mnJ-L£l c J STADSNIEUWS Mathenesse-ULO school geeft het goede voorbeeld ALS BABY RONDKRUIPT, Schoolcontact kwam tot stand D.W.S heeft Zondag kansen genoeg De honden van Bali AMERIKAANSE PLASTIC AGENDA f Vlaardingen „Vogel, vliegt de wereld in" Piano-recital in het Muziek Lyceum Oe Kinderlijkje gevonden te Hilversum COPPI WINT VAN SCHULTE SCHEEPVAART SCHIEDAM MONOPOLE THEATER DE COBRA AFGOD KIM WIL OP DE PLANKEN fVIORGEN en ook de volgende week DIJKSTAL KOOPJES V R IJ B A N K Koeriersters iiiiiiiiiiiiiiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Juist NU Adverteren iiiiiiiiiiiiiiiiiiEifiiiiiiyiuiiiiiiiiiii Donderdag 13 Januari 1949 3 pe leerlingen van de Ulo-scholen, Jongelui van deze tijd, nemen geen ge noegen meer met alleen maar studeren. Zij verlangen naast hun studie op senool ontspanning en een ruimere cul turele ontwikkeling dan de school kan geven, bulten de school, maar toch in zijdelings verband met de school. In verband hiermee heeft dc Ouder- commissie van de openbare Mathenesso Ulo-school, hoold de heer Th. Vis, zich beraden. In de vergaderingen kwam voorat de uitbouw van de culturele ontwikkeling ter sprake, waarbij echter ook de nodige aandacht werd besteed aan dc ontspanning. Er werd op gewe zen. dat het vooral het verlangen van de leerlingen is, zelf iets te presteren op verschillend gebied, als muziek, to neel, voordracht, declamatie, gymnas tiek enz. De oudercommissie kwam tot de conclusie, dat culturele ontwikkeling en vorming van dc leerlingen zo be langrijk, dat deze met mag worden achtergesteld by de intellectuele ont wikkeling en dat buiten de school ge legenheid moet worden gevonden om daartoe te geraken. Daartoe dient de sfeer op schooi goed en de verhouding tussen leraren lot de leerlingen en die van de leerling onderling zo goed mo gelijk te zijn. Dit kan ander meer wor den bereikt, zo meent de oudercom- xnissjc. door verantwoordelijkheid te leggen op de schooljeugd. Besloten is, in overleg en in sa menwerking met het hoofd van de school, de eher Th. Vis. de leraren en dc leerlingen, te geraken tot een Schoolcontact Mathencsse Ulo school. waarin georganiseerd wor den dc Oudercommissie. het onder wijzend personeel, de scholieren en oud-leerlingen. De Vereniging Schoolcontact Mathenesse Ulo school is opgericht, waarin genoem de eategorien zich aaneen hebben gesloten. Het bestuur bestaat uit drie leraren, dne leerlingen, twee oud-lcerhngen en drie leden van de Ouder-comrmssie. De leerlingen worden gekozen door hun mede-scholieren en hebben precies de zelfde rechten als alle andere bestuurs leden. Het bestuur belast zich de doel stelling na te streven door het handha ven en bevorderen van de goede sfeer in de school; het organiseren van con- De DWS-ers spelen Zondagmiddag 2 uur op Boshoek tegen Hermes uit Den Haag. Hermes, een der zwakkere Zus jes, zal het DWS niet gemakkelijk maken, nu zy in de gevaarlijke hoek is aangeland De Schiedammers zullen er weer eens goed aan doen, hun bes te beentje voor te zetten, daar 213 an dere wet eens voor een verrassende uitslag zouden kunnen komen staan. Dc DWS-dames spelen tegen CWP op eigen terrein, aanvang 10 30 uur. De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat de DWS-dames, een vvtnstpuntJe rijker worden Gezien hun positie, zal dit zeer welkom zijn. DWS 2 (dames) zal nu de uitgestel de wedstiyd in Gorkum tegen SVW moeten spelen. DW5 3 (dames) krijgat Dynamo 3 op bezoek. Het reserve herenelftal kan van Her- Dmes 2 winnen en met de leiders ge lijke tred houden. UrsusMartinit Ursus heeft tegen Martinit maar een gelijk spel nodig om kampioen te zijn. Ursus is nog steeds ongeslagen cn kan Zondag de kroon op haar werk zetten door dit record te handhaven. Dat het niet makkelijk zal zijn behoeft geen twijfel, daar Martinit de eer zal willen hebben Ursus de eerste nederlaag toe te brengen en zodoende haar kleine kans te behouden. Aan spanning aal het dus niet ontbreken. HBS NIEUWS Zaterdag vracht HBS een zware strijd. HVO is een niet te onderschatten ploeg, waartegen onze