U HET ROTTERDAMSCH PAROOL Entstof tegen influenza met behulp van kippeneieren Krawtsjenko's proces te Parijs begonnen Klachten over de „Volendam" Het uitbreidingsplan voor Schiebroek Staken van het vuren een onmogelijkheid geacht Wilton Fyenoord-zaak voor Hof van Cassatie Het ei en de griep Philips Van Houten denkt epidemieën te kunnen voorkomen Volgend jaar pas in de handel „Russische getuigen staan onder druk," zegt de schrijver Sjahrir en Leimena naar Amerika? Dubbel kaasrantsoen tot 12 Maart Staking te Amsterdam duurt voort De „Willem Ruys" terug uit Batavia Engeland en Frankrijk erkennen Israël Meer post naar Indonesië Ernstige aanvaring op Westerschelde Nieuw rapport van CvGD Voor nader onderzoek terug gewezen Weerbericht Dinsdag 25 Januari 194$ led. en A dm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn,prl|Bi per week 0.32 per kwartaal 4,10. losse nummers 0,02 Opgericht door da Stichting „Hot Parool- DE SCHIEDAMMER Negende jaargang, No. 20 Uitgave N V, De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeurs BI de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker (Van onze speciale verslaggever) jpR is alle kans, dat over enkele, jaren de griep als massa- ^-rfziekte kan worden uitgebannen. Daar zullen millioenen en millioenen kippeneieren voor nodig zijn. Denkt U nu vooral niet, dat U flink eieren moet eten, als.U de griep hebt. Want al zijn eieren een kostelijk voedsel, de griep genezen doen ze niet, Wel zijn ze een onmisbaar hulpmiddel voor de griepbestrijding over de hele wereld. De wetenschap meent thans, zo ver te zijn, dat 2ij er in geslaagd Is, een entstof te bereiden, die de geïnjecteerde ge durende ongeveer zes maanden onvatbaar-maakt voor griep. Deze entstof of vaccin, bevat de zelfde soort .„virussen'4, die de ziekte of epidemie veroorzaken. De bestrijdingsvirussen worden kunstmatig gekweekt in bebroede eieren. Als eerste industrie in Europa is de N.V. Philips—Van Houten te Weesp kort geleden met het vervaardigen van deze entstof begonnen. Kaa men nu door een „spuitje" iemand van de griep afhelpen? Zo is de zaak niet. Het inenten, speciaal van grote bevolkings groepen, heeft alleen nut, wan neer dit gebeurt, vóór een epide mie optreedt. Het vaccin heeft namelijk acht tot tien dagen ■nodig om in het menselijk lichaam voldoende afweerstoffen ts doen ontstaan. Bij wie al griep heeft, komt de injectie te laat. Wel kan men iemand van te vóren immuun maken. Wil men dus in Nederland door vaccinatie een epidemie voorkomen, dan dient men te- weten, wanneer de ziekte zich hier zal aandienen. Het is al sinds 1933 bekend, dat griep of influenza (dat is het zelf de) niet wordt veroorzaakt door een bacterie, doch door een virus. Het virus, duizend maal zo klein als een bacterie en zelfs met een mierosjoop niet le onderscheiden, is een ziekteverwekker, die in te genstelling tot een bacterie, niet kan bestaan dan op een levende cel. Dit virus is waarschijnlijk afkom stig uit Aüë. En overal, waar het maar op levende wezens, kan ge dijen, verwekt het griep. De plaag ■waalt als het ware van het ene land' over naar het andere. Wil men zich nu. in een bepaalde staat voorbereiden" op de invasie van griep-virussen, dan zal men moeten beschikken over snelle en betrouwbare berichten uit het bui tenland, speciaal met betrekking tot de naam van het virus, want men kent verschillende soorten! Onder, auspiciën van de Wereld- Gezondheidsraad is al een begin gemaakt mrt hét onderhouden van een internationale meldings- en opsporingsdienst. Op de duur hoopt men het zo'ver te brengen, dat men het naderen van een griep-epide- mie met even veel zekerheid zal kunnen voorspellen als een nade rende storm- ol regenperiode. Zo ver was het deze winter nog niet. En dit is ook de reden, waarom het ondervangen van de huidige griep- verschijnselen mislukte, Italië en Frankrijk waren veel te Iaat met hun meldingen.. En toen de griep hier eenmaal was, had het geen zin meer om de patiënten te vaccine ren. De entstofwerkt immers pas na acht of tied,dagen! In Denemarken en Engeland, waar de griep nóg niet is doorge drongen, .zou men nu reeds massaal moeten' gaan enten om een gunstig resultaat te bereiken.