Leerdam leeft van het glas Tegen stelling Frankrijk - Duitsland funest voor Europees herstel Brieven ijlen met de snelheid van de bliksem over het land Binnen vijf jaar spruitjes in cellophaan-pakjes Geheimzinnig waas rond hef uranium in de Congo DonderSag 13 Januari 1943 HET PLAN-MARSHALL IN DE BRANDING Extremisme van links en rechts staan Westelijke opbouw in de weg O "N Cy In Amerika ziet men alleen nog verpakte groenten en fruit Kosten zullen wel meevallen Glasblazers toveren schoonste voorwerpen uit het gloeiend materiaal Naar bestrijding van ongezonde lectuur Ultrafax", combinatie van televisie en snel fotografie kern van de Amerikaanse buitenlandse politiek is het Euro pese herstelprogram. Er is in de geschiedenis geen voorbeeld te vinden van een land, dat op zulk een grote schaal hulp heeft ver leend, zonder daarvan onmiddellijk de financiële baten te zien. Dit wordt door de denkende Europeanen begrepen, maar het betekent niet, dat de Ver. Staten daardoor het populairste land ter wereld zijn geworden. Niemand vindt net prettig van de bedeling te leven en ir zekere zin doet West-Europa dat P dit gevoelige punt hebben niet alleen de communisten gewerkt, maar ook andere politici die in verschillende landen door een nationalistische politiek aan. de macht willen komen. Deze hulp van Amerika beeft ongetwijfeld het economische leven gestimu leerd. Zonder die hulp zou Europa bankroet zun gegaan en een ge makkelijke prooi voor het commu nisme zijn geworden. Bezien uit de gezichtshoek van de strijd tegen het communisme, heeft de Amerikaanse politiek tast bare resultaten opgeleverd. Zonder deze zouden Italië en Frankrijk welhaast zeker onder communisti sche dictatuur zijn gekomen en Duitsland zou het armenhuis van Europa zijn geworden. Het eerste jaar van (3e Amerikaanse hulp hebben de Ver Stalen dus 'n de fensieve. ofschoon geen beslissende overwinning bezorgd Nu de vTnae of de Amerikaanse po litiek behoorlijk werd toegepast. Uit sommige ondersteunde landen heeft men klachten vernomen dat de Amerikaanse bestuurders, die landen van hun soeve reiniteit wilden beroven. Deze klachten rijn echter germeer in aantal geweest dan men verwacht had. Toen de Amerikaanse hulp begon, werd aan de ene kant Bevreesd, dat de Ver Staten onwillige Europea nen het kapitalisme zouden opleg gen en aan de andere kant vrees den de Amerikanen, dat hun geld door Europeanen gebruikt zou wor den om te socialiseren en de vriie ondernemingen om zeep te bren gen. rr an gezegd morden, dal de Amerikaanse politiek in Europa succes heeft en wordt die politiek op bevredigende wijze gevoerd? Het antwoord is niet een volmondig ja en even min een duidelijk neen IP ES GALLAGHER correspondent van ASSOCIAT ED PRESS in Berlijn, geeft kier op in nevenstaand artikel zijn visie. Beide richtingen werden door d< practjjk in het ongelijk gesteld Het was dikv -jls passen en meten en er waren duizenden kwesties op te lossen, maar de Amerikaanse vertegenwoordi gers. zoals de ECA-ambassadeur Ave- reJl Harriman en generaal Lucius D- Clay in Duitsland en tientallen meer waren berekend voor hun taaie. Het meest te duchten voor het succes van bet hulpprogram en van de Ame rikaanse politiek was het conflict tus sen de nationale belangen m Europa, en wel m de eerste plaats de Frans- Duitse tegenstelling De antl-commums- tische Amerikaanse politiek m Europa wordt bedreigd door het politieke con flict met Frankrijk Het gaat hierbij over Duitsland Frankrijk wil een zwak. verbrokkeld DuitsL.nd om mili taire en economische redenen. De mi- (Van onze Haagse redacteur) Binnen vijf jaar zal een groot deel van het fruit en de groenten, die in Nederland worden verkocht, nog slechts m eenheidsverpakkingen in de handel worden gebracht. Zoals thans reeds de aardbeien in kleine doosjes worden afgeleverd, zo zullen over enkele jaren