C DE TWEE WEZEN C£333I3iEniïE> COUZY Koningin Neferiete ïnirapliil Toch maar liever dan in de slapen in 't asyl open lucht r Goed nieuws voor Pijpie en Bruine Kees Kanalisering van de Rijn tussen Bazel en het Meer van Constanz Zwitserse plannen J - Op soek naar Radio-programma VkiJ NEDERLAND DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROBHet geheim van de tunnel PHILIPS verkoudheid VREDE IN INDONESSE ,3(sMb'mkk aji-jan van ds aprn' 7 Donderdag 13 Januari 1949 Zwervers zijn hoogst tevreden 7TJ waren nieuwsgierig to we- ten of „huko een bekend Rotterdams zwerverstype, zon be horen tot de eerste gasten van het nacht-asyi, dat Maandagmiddag aan de Schiedamsesingel 183 In ge bruik genomen werd. Hij was in derdaad bij de eerste ploeg; nuwe» niet tuet een feest bouquet voor de direotie in d« hand, maar toch vol verwachtingen van zUn nachtlogies. "Waar hij al de vorige nachten ge slapen heeft? Joost mag het weten. Haar misschien herinnert U zich, dat hij m een vorige winter er een gewoonte van maakte om zich languit in de Statentunnel te slapen te leggen. Dat is nu definitief uit, zal Hugo zeggen. Haandag heeft hy ?ich bij de GG en GD keurig laten scheren 't was hard nodig en nadat hy daar het voorgeschreven bad genomen had, verscheen hy als herboren aan de deur van het asyl. De eerste dagen na de opening waren er gemiddeld 15 gasten, voor de helft zwervers a la Hugo, tei- wijl de anderen om de een of an dere reden elders geen onderdak hadden kunnen vinden. Sommigen verklaarden, dat zij bij familie hadden willen overnachten, maar dat dit wegens ruimtegebrek niet mogelijk was geweest. Van derge lijke gasten. doorgaans nette lui wordt natuurlijk enige betaling verlangd. De man echter, die laat in de avond om onderdak kwam vragen, omdat hu, na de bloemetjes te hebben buiten gezet, geen geid meer had voor een hotel, werd prompt de deur gewezen. Op zulke gasten is de heer Van Loon, kapi tein van het Leger des Heils en leider van het asyl, niet gesteld. Eerst nog wat wennen De zwervers, die de nacht in het asyl hebben doorgebracht, waren enthousiast over het comfort. Stel 33 voor: lakens op ie bed te vin» den! Dat "\Vreu ze geheel ontwend. Het de hygiënische principes van Herstel kademuren op een oor na gevild "Wij ontvingen een kort overzicht van het herstel van de kademuren in de Rotterdamse haven tijdens het laatste kwartaal van 1948. In die drie maanden zijn belangrijke vorderingen gemaakt. Aan de Rijn haven. kwam 388 meter gereed, aan de Maashaven 327 meter# waarme de de wederopbouw van de kaden in die havens geheel klaar kwa men. Alleen in de Waalhaven en in de Merwehavsn wordt er nog aan de kademuren gewerkt. In de Waalhaven was op 1 Januari onge veer de helft voldtooid, van de 760 meter, aan de Merwehaven is 550 meter voltooid. Globaal genomen is nu bijna vijfzesde deel van de vernielde kademuren hersteld. het asyi moeten de zwervers nog vertrouwd raken. 't Is voor hen ook wel een grote overgang: inplaats van zich met de kleren aan ergens op een be schut plekje te slapen te leggen moeten zij zich in het asyl geheel ontkleden en dan krygen ze een flanellen nachthemd aan, dat (heel zedig) tot de enkels reikt. E11 baden voor het slapen gaan, is voor de meesten onder hen ook geen pretje. Dezer dagen vroeg een man 's avonds laat om onderdak in het asyl maar toen hij hoorde, ca: hij voor het slapen gaan eerst in bad moest, maakte hy zich snelurt de voeten. Kapitein Van Loon v^vacht zijn gasten by voorkeur tussen