HET ROTTERDAMSCH PAROOL Bevin zondenbok voor alle ergernis over de Palestina-politiek •ii 't Vensteraanwinst voor film en architectuur Getuigen uit Rusland nog steeds „onder weg" „Samenwerken bij oplossen van woningvraagstuk" „Westralia" behouden binnen Felle debatten in Lagerhuis Erkenning van Israel wordt overlegd met Gemenebest en Westerse Unie TUC nu definitief uit het WW Gerben Wagenaar is ernstig ziek BONNEN LIJST Weerbericht Tsjiangj arrestatie geëist Tien jaar voor daders van roofmoord te Schiedam r Eén gulden op 'n briefkaart -J Voorposten gevechten in de zaak Krawtsjenko Rechtvaardige verdeling der icoonruimte en bevordering van bouw van nieuwe huizen Muntkwestie is oorzaak van Beneluxvertraging Socialisten leiden in Israel Andere strandingen gemeld: Zijn India en Pakistan aansprakelijk te stellen? Gepensionneerden willen verhoging toeslag Donderdag 27 Januari 1949 led. en Adm. Lange Haven 141. Schiedam Tel 69300 Abonn.prljs» per week 0.32 per kwartaal 4,10. toss© nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Negende jaargang, No. 22 Uitgave N.V. Ds Nieuwe Pers Postgiro 398644 Sankier; Amsterdamsche Bank te Rotterdam Dlrecteurt B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker Ernest Bevin was gisteren de zondenbok voor al het misnoegen dat het Britse Lagerhuis te spuien had over de Britse politiek in Palestina. Toen na een week uitstel eindelijk de kwestie-Palestina in behandeling kwam, kreeg de Britse minister van buitenlandse zaken niet alleen van de conser vatieve Churchill en de liberale Davles hevige critiek, maar ook van de zijde der „Labour-rcbeHen". die blUkens de stemming over een motie ongeveer zestig man sterk waren, terwyl Labour 393 afgevaardigden in het Lagerhuis heeft. De Labour-opposltic werd aangevoerd door de Falcstina-deskundige Richard Crossman, die z\jn partygenoot-minlster aanviel inet de volgende opmerking: „Indien ooit één man verantwoordelijk is geweest voor de groei van het fascisme enerzijds en het communisme anderzijds, dan is het de man, die de afgelopen drie jaar de leiding heeft gehad van de Britse buitenlandse politiek". Deze uitlating tekende de verbit terde sfeer. De woorden waarmee Churchill de Palestina-politiek van Bevin aanviel, waren vast niet min der mals. De conservatieve leider, weer in topvorm wat veelsprekend-; heid betreft, vergeleek Bevin met „een inktvis, die zich a enter een fon tein van vuil water en damp in een „verscholen hoek tracht terug te trek ken". Dat sloeg op wat Bevin in het begin van zijn rede had gezegd over de erkenning van IsraëL Bevin deelde namelijk mee, dat Engeland, alvorens Israël de fac to te gaan erkennen, het ant woord wil afwachten van de lan den van het Gemenebest en die van de. Westeuropese, Unie. De vijf landen van hét pact van Brussel komen vandaag en mor gen in de Britse hoofdstad bijeen en Bevin sprak dan ook "van „de eerstkomende dagen". Maar tege lijk zei hij, dat er verschil was tussen erkenning van de rege ring van Israël en erkenning van de staat Israël, en. bedoel de daarmee kennelijk te zeggen, dat hij niet vooruit wilde lopen op de vaststelling van Israëls grenzen.' Die slag om de arm was Churchill te bar. „Wij voelen ons verplicht", zei hij. „een protest in te dienen te gen een politiek van dwaasheid, domheid en onnozelheid, die zijn weerga niet vindt in deze tijd. De minister van buitenlandse zaken is abuis met zijn