Herstel van Republiek in de oude macht gevraagd HET EOTTEEDAMSCH PAROOL Br. Brees betrekkelijk tevreden over reis naar Indonesië Wij hebben recht op meer vertrouwen Be zee laat haar prooi niet los Chinese regering gaat in op Mao's vredesvoorwaarden Peiping bezet door AZIATISCHE CONFERENTIE Troepen zouden zich voor 15 Maart moeten terugtrekken Brandstoff enwerkers te Arnhem staken Interim-regeling voor de West ontworpen Mr. Van Schaik weldra naar Nederland terug communisten „Ais het buitenland ons maar enige rust wil gunnen..." fl Mr. Stikker over Indonesië:. Hans Martin gaat weg bij KLM Deense Westralta schoof over een zandrug Vorrinks toestand bevredigend Bezoek van Soekarno aan legercantine Weerbericht Maandag 24 Januari 1949 led. cd Adm. Ldfhge Haven 141. Schiedam Tel. 69300 Abona.prlJ$i per week f 0.32 per kwartaal f 4,ÏO. losae nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Kei Parool" DE SCHIEDAMMER Negende jaargang, No. 19. Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro .393644 Zankier3 Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker De Aziatische conferentie te New Delhi, die gisteren geëindigd is,, heeft de veiligheidsraad een reeks aanbevelingen doen toe komen, welke vervat zijn in een resolutie, die de volqende punten 4 omvat: Volledige invrijheidstelling van de leden van de republikeinse regering van Indonesië en andere politieke gevangenen. Volledige vrijheid voor de republikeinse regering om haar functie uit te oef énen door teruggave - uiterlijk 15 Maart 1949 - van de gebieden op Java, Sumatra en Madoera die zij-op 18 De cember in bezit had, terugtrekking van de Nederlandse troepen en opheffing van de handelsbelemmeringen Instelling, van een interimcegering, uiterlijk 15 Maart, en ver mijden van de vorming van nieuwe regionale regeringen. Het houden van verkiezingen voor een constituerende verga dering voor Indonesië, uiterlijk 15 October 1949. Overdracht van dé souvereiniteit op 1 Januari 1950 aan de. Verenigde.Staten van-Indonesië. Supervisie door de C. v. G. D. of een ander Veiligheidsraad orgaan op de uitvoering van deze maatregelen. In de resolutie wordt gezegd, dat «ie afgevaardigden van Afghanistan, Australië, Birma, Ceylon, Egypte, Ethiopië, India, Irak. Iran, Libanon, de Philippijnen, Pakistan. Saoedi- Arabïë, Syrië en Vemen, hun steun aan de UNO bevestigend, de Neder- landse militaire actie in Indonesië beschouwen als een flagrante breuk van het UNO-handvest en een trotse ren van de Veiligheidsraad. Zij ne men er nota van. dat Nederland niet volledig gevolg heeft gegeven aan de. resoluties van de Veiligheidsraad en menen dat het militaire optreden ge- richt. Js tegen het bestaan van de re publikeinse. regering die door de Veiligheidsraad en diverse andere landen-Ieden van de UNO, onder wie Nederland zelf. werd erkend. Zij zijn Zich bewust van het gevaar voor de vrede in Zuidoost-Azië en de gehele wereld, wanneer de vijandelijkheden in Indonesië worden voortgezet, er kennen het recht van het Indonesi sche yolk op onafhankelijkheid en souvereiniteit en achten het juist, dat de Veiligheidsraad de Indonesische kwestie heeft beschouwd als een verbreken van. de vrede. De aanbeveling die betrekking heeft op het terugtrekken van de Nederlandse troepen, wil deze terug trekking in Djogjakaria onmiddel lijk doen geschieden, in de rest van de republikeinse gebieden geleide lijk, totdat zij op 15 Maart zaï zijn voltooid. De resolutie van de conEerentie. die inmiddels aan de Veiligheidsraad ia gezonden, gaat