Uitbreiding van bevoegdheid gevraagd voor CvGD HET ROTTEEDAMSCH PAROOL Winkels om 7 uur dicht. Donderdags om 9 uur Nederland bereidt zich voor op grenscorrecties Marshall-hulp in vliegtuigen Amerikaanse resolutie over Indonesië Geen eis tot terugtrekking van de Nederlandse troepen Onze verliezen in Indonesië WillenKLMen SAS samengaan? Guerilla-activiteit op Oost-Java Vacantie-tijden geregeld Huizenbouw van Philips employé's vordert W&f" Nieuw gebied moet worden aangepast bij onze verhoudingen Geruchtenstroom va"gcn' -evenB!s ■te 2» Bij Philips werken 34.700 mensen Soekarno wellicht naar Batavia uit Duitsland Ml Hardleerse Duitsers de les gelezen Weerbericht Zaterdag 22 Januari 1949 ted en Adm. Lange Haven UI, Schiedam TeL 69300 Abonn.prijSi per week 0.32 per kwartaal 4,10. loiee nummer» 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Negende jaargang, No. 18 Uitgave K.V.-De-Nieuwe-Pers Postgiro 393644 Bankier: Ams ter dams che Bank te Eotterdam Directeur: B. de Vrlei Hoofdredacteur; Th, Ramaker Toen Vrijdagavond om negen uur Nederlandse tijd de Veilig heidsraad. na tweemaal te zijn uitgesteld andermaal bijeen kwam ter bespreking van de Indonesische kwestie werd de langver wachte Amerikaanse resolutie ingediend. In het lijvige stuk, dat mede is ondertekend door China, Cuba. en Noorwegen wordt voorgesteld dat Nederland per 1; Juli 1950 volledige souvereiniteit schenkt aan de Verenigde Staten van Indonesië. Men neemt aan dat deze resolutie de zeven stemmen zal ver krijgen, die voor aanvaarding ervan nodig zijp. I^de r^uiie w?Idt .ev^gd: Aanvaarding lijkt zeker Vorming van een federale interim- regering per 15 Maart 1949 en het houden van verkiezingen per 1 October 1949. Staken van de vijandelijkheden door beide partijen en samen werking van Nederland en de Republiek bij het hersteilen van de vrede. Nederland dient onmiddellijk pre sident Soekarno en de andere republikeinse leiders vrij te la ten. De republikeinen moeten nkar 'Djokja kunnen terugkeren voor hervatting van hun werkzaamhe den, met' Inbegrip van het be stuur van deze stad. De Commissie van Goede Diensten wordt omgevormd tot een Com- - missie der Ver. Naties, die be voegd zal zijn toezicht te houden op de verkiezingen en steun te verlenen bij het handhaven van de vrede tijdens de overgangs- periode. De resolutie eist dus niet, dat Nederland zijn troepen terug trekt op de oude stellingen. Daarentegen bepaalt zij, dat de UNO-commissie zal aanbevelen welke gebieden weer onder Repu blikeins gezag zullen worden ge bracht en zal vaststellen of, en zo ja, welke Nederlandse troepen in het Republikeinse gebied zullen blijven om orde en rust te. hand haven. Het was deze passage, welke be werkstelligde, dat Engeland zijn steun aan de resolutie wilde geven, aldus verneemt AP van welinge lichte zijde. De Republikeinen en andere vertegenwoordigers van het Verre Óósten hadden er op aangedrongen, dat de -Raad te- - rü'gtrekking van de troepen zou bevelen, maar van Nederland se zijde was de Raad reeds tc kénnen gegeven, dat zulk een bevel niet opgevolgd zou wor den. De eerste spreker van de miHda" was Jozef. NIsot, België. Deze waarschuwde dé Raad niet verder te beraadslagen over bepaalde maatregelen zonder dat de Raad zich door het Internationale Hof heeft doen verzekeren dat zij in deze kwestie bevoegd is- Hierna was het woord aan de Amerikaan se afgevaardigde, dr. Jessup, die verklaarde, dat de Verenigde Na ties ,,niet haar goedkeuring kon den hechten aan de resultaten van de Nederlandse militaire actie" Jessup zeide: „Wij weten allen, dat de Nederlandse troepen moeten worden teruggetrokken, wil het uit efcadelyke doel, de vorming, van de souvereine Verenigde Staten van Indonesië bereikt worden. De regering maakt bekend, dat tot baar leedwezen