appels, peren, tomaten, druiven, spruitjes, lof en vele andere groentesoorten verpakt en in ver schillende gewichten in de groentewinkels komen. pel aan de buitenkant op het in wendige keuren? Men moet altijd op zijn winkelier kunnen vertrou wen en de winkelier weer op zijn leverancier. Stellen deze bij her haling teleur, dan verliezen zij hun klanten. Dat zal ook van toepassing zijr bij de aflevering van verpakte greenten en fruit. En wanneer, wat niet ondenkbaar is, op de verpak king nog een handelsmerk wordt vermeld, waaronder het door de groothandel aan de markt wordt gebracht, dan zal dat nog groter ze kerheid gaan geven. ,3et is niet onmogelijk," zo ging de heer Bos voort, „dat de consu menten-eenheden in zodanige vorm aan de markt gebracht kunnen worden, dat de consument bijvoor beeld door eellophaan het artikel toch nog min of meer kan keuren. In het algemeen zal het wel zo zijn, dat de eenheden klein zullen zijn. Wanneer een huisvrouw thans twee kilo tomaten koopt, omdat zij in de groentenwinkels veel tijd verliest eu zij dus voor enkele dagen tege lijk inslaat, dan is de kans groot, wanneer de laatste vruchten wor den gebruikt hun toestand niet al te best meer is. Door kleine ver pakkingseenheden zal de omloop tijd, de tijd tussen de pluk en de consumptie, worden verminderd en de gemiddelde kwaliteit van het product zal dan verbeterd worden." Deze verwachting werd uitge sproken door*de heer J. J. J_ Bos, de voorzitter van de Vakgroep Ex port Groenten en Fruit, tijdens een gesprek dat wij dezer dagen met hem hadden over een bezoek dat hij aan Canada en de V.S. heeft gebracht In de Verenigde Staten ziet men eigenlijk al niet anders meer dan verpakte groenten, ver zekerde ons de heer Bos, en die er varing heeft hem gesterkt in de overtuiging dat Nederland die weg ook zal moeten inslaan. „Het lijkt misschien wat vreemd", gaf hij toe, „maar dat leek het ja ren geleden ook toen we er toe overgingen kruidenierswaren, bon bons en andere artikelen, die altijd los werden verkocht, verpakt te kopen. En dat het zo vreemd nog niet is, wordt ook bewezen door het feit, dat sedert ongeveer ander half jaar ook bevroren fruit en groente in een aantrekkelijke ver pakking worden afgeleverd." Wij brachten tegen de denkbeel den van de heer Bos in, dat vele huisvrouwen er misschien toch de voorkeur aan zulten geven de arti kelen die zij kopen persoonlijk te kunnen keuren. Men heeft indertijd asperges verkocht in samengebon den bosjes. Ook een zekere vorm van eenheidsverpakking dus. Maar hoe vaak gebeurde het niet, dat de mooie stevige asperges, die in het midden van het bosje zaten, bij thuiskomst gebroken bleken te zijn. Vertrou-w enszaak De heer Bos poogde dat niet te ontkennen, doch hij voegde daar aan toe, dat het kopen van groen ten en vooral van fruit altijd een vertrouwenszaak blijft, hoever ook de mogelijkheden van eigen con trole mogen gaan. Immers hoepelen kunnen een appel of een sinaasap- De jonge koning van Irak wordt in Engeland opgevoed en hoopt dit jaar tot de beroemde Harrow school te worden toegelaten. Deze week bracht hij een bezoek aan de Tentoonstelling voor Schooljongens in Westminster, waar de laatste vindingen van dit atoomtijdperk zijn geëxposeerd. Koning Feisal in de toren .vcat een Lincoln bommen- ■werper. „Maar de koatenl" „Maar de kosten?", waagden wij in het midden te brengen. „Dat zal u meevallen", repliceer de de heer Bos. Voor de groente handelaren betekent deze wijze van aflevering immers het vrijwel volledig vervallen van de nadelen van het inwegen en zelfs van be derf, schadeposten, die het publiek tenslotte toch weer in de prijs ver disconteerd krijgt," Uiteraard zijn er verpakkings- kosten, doch men behoeft zich niet voor te stellen, dat die er nu niet zijn. De kosten van de groente- en fruïtkïsten zij'n bepaald niet te on derschatten en de kosten van kar tonverpakking voor de consumen ten-eenheden zullen heel erg mee vallen als het in het groot gebeurd. Waarschijnlijk zal dit met eens In de detailprijs tot uitdrukking ko men. „De voordelen zullen ruim blij ken te zijn", zo besloot de heer Bos, „r.