vergezeld van een brief van Pandit Nehroe, de Indische premier. Een tweede reso lutie beveelt de. deelnemende rege ringen aan, onderling contact te blyven houden over de Indonesische kwestie langs de normale diplomatie ke kanalen en een derde resolutie zoekt naar een methode om overleg in het kader van'de UNO te bevor deren. Londen beraadt zich Een woordvoerder van het En gelse ministerie van buitenland se zaken heèft meegedeeld, dat de Engelse regering de resoluties van 'New Delhi zal bestuderen en zal overwegen of op grond hiervan nieuwe instructies" moe ten worden gezonden aan sir Alexander Cadogan. de Britse af gevaardigde in de Veiligheids raad. De Amerikaanse pers wijdt veel aandacht aan de conferentie te New Delhi. De New York Herald Tribune noemt de conferentie er „een, die be langrijke gevolgen kan hebben voor de toekomstige ontwikkeling van de wereld. Onafhankelijk Azië", aldus het blad, „bevindt zich als een nieu we, derde macht in het Oosten. Men moet het behandelen als een sou- vereine macht vatbaar voor vergis singen en in staat om zich te laten bewegen tot het verbeteren van fou ten, doch een macht, die niet ge dwongen of afgewezen kan worden." Het merendeel van de brandstof- fenwerkers in Arnhem, Velp en Oos ter beek, in totaal ongeveer 130 in getal, verenigd in de Unie-Ver keer ging vandaag in staking. De staking vloeit uit een reeds door het College van Rjjksbe midde laars toegestane looncorrectie, waarvan de werkgevers zich echter niet hebben willen houden. De ar beiders hadden een ultimatum ge steld dat Zateddag afliep. De op die dag gehouden vergadering werd mot vrywel algemene stemmen tot staking besloten. In een persconferentie te Cura cao over de interim-regeling voor Suriname en de Nederlandse Antil len heeft mr. v. Schaik Za terdag meegedeeld, dat hij een voorontwerp voor een interim-re- geling had ontworpen om deze ge biedsdelen zo spoedig mogelijk vol ledige autonomie te geven. Deze regeling is daarom noodzakelijk, omdat de rijksgrondwet niet kan worden ingevoerd, alvorens de Ne derlands-Indonesische Unie staats rechtelijk tot stand is gekomen. Een afzonderlijke grondwet voor het Verenigde Koninkrijk is onmo gelijk, daar. Nederland in dat geval geregeerd zou worden door'twee tegenstrijdige grondwetten. De De- sprekingen die met de overheid, de staten en de politieke leiders in de West zijn gevoerd, zijn vruchtdra gend geweest, al zijn echter ook bezwaren naar voren gekomen, welke thans, in het kabinet zullen worden besproken, waarna een de finitief ontwerp aan de kamers, de staten en de raad van staten zal worden voorgelegd. Dit kan nog vóór de verkiezingen welke op 17 Maart zullen worden gehóuden, doch het ontwerp zal eerst na die verkiezingenen in werking treden. De voortzetting van de ronde'ta felconferentie zal waarschijnlijk piet voor Mei plaats vinden..De in terim-regeling zal vermoedelijk voordien worden ^afgehandeld, Mr. Van Schaik en zijn missie zullen via New York, waar zij tot 25 Januari blijven, naar Neder land terugkeren. De Chinese regering heeft een de legatie van vijf personen gevormd, die vredesonderhandelingen met de communisten zal moeten voeren. Leider van de delegatie Is Sjao Li-Tse, een bekend advocaat, die vroeger Chinees ambassadeur te Moskou was. De beslissing om te onderhandelen werd Zaterdagmiddag genomen in een zitting van het kabinet ten huize van de waarnemende president L i Tsjoeng-Jen. Deze deelde Zater dagavond mee. dat de Chinese re gering bereid is, over vrede te on derhandelen op "basis -van de acht punten, die door de communistische leider Mao Tse-Toeng werden gefor- muleerd. De communistische radio heeft Za terdag voor het eerst gereageerd op het terugtrekken van generalissimus Tsjiang Kaj-Sjek. De radio zei, dat de waarnemende president, Li Tsjoeng-Jen, Tsjiang had opgevolgd op aansporen van de Amerikaanse regering. „Alles wijst er'op. dat de reactionnaire regering van de Kavo- mintang niet de oprecht gemeende wens koestert naar vrede", aldus de communistische rhdio. Vice-president Li Tsjoeng-Jen heeft daarentegen bekendgemaakt, dat de regering met de grootste op rechtheid de-.zaak van de vrede zou bevorderen., Li zei bereid te zijn zich uit de regering terug te trekken, wanneer het hoofddoel, de vrede, be- réikt Js.,^ De stad Peiping (Peking) In Noord-China heeft zich aan.de com munisten overgegeven. Zaterdag om tien uur werd een overeenkomst tot staken van het vuren gesloten en Zondag hadden de regeringsstrijd krachten de stad geheel ontruimd. Enkele kleine eenheden bleven ach ter om de orde te handhaven, daar de communistische troepen nog niet waren binnengetrokken. De communistische opmars tegen Nanking en andere steden wordt voortgezet. Men verwacht dat de communisten zullen trachten de Noordelijkeoever- van .de Jangtse- kiang te bereiken.'voordat de. vre desonderhandelingen beginnen. 508e STAATSLOTERIJ, le KLASSE, Ie LIJST •De prys van f 20.000 viel op nr. 20681. Zaterdagmorgen na elf uur is de KLM-Constellation „Franeker" met drieduizend kilo post en zes passa giers aan boord uit Batavia op Schiphol aangekomen. MIN.-PtiESlÜKNT DR. W. DHEES is Zaterdagmiddag per Constellation „Tilburg" van de KLM op Schiphol teruggekeerd van zijn reis naar Indonesië. Links van de minister-president de Nederlandse ambassadeur in Londen, jhr. mr. E. F. M. Michiels van Ver&uynen, die eveneens naar Batavia is geweest en met de minister-president is teruggekeerd. Dit is de stellige mening van minister mr. D. U, Stikker, die Zaterdagavond tijdens een diner van de buitenlandse persvereniging in „Hotel des Indes" te Den Haag sprak over- de wereldopinie t.a.v, het Indonesische probleem. MinisterStikker zei, dat de rol (Van eén onzer redacteuren) „Ais het buitenland nu eens bereid was, ons enige tijd met rust te laten, dan geloof ik. dat vrij spoedig de Indonesische kwestie éen gezonder beeld zou gaan vertonen," verzuchtte Za terdagmiddag dr. W. D r e e s in het persgesprek na de aan komst van zijn vliegtuig op Schiphol. De heer Drees was bij zijn terug keer in Nederland spraakzamer, dan wij hem óns van de laatste maanden herinneren; Het interview dat hij bij zijn vertrek-uit ons land verleende, was eigenlijk niet meer dan het voor lezen van een schriftelijke verkla ring. In Batavia herhaalde hij deze bij zijn aankomst. En by zijn vertrek van daar .weer een nieuwe schrifte lijke verklaring. Op Schiphol begon hij die weer te herhalen; maar na afloopvan de voorlezing, bleek hij alle sombere -Voorspellingen ten spijt ineens bereiiVtot een echt interview, waarin hy':,yrij'diep op de kwestie inging, gesecondeerd, door jhr. chiels. van Verduynen, die zich daar weer als een diplomaat van de minzame soort liet kennen.