HET ROTTERDAMSCH PAROOL armen ier misleid door onjuist weerbericht, zegt Snitslaar mm Er is meer gedrang ontstaan op de arbeidsmarkt Treffen met guerillabende te Djokjakarta Vijftien jaar geëist tegen roofmoordenaars Zweden niet warm te krijgen voor Atlantisch pact Verschil van mening onder Britse ministers? Hoofd, van vliegbedrijf der KLM acht fout in berekening oorzaak van ramp WOLKENDEK ZAKTE Cameron 400 VOET BONNENLIJST Weerbericht Regeringspersonen verlaten Nanking Standplaatsen voor taxi's Scandinavische eenheid op losse schroeven? Verhoging van de gastarieven met 2 cent per m3 Drs. Nederhorst wordt rijksbeiniddelaar Ook vredescontact met de Libanon „Eindhoven" terug uit Batavia ECONOMISCHE ONTWIKKELING IN 1948 (II) Spanning tussen lonen en prijzen grootste probleem voor economisch zwakkeren „Ontsla gehuwde vrouw niet" Gratie voor ter dood veroordeelde Donderdag 13 Januari 1949 ïed- en Adm. Lange Haven 141, Schiedam TeL 69300 Abona.prl|s> per week 0.32 per kwartaal 4,SO, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Hel Parool" DE SCHIEDAMMER Negende jaargang, No. 10 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 396644 Bankiert Amsterdamsche Bank te Rotterdam Dlrecteuri B. de Vrtef Hoofdredacteur: Th. Ramaker „Alsi Pannentier een juist weerbericht had gehad, zou hij zich nooit bevonden hebben in de. koers die hem naar het ongeluk heett geleid Deze pertinente verklaring werd gisteren in het gerechtshof te Ayr (Schotland) afgelegd door de KLM-functio- naris Snitslaar, Deze is hoofd van het vliegbedri LM en neemt thans de plaats van wijlen Parmentier in. Snits- ars verklaring kwam aan het eind van de zitting van qisteren waarin eerst lanae tiM wac R<>ct»orl 1 Jess naris S n 11 s I a a r, Deze is hoofd van het vliegbedrijf van de is de plaats van wijlen Pannen am aan het eind van de zitting waarin eerst lange tijd was besteed aan het verhoor vanËdqar 20 nit rfi* van vliegveld Frestwick. waar op ZU (Jetober 1948 de „Nijmegen verongelukte. Bij hét verhoor van getuige Snitslaar werd te berde gebracht, dat het weerbericht van Prestwick op 20 Oct, voor 23 uur een wol kendek had opgegeven op een hoogte van 700 voet. Een half uur later werd een hoogte van 300 voet opgegeven. Indien het weerbericht" van 23.30 voor de piloot had gelegeh, zou Parmentier dan geseind hebben Ground Control te aanvaarden van landingsbaan 32 en een zichtlan- ding gemaakt hebben op baan 26 indien hij de landingsbaan voorbij geschoten was? Antwoord: Hij zou nooit een zichtlanding hebben ge maakt. Volgens Snitslaar ver wachtte een vlieger bij een nacht- landing Inlichtingen over zicht en wolkendek. Cameron las hierop een weerbe richt van de radio voor, dat bijna gelijkluidend was aan het weerbe richt van Prestwick. Alleen kwam hierin niet de verslechtering van zicht en wolkendek voor. Verder las Cameron een radiogesprek tus sen Prestwick en het vliegtuig voor van 22.55- Het vliegtuig had ge vraagd of het Ground Control Ap proach systeem te gebruiken was en welke landingsbanen gebruikt werden. Prestwick antwoordde, dat baan 26 en 32 vrij waren voor ge bruik onder de toen heersende weersomstandigheden en seinde daarna het weerbericht. Snitslaar zeide, dat de boodschap betekende, dat Ground Control Ap proach op 32 mogelijk was, doch dat op 26 een zichtlanding gemaakt diende te worden. verklaarde, dat om streeks de tijd van aankomst van het vliegtuig twee weerberichten gereed waren gemaakt. Een ervan bevatte de woorden „verslechtering van het zicht" en een waarschuwde tegen verslechtering van het wol kendek. Snitslaar zeide dat inder daad twee weerberichten naar het toestel geseind waren doch, dat hierin niet de waarschuwing over wolkendek en. zicht vervat waren. Indien het weerbericht van 23.30 om 23.16 in handen was geweest van Parmentier had deze nooit een poging gedaan op baan 26 te lan den. Cameron: een fout in de bereke ning van de windsterkte of in de windmelding zou Parmentier mis leid