stemming, abuis met de methoden en abuis met het resul taat, Het spijt ons erg voor hem en De algemene raad van het Britse T.tX.C. (vakverbOndf heeft het rapport" van zijn afgevaardigden bij het wét -m,! vakverbond goedgekeurd, die uit het W.V.V. traden, - De raad besloot officieel het W.V.V. in kennis te stellen van zijn besluit zich terug te trekken. Vincent Tewson, de secretaris van het T.U.C.. heeft aan journalisten meege deeld. dat het bestuit onmiddellijk van toepassing zouzijri. De voorzitter van de Communis tische Partij Nederland, de heer Gerben 'Wagenaa'r, is hedennacht met een dubbele long ontsteking in 't Wilhelmïna-Gast- huis te Amsterdam opgenomen. nog meer voor ons". Voordat Chur chill onder gejuich van de opposi tie .weer ging.zitten, kondigde hij aan, dat zijn fractie tegen de rege ring zou stemmen. De stemming viel zo uit, dat de re- geringspolitiek tenslotte met 283 te gen 193 stemmen werd gesteund. Conservatieven en enkele liberalen slemden tegen, maar ongeveer zes tig Labourleden de Crossmanlanen moeten zich van stemmen heb ben onthouden en wilden dus blijk baar de regerlhgspolitiek niet steu nen. Bevin zelf had aan het begin van de zitting in een lange rede de En gelse politiek van 1919 tot 1945 in Palestina de.revue laten passeren en herinnerde eraan, dat er nimmer eenzijdigheid had bestaan over, de politiek die men ten aanzien, van het Midden-Oosten moest voeren. „Het komt mij voor", zei Bevin,' „dat. in al die tijd ons land gétracht heeft twee zeer lastige paarden tegelijk te be rijden en wij konden'altijd met'de grootste moeite ons evenwicht vin den." Eó kennelijk doelend op Chur chill, zei Bevin:- „Men critiseert de regering, omdat zij niet'in- staat is geweest, in drie en een half jaar op te lossen wat anderen hadden trach-; ten te regelen door een opeenvolging van commissies en Witboeken." Ook van minister-president Attlee, die het na het debat nog eens-voor Bevin opnam, kreeg Churchill lik op stuk. Attlee "erkende, dat het inci dent met de RAF-vliegtüigen „be treurenswaardig". was geweest, „maar het spijt mij,: dat de feiten vermelding van de beer Churchill zo buitengewoon'onvpBnaakt was. Hij maakte een aantal fouten en glibber de to en--van deene fout in de ande- Aan de loonbelaatingkaarten 1943 en 1949,. welke de werkgevers van de belasting-administratie hebben ontvangen, is een strook bevestigd ten dienstevan een registratie van. ar beidskrachten. door bet rijksarbeids bureau. De minister van sociale zaken heeft echter In overleg met zijn ambtgenoot van financiën besloten af te zien van deze registratie, zodat de werkgevers deze strook plet behoeven in te vul len. u\ Voor het tijdvak van 30 Januari f.m. 12 Februari 1949 zijn de volgen de bonnen aangewezen: BONNEN VOOR, VLEES 601,603 Vlees: 100 gram vlees 602 Vlees: 200 gram vlees ALLE BONKAARTEN 901 607 Algemeen: 250 gram rijst 6(J8 Algemeen: 250 gr. boter, marga rine of vet BONKAARTEN KA, KB, KC 901 611 Algemeen: 500 gr. boter, marga rine of vet 612 Algemeen: 400 gram kaas of 5DO gram' korstloze kaas 613 Algemeen: 125 gram koffie B 625: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas BONKAARTEN KD, KE 961 617 Algemeen: 250 gr, boter, marga rine of vet 618 Algemeen: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas tabak- en DIVERSENKAARTEN QA. QC SOI 31 Tabak, 34 Diversen: 2 rantsoenen sigaretten of kerftabak BONKAARTEN ZA. ZB. ZC.ZE, MD, MF, MH 