Sm/Zet3 D -MOWN VERWESr£ HOSfl - tfF W0QWA IR* «Mi DEA fm Veren BRIDGE K*L'M KUNSTGEBITTEN HET BESTE NIEUWS V N DE LAATSTE TIJD m 51AVIN l HAROEA ets G&LAt*ee agMiMME vertegenwoordiger Chefdame Corsettenzaak Eerste Verkoopsters gevr. VAM mm Jet H(T GCHttH GETROUWD MM SN NU.... ernEXTRA mkschoo HET MOTORPALEIS Orage Pakhuisruïmte G. M. C. enigs ervaren bouwkundige tekenaars nette meisjes VAKKUNDIGE 39 CT J Overjassen 10% KORTING STR0OBAND Meid - Huishoudster DANNY KAYE M WAUER Nim CAPITOL COLOSSEUM de VROt/WEi'JKE HARMONIE VICTORIA JOAN CRAWFORD en SHIRLEY TEHPLE N]passagë«». iABBOTï C05TEL10 ■joop"walvis twiifr-ffoeqJfiiWtipteiiftof STAATSV'MNP HO I Heden overleed tot onze grote droefheid na een .langdurig geduldig E-edragen lyden mhn in- nij- ge-Liefde- vrouw en onze. zorgzame Moeder behuwd- en grootmoe der, Zuster, behuwdzus ter, en tante.. Mevr. JOHAXXA SPEE LP E N* XIXG-geb, HOBPXAGEL in de ouderdom van 68 laar- Hilligersberg, 12 Jan '49 Bergse linker Rotte- kade 11 Uit aller naam C.. SPEELPEKNING C. D. SPEELPEN- - NING M. SPEELPENNING- -■ SLIKKER J. M- SPEELPEN- NDTG en Kleinkinderen. De teraardebestelling zal plaats hebben Zater- da°'. 15 Januari in het familiegraf op de alge meen© begraafplaats te Crooswnk, ten onge veer 3 uur, vertrek van af .het woonhuis te 2.45 uur.- Donderdag 13 Januari 1949 PARIJS STOCKHOLM Van 17 Januari af op bovenstaande diensten, binnenkort ook op andere K.LM.-lijnen in Europa. VolledigeInlichtingen bij »lle K.Ld^-mmmnt- schappen en -ia «foren. Leer nog deze winter goed bridgen volgens het be roemde Cuibertsonsysieem. Inschrijving voor de nieu we cursus op Maandag I? Jan. van 7%9 u. in Huize Kooyman. Eendrachtsweg 19 BRmGESCHOOL CASTELEIN*. SEHUO-BRIURNTINt Sfemst aiconol 962) ffd/cJr Naast GROTERE SNELHEID biedt deze nieuwe aanwinst van de K.L.M. een maximum aan comfort: Gsbtna met automanscbe fuefctdnifc-regeltng Gelijkmatige verwarming Tcebtvrije ventilatie Brede, gemaltkelijlte fauteuils Grote, wsevrlje plexiglas ramen KOPENHAGEN In Januari en Februari beginnen XIEUWE LESSEN voor beginners, gevorderden, ook voor gehuwden, H,B.S.-ers en an dere scholieren. Inschrijvingen vooraf dagelijks van 9 tot 22 uur. i LEDERENJASSEN Mantels Jekkers Vesten - Broeken Handschoenen Wanten Nederlands Grootste Speciaalzaak Rotterdam Schepenstraat, lil, Blijdorp TeL 45710. TB HUUR GEVRAAGD omg. Centrum,' min.: 60 M2. oppervlakte,' event.met overname van aanwezige inventaris. Br,- no. 65' Boekh., Korthals, Nicolaas Béetsstraat 46. Frontbes turitig,tahdem- asser,Y lange, open laadbak, als nieuw."" j1 Gaesbèekstfaat' 89,. Telef. 78563. R'dam. C. W. FLES v. d. BROEK MAATKLEDING BERG SINGEL 155 - TeL 42B74 Gedurende de maand Januari Prima zwarte DAMESMANTELS naar maat f 100." HERENCOSTGUMS naar maat .f 125- PRACHT JAPONNEN naar maat 50.