hebben met betrekking tot de plaats ten opzichte van de grond en met het oog op de nodige snel heid? Antwoord: Ja. Op een desbetreffende vraag van Cameron verklaarde Snits laar, dat Parmentier zich nooit in een richting bevonden zou hebben, die hem naar het on geluk leidde, indien hij een juist weerbericht had gehad. Het was volgens zijn mening mogelijk de oorzaak van de ramp te herleiden tot het weg laten van verhelderende en be langrijke inlichtingen omtrent het weer. Wilson van het ministerie van burgerluchtvaart vroeg of er nog andere mogelijkheden waren, die een ongeluk konden verklaren. Bij voorbeeld een defect aan de machi ne. Snitslaar achtte dit niet moge lijk. De dienst Legereontaeten te Bata via heeft bekendgemaakt, dat Maandagavond een gewapende ben de heeft getracht, Djokjakarta bin nen te dringen. De meeste leden der bende werden gedood, ^slechts twee Nederlandse soldaten werden ge wond, aldus de mededeling. Volgens Ass, Press is dit de eer ste officiële erkenning, dat het sinds de Nederlandse bezetting van Djog ja met rustig is geweest In het communiqué wordt gezegd, dat de bende een transformatorgebouw beeft vernield, waardoor de electri- citeitsvoorziening werd afgesneden. Voorts zou zij hebben getracht, brand te stichten. Een ander bericht over guerilia- actïe kwam uit republikeinse bron: een geheime radiozender meldde, dat guerïlLa-strijders de plaats Ran- dudongkal, 80 km ten N.W, van Djogja aan de voet van de Slamat, zouden hebben heroverd. Voor het tijdvak van 16 Januari t.m. 29 Januari zijn de volgende bon nen aangewezen: BONNEN VOOR VLEES 561,563 Vlees: 100 gram vlees 562 Vlees: 300 giam vlees ALLE BONKAARTEN 5e7 Algemeen: 250 gram boter of margarine of vet BONKAARTEN KA, KB, KC 901 571 Algemeen: 250 gram. boter of margarine of vet 572 Algemeen: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas B 585, C 587: 500 gram boter of margarine of vet BONKAARTEN KD, KE 901 577 Algemeen: 125 gram boter of margarine of vet 578 Algemeen: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas TABAK- EN DIVERSENK AARTEN ENZ. QA, QC 901 21, 23 Tabak. 24 Diversen: 2 rants. sigaretten of kerftabak BONKAARTEN ZA. ZB. ZC, ZD, ZE, MD, MF, MH 902 (büz. arbeid, a.s. moeders en zieken) Geldig zyn de bonnen van strook C. Deze bonnen zijn 14 dagen geldig. Bovenstaande bonnen kunnen reeds op Vrijdag 14 Januari a.s. wor den gebruikt. De met-aangewezen bonnen van strook 2 kunnen woidon vernietigd. In de Lekhaven heeft vanmorgen een arbeider een stoomafsluiter te gen het gelaat gekregen. De man is met een hersenschudding en ver wondingen aan het gezicht in het Havenziekenhuis opgenomen. VRIJ ZACHT Weersverwachting, medegedeeld door het KNMI te de Bilt, geldig van Donder dagavond tot Vrijdagavond. in de nacht zwak ke of matige en morgen overdag ma tige en fn de kust streken vrij krachti ge Zuidwestelijke wind. Hier en daar nevel of mist, overi gens zwaar bewolkt met enkele plaatse lijke opklaringen Overwegend droog. Vrij zacht. 14 Januari: Zon op 8 43. onder 16 86: Maan op 15 57. onder 9 03 14 Jan Hoor water te Rotterdam: le tü 3 55 uur, 2e tij 16 25 uur. Te Batavia is gisteren bekend ge maakt dat er documenten 2ijn ge vonden over de laatste republikein se kabinetszitling, die in de och tenduren van 19 December, enkele uren voor dc bezetting van Djogja. in de republikeinse hoofdstad werd gehouden. Onder deze documenten bevinden zich drie oproepen van president Soekarno. premier Hatla en minister Natsir voorlichting» aan de bevolking, waarm deze werd aangespoord tot verzet en sabotage tegen alle pogingen tot vestiging van een Nederlands gezag, verhin dering van economische consolidatie door belemmering van de productie en verhindering van de vorming van een „marionetten-regering". Volgens gewoonlijk welingelichte bronnen te Nan lung zun gisteren zeven van Tsjiang Kaï Sieks negen kogelvrije auto's uit Nanking weg gevoerd naar Foetsiow, Drie van deze auto's zouden overgebracht zijn