alex SchcUevis met koor; 15. Bijbellezing; 18.45 Rachmaninoff; 17.— Radio jeugdjournaal; 17.30 Overzicht der vocale kwartetïiteratuur; 18.— Le ger des Heilskwarüer: 18.15 C.W.V,- kwarher: 18.30 Keg. uitz. HILVERSUM H: 7Nieuws; 7.15 Dagopening; 8.— Nieuws; 8.15 Voor de vrouw"; 9pianospel; 9 30 Waterstan den: 9-35 Gr.pl.; 10— Morgenwijding; 10.15 Arbeidsvitaminen; 10 50 Voor de kleuters; 11.— Orgelconcert; 11.45 Het gezinsleven bij de Bataks; 12.Metro- Role-ork,; 12 30 Land- en tuinbouw; 12 31 PJanr due; 13.Nieuws; 13.15 Mededelingen; 13.20 Americana; 13.50 Pianospel; 14Van. de hak ap de tak. 14.20 Solistenconcert; 15— Voor zieken en gezonden; 18.Assortimcnto; 17. Kaleidoscoop: 17.20 Welk dier deze week; 17.30 Modelvliegtuigbouwers; 17.35 Johnny Meijer; 17.50 Reg. uitz.; 18.Nieuws; 18.15 Sportpraatjë; 1B.3Ö Violoncel en piano. Dezer dagen is men in Pijnacker met het onderzoek begonnen. Dit zal tot 29 Januari duren. In Fe bruari komt Voorburg aan de beurt, waarna respectievelijk de andere plaatsen van het district volgen. In ruim een. jaar hoopt men hiermee klaar te zijn. waarna men weer op nieuw kan beginnen. Het ligt na melijk in de bedoeling het onder zoek periodiek te doen geschieden, na telkens een of anderhalf jaar, daar het anders niet aan zijn doel zou beantwoorden. De Fotu werkt nauw samen met de provinciale vereniging tot be strijding van de TBC en de inspec tie van de volksgezondheid. Eerst genoemde wil komen tot een derge lijke stichting als Fotu voor de ge hele provincie, terwijl de inspectie het bevolkingsonderzoek op_ den duur landelijk wil doen geschieden. Naar dr Dwarshuis mededeelde heeft men in het Noorden van ons land, in Gelderland en in de Ach terhoek ook reeds dergelijke appa raten, terwijl Breda er spoedig een krijgt. Tenslotte wees dr Dwarshuis er nog op, dat het uiteraard niet mo gelijk sal zijn, de gehele bevolking hiermee te bereiken. Het onderzoek is vrijwillig en er zijn natuurlijk altijd mensen, die verhinderd zijn. Men hoopt echter toch, indien het publiek medewerkt, 75 k 86% van. de bevolking te kunnen onder zoeken. Advertentie I. M. Edouard Herriot, de leider van de radicaal-socialisten is herko zen als voorzitter van de Franse Nationale vergadering, die gisteren haar zitting voor 1949 opende, Herriot verkreeg 274 stemmen, de communistische leider Marcel C a c h i n 110. Hcrriot's partijgenoot Gaston Monncrville, werd herkozen als voorzitter van de Raad van de Republiek (de Franse Eerste Ka mer), De zitting werd geopend door de tachtigjarige Marcel Cachin als oud ste lid van de vergadering. Hij drong aan op eenheid in Frankrijk en in de gehele wereld. „Stalin beeft herhaaldelijk gezegd, dat hij niet ge looft in het gevaar van een nieuwe oorlog. Hij blijft van mening, dat er, ondanks de verschillen in systeem en ideeën tussen de twee grote sec toren van dc wereld geen werkelij ke twist bestaat tussen deze beide sectoren, noch een wrijving van groot belang, aldus Cachin, die ver der zeide, dat er „nog steeds sprake is van een mogelijke ontmoeting tussen Truman en Stalin." Naar aanleiding van de door Ca chin uitgesproken openingsrede, me nen politieke kringen te Parijs, dat Stalin de Westeuröpese communisti sche partijen verzocht heeft de weg te bereiden voor verdraagzaamheid en begrip tussen het Oosten en het Westen. De toespraak van Cachin. een der Franse communistische leiders, was gematigd van toon. Er werd in aan- t an t T gedrongen op nationale eenheid en KOMG \BDOELLAH van Transjordanië schrijdt statig de trap af, ge- er wer§ „een gewag m gemaakt van volgd dof" een glundere staf van militairen en hovelingen en nagegaapt Amerikaanse „oorlogsophitsers". door een drom van schoolkinderen, die voor het eerst een echte koning Cachin vermeldde eerder op "hof- zien. Drie dagen lang heeft (ie koninp een rondreis gemaakt, oude re- felijke wijze generaal Eisenhower en laties verstevigend en nieuwe aanknopende. Er staat voor hem veel op prees de Amerikaanse industriëlen spel in Palestina, die streven naar uitbreiding van de DE laatste gebeurtenissen in Palestina hebben de kansen op een spoedige algemene wapenstilstand belangrijk doen afnemen. Met een slag heeft het kleine Arabische Koninkrijk Transjordanië zijn rol in de Palestijnse oorlog gewijzigd door gebruik te maken van het in 1936 met Groot-Brittannié ge sloten verdrag, waarin de partners elkaar militaire hulp toe zeggen ingeval van een aanval. Tot nu toe werd Transjordanië beschouwd als de sleutel tot de Palestijnse vredesonderhandelingen. HET Transjordaanse besluit, te zamen met het neerschieten van vijf R.A.F.-toestellen, heeft het uitzicht op rechtstreekse wapenstil- standsonderhandelingen tussen Jo den en Arabieren in belangrijke mate verduisterd. Sinds één December heeft tussen Transjordanië en Israel op alle fronten vrede geheerst Tien dagen geleden nog hebben Transjordanië en Irak op een ge heime militaire conferentie Egypte er in feite van. in kennis gesteld, dat zij niet in staat waren enige hulp te bieden in de strijd in de Negeb. In verband hiermee stemde Egypte toe het vuren te staken en verklaarde het zich bereid vredes onderhandelingen te voeren. Het scheen, dat ten langen leste de vrede in het Heilige Land defini tief zou terugkeren. Een onmiskenbaar feit is, dat Groot Brittannië van mening is, dat het een land, waarin het zijn tegenstander ziet, niet kan toestaan een strook land te bezitten, die een beschermende barrière vormt voor de Suez-Kanaalzone en de Trans jordaanse haven Akaba. Knooppunt De bekendmaking uit Londen, dat troepen zijn gezonden naar Akaba, onderschrijven Groot Brit- tannië's bezorgdheid voor de vei ligheid van deze kleine havenstad s i—" een avontuur van Peter Munnik, floor j„ A. Ages - -1 No, 35 Met de Guide Michelin in de hand loodste Peter de Oude Leeuw naar de Prefecture, die in een oud Paleis aan de glinsterende Adour was ondergebracht. Zij zet ten de auto voor dc poort neer en beklommen het duistere trappen huis naar de eerste étage. „Hallo," riep Peter tegen een schim, die aan hem voorbijgleed. „Monsieur, waar vind ik de heer Caminard?" Er kwam zowaar nog een ant woord uit de schemering. „Eerste portaal'tweede loket links aanmelden, messieurs." Achter dat laket bleek een meisje haar kwartier voor lange duur te hebben ingericht. „Mijn rozenknopje, voer mij en mijn secretaris naar de heer Cami nard, Eerst de zaken, straks kom ik je halen voor een kopje koffie." Zij zag de Amerikaan nog eens achterdochtig aan, schoof toen haar stoel luid achteruit en liep gapend naar een glazen deur aan het einde van het vertrek. Met de knop in haar hand keerde zij zich om en vroeg: „Wie bent U eigenlijk?" „Dc voorzitter van de sociale sub commissie van het buiten-parle mentaire comité van advies tot ver strekking en behartiging Het meisje was al achter de deur van haar chef verdwenen. Zij keer de terug met een vraag in haar ogen, maar wat zij sprak was een bevel. „Komt U door die deur binnen!" Bill en Peter volgden haar. De heer Caminard droeg een zo dikke bril, dat zijn ogen alleen on der een speciale hoek van inval te zien waren. Zy werden dan twee glinsterende kralen, die Peter aan een muis deden denken. Hy bleef met een potlood tussen de korte vingers achter zijn bureau zitten, toen zijn bezoekers voor hem ston den. Hij maakte beweginkjes