- Eenzijdige beoordeling De internationale activiteit lag de heer Drees het zwaarst op het hart Toen hij daarover sprak was er iets van de teleurstelling van een eerlijk doch miskend man in zijn stem. „Men wijt in het buitenland de ontwikkeling, zoals die thans is ge komen, geheel aan Nederland. En men wil daarbij blijkbaar niet zien wat er i'n de afgelopen maanden van "i zjjde van de republiek is gedaan. Uit de onlangs gepubliceerde do- cumenten is één ding duidelijk ge bleken, namelyk dat de republikein se regering maandenlang de be standsschendingen en de infiltraties heeft aangemoedigd, die de rust in de federate gebieden tot een illusie hebben gemaakt. Zouden die bestandsschendin gen en infiltraties er niet zijn geweest, wij hadden op het ogen blik dat de Republiek niet tot een accoord met ons kon komen, haar ongemoeid terzijde kunnen laten liggen om tot de instelling van de interim-regering voor de niet-republikeinse gebieden te komen. Doch de republikeinse regering heeft die mogelijkheid door de infiltratie, de intimide- ring en de moorden en ontvoe ringen welke daar het gevolg van waren, zelf teniet gedaan. Dat heeft voor ons de mogelijk heid vernietigd, de republiek tot een later tijdstip, waarop zij wel licht wat meer vertrouwen in ons zou hebben gekregen, maar links te laten liggen. Dat heeft zij echter uitsluitend zeLf veroor zaakt. Het doet mij leed, dat het buitenland niet bereid schijnt aan die kant van de zaak de san- dacht te besteden, die zijzeker verdient." Ha-tta niet te mijden Gevraagd naar zyn oordeel over de mogelijkheid van het praten met Hatta, wees dr. Drees er op, dat hij reeds een poging had gedaan om met Hatta te praten. Dat werd ook wel gunstig ontvangen-bij de wederpartij, doch de plaats waar die bespreking zou worden gehouden werd door Hatta bfgewezen. Op dat ogenblik bleek door tijdgebrek een nieuw .onderhoud niet meer mogelijk,„het geen dr Drees betreurde. „Als straks de interim-rege ring is ingesteld én de .verkie zingen zijn gehouden, kan Ne derland geen enkele invloed meer^ uitoefenen op de personen, die ginds naar voren worden ge bracht", zo voegde do minister president daar ap-* toe, daarmede, een ander standpunt innemend dan prof. Romme, die Hatta, on der'andere in verband met de do cumenten die onlangs zijn gepu bliceerd, vierkant afwijst. Dr. Drees achtte het weinig doelma- „Chaos in Indonesië en» vervolgens, chaos In Nederland zal het gevolg zjjn van het handhaven van de resolutie, die de Verenigde Staten bij de Veiligheidsraad over Indonesië hebben ingediend. En dat bomt allemaal door een gebrek aan vertrouwen, een gebrek aan geloof in de geestelijke krachten en waarden van het Westen, een fundamenteel wantrouwen ook in de door ons geuite bedoelingen, in onze plechtfgste beloften. Ook wantrouwen In de volkeren van de gebieden buiten de Republiek, in twee derde dus van de gehele Indonesische bevolking. Alleen om de reden, dat dit tv/ee-derde gedeelte onze Inzichten deelt en geen afgezanten naar de UNO heeft gezonden, om over ons te klagen." van de Verenigde Staten bij de be handeling van de problemen waar tegenover Nederland zich in Indo nesië ziet gesteld, voortdurend gro ter is geworden. „De Amerikaanse vertegenwoordiger bij de Veilig heidsraad", zei hij, „heeft een.aller belangrijkst initiatief genomen door een resolutie in te dienen waardoor de bevoegdheden van de Commissie van Goede Diensten sterk worden uitgebreid. Het Amerikaanse lid van de „Commissievan de UNO inzake Indonesië" kan in vele ge vallen beslissen overkwesties van vitaal belang voor Indonesië." „Wy weten," zei mr. Stikker, „dat de V.S. verstrekkende verantwoor delijkheden dragen in vele delen van de wereld. Wij appreciëren het dat de V.S. belang stellen in een rechtvaardige oplossing van het In donesische probleem. Wy geloven echter niet, dat de Verenigde Staten