naar Formosa. De uittocht uit Nanking van functionarissen en hun gezinnen duurde Woensdag voort. Het gemeentebestuur van Rotter dam heeft thans zestien vaste standplaatsen voor taxi's aangewe zen. Deze standplaatsen zullen met borden worden aangeduid. In on derstaand overzicht is achter elke plaatsaanduiding het aantal taxi's vermeld. Dit aantal rnag niet wor den 'overschreden. Stationsplein Delftse Poort sta tion, ter rechterzijde van de uit gang 20, Station Maas a. Aan de noordzijde van de uitgang 8 b. In de inham tegenover de uitgang 4; Station Hofplein: a. In de in ham tegenover de le Weena straat 7, b. Bij de uitgang van het station 3; Westplein. zz langs de Veerhaven 4; 5 Mathenesserlaan op de hoek van het Mathenesser- piein tegenover dc Vierambachts- straat 4; Mathenesserweg op de rechterrjjbaan gerekend vanaf het Matconiplem voor de halteplaats van de W.S.M. 4; Bentincklaan na bij café Eden 5; Bergweg hoek Blommersdijkselaau op het ver hoogde middengedeelte 4; Rozen- burgjaart bij de Oudedijk 4; Groene Hilledijk bij de randweg 3; Boer- goensestraat tegenover Karei de Stouteplem 4; Heemraadssingel op de middenrijweg nabij Nieuwe Voor de Rotterdamse rechtbank staan op deze Donderdagmorgen drie Schiedammers. Zij worden beschuldigd van een afschuwelijk mlsdröf: roofmoord. Het zijn Arie Molenaar, 27 jaar, scheepsreparateur en lasser; J. M. Hersbach, eveneens 27 jaar, een vroegere compagnon van Molenaar en H. J- Knipscheer, 33 jaar, weger by de B.P.M. Men kent het drama, dat zich in Maart van de laatste oorlogswinter (1945) in Schiedam moet hebben afgespeeld en dat pas 3M jaar later in October 1948 aan het licht kwam. Binnenweg 4; Rochüssenstraat hoek Jongkindstraat 4; Middel landplein naast kiosk 4; Blaak na bij het Erasmushuïs 4; Dordtselaan. hoek Futselaan 4. Zij nieten 7100 niets uan de Uno, van een Atlantisch Pact of van Tsjang Kai Sjek, en gelukkig behoeven zij zich daar ook nog niets van aan te trekken! Drie paar tweelingen, ongeveer tegelijkertijd geboren m een hospitaal in Ogden, USA op de armen van hun verpleegsters. Een rijke oogsti De pogingen om tot een Scandi navische defensie-alliantie te ko men zijn vrijwel mislukt. Dit werd gisteren te Londen door Scandina vische diplomaten meegedeeld. De reden zou zijn, dat Noorwegen en Denemarken deze alliantie wilde koppelen aan het Noord-Atlantische verdedigingspact. Zweden wil slechts tot een Scan dinavisch blok toetreden, indien Noorwegen en Denemarken beslui ten de Zweedse politiek van zich buiten de tegenstellingen tussen het Ook electriciteit zal duurder worden De verhoging van de kolenprljzen met f 7.80 per ton betekent zowel voor de gas- als voor de eiectriciteitsafdelmg van het G-E.B. een nadelige invloed op de financiële uitkomst van circa 2 millioen gulden. Het voor 1949 geraamde nadelige slot zou hierdoor stijgen van f 875 ODD.— tot 2 875 000.— Bij een ge raamde omzet van circa 110 millioen M3 zal het financieel evenwicht van de afdeling gas zijn hersteld, indien de ta rieven circa 2 a 3 ct. hoger liggen dan de thans bestaande. B. en w. achten hef niet verantwoord met een verhoging van de gastar teven te wachten. Zodra Roestemming tot verhoging van electrrcileitsprijzen zal zijn verkregen zullen voorstellen cok ten aanzien van deze prijzen niet kunnen uitblijven. In afwachting van een onderzoek naar de wenselijkheid van een meer gedifferentieerd tarief stellen B. en W. de raad voor de tarieven voor de le vering van gas aldus te wijzigen.' Dat met ingane van Februari a s. de tarieven voor huishoudelijke doeleinden en voor de bleln-industrle worden ver- hooed met twee cent per M3. Met ingang van dezelfde datum het tarief voor ruimteveTWArndng wordt verhoopd met IV, cent per M3 met dien verstande, dat voor elke volle gulden, wanrtnede de kolenprijs he* bedrag van 39.per ton overschrijdt, de prijs ad 6,5 vent met tpu hoogste 0,2 cent za» worden vprhoogd. De kolenclavsule van het grootver- Het Tweede Kamerlid