van, ongeduld met zyn bovenlichaam en bromde: „Wat kan ik voor U doen, mes sieurs?" „Een stoel aanbieden aan twee vermoeide reizigers," zei Biil vro lijk, De man zag hem bestraffend aan en maakte toen een verveeld gebaar naar twee houten stoelen in de hoek van de kamer. „Gaat U zitten." „Dank U," zei Peter en schoof zijn stoel tot aan de rand van het bureau. Hij ging zo zitten, dat hij de ogen van de lieer Caminard zien kon en sprak toen: „Ziet XT, wij zijn speciaal hier heen gekomen om U te vertellen, dat wij er zijn." Monsieur Caminard trok de wenkbrauwen op bij het vernemen van deze orakeltaal. „Wilt XJ zich nader verklaren?" „Heel eenvoudig!", riep Peter luchthartig uit. „U zou toch een telefoontje krijgen, wanneer wij met de veerpont over de Dordogne gezet weTden, weet U wel?" De man boog zich over het bu reau naar Peter toe: „Bent V dan....;." Peter lachte minzaam tegen de dikke brilleglazen; hy voelde de spanning in de man opgewekt wor den en M verwachtte „de" ont hulling. Maar monsieur Caminard's stem stokte en na een aarzeling vulde hij zijn woorden aan: „Bent XJ dan.een idioot, mijn heer?" vroeg hij. Bill sprong ap en sloeg zijn harde vuist op het bureau. „Bijna had je je versproken, oude kameraad!" riep hij grijnzend, Een nauwelijks merkbaar glim lachje speelde om de mondhoeken van de Fransman, „Mijne heren," zei hij. de handen voor de borst kruisend. „Komt XJ ter zake. Mijn tijd is kostbaar. Wat doet U hier?" Bill opende zijn mond reeds voor de aanval, maar Peter weerhield hem en vroeg listig: „Wij zijn gekomen om een intro ductie van XJ voor de leiders van de Spaanse vluchtelingen-kampen," Peter bleef de blikken van de Fransman vasthouden en. hij merk te dat de ander zich schrap zette. Dit was geen spelletje meer. Maar wat was er gaande? Bestond er een contact lussen Kubelm en deze kleine ambtenaar, die elke emotie trachtte af te schermen met zyn zware brilleglazen? aan de Rode Zee. Want Akaba is de sleutel voor alle Britse landrou- tes in het Midden-Oosten. De Ne- geb vormt een barrière tussen de Kanaal-zone en de rest van het Midden-Oosten. Onder de zanderige wildernis ligt een énorme rijkdom aan minerale oliën, koper, chroom, magnesium en zwavel verborgen. Oogge tuigeverslag door JOHN RODERICK (Associated Press Even voor het uitbreken der vij andelijkheden in Mei van het vori ge jaar hebben Amerikaanse we tenschappelijke ploegen voor Groot Brittannië proefboringen gedaan ten Zuiden van Gaza. De Joden hebber dit niet vergeten. Gesteund door Amerikaanse dollars en in staat de meest moderne methoden te volgen hopen de Zionisten deze minerale rijkdom te exploiteren. Daarom staan zij erop de Negeb, die ogenschijnlijk waardeloze grond is, te behouden. Men schat, dat de gehele wereld 100 jaar lang zou kunnen teren op de voorraad potas in de Dode Zee. Dit zijn de redenen, waarom Akaba en de Negeb de belangrijk ste factoren zyn in de huidige strijd. Gedurende de laatste maanden is het alleen aan dit front geweest, dat de strijd telkens weer oplaaide. Baghdad's bewering, dat Iraakse troepen ter ondersteuning van hun Egyptische wapenbroeders in hevi ge gevechten met de Joden waren gewikkeld, was alleen voor 't bin nenland bedoeld. De schrijver van dit artikel bezocht nog enkele da gen geleden de driehoek Toekka- rem—JeninNabloes. Het was cr volkomen stil en vredig. UNO- waarnemers hebben gerapporteerd, dat het hier slechts schermutselin gen tussen enkele compagnieën be trof. Prijs van de vrede Koning Abdoellah's verlangen naar vrede is begrijpelijk, daar hij op het punt staat koning te wor den van een vergroot gebied, waar in de Arabische gebieden van Pa lestina zijn opgenomen. Om