902 (bUz, arbeid, a.s. moeders en zieken) Geldig zijn de bonnen van strook D- Deze bonnen zijn 14 dagen geldig. Bovenstaande bonnenkunnen reeds op Vrijdag 28 Januari worden ge bruikt De reeds aangewezen bonnen 573 Algemeen (500 gram sinaasappelen) en 579 Algemeen (1 kg. sinaasappe: Jen) moeten uiterlijk op 29 Januari hij een handelaar in groenten eri/of fruit worden ingeleverd. WEINIG VERANDERING Weersverwachting, geldig tot Vrij dagavond. Nevelig of Jicht bewolkt, droog weer. Zwakke tot matige Zin delijke wind. In de nacht en vroege ochtend op vele plaatsen lichte vorst pvet- dag ongeveer de-^ zelfde tempera- tuur als van-L De voormalige Franse prt-mter T. o-tt Blum che 78 jaar is. is te Parijs ge opereerd. Zijn toestand wordt bevre digend genoemd, maar men weigerde nadere inlichtingen te geven omtrent de aard van de operatie, die als „licht" beschreven wordt. Blum leed aan aderontsteking. Een woordvoerder van de Chinese communisten heeft voor radio Sjen- si de eis gesteld, dat de regering ge neraal Te j ïa n gKai-S JeJsn-i*.'i« anderen, die op de communistische lyst.van „oorlogsmisdadigers" staan, gevangen neemt. Hot radio-station zei verder, dat Tsjiang Kai-Sjek, ofschoon hij zich teruggetrokken heeft, nog daad werkelijk met de waarnemende pre sident Li Tsjoeng -en samenwerkt iri een ..dramatisch vredesspel", dat dient ols dekmantel voor de volgen de militaire stap van ae nationalis tische regering. In de uitzending worden voorts vooraanstaande leden van de rege ringsdelegatie voor het voeren van vredesbesprekingen, *-e thans op een. uitnodiging de besprekingen aan te vangen, wachten, beschre ven als „namaak-afgevaardigde» van de nationale vergadering". Met name Sjao Li-Tse en generaal Tsjan Tsji-Tsjoeng worden als zodanig beschreven. Ook werd een nieuwe lijst van „oorlogsmisdadigers" omgeroepen, waarop ook voorkomt de haam van Paul Joepin, apostolisch vicaris te Nanking. -De Chinese regering heeft gister-, avond een beroep gedaan op de communisten om de wensen van liet volk, dat er onmiddellijk een einde zal worden gemaakt aan de vijande lijkheden, ten. volle'.; te-, eerbiedigen. De Rotterdamse rechtbank heeft de drie Schiedammers, die betrok ken zijn geweest hij de roofmoord op de Zanövoortsc koopman Jacob Boer in'Maart 1945; leder veroor- dccld tot, tien. jaar met aftrek. Dc eis luidde 15 jaar. - - H.'J. 'Knipscheer en J. M. Hers- bach werden, schuldig bevonden aan >het voortgezet misdrijf van.het medeplëgeh van moord en'hét be graven êh verbergen van het lijk. Ten aanzien van A. Molenaar was de rechtbank ..van oordeel, dat hij zich' heeft, schuldig' gemaakt ,-aap diet...opzettelijk -.uitlokken ..van moord eri net verschaffen van ge legenheid en inlzchtfngen; Ten gunste van de verdachten heeft de rechtbank de buitenge wone omstandigheden ten tijde van het misdrijf laten gelden. daag. 28 Januari: Zon op 8.27. onder 17.20: Maan oh 8.59. onder 16.14. 