ïet in de laatste plaats omdat het doen van inkopen er veel aan genamer door zal worden. Elders, zoals in de Verenigde Staten, blijkt het systeem voortieffelijk te be vallen en al zullen we er voor moe ten oppassen niet in domme imita tie te vervallen, vooral niet omdat men in Europa nu eenmaal an dere wensen heeft dan in* Amen- ka, toch zal men straks ook hier dit nieuwe systeem hogelijk gaan waar deren, indien men eenmaal aan het nog wat vreemde idee is gewend. Let maar eens op, binnen vijf jaarI" Marie van Regteren Altena tachtig jaar Burgemeester mr Azn. 3. d'Atlly opende de eretentoonstelling tn het Stedelijk Museum te Amsterdam van werken van Marie van Regteren Altena, georganiseerd ter gelegenheid van. haar 80ste verjaardag. Tevoren had dr N. B A. Vroom, hoofd van de afdeling kun sten van het ministerie van O. K, en W., als vertegenwoordiger van de mi nister, bekendgemaakt, dat het H.M- had behaagd de schilderes te benoemen tot ridder ln de orde van Oranje-Nas- sau. IJtaire angst leeft ln de harten van de Fransen, die drie maal binnen zeventig jaar door Duitsland overvallen werden. De?e angst vormt een kracht waarmee alle Franse politici rekening moeten houden De tweede vrees is, dat Duits land met zun Ruhr Frankruk econo misch zal voorbijstreven Deze angst is nauw verbonden met de eerste, want economische productie betekent oor logsmacht Het is echter ook waar. en dit is het uitgangspunt van de ontwer pers van het Marshall-plan. dat zonder een Duitsland dat zich zelf kan be druipen het Europese herstelplan een echec wordt De Amerikanen en Britten hebben de les geleerd, die alle bezettingstroepen leren, een bezet volk werkt* met effi cient indien het bet gevoel heeft voor zijn ovenwinnaars te werken. Dat be tekent dus dat er met gewerkt wordt tenz>j onder dwang, zoals die toegepast werd door de Nazi's en wordt door de Sowjets Duits herstel De enige andere manier !s zoveel mogelijk macht overdragen aan de Duitsers en het hen zelf laten doen Dit is gebeurd, en de productie is hier door de laatste maanden met sprongen omhoog gegaan Maar hoe meer de Duitsers fabriceren, des te ongeruster woiden de Fransen. Hoe minder toe zicht op de Duitsers, des te luider wordt hun cntiek. Zp remmen de Duit se productie zoveel ze maar kunnen De Ver. Staten en Engeland volgen een compromis-politiek en proberen de Fransen te sussen Zn deden dit onder meer voor het Saargebied en voor de Ruhr. Franfcrijks houding is in grote mate beïnvloed door de voortdurende bin nenlandse crises cn de sterke commu nistische en gaullistische invloed Geen enkele Franse regering heeft zich Aan de glasfabriek ,jLeerdam" is een school verbonden, waar de leerlingen o.m. worden opgeleid in de vakken glasslijpen, etsen, schil deren, zandblazen en graveren. steld wordt tot een werkend onderdeel van West-Europa. Zodra zij iets in die richting po gen, verheffen de communisten en de gaullisten hun stemmen Deze wrijving zal nog toenemen naar mate Duitsland 7lch herstelt Met. dit herstel gaat bovendien gepaard een herleving van het Duitse natio nalisms en Duitse actie voor net verkrijgen van meer macht en ge- Hoge Amerikaanse autoriteiten heb ben reeds verklaard, dat dit niet kan voortduren. Zu zun van oordeel, dat een crisistoestand is bereikt en dat de V«r Staten zullen moeten kiezen tus sen hun Duitse en hun Franse politiek. Voorstanders van beide uitersten vindt men onder de hoge Amerikaan se vertegenwoordigers in Parus o£ Ber- lim genoeg Het State Department te Washington, oordelende dat zowel Duitsland als Frankrijk belangrijk is voor de Amerikaanse