Verzwak te, vermoeide, vermagerde VROUWEN Peek CloppenbuIrg Tekenaar Constructeur PT KUNSTGEBITTEN BOUWKUNDIG TEKENAAR BOELEBOLNES -Hoort wat een ieder zegt er zijn koopjes oy Advert ent iën DnnsscH een bekwaam SCHILDER BESCHAAFDE JONGEDAME VOOR LOKETBEDIENING GEROUTINEERDE NAAISTERS Nederlands maandblad over de UNO Spaarbankboekje voor prins Charles Joden uit Europa gaan naar Israël CLARA H. WITTHOFF OVERLEDEN Marktberichten JUIST NU ADVERTEREN! OPROEP een 2e Meisje een ASSISTENT(E) op de afd. Boekhouding ASSISTENTE van de afd. BOEKHOUDING MjiliWiilliiHMiiiiiiiiiaiiinsfiiiKwik Comité voor vrijheid en vrede in Indonesië ©*5ï»B* A.» beheerster VAN DEN BERGH'S JÜRGENS' MARGARINEFABRIEKEN Ie TWEE BOUWKUNDIGE TEKENAARS 2e ADMINISTRATIEVE KRACHT 3e TIJDSCHRIJVER 4e ERVAREN KRAANMACHINIST KO E BIERSTE R S fl(sisdbinhis Jïcüi-Jan van da apan" 4 "Woensdag 12 Januari 1949 „Wordende Wereld" Hst eerste nummer is verschenen van een tijdschrift „Wordende We reld"' een maandblad voor de Ver enigde Naties Dit maandblad is tot stand gekomen door de medewer king van de Verenigde Naties te Lake Success en haar voorlich tingsbureau te Londen. De bedoe ling van deze uitgave ts, een rui mere voorlichting te geven betref fende het werk van de V N. De hoofdredactie van 't blad be rust by drs H. J. Kannen De mi nisters van buitenlandse zaken. nar. D. U. Stikker en van O. K. en W„ prof. dr. F. J. Th. Rutten. gaven dit eerste nummer ter introductie be schouwingen over de betekenis van VJf. en Unesco mede. Fascisten hinderden rede van Attlee Clement Attlee, de Britse mins ter-president, die Dinsdagavond een redevoering hield in de Londense voorstad West-Walthamstow, voor welk district hg by de komende ver kiezingen candidaat wil staan, werd onderbroken door kreten van ,.wv] willen Mosley de leider van de Brit se vereniging van fascisten van voor de oorlog!" Tegen het einde van de bijeen komst riep de voorzitter onder ge schreeuw uit de vergadering: ,.Er zijn hier enkele fascisten aanwezig. Wij hebben een oorlog moeten ver duren om jullie soort tegen te hou den." Ook de toespraken van twee van Attlee's aanhangers, de minister van overzeese handel Arthur Bottomley en het Labour-parlementslid me vrouw Leah Manning, waren van tijd tot tyd onverstaanbaar door het rumoer in de zaak Prins Charles van Engeland heeft gisteren zun eerste spaar bankboekje gekregen. De „Nationale Spaarbewegmg die onlangs bekend gemaakt heeft, dat de Britse spaarsaldi daalden, deelde mede, dat de jonge prins op genomen was m de spaargroep van het Buckingham Palace. De verwachting werd uitgespro ken, dat deze stap „weerklank zou vinden m vele duizenden gezinnen m het land". Tussen Tsjechoslowakije en Is rael ga] een overeenkomst worden gesloten, volgens welke m de ko mende maanden 20 000 Joden uit Tsjechoslowakue naar Israel zullen emigreren. Er zullen dan slechts 14 000 Joden m Tsjechoslowakije overblijven. Voorts worden 10.000 joden uit Hongarije en 3000 uit Joe- go-Slavie verwacht, en. 55.000 Jo den uit de Oostenrykse kampen. Op de leeftijd van 87 jaar is gis teren te Apeldoorn overleden mej Clara Henriette Wijthoff. Zu genoot grote bekendheid als schrijfster van kinderboeken, com poniste van cantates en kmderope- rettes, was oprichtster en jarenlang presidente van de kinderbond, een heftig bestrijdster van het drank misbruik en bevorderaarster van