HET ROTTERDAMSCH PAROOL De goudstavendiefstal opgehelderd Tweede Kamer dankbaar doch niet voldaan over wederopbouw Drees sprak anderhalf uur met Sjahrir Nanking wil vrede Drama uit bezettingstijd in open lucht berecht Tegen Schreieder vijftien jaar geëist Drie firma's in één pi aan de Binnenweg Reeds acht arrestaties verricht Rotterdamse recherche leverde knap werk V.d. Goesv.Naters stelt vragen over Banka De groene tafel „stond" een ogenblik op de Rotterdamsedijk Aandrang op loonsverbetering in de bouwvaknijverheid Wie gaf bevel tot executie? De prominenten van Indonesië Conferentie had oriënterend en informeel karakter Gaat Sjahrir naar - Lake Success? Onze verliezen in Indonesië „Indonesië" 24 uur opgeschort AMERIKAANS PLAN AANVAARDBAAR Met bouw wordt snel begonnen Weerbericht .Woensdag 19 Januari 1949 led, en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel 69300 Abonn.prljsi per week 0.32 per kwartaal '4,'10, losse nummers j1 0.09 Opgericht door de Stichting „Hei Parool" DE SCHIEDAMMER Negende jaargang, No. 15 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 395644 Bankiert AmsterdamscHê Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: Th, Ramaker De Rotterdamse recherche, bureau Oostervantstraal, is er in ?estaagd opheldering te brengen in de dïerslal van enige goudstaven, die ongeveer anderhalf jaar geleden bjj baggerwerkzaaroheilen In de Nieuwe Waterweg voorschijn gekomen zün. Zij heeft acht personen gearresteerd, een staaf goud teruggevonden en op een belangrijk deel van de opbrengst van een andere staaf beslag gelegd. Het onderzoek Is nog gaande en men verwacht zeer binnenkort meer arrestaties. In Mei 2940 is op de Nw. Wa terweg, ter hoogte van Vlaardin- gen een loodsboot op. een mijn ge lopen en gezonken. De boot bad een aantal staven goud aan boord, dat in opdracht van de Nederlandse Bank naar Engeland moest wor den vervoerd. Tijdens de oorlog hebben de Duitsers getracht, de kostbare lading op te sporen, wat door sabotage van Nederlanders verhinderd is. Zes jaar later is men begonnen met baggeren. De baggermolen „Schelde" bracht duizenden .-liters modder naar bo ven; de zandzuiger SHedrecht IX" zoog de vergaarbak leeg en perste het zand door lange buizen naar de plaats van bestemming. Niemand had verwacht, dat ér met de modder ook 'kostbaar metaal naar boven zou komen. De ver rassing was groot, toen bij het schoonmaken, van Jeen bak een metalen staaf achter bleef die later bleek uit puur goud te bestaan. Bij tussenpozensoms van enige maanden, is een groot aantaPgoud- staven opgebaggerd. In Mei 1947 kwam de 100ste naar boven. Al deze staven zijn naar de- Neder landse Bank overgebracht! Elke staaf had een gewicht van 128 kg. en vertegenwoordigde een waarde van ca. 38.000 gulden. Natuurlijk was de zwarte waarde aanmerke lijk hoger waarschijnlijk ong. 100.000 gld. Sinds dien deden hardnekkige geruchten de ronde, dat er meer baren goud gevonden zouden zijn, die aan de controle van de Neder landse Bank zouden zjjn onttrok ken en door dieven te eigen bate verkocht. Van deze geruchten heb ben indertijd zwendelaars een han dig gebruik gemaakt door staven na te bootsen en deze te verkopen met de mededeling dat deze „baren goud" wel van de Nieuwe Water-, weg afkomstig zouden zijn. Enkele Veiuwse boeren zijn van deze zwendel het slachtoffer geworden en drie mannen zijn