stadgenoten alleen dan kans op een gunstig resultaat zullen hebben, wanneer er over de gehele linie hard wordt aangepakt. De wed strijd vangt om dne uur aan. Het tweede HBS-elftal ontmoet PP SC 2. Burgerlijke Stand Geboren: levenl. kind van J Leve ring en J J Alblas; Johannes J K z v J M Willem se en H M Feelders; Fieter- nella d v G J van Schelndelen en B Overgoor, Onopgelost probleem BALI staat bij velen bekend als het eiland van de ongerepte volkskunst en de mooie danseres sen. Wat men in 't algemeen niet weet, is, dat er op Bali zo ontzet tend veel honden rondlopen. De beesten behoren bij niets of nie mand, en leven van afval. Erg ge zond kunnen ze zodoende niet zijn: de meeste zijn erg mager cn schurftig. The Knickerbocker vertelt de ge schiedenis van een Amerikaanse dame, die toen ze Bali bezocht, me delijden met de arme dieren kreeg, en, terug in Amerika, gelden bijeen bracht om verbetering in de toe stand van de honden te brengen. Ze stuurde een veearts met een rijdend ziekenhuis naar Bah; hij zoude honden in een paar jaar wel genezen. Wat de dame echter niet, en de veearts na enige tijd wel zag, was het ontzettende aantal honden, dat er te behandelen was. Daarvoor zou men wel een ziekenhuis voor 200.000 dieren nodig hebben. De veearts begreep dat het probleem auders aangepakt moest worden. Hij pleegde overleg met het Gou vernement, en kocht een dubbel loops jachtgeweer, waarmee hü voortaan elke dag tweehonderd honden „genas", d.w,z., hij schoot de schurftigste dood. Maar wat zijn tweehonderd hon den op een aantal van een half millioen? Toch jaagde de veearts onver droten verder, en dacht maar niet aan de acht jaar die nodig zouden zijn, om het eiland van de honden te bevrijden. Het zat hem echter niet mee, toen hij acht en een hal ve maand dag in dag uit niets an ders had gedaan dan honden schie ten en begraven, werd hij van dit werk zo misselijk, dat er geen me dicijn tegen hielp. En toen hij op een kwade dag ook nog een Bali nees in zijn been schoot, gooide hij bet bijltje, in dit geval de buks, er bij neer en ging terug naar Ame rika. Bali bleef met zijn honden zitten, maar och, ze sparen een kostbare vuilnisophaaldienst uit, en dat is ook heel wat waard. tactavonden voor de 3e en 4e klassers met de oud-leerlingen en het vormen van groepen voor het instuderen van voordrachten, toneel, muziek, zang, gymnastiek, dans, het beoefenen van sport, het organiseren van ontmoetin gen met andere scholen, alies In groeps verband. De contribute! is minimaal, zodat leder der leerlingen lid van de vereniging kan worden, xln het bestuur hebben thans zitting: \V. Weergang, voorzitter; Th. Vis, Rot- terdamsedjj k 322, secretaris; Atie Baas, penningmeesteresse; W. v. d. Heul, 2e voorzitter; C Bol, 2e secretaris. Meta de Vries. 2e penningmeesteresse. alge meen leider der groepen J. A. Klumpes, assistent-sportleiders G. Visser en J. v. Hofwegen, assJstent-sportJeldstera ae dames Van Dongen en Van Wolde. De eerste contact-avond zal worden gehou den op 29 Januari. Ongeval in gymnastiek lokaal Mevr. M. C. B.-S. uit de New- tonstraat te Schiedam brak Woens dagavond haar linkerbeen bij een oefening aan de ringen m het gym nastieklokaal van de HBS aan de Hofstedestraat. Zij is overgebracht naar het ziekenhuis in Schiedam. Uit het SW-kamp Kik Smit en z'n mannen komen Zon dag a s. naar Schiedam om aan de Ha- vendijk ie proberen hetzelfde stukje uit te halen als zb Zondag j L tegen Xerxes hebben gedaan. Wij weten nog van de wedstrijd Haar- lem—S.V.V., dat Haarlem over een ploeg beschikt die heel gemakkelijk doelpun ten maakt en wanneer het bij die beren ven lukt, tanen ze maar al te graag iat ze er jets van kunnen. Vooral het kopwerk is bij hen goed .erzorgd en midvoor Roozen onder scheidt zich op dit gebied wel bijzonder. Het zal voor de rood-groenen een zeer moeilijke taak worden om de illusies van Haarlem de kop in te drukken, te» meer daar deze wedstrijd beschouwd kan worden als de inzet der laatste ron- le en juist de laatste loodjes in dit ge- al erg zwaar zullen