de dierenbescherming. De crematie van het stoffelijk overschot zal plaats vinden Vrijdag a.s. op Westerveld. „Ons drinkwater en wij" Op 15 Januari zal de vereniging voor waterleidmgbelangen m Ne derland haar 50-jarig bestaan ge denken. Ter gelegenheid van dat feit zal die dag m „Esplanade" te Utrecht een vergadering worden gehouden, waarin de voorzitter ar. A. F. Meyer een herdenkingsrede zal uitspreken en prof. dr. Jan Smit «en voordracht zal houden getiteld: „Ons drinkwater en wij". De vergadering zal worden ge volgd door een receptie en een di ner. Veemarkt Rotterdam Totale aanvoer: 2521 Vette koeien en ossen 225. gebruik b- vee 585 graskalveren 65. nuchtere kal veren 512 biggen 523, veulens 10. paarden 311 schapen cn lammeren 40. bokken en geiten 107, varkens 34. De prijzen vvaivn als volgt Katfkoejen 850-735-630. melkkoeien 355- 745-630 vare koeien 500-400-350, vaai- zeti 600-423-325. pinken 425-300-223 giaskalveren 250-170-100. biggen 70-55- 45. biflen 600-300-300. werkpaarden 300-680-400, slaehtpaarden 1 30-115-1 per kg Kalf- en melkkoeien; aanvoer ietc ruimer, handel lui. prijzen onveianderd Vare koeien; aam oer iets groter han del kaïm, prnzen als vorige week. Vaarzen cn pinken aanvoer iets kor ter, handel stil. prijshoudend. Graskalveien aanvoer matig, handel traag prijzen stabiel Biggen; aanvoer groter, handel stroef, niet geheel prijshoudend Paarden; aanvoer ruimer, handel vil- lig, tweede en derde kwaliteit slacht paarden iets hoger, verder onveranderd Ve'hng Barendrecht; "Witlof 13-21 spruiten 19-25, winterpeen 5 40-5 90. uien 6 20-8 20 Veiling "Ptjnacker: andijvie 58 kroten 7. boerenkool 13. spruiten 20-28. winterpeen 4-6 witlof 25-32, uien 2-4 oer kg, R.OAM ZAAGMOLENDRIFT 35 MAIHENXXJK hoek MATHEN.WEG (bij brvfl) - BEUERLIAAN S - DEN HAAG ZOUTMANSTR. 18 - L M O.IND- 15 Lot op hoe na 8 dagen DE EETLUST terugkomt en DE GEZONDHEID Als. Bond van Ouden v. Dagen Seer Botha straat 42. R'dam-Z- grote OPENBARE VERGADERING Donderdag 13 Januari 1949 3 uur n.m Rivièrahal te R'dam Mededeling °*er Adres van 13 October 1948 Wij verwachten duizenden be zoekers (stersl Breng uw vrouw mede Komt op ttfd Zaal ooen half dne Blijft niet weg van deze belangrijke vergadering Het Hoofdbestuur Wil heer WITTE Metaal fabrikant v.h Voorburg straat 1.1 Zegwaardstr, 4-—6 R'dam zich in verbinding stellen met J. Groen. Nieu we Crooswijkseweg 60a. Tel. 20005? Voor directe indiensttreding gevraagd: in klein gezin van 8.30—5 u. Leeft. 20 jaar. Goed loon. Aanm tot 's avonds 8 uur Tel. 32962 of Math laan 304. Op middelgroot kantoor te Rotterdam wordt voor spoedige indiensttreding gevraagd: Vereisten: Leeftijd 18 a 20 jaar. Opleiding: 5 j. fluB.S. of Mulo. Zij die in bezit zijn van Praktijkdiploma Boekhouden, genieten de voorkeur. Uitvoerige brieven met vermelding van tijdstip wan neer beschikbaar ander No. 1907 bureau van dit blad. GEVRAAGD op fabrïeks- en exportbedrijf Leeftijd ca. 29 jaar. Met enige ervaring Benevens een JONGSTE BEDIENDE (m!.) Blieven met opgave van opleiding, beklede be trekkingen enz. onder letters T.M.S. Nijgh van Ditmar, Advertentiebureau Rotterdam In Januari en Februari beginnen NIEUWE LESSEN voor beginners, gevorderden, ook voor gehuwden. HB.S.