de volgende verliezen in Indonesië zijn gerap porteerd: Kon. Marine: OvcHedén tsn gevolge van oor logsverwonding op 18 Januari 1949. Mar. W- T. de Boer uit Am sterdam. Kon. Landmacht.' Gesneuveld 3 JanuarL sold. H. JLichtenberg uit Velp. Gesneuveld 10 Januari: sold. C. Borger uit Arnhem: sold. J. van Moorsel uit Putten iGld.). Gesneuveld 12 Januari: sold. P. L. A. Sch limans uit Sittard. Gesneuveld 13 Januari: sold- A. Veenman uit Zaandam; sold. C- Bergman uit Genemuiden. Gesneuveld 14 Januari: huzaar A. J. Broekmaat uit Bathem: sold, A, Hoogerdyk uit Buitenzorg: Wachtmeester O. Ponsen uit Winchester. Engeland; sold. J. C. v.' tl. Wetfdc uit Dreischor; sold. P. Wielhomver uit Rotterdam. Gesneuveld 15 Januari: sold. J, Demcnint uit Den Haag; serg. S. Goudswaard uit Oud-Beijerlaad; sold: N, P. Obdam uit Lisse; sold, F. J. J. Tbeisen uit Amsterdam-C; sold. J. Th. Veldman uit Amster dam-O; sold. Th. G. D. Wanders uit Nijmegen; sold. H. F. van Zelm uit Sassenheim. Gesneuveld 16 Januari: sold. W. Dijkman uit Haarlemmermeer. Kon. Ned.-Ind. Leger: -Gesneuveld 17 Januari: korp, J, Brinkman uit Indonesië. Gesneuveld 18 Januari: sold. J. J. Boot uit Indonesië. Volgens de „Berllnske. Tldende" zijn geheime besprekingen tussen de Scan dinavische luchtvaart maatschappij' (SAS) en de KLM in Kopenhagen be ëindigd. Volgens dit blad was het Initiatief niertoe door de Nederlanders genomen. De Nederlandse delegatie stond onder leiding van dr. Plesman. Het doei van de besprekingen zou zijn om tot rui mere samenwerking te komen tussen dei Scandinavische maatschappijen en de KLM. Aan de besprekingen werd door "Zweedse, Noorse én Deense luchtvaart autoriteiten deelgenomen. Zij zullen later hervat worden. Volgens Reuter is de resolutie zeker vsn de vereiste zeven stem men, nL die van de V.S... -Cuba, China,. Noorwegen, Engeland, Ca nada en Egypte. Australië en-India (geen léden van de raad) achten de resolutie onvoldoende, omdat zij niet voor ziet in terugtrekking der Neder landse troepen. Frankrijk zal zich waarschijnlijk van stemming onthouden, tenzij de resolutie geamendeerd wordt; In dat geval behoudt het zich het recht van ve' voor. Een Nederlandse woordvoerder te Lake Success heeft de resolutie onaanvaardbaar genoemd. De afgevaardigde van Cuba on dersteunde de resolutie en betoog de, dat terugtrekken van de Ne derlandse troepen noodzakelijk was om bewegingsvrijheid ,en vrijheid van het woord te verschaffen aan de Republikeinse burgerlijke auto riteiten. Dr. Tsjang (China) verklaarde, dat de mede door hem ingediende resolutie een gezamenlijke poging was, die een compromis inhield. Dr. van Royen verklaarde, dat de resolutie, was doorge stuurd naar Den Haag en dat hij wachtte op verdere instruc ties- HIJ behield zich het recht voor om later commentaar te leveren. De Russische afgevaardigde, Ma- lik, verklaarde de resolutie niet te kunnen steunen, omdat zy onvol doende bescherming verleent aan de Republiek en in feite een steun betekende voor de Nederlandse ag~ gressïe. Na de rede van Malik werd de zitting verdaagd tot Dinsdag, 22 uur Nederlandse tijd. Donderdagochtend werd een truck van de marine tussen Tretes.en. Fan- daan in Oost-Java beschoten. De chauffeur werd gedood. Men slaagde er in de wagen aan de kaat van'de weg tot stilstand te brengen, doch toen de dertien inzittenden er uit sprongen werden zeven personen ge dood en zes zwaar gewond. Toen een brencarricr van de Kon. Landmacht, die op patrouille was te hulp kwam, sloegen de bendeleden allen ge kleed in uniformen van de TNI op de vlucht. De truck was de fouragewagen van de militairen te Tretes. Woensdag werden van onderne mingen in het Djémberse. drie Euro peanen door een bende ontvoerd. Eveneens Woensdagavond hebben extremisten de laatste trein van