in Juni 1948 gearresteerd. De recherche onder zocht intussen nauwkeurig wat er van deze geruchten waar kon zijn. Een dag of tien geleden was er zo veel aan het licht gekomen .dat men de tijd rüp achtte om in te grijpen. Er werden gearresteerd: de 44-jari- ge Rotterdamse juwelier J. W. O. en de 43-jarige Haagse juwelier A. H. Ook de 22-jarige kantoorbedien de F. S. uit Rotterdam, die zijde lings bij de zaak betrokken was, werd in verzekerde bewaring ge steld. Uit het verhoor, dat deze lieden werd afgenomen, bleèk, dat een goudstaaf in SHedrecht verhandeld was door tuenenkomst van twee horlogemakers, de 3Ö-jarige A. B. uit SHedrecht en de 38-jarige G. B. uit Leerdam. Ook zij zijn wegens heling gearresteerd. .De goudstaaf was gekocht van de 45-jarige dek- knecht van de. zandzuiger „SHe drecht IX", A.. H., die handelde namens enige anderen. Daarmede had men de dief te pakken, deze had de staven verkocht voor 20.000 gulden, waarvan hij aan de gebroe ders B. elk 1000 gaf voor hun be middeling. De juweliers zijn na de koop per auto naar een dorp in de^omgeving van Lelden gereden waar zij een werkplaats hadden. Onmiddellijk zijn zij maar begonnen om te trach ten de staaf in kleine stukjes te verdelen. Dit bleek niet mee te val len, 24 karaats goud is zeer hard. Tot de volgende morgen 6 uur heb ben zij gebeiteld en toen hadden zij nog maar de helft van de staaf klein gekregen. Zij hebben het goud samen ge deeld en aan klanten verkocht, daarmee rebben zij zoveel ver diend, dat zij later de horlogema kers in SHedrecht en Leerdam samen 25.C00 gulden extra gegeven hebben als bewijs van dank voor hun bemiddeling in dit lucratieve zaakje. Dank zij Het onvermoeibare werk van brigadier-rechercheur W, Kruis en hoofdagent-rechercheur A. van Prooijen, Is het .gelukt ook de hand te leggen op twee andere dieven die in samenwerking met van H. de staaf achtergehouden en naar SHedrecht gebracht hebben. Het waren d 28-jarige dekknecht D. van E. uit Sliedrecht en de 39- jarige dekknecht J. 'S. uit Dord recht. die ook voor de verleiding warén bezweken. Bij de arrestatie merkte de rechercheur Kruis dat één van hen: trachtte een stiekem gesprek aan te knopen met een ander. Van H. is hier over later aan de tand gevoeld. Aanvankelijk wou hij niets uitlaten tot hoofdinspec teur Krols, die het onderzoek leid de, hem op de man af vroeg „waar is de tweede staaf?" Na enige aar zeling zei van H.- toen „kleed me maar aan, dan gaan we hem halen". De hoofdinspecteur, de bei de rechercheurs en van H. zijn in een auto gestapt en naar de woning van Van B. gereden. Daar. trok van H. jas en vest uit maakte planken in de gangvloer los' en kroop ia het gat. De politieman nen, bang, dat de dief hun zou ont glippen, kropen hem'achterna. Hun vrees bleek ongegrond want van H. bracht ouder het zand'vandaan een baar goud te voorschijn. De dieven warén kennelijk opge lucht, dat de zaak was uitgekomen. Van H. zei tegen hoofdinspecteur Krol: „Het broodje goud heeft een jaar lang onder mijn keukentje ge legen en ik heb er alleen maar angst door gehad." Het is duidelijk, dat hiér niet van doortrapte misdadigers sprake is maar van. eenvoudige lieden, die.bij het zien van zoveel kostbaars de verleiding niet. konden weerstaan. Het onderzoek wordt nog krach tig voortgezet. Veel staven worden niet meer vermist en het is nog niet zeker, dat deze