Nederland wil souvereiniteit in 1950 overdragen Westelijke alliantie stelt ons volk zeer hoge eisen Israëlisch temperament HET ROTTERDAMSCH PARGDL W. Stakingen in Amsterdam Dr. Van Roy en in de Veiligheidsraad: VERKIEZINGEN IN INDONESIË WELLICHT NOG IN DIT JAAR Ontwerp wet BIO ingediend Nieuws over gewonden in Indonesië Gesneuveld in Indonesië Tempo woningbouw weer gestegen Brusselse conferentie reeds nu gesloten Oproeping van nieuwe lichtingen* verlenging van de oefentijd M** Zaterdag 15 Januari 1949 Bed. en Adm. Lange Herven 141, Schiedam Tel 69300 Abonn.prl|si per week 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool** DE SCHIEDAMMER Negende jaargang, No, 12 Uitgave N.V. Da Nieuwe Pers Postgiro 395644 Bankiert Amsterdamsehe Bank te Botterdam DIrtcieurrB.de Vries w- Hoofdredacteur! Th. Ramaker De Nederlandse regering zal alles doen wat in haar macht ligt om de souvereiniteit in dc loop van 1950 aan de Verenigde Staten van Indonesië over te dragen. Nederland hoopt "dat binnen een maand een federale interim regering zal zijn ingesteld. Terstond daarna zullen de voorbereidingen beginnen voor de vrije, alge mene verkiezingen, die wellicht in het derde kwartaal van dit jaar zullen plaats vinden. Nederland wil UNO-waarnemers bij deze verkiezingen uitnodigen. Dit was de hoofdinhoud van een verklaring, die dr. H.-J. van Rb yen gisteren te Lake Success aflegde voor de Veiligheids raad die de kwestie-lndonesië weer behandelde. Speciale berichtendienst Strijdkrachten programma Er zijn families, die vla hun bur gemeesters telegrammen ontvan gen met de mededeling, dat de zoon of man In Indonesië g-ewond Is geraakt of ziek geworden. Door ernstig vertraagde postverbin ding kunnen deze families lange tijd van nadere inlichtingen ver stoken blijven. In verband hier mee heeft het programma voor de Nederlandse Strijdkrachten een speciale, radiografische berichten dienst Ingesteld. De betrokken families kun nen bij bet Strijdkrachtermro- •fgramma aanvragen doen om nadere informaties. Men. moet dit schriftelijk doen bij het „Radioprogramma Nederland se Strijdkrachten", Hoge Naar- aerweg 10 te Hilversum, on der het motto „Bericht me vrouw Spoor". Men dient duidelijk te vermel den WELKE militair het be richt betreft, WAAR hij zich bevindt, W A T de aard van ver wonding of ziekte is en W E L K E' mededeling men van officiële zijde het laatst heeft ontvangen. P.e. ernstigste gevallen zullen het eerst worden behandeld. De mogelijk heid bestaat, dat de betrokken fa milies schriftelijk van do toestand van zoon, vader of verloofde op de hoogte worden gesteld. Zo veel mogelijk zullen de berichten echter in het Strijdkrachtenprogramma, in de rubriek van mevrouw Spoor worden uitgezonden. De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de afgelopen week de navolgende verliezen zijn gerapporteerd: Koninklijke Marine: mar, III z.m. J. L. M. Bast uit Rotter dam; Tijd. sérg.-majoor der ma riniers U. du Cloo uit Soera- baya; Mar. Ill z.m. L, Hagting uit Vries (Dr.), Koninklijke Landmacht: sold. W. J. M. Aarns uit Andelst (gem. Valburg): sold. J. N. £L van den Bergh uit Rotterdam; sold. J. I. Bervoets uit 's-Gra- venhage; sergt.