Nog geen stemming over resolutie HET ROTTERDAMSCH PAROOL Aanbod van hoofdstad voor regering onaanvaardbaar „Niet: Engelsen of ^Belgen, maar: Europeanen" Indonesië in de Veiligheidsraad Egypte dringt aan op verscherping Vertraging in de Benelux-unie Vleesrantsoen wordt tijdelijk verlaagd Kaas als compensatie Gesneuveld in Indonesië Israel ging rustig ter stembus Prinses Elisabeth heeft mazelen Tweede Duitse film vrijgegeven Amsterdam-Rijnkanaal Chinese regering verlaat Nanking Weerbericht Zonnevuur aan een nachtelijke hemel Het Poollieht straalde Hoe staat het met de huisbr andvoorzi ening Prinses Wiihelniina naar Soestdijk Rede van Bevin tot de buitenlandse pers in de Engelse hoofdstad Moordaanslag door 16-jarige jongen Bedriegers reden wel snel, maar hun slachtoffer kwam even hard mee Spannend avontuur van Drents groentekoopman Corruptie in Britse regeringskringen Vrachtauto te water: twee doden De staat voor 300.000 Zw. francs geschaad Inbrekers van 15 jaar als Klein Duimpje Prof. Sillevis Smitt brengt rapport uit Krawtsjenko kan zijn proces niet volgen Dakota bij Lübeck neergestort Woe a? dag 26 Januari 1949 Red. en A.dm. Lange Haven 141. Schiedam TeL 69300 Abann.prljsi per week 0.32 per kwartaal 4,10, Losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Hel Parool"* DE SCHIEDAMMER Negende jaargang, No. 21 Uitgave N-V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 SankSer: Amsterdamsche Baak te Rotterdam Directeurs B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker De vergadering, die de Veilig heidsraad gisteravond te Lake Suc cess hield over Indonesië, is ver daagd tot Donderdag, zonder dat het tot stemming is gekomen over de door Amerika, Noorwegen» Cu ba en China ingediende resolutie. Als eerste spreker drong de ver tegenwoordiger van India, sir- Benega! Rama Rau, er op aan, dat de raad zal bevelen, dat de Neder landse troepen tegen Midden Maart van hét republikeinse grondgebied zullen "worden teruggetrokken en dat de raad voorzieningen tot eco nomische hulp aan de Républiek zal treffen. Hij wenste verder, dat de aan de raad voorgestelde ont werpresolutie van de Verenigde Staten c.s. in overeenstemming zal worden gebracht met de door de Aziatische conferentie te Nieuw Delhi aangenomen resolutie. I Behalve op een terugtrekken der Nederlandse troepen omstreeks 15 Maart, drong deze spreker aan op overdracht der souvereiniteit aan de V.S.L omstreeks 1 Januari 1950 en opheffing van allehandelsbe lemmeringen. Hij richtte tot de Nederlanders de waarschuwing, dat zij met een imperialistische politiek slechts weinLg kans op succes zul len hebben, daar zij dan 19 staten van Azië en de Pacific verenigd te genover zich. zuilen vinden en. de openbare mening in Amerika tegen zich hebben. Ook als zij een over winning behalen in militair opzicht, bestaat de kans, dat zij zullen wor den gesteld tegenover een bestrijd ding met wapenen als de non-coö peratie enlijdelijke tegenstand, waarmede reeds het machtige Brit se rijk in India schaakmat is gezet, aldus de afgevaardigde van India. De volgende spreker was de af gevaardigde van N o a'r w e g e n. Finn. Moe. die aandrong op aanne ming van de door de Verenigde Staten c-s. ingediende ontwerp resolutie. Hij deed op beide par- De volledige économische Benë- lux-ijnl© welke 1 Januari 1950 In werking zou treden zal, naar A.P- ult welingelichte bron verneemt voor zes maanden uitgesteld moeten worden. Dit voorstel tot uitstel zal het hoofdpunt vormen op de agen da van de bijeenkomst der Benelux- ministers welke In de tweede helft van Februari In Den Haag gehou den wordt. Het gaat hier uitsluitend om een. uit3tel wegens zuiver' technische re denen. De economische unie voor ziet in volledige