vyf en acht uur 's avonds. Tot acht uur kunnen zij by de GG en GD aan de Baan het verplichte bad nemen en zich eventueel laten zuiveren. Xa acht uur moet dit m het asyi gebeuren. Voorlopig kan het tehuis slechts een broodmaaltijd verschaffen en 's morgens om half acht thee met entbyt. Door gebrek aan personeel er is behoefte aan een zuster kon de keuken nog met m gebruik genomen worden, en is het moei lijk de vrouwelijke gasten, die een aparte slaapzaal hebben, te varzor gen. VANDAAG geloei ik, dat ik goed nieuics heb uoor de Croos- toyfcers en in het bijzonder voor Pijpie" cn Bruine Kees, die zo hun best hebben gedaan uoor het zömeraüonduoctbal op 't Schut tersveld. Entpc tijd Qcledou toen deze mooie uolfcsonfspanning ren ojfer dreigde re vallen aan dc maatregelen van de KNVB tegen het zogenaamde 011 georganiseerde voetbal, heb ik Pijpers en Brju- ne Kees de raad gegeven zich tor de heer Lotsy te «eenden. Nu heb ik gehoord, dat Pijpie en Bruine Kees machtige botid- qenoten hebben gekregen in de personen van de heer Staal, de hoofdcommissaris van politie en de heer v d. Vïerk, de wethou der van Onderwijs. Het gaat deze heren er niet o?n, dat er op zomeravonden in Croostoyk toordt gevoetbald, dan loei, dar hier mofldykheden liggen voor ontspanning, die op een ander terrein niet ryn te vinden. „Daarom," zei mij de heer Staal, „uitl ik dit zomcrevondvoetbaf bestendigd zien." De steun van de hoogste stedelijke autoriteiten zullen de man nen van het Crooswijk-voeibal uitstekend kunnen gebruiken wanneer ry op 20 Januari met afgevaardigden van dc KNVB zowel uit Den Haag (ris uit Rotterdam samenkomen om deze materie uitvoerig te bespreken. De heer Staal zal bij deze con ferentie ook tegenwoordig zijn. Kris-Krasser Advertentie i. flJ. VOOR MODERNE VERLICHTING le MiddeU&ndatraat 72 - Teïef- 30340-312S3 - Rotterdam «en avontuur van Peter Munnik, door J. A. Ages - Xo. 36 ..Vluchtelingen?", vroeg monsieur Cammerd. „Bent U gemtersseerd in Spaanse emigranten?" „Welzeker," viel Bill in. „Ik schryf een reportage voor myn kranten m de Ü.S.A. U weet wel licht niet. dat ik vertegenwoordi ger van United Press ben?" „Nee, nee.sprak de ander nerveus. „Prettig U van dienst te kunnen zyn. Inderdaad bevinden zich enkele kampen* onder de ju risdictie van dit departement, maar ik zou nier weten, waarin de Pre fecture U ter wille zou kunnen syn, U kunt gaan waarheen U wilt. De kampen zijn met afgesloten: er heerst alleen een soort discipli naire orde: U zou zich moeten houden aan enkele van de gestelde regelen, doch dat behoort tot de competentie en de verantwoorde lijkheid van de kampcommandant." „Zo," zei Peter, „dus wij kunnen gerust nu direct vertrekken naar Sourasde en daar rondkijken, zoals wy willen?" „Souraide?" ..Juist Souraïde. Nu bevindt U zich m een moeilijk parket, mon sieur Caminard. Moet U nu zeggen of Souraide wèl of niet bestaat?", vroeg Peter glimlachend, „Ik begrijp IT niet, monsieur." „Ik ben toch heel duidelijk. Wij overvallen U een weinig met dat Souraide nietwaar. Juist Souraide. En U zou gaarne een. uurtje rus tig willen nadenken en telefoneren over wat U nu ie doen staat. "Haar nu moet U zomaar ongeprepareerd, een houding vinden en afwachten, of daarvan «geen ongelukken ko men." De Fransman zweeg en de stilte, die in het stoffige kantoor kwam werd dreigend. Pet^r bleef de man aanzien; hy hield zijn ogen vast. maar het was onmogelijk Zijn ge dachten en gevoelens te doorgron den. Hij zou terstond kunnen op