28 Jan.: Hoog water te Rotterdam; le tij 4.21 uur, 2e tij 16.40 uur. Nóg is het woord aan de timmerman, de schilder,, de metselaar en de glazenmaker. Zij- werken onder hoog spanning, want van daag zal 't Venster opengaan. Verscheide ne streefdata" zijn al voorbijgestreefd, maar. eindelijk is het dan toch zover. Rotterdam heeft zijn Venster, eén kijkgaatje op de wereld van de goede film". Zoals altijd aan de vooravond van openin gen, maakt de niet-in gewijde zich ernstige zorgen, hoe die chaos van het laatste ogen blik gemetamorfoseerd kan worden in de fees telijkevlekkeloze op geruimdheid van het uur 17. Evenals de er varing hem heeft ge leerd, dat het toch cl- tyd juist nog nèt lukt, datde schilder een kwartier voor het grote ogenblik bezweet maar voldaan de kwast neer legt en de schoon maakster met pie use zorg het laatste kalk- spetje V)egveegt. Niet zonder reden overigens is in 't Ven steralle hens nit nog aan het dek. Want 't ping niet om de een voudige verbouwing van een stuk Ons Huis, om de uitbreiding met een ruimte, waar twee honderd personen naar een film kunnen kij ken. De vormgeving van .*t Venster heeft meer voeten in de aar de gehad en het resul taat van architect Ba- kema's, zoeken naar een architectuur, die de functie van het centrum belichaamt èn demonstreert, is een theater geworden, waarvan de bedoeling niet misverstaan kan worden. De luifel, die zich rechts verheft tot de entree, nodigt de be zoekers als 't ware naar birnien en dit open effect wordt nog versterkt door de grote glaswand, waardoor men zo in de filmcabi- ve erboven kan kiikeri.' Een u?epschui/bare glaswand ook funoeert als' toegangsdeur. Jn de zaal ziet men de verde ling in zwa-rt-wit jjïoK. tnrirg die aan de hall -en de doorgang naar de expositieruim te zo'n bijzonder ac cent geeft. 't Venster-idee is ook verwerkt in de houten njsli/ieinp aan de ach terzijde van de zaal; een schuin aflopend, hellend vlak, tuaarire kleine vensters zijn opengelaten. In de op zet van functioneel bouwen past ook de vormgeving van zaal wand en plafond, een van de bakstenen bui tenmuur duidelijk los staande constructie, die als een schelp in de ruimte is geschoven. Een eigenlijk toneel kent *"'t Venster niet. Wanneer 't zaallicht kleine lampjes in de wanden genesteld uitflitst,, zoekt -de ca mera-lichtstroom het filmdoek, dat uit z'n horizontale ligging langs het plafond om laag klapt. Het open podium krijgt nog meer betekenis door een schilderij of ander kunstwerk, dat tevens de aandaclit richt .op de exposities in de aangrenzende tentoon stellingszaal-foyer (met bar, zonder vergun ning). De eerste weken staat er een groot gips- plastiek uit de Acade mie opgesteld: De kleur vande saaischelp is blauw, dc zuilen aan de linkerzijde zijn zwart, evenals de stof fen rugbekleding van de blank-houten stoe len. Merkwaardig is ook de m verwerking van de /ilmcabine in de zaal; zij is niet er gens hoog weggestopt, maar heeft n logische, haast demonstratieve plaats gekregen in de geperforeerde omlijs ting van de achter wand. Zo Is alles in 't Ven- Ier erop gericht de be zoeker naast het nor male gerief, dat des bioscoopbezoekers is, ook het gevoel te ge ven dat hij in een film theater zit. Een echt theater,waar van hij de speciale functies en be doelingen in elk onder deel kan herkennen en waarvan hij de ar chitectonische oplos sing zal -appreciëren een theater ook, waar in hij zich en dat is stellig het belangrijk ste onmiddellijk thuis zal voelen, „We hebben tien en een halve maand, gewerkt op Madoera" vertelde dr. Beekhuis, de leicier van het Tweede Friese Mobie le Rode-Kruis Ts ara, die Zater dagmorgen zr. -f de „Franeker" uit Indonesië terugkeerde. „In die tijd hebben we 270080 behan delingen verricht en 190.000 in jecties gegeven." Op 'een enkele uitzondering na waren dit alle maal injecties tegen framboesla, een van de ergste besmettelijke