- De eerste injecties Gedurende de laatste weken hebbendt N.V, Fhilips-Van Hou ten ontelbare verzoeken om vaccins bereikt, doch me heeft daaraan sléchts in enkele gevallen voldaan. Men had aanvankelijk, in samen werking met het Rijksinstituut voor de .Volksgezondheid., enige grotere groepen mensen willen vaccineren en de reacties bij de patiënten afwachten. Dit plan werd verijdéld- door de plotseling in'ons land opduikende griep. .Wel zijn reeds duizend P.hilips-empioyé's en een aantal medewerkers van de G.G. en G.D. .te Amsterdam inge-. spoten. De helft van het aaiital militairen, dat begin Februari scheep zal gaan naar Indonesië, zal eveneens een injectie ontvangen. Wil men het vaccin op grótere schaal gaan toedienen, dan zal men mét een volkomen schone lei moe ten beginnen? D.w.z., dat er op dat ogenblik in ons land geen sprake van griepverschijnselen mag zijn. Toepassing op grote,, schaal heeft bij de Amerikaanse marine reeds inde oorlog, g" .stige resultaten opgeleverd. Soorten griep Hoe wordt dit door millioe- nen zo lang verbeide „serum" plaats met het virus te worden be smet. Daarna gaat het ei wederom twee dagen in de machine. In die tijd verhonderdduizendvoudigt het virus zich! Een assistente demonstreerde ons (men zie de foto) hoe de „geculti veerde" virus-massa als een vloei stof weer uit het ei wordt opgezogen. Deze en andere bewerkingen ge schieden in speciale glazen kasten, met slechts kleine openingen voor de handen, die door ultra-violette, sterk steriliserende stralen belicht wor den. „Men is er op uit om. de ziektekie men te doden", aldus hebben wij dr. Van Niekerk gevraagd. „En hier bent U bezig, ze bij mlllioeaen te kwe ken". „Inderdaad", luidde het antwoord, „Wü bestrijden virus met virus. Maar het gekweekte virus wordt zó. verdund, bewerkt en gezuiverd, dat het, in het menselijk lichaam inge spoten, geen ziekte meer. doch juist afweerstoffen opwekt". tegen de griep nu gemaakt? Dr. J. van Niekerk, leider van het biologisch laboratorium in Weesp, en prof. Cr. J. Mulder uit Leiden, me wie Philips- Van Houten nauw samen werkt,. hebb" - ons daarvan verte I en dr. Van Niekerk heeft ons een blik gegund in de' „keuken" van het bedrijf, het laboratorium. Zoals 'gezegd, er is meer dan één "griepverwékker of virus. Wil men de ziekte bestrijden, dan moet men de soort, de z.g. virus-.,stam" ken nen. Dit kan steeds een andere stam zijn en dan moet men ook weer een ander injectie-middel bereiden. Voorraden van een be paald vaccin kan men bezwaarlijk aanleggen. Als de internationale meldings organisatie in de afgelopen weken goed gefunctïonneerd had, dan zou men in Italië de verwekker, dat is in dit geval het Virus „A", hebben moeten isoleren gn in de vorm van keelspoelsel van" patiën ten per vliegtuig naar de andere landen en dus ook naar Nederland hebben moeten zenden. Heeft men hét virus tijdig in zijn laborato rium, dan kan men het kunstmatig in massa's aankweken, met behulp van bebroede eieren. „Griep"-eieren Eieren en virussen zijn de voor naamste ingrediënten, die dr. Van- Niekerk gebruikt. Bebroede eieren vormen voor de griepverwekker na melijk een ideale voedingsbodem. Als men hét ei tien dagen; in de broedmachine laat staan en ér zich een embryo, .eenvrycht, in bevindt, het. gereed om