gestolen zijn. Er kunnen ook nog staven goud er gens onder zand en modder bedol ven liggen. De ^Chinese nationale regering heeft vandaag besloten te trach-, ten tot vrede te komen, meldt Reuter uit Nanking. Reeds eerder op de morgen is bericht, dat de Chinese regering -laar zetel vair- Nanking naar Kanton wilde verplaatsen en dat zij aan de buitenlandse am bassades had verzocht, Nanking te odtruimen en zich .naar Kan ton te begeven. Prinses Margriet, het petekind van de koopvaardij, is vandaag zes jaar geworden Het Tweede Kamerlid,de heer Van der Goes van Naters (Arb.), heeft aan de minister-president en aan de ministers van .Overzeese Gebiedsdelen en van -Buitenlandse Zaken schriftelijk vragen gesteld over de huisvesting der op Banka geïnterneerde Republikeinse.leiders. De laatste vraag, luidt:. 3 Welke stappen heeft d® regering genomen, om aan de. gesignaleer de feiten en de daaruit voort vloeiende verzwakking van Ne derlands gezag eer. eind te Te Paramaribo Is opgericht e'eh Verenigde, Hindoestaansé Partij, een fusie van de Moslim Party Su riname, de Hindoe Party Suriname en de Hindoestaans-Javaanse poli tieke nar tij. De Rotterdamse kamer van het bijzonder gerechtshof te Den Haag Tia.fi vanmorgen z4jn plaats achter de groene tafe! verlaten om zich op de hoogte te stellen van de situatie op de plek waar in November 1944 de twee gebroeders Eyltenhroek te Schiedam zijn neergeschoten. Op de zitting van 20 December 748-had de SD-er Oberscharftlhrer B. H. Siebers ontkend hét genade schot gelast te hebben op B. Eyken- broek. De broers werden door de S.D. gearresteerd omdat zij zich. onttrokken hadden aan de Novem ber-razzia's. Samen met de SD-er Erigelshóven bracht Siebers hen naar een overvalauto, die voor het pand Rotterdamse Dijk 197 stond te wachten. Zogenaamd omdat de jongelui getracht zouden hebben de vlucht te nemen, had Siebers scho ten op- hen gelost.. J. Eykenbroek werd onmiddellijk gedood. Siebers verklaarde, dat Engelshoven het dodelijke schot op H. Eykenbroek gelost zou hébben. Achter de ruime afzetting van de Schiedamse politie verdrong zich vanmorgen een. grote menigte toe schouwers. De omwonenden hadden hun plaatsen ingenomen achter en in.de vensters. De grijze arrestan- tenwagen met Siebers en Engels- hoven was. geparkeerd op dezelfde "plaats. Waar. ruim drie jaar gele den een andere wae-en wachtte op gevangenen, die nooit zouden ko men,. Om tien uur arriveerde het Hof, cn op de t rap van pand 197, de vroegere.!- wónlag van. ,de.. fam. Eykenbroek, werd de toedracht van het drama gereconstrueerd. -Het was een openbare rechtszitting. Maar de smalle trap was zo vol gepakt met Hof, beklaagden, getui gen, adviseurs, tolk en parketwach ters,. dat de deur al spoedig geslo- In de eerste vergadering .na het Kerstreces heeft de Tweede Kamer Dinsdag een aanvang gemaakt met de Algemene Be schouwingen over de Begroting van het Departement van We- Na een uitvoerig verhoor van.vele getuigen hééft de procureur-fiscaal van het Bijzonder Gerechtshof te Leeuwarden.' rmv La so nd er. tegen Joseph Schrei e der, voormalige „Kriminal-direktor" van de Sicher- heilsdienst, vijftien jaar gevangenisstraf geëist. Schreieders verdediger, mr. KI azinga uit Den Haag, vroeg vrijspraak, omdat z.5. niet geheel is komen vast te staan dat Schreieder het bevel tot executie van de veertien Friezen had