drs. G. M. Nederhorst (Arbeid) is door de minister van Sociale Zaken met ingang van 1 Februari be noemd tot lid van het College van Rijksbemiddelaars. De Stichting van de Arbeid heeft met nadruk onder de aandacht van de minister van Economische Zaken gebracht, dat de textielvoor- ziening nog steeds reden geeft tot veie klachten. Zij heeft op verrui ming aangedrongen. hruikerstarief In overeenkomsten welke na de datum van het te nemen raads besluit worden aangegaan, dan wel ver noemd ln dien zin wordt gewijzigd, dat de bijslag hij stijging van de kolenprijs bepaald wordt op 0.12 cent in plaats van 0.1 cent per elke volle gulden stijging van de kolenprijs hoven 17 25 per tun en dat bij een stijging van deze prijs boven 30,25 per ton \-oor deze verdere stijging de bijslag tot ten hoogste 0.2 cent per volle gulden wordt verhoogd. Naar wij van de directeur van het Gemeentelijk Gasbedrijf verne men is ook voor Schiedam een ver hoging van de gastarieven fn over weging. Over de aard van deze verhoging is nog geen beslissing genomen. Israels premier zegt: Oosten en Westen te houden tot de hunne zouden maken, De Scandinavische diplomaten zeiden te verwachten, dafc Noor wegen en Denemarken in de_ ko mende weken formele uitnodigin gen lullen ontvangen voor het Noofd-Atlantïsche pact. Volgens de ze zegslieden was het vrijwel zeker, dat beide landen de uitnodigingen zouden aanvaarden. Tijdens de besprekingen, welke de ministers-presidenten en de mi nisters van buitenlandse zaken en van defensie der drie Scandinavi sche landen in de afgelopen week te Karlstad, in Zweden, hebben ge houden en over de inhoud waarvan niets is bekendgemaakt, hebben de Noorse vertegenwoordigers ver klaard. bereid te zijn toe te treden tof het Atlantische bondgenoot- sehapsvordrag. De Denen aarzelden zich te ver binden. doch zy. waren geneigd het Noorse voorbeeld te volgen. De Zweden waren echter vast besloten hun traditionele neutrali teit te handhaven en zich buiten alle internationale bondgenoot schappen te houden. David Ben Goerion, Is rael's eerste minister, heeft gisteren j te Tel Aviv medegedeeld, dat Is rael vóór het einde van de week vredesonderhandelingen zou aan knopen. met twee landen van de Arabische Liga. waarvan er één in het Zuiden en één m het Noorden lag. Men neemt aan dat hier be halve Egypte de Libanon bedoeld is. Gisteren is de Egyptische dele gatie. welke op het eiland Rhodos vredesonderhandelingen met Israel zal voeren, op dit eiland gearri veerd. Zij bestaat uit drie kolonels en een juridisch adviseur. De Is raëlische delegatie omvat zeven le den en is eveneens gisteren op Rho dos aangekomen. Op Rhodos bevindt ï.ich thans ook dr Ralph Bunche, de waarnemend UNO-bemiddelaar in Palestina. Sommige waarnemers verwachten, dat de Egyptische delegatie nog zal worden uitgebreid met hogere auto riteiten. eventueel ministers, die bevoegdheid tot het tekenen van een overeenkomst hebben. Drenthein aantocht Vanochtend om even over vieren Is de K-L.M-ConsteHaiion „Eind hoven", komende van Batavia, op Schiphol geland. Dit !s de eerste machine van de K.L.M., die na het landingsverbod van diverse staten langs de Indië-route uit Batavia in Amsterdam is aangekomen. Het was Arie Molenaar, in wiens gedachten het duistere plan op kwam de Zandvoortse koopman Jacob Boer, die dikwijls in Schie dam kwam om met zwart geld je never te kopen en die altijd voor vele duizenden guldens aan bank papier bij zich droeg, van het le ven te beroven en het waren de twee anderen, die de koopman in een winkeltje aan de Broersvest met een laf nekschot doodden. Het lijk werd op een plaatsje achter de winkel begraven, de buit 27009 gulden onder het drietal ver deeld. Zo zijn in het kort de feiten. De verdachten hebben het ook be kend. Grote drukte Er is voor deze zitting grote be langstelling, vooral natuurlijk uit Schiedam. Daarom ook worden er op de publieke tribune meer be langstellenden toegelaten dan ge woonlijk. De drie verdachten