volksziekten die Indonesië teis tert. We hebben hard gewerkt en er zijn dagen geweest, waarop, we meer dan 3000 patiënten per dag hielpen. Dagen van meer dan 2000 waren normaal en ons record is 3506 geweest. Dan werkte, het team gesplitst in twee of drie groepen." Zo gaat het overal waar het Rode Kruis in Indonesië werkt. Wie wil zijn steentje bedragen voor deze prachtige arbeid? Het gironummer van het Hoofdbe stuur van het Nederlandse Rode Kruis voor dit doei is 8540, U kunt Uw bijdrage ook zenden door op een briefkaart een ze gelbedrag tot dén gulden te plakken. De P.T.T. betaalt het bedrag boven de porto dan aart het Nederlandse Rode Kruis te rug wanneer op het adres ver meld is: Rode Kruis hulp in In donesië. De derde zitting van bet proces Krawtsjenko eindigde "Woensdag om half zeven zonder dat maitre J. Nordmann, advocaat voör- het communistische weekblad „Les Lettres Frangaises" er in geslaagd was een enkele getuige uit Rus land naar voren te brengen. Tijdens de zitting van Woens dag verklaarde Nordmann niet te weten. wanneer de Rus sische gettiigeii'züuden- aankomen en ais ze -aankwamen- wist hij niet of zij zouden getuigen. De eerste getuige die voorkwam was de Franse schrijver Jean Bru- ler. beter bekend onder zijn schrij versnaam Vercors, die zei, dat hij het boek „Ik verkoos de Vrijheid" gelezen had en van mening was, dat het boek een scheiding pro beerde te scheppen tussen de Sow- j et-Unie en haar vroegere bondge noten. De tweede getuige professor Jean Baby, professor in de ge schiedenis aan de Parijse school voor politieke wetenschappen ging in navolging van de getuige van Dinsdag passages uit het boek van Krawtsjenko voorlezen en wel voornamelijk betrekking hebbend op de geboorte van Victor Kraw tsjenko. Rechter Durkheim viel hem hierbij droogjes in de rede en zei, dat di{ zeker niet door de schrij ver bedoeld was als zou het zich dit zelf herinneren. Krawtsjenko zelf zat Woensdag, in tegenstelling niet Dinsdag toen hij herhaaldelijk de getuigen onderbrak, kalm te luisteren naar vvat gezegd werd. Baby kwam vertellen, dat het boek niet door Krawtsjenko geschreven kon zijn. Hij verklaarde dat de schrijver op een plaats in zijn boek schrijft, dat de bevolking van een stad zwak en hongerig is terwijl 48 uur later dezelfde be volking zingt en danst. „Het is onmogelijk om zwak ke, hongerige mensen 48 uur te laten zingen en dansen," aldus Baby. Hierop zei Kraw tsjenko dat de bevolking zong en danste omdat haar een ex tra brood rantsoen gegeven was. Baby zei, dat er nog een tegen spraak in het boek* stond name lijk, de bewering, dat. millioenen onder het Stalin-ra£iem gestor ven waren terwijl in werkelijk heid de bevolking is toegenomen." „Er is nooit vervolging geweest in de USSR," aldus Baby, waarop het gehoor spottend lachte. Krawtsjenko zeidè hierop, dat sommige punten die door Baby waren betwijfeld van officiële Sowjet-documenten afkomstig warén en hij overhandigde het hof foto copiën van documenten wel ke naar hij zei zijn aanklacht zouden bewijzen. Emmanuel d'Astier de la Vige-, rie, vroeger minister in de Gaulles voorlopige regering, die hierna in de getuigenbank verscheen, zei: „Krawtsjenko is een verrader omdat hij een persoonlijke oorlog verklaarde aan de Sowjet-Unie. Hij schreef een boek, dat genoemd had moeten worden „Ik koos de galg". Dee la Vigene, directeur van het blad „Liberation" zei, dat de Amerikaanse uitgever