gegeven. werd de in Groningen zeer beruchte „Kriminal-sekretSr" Lennhoff ge hoord. Hij beweerde, dat, indien Schreie der het bevel tot executies gegeven zou hebben, hij er van geweten zou hebben. S.S. Sturmbannführer Haase wilde alleen getuigen indien Schreieder geen bezwaren bad. „Nein", riep de ze, ..ich bitte darum". Haase vertelde dat Schreieder al leen spionnogezaken onder zich had, met represailles had verdachte nooit iets te maken gehad.x „Een éorrect mens", noemde hij Schreieder. Toén hij de zaal verliet, klopte hij Schreieder vriendschappe lijk op de schouder. Schreieder werd. daarna door de president ondervraagd. Hij gaf een overzicht van zijn diensttijd in Ne derland en verklaarde represaille af te keuren. Met de executie in Dron- rijp had hij in het geheel niets te maken gehad. Na het verhoor was het woord aan de procureur-fiscaal, mr. Lasonder. Bij het verhoor tijdens de och tenduren had de „Kriminal-kom- mis,3ar" Albrecht bezwaren ge maakt tegen het afleggen van de eed; omdat hg zich niet wilde be zwaren door onwaarheid te spreken. Het Hof trok zich toen een ogen blik in de raadskamer terug om zich over de houding van deze getuige te beraden. Toen het Hof weer had plaats genomen, deelde de president mede, dat Albrecht de eed moest af leggen, doch het recht had te weige- ten, om te antwoorden, wanneer hij vreesde zichzelf te belasten. Al- Irecht legde daarop de eed af en verklaarde dat hij 10 April opgebeld Was door Groningen. Hij moest een feantal „zware gevallen" gereed hou den om gefusilleerd te ..worden. De namen van deze personen waren volgens hem in Groningen bekend, in de morgen van de elfde April kreeg, hij toen van Thomsen, S.D.- chef te Groningen het bevel de exe cutie van 14 Nederlanders uit te voeren. Tegenover de vérbalisant heeft Albrecht echter verklaard, dat Schreieder het bevel tot de executie gegeven zou hebben. Deze wonder lijke tegenstrijdigheid vond het Hof zonderling voor een man, die be weerde het zo nauw met de waar heid te nemen, Albrecht had echter zijn antwoord gereed. Dat hfj de naam Schreieder genoemd had, kwam door de slechte, behandeling, aie hij tijdens zijn detentie had on dervonden. Als eerste getuige in de> middag Hoge onderscheiding voor prins Bernhard De zaakgelastigde der Domini caanse republiek, de heer dr. Sal vador E: Paradas heeft Dinsdag aan prins Bernhard de versierse len van het Grootkruis der Orde van Juan Pablo Duarte (gouden sier) overhandigd De korte plech tigheid geschiedde in ,het paleis Noordeinde. -■ Prins Bernhard is benoemd tot commissaris van de K.UML In dezelfde vergadering van aandeelhouders is tot opvolger van de heer E. Fuld, de heer H. P.Rahusen benoemd. deropbouw en Volkshuisves ting. De heer Ten Hagen] (Arb.) dankte de minister voor zijn toe wijding, toch had hij van het bouw plan 1949 'iéts anders verwacht. De verdeling van het bouwvolume over de1 provincies vond hij niet juist. Hij mérkte op, dat men zich vaak afvraagt, als men ziet bouwen of een bepaald object wel urgent is Voor een oplossing van het pro bleem van het woningtekort: zullen radicalere maatregelen nodig rijn. Naar zijn oordeel zal het du-' plexwoningensysteëm het huis vestingsprobleem in korte tijd kunnen oplossen. Daarop zal de huisvestingspolitiek der ge meenten gericht moeten wor den. Naar sprekers mening gaat het er thans niet om voor grote