politiek, steunt de politiek van compromissen en ïtn* nrovisaties, aldus de huidige toestand latende zoals hij in ivezen is Er ral echter spoedig een keus gemaakt %vor- den aangezien de kloof tussen de drie belangrijkste "Westelijke mogendheden bet plan voor een Westelijke Unie snel ler in duigen kan doen vallen dan alles wat Rusland ook maar doen kan om du doel te bereiken Padvinders-uitzending in strij dkrachtenprogramma Te beginnen Donderdag 20 Janu ari zal de Nationale Padvinders- raad eenmaal per vier weken de be schikking krijgen over een gedeelte van het stnj dkrachtenprogramma van de P. C. J.-zender, om zich te richten tot de verkenners en pad vinders, die als militair in Indonesië verbleven. Er is een wetsontwerp ingediend, dat de verkoop van zedenbeder vende lectuur door z.g. winkeibi- biiotheken aan banden wil leggen. Het ontwerp hoopt dit te bereiken door een aantal „voorschriften in zake leesbibliotheken", waarbij een vergunningstelsel m het leven zal worden geroepen, dat de gemeen telijke autoriteiten in de gelegen heid stelt, diegenen als exploitant van een leesbibliotheek te weren, die in zedelyk opzicht slecht be kend staan. Het ontwerp beperkt zich tot het trekken van enige hoofdlijnen en wil de gemeenten in deze zoveel mogelijk de beslis sing laten, teneinde de in verschil lende delen van het land heersen de uiteenlopende opvattingen zo goed mogelijk tot haar recht te doen komen. De hoofdopzet is, de jeugd te beschermen tegen haar zedelijke gezondheid bedreigende lectuur. Mannion tekent voor. Middlesbrough Wilf Mannion, de bekende Engel se biltnenspeler, die destjjils ook een groot aandeel had in de overwin ning welke het Engelse elftal te Hnddcrsfield op het oranje-team behaalde, heeft tegen alle verwach tingen in toch weqr voor ztfn club Middlesbrough getekend. Zoals men weet wilde Mannion bij de aanvang van dit seizoen niet weer voor Middlesbrough tekenen en verzocht hij op de transferlijst te worden geplaatst. Middlesbrough stemde hierin toe, doch vroeg de som van 25.000 pond sterling, het geen Mannion zelf veel te hoog vond. Oldham Athletic, een derde divisie club uit de omgeving van Manchester deed een bod, waar Mannion veel voor voelde, maar dat door de bestuurderen van Mid dlesbrough werd genegeerd. Man nion verklaarde daarop, dat hij zich liever uit de voetballerij zou terug trekken dan weer een verbintenis mét Middlesbrough aan te gaan. Franse staatsie-toiletten, zoals wij ze in Holland niet vaak zien dragen, althans niet met de bizarre verentooi. De avondjurk links, van mauve en gouden brokaatzijdeheeft een stijve kraag; de rechtse, met banen zwart fluweel, verbonden met ragiijne tulleis van grijze soepele zijde. WANNEER Dukas zijn fascinerend muziekstuk, „De Tovenaarsleer ling" in Leerdam had gecomponeerd, zou ons dat niet hebben ver wonderd, want bij 'n bezoek aan dit oude stadje aanrde Linge, vonden wij een aantal tovenaarsleerlingen, die onder leiding van hun meesters bezig waren, uit een wit-gloeiende, vormloze massa de schoonste voor werpen te creëren. Omzichtig hanteren zij hun blaaspijp, waarmede een glasblazer wonderen weet te verrichten, en zacht strelen hun han den met het „voetenhoutje" het merkwaardig mengsel van zand, soda en kalk, dat glas heet. Het zijn dan ook de glasmakers, die Leerdam tot roem hebben gebracht en hele families hebben er zich generaties achter een beziggehouden met het beoefenen van hun uitzonderlijk kunst-am bacht, waarin men pas sinds enkele maanden weer nieuwe wegen is gaan bewandelen, die ongekende perspectieven voor de industrie zullen openen. LEERDAM is al zeer oud, want 't bezit 'n twee torenhuizen aan de haven, die uit de elfde eeuw moe ten stammen, maar veel ouder is nog het glas waarmee de meeste inwoners hun dagelijks brood ver dienen, want reeds de Egyptenaren kenden deze materie en de Romei- nen