coördinatie van or ganisatorische organen en in ver reikende maatregelen cm lonen en prijzen in de drie landen op hetzelf de peil te brengen. Het is onmoge lijk gebleken deze belangrijke her vormingen binnen de vastgestelde tijdslimiet tot stand te brengen. De datum van 1 Januari 1950 was in Juni 1948 vastgesteld op de bijeenkomst van Ch&teau d'Arden ces. De a.s. bijeenkomst van Benelux- ministers zal zich ook bezig houden met de unificatie van de resterende accijnzen en met die van de omzet belastingen. Het vleesrantsoen voor de A, B, èn C-groepen zal per 28 Januari tjj- deljjk worden verlaagd tot 800 gram per veertien dagen. Ter com pensatie zal een extra kaasrant- soen van 200 gram per veertien dagen worden verstrekt, zo deelt het ministerie van L,V. en V. mede. In verband met de bevoorrading van de detailhandel zal deze extra- kaasbon niet overal direct vol ledig kunnen worden gehonoreerd. De tijdelijke verlaging'van het vleesrantsoen is te wijten aan het feit dat de levering van slachtvee op de binnenlandse markten en de invoer uit Argentinië en Denemar ken beneden de verwachtingen ble ven. De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de perio de van 1—20 Januari de volgen de verliezen in Indonesië, zijn gerapporteerd: Koninklijke marine: serg. V.S. D, K.M.R. t/v C.L. Hes uit Soera- baja; korp, V.S.D. K.M.R. t/v P. J- Lataster uit Soerabaja, Koninklijke landmacht: 2e It. J. van Druten uit Deil (Gld.); sold. S. J. den Boer uit Zierikzee; sold le kl. H. C Timmerman uit Amersfocct; korp. A F. C. Ver beek uit Eindhoven; sold. M. Pardoel uit Kerkdriel Igem. Maasdrie]); sold. M. J Aarts uit Echt <L.}; adj. onderoff. A. te Hoontc uit Aalten. A, Reeu- wijk Uit Rotterdam. Koninklijk Ned. Ind. leger: Soend. sold. Soehara uit Indone sië; Jav. korp, Partowidjojo uit Indonesië: Man sold. K. T. Lac- tang uit Indonesië; Amb, sold. P. Tuasela uit Indonesië; Mad. sold. Abdoel Machtar uit Indonesië; Arab.; sold. Marl'issa uit Indone sië; Jav. sold. Pardi uit Indone sië; Soend. sold. Mohammed Djoeroh uit Indonesië, tijen een beroep tot het doen van concessies en waarschuwde ervoor dat, als de Veiligheidsraad niet bij machte is, voor de situatie in Indo nesië een oplossing te vinden, het zeer wel mogelijk is, dat men zal komen te staan voor een situatie, die veel meer gevaren biedt dan op het ogenblik al het geval Is en waaruit consequenties in interna tionaal apzicht kunnen voort vloeien. Deze spreker was van me* ning, dat een onmiddellijk terug trekken der Nederlandse troepen niet tot een vreedzame oplossing zou bijdragen, daartoe is een over- gangsperiode nodig, om dc repu bliek in staat te stellen, op een or delijke wijze het militaire bestuur over te nemen. De volgende spreker, de Egypte naar Fawzi Bey, drong aan op een scherper stellen der resolutie, in dier voege, dat zij de ontruiming door de Nederlandse troepen van het republikeinse grondgebied per 115 Maart zal bevelen. Als een eerste stap daartoe verzocht hij de Veiligheidsraad, de Nederlanders te dwingen Djogjakarta onmiddel lijk aan de republikeinse autoritei ten over te dragen. De Britse gede legeerde, Sir Alexander Cadogan, deelde mee, dat zijn land bereid is vóór de resolutie te stemmen. Gisteren zijn. In Israel de eerste al gemene verkiezingen gehouden. Kr zijn door verschillende partijen in totaal 1281 Candida ten gesteld voor 120 zetels in de Nationale Vergadering. Premier Ben Goerion was een van de eerste kiezers te Tel Aviv, die zijn stem uitbracht; zijn „Mapai"- partij de Israëlische Partij van de Arbeidheeft er tijdens haar verkie zingscampagne de nadruk op gelegd, dal de uiterst rechtse partij, die haar aanhangers voornamelijk telt onder vroegere verzetslieden, geen