springen. en zijn bezoekers de deur kunnen wyzen. hy zou hen ook op een glas wyn kunnen uitnodigen. Hij deed geen van beide Hy ver rees langzaam, draaide zich am en liep naar het raam toe. dat op de binnenplaats van de Prefecture uit zag. Hij stond daar enige tijd en keerde zich toen, de handen op de rug. naar Peter. „Messieurs," sprak hij langzaam. „Ik weet met. wat ik met U doen moet. U valt hier myn kantoor bin nen, overlaadt mij met de krank zinnigste vragen en getuigt boven dien nog van een onverklaarbare agressiviteit jegens mij, een ambte naar, die U nog nimmer gezien heeft, noch van U gehoord. Wat wilt U eigenlyk? Eerlyk gezegd voel ik er het meest voor U door de gendarmes op straat te laten zet ten of U te doen opnemen in een inrichting, waar men een. onder zoek naar Uw geestesvermogen zou kunnen instellen." Peter besefte, dat hij zich in een moeilijk parket bevond. Het meest voelde hy ervoor om dat hatelijke individu bij het raam op de man af te vragen, welke betrekkingen hij met Kubeim onderhield, Maar wat kon hy daarmee winnen? Als Cami nard Kubelin. kende zou nïj dat ze ker niet vertellen en het was ook mogelijk, dat hij slechts een scha-' kei in de organisatie betekende zonder ook maar te vermoeden, wie in hoogste instantie sijn opdracht gevers waren. Peter was er wel van overtuigd, dat Caminard op de een of andere wijze betrokken was in de zaken van Kubelm. Maar deze man was een functionaris, die het hem zeer lastig zou kunnen maken. Zeker, wanneer hy niet meer dan een radertje m Kubelms uurwerk was en voor een paar luttele dui zend-francs biljetten wat corruptie zaken deed. Peter besloot daarom het spel met deze ambtenaar niet te ver te dryven. Monsieur Caminard," begon hij met een ernstig gezicht. „Wellicht hebben wij U een vreemde indruk gegeven omtrent onze bedoelingen. Daarvoor myn verontschuldigingen. U zou ons echter verplichten met enkele inlichtingen over het kamp Souraide. Die wilt U ons wel ver strekken, nietwaar?" Weer aarzelde de Fransman. Hij bleef by het venster staan, zodat zyn gezicht in de schaduw bleef, doch de nerveuze bewegingen van de man verrieden lijn onrust. (Wordt vervolgd) In een lezing, die dc Zwitser dr. H. Krucker Woensdagavond voor de Stichting Nederland Zwitserland, de Havenvereniging Rotterdam, en de Vereniging voor de Nederlands-Zwitserse Handel in het Instituut voor Scheepvaart en Luchtvaart hield, deelde hij Interessante gegevens mee over de plannen, die Zwit serland heeft om de Rijn tussen Bazel en het Meer van Constanz bevaarbaar te maken. Zwitserland, dat door het ontbre ken van de belangrijkste grondstof fen voor de industrie aangewezen is op een grote invoer, zag in het door trekken van de scheepvaart op de Ryn van Straatsburg naar Bazel be langrijke vooi delen. En sinds deze verbinding enkele jaren voor de oorlog tot stand kwam, heeft het een niet tc onderschatten handelsvloot opgebouwd. Een nieuwe mogelykhaid opent zich nu door het bevaarbaar maken van de Rijn ook voorby Bazel. Reeds voor de oorlog heeft Duitsland plan nen in deze richting geopperd, maar Zwitserland heeft zich daarmee toen niet ingelaten, omdat het eerst de ontwikkeling van de scheepvaart tot Bazel wilde afwachten. Nu is men echter zo ver dat men ook aan ver dere kanalisering van de Ryn gaat denken. Tussen het Meer van Constanz en Bazel heeft de rivier een hoogtever schil van 150 meter. De stroomver snellingen die hierdoor ontstaan be nut men voor het opwekken van elcctriciteit Zeven