gezinnen voldoende wo ningen te bouwen, doch om 284.000 huisgezinnen, die sa menwonen, een zelfstandige woning té geven. De heer Andriessen (KVP) noemde de materïalenpositie zorg wekkend, iedere verantwoorde maatregel ter .verbetering dient te worden genomen. Vindt men geen oplossing, dan moet de bouwactivi teit worden verminderd. Een zo groot mogelijk deel der deviezen zal beschikbaar moeten komen voor import van bouwmaterialen. De loonpolitiek voor het bouw bedrijf en aanverwante vakken moet worden gewijzigd om te voor komen, dat arbeiders worden afge stoten. Ten aanzien van het bouwplan 1949 waarschuwde spr. tegen on gemotiveerd optimisme. De heer S t a p e i k a m p (AR) zeïde het verkeerd te achten dat de minister rich bulten dé Kamér verweert te gen de aanvallen 'op rijn be leid. In dit verband wees hij er ook op, dat de minister in een vergadering gespróken heeft over een huurverhoging van 30%, welk cijfer bij de schrif telijke voorbereiding niet is genoemd. De heer Gortzak (CPN) gaf te kennen, dat van wat er óp. het ge bied van de woningbouwnoodza kelijk was, niet' veel is terécht ge komen. Naar zijn mening kan het getal van 40.000. woningen over schreden wórden, als de bouwvak arbeiders, die nu in militaire dienst in Indonesië rijn, worden terugge haald. Opmerkend, dat er veel luxueuze verbouwingen geschieden en er in Rotterdam bankgebouwen gezet worden, betoogde hij, dat de woningbouw wordt achtergesteld. Opmerkend, dat er. wel geld is voor militaire uitgaven betoogde spr. dat een minister die woning bouw stelt boven een koloniale oorlog, niet thuis behoort in het kabinet-Drees-Van Schalk. Deze begroting achtte hij er niet een, welke het volk wü dienen maar een oorlogsbegroting. Spr. verklaarde zich tegen elke vorm van huurverhoging. De heer Steinmetz (KVP) merkte op. dat als ér van koloniale oorlog gesproken wordt, men dient te bedenken, dat communistische invloeden .mede oorzaak .ervan., wa ren, dat maatregelen genomen, wer den. Hij meent, dat volkswoning bouw moet worden overgelaten aa het particulier initiatief, in het bij zonder aan de woningbouwvereni gingen. Ook het kinderrijke gezin moet goed gehuisvest worden. De heer Van der Fel.tz (CH) juichte de decentralisatie toe: het provincie-eigene zak er meer door tot zijn recht komen. ten werd, zodat men flarden van het verhoor hoogstens door de brie venbus kon opvangen, De naam van. de SD-er Kees Bitter werd door de S.D. genoemd. Wellicht had htj ge schoten. Een bijkomende omstan digheid is, dat deze man reeds ge liquideerd is. Engelshoven zei in het geheel geen schot gelost 'te heb ben. Het Hof begaf, zich vervolgens naar buiten. De discussie werd in het portaal voortgezet en daarna werdaan de overzijde van de straat een bloemenwinkel en slage rij en een flatwoning bezocht, van waaruit getuigen, het misdrijf had den zien gebeuren. In de slagers winkel had Siebers persoonsbewij zen gecontroleerd en het dochtertje van de'slager op zijn arm geno men. Haar moeder herkende S. thans echter niet meer. Als de Duitser, die in de wihïtel en later in pand 197 was geweest, ook niet toen Siebers, om de reali teit zoveel mogelijk té imiteren, een unïformpr': van de parketwacht op het hoofd gedrukt werd. Hierna begaf het Hof' zich naar de Noordsingel, waar de zitting onder normale omstandigheden werd voortgezet. B.F.O. stemt over 27 