op een bepaalde Na de tweede broedingsperiode waarin het „Virus" zich tot het 100.000-voudite' heeft kunnen ont wikkelen,'wordt de vjnis-houdende vloeistof weer uit het ei gepompt. Deze «toelstttf vormt het materiaal voor de ie bereiden entstof. Men lette op de glazen kest, die mei ultra-violette, steriel makende stra len, verlicht wordt. Ook vru de laboratoria van 't acade misch ziekenhuis en het Instituut voor Praeventieve Geneeskunde te Leiden houdt men zichin verband met de heersende influenza, inten sief bezig met het onderzoek naar het uirus, dat deze ziekte verwekt. Nog niet in de handel Het influenza-vaccin is nog niet of ficieel in de handel. Ook de artsen beschikken er nog niet over. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit vol gend jaar wél het geval zijn. Dan zal de capaciteit van PhilipsVan Hou ten ongeveer 400.000 injecties per week kunnen bedragen. Als de re sultaten gunstig zijn, ligt het voor de hand ,dat. de vaccinatie tegen griep op de duur van regeringswege zal worden geleid. Voorlopig zal men zich wellicht beperken tot bepaalde groepen van mensen die in het socia le Leven sleutelposities innemen zoals medici verplegend personeel ver- keerspersoneel en werkers in de in dustrie. De kosten van" een injectie, die In ieder geval door een arts moet wor den gegeven, komen op ongeveer 2.50. Eén dokter kan, met enkele assistenten, in een paar uur honder den mensen inspuiten. Voor elke in spuiting is gemiddeld op de fabriek één. ei nodig. Doch ook wanneer mil- lioenen Nederlanders worden inge ënt. komen wij voor de consumptie geen eieren te kort, „In Den Haag heeft men mij al gerust gesteld", ver zekerde ons dr. Van Niekerk. „Op .Voedselvoorziening' telt men eieren niet bij millioenen, maar bij milliar- den".... In verschillende bladen circuleer de dezer dagen een brief van een passagier vah de Voleodam, die gis teren te Sydney in Australië is aan gekomen met luim iwJ emigranten aan boord. Ook -wij ontvingen zo'n brief. De inhoud kwam voorname lijk neer op klachten over de slechte ventilatie en de passageprijs van 1350.,..die te hoog werd geacht voor-het „comfort", dat .aan boord werd geboden. Aangezien wij reeds eerder over de Vol end am schreven in verband met de talloze klachten, o.m. van soldalen, die dezelfde wei nig prettige ervaringen, wat de ven tilatie betreft, opdedeu, leek het ons beter de reactie van de regering af 'te wachten. Aan een mededeling van het mi nisterie van Verkeer en Waterstaat ontlenen ■jiye.r'jiu-: het volgende: 1000 tot 1100 gulden. Daar is echter passagiersvervoer bijkomstigheid, De schepen van de Holland-Au- stralie-lijn hebben betrekkelijk ge ringere capaciteit voor passagiers en er is dus een lange wachtlijst ge groeid van liefhebbers voor Austra lië. Dé regering wilde van deze wachtenden althans een deel helpen en heeft daarom op verzoek van en in samenwerking met de Stichting Landverhuizing Nederland de Vo- lendam, die in time-charter bij de regering is voor het vervoer van troepen, beschikbaar gesteld om emigranten en andere passagiers te vervoeren naar Australië. Dat de passagiers gedeeltelijk in troependekken moesten worden on-' dergebracht was hun bekend. De ac commodatie in deze troependekken is zeer eenvoudig, doch voldoet aan Gisteren is te Parijs het proces begonnen, dat de uitgeweken Russische schrijver Victor Krawtsjenko het Franse weekblad „Les Lettres franchises" heeft aangedaan omdat dit hem er onder meer van heeft be schuldigd, dat hij niet de schrijver zou zijn van het boek „Ik verkoos de vrijheid". Het Franse litteraire periodiek, dat pro-communistisch is, heeft beweerd, dat Krawtsjenko „te dom"„is om een dergelijk boek te schrijven het boek zou volgens dit blad een