krachtstations zijn a1 in gebruik, en. nog vier zal mrn moeten bouwen. Wanneer dit wtik gereed zal zyn, moeten er nog veertien sluizen aangelegd worden alvoiens men met schepen tot Con stanz zal kunnen doorvaren. De kosten die aan dit werk ver bonden zyn beraamde men in 1938 op 140 millioen Zwitserse Francs. Met bovengenoemd bedrag kan men de Ryn bevaarbaar maken voor sche pen tot 1200 ton. Het is de vraag of Zwitserland deze som alleen zal moeten opbrengen, of dat andere landen, vooral Duitsland en Oosten rijk, die beide bij een verdere kana lisatie sterk geïnteresseerd zijn, hun deel m de kosten zullen bijdragen. Dr, Krucker dacht hierby in het bijzonder aan leveringen van grond stoffen en het ter beschikking stel len van arbeiders. Oostenrijk is na het mislukken van de Donau-conferentie nog ster ker bij het plan geinteiesseerd; het wil zich nu een toegangsweg van het Westen uit verschaffen. Bovendien heeft het aan Zwitserland gezien hoe dit land na de kanalisering van de Rijn tot Bazel een onafhankelijke scheepvaart heeft weten te vormen. Wat een uitvoering van deze ka nalisatie voor Nederland zou bete kenen, wilde dr. Krucker niet uit voerig behandelen. Hij wees echter op de belangen van handel, r°de- ryen en scheepsbouw. Ons achterland via de Rijn zou van 800 op 1000 km. gebracht kunnen worden. Spreker wekte alle aanwezigen op bekend heid en steun aan de Zwitserse plan nen te geven. .VEILING BARENDRECHT Appelen standaard 60-90. appelen huishoud 45-64, andijvie 58-72, gele kool 6 50-9.00. rode kooi 7.50-11 60 groene kool 7-16. boerenkool 2-0, wasp ren 9 40-13 40 'uien 2 50-3 20 prei 7-0. witlof 15-24, spruiten 20-35. knolselderij 2-12, veldsla 18-52. peterselie 10-13 10, selde rij 6.80-9 40, DONDERDAG 13 JANUARI 1943 Avon d p r o g ramma HILVERSUM I: 19.— Nieuws; 19,15 Ned er 1. organisten spelen eigen wer ken; 30,30 Actueel geluid; IS 45 Heg. uitz 20 Nieuws; 20.05 Prog prol,; 20 35 Van fjorden en fjelden; 21,30 Famt- decampetltie; 22Gram. muz.; 22 Q5 De vaart der volken; 22.25 Valerius gedenckclank; 22 45 Avondoverdenking; 23.— Nieuws; 23.15—24— Mozart-con cert. Advertentie l. M. VOLVET Advertentie I. M. Marshall belicht door ir H. Vos in Uit dc inhoud noemen wij verder o.a.: Dr M. van Blankenstein Ommekeer in de Europese politiek One woningvraagstuk Een reportage uit Londen Wïm Sonneveld's Pantomime Losse nummers h 23 ets verkrijg baar in Kiosk en Boekhandel. Minimum abonnementsprijs ƒ2.50 per kwartaal. Administratie: Kei zersgracht 604, A'dam-C. HILVERSUM Hi 1B.— Radiostrip: 39.10 Avondschool; 3945 In het land der onbegrensde fantasie; 20Nws; 20.05 Radio-zoeklicht; 2015 Kamerork.; 21.35 Hoorspel; 2155 Songs of sorrow, hope and glory; 22 30 Levensverzeke ring; 22.45 Gram.muz23.— Nieuws; 2315 Te kust en te keur bil Xenton: 23.45—24.Bronislaw Huberman, viool, VRIJDAG 14 JANUARI HILVERSUM I; 700 Nieuws; 7 15 Och tendgymnastiek; 7.30 Lond. Philh. ork.; 7.45 Een woerd voor de dag: 8 00 Nws.; 8 15 Te deum. laudamus; 8.45 Gr.platcn; 915 Bezoek bij zieken: 9 30 Weens Phl'.h. o-ftest 10 30 Morgendienst: 1100 Viool, plano en fluit; 1130 Hongaarse muziek; 12 00 Banton; 12.30 Land- en tuinbouw: 12 33 Metropole-orkest; 13 00 Nieuws: 1315 Roos Boeisma, alt. 14 ÜQ Hoianda-sextet: 14.40 Onder dak en dan 15.00 Pianorecital; 15 30 André Kostela- netz- 15 40 Van oude en nieuwe schrij vers: 16 00 Gershwm-concert: 16 30 Chopin: 16 40 Voordracht; 17 00 Zang- recital; 17 38 Sweelmck-kwartet; 18 00 Robinson Cleaver- 18.15 Nederl. Bijbel