Ma- lang naar Soerabaja aangevallen. Persoonlijke ongelukken kwamen niet. voor en er werd geen schade aangericht Voorts wordt gemeld, dat, naar eerst thans bekend is,'op 17 Januari een bende'de onderneming Aengsono in Oost-Java heeft overvallen. Deze aanval werd afgeslagen. De' admini strateur, die de verdediging leidde, werd gedood. Voor-ontwerp winkelsluitingswet De minister van Economische Zaken heeft aan een aantal instan ties ter advies gestuurd een voor ontwerp van wet-tot regeling van de winkelsluiting. De belangrijkste bepalingen hieruit zijn: sluiting der winkels op alle dagen {behalve Donderdag) om 's avonds zeven uur en.op Donderdag om 9 uur; alle winkels zullen op Dinsdagmiddag gesloten zijn; op Zondag algehele winkelsluiting; de mogelijkheid tot het vaststellen van winkel-sluitlngs regelingen ten behoeve van vaean- tie van winkeliers en personeel; de mogelijkheid ook andere bedrijfs ruimten dan winkels onder de win kelsluitingswet te brengen; intrek king van de regeling inzake de ver plichte openstelling van winkels en een regeling met betrekking lot de verkoop-automaten. In de toelichting op dit voor-ontwerp van wet lezen wü, dat de winkels niet voor 5 uur 's morgens opfcn mogen zijn (als dit ontwerp wet wordt). De win kels moeten op Dinsdagmiddag oip 1 uur worden gesloten. De gemeen teraden kunnen rekening houdend met plaat selijke omstandigheden en onder goed keuring van de Kroon ook een an dere middag dan de Dinsdag, of eon morgen, aanwijzen, waarop de winkels gesloten moeten zijn. Geen vrije middag of morgen is er in weken, dat er er kende Christelijke feestdagen ztjn. Voorts kunnen B. en W. vrijstelling an deze halve vrije dag verlerten attrj winkeliers, die uit godsdienstige' over wegingen hun winkets gedurende de Sabbath of de zevende dag van de weel: gesloten houden. De gemeenteraden kunnen voor res taurants. koffiehuizen cn dergelijke in richtingen. sluiting gedurende één dag per week voorschrijven. Een uitzonde ring daarop vormen de stations-restau rants. De vacanttettfden. die de gemeentera den kunnen voorschrijven, mogen niet langer duren dan twaalf werkdagen. Het bedienen van het publiek Jn, of in de onmiddellijke nabijheid van een winkel of van een winkel uit geduren de de verplichte sluitingstijden wordt verbaden. Ook de straathandel moet zich houden aan de'sluitingstijden, die voor winkels gelden. Levering van ar tikelen. die ook in winkels worden ver kocht, wordt verboden aan andere be drijven, geen winkels. Uitzondering liicrop vormen brood en melk. Voor openbare middelen van vervoer, hotels, restaurants, koffiehuizen en der gelijke inrichtingen, ook voor apothe ken en de straat-, markt- en rïvïerhan- dei ln enkele artikelen gelden boven staande bepalingen niet. Verkoop door middelvan automaten buiten de sluitingstijden blijft geoor- loofd. Deie automaten mogen echter niet worden bijgevuld gedurende de uren. dat de winkels gesloten moeten zijn. Zowel B. en W-. als de Minister kun nen voor sommige gevallen ontheffing verlenen van enkele dezer bepalingen Voor de zelfbouwers bij Philips, die ruim een half jaar geleden be gonnen met de bouw van hun eigen woning, was het Donderdag een bijzondere avond. De bouw in vrije tijd was zo ver gevorderd, dat de kapspanten met vlag en ai konden worden opgericht. De initiatiefnemer tot de zelf bouw, Ir. F. J. Philips, sprak de mannen toe en verklaarde er trots op te zijn, dat de arbeid in zulk een korte tijd was voltooid. Televisie-besprekingen te Brussel Afgevaardigden der regeringen van Frankrijk, Nederland en Bel gië, alsmede een aantal technici dezer landen, zijn te Brussel bij eengekomen, om het standaard aantal lijnen per beeld voor de te levisie te bepalen. Zij zijn het op enkele punten eens geworden en hebben twee