wisten het glas met kleuren te verrijken, waarna de Byzantijnen, voortbouwend op de kunst van hun voorgangers, prachtige mozaïeken ontwierpen. Men vindt overal glas: bij opgra vingen, in musea, en in de keuken kast, en hoezeer wij van glas af hankelijk zijn, werd gedurende de laatste oorlog vaak pijnlijk onder vonden. Maar behalve nut hebben wij ook genoegen van glas, omdat het bij de sierkunst een onontbeer lijk materiaal is geworden. Men behoeft in dit verband slechts te denken aan gebrandschilderde ramen, aan fraaie bokalen en si er- schalen, maar ook aan het gewone drinkglas, dat, mits met liefde en kennis van zaken ontworpen, en vervaardigd, het genot van het drinken nog aanzienlijk kan verho gen. Kunst en ambacht De kunst om dit te bereiken nu wordt in Leerdam volkomen ver staan, zowel door de kunstenaars, die het ontwerp leveren als door de ambachtslieden, onder wier vaardige handen de „idee" tot tast bare werkelijkheid wordt. Wie het genoegen mag smaken, te worden rondgeleid door de enorme ruim ten van de Leerdamse glasfabrie ken, ervaart, dat in deze industrie met liefde voor het vak wordt ge werkt, want de sfeer is er geladen met een scheppingsdrang, die wel iswaar enigszins wordt gesugge reerd door de romantische entoura ge welke grote vuren nu eenmaal met 2ich brengen, doch de diepe aandacht, die bij de werkers is te constateren, wijst toch op een on vervalste arbeidsvreugde en hoe kan het anders? Wie van vader en grootvader nooit anders hoorde dan een loflied op het glas, neeSt de liefde voor het vak van glasma ker reeds in de wieg meegekregen. Grote aandacht Het vak kweekt enkele, voor iedere mens belangrijke eigen schappen, namelijk rust en saam horigheid, want het gehele wor dingsproces en de behandeling van het materiaal eisen grote aandacht, zonder welke ongelukken onver mijdelijk zouden zijn. De saamho righeid is gebaseerd op collectieve handelingen, aangezien het procédé bepaalde werkgroepen vraagt, be staande uit een glasblazer, een glasmaker, een keier (afgeleid van het Franse woord cueillir, dat plukken betekent) en een zoge naamde indrager. Zij allen werken op een soort podium, waarvan er ettelijke op het bedrijf zijn te vin den en. ieder hunner heeft zijn vas te „kunstgrepen" uit te voeren. De blazer steeds zijn blaaspijp door de werkopening van de oven, waarin zich een bassin met vloeibaar glas bevindt, en hij vangt een klompje van de wit-gloeiende materie, dat daarna op een ijzeren plaat, door heen en weer rollen, wordt ge kneed. Af en toe heft de blazer zijn pijp, om haar aan de lippen te brengen, zodat de dan al ronde glasstaaf door het blazen hol wordt. Op hetzelfde principe berust ten slotte ook de vormgeving van bij voorbeeld een drinkglas, waar de glasmaker de voet aan zet met een klompje glas, dat de aanbrenger uit de oven heeft „geplukt". Is ook dit naar wens gelukt, dan Iaat de keier een druppel gloeiend glas op het werkstuk vallen en de glasma ker drukt het bolletje tot een dik schijfje, dat, onder voortdurend rollen met een. zogenaamd voeten houtje plat wordt gemaakt. Met een soort mes wordt het glas hier na tussen de blaaspijp en de kelk „geschrijnd", een tik tegen de pijp, en,... een wijnglas valt in een bakje met as, waar de indrager het uit opvist om het naar de koel oven te dragen. Afbeelding van een linoleumsnede, gemaakt door een der leerlingen van de Glasschool Leerdam, waar bij deze door de sfeer van zijn op leiding tot de keuze van zijn onder werp kwam: „Glasmakerscursus". Duidelijk ziet men hier hoe een werkgroepbestaande uit een glas blazer, een glasmaker, een keier en een aanbrenger bezig is met haar taak uit te voeren, zodat uit vloei baar glas een sierlijk gebruik voor werp groeit. Koelen 'zi warm werkje KJET doet voor de leek vreemd ■*- aan, dat glaswerk in een ros- sig-doorgloeide ovenruimte staat te koelen, doch