deel kan hebben aan een coalitie-regering. De uit het Heilige Land binnengeko men berichten wijzen er op. dat de verkiezingen een ordelijk en vreed zaam verloop hebben. Te Tel Aviv werden enige demonstraties gehouden- door communistische elementen, en ver- zetstieden, De „MapaF'-partlj heeft de krachtige an li-Britse propaganda welke door de Trgoen Zwal Leaemi en de groep Stem wordt uitgevoerd bestreden. Zij heeft daartoe onder meer een aanplakbiljet doen aanbrengen.' waarop Mussolini èn de leider van de Irgoe'n ZwaL Leoeml tezamen worden afgebeeld onder het opschrift „dezelfde politiek". Het schijnt dat de partijen van de uiterste rechtervleugel resultaten heb ben geboekt met een campagne, welke erop gericht is aan te lonen dat de huidige linkse Israëlische regering een „agente" van Engeland is. De „Mapam"-partij linkse? dan de ;Mapai" heeft verklaard geen zitting te zullen nemen In een regering, waar in ook de „HeroeV'-partlj de poli tieke organisatie van de Irgoen Zwai Leoemi is vertegenwoordigd. Mhn verwacht dan ook dat Ben Goerion die reeds werd gedoodverfd als de nieuwe (en dan in functie blijvende) minister-president ver naar links zal gaan. om steun voor dé nieuwe" re gering je 'verkrijgen. Uit Tel Aviv wordt gemeld, dat om militaire veiligheidsoverwegingen de uitslagen van de- verkiezingen 'eerst over enige dagen bekend gemaakt zul len worden. Men wil hierdoor voorko men. dat uit het bekendmaken van ge deeltelijke uitslagen zou kunnen wor den afgeleid. hoe het leger gestemd heeft daar de stembussen van het le ger eerst na de andere geteld kunnen worden. Prinses Elisabeth van Engeland lijdt aan mazelen, aldus is officieel medegedeeld. De ziekte neemt een normaal verloop. De prinses verblijft met de kleine prins Charles in Sand- ringham Castte. Thans is ook een tweede Duitse film voor vertoning vrijgegeven nl. „Die Ehe im Schatten", onder regie van-Kurt Maetzig (Gemengd Hu welijk). EN van de laatste handelingen van Tsjang Kai Sjek cis leider van Tv de nationalistische regering van China was een bezoek aan de graftombe van de grondlegger van het moderne China, dr. Soen Jat Sen Gevolgd door zijn naaste medewerkers verlaat Tsjang het monumentale gebouw, schrijdende tussen de gelederen van de hem getrouw gebleven soldatenEen vermoeid mandie „voorlopig" zijn bovenmenselijk zware taak neerlegt Communisten zijn bereid tot onderhandelen Het Chinese ministerie van bui tenlandse zaken heeft de buiten landse ambassades en legaties te Nanking officieel er van in kennis gesteld, dat de nationalistische re gering zich te Kanton opnieuw zal vestigen, en dat men reeds met het vertrek uit Nanking is begonnen. De waarnemende president Li Tsjoeng-Jen zou besloten hebben in Nanking te blijven en de vrede af te wachten. Zijn persoonlijke af gezant zeide, dat de voorbereidin gen voor een regeling tussen de re gering en de communisten voorbij waren en orders voor het staken van het vuren zouden worden uit gevaardigd zodra de vredesonder handelingen begonnen. De Chinese communistische lei ders zijn bereid met de regering van Nanking te onderhandelen op voorwaarde, dat deze laatste vooraf de acht punten van Mao Tse-Toeng aanvaardt. Bovendien, dient het ganse na tionalistische leger te capituleren, zo meldt de communistische radio. Het aanbod van de gemeente Amsterdam, om twee millioen gul den voor te schieten voorde af bouw van het Amsterdam-Rijnka naai, is voor de regering onaan vaardbaar. Minister^' Spitzen deelde dit gisteren'in de Tweede Kamer mede, toen daar 's middags de begroting van verkeer en water staat aan de orde kwam. De gemeente zou hier gaan voor financieren,, zo zei de bewindsman, hetgeen een moeilijk te aanvaarden figuur is. Ging