candidalen „De Nieuwsgier" meldt, dat -aan de opstelling van een lijst, met de namen van tien prominente figuren uit repu blikeinse en federalistische kringen door het B F. O. (Bijzonder Federaal Overleg) een stemming ls voorafgegaan over 27 candidaten. Volgens het blad werden bij de eerste stemming doar de 13 aanwezigen, 11 stemmen uitgebracht op Soetan Sjab- rir. de sultan van Djogja en Agoes Sallm. Tien stemmen kregen: Soekar- no, Moh. Hatta en Söepomo, 8 stemmen kregen Assaat en Abdoel Kadir, 7 stemmen werden uitgebracht op Dar- masetiawan en a stemmen op Karto- dirdjo Oerlp (federalist lid van. het hooggerechtshof),en Hakim. Voor beide laatsten. volgde een herstemming, waar bij de heer Kartodlrdjo Oerip 10 stemmen verkreeg en Hakim 3. Volgens „De Nieuwsgier" wordt thans overwogen om te trachten, alle perso nen, waarmede door het B. F. O. con tact zou worden opgenomen, op een plaats bijeen te brengen ter bespoedi ging van de besprekingen. Voorts %vordt overwogen, om de zich buiten Batavia bevindende vooraanstaande figuren hierover te laten polsen door .een lid van de contactcommissie van het B. F. O. Aan het B. F O. 1b een Ca- tallna vliegboot ter beschikking gesteld om de commissie in staat te stellen; op elk gewenst ogenblik contact op te ne-^ men met de tien vooraanstaande per soonlijkheden. Ten paleize van de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesië, dr, Beel, die echter zelf niet bij het onderhoud tegenwoordig was, heeft minister-president dr. Drees een onderhoud gehad met de Republikeinse leider Soetan Sjahrir. De ontmoeting, die plaats vond in aanwezigheid van jhr. Michiels van Verduynen, duurde anderhalf uur. Het Nederlandse persbureau Aneta ontving van officiële zijde de mededeling, dat het gesprek een informeel, oriën terend karakter had. Het handelde over alle aspecten van de huidige situatie. Nog steeds volgens hei bureau Aneta, verklaarde Sjahrir na afloop van de ontmoeting, dat „de uitwis seling van gedachten nuttig en ver helderend was geweest.". H|j zelde volledige bewegingsvrijheid te be zitten. Na de ontmoeting met dr. Dcees begaf Sjahrir rich naar zijn woning aan de Javaweg in Batavia. Associated Press meldt nog om trent de aankomst van Sjahrir te Batavia, dat hij op het vliegveld werd verwelkomd door dr. P. Koets,, het hoofd van het kabinet van dr. BeeL Voorts waren op het vlieg veld aanwezig tal van familieleden, van. Sjahrir, vele republikeinen en journalisten. De reis van Medan naar Batavia legde hij af in een nor maal lijnvliegtuig. Volgens A. P. stond hij hierbij onder .bewaking van een Nederlands officier. Hij zeïde blij te zijn weer in Ba tavia te zijn. Op een vraag of van hem een verklaring was gevraagd zich van politieke activiteit te ont houden. zoals die van de republi keinen op Banka is verlangd, ant woordde Sjahrir ontkennend. Republikeinen te Batavia spraken de verwachting uit, dat op Sjahrir de keus zal vallen naar Lake Suc cess te reizen om de zaak van de republiek aldaar te verdedigen. Men zal rich herinneren, dat Fa- lar, de vertegenwoordiger van de Republiek bij de Veiligheidsraad een verzoek heeft gericht tot de Raad om te bemiddelen ten einde een dergelijke reis mogelijk te ma ken. De voorzitter van de Raad stemde daarin toe. Ook in 1947 heeft Sjahrir voor de Republiek deelgenomen aan de debatten van de Veiligheidsraad over