jonge, sterke kerels zijn zichtbaar ner veus als zij in de voor hen be stemde bank hebben plaatsgeno men en met neergeslagen ogen luisteren naar de officier van jus titie, ar. C. W. baron Van Dedem, die de dagvaarding voorleest. Als eerste getuige wordt dan ge hoord de Schiedamse inspecteur van politie H. Willems van Reve- ren. die op vragen van. de verde digers resp. de mrs. Huijsers, Bou wer en Zieleman zijn indrukken geeft omtrent de reacties der ver dachten na de ontdekking van de moord in October j.l. Ten aanzien van Knipscheer zegt getuige, dat deze tijdens het onder zoek buitengewoon heeft meege werkt. „Knipscheer ging al die ja ren zeer gebukt onder de zware last die hem drukte", zegt getuige, ,.hij was blij zich eindelijk te kun nen uitspreken en de hele geschie denis eerlijk te kunnen opbiech ten". „Hersbach heeft eerst getracht te ontkennen" gaat inspecteur Van Bever en verder, „later, na con frontatie met het lijk, veranderde zijn houding. Hij was verward en erg overstuur, „Niet wijzer" „Mijn indruk van Molenaar is daarentegen zeer ongunstig. Toen ik hem bij het verhoor de vraag stelde of hij het niet vreseiytc vond, abt woord de Mt£?naar: „"iïclt, vleselijk vind ik het wei, maar het allerergste vind ik wel, dat ik er niet wijzer door geworden ben."" De tweede en laatste getuige, de Schiedamse inspecteur Manon, be vestigt vervolgens formeel de ver klaringen, zoals hij deze in zijn Een ongewoon langdurige zitting van het Britse kabinet die gisteren werd gehouden heeft voedsel gege ven aan geruchten over de moge lijkheid van een regeringscrisis nanr aanleiding van de Palestijnse kwes tie. Volgens een persbericht zou de minister van financiën, sir Staf ford Cripps, de leiding geno men hebben van een „opstand"' te gen de politiek van Ernest Bevtn inzake het Midden-Oosten. Andere geruchten zeiden dat Bevin op het punt zou staan af te treden. Cripps zou de steun hebben van Aneurtn Bevan, de minister van gezondheid, en de vice-minister-president Her- bert Morrison, terwijl Attlee en de minister van defensie. Alexander, aan de zijde van Bevin zouden staan, In officiële regeringskringen wer den Woensdagavond echter de ge- Gebrek aan scholing een andere Van belang Is echter ook. dat nóch de werk nemers nóch. de werkgevers bijzonder vee! aanleiding hebben gehad zich extra in te spannen. De werknemers niet om dat de lonen gebonden zijn aan maxima en er praetisch geen werkloosheid was. De werkgevers n!et omdat er in 't alge meen goed verdiend werd en wat er werd bezuinigd toch „voor de helft naar Lieftlnek ging Dit is een fout ln ons bestel. Een situ atie als die van ons land vereist in spanning van alle krachten, zeker ook NEDERLAND is het enige land. dat officieel een cijfer van' de arbeidsproductiviteit in de industrie publiceert. Aan vankelijk was dit bedoeld als een aansporing: de gemiddelde prestatie per man hep op van 55 tot 65 en 70 procent van vóór de oorlog. Naderhand bleef het djfcr merkwaardig stabiel en momenteel werkt het zelfs weinig bemoedigend. In het laatste kwartaal van 1947 was het 82%, het tweede kwartaal van 1948 bracht het niet verder dan 81%. Latere cijfers zjjn nog niet ge-' pubbceerd. Voor alle takken van. be drijvigheid tezamen schat men vol gens het Economisch Statistisch Kwartaalbericht de productiviteit op 90% van vóör de oorlog. Het zou verkeerd zyn, de vrij lage arbeidsprestatie alleen toe te schrijven afn geringe werklust. Nog steeds zijn niet alle huiprruddelen zo goed en zo overvloedig als voor de oorlog. Maar voor een deel is de menselijke factor toch wel degelijk van belang. Na-oor logsmoeheid en minder goede gezond heid vormen een van de verklaringen van de bedrijfsleiding om zo veel moge lijk en zo zuinig mogelijk te produ ceren Er moet een premie staan op harder werken en op goede organisatie en het Is de taak van de regering, dit in haar loon- en belaslmgpolltlek tot uiting te doen komen. Overigens is het tekort aan werk krachten