de regering op dit aanbod in, dan zou men in andere dergelijke gevallen niet kunnen weigeren, 's Ministers argumenten werden fel bestreden door mej. Tendeloo (Arb.); instemming betuigde de heer Algera (A.R.), die vond, dat het Amsterdamse aanbod terecht-geweigerd is. (B. en "W- van Amsterdam zullen nu zien, wat hun verder te doen staat, zo heeft burgemeester D'Ailly gister avond meegedeeld in een Amster damse raadsvergadering, waér de zelfde kwestie ook ter sprake kwam). De Amsterdam-Rijnkanaal-aan- gelegenheid vormde de hoofdscho tel van de middagdebatten. Toen gisteravond om 8 uur de'Kamer weer bijeenkwam, was de begro ting van oorlog en marine aan de HETZELFDE WEERTYPE Weersverwachting:, geldig tot Donder- lagavond. Droog weer met enkele overdrij vende wollten- batjlien en zwak ke tot matige wind tussen Zwlfl Oost en ZtxJd. In de nacht en vroege ochtend lichte vorst over dag temperatuur boven het vries- punt.' 2? Januari: Zon op 8.2B, onder 17.18; Maan op 8.15 onder 15.02. 27 Jan'.Hoog water te Rotterdam le tij 3.34 uur. 2e tij 15.51 uur. A LS journalist tatl je wel eens mopperen op je baantje, als je op een tijdstip, dat an dere mensen al uren op een oor liggen,nog in de buitenlucht moet wandelen. Maar vannacht, het was tussen twaalf en één, zegenden we het late uur waarop we nog op stap waren, want daardoor hebben wij het Poollieht of Noorder licht gezien.. Dit merkwaardig natuurver schijn sel, dat zich op de breedtegraad waarop wij wo nen slechts zelden voldoende zichtbaar voor doet. hebben we vannacht in. volle pracht en heerlijkheid kunnen bewonderen. Zonnevuur in de nacht! Eerst ontdekten we melkoepel was voor de een rossige gloed aan rest donker getint, de heldere met sterren doch onder de rossig bezaaide hemel. We lichtende nevelvlekken ■meenden de weerschijn m hot Noorden ver- ooi een grote brand £e toonde zich een blauw- zien. Doch op de hoek achtig fluorescerend van een straat, toen licht. Het boon een we een vrij uitzicht grootse indrukwekken- kregen over de gehele de aanblik, die wij niet noordelijke hetnelkoe- licht zullen vergeten, pel, zaqen we. hoe de roodachtig glanzende Het Poollieht ont- wolken zich veel ver- slaat door een opeen der naar het Oosten hoping van electrische uitstrekten. deeltjes in de hoogste Dwars door die wol- lagen van de damp- ken heen schoten hel- kring. De deeltjeszijn der-stralende banen afkomstig van de zon, oneindig ver omhoog, uitgestoten tiidens een Geheimzinnige licht- verschrikkelijke uit.- schijnsels, die soms als bundels van. zoeklich ten heen en weer flits ten, dan weer als slui ers van een reusachtig toneelgordijn heen en weer schoven. De he- barsttng op dit hemel lichaam., die op aarde als een zogenaamde zonnevlek kan worden waargenomen. Wan neer zich zo'n monster- eruptie voordoetbe ginnen reeds na enkele' uren de kompasnaal den op aarde onrustig te bewegen, teripijl pok de radioverbindingen worden gestoord of ge heel onmogelijk wr- rien gemaakt. M cn spreekt dan van een, magnetische storm, Immense hoeveelheden clectriscFie deeltjes be wegen zich in de bui tenste lagen van 'de dampkring, die de af stand met een ongelofe ïijke snelheid moeten hebben afgelegd. Dan ontstaat het stralende schijnsel aan de noor delijke hemel, dat als het intens genoegm is, ook in ons Zand duide lijk kan worden waar genomen. Het meteoro logisch instituut was op het verschijnen van het Noorderlicht heden 'nacht, voorbereid, om dat in de loop van Dinsdag reeds de sto ringen, veroorzaakt door een magnetische storm, waren gemeld. Merkwaardig is, dat precies elf jaren gele den, namelijk op de auond van de 25ste Ja nuari 19 3 S uren ach tereen een zeer helder Noorderlicht in,Neder land zichtbaar is ge