-majoor V. P. Blomjous uit Voorburg; sold. Ie kl. J. Bos uit Hilversum; sold. J. Bravenboer uit Rotter dam; sold. J. de Bruijn uit Woubrugge (Z.H.); sold. M. P. C. de Bruiin uit Breda; sold. A. Cnossen uit Heeg (gem. Wijm- briiseradeel); sold. G. van Dijk uit Amersfoort; sold. W. Th. v. d. Geest uit Oud-Ade (gem. Alkemade); sold. J. Dijkstra uit Huizum (gem. Leeuwarden»; sold. H. Goeree uit Post Val- thermond (gem. Odoorn); sold, C. A. de Haas uit Eindhoven; sold. Ie kl. L. van Haastrecht uit Leiden; sold. J, F. van Hug- ten uit Asten (N.B.); sold. H. H. Jansen uit Voorburg; serg. J. Jung uit Delft; sold. T. J. W. .Kampchreur uit Eist; korp. T. van der Knaap uit Maassluis; sold. J. Koster uit Groningen; korp. G. Manussen uit Amster dam; sold. A. H. Marges uit Delft; sold. B W. C. Massop uit Ulft; sold. J. Meerman uit Hol ten; sold. J. B. Meerssman uit Maurik; sold. J. Meinders uit Wildervank; sold. W. Metting uit Nieuwe Schans; sold. J. M, A. Mourits uit Noordwijk; korp. D. Perlot uit 's-Graven- hage; sold. A. C. de Rooij uit Boskoop; sold, C. J. Schaap uit Schiedam; le It. J. R. Simonis uit Utrecht; sold. Ie kl. J, Ver beek uit Rotterdam; huzaar D, J. Verhoog uit 's-Gravenhage; korp. C. H. Vink uit Rotterdam; huzaar G. Vis uit Heerenveen; sold. B. de Wil uit Amersfoort; sold, le kl. W. Th. van Zant- voort uit Oss; sold. M. J. van Zoggel uit Schijndel. Koninklijk Nederl.IiuK leger: serg.-majoor instructeur E. G. van Ling uit Indonesië; Amb. sold. W. Gerrits uit Indonesië; Jav. sold. Ngadio uit Indonesië; Jav. sold. Wijono tiit Indonesië; Tim. sold. R. Raturadja uit In donesië;. Toradja sold. Rante Danoen 'uit Indonesië; Jav. sold. Sanbardi uit Indonesië; Chin, sold. Ang. Tjan Tjoei uit Indo nesië; Jav. sold. Senen uit In donesië; Soend. sold. Iciï Alias Achmat uit Indonesië; Jav. korp. Paino uit Indonesië; Amb. sold. J. Lewaherila uit Indone sië; Man. sold. W. Palar uit In donesië- Het gekozen vertegenwoordigend lichaam zal een grondwet voor de V. S van Indonesië opstellen, die aan dc deelnemende staten ter goedkeurimr zal worden voorgelegd. Een rondetafelconferentie zal ten slotte volden, waarin vertegen- i oordi°-ers van Nednriand en Indo nesië een ontwerp-statuut zullen bespreken vö.r de Nederlands- Indonesische Unie, aldus de verkla ring van de Nederlandse afgevaar digde. Dr. Van. Royen beantwoordde de critiek die door vele leden van de Raad was uitgeoefend, met betrek king tot het stopzetten der vijande lijkheden én het vrijlaten der poli-" tieke leiders met enige .voorbeelden; uit het gedrag van üWere teden- staten van de Raad. Volgens hem was het valkomen normaal, niet slechts 'n geval vah internationale oorlogen, maar nog meer bij bin nenlandse Onlusten de leiders tijde lijk hun bewegingsvrijheid te ont nemen. „Hoeveel Oppositieleiders mogen hun vrijheid behouden zelfs in vredestijd in de Soivjet- Unie?" vroeg sur. Kennelijk doelend op Syrië cn Egypte, zei dr. Van Royen vervol gens: „Ik wil geen partij in het bij zonder critiseren wegens het niet je volg geven aan de resoluties, doch daartegenover verwachten wij zeker geen critiek aan ons adres' van een vertegenwoordiger van een Arabische staat wegens het niet opvolgen van een resolutie in min der dan een week. Ook herinnerde spr. aan het feit, dat er een tijd- van veertien maanden nodig was ora tot een bestand Kasjmir te ko men. Nederland kon niet 2i}n troepen op hun voormalige stellingen terug trekken, zo zei dr. Van Royen nog, omdat dan alle samenwerkende groepen, die de extremisten helpen bestrijden, ten prooi vallen aan re presailles vim die extremisten, die weer