zijn expansionistische plannen ten uit voer te brengen moet hij vrede hebben. Het verlies van Akaba, zijn enige havenstad, is hem echter sis prijs voor die vrede te hoog. Zonder Akaba heerst hij over een onbetekenend van zee afgesloten land. Daarom maakte hij gebruik van het verdrag met Groot Brittannië. In de ogen van de Joden is Trans jordanië hiermee echter weer bel ligerent geworden. De volgende stap is aan Israel. Israel kan Groot-Brittannië's macht uitdagen door op Transjordaans ge bied door te dringen, waardoor Groot Brittannië gedwongen zou worden met beide voeten in de Pa lestijnse twist te springen. Israel kan ook de voorzichtige weg kiezen en zijn troepen uit de Negeb terugtrekken. Indien dit wordt gedaan, zijn de kansen op vrede rooskleurig. In dien niet, dan kan de strijd in de Negeb wel eens belangrijker wor den dan die van een plaatselijke aangelegenheid. „Parool"' vraagt f 380.000 schadevergoeding Gelijk wij reeds meldden heeft „Het Parool" wegens het aantasten van eer en goede naam een aanklacht ingediend tegen de heer H, A. L u n s h o f, de N.V". Euyten en Schipperheyn en de stichting „De Nederlander". Gis teren is door mr. J. J, Jolles, de raadsman van „Het Parool" de conclusie van eis ingediend. Hierin wordt, naar aanleiding van 'she- rer Lunshof brochure „Dieven in de nacht", een schadevergoeding geëist van i 380.000, De raadsman van de gedaagden mr. H. Craandij k vroeg veer tien dagen uitstel voor antwoord en beraad. Op 25 Januari komt deze zaak opnieuw voor. Van 15 Januari tot en met 6 Fe bruari wordt in de Rotterdamse Kunstkring een tentoonstelling ge houden van schilderijen, aquarel len, grafiek, boekbindkunst en beeldhouwwerk. Het zijn de kun stenaars Carnelis v. Leeuwen, Daniël den Dikkenboer, Fh. Kou wen, Herny Berkemeier en Cor v. Kralingen, die exposeren. Zater dagmiddag om drie uur wordt de tentoonstelling officieel geopend. De openingsuren zijn: op werkda gen van tien tot zestien uur, des Zondags van elf tot zestien uur. SowjetrussischAmerikaanse han del. In welingelichte regeringskringen te Parijs neemt men het al3 vast staand aan, dat Cachin zijn toespraak niet voorbereid beeft zonder enige „leiding'* van Moskou en dat deze toespraak beschouwd kan worden als een. Sowjetrussische proefballon. Het wilde aanvankelijk niet zo erg vlotten met de eerste paal voor de nieuwe papierfabriek van de N.V. v.h. Gebr. Cats, maar na enig oponthoud kon de 75-jarige heer L. E, Cats de touwen waar mee hetstoomheiblok bediend wordt toch zelf in handen nemen om de laatste klap op de paal toe ie brengen, Zoals wij vorige week reeds schreven komt dit nieuwe fabrieks- en kantoorgebouw te Staan aan de Sluisjesdijk. Vier a vijfhonderd personen zullen hier in de toekomst werk vinden. Over anderhalf jaar zal het gebouw waarschijnlijk gereed zijn. Bij het slaan van de eerste paal gaven Dinsdagmiddag vele vrien den en zakenrelaties van de firma blijk van hun belangstelling. Ook de directeuren van de dochteron dernemingen te Londen en Brus sel waren aanwezig, evenals ir. N. Th. Koomans directeur van het gem. havenbedrijf, terwijl burge meester Oud zich deed vertegen woordigen door wethouder J. Meertens. Na afloop van de plech tigheid ging bet gezelschap naar Caland West, waar door verschil lende personen het woord werd gevoerd. Post voor Overzee Indonesië, Zeepost: s.s. Zuider kruis, vertr. 14 Jan. van R'dam, aank. Sabang 4 Febr. Batavia 7 Febr. s.s. Sibajak, vertr. 22 Jan. van R'dam, aank. Sabang 15 Febr., Batavia 19 Febr. Luchtpost: nog onbekend. West-Indië. Zeepost: ss.»Boskoop, vertr. 