-ers en an dere scholieren. Inschrijvingen vooraf digelijks van 9 tot 22 uur AMERIKAANSE PLASTIC In één dag plaatsen wij een vederlicht plastic kunstgebit. Pijnloze behandeling; ook narcose. Overzette» oud gebit in 6 uur. Tel. 37519 21 GLAES 0Si IESELAAN 21 4 LS gij U "op" 111 ™1 voelt en U bloedarmoedig wordt, doordat Uw bloed een te kort heeft nan rode bloedlichaam pjes, dan is het hoog tijd om een vers ter kingskuur te gaan doen, als door bijvoeding en ver hoogde ademhaling, door bij iedere maaltijd versterkend en bloedarmoedewerend ijzer in te nemen, zoals in spinazie zit, of wat Pinkpdlert bevatten In zö Slttig geneeskrachtige vorm, dnt weken voldoende is. om 409.000 tot500.UG0rode bloedlichaampjes per mits* Woed terug te winnen. Aldus wordt het bloed, evenais na een kuur met brachtvoedsel en buitenlucht, zodanig verrijkt, dat het heel wat meer profijt trekt van de versterkende be standdelen der In de Ingewanden verteerde spijzen en van de leven wekkende, door dc longen ingea demde zuurstof; zodat de levens kracht verhoogd woordt ia alle cellen van het orgarlsmc. Ver zwakte of vermoeide personen, mannen, vrouwen of kinderen doen weer "de volle mant" op aan spier- eu zenuwkracht, do eetlust verhetert meestal binnen de y dagen, de gezondheid komt reeds dn eereto maand terug, PinkpBien tn Iedere apotheek drogisterij. GEVRAAGD: leerlingAnkerwikkelaar ea leerling - Monteur om in het vak te worden opgeleid Aanmelden: Ankerwikkelartf WERTEX Spangensekade 189—190 Rotterdam „Wij Nederlanders van verschillende godsdienstige en „politieke overtuiging, wensen openlijk te verklaren, „dat wij de militaire actie, die de Nederlandse regering ,op 18 December 1948 heeft ondernomen, strijdig achten „met de beginselen van het internationale recht, gevaar lijk «oor de wereldvrede, en nood lollig voor het wel pijn van de volkeren van Indonesië en Nederland," Bovenstaande verklaring werd. reeds door duizenden Neder landers. waaronder vele bekende en vooraanstaande figuren onderschreven, Thans roepen wij allen «p, die met ons de rede stellen boven het geweld, de vriendschap met het Indonesische •volk boven de koloniale onderdrukking, tot het bezoeken van de Grote Openbare Protest-Vergadering AANVANG 8 UUR. ENTREE 25 CENT. MOH/WdMED SOEGENG, Voorzitter Indonesisch Vakver bond (AVBI). Mej. Mr. MAZEREL, Partij v. d. Arbeid, A'dam- Ds E. C. B, KOK. pred, te R'dam, JAN MOURITS. P.v.d-A„ Rotterdam. JEF LAST. Schrijver en Redacteur van „De Vlam". J. C. DE GLOWER, P.v d A., Hoofdbe stuurslid „Volksonderwijs", ïlottc.dem Drs. L. DE JONG. v m. Radiospreker van „Radio Oranje" en VARA. H, M. VAN RANDWIJK, Hoofdredacteur „Vnj Nederland". Am sterdam. A. VAN DEN BERG, Secr. Onaih. Verbond van Bedrijfsorganisaties, Rotterdam. DECLAMATIE DOOR DE BEKENDE VOORDRACHTS KUNSTENAAR JAC. VAN ELSkCKER topleiding "SLoderne t&edryfs Administratie Half Januari aanvang mond. cursus sea opleidende voor het examen Moderne Bedrijfs-admlnistratie voor bezitters practijtcdiploma Boekhouden Prosp. en ial„: dagelijks (ook '«-avonds) Mathenesserlaan 394a - Rotterdam Tel, 34.623 Verffabrtek vraagt voor haar afdeling „CONTROLE GEREDE PRODUCTEN" volkomen met het vak <ook spuitwerk) bekend. Br. met voll. inlichtingen onder no. 1915 bur. v. d, blad VOOR DIRECT GEVRAAGD Uitvoerige brieven onder No. 1909 bur. van dit blad. vraagt voor Één barer filialen (dagwinkel) te H Rotterdam, een nette ongehuwde j§ Leeftijd 25 tot 40 jaar. H Schriftelijke soli met voll. gegevens, te richten aan de afd. „Winkelpersoneel". Hogo