Indonesië. Reeds sedert geruime tijd bekleedt Sjahrir géén officiële' functies meer. in de Republiek-;- .In. - de laatste maanden .heeft hij échter gefun geerd als persoonlijk adviseur van president Soekarao. Hij is leider van de socialistische partij. Hoe wel hij weinig op de voorgrond trad na de nederlagen die rijn partij heeft geleden, heeft hij steeds een groot persoonlijk gezag en geniet hij zowel bij leidende Republikei nen als Nederlanders een aanzien lijke goodwill. Drees vertrekt morgen Minister-president Drees' vertrek is thans definitief op Donderdag bepaald. Het volgens sommige ge ruchten verwachte onderhoud met Moh. Hatta zal waarschijnlijk niet meer plaats hebben. De enige voor aanstaande .republikeinen die dr. Drees heeft ontmoet zijn Soepomo en Sjahrir geweest. De heren Gieben en Thomson, die een onderzoek hebben ingesteld naar de internering van Hatta en de zijnen, zijn vanmorgen te Bata via teruggekeerd en hebben hun rapport besproken in een vergade ring van de .voorlopige federale re gering. Nadere mededelingen kun nen binnenkort worden verwacht, aldus Aneta. Tezamen met dr. Drees zal ook jhr. Michiels van Verduynen naar Nederland vertrekken. De regering maakt, bekend, dat tot haar leedwezen de vol gende verliezen zijn geleden: Koninklijke Marine: Gesneuveld 13 Januari 1949: G, H. Pietenbroeck uit Aalst- waalre (N.-Br.) Gesneuveld 15 Januari 1949; C. van Nieuwkerk uit 's-Gra- venhage. Gesneuveld 15 Januari 1949: L. Molenaar uit Maassluis. Gesneuveld 15 Januari 1949: •P. M. Poelen uit Nijmegen. Gesneuveld 15 Januari 1949: C. de Voogd uit 's-Gravenzande. Gesneuveld 15 Januari 1949: A. v. d. Velden, uit Vlaardingen. Overleden t.g.v. oorlogsver- wonding op 17 Januari 1949: J, Jeïma uit Bovenkarspel (N.H Ko. lijke Landmacht: Gesn, hd 2 Januari 1949: sold. M. Baks uit Nederhemert, Gesneuveld 10 Januari 1949: 2e It. W. R. G. Henneman uit Alkmaar. Gesneuveld 12 Januari 1949: le It. B. M. van de Mortel uit Tilburg. Gesneuveld 6 Januari 1949: wachtm. L. P. W. A. v. Yeenén- daai uit Rotterdam. Gesneuveld 6 Januari 1949:: huzaar J. Vreeken uit Rijswijk (Z.H.) Gesneuveld 10 Januari 1949: korp. F. J. F. Walschot uit 's-Gravenhage. Gesneuveld 6 Januari 1949: sold. J. M. v. Weerdenburg uit Amsterdam-Oost.. Gesneuveld 2 Januari 1949;, sold. -Cl. A. van Zwicten-urt -Teri Aar (Z.H.) T Veiligheidsraad werkt nog aan resolutie De eerstvolgende vergadering van dé Veiligheidsraad, over de Indonesische Icwestie, die heden zou worden gehouden, is 24 thlr uitgesteld en zal Donderdag om 2 uur Nederlandse tijd begin nen. De voorzitter van de Raad, de- Canadees McNaughton, heeft hiertoe besloten teneinde de af- gévaardigden gelegenheid te ge ven zich definitief uit te spreken over de complete.telcst van een Amerikaanse resolutie, die'thans nog slechts gedeeltelijk is op gesteld. Sjahrir vindt: In een vraaggesprek met Asso ciated Press heeft dr. Soetan Sjahrir een resolutie, welke naar verluidt door Amerika in de Veiligheidsraad zal worden inge diend, „aanvaardbaar" genoemd, vooropgesteld dat kon worden ge garandeerd dat deze regeling zou kunnen - wérken. De Amerikaanse resolutie -die in voorbereiding is, zou een- nauwkeurig tijdschema be vatten voor de stappen, die. nodig zijn om te komen tot de .souvereine VerenigdeStaten van Indonesië; als gelijke staat, haast Nederland! onder het Huis van Oranje. Het plan voorziet ook in de geleidelijke terugtrekking van alle Nederlandse tro sh-uit Indoniesie. i ahrir, die gisteren, uit Frapat (Sumatra) te Batavia aankwam; vertelde, dat toen 'hij Frapat ver liet, ir. Soekarno en zijn minister 'van buitenlandse zaken, Hadji Agoes Salim, nog steeds gevangen werden gehouden.