deskundigen per land aangewezen om de technische kwesties nader uit te werken. Er kwamen twee stelsels ter sprake, n.L dat van Nederland met 625 lijnen en dat van Frankrijk met 829 lijnen. jSWï Met slagzij over stuurboord is het Braziliaanse stoomschip Santarem Vrijdagmorgen aan de ingang van de Waalhaven aan de grond gezet. Aan.de buitenboord geslingerde reddingssloep en de schade daaronder kan men zien, dat het schip in de midscheeps werd geraakt. Ook de romp beneden de waterspiegel ging kapot, 'waardoor ernstige lekkage ontstond. Een groot aantal pompbotan moest bijspringen om het binnen dringende water onder controle te krijgen. Twee Beech crafts voor de Rijksluchtvaartschool (Van een onzer verslaggevers} GILZE-RUEN. Aan de lange' lijst van zaken die Nederland-zich' met Msrshall-hulp heeft kunnen verschaffen, is dezer dagen 'n niéuw punt toegevoegd.: twee prachtig; opgepoetste Beech eraf tv liegtuigen, enkele weken geleden uit Wichita (Kansas) overgevlogen, '.wérden Donderdag met een plechtig gebaar door mr. Humpstone van de ECA- missie overgedragen aan de. direc teur van de Rijksluchtvaartschool te 'Gilze-Rijen de. heer K. J.; A. Meester. Zonder deze twee vliegtuigen, bad de Rijksluchtvaartschool by gebrek aan materieel 32 van de 155 leerlingen naar huis moeten sturen tot op zijn vroegst April. Met behulp van de EGA-dollars kan de cursus nu echter normaal worden afgewerkt. Sinds 1946 is de RL.S. bezig met de opleiding van verkeersvliegers en tot nu toe werden vijftig vol leerde vliegers aan de burgerlucht vaart afgeleverd. In de eerste helft van dit jaar volgen dan de volgen de vijftig. Wanneer wij jruist schre ven volleerde vliegers voor de bur gerluchtvaart,dan betekent dat nog geenszins', .dat de jongelui on middellijk burgers door dé lucht kunnen gaan' „varen". Het wil slechts zeggen, dat zij kun- nen vliegen, maar pas als zij kun nen vliegen mogen zij leren vlie gen met een vliegtuig. Om te be ginnen met de Dakota die ze van Collectief contract op komst Bij "de Nederlandse Philipsbedrö- ven werken op het ogenblik 34.700 mensen, waarvan er 23.400 in Eind hoven werkzaam zijn, buiten Eind hoven 11.300. De fabriek begon in 1891' met 26 man. Uit deze cijfers treedt de groei van het Philipsbe- drijf wel duidelijk naar voren. Het totale aantal personeelleden over de gehele wereld bedraagt rond 80.000. Van de totale Nederlandse ex port. onder aftrek van de land- en tuinbouwproducten, nam Philips in het jaar 2938 8.4% voor zijn reke ning. In de jaren 1946, '47 cn '48 bedroeg deze uitvoer respectievelijk 18.8%, 12.6% en 11.3%. De terug gang ir. 'üe jaren 1947 en 1948 is een gevolg van het feit, dat Philips door de eerdere bevrijding van het Zuiden van het land een zekere voorsprong had op de industrieën in de rest van Nederland, die deze achterstand intussen langzamer hand hebben kunnen inlopen. Des ondanks ligt het aandeel van het Philipsbedrijf in 1Ö4S nog aanzien lijk boven" dat van vóór de oorlog. Deze cijfers zijn meegedeeld in een gemeenschappelijke vergade ring van Raad van Bestuur en Per- soneelsraad van de Philips-fabrie ken. Daar is ook meegedeeld, dat de arbeidsproductiviteit bij Philips een verheugende styging vertoont. Verder weersprak de directie de ge ruchten, als zouden er 'ontslagen dreigen. Een ontwcrp-collectieve arbeids overeenkomst is gereed gekomen. binnen en van buiten moeten ken nen, .voor. ze er echte passagiers' in mogenmeenemen. En dan'1 weer hetzelfde" met een- groter en moei lijker vliegtuig; Doch" dit'deel van dè opleiding- moet de KLL;M. j om de Aero-Holland maar piet te vergeten- zelf verzorgen.,. Het- maken van vliegers doet echter de RL.S, Op Ypenburg en later op Gilze Rijen wordt de jon gelui geleerd;.wat'vliegen-en wat navigeren is;'om slechts de 'twee