weest. orde, en toen was het bijna alles Westeuropese Unie, wat de klok sloeg. Het merendeel der sprekers steunde de regering, maar een en kele slem die van de a.r. heer Roos jen. gaf uiting aan de on zekerheid 'die er nog bestaat "om trent de Nederlandse bijdrage voor de beveiliging van West-Europa. De heer Zandt (5.G.) alleen was het met het beginsel van de West europese Unie oneens, omdat Ne derland aan die Unie een deel van zijn souvereiniteit "verliest. In dat verband hekelde de spreker ook het optreden van de UNO tegen Nederland inzake de Indonesische kwestie en voorts maakte hij zijn gebruikelijke bezwaren kenbaar tgen het reizen op Zondag, de vac cinatie, enz. De persdienst van het ministerie van economische zaken schrijft: Toen in September 1948 de bonnen voor de tweede 6 eenheden vaste brandstoffen werden toegewezen werd er de aan dacht op gevestigd, dat voor dit stook- seizoen geen bonaanwijziog meer zou plaats vinden. De gezinnen zullen dus, evenals in de beide vorige winters, in het geheel over twaalf eenheden op dè bonnen kunnen beschikken. Reeds vroeger is er al op gewezen dat de totale hoeveelheid, die nodig is om de ze twaalf eenheden te leveren, succes sievelijk in de loop van het tadvak 1 Mei t.m. 30 April beschikbaar komt. Hieruit volgt dat de handel moeilijk de laatste drie eenheden van het rant soen reeds thans geheel of gedeeltelijk kan bezorgen, omdat hij deie zelf eerst In dc nog resterende maanden van dit stookseizoen zat kunnen bestellen. Het Is helaas niet mogelijk het tem po van de levering van het resterende rantsoengedeelte te versnellen. On2e huisbrandpositie - wordt nog steeds on gunstig beïnvloed door de zich, op een begrensd niveau bewegende, huisbrand productie van onze mijnen en door het deviezengebrek. waardoor aankoop van huisbrand In het buitenland tot het uiterste moet worden beperkt. De hier en daar in ojnloop zijnde ge ruchten als zouden de geringe voorra den bij de handel een gevolg zijn van export van huisbrand zijn niet juist, evenmin als de geruchten ais zouden de "Limburgse mijnen voor 1 Januari jJ. de datum waarop de prijsverhoging is ingegaan, de anthraciet' grotendeels hebben vastgehouden. In verband met het plan van het koninklijk gezin om zich in Febru ari voor enige weken naar de win tersport in Oostenrijk en Zwitser land te begeven ligt het in het voornemen van prinses Wilbelmina gedurende die tijd verblijf te hou den op paleis Soestdijk. Zij zal daar op verzoek van koningin Juliana tijdens afwezigheid van de ouders de zorg voor bet jongste prinsesje op zich nemen „Ik ben ervan overtuigd, dat wij een wat ik noem Europese menta liteit kweken in plaats van een Franse, Britse, Scandinavische en Benelux-mentaliteit. Wil Europa gered worden, dan moet het ten slotte een eenheid zijn - en samen werken". Aldus gaf Ernest Be- vin. de Britse minister van buiten landse zaken, gisteren te Londen zijn visie op de toekomst van Euro pa. Hij sprak tijdens een lunch voor de Londense vereniging ven de bui tenlandse pers. Bevin ontkende, dat Engeland ge kant was tegen Europese eenheid. Hij zou het als een bekroning van zijn leven beschouwen om Europese eenheid op eén- gezonde, definitieve en progressieve grondslag tot stand brengen. Wat hij wilde vermijden was „een iniverpraat-college, dat resoluties aannam".