de macht in handen zouden nemen. Bewijs verwacht Sir Alexander Cadogan. dc Britse afgevaardigde, gaf toe. dat algcheie en onmiddellijke terug trekking der Nederlandse troepen een „zeer gevaarlijk vacuum'zou scheppen. Maar toch moet er iets gedaan worden, zei hij. vva>-t eens zullen de Nederlandse troepen moeten terugtrekken en dan moet dc leemte gevuld worden. Cadogar. zei dat zijn land de verklaringen van koningin Juliana cn minister president Drecs toejuichte, maar dut de wereld wachtte op het be wijs. dat de Nederlandse autoritei ten stappen derten om dc beloften uit te voeren of de resolutie van de Veiligheidsraad van 24 December uit te voeren. Hij drong aan op vor ming van een interim regering waarin verantwoordelijke vertegen woordigers van de republiek zitting hebben. Na Engeland spraken nog Cuba, Birma en Australië. By de Tweede Kamer Is het ont werp van wet „Bewind Indonesië In Overgangstijd" ingediend. Het ontwerp gelijkluidend met het op 18 Dec. ,jl. afgekondip-do Koninklijk Besluit B.I.O. ONTWERP VOOR EEN REGELING Naar Reuter van gezaghebbende zijde verneemt, hebben de V.S., Canada, Cuba en Noorwegen een ontwerp-voorstel doen rondgaan onder de leden van de Veiligheids raad, dat vier punten bevat voor een regeling in Indonesië. Het plan houdt in: 1. dat de Nederlanders de mi litaire operatics staken en dat de Indonesische Republieken daartoe medewerken; 2. dat alle Republikeinse leiders worden vrijgelaten; 3. dat tegen 1 Maart 1949 ov er eenstemming wordt bereikt 'tover de Verenigde Staten van Indone sië en dat de verkiezingen voér een constituerende vergadering zijn voltooid tegen 1 October 1949. 4. dat de overdracht van de souvereiniteit san de nieuwe'rege ring is voltooid tegen 1 April 1950. In de maand November kwamen 4203 woningen gereed, een groter aantal dan in welke andere maand na de bevrijding, ook meer dan het vooroorlogse maandgemiddelde. In dezelfde maand werd begon nen aan 2430 nieuwe woningen. Aan het eind van de maand waren 14.682 woningen in aanbouw. Wederinvoering goedkope spoortarieven gevraagd Het Comité voor Volkstoerisme, dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van het Nederlands Vakverbond, de Ka tholieke Arbeidersbeweging, het Christe lijk Nationaal Vakverbond, de Neder landse Reisvereniging, de Nederlands Christelijke Reisvereniging, de Neder landse Reisvereniging voor Katholieken, en het Instituut voor Arbeidersontwik keling. heeft zich tot de directie van de Nederlandse Spoorwegen gewend met het verzoek tot wederinvoering van de speciale tarieven, welke voor de oorlog bestonden en welke in belangrijke mate tot de bloei van het volkstoerisme heb ben bijgedragen. Het verzoek heeft betrekking op de destijds zo populaire tarieven als zomer- rclour, avondretour, vacantiekaarten, gezelschapstarief, sporttarief, etc. Onverwacht vroeg weid gister avond om half-zeven dc conferen tie van .de ministers van defensie van. de West-Europese Unie;'die aanvankelijk twee dagen zou dtiren, na vijf uren van bespre.- ingen gc~" sloten. Na afloop van de conferentie-zei Paul R am a d i.e r,de Franse •minister van defensie;. „De - gehele militaire organisatie yah: de.- Wes terse Unie/is'iju geregeld .-'Wij ^héb ben nu een werkprogramma goed gekeurd, dat de defensie commissie onder leiding van veldmaarschalk Montgomery -zal moeten uitvoeren. Ramaöier vervolgde: Wij hébben niet gesp'.