fabrikaat van Ameri kaanse propaganda-instellingen zijn. Er zijn vijftien getuigen a. déchar ge uit de Sowjet-Unie gekomen om de beweringen van het Franse communistische blad te ondersteu nen. Krawtsjenko, die zijn verkla ringen in bet Russisch aflegde, waarna zij om de andere zin in hel Frans werden vertaald, zei dat -er onder deze getuigen enkelen waren die hij persoonlijk kende. „Zij denken er net zo over als ik", aldus de schrijver, „maar zij zullen gedwongen worden het te gengestelde te zeggen van wat 2tj denken. Zij hebben vrouwen, kin deren en naaste verwanten achter- Een vliegtuig van de KLM heeft vanmorgen dr Sjahrir en dr Leimena. republikeins minister van Volksgezondheid, naar Bangka gebracht om met premier Hatta het plan tot een reis van de twee eerst- genoemden naar Lake Success te bespreken, Mohammed Hatta heeft de CvGD gevraagd, faciliteiten te willen verlenen voor de reis van 1 Sjahrir en Leimena naar Amerika, Het verzoek tot overkomst van de beide heren is. naar verluidt, af komstig van Palar. Indien de reis naar Lake Success doorgaat, zou bet de tweede^ keer worden, dat Sjahrir voor de Veilig heidsraad verschijnt, Ook in 1947, tijdens de eerste politionele .actie, bepleitte hij de belangen van de Republiek. De inzender'agëèrt tegen de pas- redelijkeeisen. Voldoende was- en sageprijs.'van 1350. gulden, die Regering' heeft berekend. 'Het nor male nassagiersvervoer .vah Neder land naarAustralië wórdt uitge voerd door de'N.V. Holland-Austra lië lijn, die deze' dienst onderhoudt met vrachtschepen met -beperkte passagiersaccommodatie. De- passa geprijs op deze schepen bedraagt Wij vernemen, dat de periode van 30 Januari tot 12 Maart, het kaasrantsoen verdubbeld wordt en dus voor dat tijdvak op .,400 gram zal worden gebracht. Deze tijdelijke verdubbeling van het rantsoen is mogelijk geworden door de zeer grote kaasproductie gedurende. de laatste tijd. Geruchten,, dat de kaas binnen- kortvarf'de bon. zal gaan, .zijn ech ter van "elkegrond ontbloot. Een opheffing van de kaasdistributie zou bepaalde moeilijkheden ver oorzaken bij de kaas-export. Een en ander is onderwerp van uitvoe rige besprekingen ten departemen- te. Aangenomen wordt, dat eerst in Maart een. definitief besluit geno men kan worden. Een uitbreidingsplan voor Schie broek, dat op verscheidene punten afwijkt van bet plan dat ia 1933 werd vastgesteld, zal,deze week in de zitting van de gemeenteraad be handeld worden. Het nieuwe plan, dat B. eii Wi aan de raad voorleg- len wordt gevormd, door drie dui delijk te onderscheiden gedeelten, welke nagenoeg een gelijke opper vlakte hebben. Het noordelijk deel is bestemd voor agrarische doeleinden, het middengedcel.e omvat het voor de bouw van 2,577 woningen aange wezen gebied, terwijl het zuidelijk: deel voor het stichten van een nieuwe, begraafplaats van 70 h.a. Is gedacht. Aan de oostzijde zijn ter reinen bestemd voor recreatie. In het vorige plan was het noor delijk gedeelte eveneens als woon wijk bestemd maar wegens de te grote afstand van de werkgebieden zal dit gedeelte thans voor -agrari sche doeleinden gereserveerd wor den. In het middengedeelte zullen 2.577 woningen met diverse wijk- voorzièningen kunnen verrijzen. De bestaande Adrianalaan zal als hoofdtoegangsweg in het nieuwe gedeelte van het plan worden aan gehouden. Daarom is een nieuwe hoofdader ontworpen die van de Ringdijk a. tot aan de spoorweg-, halte een centrale omsluiting be oogt.. Langs 'de Nieuwe Hoofdweg zijn de winkels en bedrijfjes gesi tueerd, aan een plein ligt het wijk- gebied annex lokaliteiten voor so ciale en medische diensten. Teza men met de bestaande eh ontwor pen andere gebouwen vormen deze elementen het wijkcentrum waar het maatschappelijke en culturele