wegen. Wij kunnen slechts hopen, dat Arle de Bruyn en z'n jongens zich met zullen laten intimideren, doch Integendeel een eindspurt in zuUen zetten die vriend en vijand verbaasd zal doen staan en waar van Haarlem dan mogelijk als eerste slachtoffer zal vallen. Het 2e elftal wordt weer voor ccn zware opgave gesteld. Tegen Overmaas B zal stevig aangepakt moeten worden om de punten mee te brengen. Het 3e speelt om 10 uur thuis tegen Laakkwartier 2 en we rekenen hierbij op een overwinning, terwijl het 4e naar Gouda moet om aldaar de moeilijke strijd tegen Gouda 3 aan te binden. Advertentie 1. IU. ,&t*h V/ff? in fraaie bloem en kantdessins Voor diverse doeleinden geschikt o.a. als tafellaken voor kamer en keuken, als gordijnen, enz. 105 cm. breed WALENBURGERWEG Hl (WINKELSTAD -BLUDORP) BETÏER LANDSELA AN 72-78 Toneel: 13 Januari, Fassagetheater, 8 u; Kath. Toneelkring. De Kome dianten met „Die malle mrs. Bliss". Films, Passage-bioscoop: Da. 2, 1, 9.30, Za, en Zo. 1.45, 4.15, 7 en 9.30 u. (Do.avond geen voorst): De avonturen van Tartu (18 jr.). Monopole; Da, 2, 7, 9, Za. 2. 5, 7, 9, Zo. 3, 5, 7, 9 ut Twintig jaar op wacht, (alle leeft) Bijeenkomsten: 14 Januari. Geref. Jeugdhuis, L. Haven, 8 u: Oost en West. Lezing en film aver Curasao en jaar vergadering. Feestavonden e. d. 15 Januari. Musis Sacrum, 8 u: Tweede jubileum-avond „Singel- kwartier". Lezing over de bosbouw Onder auspiciën van de Stichting Natuurbescherming Schiedam zal de heer j. Knupker van de Nederlandse Heidemaatschappij op Donderdag 20 Januari, "s avonds acht uur, in het Geref. Jeugdhuis aan de Lange Haven een lezing houden over bosbDuw. De bijeenkomst is ook toegankelijk voor de niet bij de stichting aangesloten na tuurliefhebbers. Van Toor opende nieuwe zaak De Slijterij „De Wijnoogst" van de firma H. van Toor Jzn. is in een nieuw kleed gestoken. De wjnkel bestond 55 jaar en de grote uitbrei ding der zaak maakte het noodza kelijk ook de winkel uit te brei den. En men heeft het goed gedaan. Alles werd in Oud-Hollandse stijl uitgevoerd, zodat van de vertrouw de sfeer niets verloren is gegaan. Er was grote belangstelling bij de opening van de zaak. Het college van B. en W., verschillende raads leden en talrijke andere relaties van de heer Van Toor brachten een bezoek aan de nieuwe winkel. Ook de cliënten waren echter wel kom en werden zelfs onthaald op een tractatie, een gebaar, dat zeer op prijs werd gesteld. De zaak zelf ziet er prachtig uit. Er werd met alle eisen rekening gehouden. Zo is er een koelkast, centrale ver warming, en zelfs een teietooncel voor het publiek. Ledenvergadering zaken- studiekring De Zakenstu diekring te Vlaar dingen heeft een nieuwe voorzitter gekozen. De heer Noordegraaf had zijn verlangen kenbaar gemaakt deze functie neer te leggen en higr- door was men dus geoodzaakt hier voor een ander lid te kiezen. Men koos de heer M. v. d. Vlis, die 22 stemmen, behaalde, tegen de heer P. de Goede, die het tot 18 stem men bracht. De heer Noordegraaf bleef wel bestuurslid, evenals de heer De Witte, die reeds secretaris was. Na deze stemmingen bleef men nog enige tijd bijeen. KERKNIEUWS Ds. De Wijs van de Remonstrant se Gemeente ontving een beroep naar de gemeente te Gouda. Ds. Van de Ketterij, predikant bij de Gereformeerde Gemeente ontving beroepen naar Goes cn naar St. Annaland. VISSERIJ Binnengekomen aan de Vishal R.O. 1, besomming f 4034,R.O. 29, besomming f 1987,en 7 kust- vissers met een totale besomming van f 3133. visberijbericht Hedenmorgen geen aanvoeren vanuit zee. Besommingen kotters verse haring van 12 Januari; sch 12 met f 1600; sch 10 met f 1600, Besommingen kustvisserij: sch 2 met 610; scb 183 met f 730; bh 4 met t 470 .Nederlander in Duitsland ter dood veroordeeld Een Amerikaans militair ge rechtshof in Duitsland heeft giste ren de 21-jarige Nederlander O. van der Vloet tot de doodstraf ver oordeeld. Verdachte, die op de tweede zittingsdag zelfmoord trachtte te plegen, werd schuldig bevonden aan moord op een Pool, verkrachting van twee Duitse vrou wen