-' kenover het invoegen van het Verdrag van de vijf mo gendheden in het Atlantische pact, daar het te vroeg voor een derge lijke bespreking is." De Franse minister-president heeft gistermiddag dc Nederlandse ambassadeur Le Parijs, mr, C. G. W. H. baron van Boetzelaer van Oos terhout ontvangen. Op 10 April a.s. 2Ullen Coppi en Schulte elkaar nogmaals ontmoeten in een achtervolgingswedstrijd, en wel te Milaan. TURKSE REGERING AFGETREDEN 1 Het Turkse kabinet, onder pre mier Hassan Saka, heeft gisteren zijn ontslag ingediend. Reeds on langs had de premier er over ge klaagd, onvoldoende steun te krij gen van de Volkspartij, die 400 van de 465 zetels in "t parlement heeft. Voorts bestond er sinds enkele da gen verschil van mening met Ka- zim Goelek, de minister van staat. E „Queen Mary" aan de grond, „waarom ik dan ook niet", dacht dit enorme luchtschip, dat mi Los Angelos voor reclame-doeleinden ge bruikt wordt. Een onverwachte sneeuwbui, die plotseling met een onge kende hevigheid losbarstte, legde een dikke vacht boven op de lucht- Hij voelde zich daardoor wat zwaar in zijn hoofd ojtcwel topzwaar en begon om zijn as heen en weer te zwaaien. Dat ging net zo lang voort tot een der staartvinnen lek sloeg, en het opgeblazen geval met een grote sisser gedeeltelijk leegliep. VELDMAARSCHALK MONTGOMERY KOMT PRATEN Op doorreis van Duitsland naar Engeland voert veldmaar schalk Montgomery dit weckend in Den Haag besprekingen met een aantal leden van de Nederlandse' regering en Neder landse militaire kopstukken. Veel zal naar men venvacht afhangen van het gesprek met minister Llefllnck over dc financiële problemen, samenhangende met de ver hoging van onze militaire paraatheid. Indien de ideeën vaA de veld maarschalk werkelijkheid zouden worden zou dit de plannen van minister Lffeftmck om dit jaar met een sluitendejhegrotiug uit de bus te komen ernstig in gevaar brengen. Nederland is door zijn ligging doel gescihkt te maken, zouden de aan de mond van grote Europese' rivieren voor de verdediging van buitengewone militaire betekenis. Het is voor ons land alleen ondoen lijk dit gebied tegen eon invallend militairen enige maanden lang „herschoold" moeten worden, "Wie zou dit van de gerepatrieerde sol daten kunnen eisen? Zij hebben er niet alleen een lange, maar ook groot, modern uitgerust leger te zeer moeilijke diensttijd op zitten. Veldmaarschalk MONTGOMERY beschermen, maar dat wordt ook niet van ons geëist. Wij maken thans een onderdeel uit van een zrer sterke Europese alliantie, die bovendien nog op het punt staat versterkt te worden met cic enor me bijstand, die Aiherika en Cana da kunnen verschaffen. Maar wat daarbij van Nederland moet wer den gevraagd en door Montgomery ook wordt verlangd, is toch voor ons riet gering. Wij zullen bijv. ecu defensieve luchtmacht moeten heb ben, niet bestaande uit bommen werpers met grote actieradius, maar uit een behoorlijk aantal zeer snelle jagers. F.nge'and kan ons daartoe straalvliegtuigen leveren. De hoofdzaak ligt echter op ander gebied: de manschappen. De huidige lichtingen zijn le klein cn de opleiriingstijd is te kort. Wel hebben wij in Indo nesië een grote troepenmacht liggen, docli zelfs al zou de toestand daar zo worden, dat wij die naar het vaderland te rug' zouden kunnen brengen, don zijn deze troepen voor een strijd aan de Europese fronten niet geschikt. Een oorlogvoering in de tropen stelt