leven van de bewoners zich kan ontplooien. De randbebouwlng langs de sin gels is in twee woonlagen gedacht, de kernbebouwing van de twee ge heel nieuwe buurten dn-drie, en de bebouwing, aan de-., centrale - hoofd weg in vier lagen (drie woonlagen boven winkels);— In de iióord-westelijke-buurt zijn arbeiderswoningen geprojecteerd, aansluitend aan:'de' in' uitvoering zijnde'woningbouw. Voor het ove rige zullen middenstahdswoningen verrijzen, terwijl enige, ruimte aan wezig is voor woningen voor meer gegoeden. Het gebied ten noord westen van het woongebied zal mede in verband met de nabijheid van de geprojecteerde luchthaven, in zijn geheel voor recreatie wor den aangewezen. Groenvoorziening In de nieuwe buurten wordt het middengedeelte open gehouden. Deze open ruimten worden voor een ieel bestemd voor de bouw van enkele vrijstaande scholen, voor een ander deel totkinder speelplaats en wandelgeiégenheid. Aansluitend aan het plassengebied is. een wijkpark ontworpen met grote speelweide terwijl verder is gedacht .aan de aanleg van enige scHoolsporfvelden. Voor de.jwoningblokken met ver schillende 'woonlagen zijn gemeen schappelijke .achtertuinenontwor pen, waarin-zandbakken en kleine speelveldjes kunnen worden ge maakt, Even builen de bebouwde kom wordt een terrein gereser veerd voor kleinindustrie. Tenslotte is er het plan voor öc nieuwe begraafplaats in het zuide lijk gedeelte van het uitbreidings plan. Deze begraafplaats zal moe ten voorzien in het nijpend tekort aan begTaafruhnte op de rechter Maasoever, ontstaan doordat „CrooswUk" vrijwel bezet is. Dc nieuw ontworpen begraafplaats, ter oppervlakte van ruim 70 h.a. heeft een vrij centrale ligging en goede verbindingen met dc woon gebieden op de rechter Maasoever. toiletgelegenheden zijn voor deze passagiers aanwezig. Voor het ver trek van het schip is dit geïnspec teerd door ambtenaren van dc scheepvaartinspectie van de Dienst voqj. Volksgezondheid. Tenslotte kan nog worden mee gedeeld, dat een aantal Nederland se passagiers, een 'subsidie op de passageprijs hebben genoten, die betaald is door de.{Stichting Land verhuizing of de Marine-autoritei ten". •Tot zover het verweer van het" Ministerie van. Verkeer en Water staat. Wij tekenen hierbij nog aan, dat de regering ook had kunnen, beslui ten, het schip niet te laten varen. Dan hadden de 1500 mensen, die thans op hun .bestemming zijn ge arriveerd, voorlopig geen kans ge had hun nieuwe vaderland te be reiken. De Volendam is nu eenmaal geen tropenschip. daar helpen ook lapmiddelen als extra ventilatoren niet tegen Na aankomst in Australië zal bet geleden leed echter wel spoedig' vergeten zijn en misschien plaats maken voor dankbaarheid, daar het mogelijk was een lange wachttijd aanzienlijk 'te bekorten. .Met ^óote meerderheid van stem men' (ToWtegen 189) heeft hét personeel van het Amsterdamse Havenbedrijf, waarvan het -meren deel reeds twee weken In staking is, besloten niet "aan het werk te gaan. Maandagmorgen hebben zich enige controleurs bü de stakers aangesloten.. Op een gisteren gehouden verga dering van de vaate havenarbeiders van alle scheepvaartmaatschappijen circa 500 waren aanwezig werd het conflict besproken en kwam ook een voorstel uit de ver gadering in. discussie om Maandag een sympathiestaking van 2-4 uur, te proclameren. Een besluit in deze zin werd niet genomen, zodat de ar beiders Maandag normaal aan het werk' 2ijn gegaan. Alleen 37 boot werkers van het Verenigd Carga doorskantoor verlieten om half tien hun werk voor 24 uur. Het Noorse vrachtschip „Brisk" van het Ver. Carg. kantoor, dat Zaterdag had moeten vertrekken, ligt als gevolg van de stading nog in de haven. gelaten als gijzelaars en hebben de gehele macht van een politie