in het algemeen aan het ver minderen (anti administratief personeel is er zelfs eerder een overschot), maar bet zijn vooral de geschoolde werk krachten die nog ontbreken. Ouders, laat uw kind een vSft leren en stuur het met gedachteloos naar kantoor! Dc woningbouw M EN van de sectoren met de laagste J arbeidsproductiviteit is het bouw bedrijf Dit is niet alleen de schuld van de bouwvakarbeiders, al hebben die over de hele wereld het tempo wat ver traagd. Materiaalgebrek is nog steeds een belangrijke factor: Hout en ijzer zijn schaars, andere materialen even eens. Vergrote binnenlandse productie en rationalisatie van de bouw zijn de belangrijkste remedies. Het afgelopen jaar bracht tenminste dit resultaat, dat een productie van 40 000 woningen per jaar binnen het bereik kwam Dit is juist genoeg om de jaarlijkse behoefte tengevolge van het bevolkingsoverschot op te vangen Wu hebben echter een achterstand van 300 000 woningen m Nederland Om deze in 10 jaar in te ha len zou men een Jaarlijkse productie van 70 ODD moeten halen. Zover zijn wij nog lang niet Voorlopig zal de woning nood op zijn best met erger worden Maar bestaan, zij het afnemend, blijft hy zeker nog een jaar of tien Huren en prijzen NAARMATE er meer woningen ko men, wordt het huurvraagstuk acuter. Reeds nu merkt men. dat de meuwe woningen zeer veel duurder komen dan de oude, vermoedelijk zaker driemaal zo duur. als z" gelijkwaardig zijn Op de duur zal di' een verhoging van de huren noodzakelijk maken. In liet afgelopen Jaar werf een stap hiertoe gedaan door in beginsel huur verhoging toe te staan voor huizen waar inwoning ts. Voor het overige bleven echter de buren op het peil van 1940 gehandhaafd Het ziet er met naar uit dat dit m 1949 zo zal blijven. Mede tengevolge van deze huurpoll- tlek onderdeel van de prljsbeheer- sing bleven d» kosten van levenson derhoud in het jaar 1948 nog betrekke lijk slabiet Het laatste cijfer van Oc tober is 205% van 1930/39. tegenover 292% in Januari jl Het leven is over het geheel dus tweemaal zo duur als voor de oorlog, al zijn sommige artike len drie- of viermaal zo duur. Wie vóór de oorlog 35 per week verdiende zou nu 70 moeten ontvangen om zich hetzelfde te kunnen veroorloven Maar omdat de toestand van het land niet toelaat, dat wij ons hetzelfde veroor loven als vroeger. Is het begrijpelijk dat het loonpeil de kosten van levens onderhoud met is gevolgd Dat wil zeggen, het gemiddelde loonpeil De landarbeiders verdienden in 1948 onge veer 2H» man' zoveel als voor de oor log. de Jndustnearbeiöers ongeveer 1% maal Daarnaast zijn er echter grote groepen ambtenaren, kleine renteniers, gepensionneerden e v. die nog verder achter zijn gebleven Toch kan de Jichle stijging van de kosten van levensonderhoud niet dc al gemene indruk van duurte en geldge brek verklaren die onder dc bevolking in het afgelopen jaar nog zoveel sterker is geuorden Die indruk komt voort uil de ruimeie voorziening van goederen Deze maakt het mogelijk terug te keren naar vroegere verbruiksgewoonten, teruftl wij verleden jaar nog veel meer „gerantsoeneerd" leefden Bovendien konden wij nu gaan denken aan het aanschaffen van enkele meer duurzame verbruiksgoederen, die wij al zo lang hadden moeten of willen hebben, maar die er steeds niet waren Uit deze rui mere mogclijkhedpn ontstaan het geld gebrek. het interen on besparingen en het aangaan van schulden, waarmee zovele huishoudingen in 1918 hebben geworsteld. Een en ander natuurilik verscherpt naarmate ons inkomen de algemene duurte niet heeft kunnen volgen In dit opzicht zal het nieuwe jaar niet veel verlichting brengen Met een grove vereenvoudiging blijkt dit uit een klein rekensommetje De hoeveel heid geld in omloop is ongeveer 300 pet van «voor de oorlog. De goederenpro- ductie kan op ongeveer 100 pet worden gesteld Als alles gelijk bteef, zouden de prijzen dus ongeveer driemaal zo hoog moeten zijn als voor dc oorlog Ze zijn. tengevolge vsn prijsbeheersing e