en poging tot moord op een Duitser. Van der V., die formeel nog tot 55 jaar gevangenisstraf veroordeeld werd, zei dat zijn er varingen in de Nederlandse illegali teit hem alle morele normen uit het oog hadden doen verliezen. ROTTERDAM Ja ja, kleine kinderen worden groot -Dat is het thema waar A.P. Dearsley een blijspel op beeft geschreven. Een beetje simpel zult u zeggen. Nou, zo simpel is liet ook weer niet als het lijkt, want de familie Hapgood is hoe gewoon ook voorgesteld, toch een tikkeltje vreemd. Eqrst gaat er een zoon naar Dakar, daarna trouwt er een dochter met een millionnair uit Oslo, de jongste dochter gaat ook al naar Zuid-Afrika en de laatste uit het nest, Ted Hapgood komt ook niet bepaald langs de normale weg in het bootje „huwelijk" ge naamd Maar ja, als ze alle maal in de buurt van moeders waren gaan wonen, dan zou zelfs Car Ruys het niet gewaagd hebben om de pater famütas voor zijn re kening te nemen. Nu is het wel een aardig familie-bUjspelletje, u ■Weet wel zo'n stuk met een lach om C01 Ruys (al doet hy er niet veel moeite voor) om Myra Ward en om Ton Lensink ais sproetekop en een traan om die goeie, lieve mevrouw Hapgood van Sara Hey- blom. De rest van de kinderen wordt getypeerd door Henni Orri en Een Hulsman. Gijsbert Tersteeg is de milhonnair cn Andrea Dom burg mag maar vijf mmuten op het toneel zitten, dorh doet het dan ook voortreffelijk. De leden, van „het Schouwspel" hebben zich gisteravond er mee mogen amuseren. in 't H. Chopin-Liszt. Zo'n samenstelling van programma kan rn«n moeilijk meer aanvaarden. Het wijst op een streven naar en opgaan m een virtuoos ver toon. En dit leidt tot mets. om de een voudige reden, dat er m onze tijd in het geheel geen behoefte bestaat aan instrumentale acrobatiek. Dergelijke demonstraties z«n heel interessant in de huiskamer maar m het openbaar concertleven horen ze met meer thuis. Dit moge de pianist Roelof Huyser, die gisteravond in de gehoorzaal van het Muziek Lyceum een recital gaf eens ernstig in overweging nemen. Ik wil zeker niet beweren, dat zijn pianis- tiek van weinig betekenis is Integen deel Op zichzelf beschouwd mag die er best zijn. Ze is voortreffelijk en zelfs soms frappant te noemen Ten overvloede bewees hij dit nog eens in de na de pauze gespeelde sonate van Liszt, een stuk. dat veel noten bevat, weinig muzikale inhoud heeft en der halve meer dan de heïft te lang is. En zelfs hierin toonde de speler te weinig muzikale bezonkenheid om de meer gedragen melodieën te poetlseren. Zijn ptanistieke drift, de drang tot het zo spoedig mogelijk er weer eens tech nisch op los te Kunnen gaan. scheen hij nauwelijks te kunnen bedwingen En nu we toch over het poëtische speken- Over Chopm sprekende zei Heme- er 1st nicht blosz Virtuose, er auch' poet" Dit betekent dus, dst naast het verstandelijke, het „bril jante" ook nog een dichterlijk element in de werken _van de grote Poolse com ponist aanwezig is. Roelof Huyser heeft voor de pauze met een drietal pjeludes, het Allegro de Concert en een drietal scherzi getoond het brUUmte van Chopin's muziek tc beheersen Nu nog het poëtische. Herman van Born Mutaties in de gemeente raad In de plaats van de heer H. Th. van Kuilenburg (PvdA), die we gens vertrek uit Rotterdam dankt heeft als lid van de raad, wordt de benoeming voorgesteld van mevr. M. Blok—"Wouts, Mr. dr. C. de Heer heeft meege deeld, dat hij wegens vertrek uit de gemeerde ontslag neemt als lid van de gemeenteraad. Hij maakte deel uit van de AR-fractie, PRIJ S OVERTREDINGEN De Tuchtrechter voor de Prijzen te Rotterdam nam in dc maaand December van het vorig jaar 229 tuchtbeschikkingen met een totaal boetebedrag van f 128.466,bo vendien werden 6 schikkingen' ge troffen met een totaal bedrag van f 6507.In dezelfde maand kwa men al weer 223 nieuwe proces sen-verbaal binnen, 170 van de Prijscontroledienst. 40 van de CCD en 13 van de Politie. Het nieuwe jaar zette in meteen aantal zaken tegen Rotterdamse slagers, die veroordeeld werden tot boeten van f 150.tot f 200.