de Grootstraat 41. R'dam Hlll;||||li!!llll!llllliIllllllllllllltllItlllllllillllll]llllillll!IHIlil!IIIIIIIIINillliill!lllli!lll!i!llllliHilllll[ll!!lilillllll ROTTERDAM. VRAGEN PRIMA VEEKOOPSTERS voor de afdeling Herenmode-artikelen EEN PRIMA VERKOPER voor de Jongens Confectie EEN JUFFROUW voor de administratie en cassa Aanb. persoonlijk of schriftelijk met foto: Nieuwe Binnenweg 22 te ROTTERDAM vragen een Zij, die in het bezit zijn van het diploma M.T.S. Afd. Bouw kunde en bureau-ervaring hebben, genieten de voorkeur. Leeftijd tot 35 jaa* Schriftelijke sollicitaties, met vermelding van levens loop en opleiding, onder nummer 102, te richten aan de Centrale Personeel Afdeling, LEVER BROTHERS UNILEVER N.V., Museumpark 1, Rotterdam VRAAGT EEN voor haar tekenkamer, afdeling machinebouw. Uitsluitend schriftelijke sollicitaties. N.V. W. G. HOLTHAUS. Damesconfectie-atelier vraagt voor direct: voor het betere genre damesjaponnen. Aanmelden: BEATRLJS5TRAAT 71, ROTTERDAM. Voor groot werk in de onmiddellijke nabijheid van Rotterdam worden voor direct gevraagd: M.T S.-opleiding, goed op de hoogte met de Engelse taal goed bekend met Engels en enige ken nis van boekhouden. Accuraat werker goed Engels kunnende spreken voor electrische en dieselkranen Brieven met vermelding van betrekking waar voor men ra aanmerking wenst .te komen, worden ingewacht onder letters N E.E. tAdvertentie Bur. Nijgh van Ditmar, Parkstraat 27, Den. Haag (^9 1—15 woorden t 2.iedere 5 woorden meer 050 Zeer mooie Gotische boeken kast en dressoir, vloerkleed, commode, wieg en div. ïuush. art. Bontjas, m. 4042. Heem raadssingel 304. Tel. 33322. Te koop gevraagd inkoop van boeken op elk ge bied. Aan huis te ontbieden. Tel. 51530. Wij kopen, net gedragen He renkleding. Schnjf aan J, L. F. Koppe, Bergselaan 136 A, R'dam. Hand- of trapnaalmaehtne. de fect geen bezwaar. Saksisch porselein, oudheden. 2e hands goederen enz. Hopman. Gen. v. d- Heydestr- 3. Meubelen, tapijten enz. te koop gevr. Middenhoefstr, 2 a. Tel 33233, V 9—5 uur 2 armstoelen, 4 st., naaimachine en mod. haard. Tel. 38339. Te koop aangeboden Heden ontvangen zuivere wol len nartellen, nachthemden, grote maten. Flanellen Heren hemden enz. Grur.o. Prove- nierssmgel 38. Balans-opruiming bij Gruno. "Wollen kinder dekens 2,90, grote wollen dekens 2-pers- 11,50. Froveni ersstngd 30. Lage Belgische kinderwagen, mod. v/andelwagfij en poppen wagen met kapje. Den Braber. Zaagmolen rir. 182. Monster Japonnen, mod. zw. D. mantels (wollen velours), ook grote maten Damesjaponnen. ook naar maat. ïs'we Binnen weg 59 a. v/h Schiekade. Weens Modebuis. Mantels en Japonnen. Talmastr, 69 a. Tel. 4S124. Eindpunt hjn 5. Enkele stuks zwarte d. mantels, gr. maten, verlaagde prijzen. tabak én sigaretten, is: „De Stoepjes", Zwartj an straat 90. Cafe - Vergunning! Centrum. Drukke stand. Goed bestaan. Koopprijs f 20 000._Inlicot' •">- gen verstrekt; Nieuwveld. Stadhoudersweg 120. Tel. 46491. Meubelen van fabr. aan part. Event, ook op condities, no. 1911 bur. van dit blad, Bekende Meubelzaak, geen af betalingszaak, te Botterdam, le vert IJ Meubelen op zeer ge makkelijke condities tegen scherp concurrerende prijzen. Geheel nieuw systeem. Br. no. 1906 bur, van dit'blad. Slaapkamersin verschillende houtsoorten, grote drie-deurs kast. toogledikant, 2" nacht kasten, tafel. 