- Bevin vervolgde: „Wat ik .wil is een practisch organisme in Europa, waarin wy zullen ophouden Engel sen en Fransen, Engelsen en Italia nen, Engelsen ven' Belgen te zijn, maar waarin wij Europeanen zullen zijn. met een. organisme, dat de. Europese politiek kan uitvoeren te* genover de nieuwe ontwikkeling in de wereld. Ik doe op .al mijn vrien den in Europa het beroep, dat, in dien wij Europa een nieuw organis me geven, het écn werkelijk orga nisme zal zijn. dat niet ;tot verdere desillusie zal 'leiden. Wii moeten in geloof.'dat ik namens:alle mogend heden die verantwoordelijk, zijn voor overzeese gebiedsdelen kan spreken, als ik ze# dat wij Trumans verklaring verwelkomen, dat wij ons bij hem zullen aansluiten, dat wij alle kennis, bekwaamheid en hulpbronnen bijeen zullen voegen." West-Europa niet opnieuw falen in enig organisme, dat wij scheppen.' Bevin sprak ook over wat Tru- Economische raad voor Oost-Europa De Sovjet-Unie eh alle andere, landen van het Oosteuropese blok, met uitzondering van Albanië en Zuid-Slavie, hebben een „Raad voor Wederzijdse Economische Bij stand" in het leven geroepen. Dit besluit werd genomen, nadat afge vaardigden van de Sovjet-Unie, Polen, Roemenië, Bulgarije, Honga rije en Tsjechoslowakije de afgelo pen maand in de Russische hoofd stad onderhandelingen hebben ge voerd, De deelnemende landen zul len via de raad technische gege vens, ruwe materialen, voedsel, machines en uitrusting uitwisselen. man gezegd heeft in rijn inaugurele rede met betrekking tot de ontwik keling van achtergebleven volken. Hij vergeleek difc „plan-Truman" met wat bet plan-Marshall voor Europa betekent en vervolgde: „Ik Bejaarde vrouw te A'dam zivaar gewond (Van onze Amsterdamse corres pondent) De zestienjarige Jdbp P., wonen- dé in de kosterij van de Ooster- kerk op de eilanden te Amsterdam, heeft in de ouderlijke woning Dinsdagmorgeneen 63-jarige vrouw zo ernstig mishandeld, dat het slachtoffer hèyig bloedend, be_ wusteloos bleef liggen. De knaap is vervolgens op de fiets gestapt, na zich van zijn bebloede kleren te hebben ontdaan' én is verdwe nen. De politie en de ouders staan hier vooreen volkomen raadsel. Joop P. was ziek en zat met zijn pantoffels aaan achter de kachel terwijl zijn' ouders boodschappen gingen doen, In de tijd dat hij al leen was. moet de 63-jarige me vrouw Van B. aan de kosterij hebben gebeld cn heeft zich in de woonkamer het drama, afgespeeld. Aan de meubelen was tc zien dat er een hevige vechtpartij heeft plaats gehad. Een hamer, waarvan de steel is gebroken en het orgel krukje met de gebroken poot, moeten als wapen zijn gebruikt. Niemand begrijpt het motief tot deze daad. De vrouw is in de fa milie P. niet bekend en haar echt genoot begrijpt niet, wat zij bij de kosterij moest doeno, want zij was op weg naar een familie in de Grote Kattenburgstraat, De vrouw Is vrij ernstig gewond aan het ach terhoofd en is naar het O.L. Vrou- wegasthuis overgebracht Zij zal waarschijnlijk ïn de 'loop van Woensdag kunnen worden ge hoord. Dan. kan blijken wat de oorzaak van dit drama is geweest. Joop P. staat bekend als een rustig, wat teruggetrokken jongen, die weinig vrienden heeft en soms zeer driftig kan worden. De politie heeft via de radio 'zijn 'signale menten gegeven en opsporing ver zocht. Een groentehandelaar te Elim in Drente, de heer J. Dekker, beleefde een spannend avontuur. Er kwa men bij hejn twee kooplieden met 'n vrachtauto om fruit en groente te kopen. Nadat de transactie was gesloten zou de ene koopman met de heer Dekker een café binnen gaan om daar te betalen. De andere bleef in de auto wachten. Terwijl de twee mannen het café binnen traden ging de. koopman, die in de auto was achtergebleven, er plotse ling met de volgeladen wagen van door. De man, die betalen zou, deed dat niet maar greep een. fiets, die naast het café stond en verwij- Het Lynskey-tribunaal in Lon den, in November ingesteld om te onderzoeken of enkele regerings functionarissen zich hadden schul dig gemaakt aan het aannemen van steekpenningen, heeft gisteravond zijn bevindingen gepubliceerd in 'n rapport. De co-nclusies luiden, dat