- In ons blad van gisteren ver- meidden we al een aantal prijs- overtreders, die in het begin van Januari beboet werden. Hieraan kan nog het volgende lijstje wor den toegevoegd: Een Rotterdamse Handelmaat schappij, die appelmoes te duur verkocht, moest het behaalde voor deel a f 589B-— terugbetalen en kreeg een boete van f 50. Een winkelier, die zijn waren niet geprijsd had en ze bovendien te duur verkocht, moest f 150,— boete betalen. Ook een Rott. N.V., die gehaak te dameshandschoenen voor te hoge prJjzen aan het publiek ver kocht, moest dit bedrag afstaan. Tenslotte moest een groothande laar f 700.neertellen, omdat hij tc veel had berekend voor poche- tin en costuumvoering. Passage-jool eoeoeoeoeoeoeogilt zo'n lieverdje door de Passage en het geluid, dat ge buiten slechts eenmaal zou horen met alle voorhoofdrim pels, die zo'n schreeuw als reactie op het menselijk gelaat te voorschijn roept, verwordt daar in de glas- overkoepelde winkel-galerij tot een IJselijk lawaai, waaraan iedere verbondenheid met een menselijk stemorgaan vreemd schijnt. Het 3s een oud zeer, die Passage-jool en Schie kanter weet zich heus niet do eerste, die hierover het een en ander te berde brengt. Voor de bewo ners van de boven de winkels gelegen woningen in de Passage is het soms onhoudbaar, dit, vooral in de avonduren opbloeiend lawaai. Vooral wanneer men zieken in huis heeft, hindert het dubbel. Wat eraan is te doen? Schiekanter hoorde van te weinig politie-toezicht spreken, maar vindt dit een met- gegrond verwijt. Zo goed als steeds ziet hij bij de ingang of in de nabijheid' van de Passage agenten patrouilleren. Nee, hier is de omvang van het toe zicht niet doorslaggevend als een agent een eind je uit de buurt is joelt men toch en organiseert „knokpartijen" maar er zal moeten worden ge zorgd voor maatregelen, dw het de lieve jeugd be neden een bepaalde leeftijd verbiedt om 's avonds na b.v. acht uur anders dan onder geleide in de Passage te vertoeven, Alleen op deze wijze zal het wellicht mogelijk zijn de wanordelijkheden in de Passage in te perken of geheel te doen verdwijnen. Wil men de Passage-bewoners een wat rustiger woongelegenheid schenken en de Passage een wat nettere winkelgalerij doen zijn, dan Schrome men niet verordeningen te maken. Wie helpt het Jeugdhuis Over het groeiende Schiedamse Jeugdhuis in de St. Joris Doele heeft Schiekanter al hot een en an der geschreven. Nu heeft hij van de heer Scholten een briefje gekregen, waarin enkele verzoeken bla'm, die niet voor Schiekanter alleen, maar voor alts Schiedammers bestemd zijn. Het Tehuis voor de Ongeorganiseerde Jeugd .heeft straks natuurlnk materiaal nodig om met het werk te kunnen begin nen. Buiten het gebouw is er nog niet veel. maar zo langzamerhand komen de hoogst nodige interieur stukken toch wel wat los. Het zijn echter niet ban ken, tafels cn gereedschap en werkmateriaal alleen, wat er nodig is. Voor de handwerkclubs van de meisjes is er in eerste instantie natuurlek een groot aantal punten nodig. Enkele mensen, van hoe goe den wille.ook, kunnen hier niet voor zorgen. Als vele Schiedamse jeugdvrienden ieder een paar pun ten voor het Jeugdhuis afstaan, is men prachtig ge holpen. Zo het met de punten voor de handwerk clubs is, zo gaat het ook met het spelmateriaal. Wie heeft thuis nog een bruikbaar spel staan? Laat hij of zij even meneer Scholten in de St. Joris Doele waarschuwen. Hij laat het graag even langshalen. Bij U thuis staat zo'n spel waarschijnlijk vergeten op zolder of achter in een donkere kast. Laat U het daar vooral niet staan. Meneer Scholten en de zij nen doen er in het Jeugdhuis straks wonderen mee en u moogt dan de wetenschap hebben op beschei den wijze een steentje te hebben bijgedragen tot dit belangrijke sociale werk. Aan de spoorlijn Hilversum—- Utrecht is gistermorgen het lijkje gevonden van een pasgeboren kind. Het was in kranten gewikkeld en is vermoedelijk uit de trein gewor pen. "Wie hierover nadere inlichtin gen meent te kunnen verstrekken vooral treinreizigers wordt verzocht zich met de recherche