genootschap- 13 30 Reg. uitzending. HILVERSUM II; 7.00 Nieuws; 7.15 Gr. platen; 8 00 Nieuws; 818 Operetteprogr.; 0.50 Voor de huisvrouw; 9 00 Sympho- nieorkest: 9 30 Waterstanden- 8 35 Gr. platen; 30 00 Morgenwijding; 10,20 New Mayfalr orkest 10.30 Voor de vrouw; 10.45 Bas-bariton en piano- 1100 Voor dracht; 1120 Gr.platen; 12 00 Rierre Palla; 12 30 Land. en tuinbouw; 12 33 Sport- 12 45 Peter Yorke; 13 00 Nieuws; 13.15 Mededelingen 13 20 The seven wings; 14.00 Kookkunst; 15 00 Nieuwste NederL poezfe; 15.20 Flatencabaret; 16.00 Orgelspel- 16 30 Tussen twaalf en zestien; 17 oo Filmland; 17,20 Wij en de muziek: 1B.OO Nieuws; 18.15 Felicitaties, 18.40 Violoncel en piano. 58. Door een grote overmacht bedreigd, staat Hol? geen andere weg open dan de vluchtin het want. Snel klimt hij naar bo ven, maar Larry springt hem achterna. Aan dek zijn de matrozen slaags geraakt, want de be manning heeft zich nu in twee partijen ge splitst: de ene wil het schip zo spoedig mo gelijk verlaten en de andere meent, dat juist nu hun kans is geko men om een goede slag te slaan. Ondertussen klimmen Rob en Larry al hoger en hoger. Larry is gelukkig slechts met een mes gewapend, maar dat heeft Rob zelfs niet eens. Op de onderste ra van de der de mast ontstaat een verwoed gevecht. On dertussen drijft de „Carl Vinnen" stuurloos, pen. Beneden hen glinstert de zee, die nu met klapperende zeilen, rond. Dan krijgen de cveer geheel verlaten schijnt, want de motor vechtenden opeens een klap van-het razeil en tohpedoboten hebben de achtervolging van de beiden storten naar beneden, juist op het uw- onderzeeboot ingezet, ment, dat Rob het mes van Larry heeft gegre- ml 7H1UPJ pmupj pHlUPj N.V. PHÏL1PS' VERKOOP-MAATSCHAPPIJ VOOR NEDERLAND EINDHOVEN iLUXOR THEATEF Van Zondag 16 Januari af iedere avond 8 uur 0^. Slechts 12 dagen "^ÊQ Willem Goossens' Volkstoneel met de grootste triomf aller tijden 1 r in 8 boeiende bedrijven vol spanning en Tomantiek met: WILLEM GO OS SENS, CILLY BACH, Sophie Kohier, Adri Roelofs, Jo Remy» Pierre Myin, Alex flock, André v. Dijk e.v.a. Schitterende montering; 40 medewerkenden Uit de pers: Cor v, d. Lugt MeUert :n „Elsevier": Millioenen toeschouwers in alle landen hebben de lotgevallen van het Zusterpaar meegeleefd. Tien duizenden actrices en acteurs onder wie de groot sten hebben het stuk gespeeldEn ik lioud het voor zeker dat die oude stukken in wezen gezonder zijn, dan vee' hedendaagse sensatie-stukken. „Groene Amsterdammer": Goossens cn zijn Volks toneel speelt het stuk op precies de goede toon hoogte. Zeer welverzorgd! „Het Parool": Sterk stuk en sterk spel, „De Twee Wezen" zjjn onsterfelijk enterecht. „Alg. Handelsblad"; Het publiek klapte, trappelde en schreeuwde in uitingen van vreugde en spanning Populaire prijzen van 0-502.50, Plaatsbespreken vanaf Vrijdag a.s. van 10—3 rur. Na 11 unr tel. 23326 Heden, morgen en overmorgen 3 laatste voorstellingen van HARE MAJESTEIT HEINTJE 1—15 woorden f 2.—, iedere 5 woorden meer t O 50 Te koop gevraagd Trouwlustigen! Wij hebben old- finlsh clubkamers, diverse j slaapkamers, haardfauteuils, 1- Hand- of trapnaalmachine, de-|eïl 2-pers. opklapbedden, spi- saxsiscn cn bedstellen. Geen lok- feet geen bezwaar, porselein, Oudheden, 2e hands goederen, enz. Hopman, Gen. Heydestr. 3. Perzen, kleden, lopers, meube len te koop gevr. C. F. Berlijn. Heemraadssingel 106 b. Tclef. 