staat tegen zich." Vervolgens beschreef Krawtsjen ko zjjn loopbaan in de Sowjet- XJnie, die hij succesvol noemde. Tenslotte werd hij met een missie naar het buitenland gezonden. In al die tijd had men hem nimmer een dronkaard of een verrader ge noemd, zoals nu door Les Let tres francaises is gedaan; dit ge schiedde pas toen hij de Russische nationaliteit prijsgaf- Krawtsjenko noemde zijn activiteit „anti-Sowjet, niet anti-Russisch." De directeur van Les Lettres f rangalses, Claude Morgan, verklaarde: „ik besloot het artikel te publiceren omdat ik het volste vertrouwen had in onze correspon dent in de V.S. Daar ik „Ik verkoos de' vrijheid" gelezen had, was ik het bovendien volkomen met hem eens." Morgan gaf de naam van de correspondent als Sim Thomas en zeide: „Ik onthulde niet wie Sim Thomas was, uit vrees voor Ame rikaanse represailles, omdat daar anti-fascistische activiteit geken schetst wordt als anti-Amerikaan se activiteit. Zoals altijd draag ik de algehele verantwoordelijkheid voor dit artikel." Vuist op tafel Tijdens een scherpe woorden wisseling met. André Wurm- ssr, de schrijver van het artikel, dat tot het proces leidde, eiste Krawtsjenko het uiterste van zijn krachtige stemmiddelen en sloeg hij toornig met zijn vuist op tafel, Wurmser had verklaard, dat Krawtsjenko niet de schrijver van „Ik verkoos de vrijheid" kon zijn, omdat in dit boek een Sowjetbur- ger vergeleken wordt met de hel din uit Ibsen's toneelstuk „Nora of het poppenhuis" en Krawtsjenko dit spel niet kent. Toen men hem vroeg revclutionnaire stukken van Dostojefski te noemen, zwaaide hij met .zijn -armen, -sloeg op -.tafel en schreeuwde: „Vanmorgen ging ik pas ora 7 uur naar bed; Ik heb niet genoeg slaap gehad. Ik heb een maagzweer. Laten zij ernstig ge meende vragen stellen en geen co- medie opvoeren". Niemand merkte dat het schip iets raakte De „Willem Ruys", het eerst© schip, dat na de hernieuwde 'poli tionele actie, en wel op 3 Januari uit Batavia naar Nederland ver trok, is Maandagmorgen te Rot terdam aangekomen. Door een be schadiging feu de schroef onder vond het schip een dag vertraging. Naar wij van de zijde der N.V, Rotterdamsche Lloyd vernamen heeft niemand aan boord bemerkt, dat bij het binnenvaren van de haven van Singapore de schroef iets heeft geraakt. Eerst na het vertrek uit deze haven bleek, dat de zaak niet in orde was. In Co lombo werd een duikeronderzoek gehouden, dat aan het licht bracht, dat de uiterste puntjes van elk der drie schroefbladen heel licht ver bogen waren. Deze ogenschijnlijk zeer lichte en voor het lekenocg nauwelijks waarneembare bescha diging, veroorzaakte een enorme trilling, zodat men gedwongen was vaart te minderen. Vrijdag zal het schip voor ongeveer drie dagen gaan „dokken" in het grootste droogdok, dat Nederland bezit en dat eigendom is van de Rotter damsche Droogdok Mij., om daar van schroef te verwisselen. Men verwacht, dat het schip 6 Februari weer naar Indonesië zal vertrek ken. De Britse regering heeft gisteren formeel besloten, Israel te erken nen. De officiële bekendmaking zal waarschiinlük door Bcvin In het Lagerhuis worden gedaan. Ook de Franse regering heeft gis teren de regering van Israel de fac to erkend. De Franse erkenning wil echter niet vooruitlopen op de be slissing van de VNO omtrent de grenzen van de nieuwe staat, zo is te Parijs bekendgemaakt. Utt Brussel wordt gemeld, dat België in voortdurend contact staat met Engeland. Frankrijk, Neder land en Luxemburg over een eventuele erkenning van Israel. Nu, blijkens mededeling vah de K.L.M. aan de P.T.T., het weer niogelffk is geworden.enkele vluch ten -naar Indonesië uit te voeren, kan het luchtpostvervoer een kleine verruiming ondergaan. In verband daarlnede