2 stoelen, com pleet 398.50, f 476.50 e» 550,„De Meubelbeurs" Grote Visserijstraat 8—10, Rot terdam. Balansopruiming. Door eohe1" Eabrieks-aankoop zijn wü in staat U een v.o. 2-pers. opklap- bed van 1 65 80 voor 49 V' ren 2-pers. ijzeren ledikant van f 66,60 voor 49.90 te leveren. Haast U! Verkoop begint Don derdagmorgen 10 uur. W. v, Maaren en Zn., Noordplein 11 en L Uit net milieu twee l-pers. ka- pokbedden te koop. Billijke prjjs. Wegens overcompleet. *s Avonds na 7 uur. Jae. v. d. Have, Walenburgerweg 133 a. Te koop wegens overcompleet een prima haard en baby-box. Adres: Herwijerstr. 34. R'dam- Zuid. Aanmaakhout, kurkdroog, nu hout, beslist geen afbraak ƒ2, per. mudz. thutshezorgd. Ook Zuid, H'berg en Schiedam. J. van Kwawegen, ZJjdewinüestr. 116. Tel. 50B32. Glas in lood, vensterglas ge slepen glasplaten. Gratis ad vies aan huis. W. J. Fieters, 5chtekade 159, Telefoon. 46Ö1Ö. Stofzuigers - Meubelen. Diverse stofz. vanaf 3.— per week. Blank eiken huiskamer 332,—, j 10,per week. Erres wrin gers 2,per week. Radio, indien voorradig. L. Vaagt, Schtekade 122, Tel. 42414. Leesbibliotheek! Annex teken en schrijfbehoeften. Bergpol- der, overname. Koopprijs 6500 In), verstrekt: Nieuwveld, Stad houdersweg 120 a. Tel. 46491. Te koop prima verende di van f 30.—. Nieuw! Rietveld, Zwaanshals 69 b (boven). Coca Cola, bij U aan huis be zorgd. kist a 24 stuks 3,12. Tel. 21652—22894. Airedale terrier, teef, met stam boom, 4% maand oud. Feyen- oordkade 6, 1 x bellen, z-persoons opklapbed met om bouw en gordijnen z.g. als nieuw f 125.3-deüg 2-pers. bed 45,—. hutkoffer hang en leg f 75.—. v, Weelstraat 7 a, b. bel. Tel. 52317. Wegens vertrek fraai bewerkte kloosterstoel, 1 leunstoel met Pullman kussens, eiken tafel, moderne kapstok, event, ruilen tegen bontjas, m. 44. Ho ogen- boom. Gr. HlUedijk 190. Aanmaak bout, tdeuw en kurk droog 2,— grote mudzak. zend briefkaart aan G. Crooswijk, van Malenstr. 54 b, R'dam-Zuid. 2 fauteuils, 4 stoelen en mooi eiken dressoir 225,—, eiken schrijfbureau f 75,Mosheu vel, Scboonebergweg 61 a. Ned. Staatsloterij. Nog loten verkrijgbaar, ook voor clubs. Collectr. A. Eyl, Kuypers. Eo- senveldtstraat 76 b, b/d Scbie- damseweg, ïTdam-W. Personenweegschaal (staand) weegt tot 125 Kg, in prima slaat. Corbeau, West-Kruiska- Gajfornuis. 6-pits, 2 braad- ovens en borden warm er, ge schikt voor taria. Corbeau, West-Kruiskade 40. Haardkachel te koop, 1-pr.st. Grote maat, 75.J. Wage- makers, Zwartjanstr. 107. Na 6 uur. Te koop aangeb. licht motorrij wiel „Victoria" 98 cc., in goede staat. Bleekerslaan 12. Tei. 78138. Ballon autopeds 29—, drie wieler 22.50, NSU chroom stu ren f S 90, snelbinders v a. 59 ct. enz. AHeen by de „Rywiel- bokser", Bergselaan 330, Telef. 44474. Selas guitaar. dubbele klankbO' dem. Prima ingespeeld, warme tc(on. Na 19 uur. v. d. Ster. Hooidrift 21. Slaggultaar. Amerikaans fabri kaat „Seader". Met koffer, als f 90,—. Tel. 48538. Maak Uw meubelen zelf. Ge draaide dressoir-, theemeubel en tafelpoten. Eiken regels, -tri plex, -meubelplaat. Houthandel J. Walvis, Wattier straat 9. Wij hebben een partij witte muurtegels en tegelschoorsteen mantels- Verschillende kunst- glazuren. A. Groffen, Beyer- landselaan 45. Tel. 71539. Muziek! Accordeons v.a. t 135, Guitaren 42.50. Mandolines 27,50. Banjo's I 42,50. Blok fluiten 8,95, Gramofoonpla- ten, -rekjes, -naalden. Simorns, Beyerlandselaan 29, Tel. 71J60. Kmderwagenfabr. ruimt enige nieuwe kinderwagens op Haast U. Busken Huetstraat Spangen. Kinderwagen met bedje, deken tje en sierkussen. spotkoopje. Hoekendijk, Borselaarstr. 