te Hilversum in verbinding te stellen. De achtervolgingswedstrijd Cop- pl-Schulte op de wlnterbaan te Pa rijs is met 70 meter voorsprong door de Italiaan gewonnen. Coppi's tiid was 6 min. 22.8. die van Schulte 6 min. 29.8. Over een afstand van 3 kilometer onderhielden beide renners vrijwel hetzelfde tempo. De Italiaan had een kleine voorsprong na de eerste ronde en vergrootte die geleidelijk tot 10 meter na 2Vz km., halver- wegen de koers. Het verschil was gering en er kon nog van alles ge beuren. Na de 4e kilometer verslapte Schulte echter waardoor hij gelei delijk meer terrein verloor. Langs de baan stonden zijn verzorgers die hem uit alle macht aanmoedigden, maar het hielp niet De Nederlan der schudde mistroostig het hoofd, het ging niet meer, hij draaide niet langer „rond", zijn pedaaltred ver krampte en hij wist dat zijn neder laag onvermijdelijk was- Coppi daarentegen, gestimuleerd zowel door zijn voorsprong als door de geestdrift'ge toejuichingen van het publiek, stoof met steeds groter vaart over de baan. In deze laat ste faze van de strijd bleek Schul te niet in staat, to de extra-krachts inspanning waarop men gerekend had. Niet alleen zijn spieren bega ven zich, maar ook zijn moreel be zweek. Toen Coppi onder oorver dovende toejuichingen even soepel als energiek over de eindstreep flitste had Schulte 70 meter achter stand. Schmidt nog 6teeds no. één Door een fraaie overwinning op Baay heeft Schmidt nog steeds de leiding in het Hacgovenschaaktournooi in Bever wijk. De afgebroken parto uit de vierdfe ronde tussen Wade en Baay werd door Wade gewonnen. De uitslagen van de 5c ronde luiden: Van Scheltinga—-Van Steenis, afgebr.: Colombek—Ttartakower H'2; Baay Schmidt 0l; Q'Keliy de Galway—Wade afgebroken en HennerberkeBergsma tc—'2. en de stand duidt thans* l Schmidt 4 pnt.; 2 en 3 Golombek en Tartakower 3 pnt.; 4. Hennerberke 2','2 pnt. 1 afgebr.; S. Baay 2H pnt.; 6 cn 7 Q'Keliy de Galway en van Schel tinga 2 pnt. 1 afgebr.; 8. Wade ls2 pnt. 1 afgebr.; 9. Bergsma I's pnt; 10 Van Steenis 0 pnt. 4- Z afgebr. MOND- EN KLAUWZEER Het aantal sterfgevallen onder het vee xn de week van 19 tot 26 December bedroeg in Nederland: drie runderen, vijf kalveren en dertien biggen cn varkens. Aangekomen schepen 12 Januari Columbia Kopenhagen Ruys RDM, ledig President Roosevelt Londen Fur- ne55 Menvehav ledig: Matar N. proef varen rivier. Koningin Emma Harwich Hoek v Holland; Stad Haarlem A'dam Armando Panna Waalhav.. ledig; Ant werp Harwich Hoek v Holland: Oh- vian Coast Newcastle Burger Useihr.- ven st,Jamaica A'dam Ommeren Mer- wehaven st. 13 Januari Roelf A'dam Hudig Veder Lekhaven, stSamuel Very Londen Hudig Veder Waalhaven, ledig: Btogna Leixoes N BK bunkeren Waalhaven: Koningin Juliana Grimsby Furaesa Merwehsvën. ledig, Ariadne A'dam Hudig Veder Per nis, st P L M 17 Calms Worms Waal haven, 'ledig; Jcsste Lykes New Orleans Lykes Line Merwehaven, st Pslsn- cotte Rtiddlesbro General Steam IJsel- haven, st Jura Middiesbro Oudkerk 2c Kathnven. stOoMzee Londen N B K. Prins Hendrikkade, ledig; Duke of Vork Harwich Hoek v Holland; Rian Londen James Binnenhaven, cement. Vertrokken schepen 12 Januari Voorwaarts, Torquay, Prinses Bea trix Harwich Bobo, Hamburg; Zee land, AntwerpenTynemotith, Borde aux: Ellewoutsdiik. Par, Moscg Gay, Stettin: Sarpen. Gibraltar to Sofie Bakke, Kalundborg, Normmdia, Go- Itynhi*-' T,i|Vi Gent; Ellraor Landskrona; Brage. Ant werpen: Bonn, Oslo: Casana. Gothen burg; Adraslus, Liverpool; Holdernene, Hull. Hermann. GotiienDurr, Dn.a..ci 11 Londen, Shcnneham, Harwich; Ag- ne. Norrkoping. Bareiidsz, Hsmburg. Empire Wan beek HarwjchDuke o£ Rothesay, HarwichLafayette, New Or leans. 