tengevolge van de snelle temperatuursdaling is tijdens de fabricage van het voorwerp een temperatuurverschil ontstaan in de onderscheiden glaslagen, welke, doordat op een bepaald ogenblik inkrimping van de afgekoelde laag niet meer wordt toegestaan, span ning opwekt, waardoor bet glas na korter of langer tijd beslist zou springen. Om dit te voorkomen, worden alle voorwerpen geleidelijk gekoeld, zodat het temperatuurs verschil in de diverse onderdelen wordt opgeheven. Men gebruikt hiervoor een koeloven, waarin alles op een ijzeren mat, als op een lopende band, langzaam wordt voortbewogen en waarbij met een polarimeter wordt gecontroleerd of het proces goed verloopt. Niettemin begint men deze koeling op een temperatuur van.... 500 graden Celsius! Afspringkamer Als de gekoelde voorwerpen het critïsch oog van de sorteerder zijn gepasseerd gaan ze naar de zoge naamde afspringkamer, waar met een diamant een coupe wordt aan gebracht op de hoogte waar de rand van het glas of de vaas dient te komen ën een rij steekvlamme- tjes zorgt er voor, dat het overtol lig gedeelte losspringt, zodat het gemakkelijk verwijderd kan wor den,. Bij het betreden van de af springkamer denkt men onwille keurig in een vrolijke keuken op de kermis te zijn beland, want tel kens klinkt gerinkel van brekend glas en aan alle zijden ziet men de meisjes en jongens, die hier hun taak hebben, met haast heimelijk plezier stukken glas in de verza- melmanden werpen. De volgende fase brengt weer het kunst-ambacht in volle glorie op het tapijt, want de versiering van het glas is uiterst minutieus werk, dat een scherp oog en een gevoelige hand vraagt, „Leerdam" weet echter ook in dit opzicht wat het doet, want deze artistieke kant van de zaak heeft de volle aan dacht van de leiding en men spaart moeite noch kosten om de „deco rateurs" een zo goed mogelijke scholing te bieden en dit heeft er dan ook toe geleid, een speciale school te openen waar jongelui tot in de perfectie worden opgeleid. De bekende kunstenaar A. D. Copier, van wiens scheppingen menig schoen staal is te bewonde ren in „het museum" van de glas fabriek, heeft hierbij de leiding. Er wordt geen speciale voor-op leiding gevraagd voor de jongeren, die zich tot de Glasschool Leerdam aangetrokken voelen, want het gaat hier om het vinden van de juiste man en dit is onafhankelijk van school of milieu. Wie met glans door de speciale test komt, die te Utrecht a. h. Psychotechnisch Labo ratorium vóór de toelating wordt afgenomen, kan er een plaats vin den om onderwezen te worden in het glasmaken, het versieren, teke nen en boetseren. Maar ook vak ken als anatomie, aesthetische vormgeving en zandblazen, etsen en schilderen zijn niet vergeten op het uitgebreide lesrooster, dat bo vendien ook nog Engels, voor het bestuderen van vaklitteratuur, be vat, alsmede mechanica voor alge mene ontwikkeling die als tegen pool van de doorgaans aesthetische inslag der leerlingen is bedoeld. Door middel van scheikundelessen krijgen zij "begrip van de bouw der materie waarmede zij hebben te maken. Men ziet: aan alles is ge dacht, zelfs aan gymnastiek, die 's zomers in dc openlucht als athletiek, en in de wintermaanden als vrije oefeningen in een zaal wordt geboden om het lichaam te trainen, zodat het in staat is, de arbeid naar behoren te kunnen verrichten. Dit onderdeel der les sen is ook voor de geest heilzaam, want het draagt bij tot karakter vorming en het aankweken van saamhorigheidsgevoel. Natuurlijk kunnen alleen zij, die gewogen en niet te licht bevonden zijn, deel nemen aan deze bijzondere oplei ding, maar ook aan hen, die niet tot deze gelukkigen behoren wordt in het bedrijf, waar niet minder dan 1700 mensen werken, alle aan dacht besteed, zowel tijdens als na de vaste werkuren. „Gelegenheidsglas" In de zeventiende eeuw verston den onze voorouders al de kunst, om