-— Heeft zelf stof? Laat ons het voor U verwerken! Keuze uit meer dan 100 verschillende modellen. PRIMA COUPE en afwerking: Daitsacademie A. W. Mulders gevestigd sedert 1908 HALF JAN. AANVANG der div. lessen Eerst- bcginnenden - Gevor derden,,- Gehuwden Insehr. dag! 13 en 7—10 u. Privélessen dagelijks SCHIEDAMSESINGEL 133a R'dam - Tel. 2S233 FEESTZAAL te huur voor verenigingen, bruiloften en partijen '0 personen, ook Zaterdags en 's Zondags, piano aanwezig. Henk v. d.' Jagt, Diergaar- desingel 6. AMERIKAANSE PLASTIC la éia dag plaatsen wij een vederlicht plastic kunstgebit. Pijnloze behandeling; dok narcose. Overzetten'oud gebit in 6 uur. Tel. 27519 21 CLAES DE VR1ESELAAN 21 Op een Ingenieurs- en Architectenbureau te Rotterdam KUNNEN TERSTOND GEPLAATST WORDEN: aesthetÏBch en constructief onderlegd, die zelf standig kunnen werken. Br. m. ui tv. inlichtingen onder letters W.A.M. aan Adv. Bur. Nijgh van Ditmar, Rotterdam.' f heeft in Rotterdam plaats voor iemand, die zich door hard werken als een behoorlijk inkomen kan verschaffen. VEREISTijver, commerciële aanleg, betrouw baarheid, behoorlijke schooloplei ding en algemene ontwikkeling. Leeftijd 22-30 jaar. GEWENSTkennis van de levensmiddelen branche en ervaring in grotere organisatie. GEBODEN: levenspositie, zelfstandige, prettige werkkring met goede perspectieven. Vast salaris, provisie en onkosten vergoeding. Pensioenregeling. Brieven met korte levensbeschrijving, opgave van re Jen der sollicitatie en tegenwoordig inkomen, onder beslui- ring van foto, te zenden aan de Personeelsafdeling van Zwanenberg s Fabrieken N.V. te Qss. Op de enveloppe vermelden: Vertegenwoordiger, vraagt voor diverse afdelingen s boven 16 jaar. voor lichte Inpak- of fabrtekyeverkzaam- beden. Hoog loon. g Aanmelding kan geschieden elke werkdag van 2—4 uur s (beh. Zaterdags), Hugo de Grootstraat 41, Rotterdam. lllllllllllllillllillllllllllllllltllllllllllllllllllillHlllllilllllllllllll^ en Brieven: Directie SPRTJYT ea VAN RIETSCHOTEN, Herengracht 98 Amsterdam. Geheimhouding verzekerd Hier is het, 't welbekende pak, waarnaar U ai zo lang hebt -M uitgezien. Nu wordt het iedere week een stralend witte was. Dank zij radion, het gemakkelijke, betrouwbare en zelfwirktndi wasmiddel Het is nog beter dan vroeger. Laat de was in het zelfwerkend Radion-sop koken. Dan ontwikkelen zich milüoenen zuurstofbelletjes, die de reinigende werking van de zeep versterken en dezelfde stralend witte glans aan Uw goed geven als zon ea frisse buitenlucht. Gebruik van een schadelijk bleekmiddel is overbodig. Radion werkt zacht en veilig. Koop nog heden een pak en SLECHTS PER GROOT PAK ■HANDELSKANTOOR VRAAGT: AMBITIEUS ASSISTENT in de VBRKOOP-ADMINISTHATIE Interessant, nauwkeurig werk. Liefst voor spoedige indiensttreding Brieven met volledige inlichtingen ondrNo. 4506 Adv. Bur. Harte, Zaagmolendrift 35 a, Rotterdam Op alle CONFECTIE; ;ook COSTUUMS en PANTALONS BEIJERLANUSELAAN 11' VIERAMBACHTSSXR. -129 BERGWEG 63 PLAATST EEN KOERIERSTER GEVRAAGD 'FLINKE MELKBEZORGER moet met het vak' be kend zijn én met. een paard om kunnen gaan. Voor goede kracht flink loon. Br,- no. 15795 Adv! Bur. Keuzenkamp, Ro- chussen'straat 269, R'dam. gevraagd voor dag en nacht pp goede condities Br; no. 1385 bur. v. .d, blad. Tel, na 8-Uur-30309. Blauwe Zaal Beursgebouw- Ingang Meent iedere avond 8 uur A.B.C.