de bedoe ling hebben, in de periode tot aan het tijdstip, waarop de Ver enigde Staten van Indonesië de hun toekomende plaats onder de souvereine leden van de UNO zuilen innemen, van Ne derland de verantwoordelijk heid over te nemen voor de handhaving van wet en orde." De militaire machten, die zich thans in Indonesië bevinden, moe ten geleidelijk teruggetrokken wor den volgens de aanwijzingen van de commissie, zei mr. Stikker. Doch de commissie is niet en kan niet verantwoordelijk zijn voor de hand having van wet en orde in de zeer kritieke periode van de verkiezin gen en de vorming van een rege ring voor geheel Indonesië. Die ver- antwoordelijkheid rust op ons en wij hebben geen controle op de-be slissingen. van de commissie. Dfc heer J. Martin heeft tegen 1 Augustus ontslag gevraagd als directeur van de K.L.M. Sinds 1 Mei 1821 u-as de heer Maftin aan de ÏLL.M. verbonden, gedurende de laatste jaren als di recteur vervoer. Wim Slijkhuis, die thans in Ameri ka is, zit eventjes uit te rusten van zijn training op,de.baan van de Co- Xumbid'-XlniveTsiteii te New York City. Vol belangstelling kijkt hij •naar prestaties der andere ath- leten. In'zijn eerste wedstrijd qv de overdekte banen over één mijl te Philadelphia, werd Slijkhuis twee de achter de Zweed Igvar Bengts- son, die een tijd noteerde van 4 min. 21.4 sec^ Slijkhuis heeft de Zweed goed partij gegeven al was het een handicap voor'hem, dot hij pas een pa.hr dagen m de Verenigde Staten was, terwijl Bengtsson reeds geacclimatiseerd bleek te zijn. Aan verschillende mensen, die Ingelicht konden zijn, hebben .jvy ge vraagd, hoe het mog^yk was, dat het Deense motorschip Westralia, een vry^ nieuwe boot van ruim vier en een half duizend ton en uitgerust met sterke machines, zodanig aan lager wal kon geraken, dat het een vijf kilometer ten Noorden van de Noorder pier te Hoek van Holland op de zandbanken vastliep. De weersomstandigheden waren weliswaar slecht, maar toch niet zo bar, dat men van een vliegende storm kon spreken. Nie mand wist bet, hoewel men zich wel voorstellen kon, hoe het gegaan was. Het Deense schip verscheen in de nacht van Vrijdag op Zaterdag voor de monding van de Nieuwe Waterweg op een tijdstip, waarop de Loodsdiens't /egens het' ruwe weer er stond een harde Noord wester was gestaakt. Er zat dus voor de scheepsleiding niets anders op dan het schip gaande te houden tot de loodsen weer buitengaats zouden komen wat omstreeks "zes uur in de morgen gebeurde en tijdens dat manoeuvreren schijnt het schip door wind en stroom, verder dan de mensen op de brug meenden, iri de richting van de kust te zijn gezet, zodat bet op een gegeven ogenblik op een zandbank geboeid raakte en ver moedelijk, nog een eind is doorge schoven. Dat gebeurde Zaterdag morgen om twee 'uur ongeveer. Toen had de altijd verraderlijke Ne derlandse kust haar prooi te, pak ken,' om het,, zoals later zou blij ken, voorlopig niet los te laten. Van de toren van de seinpost af had men al gauw in de gaten, dat de Deen op een gevaarlijke manier de verkeerde kant opging en men gaf onmiddellijk waarschuw in gs- seinen met. de merseiamp. die helaas niet. mochten baten. Hulp voer uit Enkele uren na de stranding reeds toen de harde wind in korte tijd geheel was af geslecht, waren de sleepboten Maas en Ebro van L. Smit en Co's Internationale Sleepdjénst de Noorderpier gerond, om te trJehten nog voor het mor gentij een verbinding met de ge strande-boot tot stand te brengén. Hierin slaagde men op tijd, doch al spoedig bleek, dat