32568. Accordeon, Gevraagd pianokla- vier, 30 of 120 bassen. Br. met prijs en omeehr. aan J- de Natns, Orteliuskade 65II, Am- sterdam, prijzen. Zie onze etalages. Gebr. Lindhout, Zaagmolenstraat 17 (hoek Vletstraat). Tel. 84357. Meubelen. Grote sortering ge bruikte meubelen voorradig. Lage prijzen, v. Wingerden, d, Takstraat 6. Tel. 27673. GROTE OPENBARE VERGA DERING TEGEN HET GEWELD IN INDONESIË op VRIJDAG 14 JANUARI a.s. in de Grote Zaal van. „ODEON", Gouvemestraat AANVANG 8 UUR Sprekers: MOHAMMED SOEGENG, Voorz. ïnd. Vakverb. AVBI Mej. Mr. MAZIREL, Partij v. d. Arbeid, Amsterdam Ds. EL C. B. KOK, predikant te Rotterdam JAN MOURITS, Partij v. d. Arbeid, Rotterdam. ,JEF LAST, Red. van „DE VLAM" Drs. L, DE JONG, vootm. Radio-spr, „Radio-Oranje" en VARA H. M. VAN RANDWIJK, Hoofdred. „Vrij Nederland" A. v. d, BERG, O.V.B, Rotterdam JAC. VAN ELSSCKER, Declamatie Kasregister te koop gevraagd. Brieven met prijsopgaaf onder no. 1361. Adv. Bur. Linse V. d. Waal, Heemraadssmgel_ 123. wij kopen net gedragen Heren kleding. Schrijf aan J. L. F, Koppe, Ecrgselaan 136 a, Rot terdam. Meubelen! Groot meubelmaga zijn levert tegen de laagste prijzen aan solide pers. op gem. betalingsvoorwaarden. Ge- heimh. verzekerd. Vraagt ml. onder no. 1920 bur. v. d. blad. Originele Import Cinzano, Mar tini, Vermouth 6,50 per liter. Slijterij Pesters, Scheepstim mermanslaan 14. Tel. 21652— 22894. Te ^cop gevraagd: Plashuisjc met of zonder zeilboot Mijs, Crooswijkschocht 18 Na 8 u. Te koop gevraagd: Wandelwa gentje in prima staat Br. no 12 kiosk Cl de Vrieselaan Eventueel na 19 uur lel. 34692 Inkoop van boeken op elk ge bied Aan huis te ontbieden. Tel 51530. Te hoop aangeboden Bruine bontjas m. 40, coed on derhouden 125,—; bruine stof fen jas met persiaan kraagje en zak, tn. 40 A 50,—, 2, Beide gewatteerde voering, d. Linden^ Statensingel 156. Ti~köop"verende slaapbank of zitbank J 20,—. Nieuw! Riet veld, Zwaanshals 69 b (boven), Te" koop wegens te klein gewor den enige japonnen, mantel pakjes en mantels m 40 en 44 Alles- z.g.a.n. 's Avonds na 7 uur: Mathenesserlaan 242. Moöle Bouvier, inbraak onnïo» gpllik, een pracht spaniel, 7 iïind,, ook ruilen, F. Louwer, 3. Catsstr, 126, bij Noordsingel. Tuinaarde, koolas, mest, turf molm en ophogingen. Fa. Wijn stekers. Schoonderloostraat 70. Tel. 38539. Rotterdam. Dressoir» met balpoten 109,75, bijpassende thcemeubcls 45,50, schuiftafels m. balpoten f 69,50. boekenkasten 97,50, „De Meu belbeurs", Grote Visserijstraat B—10. bij de MathenessOrbrug. Te koop kiein model 5-pit: gashaard. In goede staat, 'sAv na 7 uur Mathenesserlaan 242. Dames! Koopt geen nieuw cor set alvorens U ons „Elja" Rub- bcrcoiset heeft gezien. Het ia practisch en voordelig. Corset- tenfabnek „Victoria", Zwart janstraat 98, Schiedam: Hoog- Te huur aangeboden Klnderrljwlclen. 78.-. Ketting- kasten v.a. 4,75. Verder alle artikelen op rijwielgebied te gen sterk concurrerende pry- zen. „De Rijwielhokser", Berg se! aan 338. Tel. 44474. Te huur bestelauto met chauf feur per uur, per dag, per week. Tel. 80268. Tc koop aangeboden: Schrijf machine merk „Century". G. v. Egmond. Seringenstraat 4b, Z. Luxe auto's te huur 25,per dag. W, de Jong, Schoonderloo straat 22. Tel, 52045. Te huur gevraagd Gevraagd: zit- en slaapk. met gehrtiik van keuken voor 3 personen, gen. goede prijs te betalen eem. of ongem. Brie ven F 65 Kiosk MiddeUandpl Aangeboden: Ledikant m. spi raal, linnen dekzeil, 3 d. ma tras. ook te koop: gevr. prltna naaimachine Molenvijver 42b. Telefoon 44698 Auto's, Motoren en Rijwielen Ballon autopeds 29,drie wieler f 22,50. N.S.U. chroom sturen 0,90, snelbinders v.a. 59 ct. enz., alleen bij de „Rlj- •wiolbokser", Bcrgselaan 330. Tel. 44474. Zgan. Antilope bontjas maat 42 Beslist Vrijdagavond van 10—21 uur. Hollander, Gordel- weg 100b. Juffrouw b b.h h. zoekt gestof feerde kamer in net milieu met middageten Br. no. 19SC bureau van dit blad. Muziekinstrumenten n,- en H.