maakt de P.T.T. bekend, dat de aan het pu bliek gevraagde beperking, om niet meer dan een brief per week te posten, voorlopig kan vervallen. De Nederlandse stoomboot ,,Lis- sekerk" een voormalig Li- bertyscliip is hedenmorgen op de Westorschcldo in aanvaring ge komen met het Fooise schip „T u- 1 o s k y", dat, geladen met koeien, op weg was naar Antwerpen, De „Tulosky" kreeg een groot gat aan do boeg en aan stuurboordzijde en is, omdat het in zinkende toestand verkeerde, op de plaat van Osse- nisse (by Hansweerd) aan de grond gezet. Bij deze aanvaring is een der Poolse zeelieden gedood, tenvlj! twee anderen zeer ernstig werden gewond. Een van hen Is in sterven de toestand naar Hansweerd ver voerd. De JLtssekerk" Is naar Vlissln- gen opgestoomd en wacht daar op toestemming om door te varen naar Rotterdam. De Commissie voor Goede Dien- verklaard, dat zij'niet over voldoende sten heeft in een rapport aan de Veiligheidsraad als haar mening uitgesproken, dat de guerilla der Indonesische republikeinen de Ne derlandse strijdkrachten verhindert de vijandelijkheden te beëindigen of de order „staakt hetvuren" in acht te nemen. Nederland beschikt over to weinig manschappen om de guerilla te onderdrukken, aldus het rapport. Het rapport zegt verder dat de Ne derlandse strijdkrachten alleen gebied om de hoofdwegen heen hebben bezet, terwijl men de rest van het land. onge moeid liet De guerillastrljders hebben een „politiek der verschroeide aarde" gevolgd, gepaard metoorlogvoering en troepen beschikken om dit te doen en om hun andere plichten te verrichten", aldus het rapport, dat als volgt besluit: 1. Rust en orde zijn in de vroegere republikeinse gebieden nog niet her steld. 2. In vele gebieden beschikt het Ne derlandse leger over onvoldoende troe pen, om onmiddellijk tegen de tactiek der republikeinen te kunnen optreden. 3. Het Nederlandse leger beschikt over onvoldoende politie-troepen om de burgers In deze gebieden afdoende te kunnen beschermen. 4. De situatie Is thans nog-niet-vol doende gestabiliseerd, om een met vol ledig gezag bekleed burgerlijk bestuur te kunnen organiseren. Daar de republikeinse' regeringsauto riteiten worden verhinderd hun gezag sabotage. „Veie*" Inwoners voelen "zich uit te oefenen, bestaat er van republi- niet op hun gemak en zijn bang voor keinse zijde geengezajj. dat in staat is represaillemaatregelen tengevolge van de republikeinse strijdkrachten een deze euerilla-activitelt; dit kan alleen staakt-het-vuren-order op te leggen, verholpen worden door actief patrouil- Onder deze omstandigheden is een eta leren, bij dag en bij nacht. De bevel- ken der vijandelijkheden een onmoge- hebbers hebben in sommige gevallen lijkheid, aldus de candusie. Gisteren beeft voor dc Bijzondere Raad van Cassatie te Den Haag de zaak gediend van vier directeuren van de werf Wilton Fyenoord, die door het Bijzonder Gerechtshof te Oen Haag wegens collaboratie .'waren veroordeeld. Dc conclusie van de advocaat-ffscaal van de Raad voor Cassatie was. dat alle requiranten zich schuldig gemaakt hadden aan het werken voor de vtfamï en dit werken ook hebben bevorderd, daarmee de vijand opzettelijk hulp verlenend. Hjj achtte het echter noodzakelijk, dat enkele punten nader onderzocht zonden worden. IÏ|J concludeerde tot vernietiging van de sententie en verwijzing naar het Bijzonder Ge rechtshof te Amsterdam. Uitspraak op 21 Februari a.s. Nadat de requiranten waren bin nengeleid, gaf de president van het Hof, prDf. Verzijl, onmiddellijk het woora aan mr. Wijkerheld Bisdom, die de verdedigers inleidde en de bewijzen van het Hof aanviel. Mr. A. C. W. Beerman uit Rot terdam voerde het woord als raads man van de heren "W. "W. en T, Hij ging uitvoerig de gebeurtenissen