heel andere eisen aan een le ger dan in Europa. Om ze voor dit Als zij terugkomen, hebben recht op onmiddellijke demobilisa tie, waaraan dap ook niemand wil tornen. De enige oplossing zal dus zijn. grote nieuwe lichtingen op te roepen en deze twee jaar onder de wapenen te houden voor oefeningen. In geval van nood moet men over een jong, goed geoefend leger 'kunnen beschikken, dat niet, zoals in 1939, uit dc diepte van elf jaargangen moet worden sa mengesteld, doch uit de breed te van jonge, „vers" geoefende mannen. Dit leger moet goed bewapend ztfn. Nooit meer mogen 'onze jonge mannen zonder adequate uitrusting tegenover een overmachtige vijand staan als in 1940 het geval was, toon men streed met wapenen uit de vorige mobilisatie. Die wapenen wil de wereld ons wel leveren. Men wil er ons land ook wel crediet voor geven. Maar grote offers zal dit, toch van ons vergen. Voor een dergelijk leger heeft men kader nodig. De opleiding daarvan eist offers. Offers eisen ook de legering, niet alleen in geld, maar ook aan grond en gebouwen. Men zal oefenplaatsen nodig hebben, die ook betekenis heb ben. als bouwland of als re creatie-oord. De oefeningen zullen „reëel" moeten zijn: er zal met scherp geschoten en gebombardeerd moeten wor den. Men mag nooit meer onze jeugd in een strijd brengen, zonder dat zij de kogels om zich heen hebben horen flui ten, de betekenis van luchtaan vallen kennen, hun eigen ge schut over zich heen hebben horen vuren en tanks voor zich hebben zien opdoemen. De ervaring, in vredestijd 'opge daan, spaart levens bij honderden in.een onverhoopte oorlogstijd. Het bondgenootschap, dat Neder land heeft aangegaan en dat Ne derland ook.de bijstand garandeert als het ooit wordt overvallen, legt ons land. dus ontzaglijke verplich tingen op. Regering en parlement zullen op korte termijn hun beslis singen moeten nemen. Er zullen suppletoire begrotingen nodig zijn. Het is volgens onze inlichtingen daarover dat Montgomery nu be sprekingen komt voeren. Niet over details, want die worden elders ge regeld door internationale militaire commissies, waarin ook Neder landse hoge militairen onder lei ding van de chef staf zitting heb ben. De regering staat voor 2ware beslissingen, waarvoor spoedig de aandacht van het gehele volk zal worden gevraagd. KABINETSCRISIS IN GRIEKENLAND Temistocles Sofoelis. de Griekse minister-president, zal vandaag aan koning Paul het ontslag van zijn kabinet aanbieden. Sofoelis was voorstander van verbreding van de kabinetsbasis, doch zijn po gingen om hieraan uitdrukking te geven zijn mislukt. De regering be stond uit een coalitie van liberalen, waartoe Sofoelis behoort, en popu listen (de conservatieve volkspartij van Tsaldaris). Onderhandelingen die werden gevoerd met de so ciaal-democratische oppositieleider Papandreou, zijn afgebroken. P) E vreedzame president van Israël, Chaïm weizniann, pu bliceert in deze dagen een autobio grafie. En wie het nog niet wist kan daaruit, leren, wat hij te stellen heeft gehad in zijn Zionistische be weging, met het ongeduld en de strijdbaarheid, die het kenmerk zijn van een groot gedeelte van zijn volgelingen. Hij 'moet, waar schijnlijk toch niet zonder inner lijke voldoening, voor zich zelf ge constateerd hebben dat deze ge aardheid in de loop van een kleine 2000 jaar van ballingschap, zich - tamelijk gelijk gebleven was. De harding^ Romeinse overheersers