-rUwielen v.a. 106,25, buitenb. 3,80, binnenb. 1,35, versch. rijwiellampen., Burgers, E N.R Simplex, Magneet, grote voorraad. In keuze van betaling geen moeilijkheden. VoUe- bregt's 3 zaken. Personeel gevraagd Piano aangeboden, zeer ge schikt voor studie, met garan tie. Prijs 275,—. Bergweg 76b, Net zelfstandig dienstmeisje voor de gehele dag. in klein gezin. Goed loon, Groon, Vier- ambachtsstr. 114. Te koop Franse stuöieplano. T.e.a.fc. G. Paulus, Koker straat 9 a, R'dam-Z, Morris '34, 4-deurs, prima lo pend. prijs 775,—. Veltmeyer. Boomgaardstxaat 68. Tel. 26079. Gevr. nette dienstbode wegens huwelijk der tegenwoordige, V.g.g.v, Aanm, Slotlaan 29, Rusthuis. Muziek! Accordeons v.a. t 135, Guitaren 42,50. Mandolines f 27.50. Banjo's f 42.50. Blok fluiten f 8.95, Gramofoonpia- ten. -rekjes, -naalden. SimcnuB, Beyerlanöselaan 29. TeL 71160. Prima D.K.W. 250 c.c 1940. Prima Ariel sloper en D.KW. 300 c c Goedkoop moeten weg, Plaatsgebrek. Wessels. Scherm- laan 21 Gebr. v. Doorn, Banketfabriek, vraagt meisjes voor Inpakwerk. Aanm. Schulpweg 12. R'dam- Zuid. Baiansoprulminp. Onze tapijt- afd. biedt U vloerkleden ge maakt van prima stof. 39,90. 40.go, 58,90, 69,90. W. V. Maaren cn Zn., Noordplein 11 en 1. 28. Boven alles uit schreeuwde koningin Oenoek en dat scheen de negers in de zaal weer tot zichzelf e brengen. Ik gooide er nog vlug een paar omver, naar toen begonnen ze met hun scherpe speren naar me te prikken en daar had ik niet van terug. „Kunst", smaalde ik, toen ze me ingesloten hadden: „Halen tullie die prikdïngen eens weg en probeer het eens •zonder wapens?I Zal ik jullie eens wat vertonen, zwarte pieten 1" Maar de negers verstonden me niet sn bovendien keken ze angstig naar hun kwade koningin. Want kwaad was ze, daar hoefde je niet aan te twijfelen. Zoveel kracht had men niet achter mij gezocht en mijn verzet tegep haar bevelen maökte het helemaal erg. „Naar de diamant-mijn", gilde ko ningin Oenoek: „Brutaal mannetje, aan het werk. Extra bewaking en een ketting aan je beenl" Er viel niets tegen te doen, een half uur later stond ik ergens In een soort steenwoestijn met een gewapen de zoeloe achter me en een houweel in m'n handen waarmee ik de grond open moest hakken op zoek naar diamanten voor koningin Oenaek. „Mooie boel", mompelde ik: „Ben ik me daar in het_ hartje van Afri ka ingeschakeld bij de werkverschaffing^ zonder loon en zonder vacanfïe. Hier kom ik nooit uit..." Onder- fussen hadden mijn vrienden ver weg aan de veilige kant van het Oeloe-Fzoeloe-meer hun beraadslagin gen beëindigd. Zar-Tan, die niet op zich kon laten zitten, dat Plukkie dapperder zou zijn dan hij nam een sprong en slingerde zich weg door de bomen. „Moment, swartjes", riep hij naar Oom Klapperteen en Plukkie: „Ik kom der so weer aan. Efen een hulpje halen foor dit afantuur. Ajuusi" Lingenefabnek Centrum der stad vraagt controleuse die lei ding kan geven. Br. no. J924 bureau van dit blad. Engels, Frans. Grondig onuei richt door gedipl. hoofdonder wijzer. Walenburgerweg 88 b, le verdieping. Telef. 