twee regeringspersonen, namelijk John Belcher en George Gibson het vertrouwen van het publiek hebben misbruikt ten bate van de in Polen geboren, „contact- man" Sidney Stanley. Belcher had een hoge functie aan het ministerie van handel, doch nam in December uit eigen beweging ontslag tijdens de zittingen van 't Lynskey-tribu naal. Gibson, een voormalig leider van de TUC, het congres van Brit se vakbonden, legde op 23 Decem ber zijn directeurschap van de Bank van Engeland neer. Over Sidney Stanley zegt het rapport van het tribunaal, dat hij een man is, die iedere verklaring, waar of onwaar, zal afleggen, als hij denkt, daarmee voordeel te kunnen behalen. Vermoedelijk door de gladheid van de weg is gisteravond een vrachtauto tussen Noorderhoge- brug en Zuidwolde (Gron.) in het Boterdiep gereden. Van de zes in zittenden kwamen de chauffeur E. Kooi en de heer C. Blok om het le ven. De overigen kwamen er af met lichte verwondingen, of onge deerd." De 52-jarige V. W, te Amsterdam is door de president van de econo mische rechtbank te Amsterdam gisteren veroordeeld tot zes maan den gevangenisstraf wegens het ue- nadelen van Nederlands deviezen- positie. W had in 1948 grote hoe veelheden pluimsiachtvee gekocht en deze in Zwitserland onder de daarvoor vastgestelde prijs verkocht waardoor de Nederlandse staat on geveer 30O.C0O Zw. frs. schade aan deviezen leed. Dreigbrieven gericht tot twee Engelse clubs De twee Engelse voetbalclubs Arsc- ta) en Derby County, die elkaar Zater dag In de vierde ronde van de beker wedstrijden zullen ml moeten hebben beide eer. dreigbrief ontvangen. die aan de politie ter hand zijn gesteld. Deze brieven werden te Londen ge post. waarin gesproken werd over hoge geldsommen, die Ingezet waren op de uitslag van de wedstrijd en de r'taag aan Deity County nm ccn groot geld bedrag te betalen met een bedreiging dat een van de belangrijkste spelers letsel 7.ou ivarder. toegebracht. Indien wedstrijd niet verloren werd en het geld niet betaald. Dc brief aan Arsenal behelsde hetzelfde. Op nel de hoofdkwartieren var> de clubs worden deze dreigementen niet als een grap opgevat en zij hebben dan ook een speciale wacht op hun terrei nen geposteerd. Extra voorzorgsmaat regelen zullen worden genomen Indien de 'briefschrijver voor Zaterdag nog niet ontmaskerd Is. Maandagnacht "betrapte de Haar lemse politie twee jeugdige inbre kers op heterdaad. Zij waren bezig, een winkel te beroven en kozen, toen de politie naderde, ijlings het hazenpad. Hun spoor was echter ge makkelijk te volgen: sigarenaanste kers. broches en andere snuisterij?n die onderweg werden verloren* markeerden de weg. Het gelukte de politie hen te arresteren. De jon gens, beiden vijftien jaar oud, be kenden, nog een andere inbraak op hun geweten te hebben. Schaatskampioenscliappen te Davos Acht en twintig schaatsenrijders uit acht landen zullen deelnemen aan de wedstrijden om het Euro pese kampioenschap hardrijden, die op 5 en 6 Februari gehouden wor den te Davos (Zwits.) Engeland .Oostenrijk^ Hongarije, Noorwegen, Zweden, Italië en Ne derland hebben ingeschreven. Voor Nederland komen Kees Broekman, Jan Langetidijk, Anton Huiskes en Wim van der Voort. Prof. drd, W. G. Sillevis Smitt, aie in opdracht van de regering, tezamen met dr. H. Verbiest in Denemarken verbleef om zich op de hoogte te stellen van de toe stand van de heer K. Vorrink, is in Utrecht teruggekeerd. Hij wilde nog geen inlichtingen ver-: strekken, doch deelde ons mee, dat hij vandaag bij de regering rap port zou uitbrengen' over zijn. be vindingen. derde zich eveneens. De heer Dek ker bedacht zich niet lang, greep ook een fiets en zette de achtervol ging in. 