- Zij: hadden ech-, ter horen zeggen, dat zij spoedig grotere bewegingsvrijheid zouden •krijgen: - - Een Amerikaanse Skymaster van fle luchtbrug is 15 km ten Oosten van Fassberg in de Britse,zone neergestort en in. brand gevlogen,'De piloot liep érnstiee brandwonden op. De twee an dere ledep van de bemanning werden licht gewond. Hetvliegtuig keerde le dig uit Berlijn terug. Met bouw wordt shel begonnen Zodra de heivergunning-is ver kregen cn het noodgebouwtje van V. en D. aan de Binnenweg "tegen over de niéuw-houw. van Plet van Rccuwijk is gesloopt, zal DTIRA's aannemingsbedrijf ceü begin maken met de bouw van het gemeenschap pelijk warenhuis voor de firma's Termeulen, Wassen en Van Vorst. Het ligt in dc bedoeling het pand in September 1950 In. gebruik te nemen. Het warenhuis/naar ontwerp van architectbureau Brinkman en v., d. Broek wordt gébouwd aan een pléïn- achtige verbreding van de Binnen- weg, zodat het tézamëh .met de daar in aanbouw.zijnde zeven ontworpen panden voor Van Reeuwijk, Esders en H. H, de Klerk, een winkelcen trum vormt, waar geen rij verkeer wordt toegelaten. Tevens vormt 'dit plein de ingang van hét evenwijdig aan de Coolsingel 'geprojecteerde winkelcentrum. Het gemeenschappelijk warenhuis van de drie genoemde firma's heeft een lengte van honderd meter en een diepte van dertig meter en zal bestaan uit een onderverdieping, be gane grond, 2e etages en. daar boven op een derde verdieping voor dienst ruimte. In verband met de hoge bouwkosten zal de tweede verkoop- verdieping voorlopig niet uitgevoerd worden, doch ingericht als dienstver dieping. De tekening geeft het bouw plan weer zoals dit voorlopig (dus zonder tweede verkoopverdieping) zal worden uitgevoerd. Het ziekenhuiscomplex zal zo lang dit er staat, gemaskeerd wor den door een lage verkoopruimte. De afscheiding tussen de afdelingen van de drie firma's wordt gevormd door glaspuien met doorgangsdeu ren, zodat het publiek van dé ene naar de andere afdeling kan wan delen. In het midden komt een rot- trap naar de verkoopverdieping. Aan het einde van de bagane grond- ruimte ligt een groot entre-sol, waarop een lunchroom met snelbuf- fet is aangebracht De pul. van het warenhuis is op óe begane grond. Er komen normale etalages, maar ook een wegschuifbaar gedeelte, waar ook een verkoopmogeiykheid is, zoals nu reeds b|j Termeulen aan de Mathenesseriaan. De verkoop- verdiepingen, waarvan het interieur nog in studie is, zijn gesloten door een wand van licht geglazuurd steen. Van een onder- en bovengrondse verbinding met het pand van Van Reeuwijk is voorlopig afgezien. Misschien dat men over een tiental jaren dit plan kan verwezenlijken. AANHOUDEND ZACHT Weersverwachting, geldig van Woens dagavond tot-Donderdagavond. Half tot zwaar be wolkt met af en toe enige regen of mot regen. Wéinig veran dering in ^tempera tuur. Wind tussen Zuid-West en West. In het Noorden van het land tijdelijk stormachtige wind,, in het Zuiden van. het land tijdelijk harde wind.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1