83015. Gevraagd dienstbode v.d e n v.g g.v, Mathenesserlaan 358. Telefoon 33050. Nwe Danslessen! Heden inschr. voor beginnende, gevorderde cn gehuwde clubs. Dansschool P. A de Groot. V. Citerstr 40 a Pe' ioneei aangeb. Diversen Garderobejuffrouw hx a voor direct o£ ander werk voor de avonduren. Br. no. €20 Boekb. Engelman, Zwaanshals 301. New-Look ook voor Uw haar. Vraagt onze nieuwste short wave permanent met olie en crème behandeling 8,50— 30,Maison Ferm, Math.weg 5B. Tel. 31273. Salons in Paryse stijl. Let op no. 58, Net meisje, 21 jr.. b z a als hulp ïn de huishouding. Intern Zaterdagmiddag en Zondag vry. Br no. 1925 bur, V. d bl. Uw jas enz. weer als n., ala wU haar keren Ook vermaken, re pareren. Hofman, Gordelweg 191 a. Tel. 47911. B z.8. leerling verkoopster in het bezit Diploma Huishoud school, Br. letter D Kiosk Math brug Een goed verzorgd diner, v.a. 1,50, soep. aardappelen, groente, vlees, pudding of ijs bij Gex-ard's Cafetaria, Sta- tionssingel 12 (bij Bljjdorp- tunnel). Woningrull Gevr. benhuis met beletage, aangeb, Ic etage. 3 k. en suite, keuken, w.c. en slaapetage. 2 kamers, badkamer, w c„ nieuw bouw Blydorp. Br. no. 1910 bur. van dit blad. Bespaar beiasting door de juiste administratie. Vraagt gratis ad vies van bockhoudbureau. Br. no. 1011. Adv. Bur. Betcke, 's-Gravendijkwal 95. WonlttKTuU? W. Smits zorgt voor Uw complete verhuizing tegen zeer billijke prijs.Alleen Zwaanshals 286. Tel. 43484. Gehecht aan Uw meubelen? Stoffeerders met liefde voor hun vak, maken ze als nieuw. Koeleman. Ged. Burgwal 15, Tel. 11,35.11, Den Haag. Groter huls voor gezellig licht benedenhuis, 3 kamers en tuin. Tuil, Zijdewindestraat flGa. Lessen Verhuizingen cn meuhetver- voer van en naar alle plaatsen tegen zeer lage prijzen. Jac. Middelhoek, Math.dijk 173. Tol, 34373 en Statenweg 5 c. Tel. 49894. Modevakschool. Grondig kuip en naailes van Dames- en Kin derkleding voor eigen gebruik. Opleiding examen Lerares. Mej. K. v. d. Jagt, Tollensstr. 55. spiralen, ijzeren ledikanten vermaken tot opklapbedden, repareren, strekker maken, wordt geh., gebr. en gepl.. 10 modellen ombouwkasten vanaf t 22,50. Gebrs, Bos, Sam. Mnl- lerstraat 9a-b» Boekhouden, Steno, Typen. Studieboeken in bruikleen. Fe deratie van Leraren, Graaf Flo- risstraat 103b. Tel. 3B313. Rijbewijs? Auto- en. motorrij school de Groot. Erk. rysch. houder. Gr, theorie, desgew. geh. en gebl-. Aelbrechtskade 152, Tel. 39619—39701, R'dam. Rechtszaken van Dricl, Advi seur Lid der N.V.HA, Candi- daat-deurwaarder. Boezemstn- gcl lOO, Veemarkt, Hotterdam- C. Tel. 20105, Autorijschool „Succes". Vlug Uw rijbewijs. Bel op: 41097. Vanouds hekend. Cor Oole. Jac. Catsetraat 16 N. Ged. Instr. Gr. theorie. Kleren maken dc man, Avoird maakt in 14 d, mod. maatkle ding voor u. C. v. d. Avaird, Meikeverstr. 9 {O.}. TeL 41051. Muziek Onderwijs Genoot schap, lessen op alle instru menten vanaf 3.50 per mnd. Instrumenten in bruikleen, Mathenesserlaan 21a, v. d, Meydestraat 28 b, Spreekuur Dinsdag 7—9 uur. wereldmerken hoeden worden vemtcuwd bij Dumoulm, Snel- Jinckstrsat 37. Bel 32422. Spoed- orders binnen 24 uur. Kinderwagens, kappen over trekken, chromen, spuiten, stof- A.N.W.B. Bonds-auto-motorrij- school Eversteyn, de oude ver trouwde EChool met de beken de gele leswagens. Desgew. wordt U thuis gehaald en ge bracht. Violierstr. 32, Tel, 7315D. Henegouwcrlaan S, Tel, 36666. man. Zwaanshals 153, Tel. 83652. ivy maken een nieuwe kap op Uw kinderwagen met vooroor logs leerdoek. Ie klas vak werk, Bel op 75547. Brieise- laan 130.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 2