'Dekker liep direct flink in, maar op 300 meter afstand van het café stopte plotseling de auto. De achtervolgde wierp de fiets weg en sprong in de cabine van de auto bij zijn kameraad. De heer Dekker zag nog juist kans om ook zijn fiets weg te gooien en -achterop de auto te springen, toen deze al reed. Waarschijnlijk is dit niet bemerkt door de kooplui, dié rustig door reden. De heren reclen naar Arn hem, terwijl de heer. Dekker zon der jas en op zijn klompen achter op de wagen zat te vér kleumen. Toen ze eindelijk stopten kwam de heer Dekker te voorschijn en eiste natuurlijk de koopsom op. Voor de tweede keer trachtte het tweetal hem te ontlopen, wat bijna gelukt was. Een van de mannen ging na melijk een woonhuis binnen, waar hij zogenaamd geld zóu halen, ter wijl de ander met D. in de auto wachtte. Toen het te lang duurde ging D. 'eveneens de woning (de woning van een van de kooplui, zo.- als ze D. hadden wijs gemaakt) binnen, ,maar de koopman bleek daar niet meer te zijn. Intussen zag de ander kans om er weer met de auto vandoor te gaan, zodat D. weer alleen stond. Toen wendde hij zich tot de Arnhemse politie, die er in staagde om spoedig de auto met de twee kooplui op te sporen. Ach-" teraf blijkt, dat deze „heren" deze truc al op meer plaatsen en met succes hebben toegepast. Victor Krawtsjenko. de schrijver van „Ik verkoos de vrijheid", heeft moeite met het proces dat hij zelf voert. Hel proces wordt in het Frans gehouden en de auteur spreekt alleen Russisch en Engels, „ïk kan niet. alles volgen. Ik zou niet weten wat ik zonder tolk moest beginnen, maar zelfs met een tolk heb ik de grootste moeite om het gesprokene te volgen," zei hij. Twee pro-Russische Fransen, die een Rus verweten dat hij niet pro- Russisch genoeg was ziedaar het toneel van gisteren in het proces dat de schrijver te Parijs tegen het Franse weekblad Les Lettres fran- eaises voert. De twee getuigen wa ren beiden vurigé communisten. Een van hen, Grenier. leraar ja aardrijkskunde en geschiedenis, ,haaide., uit Krawtsjenkp's boek j„Ite verkoos de vrijheid" ëèti passage aan, waarin staat, dat de stad Askhabad tot Stalingrad herdoopt is. „Askhabad ligt bij de Kaspische Zee en Stalingrad ligt in de buurt van Afghanistan'" zo zei Grenier en hij nodigde Krawtsjenko uit de kaart te bestuderen die hij. Ghe- nier. bil deze gelegenheid on tafel legde. Krawtsjenko schoof echter de kaart opzij en zei: „Dit betekent allemaal niets. Namen van Sowjet- pïaat5cn worden steeds veranderd.'* Een andere getuige haalde uit het boek de naam van een meisje aan, die Eliena luidde. Bij het horen van die naam werd Krawtsjenko woe dend. sloeg met de vuist op tatel en bezwoer bet Hof, verschoond te mogen blijven van vragen die mijn menselijke gevoelens kwetsen". Een Britse Dakota ïs met 25 per sonen aan boord bij Schüneberg, 16 kilometer ten Oosten van Lübeck. ïn de Russische zone van Duitsland neergestort. Acht personen zün ge dood cn 1" gewond. Het toestel was onderweg van Berlijn naar Lübeck. De verongelukte Dakota vervoerde zieke Duitse mannen, vrouwen en kinderen,die ter' verpleging uit Berlijn naar het "Westen werden overgebracht. De bemanning be stond uit drie leden Het "toestel vloog in de lucht in Drand. en kwam neer in bosachtig gebied, waardoor reddingspogingen van Russische opsporingsploegen werden bemoei, lijkt. A LS toehoorder namens dc Ne- /I derlandse regering woonde onze gezant in India, de heer A. T„ Lamping de Aziatische conferentie bij, welke in New Delhi werd ge houden. Tijdens een ontvangst ten huize van Pandit Nehroe, de pre mier van India had de heer Lam ping een geanimeerde conversatie met de zuster van Nehroe, Vpalafc- shmi Pandit, gezante wan India in. Moskou.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1