de krachten der beide slepers ontoereikend wa ren om het schip ir. beweging te krijgen. Men be-'^ot toen met gro ver geschut te we«k te gaan door de motorsleepboot Zwarte Zee naar de strandingsplaats te dirigeren. Deze knaap met zijn machtige ma-» chines van 4200 paardekrachten zóu het vermoedelijk wel klaren! Doch ook deze nieuwe poging, die tijdens het hoge water van Zater- avond ondernomen zou worden, liep op niets uit, daar bleek, dat de Zwarte Zee te weinig water onder haar kiel zou krijgen wanneer zij de Westralia zou naderen. Zij moest ongeveer een kilometer uit de buurt blijven, wat een te grote afstand was om met de zich aan boord bevindende middelen een sleeptros uit te brengen. s Positie niet gunstig Het Is bij nader onderzoek gebleken, dat de WesltaHa niet zo gunstig is te recht gekomen. Op het moment, dat het schip aan de grond liep, had dé stevige Noordwester hel water hoog te gen de kust opgestuwd, ook al was het toen geen hoog tij en daardoor werd de Westralia over een zandrug heen ge zet tater nam de wind sterk af en draalde naar het Zuidwesten, vrtjwcl tn het verlengde van de kust. waardoor het water veel lager blijft en het dus niet eenvoudig zal zijn de Westralia óver de zandbank terug naar zee te krijgen. Onder deze omstandigheden Is het evenmin mogelijk met een schip met enige diepgang, als bUv. de Zwarte Zee, dicht bij de strandingsplaats te komen. Zondagmorgen zagen wy de grote Deense Boot, een modem gebouwd schip met zwarte tomp en brede, gele schoorsteen, een paar kilometer uit de kust liggen, met de kop schuin naar zee gericht en juist tegenover het gedeelte van het Hoekse strand, waar in de zo mer de rij consumpttetenten staat. Vier sleepboten hingen In de trosseji. eerst de Ebro en de Maas en daaraan weer vastgemaakt de Argus en Achilles. Wij zagen hoe de slepers, soms sterk naar bakboord overhellend en met een witte sciiuimvTek rond het achterschip, uit alle macht trokken. Achter de Westralta ontdekten we eveneens wltkolkend wa ter. wat betekende, dat de machines van het gestrande schip bezig waren een handje te helpen. Achter het ge strande schip was nog Juist Sc masttop zichtbaar van het berglngsva-artuig Meermin van Van der Tak's Bcrglngs- heidrijf, dat. met zijn keurtroep van er varen berglngsmeiison reeds m de loop van Zaterdag was uitgevaren en nu aan stuurboordzij van de Westralia gemeerd lag. De Hoek loopt uit Geheel Hoek van Holland wist na tuurlijk Zaterdagmorgen al. dat er een schip op de kust zat. Zondagmorgen bij het hoge tij waren vele bewoners van het Rotterdam aan Zee naar het strand getogen om te kijken of de derde po ging van de Smvtsleepboten om de Westralia eraf té.krijgen, lukken zou. Aan de als een snaar zo strak gespan nen sleeptrossen viel gemakkelijk af te leiden, dat er danig getrokken werd. Maar het bteek wederom tevergeefs. Niet de minste beweging kwam in het Ijpht naar stuurboord hellende Deense schip. Terwijl de Maas en de Ebro de trossen strak hielden, gooiden om on geveer, elf uur zowel de Achillès als de Argus de kabels los en keerden naar de Berghaven terug.' Verder trekken was nutteloos, nu'. het." water vallende was. Kapitein Van der Steen van de Achil les verzekerde ons. dat er'geen „aasje beweging In de schuit zat." De West ralia komt een naar voet water tekort en er zal weinig anders opzitten, dan door lossen van de-lading graan en hot lens pompen van de ollebunkers de diepgang zodanig te verminderen, dat het trekken dor sleepboten tezamen met het hieuwen op de uitgehraehte