belangrijkste- dingen, te jioemen. Onder normale omstandigheden zullen er""jaarlijks .40 leerlingen moeten worden.; opgeleid; om voldoen aari de vraag van de bur gerluchtvaart. Doch nu meer dan zes jaar de opleiding praetisch heeft stilgestaan is er een enorme achterstand en -vandaar dat veel meer jongens dan het jaar lijks gemiddelae van veertig de cursussen volgen. „Dat is een har de noodzaak" In welingelichte kringen te Bata via verwacht men dat Soekarno morgen aldaar zal arriveren, teza men met de naar Prapat en naar. Bangka vertrokken federale en republikeinse persoonlijkheden. New Castle houdt uitverkoop New Castle United, die tweede op de ranglijst staat van de Engelse league heeft medegedeeld bereid te zijn elf van zijn spelers te verkopen. New Castle heeft een staf van 43 beroeps spelers. nicer dan enige andere voetbal club in Engeland. Onder de te koop zijnde spelers ontbreekt een keeper, maar overigens vindt men er alle plaat sen in een elftal bij. De namen worden pas bekend gemaakt Indien de circulai res alle andere clubs van de league dat zijn er 88 bereikt hebben. (Van onze Haagse redacteur) Terwijl de Duitse pers vrijwel iedere dag met nieuwe, overigens weinig betrouwbare berichten over de aanstaande grenscorrecties komt, zwijgen de betrokken regeringen als het graf. De westelijke grote mo gendheden en de Benelux-landen hebben zich tegenover elkaar ver plicht geen woord over welk aspect ook van de grenscorrecties los te la ten, vóór het ogenblik waarop tot ge meenschappelijke publicatie van het plan wordt overgegaan. Of men daarin volledig slaagt valt niet te beoordelen, omdat de berich ten, die de ronde doen, bevestigd noch ontkend worden. Doch er Is een opvallende eensluidendheid in de geruchten, waarin sprake is van een publicatie binnen één tot twee weken. Naar verluidt zullen de grersscorreclies daarna op zeer korte termijn worden uitgevoerd. Vast staat intussen wel, dat in Ne derland vergaande maatregelen zyn getroffen om de opneming van de nieuwe gebieden' Indien we dft weidse woord mogen gebruiken zo soepel mogelijk te doen geschieden. Het schjjnt niet in de bedoeling te liggen een speciaal orgaan in het le ven te roepen, dat met deze taak wordt belast, doch er is de laatste tijd een zeer frequent interdeparte mentaal contact geweest om de maatregelen te coördineren, die moe ten worden genomen om de schok op te vangen. De gevolgen van de aan sluiting zullen vrij ingrijpend zijn, al i zijn minst twijfelachtig. Men zou zich wegen, die tot belangrijke verkorting van de verbindingen zal kunnen lei den. Talrijke maatregelen zijn in voor bereiding om de Nederlandse sociale wetgeving zo soepel mogelijk in de nieuwe gebieden in te voeren. En zo heeft vrijwel ieder ministerie zijn bemoeiingen mat de overneming, welke thans naarstig wordt uitge werkt. Geruchten Intussen gaat men van Duitse kant voort, met pogingen om de regerin gen en de bezettende machten van Amerika, Frankrijk en Engeland te beïnvloeden tegen de beperkte grenscorrecties. Vooral in Düsseidorf worden vele geruchten geboren, waarvan het laat ste is. dat Nederland bereid zou zijn te praten over de vervanging van grenscorrecties door de levering van uitrusting voor nieuwe zware in dustrieën aan ons land. Reeds is enige tyd geleden in Duitsland het gerucht gelanceerd, dat Duitsland bereid is hoogovens te gaan bouwen in de onmiddellijke omgeving van Rotterdam, mits Ne derland zyn aanspraken op grenscor recties opgeeft, Dat gerucht is hier in Den Haag met klem tegengesproken. De waar de van die tegenspraak kunnen, wij niet meer beoordelen, nu ingevolge de afspraak tot zwijgzaamheid alles wat met grenscorrecties -verband houdt ontkend wordt, ten rechte of ten onrechte. Doch dat dit aanbod invloed zou kunnen hebben op