30 b, Zuid. Te koop bruine winterjas, in g st. m, 50—52, Prijs f 50. Beyer- landselaan 173, le et. Onroerende goederen aangeboden Te koop op prima stand Noor den: 2 Panden. 2 etages, tegen 8% J. Houthuysen, Tollensstr 67 Tel 47221, Auto'3, Motoren en Rijwielen Heren- en. een Joneen&rljwlel met torpedonaaf. Geheel com pleet. Te bevragen: Wildeveen- straat 37 a. Te koop nieuwe Dames-sport- fiets, compleet, vaste prijs 110,— Br. no. 2295 Kiosk Bur- gem. Hofman plein. D.- en H.-riJwielen v.a. f 108,! buitenb. 3.60, blnnenb. 1.' versch. Rijwiellampen, Burgers. E.NJt„ Simplex, Magneet, grote voorraad. In keuze en betaling geen moeilijkheden, Vollebregt's 3 zaken. Motorrijwiel, merk Eudge, 250 cc., kk.. in pr. st.. verk. ook genegen te ruilen v. motorboot of iets dergelijks, wegens om standigheden. W. Schulte, Schietbaanstr. 15 a. Motorrijders! De „Wero" teles coopvork Js af. Prijs f 75, Vraagt démonstratie. Alleen verkoop. E. Wessels, Motorrij school, Schermlaan 21. Tel, Kinderrijwielen 78.ketting- kasten v.a. f 4,75. Verder alle artikelen op rijwielgebied te gen sterk concurrerende prij zen, „De Rijwielbokser", Berg selaan 330. TeL 44474. Muziekinstrumenten Te huur aangeboden Stoelen 20 ct. p. d. v. d. Brink, Crooswijkseweg 167. Tel. 27924. Prima stoffen voor meubelrepa raties. Te huur een slaapkamer IJ e voor Dame, v. Gent, Camisselaan 18 a, R'dam-Z. Te huur voor Heer alleen zij- slaapkamer z. p., vaste wast., nette stand. Tel. 52253 of br. no, 1910 bur. van dit blad. ÜP Mevr, A. kwam door middel van een Koerierster zeer voor delig aan een kinderbox. Kleine Nelly vindt deze beperking van bewegingsvrijheid helemaal niet leuk. 2 buffetdames gevr. Aanm. de Klerk Breitnerstr 56 c. Tel. 25507. Te huur gevraagd Gevr ongemeubileerde woon ruimte met kook- stookgele- genheid. Br. No. 1913 van dit blad. Wij verhuren porcelein servies goed, fijn glaswerk, bestek, klapstoelen. tafelgoed. Bezor ging d. geh. stad. Heemraads- singel 251. Tel. 39933. Personeel gevraagd Kamermeisje gevr. v. d. en n.. meerdere hulp aanwezig. Hoog loon. Westzeedijk 112. Gevr. in klem gezin v. 2 pers. net meisie, niet jonger dan 16 j„ van 83 uur. Werkster- aan wezig. was buitenshuis, "s Zon dags vrij. Br. no. 1912 bur. van dit blad. Mevrouw Wijtzes, Ungerplein 11b, vraagt dagmeisje of flinke werkster voor meerdere dagen per week. Nette Jongen gevraagd voor loop- en wmkelwerk. Chemica- liënhandel, Biaerdbrpsti', 36. Alle werkdagen van plm, 8 tot 2 uur een keurig meisje, plm. is jaar. Mevr, Bontenbal, Sta- tensingel 32 b. Voor direct gevr, bekw. strijk ster. Hoog loon. prettige werk kring. v. d Poelstr. 6, Wasserij Flink meisje gevraagd voor hele dagen. Prettige werkkring. Mevr. v. d. Fecr, Bergsmgel 224 c. Gevr. nette dienstbode, wegens huwelijk der tegenwoordige. V.g.g.v. Aanm. Slotlaan 25. Rusthuis. Bekwaam instrnmentrnaker ge vraagd, 40 J. of ouder. Muziek- instrumentenfabriek, Vox-Hu mana, Bergweg 166, R'dam. HH. Slagers, Flinke halfwas gevr, L. B. Bekker, Camisse laan 3. Te huur vrije kamer met prima Werkster gevraagd, v Woensd pension voor heer alleen. Adres Donderd. of Vrijdag. Leeuwang De Wit, Maashaven 5 b. Meikevers tra at 23 b. Mevrouw Beucblm. Essenweg 