na in Mei 1940. Nadat de heer T. de toenmalige burgemee'ster van Schie dam, mr. Van Haaren, om advies had gevraagd, is deze naar gene raal Winkelman gegaan, die had gevraagd: „Hebben wij de Duitsers uit ons land kunnen houden? Net zo min zullen wij hen uit onze be drijven kunnen houden. Ook al houdt dat in, dat wij voor hen ge- schut moeten maken". Dit was voor de direciie een vin gerwijzing hoe zij moesten hande len. Op de vraag van de president prof. Ver2ijl aan T. of hij ook Duit se opdrachten had geweigerd uit te voeren, luidde het antwoord ont kennend, het was niet mogelijk ge weest te weigeren. Beter blijven? Nadatrde raad de zitting een uur geschorst had, werd het woord ge geven aan mr. J. Drost uit Rotter dam, die als raadsman van ir. M. optrad. Hem was door het Hof ten laste gelegd, dat hij het vervaardi gen van torpedolanceerbuizen, vi zierinrichtingen, luchtafweerge schut en geschutslopen had bevor derd. Mr. Drost wees er met na druk op, dat luchtafweergeschut en geschutslopen nooit bij Wiiton- Fijenoord waren gefabriceerd en dat dit zelfs niet mogelijk geweest zou zijn. Voorts trachtte hij de raad er van te overtuigen, dat de vier di rectieleden volkomen te goeder trouw de overtuiging hadden ge had, dat zij de Nederlandse zaak beter dienden door op hun post te blijven dan door heen te gaan. Mr.-Drost sprak de hoop uit, dat de raad "de requiranten niet straf baar zou verklaren, of indien straf feloosheid niet aanvaard kon wor den; de raad zou willen volstaan met een minimale straf. Mr. F. J. Kranenburg uit Rotterdam nam als laatste raadsman voor A. C. M. het woord. Het Hof had het een bezwa rende omstandigheid genoemd, dat M. pas in November 1941 was overgegaan naar "Wïltan-Fijenoord. Een concern waarvan, hij wist, dat het door de Duitsers was ingescha keld bij het vervaardigen van oor logstuig. Mr. Kranenburg bestreed echter deze mening van'het Hof. Het toetreden van zijn cliënt tot de directie van de werf had in genen dele verband gehouden metenige bereidheid om iets voor de Duit sers te gaan produceren. H|j herin nerde de raad er aan, dat het dank zij zijn cliënt was, dat in de Mei dagen van 1940 het in aanbouw zijnde schip de Heemskerk via de Nieuwe "Waterweg naar Engeland, wist te ontsnappen. Reeds dertién maanden was zijn cliënt gedeti neerd geweest en reeds drie jaar was er geprocedeerd. Hangende de ze procedure was M. als directie lid geschorst. Dat hij nu door het Hof geduren de nog drie komende jaren uit zyn functie ontzet werd, achtte de raadsman een te zware straf. Drin gend verzocht hij de raad om cle-, mentie. Scandinavicrs zijn het niet eens geworden De conferentie tussen Denemar ken, Noorwegen en Zweden is gisteren beëindigd, zonder dat er definitieve overeenstemming be reikt werd over de vorming van 'n Scandinavisch defensiepact. In het officiële communiqué, dat na afloop van de conferentie werd uitgegeven, werd gezegd, dat de mogelijkheden om tot een gemeen schappelijk defensiestelsel te ko men nog steeds bestaan en dat de resultaten van de bespreking in Kopenhagen nu verder afzonderlijk tussen de drie landen besproken zullen worden. Op 29 Jan. zal in Oslo een laatste vergadering ge houden worden. tVEINIO VERANDERING Weersverwachting, geldig tot Woetjs- [agavond. AanvankeJljK zwakke, maar later wat toene mende Zuid-Oosteltlke J wind. Overdrijvende wolkenvelden met hier en daar tijdelijk nevel or mist, doch overwe gend droog weer. Van nacht op de meeste ptaalscn lichte vorst, overdag ongeveer do- zelfde temperatuur als' vandaag. 26 Januari: Zon op 8.30. onder 17.16 s Maan op 7.26. onder 13.58. 26 Jan.: Hoog water te Rotterdam: le ta 2.'33 uur, 2e tij 14,56 -uur. -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1