dslechts tweemaal zo hoog Een verdere „opwaartse druk" blijft dU3 bestaan Natuurlijk is dit te simpel gesteld De groothandelsprijzen zUn al hijna driemaal zo hoog Het grote invocr- overschot brengt goederen in het land die btj de productie kunnen worden ge teld en vermindert de opwaartse druk. De hoeveelheid geld in omloop is niet onveranderlijk, enz. Maar toeh doet men goed zich geen grote Illusies te maken over de loop van het prijs niveau. De enige oplossing ts ook hier weer: produceren, opdat het grotere aanbod de prijzen omlaag brengt. Dit hebben wij bij de meubelen gezien. En verder zal het opraken van de spaargelden de consumenten brengen tot beperkingen, die de detailprijzen omlaag zullen bren gen voor het ene na het andere artikel, waarvan de ergste achterstand is inge haald.. ruchten over een meningsverschil in het kabinet terzake van de Pa lestijnse kwestie categorisch tegen gesproken. Men verwacht, dat Bevin Dinsdag voor het parlement een verklaring over Palestina zal afleggen. Een Britse regeringswoordvoerder heeft gisteren categorisch de Israë lische klacht bij de Veiligheidsraad tegen gesproken volgens welke Groot-Brittannië in strijd met het destijds door de UNO afgekondigde embargo wapens aan Arabische landen zou hebben gestuurd. Frank Close, een van de piloten van de neergeschoten Britse jacht vliegtuigen, die thans in een zieken huis te Tel Aviv wordt verpleegd, heeft gezegd, dat hy op hel ogen blik dat zijn toestel werd neerge schoten, wist dat hy "boven Israë lisch grondgebied vloog. Een groot aantal Nederlandse vrouwen-organisaties vertegenwoor digend rond 390.000 vrouwen heeft in een adres aan de regering uit voerige bezwaren ingebracht tegen het voornemen van de regering om op 1 Januari 1950 alle gehuwde vrouwen uit de. overheidsdienst te ontslaan. Zij wijzen er op, dat het aan deze vrouwen, in overleg met haar man nen, zelf moet worden overgelaten of zij willen blijven werden. Op het totale aantal arbeiders en ambtena ren in Nederland znn slechts 2.2% gehuwde vrouwen, schrijven zij.' Het adres is ondertekend door de Nationate Vereniging voor Vrou- wenbelangen en gelijk staatsburger schap, de Nederlandse Vereniging van vrouwen met academische op leiding. de Nederlandse Bond van vrouwen werkzaam in bedrijf en beroep, Nationale Unie van Neder landse soroptimistclubs, Vrouwen groep van de Volkspartij voor Vrij heid en Democratie, Vrouwenbond van de Partij van de Arbeid, R.K. Vrouwendespuut, Nationale Vrou wenraad van Nederland, Centrum der Nederlandse Katholieke Vrou wenbeweging, Christen Jonge Vrou wen Federatie, Nederlandse Vereni ging van huisvrouwen. Nederlandse Bond van plattelands-vrouwen, unie van Vrouwelijke Vrijwilligers. Bij Ko~' djk r !uit is gratie verleend aan Luwe Muusse, tot de doodstraf veroordeeld bij sententie van het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam De doodstraf is ver anderd in levenslange gevangenis straf. proces-verbaal heeft vastgelegd. De president, rar. Van Vollenho ven, gaat dan over tot bet verhoor der drie verdachten, een verhoor dat ook al geen nieuwe gezichts punten oplevert, omdat de feiten zoals deze ook al eerder uitvoerig werden gepubliceerd, vaststaan. „Niet doorgegaan" Een bijzonder licht op het ver dorven karakter van Molenaar wordt geworpen als mr. Van Vol lenhoven hem de vraag stelt of het juist is, dat hij later ook het plan heeft gehad om tezamen met Hers bach een aanslag te plegen op de heer Sillevoldt uit de Hoflaan in Rotterdam. Molenaar beantwoordt deze vraag bevestigend. „Maar", voegt hy er laconiek aan toe „het is niet doorgegaan". President: „U geeft dus volledig toe, dat het initiatief tot de moord van u is uitgegaan?" Molenaar; „Neen, dat is niet waar." President; „Het staat in de ver klaring, die u vodï de politie in Schiedam hebt afgelegd." Inspecteur Marion: „Ik kan nog verder gaan, mijnheer de president, het is op uitdrukkelijk verzoek van Molenaar in deze vorm in het pro ces-verbaal