ankers, eindelijk "kans van slagen'heeft. Dit werk zal. naar wij Zondagavond vernamen, met voortvarendheid wor den aangepakt. Er zit namelijk risico in het ongestadige winterweer. Welis waar was Zondagmorgen de zonovergo ten Noordzee bijzonder katm én lag de Westralia erbij alsof zii rustig voor an ker lag. maar het weerbericht van de middag maakte al weer melding van krachtiger wordende wind in de loop van Maandag. Steekt de Noordwester weer op, dan geeft niemand in de Hoek moer een cent voor het lot van het schip! Men herlnngrt zich nog al te goed.de stranding óp nagenoeg dezelfde plek van de Noorman Christian Mitfhel- sen. die zó hoog op het strand werd geworpen, dat men rondom het schip kon wandelen zonder natte voeten te krijgen. Geen schijn van. kans was er de Nóor naar zee te krijgen en slopers, haalden het schip, dat een ware attrac tie voor de strandtezoekers geworden was. uit elkaar. Lossing begonnen Zondagmiddag zijn de sleepboten Achilles en Argus uitgevaren om tezamen met de sleepboten Maas en Ebro voor de vierde maal te proberen de Westralia van haar plaats te krijgen, wat wederom niet is gelukt. Derhalve is men hedenmorgen begonnen met de los sing van de lading, een karwei, dat door het tot nu toe gunstig geble ven weer wordt vergemakkelijkt. Voor het overnemen van de, lading heeft men de Nederlandse kust vaarder Beta gecharterd. .De .in specteur van de rederij van de Westralia, de D/S Orient A/S te Kopenhagen bevindt zich aan. boord. Merkwaardig is, dat vannacht het object van een bergingswerk dat de bergers van. Smit en Van der Tak kort geleden na dagen zwoegen tot een goed einde hebben gebracht, de strandingsplaats van de Westralia is gepasseerd. Dat was namelijk het Noorse motor schip Bosphorus, dat geladen met sinaasappelen en op weg van Pa lestina naar Oslo op 22 December iri zwaar beschadigde toestand door de Engelse sleepboten Seaman en Service-man .de Nieuwe Water weg werd binnengesleept, om bij de werf Wilton-Fyenoord te Schie dam te worden gerepareerd. tig personen te my den, die men straks toch weer moet ootmoe- ten- De heer Drees toonde zich over de besprekingen in Indonesië betrekke lijk tevreden, „in aanmerking ne mend dat ik nu eenmaal geen opti mist ben", zo voegde hij daaraan toe. De toestand van de heer Koos Vor- rlak gaat gestadig vooruit. De tempe ratuur is normaal en de eetlust goed. Prof.' dr. Sillevis Smith die Zondag weer uit Denemarken zou vertrekken, was tevreden over de behandeling en de toestand van de patiënt. De heer Vorrink, die nog steeds in het ziekenhuis te Nyköbirtg ligt, heeft Zaterdag aan zijn dochter, mevrouw Irene Zwart-Vorrink, verslag uitge bracht over het ongeluk, De heer Vor rink is van oordeel, dat hij zijn leven te danken heeft aan het feit dat zijn veiligheidsriem brak. Hierdoor -voelde hij de stoot minder, toen het vliegtuig de boomkruin raakte. De riem brak en Vorrink werd uit het vliegtuig gewor pen. De piloten zaten vlak voor de ramp sandwiches te eten en bestudeer den de kaarten. Plotseling maakten de piloten hun riemen vast en de" heer Vorrink: deed automatischhetzelfde. Even later werd hij slaperig en dutte in. Toen hij wakker werd lag hij in het ziekenhuis van Nyköbing. President Soekarno en Hadji Agoes Salim, de republikeinse minister van buitenlandse zaken, hebben Donderdag onverwacht een bezoek gebracht aan een Nederland se legercantine te Prapat (Sumatra), waar zij een gesprek aanknoopten met Nederlandse soldaten en officie ren, die zich goede gastheren betoon den, aldus