15, Rotterdam, zoekt, voor spoe dig een ervaren keukenmeisje, v.g.g.v., voor intern. Hulp van werkster aanwezig. Vertegenw. of agent op prov. bas. gevr.. door reclame-druk- kenj. Goede verdienst. moglh. Brieven m. inl. onder no, 124, Adv. Phoenix, Prinsengracht 875, A'dam. 927. Tja, misschien was ik aak werkelijk wel een beeije brutaal tegen de koningin Oenoek-Anoek, maar je moet niet vergeten, dat ik een drukke tijd achter de rug had en die gevangennemingen me langzaam begonnen te vervelen. Ten slotte was ik alleen naar Afrika meBgegaon om Plukkie en zijn Oom weg te brengen en niet om me door apen en negers te laten ontvoeren. Ik begon te verlangen naar* een warm maal cn een bad en dat commanderen ven die vreemde koningin liet me koud. Ondertussen lieten mijn vrienden me niet in de steek. Ptukkie werd erg kwaad, toen hij bemerkte dat Zar-Tan het Oeloe-Pzoeloebos niet in durfde om naar mij te zoe ken. „Wij^ baas Keteltje redden I" riep hij opgewon den: „Wij hem niet ïn die steek laten, als Zar-Tan niet durven dan Plukkie alleen gaan. Hij niet bang van krokodil en botjesknagersl" "Nu, fent|e, mompel de Zar-Tan een beetje beschaamd: „Bang ben ik niet, dat is oferdrefen - het is meer foorzichtigheid fan me. Maar, goed-goed, ik sal je dan we! helpen met de befrijding fan jullie friendje..,." Nu, dat was werkelijk wel nodig, want ik had in middels koningin Oenaek-Anaek zo kwaad gemaakt, dat ze al haar waardigheid bijeen moest rapen om niet van de troonfrap te springen en me een pak slaag te geven. Ik had haar namelijk precies verteld hoe ik dacht over mensen, die andere mensen ont voeren en bovendien had ik weer twéémaal juffrouw tegen haar gezegd ïnplaats van majesteit. „Genoeg", schreeuwde de koningin. „Je krijgt de ersgte straf, die er bestaat. We zullen je we! eerbied leren, lui, bru taal jongetje. Je wordt onmiddellijk naar de diamant mijn gestuurd, ik heb gezegd 1" „Oh", zei ik en ik keek om naar de wachters, die bevel kregen mij naar die diamant-mijn te brengen. Een lange zoeloe, die een goede beurt wilde maken, legde zijn hand op mijn schouder en wilde mij meetrekken. Maar zo gemak kelijk üet ik me niet vervoeren - het werd tijd om zelf ook weer eens wat te doen. Daarom tïet ik de hand langs mij heen glijden, greep hem toen beet en zwiep te de zoeloe met mijn reuzenkracht door de lucht. Dat hadden ze niet achter mij,gezocht an het werd even een flink kabaal ïn dat stenen-palei»; de konin gin schreeuwde, de zoeloe; die ik' zo'n handje gaf gilde en de ander® wachters brulden in-hun neger taal,*, - - -ii Gevraagd: Nette meid-hois- houdster of meisje v.d.e.n. 2x per week werkster aanw. Aatun. Mevr. Voormolen, Scbansweg 71. Overschie, Telcf. 43001. Mevr. Leopold, "Wilgenlei 35, R'dam-N., vraagt voor direct flinke dleüstbode v.d.e.n. Hulp werkster aanw. Te). 44403. Gevr. een nette hulp In de hulshouding, met onder de 18 L, Breeman, Hooidrift 154. Personeel aangeb. Zaterdagavond J.d. Schouwburg zilveren armband met Zeeuwse Knoppen. T.b.t.b, v. Zwleten. Btjezemlaan 10. Lederen etui, door broodbezor ger. inhoud pl.m. 280, zwaar gedupeerd, T.bt.b. p.a. L. T. v. d. Lmden, Mljnsherenplein 3- Bza. Verstelnaalster. Br. No 341. Kiosk Burgem. Meinesz- pleui! Coupeuse neemt weer werk aan. Dames en Kinderkleding, goede coupe. Vlugge a£w. Breuseker. Da Cosiastr. 