van Pales tina wisten reeds, dat er met het kleine herdersvolkje der Joden niet te spotter viel. De Romeinen mochten verdraagzaamheid tonen tegenover de vreemde goden en ere-diensten, die zij in hun wingewesten aantroffen, zij eisten daarnaast de verering van de „goden" die zij, als zinnebeelden van het Rijk hadden opgesteld. Overal in hun machtsgebied verre- levend wezen. Dus werd het hun overgelaten op de onbewerkte zijde te stempelen wat zy wilden. En zij drukten er een vrijheidsboom op, die merkwaardig gelijkenis ver toont met de afbeelding op onze zinken munten. dit tepera.ment heeft de grote, en daarom bij alle vol- gematigde staatsman volgen geen rekening gehouden is. bracht die niemand meer kan stui- Dit komt voor het overige ook ten. elders voor bij strijdbare gezag beklede naturenl Men* kon dat het Engelse volk niet aandoen. Zijn zo kostbaar prestige in het Naburige Oosten kwam erbij in het gedrang. De verschijnselen daarvan tonen zich ook in Engeland.'Dc openbare mening hééft er veel minder fel gereageerd, dan een ogenblik te vrezen stond. En dat is niet enkel de invloed van Washington. Men is - - er de beweringen van eigen over- dienovereenkomstig kwam Londen heid critisch gaan beschouwen. Dr. M. v. Blankenstein zen de tempels voor de goddelijke loden echter Chaïm Weizmann steeds te kampen gehad en nu meer dan ooit. In zijn extreemste uitingen leidde het tot een meedogenloos terrorisme, dat tenslotte doodliep toen het zich aan Bernadotte vergreep; en waarvoor de regeerders van de staat in op komst zich zeker lange tijd zelf niet veilig gevoeld zullen hebben. In positiever richting gaf het de stellende slechts in dc overdrijving Palestijnse Joden een strijdbaar- Van hun omvang te vinden was, heid, waartegen de overmacht der Weer leek het of Engeland tegen Arabieren .op den duur hulpeloos een grote natie ten strijde moest is gebleken. Op den duur, omdat de trekken, doeltreffendheid van die militante geest eerst belemmerd werd door A CHTERAF ziet het er naar uit, een. te vurig en eigenwijs persoon- IN of uit deze bloedige onbesuisd- uicuwvcLwurvviu^uft jiem iMiuöun khoij ue:nuuuuvvu)i. n.,, - in actie. Hel nam tal van militaire Men voelt zich helemaal niet zeker J J 5 Politiek maatregelen, waarvan het gerust- door keizer. Tegenover de J' waagden zij dit niet, zeker als zij waren dai deze inbreuk op hun streng monotheïsme onmiddellijk - - - - c. een van de gevreesde opstanden lijk initiatief, waar tucht noodzake- heid goeds kan voortkomen. De •dezer fanatiek en met volmaakte lijk? was. Men krijgt de indruk, dat daad beeft dingen ontketend, waar doodsverachting strijdende ijver- het gewapende volk van Israel nog voor Israël achter de Veiligheids- aars zou hebben uitgelokt. Het te- steeds een moeilijk betoombare raad beschutting, zoekt. De conse- gendeel gebeurde. Jeruzalem kreeg kracht is» quentie hiervan is, dat het zich geen tempel voor de „goddelijke Men kan zich moeilijk voorstel- meer naar de Veiligheidsraad zal - Augustus maar Augustus stichtte len dat het neerschieten van vijf moeten richten dan te voren. Dit was het verantwoord, Engelse vlie- een fonds voor een jaarlijks offer, Britse liegtuigen met instemming is van grote betekenis op_ een ogen- gers m formatie boven oorlogsge- meer dat de vliegtuigen zich in derdaad boven Egyptisch gebied bevonden. Dat wordt te moeilijker te handhaven, nu wel gebleken !s dat de overlevende vliegers op ge bied van de Negeb gevangen geno men'zijn. Dit echter is niet de enige over weging van de critici. De Times in hoogst eigen persoon is begonnen: Wat hadden de Britse vliegers daar te doen? zo vroeg het blad. Te in specteren hoever de Joden op Egyptisch gebied warer. doorge drongen? Maar dat is de taak van de mannen van Dr. Bunch, en niet van de Britse militairen, zo luidde de conclusie. Men,weet, dat Antho ny Eden, die het niet erom te doen. is, gelijk Churchill, de regering hij iedere gelegenheid een-hak te zet ten, overeenkomstige critiek heeft uitgeoefend. En er komt meer los. in zijn naam, aan Jahwe. De mun ten, die in het héle Rijk de beelte nis van dt keiïe: vertoonden, wer den halfgemunt naar Judea-gezon- den, omdat de Joden, volgens hun wet, geen geld wilden aanv.aaxden dat de afbeelding droeg van een van; de diplomaten van Tel Aviv is geschied. Inderdaad, wie het goed meende met Israël moet zeer daar- blik, waarop de Arabieren zich wat rijper tonen voor onderhande len dan zij totnogtoe geweest zijn. van zijn geschrokken. Stellig was Mocht Engelands optreden dit voor bied los le laten, mét verbod zich te weren als zij zouden worden aangevallen? Daar .men in Engeland zich ge- aan eigen kant begaan. Israël komt er daarbij' betrekkelijk veel beter af dan eerst waarschijnlijk leek, T N Amerika heeft men allerminst -*• fel gereageerd op hetgeen wij, wat er ook üi( moge voortkomen,- nog steeds als een capitale „vergis sing" aan Israëlische kant beschou wen. Washington zelf schijnt vooral te willen voorkomen, dat Londen ongelukken aanricht. De omstan digheden zijn daar nog gunstiger geworden v Israël: De schom yan Amerika werden vooral ver oorzaakt door het verzet van liét State Department onder Marshall tegen Trumans emotionele beslui ten. Maar Acheson staat in deze aangelegenheid aan de kant van de President. Daarover bestaal te Washington geen twijfel. En Bevin is er impopulair met zijn Palestijns beleid. Telkens krijgt hij, in gezaghebbende Amerikaanse bladen te horen niet ten onrech te voor het overige dat hg een eigen, anti-Israëlische gevoelspoli- liek voert. Soms schuwt men het woord enti-semietisch niet. Reeds heet het ook, dat in het Britse kabinet zelf verzet ontstaat tegen Bevins beleid. Het parle ment zal Bevin nog wel meekrij gen, als hij daar dezer dagen het geval behandelt. Maar de morele krachten, die nooit in Engeland in slapen en waarvan men nu reeds zo merkwaardige tekenen ziet, zul len het sterkst blijken. De houding van Amerika komt deze krachten ten goede. En er is ee voortreffelijke stel ling voor een-eervolle terugtocht: Gemeentegebouwen niet schoon gemaakt (Van onze Amsterdamse correspondent) Reeds enkele weken staakt een groot aantal lassers bij de Neder landse Dok- en Scheepsbouw-mij. te Amsterdam. Dit conflict houdt verband met het besluit van de directie de indertijd ingevoerde omstandighedenbijslag van 20 te verlagen tot 10 Deze bijslag werd verleend als tegemoetko ming aan de moeilijkheden voort vloeiende uit de slechte materiaai- positie, de voedingstoestand en het, gebrek aan kleding en schoeisel. Het voorstel der directie werd redelijk geacht door de vertegen woordigers van het personeel en de tariefscomissie, waarin EVC-ers domineren. Ook zij zijn de over tuiging toegedaan, dat de materi aal- en voedingssituatievsinds de bevrijding aanmerkelijk