opgenomen." Molenaar; „Ja, dat is wel zo, maar er werd bij gezegd, dat het mijn straf zou verlichten." Inspecteur Marion: „Niets van waar, mijnheer de president". Inspecteur Van Be veren ver klaart tenslotte nog, dat een door hem ingesteld onderzoek heeft uit gewezen, dat het slachtoffer fel ar>ti-Duits was, dat hij als zodanig in Zandvoort bekend stond, al kan niet worden ontkend, dat hij de Duitsers gebruikte voor het vervoer van de door hem. gekochte zwarte jenever. Requisitoir Dan is het woord aan de Officier - v. Justitie, mr. baron Van Dedem. Hij begint met een uitvoerige beschrijving van de omstandighe den waaronder het afschuwelijk drama zich heeft afgespeeld. Een volkomen onschuldig man werd in koelen bloede en na kalm* overleg op onmenselijke wijze afgemaakt en wanneer ooit gesproken kun worden van een moord, dan is het wel in dit geval merkt de offi cier op. Bewezen is, dat dit dui velse plan van Molenaar is uitge gaan, de feiten wijzen het trou wens-uit, want Hersbach en Knip scheer kenden het slachtoffer niet. Molenaar is de uïtlokker en de twee anderen zijn medeplichtig aan de daad van de moord. De vraag moet worden gesteld of de drie verdaphten, wat betreft de strafmaat, over één kam moeten worden geschoven. Spreker meent van wel, want zo betoogt hij - zij hebben in een zo volkomen har monie en gezamenlijk overleg ge handeld, dat met recht dient te gelden: gelijke monniken, gelijke kappen; of samen uit, samen thuis. De straf die moet worden opgelegd mag niet licht zijn. De psychiatri sche rapporten, die van de ver- da chteu zijn uitgebracht, noemen alle drie volkomen toerekenbaar en ook voor het overige ziet spre ker geen enkele verzachtende om standigheid. Verwijdering uit het maatschappelijk leven 'voor een zeer lange tijd acht spreker nood zakelijk. Daarom vraagt hü voor alle drie een gevangenisstraf voor de tijd van 15 jaar, Verdediging Dan Is het woord aan de verde diger. Zij houden korte pleidooien, die in hoofdzaak neerkomen op een be roep op clementie. „Bezie dit ongetwijfeld afschu welijk drama niet door de bril van deze tijd" zo betogen zij, „maar in. het licht der omstandigheden waar in wij in die hongerwinter leefden en toen iedere morele rem was ver dwenen." De Mrs. Zieleman en Bouwer leggen er de nadruk op, dat hun cliënten niet hebben geweten, dat Boer een goed Nederlander was. Op grond van uitlatingen van Mo lenaar waren zij ervan overtuigd, dat het slachtoffer met de Duitsers heulde. Mr. Huyzer stelt de vraag hoe een man als Molenaar het plan tot dit vreselijke misdrijf heeft kunhen voorstellen. Spreker ziet twee oor zaken, in de eerste plaats zou hij door zijn uitzonderlijke sportpres taties die hem tot een gevierd man maakten, in een milieu terechtge komen zijn, waar hij eigenlijk niet thuis hoorde en zijn benen de weel de niet hebben kunnen dragen; in de tweede plaats zou hij door slech te vrienden en even slechte relaties alle morele remmen hebben verlo ren. Spreker betoogt verder, dat het schutdbeseC van Molenaar thans normaal is en dat hij niets liever wil dan voor de naRelaten betrekkingen zorgen. Ook be seft hij tlians tol in de grond van het hart, welk; onnoemelijk leed hif zijn vrouw en ouders heeft berokkend. Het laatste woord is ten slotje aan de verdachten. Knlpschaar zegt, dat van de dag van de moord af, tot de ontdekking er van, hij geen leven heeft gehad, HU was blij, toen hij alles eerilik kon ver tellen. Hersbach verklaart, dat aïs hij gewe ten had, dat Boer een goed Nederlander was, hij nooit tot de daad gekomen zou zijn. Ik heb er veel spijt v«n. Molenaar tenslotte vertelt, dat hij on noemelijk veel berouw heeft: „Het dringt nu pas tot mij door en ik zou niets liever willen, dan In de gelegen heid te worden gesteld voor mevrouw Boer en haar vijf kinderen te kunnen zorgen". De zitting wordt daarop ge sloten, de uitspraak bepaald op 27 Ja nuari des morgens half tien.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1