van het boek een van de grote eigenaars was van de Fulton Trust Company, een van de grootste banken van Amerika. Maurice Lampc, die door Nbrd-< mann werd voorgesteld als presi dent van de Internationale Fede ratie van Politieke Gevangenen zèi„ dat hij talrijke Russische sol daten gekend had in Mauthausen in 1944, „Zij werden voor de keus ge steld: dood of verraad aan Rus land. Zij kozen vrijwillig de dood. Geen van hen koos de „vrijheid", zoals Krawtsjenko deed". De laatste getuige van Woens dag was kolonel Jean Marqui'er, voormalig hoofd van de Franse repatrieringscommissie in Moskou, die soortgelijke gevallen aanhaal de beschreven door Lampe. Iznrd de advocaat van Kraw tsjenko ondervroeg deze getuige betreffende opmerkingen die deze in Moskou gemaakt zou hebben en niet in het voordeel van Frankrijk geweest zouden zijn." „Ik volgde mijn geweten", al dus Marquier. Hierop zei ïzard, dat Marquier door tegen Frankrijk tc spreken hetzelfde gedaan had als Krawtsjenko doch dat Mar quier geen vrees behoefde te heb ben om naar Frankrijk terug te keren. „Wanneer een man niet kan terugkeren, dan is het het re giem en niet de man die. verant woordelijk is", aldus Izard. De volgende zitting zal Maan dag gehouden worden. C.N.V.-congres bracht Tiaar voren: „Zolang ons land nog te Ka,„pen heeft met een groot tekort aan woningen, .nocten wij als Christe lijk Nationaal Vakverbond er in de eerste plaats naar streven, dat de beschikbare „woningvoorraad rechtvaardig wordt verdeeld en de bouw van nieuwe woningen wordt bevorderd," merkte de voorzitter van het C.N.V., de heer M. Hup» pert op aan het slot van het congres, dat het Verbond in Utrecht over het vraagstuk der Volkshuis vesting hield. Ten aanzien van het eerste punt rechtvaardige verdeling achtte de heer Ruppert het noodzakelijk zorg te drager vnor een gcet}» toepassing der Woonniimtewct en eaaiom ié streven naar uitsluiting van de ci viele ontruimingsprocedure wegens dringende behoefte voor olR<-n ge bruik. uilsluiting var. voorzieningen bij voorraad In kort geding door de president van de rechtbank <jp i.et gebied der Woonrutmtewet en ten slotte uitsluiting van het beroep op de kantonrechter ter beëindiging van vorderingen wegens dringende behoefte voor eigen gebruik. Bij de verdeling v?n de devie zen, ook de harde valuta, dient re kening te worden ..gehouden met de urgentie van het woningbouw- vraagstuk, terwijl aan de andere kant de binnenlandse productie van bouwmaterialen moet worden gestimuleerd. Het aansporen tot soberheid op ander terrein is daarbij geboden. Wil men de bouw van nieuwe woningen bevorderen zo ver volgde de heer Ruppert dan zal men aandacht noeten schenken aan de sociale positie van de bouwvakarbeider, die krachtens de aard van zijn beroep grote risi co's draagt en dus gemakkelijk naar een ander beroep zal over stappen. Voorts zullen wij moeten aan sturen op een verantwoorde ratio nalisatie van de traditionele bouw door het aantal typen woningen zoveel mogelijk te beperken'en de nieuwe bouwsystemen - er bestaan al meer dan 20 systemen te con centreren, Het duplex-systeem (twee gezinnen in één huis, dat eigenlijk voor één gezin gebouwd is) is niet te vermijden, omdat het de oplossing van het woningvraag stuk bespoedigt. Het gevaar dreigt echter, dat we deze woningen ook als. dubbele woningen gaan tellen. In antwoord op een vraag van een parlementslid heeft de heer Moens