de uitvoering van de beperkte grenscorrecties die thans aan de arde zijn, lijkt ons op De kanonneer-boten „Plore s" en „Scemba" hebben de onderschei ding ..Koninklijke vermelding bij dag order" ontvangen voor de dappere strijd, die de schepen en hun beman ningen tijdens de oorlog hebben ge voerd. betreft het dan slechts betrekkelijk kleine stukken grond en een beperkt aantal bewoners. Registratie Er wordt niet aangenomen, dat de grens tussen Nederland en de nieuw aangehechte gebieden onmiddellijk zal opengaan nadat de nieuwe grens is vastgesteld. Vermoedelijk zal eerst de nieuwe grens aan Duitse zijde worden ge sloten. Xn.de nieuwe Nederlandse gebieden zal dan onmiddellijk een aantal administratieve en financiële maatregelen worden doorgevoerd. Er zal gelegenheid worden geboden het Duitse geld in Nederlandse valuta om te wiselen cn cr zal een snelle registratie van de inwoners en wel licht zelfs van het vee worden door gevoerd. En niet tn de laatste plaats zal de afsluiting van het nieuwe ge bied van Duitsland doeltreffend worden uitgevoerd, vóór'de oude grens wordt opgeheven, wil niét een groot aantal tijdelijke lekken ontstaan. Men mag wel aannemen, dat ook bij Waterstaat binnenskajners ver gaande voorbereidingen zijn getrof fen, als zijn daarvan zelfs vele lage re ambtenaren niet op de hoogte. Een van de belangrijkste voordelen van de beperkte grenscorrecties is de mo gelijkheid om maatregelen op water staatkundig gebied te nemen, die tot doeltreffender controle van de wa terstanden in Oost-Nederland moeten leiden. Men neemt in welingelichte kringen aan. dat deze werkzaamhe den zeer spoedig na de overneming van de nieuwe gebieden zullen aan- AAN BOORD VAN de kantoorark van de Rotterdamse bergingsfirma Van den Akker, die m verband, met de bergingswerkzaamheden van het gezonken llendrikdok tn het IJ aan de terreinen van de Amsterdamse Droogdok Mijwas gemeerd, heeft zich Vrijdagochtend een ontploffing voorgedaandie aan 5 personen het leven heeft gekost. De explosie sloeg het vaartuig lek, waarop een drijvende bok van de A.D.M. te hulp werd geroepen om de ark drijvende te houden. DE koude oorlog in de wereld, tussen Moskou en Washington, biedt een vreemd en belangwekkend schouwspel op dit ogenblik. De par tijen vechten met dc rug naar elkaar toe. Amerika heeft een krachtige in menging in China opgegeven, en .laat het voorlopig aan de tegenstander over te maken wat hij kan van de gunstige omstandigheden. China is een zo gewéldige kluif, dat Rusland er mee sollen kan, maar niet zó gauw mee kan weglopen. Amerika con centreert zich op Europa. En daar is het Rusland, dat op merkwaardige wijze verstek laat gaan. De strijd om Berlijn gaat voort, in zijn conventioneel geworden vorm. De Russen zitten vast aan hun blok kade. Zij hadden die Parijs gaarne voor een schikking die hun prestige redde, van de hand gedaan. Maar daarvoor was de gelegenheid juist verstreken. Nu steeks de tegenpartij geen vinger meer uit. om hen_ uit de, onbehaaglijk geworden positie te redden. Een omstandigheid, die bij droeg tot hun begeerte, de drie. wes telijke geallieerden uit Berlijn weg te dringen, is pijnlijker vaor hen ge worden dan zij ooit geweest is. Ber lijn was een lek in het ijzeren gor dijn, waardoor mensen .en inlichtin gen uit de Russische zone weg stroomden. en dat Moskou wenste te stoppen. De gestadig sijpelende de serties uit het Russische kamp, waar toe Berlijn bijzonder gunstige gele genheid, bood. zijn nu, tot een. dikke en verontrustend spuitende straal aangegroeid. Het probleem is zelfs benauwend geworden voor de Wes terlingen zelf. Wat doen zij met .al die Russische vluchtelingen? Maar met dat ai* hindert deze toestand Oost nog veel meer dan West. Eens waren de Westerlingen be reid, de blokkade door