13 Januari Cotton State, Bremen; Eliaa, Petit CouronneAntwerp. Harwich; Federal Perzische Gol£ Wmd NNW Mahge bries, weinig ree. bewolkte lucht Grote vaart Algorab 11 te Basrah: Alwaki 9 te N01 folk. Aalsum thuis 12 v. Dakar Antwerpen: Arnsteldijk 12 v Batavia Soengci Gerong. Amstolkerk 13 MonroviaAnnenkerk uitg 12/13 mid dernacht te Karachi; Aldabl thuis 12 nam. dwars v Bahla, Arnedijk 12 van New York n Norfolk: Aagtekerk thuis p 12 Kaap Bon n Anlwerpen, Albiroo p 13 Qucssnnt 11 BahinAnlStelland thuis p 13 vm Boa Vista (Kaap Verdi- seho ciln Las Palmas; Alderatnm n R'cfam 12 op 180 mijl o v. Madeira Almdljk n. Vera Cruz 12 op SOO mijl no v Fayalj Andhk n Londen 12 op 400 mijl wzw v Scillv. Arkeldifk n Boston Mass 12 op 280 mijl 20. v. Kaap Race (Verb 1 Berlagc io v Cberibon n Soerebaja; Ba ral t 10 te CristobalBcrkel v Mon rovia n. Freetown Douro 8 v La Guayra n Curasao Duivcndijk uiig p 12 nam Stort Pomt n, Curasao; Drente. IZ te Batnvjt, 1 trekt 17 naar SemarangDido 10 te GuayaquilDelfland n, Adam 12 op 200 mijl 2zo v Madeira; Delft n Pisco (Peru) 12 dwars v. Iquique Garnet 12 v Baiik Papan n Tarakan.' Gaas ter kerk 12 te Bei ra. Hilversum 12 v Civila Vecchia n Sfax; Hugo de Groot 10 v Mobile n PensacolaHeelsum 12 v, Hamburg n. Adam. Hcrsllia n. Bremen 12 op 380 mui 7,w v Scflly, Iris 71 v Gibraltar n. BarcelonaIno 7 V. Curacao n. EarranquiHaJupiter 12 v Gibraltar vm Oran n Ale\snrti - Jaarslroom uiig. 12 op 2SÖ mijl n.o. Madeira; Jacob Cats n. Norfolk 12 dwars v. Bergen. Katwijk 12 v Duinkerken n. Casa blanca Kota Agoeng vertrekt 14 of 15 v BRifivia n R damKertosono 10 to Macassar. Kota Gede p 13 Kaap GUar- dflfui n. Aden en New York. Laomodon 9 te Balik Papan: Luttcr kerk thuis 11 te Suez; Lieve Vrouwe» kerk 11 te Calcutta; Limburg 7 te Ta- coma- Larenberg 12 v. River Ces5 n. BaasaLawak n Los Angeles cn Cal cutta 12 op 150 mijl n. v. San Francisco, Molenkcrk thuJs ll te Hongkong; Modjokcrto uits V 12 vm. 0 uur Las Palmas; Manoeran 10 v. Seattle n. Per zische GolfMulderkerk thuis p. 12 Quessant n HavreMentor 12/13 des nachts Kaap Bon n. Nederland, Midas 12 te Barcelona, Notos 9 te Port au Prince- Niger- stroom 10 v. Port GcntiJ n. Pointe Noi re Nijmegen p. 13 vm. Finistcrre n. Genua Noordam thuis 12 op 220 mul v. Sable eilsnd, Odysseus 12 te Gibraltar: Ootmarsum 12 nog le Santa Maria (Cuba)Ovcr- ijsel 12 in dc baol van Port Elisabeth geankerd, penoücr het kruisie. Van ver bind en we het met het zooI- tje, dat u desgewenst van dubbele of van steviger stof neemt. Langs de bovenrand van de broek maken we een schuifzoom, waardoor we een band of elastiek halen. Aan de voorkant naaien wc een paar 3 cm. brede schouder banden aandie van achteren aangeknoopt worden. Als v, ze zowel voor als achter kruist, zullen ze niet afzak ken; wel moet u er dan op de schouder een klein naadje in maken. ELLA BEZEMER. \TU geen koude voetjes nieer en spoorloos ver dwenen sokjes! Baby krijgt een heerlijk warme broek met voetjes eraan voor zijn ontdekkingsreizen door de kamer. Hef patroon is gegeven voor 1 d lYt jaar. Als mate riaal gebruiken me een 10as- fa are soepele wollen stof. We stikken zij- en beennaden en de middennaad dicht. Het voetrandje wordt, waar aan gegeven, ingerimpeld of in een paar kleine plooitjes ge legd en zó aan de broekspijp gezet, dat de acktemaad van het voetje tegenover het pijl tje komt en de vaorvouw te- 20. J o Foelau Laut 10 te Batavia; Phrontis 9 te Batavia; Printis Frederik Hendrik p. 12 Gibraltar n. Valencia. Polydarus n Pa dang 12 op 25D mül o v Socotra Prinns Willem IV tv Antwerpen of Adam 12 op 500 mul w.n.w. v. Flores (Azoren). Riouw 10 te New Vork; Rondo 13 r.m. te Batavia; Reyniers uitg 12 nam dwars van Massawan (Rode Zee) 13 te Aden verwacht; Roebian naar New York 13 te Djcddah; Ruys» n. Manilla 12 op 170 mijl Z.O. van Kaap Padaran; Randkerk thuis 12 op 370 mul O. van "t Helena. Saialiga 11 te New York-, Saparoea van Vancouver naar Rangoon 9 te Port land Ore; Sust Maarten 10 van Cristo bal naar Puerto Cabezas: Slamat, thuis 13 te Aden; Sloterdijk 12 v. Port Swet» tenham naar PpnanR; Stad Schiedam 12 van Savona via Gibraltar naar Noora Amerika- Stad Maastricht pass 13 Ouessanl naar Rotterdam; Salawatl p. 12 Canmata eiland naar Macassar* Su matra thuis 12 op 600 mijl O. van Kaap Guardafui: Schie. o 13 vm. Oussant naar Antwerpen; Stsd Leiden n. Kaap stad 12 op 370 mijl W, van Walvisbaai: Stad