een mededeling van de dienst voor legercontacten te Bata via. Soekarno was vol lof over zijn verblijf té Prapat, doch toonde zich verlangend, naar Batavia te gaan, want ,,er moet veel werk worden verricht" zo zei hij. Salim daaren tegen zou met spijt het mooi gele gen Prapat verlaten, omdat de rust hem goed deed, „Ik wil ^og wel een paar weekjes blyven". zei de 64-ja- rige minister. Zondag zijn drie leden van de re publikeinse delegatie en twee leden van het Bijzonder Federaal Overleg te Batavia te.uggekeerd van een be zoek per vliegtuig aan Prapat en Bangka, waar de republikeinse lei ders verblijven. De schriftelijke ant woorden van de republikeinse lei ders zullen worden voorgelegd aan een vergadering van het B.F.O. op 31 Januari, Volgens een betrouwbare bron te Batavia weigeren de op Su matra geïnterneerde leiders met de Nederlanders te onderhandelen over de vormiyg van een interim-rege ring, zolang het republikeinse kabi net geen toestemming krijgt, bijeen te komen en als regering wordt er kend. WEINIG WIND Weersverwachting, geldig tot Dinsdag avond. Meest zwaar bewolkt met voornamelijk vannacht hier en daar enige lichte regen. Bangs is U'addcft- kust aanvankelijk matige wind uit Noordelijke rich tingen, overigens zwakke veranderlijke wind. Van nacht Iets minder koud. motgen overdag ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. 25 Januari: Zon op 8.31. onder 11.14: Maan op 6.21. onder 13.07. 25 Jan.: Hoog water te Rotterdam: le tij 1.30 uur, 2e tij 13.48 uur. Geen DNO-macht De interventie van de UNO heeft doen blijken, dal er nu geen effec tief bestuur mogelijk is door de UNO, omdat deze géén legér heeft, geen vloot, geen luchtmacht en geen 'politiemacht zei de minister. Naar 's ministers opvatting, zal een dergelijke situatie .uiterst ge vaarlijk zyn. De pogingen, die thans worden gedaan, om een inte rim-regering voor geheel Indonesië in-te stellen door rechtstreekse be sprekingen tussen alle politieke groeperingen, met inbegrip van de republikeinen, zullen blijven ste ken. Niemand zal precies weterf'wat degrenzen zijn van zijn verant woordelijkheden: het laatste -woord zal gezegd worden in Lake Success, niet alleen ten aanzien yan kwes ties van leven en dood als die .van. onafhankelijkheid en démocratie, doch ook ten aanzien van onbe langrijke onderwerpen zoals de vraag, of een „kampong" moet be horen tot „negara X" of „negara Y". De UNO zal tenslotte bélandeii in kwesties van plaatselijke politiek." Scharidaalnieuwg Met betrekking tot de wijze waarop de wereldpers verslag geeft van de situatie in Indo nesië zei minister Stikker: „Wy plachten rustige en onopvallen de mensen te zijn en wij zijn hoogst verbaasd te bemerken, dat wij, opeens, in de ogen van de wereld veranderd zijn in een rijke bron van schandaal- nieuws voor de voorpagina, in een troep kwaadaardige onder drukkers, felle reactionnairen, die proberen met ingenieuze middelen en kunstgrepen een onschuldig, jong en democra tisch volk te beroven van zijn vrijheid en geluk. Ik ben ervan overtuigd, dat wij recht kunnen laten gelden op meer vertrou wen dan wij de laatste tijd ge kregen hebben." Bloemfontein voer niet uit door havenstaking Ook Zondag kon het m.s. Bloem fontein van ae Verenigde Scheep vaart Maatschappijen, dat reeds Vrijdag met passagiers en vracht goed naar Zuid-Afrika zou vertrek ken. de Amsterdamse haven niet verlaten. Het schip ondervindt deze vertraging als gevolg van de sta king in dc Amsterdamse haven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1