bij speciale gelegenheden hun glaswerk met zinrijke spreuken te versieren, en, nadat dit gebruik heel lang vergeter is geweest, heeft Leerdam op deze gedachte door gaand, nieuwe wegen gevonden om zogenaamd gelegenheidsglas te vervaardigen, waarvan wij reeds op de Najeursbeurs te Utrecht en kele specimina hebben bewonderd. Het blijkt thans, dat, ofschoon dit artikel nog maar kort „aan de markt" is, er grote successen mee worden geboekt en het eigen museum van het bedrijf bevat dan ook tal van werkstukken die als model hebben, gediend voor uitge voerde orders. Met deze nieuwe vorm van glas kunst is een rijke bron aangehoord en voor de ontwerpers ligt hier een ruim arbeidsveld open om mede te werken, glas nog groter plaats te geven in de sierkunst dan het reeds heeft. Dit is niet alleen de fabriek, maar vooral de stad Leer dam en haar omgeving zeer wel kom, want Leerdam lééft van glas. gevecht om een heuvel. De onafhankelijkheids verklaring 'in het hand schrift van Thomas Jef ferson. Een pagina van de Gu tenberg bijbel Verscheidene geschrif ten in vreemde talen, en Dank zij Ultrafax een combinatie van tele visie en sn elf otograf eren konden onlangs in Amerika de 1.047 bladzij den van „Gejaagd door dg wind" ln twee minuten overgeseind worden, over een afstand van 5 km. David Sarnoff, de presi dent van de Radio Corpo ration of America (RCA), die ter gelegenheid van de eerste grote demon stratie een toespraak hield, voorzag, dat in de toe komst brieven met de snelheid van de bliksem over het land zouden ijlen. een geboorteaankondi- Hij noemde UI trafax gmg „in het opgewonden ,een mijlpaal op het ge- handschrift van een ge bied van verbindingen lukkige vader", van even groot formaat „Ons leger zal zeker de „Met Ultrafax zou, in dien gebruik was gemaakt van tien zenders, dit in e e ji minuut gebeurd kun nen zijn", verklaarde hij. Mr. Sarnoff voGrzag verder, dat in de toekomst complete edities van dag bladen bij gebruikmaking van Ultrafax onmiddellijk op de televisieschermen ontvangen zullen kunnen worden. Hij dacht verder aan den óm rïca in samenwerking met de Kodak maatschappij en de National Broadcas ting Company tot ontwik keling gebracht Van de werking werd de volgende beschrijving g wven: Het over te seinen stuk wordt „afgetast" door een bijzondere televisie ca mera, welke het met een snelheid van 30 beelden per seconde uitzendt. De ontvanger zet de ge- televiseerde signalen om in lichtimpulsen, welke vastgelegd worden op een film of op fotografisch papier. Apparaten, welke tijdens deooflog ontwikkeld wer- films op uiterst als het splitsen van de waarde van <Kt nieuwe een apparaat om corres- snelle wijze te ontwikke- atoom in de wereld van systeem voor snelle over- pondentie door Ultrafax len, worden gebruikt om de opwekking van ener- brenging op prijs stellen", over la seinen en daarna dc beelden !n 45 sec. af te gie". Behalve de roman van Margaret Mitchell werden overgeseind: Een uitvoerige beschrij ving van een misdadiger, alsmede zijn drukken. Verscheidene waaronder die zei Sarnoff. ter plaatse door postboden drukken of te projecteren Op de drukste dag van te doen bezorgen. De R.CA. deelde mede. de morlog heeft de verbin- Het gelijktijdig oversei- dat de transmissie gere- dingsafdeüng van het nen uit een studio van een layeerd kon worden ovei hoofdkwartier van de ad- film van normale lengte elke afstand door gebruik ministratie van het Ame- naar duizenden bioscopen temaken van de radio re ving erai- rikaanse leger in Wash- in het land, achtte h(J ook lay masten, welke thans in ington meer dan 10 milli- in de toekomst mogelijk. geheel Amerika worden kaarten, oen woorden in 24 uur Ultrafax werd door de opgericht voor een. tele- van een verwerkt.... Radio Corporation of Ame- visienet. Vóór de oorlog werd de gehele hoeveelheid radio-actieve erts, die in de mijnen