-CABARËT Wlm Kan'i nhiuwita Ida*: Hef begon mei Of en Sien mat Corrj Vonk - Wlm Kun - Sophia Stain - Ckrls Bosf - Pam Manning r Ton van Duinhoven - am da vleugel: Cor Lamalra PloaUbaiprekan aan da kana Beunfoyor Ingang CineacCoot»lng»l van 10-4 uur; ta'afoen 24800, des avgndt van 'F uur si aan da Blatiwa Zaal. Talploon 27246 Reparaties K UHSTGEBITTEH In éen 1/2 UUR klaar Claes de Vrleselaan 21 B Telefoon 37519 Rotterdam SCHRIJFMACHINEMONTEURS GEVRAAGD! één voor de werkplaats, één voor onderhoud Goed loon Prettige werkkring Aanmelden: H. KRUIS, SCHRIJF- EN KEKEN- ZVÏACHINEHANDEL, MATHENESSERLAAN 102. Iff-UE ROiTERDAMSCHE SCHOUWBURG5^ FILMPROGRAMMA'S VAK 14 t/m 20 JAHUARI ^AC 2-7,9.30^^ 7AT. Efl ZOND. HET VERBORGEN ICVEN VAN ,M „„„miVIRGINIA MAVO BORIS KARLOff - THE S0LDWYN GIRIS (N TECHNICOLOR NCDEKUHD.nu, Of KEI TONEEL: GROTE SHOW v CAPITOL ORKEST «J». MARC SWAAN LOUIS ZAGWUN AAN HET HET NIEUWE -CAPITOL O ROEI, 30 ZAT. 30 NIEUWS o.a.: PRES. TRUMAN OPENT HET CONGRES - DEAN ACHESON NWE MIN.V-BUITENL.2AKEN DER V. DE BEGRAFENIS V. DE EGYPT, PREMIER NOKRASil PACHA - AARDBEVING IN MEXICO. SPORT o.».! KEES BROEKMAN WINT IN OSLO- GAIMICHE EURQP.KAMP.BILJARTEN KADER47/2 PQtOERlAND ÉEN VROLIJKE VAN SURINAME tw-c ueiI u HET LANDV.RIJST. TEKENFILM SINAASAPPELEN IN ENCOCOSNOTEN KLEUREN De JSederl&ndGChe Opera MUndi; L7 Januari Prijzen 1.M tot 6.- a.r.1. DANSlcSSEN DANSLESSEN DANSLESSEN YAH HEDEH AF IHSCHRUYING VOOR ALLE CURSUSSEH EENDRACHTSTRAAT 5 -TELEF.28499.23645 AVAAR CA HAAR TOE? [POSSESSED) MARIA MONTEZ en JON HALL IN EEH VERHAAL VAN AVONTUUR EN ROMANTIEK JN TECHNICOLOR' !dné CINEAC A" en laatste week GJcüÏjUnaH'i ..k.iK Nlavwtla ichappïng IN HUtTtPLAHE TECHNICOLOR CÖMSTAHCE BENNET GRACIE FIELDS "WriBnlffifc SPANNING, EMOTIE! mS HU EEK SIKHT MEMS OF,WAS ZIJ KEI? IN Vanaf heden Inschrijving voor de ja.nuaêu EEKSXBEGINNENDEN, MEERGEVORDERDEN huwden, inltchtingen van 2—4 en 7—9 uur, DANS ACADEMIE DE KLERK, In Weenastraat 13, naast Station Hofplein. Tel. 49377 en 36772 PRESENTEERT IN DE GEESTIGE FilM-COMEDlE LUTUSCA-ORKE5T o.l.v. PETER TRAUSSEL Regie: RICHARD WALLACE ii, ui. GEESTIGE FILM-COMED1E Vanaf heden tot en met 15 Februari stomen wij geheel GRATIS Uw hoed btj Het chemisch reinigen van costuum of Jas. Rocbü»$enslraat4B, lei. 2580? VI lel laan 42, - PeId«rlaan 8 Benthulzerslraat 69 Schiedamscheweg 56, R'dam filmeX'FIlm nq0SE HANGS HIGH) ifl jll PRINSES sir"al I "ïïu the- mes II - SPAANSS KLANKEN EXANDÉR CORDA'S VOORTREFFELIJK FILMWERK r IN TECHNICOLOR trmtT tiAnu tirAnr™ B ZAT.- ZONO.MIDOAG J UUR SPECIAAL 9 KIKDER MATINEE HOOFD FILM 3 Of tar of os locotfcr/fr IN DE MEEST SENSATIONELE FILM 15 ZOnOaG 30. Z

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 4