19 c Na 2 uur. Woningruil Wonlngrcnl. Haarlem aangebo den vrij bovenhuis b v. kam. suite, 3 slaapk., badkamer, Cremerplein 30 b. Br. Burg. Memeszlaan 14 b. Goed onderh. te et. keuken 3 kam. ver, zolder, Hoog- landstr. v, 2e et 4 kam. W. of N. Br, No. 94, Kiosk Blcmmer- dijkselaan. Woningruil: 2e et. Bieslandstr. 2 gr., 4 kl. kamers, groot terras, f 31.p. mud. Gevr. huis. 4 gr. kamers, Blijdorp of Bergpolder, tot 45,— p. mnd. Spoed. Br. no. 1314 Parool. Huwelijk Nette Jongeheer, 35 j. wsk. m. jongediime. gesch. vrouw, weduwe 2530 jr. Br. D-976 Bur. Hülevliet 7. Lessen en Clubs Gevr. v, uitbr. Amat. Amus. en Dansorkest pianist en andere musici, muziek kunn. spelen. Br. B. A. Elvers, Jac. Catestraat Autorijschool w. van Hens- woude, erkend A.N.W.B.-in- Ftructeur. Speciale cursussen r Dames en Heren. Bel even op. Wij halen en brengen U thuis. Boergoensestraat 19, Tel, 74022. Autorijschool H. P. Take, ge- dipl. K. N, A, C.-Instructeur, A. N. W. B. BondsautorJjschool, Jan Sonjestr. 4 (nabij Middel landstraat). Tel. 36777. A.N.W.B, Bonds-auto-raatorrll- schaol Eversteyn, de oude ver trouwde school met de beken- gele leswagens. Desgew. dt U thuis geh bracht. Violierstr. 3 Henegouwerlaan 6. Tel. 36666, A. N. W. B.-Bondsautorljschool „Eureka". Tel. 39617. Gedipl. Instr. door dame of heer. J. Stolker, Aelbrechtskade 156 B. Sehermdub vraagt enige Dames enf» Heren,, ook ongeoefenden. Verloren Verloren zonnebril met lichte geslepen glazen, omg. Burgem. Meineszlaan. Verliezer zeer ge dupeerd. T.b.t.b. Tel. 31130, Adr. Milderstr. 39 b. Diversen Iedere Donderdag 8 30 uur Prljsklaverjassen voor iedereen. Café de Man, Drievrietidenstr, Een goed verzorgd diner vanaf 1,50, soep, aardappelen, groen te. vlees, pudding oi |)s b(j Gerard's Cafetaria, Stations- singel 12 (bij Blijdorptunnel). Uw veren- of kapokbeö 3-dellg maken of bijvullen. Java-ka- pok. 1 dag klaar. Ook consu- mentenbonnen. Vertrouwd en vakkundig adres: Beddenmag. C. UI jee, Hooidrift 129, Telef. 34479. Beddenreparatieï, doornoppen, nwe tijken, Java-kapok» veren bedden tot kanaalmatrassen. Opklapbedden i 32,50, 2-pers. f 45,Divanbedden, fijn net SS,—. Gezondheidsmatraa 2- pers., fijn net 39,10 soor ten ombouwen v.a. 22,50. Di rect uit eigen fabriek. Gebr. Bos, Sam. Mullerstr. 9 a-b. Tel. od, glasplaten, glas piegels, modermse- Glas in lood, inzetten, spiej. ren. Glasverzekering Roozen's Glashandel, Boezemstraat 99. Tel. 26470. Coolsestraat 53. Tel. 50532. Verhuizingen? Plano- en meu- belvervoer door geheel Neder land tegen zeer lage prijzen. Gerrit Lubbers, Zoomatraat, alleen 83. Tel. 46182. Geslepen glazen platen voor tafels, theemeubels enz. Vlotte levering. E. Zevenhulzen, Glas- handel, Aelbrechtskolk 41, Tel, 30780. Lakspuiten en zandstralen van alle werk. Klein werk in één dag. Jac. van Bossum. Hud- sonstr. 157, Tel. 34487-32782. Rechtszaken, recherche, infor matie. echtscheiding, reques- ten enz. Bur. „Succes", Roden rijselaan 36 b, Rotterdam, Tel. 49079. Gevestigd 1918. Kan tooruren 920 uur. Uw matras slecht? Speciale re paratie-inrichting. Bel even tel. 22985. Gebr. Vermaat, Westzee dijk 39 (t.o. v. Vollenhovenstr.). Meisjes van 14 jaar en onder wendt U om inlichtingen, hoe al verdienende een opleiding tot goede huisvrouw kan-wor den verkregen. Spreekuren: Iedere Dinsdag Heemraadssm- gel 70, 10.30—11.30. Iedere Don derdag Joubertstraat 67^10,30— 11.30, f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 4