15 Jan. van A'dam, aank. Willemstad 6 Febr., Luchtpost: 13 Jan., aank. Willemstad 14 Jan., Paramaribo en Oranjestad 15 Jan. Zuid-Afrika-m&H: 18 Jan. via Engeland. Luchtpost: 15 Jan. aank. Johannesburg 16 Jan. TJ.S.A. mail; s,s. Black Eagle, vertr. 14 Jan. van R'dam, aank. New-York 23 Jan.; s.s. Hastings vertr. 18 Jan. van R'dam, aank. New York 27 Jan. luchtpost: dage lijks, aank. dag na vertrek. Zuid-Amerika mail: s-S. Rijnland vertr. 13 Jan. van A'dam. aank. Buenos Aires 9 Febr. luchtpost: vertr, 13 Jan. aank. Rio dc Janeiro, Montevideo, Buenos Aires 14 Jan. Australië, mail: m.s. Torrena vertr. 17 Jan. van R'dam, naar Adelaide.iuchtpost: 13, 15 Jan. naar Darwin/Sydney. Naar wij vernemen worden be sprekingen gevoerd voor een wed strijd tussen een Engels b-team (professionals) en het Nederlands- elftal in een nog nader vast te stel len stad in ons land. in de loop van de maand April. Het bestuur van .de KNVB stelt op het ogenblik een onderzoek in of een dergelijke ont moeting. die als oefening voor de Oranje hem den ztiïi moeten worden beschouwd in verband met de aan staande wedstrijden tegen Denemar ken. te Kopenhagen en tegen Fin land te Helsinki, resp. op 12 Juni en 18 Junt plaats zal kunnen hebben. Spaanse sinaasappels Maandag verwacht Het eerste schip met een grote partij Spaanse sinaasappels aan boord, de Prins Willem Hl van de Oranjelijn, wordt Maandag 17 Ja nuari te Rotterdam verwacht. De regeermg heeft met Spanje reeds een contract afgesloten voor de le vering van 15 millioen k.g. terwijl onderhandelingen over een tweede partij nog gaande zyn. Uit Pales- inia worden 12 millioen kg. ver wacht. De eerste partij wordt even eens begin van de volgende week verwacht. Advertentie I. M. Succesvolle bestrijding van tandbederf. Gedurende de laatste jaren heeft de tandheelkundige- en mondhy- giënische-wetenschap belangrijke ontdekkingen gedaan, waardoor tandbederf thans met succes kan worden bestreden en voorkomen. Vanzelfsprekend maakt de mo derne tandpasta-industrie eennut- tig gebruik van deze wetenschap pelijke ontdekkingen. De belangrijke stoffen, die ter bescherming van tanden en mond kunnen wordenaangewend zijn: VITAMINE O (voorkomt slümvlleson«steking en ver sterkt het tandvlees) FLUORSILIOAAT (de direc te bestryder van tandbederf, carles, etc.) O FARA-TOLUOLSULFO- CHLOORAMIDE (voorde algehele dcsinfcctlo van mondholte en tanden). Deze uiterst belangrijke prepa raten zijn allen, in wetenschappe lijk verantwoorde hoeveelheden, en in de meest doeltreffende ver houding, toegevoegd aan 's Morgens voor mooie tanden, 's Avond» voor gezondo tanden. 57. Rob wil nu zijn kansen waarnemen: de stemming onder de ma trozen is al ver bene den peil gedaald en wanneer zij zullen mer ken, dat de kapitein èn Lariy cr stiekem van door willen gaan, zal hij ze best op zijn hand kunnen krijgen. Juist wanneer Larry in de sloep wil stappen, grijpt Rob hem by zijn arm en roept, zo luid, dat een groep matrozen het best kan verstaan: „Hé, vader, wacht eens even, wou jy er tussen uit knijpen en ons laten verdrinken?'* Woedend draait Larry zich om en snauwt Rob toe: „Hou je gedekt. O'Kelly, ik heb met jouw praatjes niks te maken!" En om zijn woorden kracht by te zetten geeft hij iRob een kaakslag van je weïste. Er ontstaat een verwoed gevecht en wanneer Larry's vuist weer eens onzacht over Robs gezicht aait. merkt Rob opeens, dat hij zijn snor kwijt is geraakt. Nu ziet Larry ook roet wie hij te doen heeft. „Ellendige verrader!" schreeuwt hij, „dat zal ik je betaald zetten." Matrozen snellen toe en keren zich nu ook tegen Rob. Ze weten «vel niet, wat er precies is gebeurd, maar Larry heeft O'Kelly immers een verra der genoemd?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 3