een vergelijk af te kopen, op eon tijdstip nog, waarop reeds voor hen vaststond dat zij het met de luchtbrug zouden halen. Het vergelijk is door Moskou gesaboteerd. En het is onmiskenbaar, 'dat het nu spijt daarvan heeft. De anderen echter niet. Zij willen niet meer pralen. De luchtbrug wordt een duur, maar glorieus spelletje. Als een vreedzame maatregel is zij een aanfluiting van alle economie. Maar voor oorlog Is zij goedkoop in geld en mensenlevens. Het resultaat over treft de stoutste verwachtingen. En dè gevaarlijkste' wintermaanden zijn reeds voorbij. Het dagelijkse tonnage van het vervoer is hoger dan wat men zich als maximum had voorge steld. En op den duur kan een hoe veelheid worden bereikt, die met het normale transport reeds enigszins kan worden vergeleken. Alleen het fi nanciële probleem blijft over en dat is' niet van dien aard dat de Ameri-: kanen daarom tegenover de Russen zullen..-capituleren. gers voor locomotieven in het bijzon der, De Russen hebben geen moge lijkheid die. buiten Tsjechoslowakije. elders in Midden-Europa te ver krijgen.. De geallieerden geloven Het gevolg is dat de westelijke sen moeilijk kunnen ontberen, maar der machines ^Innen^zecr^ortc^tiid mogendheden nu 'stevig..err voor Ret de lijstbevat niet het aller vitaalste, het spoorwegverkeer in oostelijk °JSë ziin°nVerI £r is duidelijk uit te lezen wat men Duitsland cn zelfs daarbuiten oost- J wil; De Russen zoveel mogelijk waaris, in zeer ernstige mocüykhe- T*OEN_ik onlangs te Berlijn was sLSJSaSJheidffe blijkbaar met hun Sprak de agressieve kolonel weegv te brengen in eigen stadsge- jongste besluit zover als zy menen. - te kunnen gaan in het hinderen der zonder zelf nog in extra- trouwens kunnen afvragen, hoe Duitsland nog iets op economisch gebied zou kunnen doen. nu men daar betoogt, dat het in uitvoering zijnde ontmantelingsprogram Duits land reeds iedere mogelijkheid, tot het doen van .herstelbetalingen heeft ontnomen. Voor een regering die zich op het standpunt heeft gesteld, dat Neder land schadeloos gesteld moet wor den, is een dergelijk tegenvoorstel niet erg aantrekkelijk. Generaal Bischop, de. Britse gou verneur van Noord Ryn-Westfalen, waarschuwde de Duitsers Vrijdag voor acties, die de onvriendelijke stemming tegen Duitsland, die In het buitenland' vilt waar te" hemen, zou den kunnen aanwakkeren. Ondanks de opmerkelijke vooruit gang, die tot het economisch herstel gemaakt is, moeten de Duitsers zich, zo zeide de generaal, ervan bewust blijven, dat zij zonder buitenlandse hulp noch een democratie, noch een behoorlijke levensstandaard kunnen opbouwen: Bischop verweet de Duitse boeren van Noord Rijn-Westfalen, dat zy laks zijn met inleveren van het broodgraan, de zakenlieden, dat zy bij het grote tekort aan electrische energie stroom verkwisten daor overvloedige etalageverlichting en lichtreclame's. en de automobilisten, dat zij de geïmporteerde benzine verbruiken voor pic2ierritten, die in Engeland verboden zijn. Terwijl 2800 mensen in Düssei dorf leven in niet-menswaardige kelderverblijven, warden massa's bouwmateriaal verkwist voor overbodige winkels, café's en bioscopen. Het vierjarenplan voor de bouw van 42.000 nieuwe en het herstel van 130.000 ber~' adigde mijnwerkerswo ningen 1"' 'oor deze omstandigheid zeer vert, „«.gd, In totaal zijn in het kader van dit. plan nog slechts 2.000 woningen gebouwd en 18.000 her- steld. Ruimere toewijzing van witte bloem De minister van landbouw, visse rij en voedselvoorziening heeft be sloten met ingang van Maandag 24 Januari 1949 witte-bloem in rui mere mate ter beschikking te stel len. Op deze wijze hoopt de rege ring dat de bloemverstrekking be ter aan de vraag naar wittebrood zal aanpassen en dat de bestaande misstanden zullen verdwijnen. De bakkers