de Fernig, de Belgi sche minister van Buitenlandse Handel, verklaard, dat nooit defi nitiefIs bepaald, dat de eccnomi sche unie der Lage landen op 1 Januari 1950 dient té zijn ver wezenlijkt. Bij de doelen die de Benelux- ministers zich op de conferentie van Juni 1943 in het chêteau d'Ardennes stelden, vermeldde het protocol uitdrukkelijk de voor waarde, dat economische unie de oinwisselbaarheid van de munt vooronderstelde. Volgens het Bel gische persbureau Belga is het on waarschijnlijk, dat de omwissel- baarheid van de Nederlandse, Bel gische en Luxemburgse munt tegen het begin van 1950 kan worden verwezenlijkt. Daaraan zal de vertraging van de economische unie te wijten zijn. Sjahrirs reis naar de V.S. „niet zo urgent meer" Soetan Sjahrir, die Dinsdag, op Bangka een bezoek heeft gebracht aan Moh. Hatta, heeft aan een cor respondent van Aneta meegedeeld, dat. zijn bezoek voornamelijk ver band hield met het verzoek fcan Halta aan hem en aan dr. Leimena, om zich naar Lake Success te bege ven „Aangezien het de bedoeling van Hatta was, dat wij daar nog zouden zijn bij de huidige aflopende bespre kingen, is deze reis naar Lake Suc cess thans niet zo urgent", aldus Sjahrir cn bevestigde, dat het ver zoek tot bot zenden van een afvaar diging naar Lake Success in eerste instantie door de heer j.Jalar is ge daan. De uitslagen uit ongeveer de helft van Israels kieskringen .is thans be kend en de Mapai-arbeiderspartij van premier David Ben Goerion heeft tot dusver 35_percent van de stemmen veroverd. Hij is er alreeds vrijwel zeker van dat hij als pre mier van een nieuwe coalitie-rege ring zal terugkeren. De gematigde socialistische Mapai heeft op het ogenblik de leiding met deze 35 percent. De links-socia listische Mapam heeft 15 percent, de coalitie van religieuze partijen 14 percent. De Heroet, die zijn volge lingen voornamelijk recruteert uit de voormalige Irgoen Zwai Leoemi haalde tot nu toe elf percent, de communisten 2H percent (de com munistische stemmen komen hoofd zakelijk uit'de Arabische arbeiders wijken en de oliewijken van Haifa), De einduitslag is niet voor Vrij dag te verwachten. Korte tijd nadat het Deense mo torschip „Westralia" door dé sleep boten Zwarte Zee, Poolzee, .Achilles, Argus en Maas was vlotgetrokken verscheen het gesleept door ae Maas en Achilles tussen de pieren te Hoek van Holland. Met drie dagen vertraging en met 890 ton graan minder sari boord, dat het te Baltimore geladen had, arri-, veerde het Deense schip in 4e Maas haven, waar de rest van de Tading, die geheel intact bleef, zal worden gelost. Het schip zal voor. bodem- inspectie in een dok worden opgeno men. Er is slechts lichte lekkage ge constateerd. Nauwelijks was de „Westralia" binnen of in de loop van de middag werden weer nieuwe strandingen gemeld. Reeds enkele uren later ver trok de Zwarte Zee ract het ber gingsschip Walrus op sleeptouw naar zee om hulp te verlenen aan het Italiaanse stoomschip Giaco- mo Matteottl, dat op de South Goodwin was vastgelopen. Van nacht zon de Zwarte Zee er by *tfn. Lloyds meldde hedenmorgen, dat het Italiaanse schip V/as vlotgebracht en door drie sleepboten naar Dover werd gesleept. Uit Kopenhagen werd gemeld, dat de met graan geladen Groninger kustvaarder 'Nautilus, op weg van Nykjöbing (Denemarken) naar Frankrijk nabij Skelskor is gestrand. Het schip, dat een bemanning heeft van zes koppen en onder commando staat van