is verbe terd. De EVC proclameerde des ondanks toch de staking, dte nu 270 man omvat. De Uniebonden adviseerden hun leden het -werk niet neer te leggen. Leden van deze bonden, die onder bedreiging met molest hel werk moesten neerleg gen. krijgen uitkering. Den ander conflict, dat Dinsdag uit brak, betreft de werksters,, die in dienst van de gemeente ziin. Van de 720 wou wen hebben bijna 600 de arbeid neer gelegd. Zij wensen, dat haar loon wordt verhoogd van G5 op 86 cent per uur. De gemeente mag echter niet uitgaan boven de rijksregeling. Eon ernstige kant van deze staking, is dat ook de ziekenhuizen cr in ziin betrokken. Dc directies van de Gemeen telijke ziekepinrichtingen hebben dan ook gewezen op het onbehoorlijke en onverantwoordelijk karakter van de staking voorzover de ziekenhuizen het slachtoffer hiervan zijn- Ook hier is een groot aantal vrouwen, die onder bedreiging met molestatie aan de sta king deelnemen. Het college van B. en W. besloot gis teren aan dc slakende werksters geen loon uit ic keren, ook al is het dienst- verband niet beëindigd. De staking, die van do weck In de havens uilbrak. omvatte 185 man. maar intussen aan het verlopen. De werksters van het Binnengasthuis, i' in Rdal hebben vandaag het werk hervat onder betuiging van hun spijt, dat zij aan het conflict hebben deel genomen. het een daad van overmoed; de een ogértblik onzeker hebben ge- noopt ziet, de zaak tcch aan. de De Veiligheidsraad, genen die ervoor, verantwoordelijk maakt,.het ziet er nujnaar uit,. dat Veiligheidsraad overie laten, houdt Moge nu te.Tel Aviv da geest waren, waarbij met politieke ge- een bemiddeling op gang is ge- men zich nu bezig met de fouten, van Chaïm Weizmann zegevieren. Acht vredesvoorwaarden van Mao Tse Tsoeng Volgens de communistische radio heeft de leider van de communis- tische partij, Mao Tse Tpeng, de, volgende voorwaarden gesteld voor hel beginnen van vredesonderhan- delingen: Berechting van de „oorlogsmis dadigers". afschaffing van de hui dige grondwet, aftreden van de. Kwo Min Tang, reorganisatie ,van de nationalistische'legers, verbeurd verklaring van het „bureaucrati sche kapitaal", agrarische hervor- mingen, opzeggen van de „misda- dige verdragen" en „bijeEnrneping -■ van een politieke adviserende raad" zonder deelneming van -de. reactionnaire elementen teri einde een democratische coalitieregering te vórmen. Dc communistische generaal Lih' Piao heeft een proclamatie gericht tot het nationalistischgarnizoen., van Tientsin,'1 waarin?' hij verklaart dat een algemeen- offensief zal: worden ingezet* 'indien onvoor waardelijke overgave niet onmid-- dellijk wordt aanvaard.- Reeds Donderdag is de: stad,vha- dat de vredesonderhandelingen,'die tijdens een bestand van 24 uren werden gevoerd, waren mislukt;- met een totnogtoe ongekendehe- vigheid gebombardeerd. -. Weerbericht Weersverwachting geldig tot Zondag avond- .;vj Meest -zwaar. -?bé-.. wolkt met. tijdelijk regen: of motregen, matige 'tot krachtige en langs de Wadden- kust mogelijk.harde wind uit .Westelijke richtingen. vrij ZlicilL. -«' 16. Januari: Zon op 8.41. onder 18.89: Maan op 18.57, onder 10,12. 17 Januari: Zon op 8.40, onder 17.D1 Maan op 20.30. onder 10.33, ia Jan.: Hoor water té Rotterdam: le tij 5.30 uur." 2e: tij 1B.07"uur. 17 Jan.: Hoog water te Rotterdam: le tij 6,17 uur, 2e ty 1B.55 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1