zijn' evenwel wette lijk verplicht steeds in voldoende mate gewoon brood beschikbaar te hebben, zowel in de winkel als bij bezorging aan huis, zodat niemand gedwongen, wordt het uit de aard der zaak duurdere wittebrood tegen, zijn wil te kopen. Howley, de Amerikaanse stadscom- bied. Het zijn alles dingen, waar- kunnen gaan in het hinderen der mandant yan West-Berhjn, van de voor gemakkelijk afzet te vinden is bussen, zonder zelf nog mogelijkheid de Russen terug te pla- jn u'estelijke richting, met een op- moeilijkheden te geraken. -door Dr. M, v. Blankenstein brengst in volwaardige valuta. Het transport ervan westwaarls biedt TTET verbod van de uitvoer van, geen moeilijkheden. Het verschaft A X voor de Russen bezwaarlijk retourvracht voor oe toestellen van misbar, radio-producten van Tele- de luchtbrug. En. wat economisch - - - - kni.n-ë'T, j-, v lj. fwiken zullen generaal Clay en de a llJEtJI! """i* ziinon raet bijzonder üenoeaen heb- f f'VrWM700trtdl! (Mimen. Daarmede zitten zij behoefte aan grondstoffen quantita- Russische propaganda tescn het gen. Wij konden de ruilhandel van tief zo beperkt is, dat de luchtbrug Westen dwis Déze had reid? een voor hen onmisbare producten, tegen de aanvoer ervan gemakkelijk kan crKstjge slag gekregen door het ap- grondstoffen, wei eens gaan verbie- verwerken. blazen va£ %e ra&diornaslcn in de den, zo zeide hij. En iiy somde op, Nu -zouden de Russen toch een Franse sector. Wij hebben niet ge- wat daarvoor in aanmerking kwam- aanzienlijke werkloosheid in weste- hoord van overeenkomstige tegen- Nu ïs er een bericht, dat de Weste- lijk Berlijn kunnen veroorzaken, maatregelen der Russen. Deze heb- lijken inderdaad de uitvoer buiten wanneer zij van hun kant de toevoer ben de slag geïncasseerd, misschien hun sector van een aantal artikelen afsneden van de grondstoffen voor omdat zij thans de strijd in het Weg gaan beletten. Daartoe horen: radio- de zware industrie van West-Beriijn. ten mijden, zoals de Amerikanen die ontvangers en zenders, zekere spe- Daartegenover hebben de Westelijke in het Oosten mijden, ciale staalsoorten, fototoestellen en geallieerden echter een machtige té- Steeds wordt de' indruk algemener een aantal electrische, chemische en gentroef achter de hand. Zij zouden dat het HCUUt eevaarliike in de toe- mechanische producten. dan dë uitvoer ook kunnen verbie- af,UUE ge,Caa5i^e m ae \a* Dit is nog geen radicale maatregel den van spoorwegmaterïeel - uit de, stand in Europa tijdelijk overgeare- Het' betreft fabricates die de Rus- door hen beheerde fabrieken, zui- ven is. Er is veel dat daarop wijst Te Slanghal Is Donderdag een begin gemaakt met de gedeeltelijke evacuatie van de Bank van China. Onder zware bewaking werden voorraden goud cn zilver en belangrijke documenten naar Sjanghai'» havenkwartier. overge bracht, Politic en militairen surveil leerden in groten getale langs de route, die de kisten met hun waardevolle Inhoud naar de haven volgden. TIJDELIJK IETS ZACHTER Weersverwachting geldig van Zater dagavond tot Zondagavond. Geleidelijk toenemen- de bewolking met la ter plaatselijk enige zwakke wind, - later vooral langs de kust sterk toenemend uit Zuld-Wcsscltjkc rich tingen. Vannacht in het Oosten van het land temperatuur om het vriespunt mor- gen overdag lijdelijk iets zachter dan vandaag. 23 Januari: Zon op 8,34 onder 17.11; Maan op 3.41, onder 12,03. 24 Januari: Zon op 8.32 onder 17.13} Maan op 5.05 onder 12.29 23 Jan.: Hoog water te Rotterdam: le tij 11.07 uur. 24 Jan.: Hoog ivater te Rotterdam: le. tij O.C8,uur..2e tij 12.29 uur. Waarnemingen, hedenmorgen 8.40 u.": Luchtdruk 1023.9wind N. 2; temp, 4,8 max. 7.2 gistermiddag 12.40; min. 3 0. gistermorgen 9 uur; weerse"^-'"-. - bewolkt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1