Maassluis tl. Narvik 12 dwars van Bergen; Strabo 12 te Bilbao. Troilus 0 van Tarakan naar Balik Pa pan* Tasman 9 van Hongkong naar Swatow; Tjimenteng, p. 13 Luzon naar Macassar: Tiba 11-12 middernacht van Las Paimas naar Montevideo* Tabian 11 te Macassar; Trajanus van Mobile naar Houston: Tawak I2 van Batavia naar Singapore; Tjioondok 13 te Bris bane: Triton 12 te Paramaribo; Tallsse thuis pass. 13 öuessant.. Van der Waals uitg pass. 13 Gibral tar naar Genua; Venus 11 van Stam- boul r.aar Izmir Volendam 13 v.m. van Rotterdam te Fremantle; Van 't.Hoff pass. 12-13 's nachts Carimata eiland naar Singapore Westerdam naar New York 12 ot> 700 mijl O van Kaan Race Winsum n Ne derland 12 op 300 mul Z. van Lome: Watkelo 11 van Suez naar Batavia. Zaan 11 van Hudiksvall te Zaandam: Zeeman 13 te Batavia; Zeeland (Lloyd* 33 te Antwerpen Zwijndrccht 12 van Danzle naar Rotterdam: Zijpenberg p 12 Gibraltar naar Savona. Korte vaart Actinia 11 v Gdynia n R'dam; Anne- giena 11 te Cuxhaven Schutzoekend: Att s 11 te Lissabon. Brce-Helle 1 v Stettin n R'dam; Brem 16 te R'dam verw Carpo j 10 Lizard n Dublin Dent 11 v Antwerpen n Gent, Evertsen 11 te Brake; Eban 11 v Par n A'dam; Express 11 v Rouaan n R'dam: Echo 11 te Dubkn; Elsenburgh 12 te Casabianea verw. Glashaven p 11 Bruasbuttel n Kopen hagen, Henk 11 v Calais n Rouaan; Henrica 11 te Guernsey; Heerengracht 11 te Zaandam; Hast V 11 v Gent Stralsund. Koningshaven 12 te Palermo. Leny 12 v Stralsund n Kiel Madioe 10 v Delfzijl n Hamburg; Martini 11 v Delfzijl n LiverpoolMies 32 v Koperhagen n OskarshamnMulan 12 te Antwerpen: Mayglen 11 v Lissa bon n Antwerpen: Oise 11 v Rouaan n Parijs; Orion 11 te Sheerness. Prinsengracht p 12 Brunsbuttel n Zaandam Rosemarie 11 v Kingslynn n Antwer pen.. Rolf U v Svendborag n Duinker ken Sian 10 te Cuxhaven; Strfjpe 10 te Stettin; Silvretta 11 te Stockholm. Trompenburgh p 12 Hoitenau n Stock holm. Van Gelder 11 v Eling n Calais; Vee- nenburgh 12 te Middiesbro; Vrede 11 te Lubeck. Wickenburgh II v Bordeaux n R'dam. Zeeland SSM 12 te Huil; Zeester 11 te Antwerpen. Tankvaart Alttta 11 nam voor de Mcesl-mon- dtng ten anker. Cistula n Aba dan. 11 op 500 mijl O. v Kaap Hone: Coryda n Punta Cardon 11 dwars van Fortaleza Erinna n Singapore U op 200 mijl O. v Dondra Head (Ceylon); Esso Amster dam n Fernls 11 op 750 mijl Z.W. v Scllly. Esso Den Haag n Perms 11 op 240 mijl N v Flores (Azoren). Eeso Rot terdam p 12 Malta n Fawley. Flandna 11 v Rouaan n Manchester: Frisla 12 v Port Jerome n Pauillac. Gadila p 12 port Soedan (Rode Zee) Port do Bouc, Malvitia n S-hgapore 11 op 100 mul O v Batik PapanMa coma n Perms 11 op 600 miji NO. v Sombrero «Ua' Merctirius 11 te Sunderland, Papendrecht p 11 's avonds Brothers (Rode Zee) n Land's End v 0 Tankhaven III ll ter rede van Soen- gei Cerong. Wocnsdrecht n Land's End vo. ll op 260 mijl Z v Sable eiland. S Jeep vaart Ganges met baggermolen 11 v Gibral tar n Split HOOGSTRAAT SCHIEDAM Vanaf Donderdag 13 t/m Maandag 17 Januari MARIA MONT^EZ, JON HALL en SABU In {een technicolor) Als een godin heerst z(j over duizenden. Toegang 14 jaar. Vanaf Dinsdag 18 t/m Donderdag 20 Jauiuarl DEANNE DURBÏN in Zij zingt „Love Danny-Boy" en „Good bye" Toegang 14 jaar. BRENGEN WIJ U AANVULLENDE in heren-, dames-, kinderschoenen en pantoffels 1 WACHT NIET LANGER! SÏBËDS EEN KLASSE 8ETER BROERSVESÏ 135- TELEFOON 68492 SCHIEDAMI Vlaardingerdijk 300 VRIJDAGMORGEN 9 uur vers, goedgekeurd GEITENVLEES zonder bon met been 2.30 per kg. zonder been 2.75 per kg. Verkopers DAALMEYER en BAKS Nette werkster gevraagd voor Donderdag óf Vrildag adres: Charlotte de Bour bonstraat 15. Een nette jongen gevraagd leeftijd 1416 jaar, om op geleid te worden In het, Le vensmiddelen bedrijf L. de Leede, Nassaulaan 29, Al hier. gelakt nieuw Ombouw f 27,50, Tussenbouw. Edl- sonstraat 31a Schiedam, Ter overname gevraagd een Kruidenierswinkel op goede stand, of een winkelpand geschikt voor dit doel. Aan biedingen onder letters S.H. bureau van dit blad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 3