van Shinkolobwe (Belgische Congo) werd gewonnen, naar een fabriek te Ooien nabij Antwerpen vervoerd, teneinde hier gezuiverd te worden. De raffina derij te Ooien leverde het over grote gedeelte van de wereldpro ductie aan radium en palladium, doch de techniek was destijds nog niet zover voortgeschreden, dat zij ook gebruik wist te maken van het zich eveneens in deze Con golese ertsen bevindende en thans zo kostbare product uranium. De afvalstoffen, die dit urani um bevatten, hoopten zich nabij de raffinaderij op. Toen de Duit sers België binnenvielen, heeft men kans gezien, blijkbaar op een wenk van de geallieerde legerlei ding, nog een groot gedeelte er van weg te voeren naar overzee. Dat de Duitsers grote waarde hechtten aan deze uraniumhouden de afvalstoffen, bleek wel uit het feit, dat zij reeds tij'dens de eer ste dagen van de bezetting een bezoek brachten aan de fabrieken te Ooien. De hoeveelheden pech- bïende, die zij nog aantroffen, wa ren echter met toereikend voor hun eigen experimenten. Zodra de Amerikanen de waarde van het uranium voor hun oorlogsindustrie hadden begrepen werd de Belgische Congo een der belangrijkste traeven in de strijd tegen de Duitsers en de Ja panners. Met de „Union Minière' du haut Katanga", die de uraniummijnen in de Belgische Congo beheert, werd een contract gesloten op grond waarvan deze maatschappij alle erts uit de mij nen van Shinkolobwe naar Amerika zou verschepen zolang er geen vredesver drag met Duitsland en Japan zou zijn opgesteld. De verschepingen van de Congo naar de Verenigde Staten namen tijdens de oorlogsjaren voortdurend toe en waar in 1941, volgens de schaarse ter beschik king staande gegevens, slechts 1.08B ton uit de Congo werd uitgevoerd, steeg dit cijfer in 1945 tot 10.361 ton. De prijzen voor dit uraniumerts zouden ln de pe riode van 1942 tot 1946 gestegen zijn van fr. 9 tot £r 70 per kg. Merkwaardig is dat het erts In zakken van een pond wordt verscheept. Aan vankelijk stonden de Verenigde Staten een gedeelte van het kostbare erts af aan Engeland, doch sedert de ontdek king van uranrumlageri in Canada be trekt het Verenigd Koninkrijk het ura nium uit dit land. De mijnen te. Shinkolobwe, die aan vankelijk slechts bovengronds -werden ontgonnen, hebben tijdens de afgelopen 3aren een grote uitbreiding ondergaan. Onlangs is men zelfs overgegaan tot de bouw van een raffinaderij die het erts ter plaatse zal zuiveren. Het transport naar de Verenigde Staten zal hierdoor aanzienlijk vergemakkelijkt en versneld worden, De mijnen te Shinkolobwe wor den tot in een straal van 30 k.m, streng bewaakt door speciale poktietroepen en zelfs Belgische parlementsleden konden er tijdens een bezoek aan de Congo niet toe doordringen. Omtrent de export in de Jaren 194S. 1947 cn 1948 en de waarde van. de uit voer, tast men als gevolg van de ge heimzinnigheid waarmede dc uxanium- kwestic wordt omringd, volledig in het duister. Ook wat het gehalte van het erts betreft zijn nimmer officiële gege vens verstrekt. Slechts enkele mannen Belgie, onaer wie Spaak, zouden geheel op de hoogte zijn van de inhoud van het tussen België en Amerika ge sloten contract over de levering van uraniurperts. Hoe strikt de bepalingen van de over eenkomst zijn mage wel blijken uit het feit, dat zelfs het centrum voor kern- physica te Brussel, dat geleid wordt door prof. Cosijns, bekend door zijn hoogte- en diepzeetochten met prof. Plccard, er tot nu toe niet in ge slaagd is van de Belgische regering het uranium los te krijgen, dat nodig is om de proefnemingen met succes voort te zetten. Zoals de toestand thans :s moe ten de Belgen de .dio-actlcve isotopen, die zulk een belaiic.jjke rol spelen m de moderne geneeskunde ln Amerika ko pen, waar zij vervaardigd ztfn uit het uranium dat de Belgische kolonie levert.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 5