de kapitein-eigenaar J. Pekelder uit Groningen, stootte lek en liep spoedig vol water. De beman ning is m veiligheid. Voorts is vol gens berichten uit Ameland de 300 ton metende Duitse kustvaarder Forr tuna met mais van Hamburg via Rotterdam naar Dusseldorf bestemd, Dinsdagmorgen tijdens dikke mist op het Noorderstrand bij Ballum op Ameland aan de grond gelopen. Het water was door de Zuidoostenwind zo laag, dat de vijfkoppige beman ning er niet in slaagde het schip vlot te krijgen. De sleepboten SEor- temelk II en Oceaan hebben gister middag een vergeefse poging gedaan, de Eorluna vlot te trekken. Heden morgen zou het nogmaals worden geprobeerd. terwijl zij toch als enkele zijn be doeld. De oplossing van het gehele pro bleem der Volkshuisvesting dient in handen te liggen van de over heid, doch zii dient hierin nauw samen te werken met het bedrijfs leven, waarvan de werknemers- o-ganisaties een belangrijk deel vormen. Eeze samenwerking zal geboden zijn aidjs besloot de ïner Ruppert bii het voeren der handelsbesprekingen, de verdeling der deviezen, de verdeling van het bouwvolume en het vaststellen der huren. Minister v. Sebaik is Woensdag morgen vroeg, van zijn reis naar de West in Nederland teruggekeerd. Ter verwelkoming waren aanwe zig minister Götzen namens hei ka binet en de heren Jonkers en. Nij- dam van.' het departement van Overzeese Gebiedsdelen. „IK WAS MIJN KOP KWIJTGERAAKT" Dader van aanslag op oude vrouw te Rotterddam gegrepen De 16-jarige boekbinder Johan nes Paulides uit de Grote Wittenburgerstraat te Amsterdam, die verdacht wordt van een poging tot doodslag, dinsdagmiddag op een 63-jarige vrouw gepleegd, is gistermiddag te Rotterdam gear resteerd. De politie kende een aan tal adressen waar de jongeman zou kunnen komen. Op een van deze adressen werd hij inderdaad te Rotterdam aangetroffen. In de avond is de jongen.over gebracht naar Amsterdam, waar hem een verhoor is afgenomen. Hieruit is komen vast te staan, dat hij in een vlaag van. verstandsver bijstering tot zijn daad is geko men, Hij heeft een volledige be kentenis afgelegd en kón geen -an dere verklaring geven dan dat hij „zijn kop was kwijtgeraakt". Hij zal aan een psychiatrisch onder zoek worden onderworpen. De toe stand van de 63-jarige mevr; B., zijn slachtoffer, is bevredigend.. De regering overweegt, het Inter nationale Hof van Justitie om een "beslissing,"te verzoeken omtréntidfc vraag, of bet juist is, dat lhdSa,:en Pakistan een landingsverbod heb ben uitgevaardigd voor Nederlandse vliegtuigen en of deze 'landen, aan sprakelijk te stellen zijn. Dit nieuws deelde minister Spitzen gisteren, mee als antwoord op vragen van. het Kamerlid Welter bij de behande ling van dy afdeling „Burgerlijke luchtvaart" van de begroting van Verkeer en Waterstaat. De begroting voor deze afdeling werd zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd Hetzelfde geschiedde met de begroting van het scheep vaartfonds en die van het staatsbe drijf der P.T.T Er werd verder nog een begin gemaakt met dè be. groting van het Zuiderzeefonda. waarbij door enkele sprekers werd aangedrongen op maatregelen ten. behoeve van degenen die onder de Zuiderzeesteumvet vallen. De -;mi- nister zal hierover aan het woord komen in da vergadering van.yuit daag. Rode Kruis-auto op Java op een mijn gelopen Gisteren is een vrachtautovan het Rode Kruis die van Sockabaeml on derweg was naar de buitenpoüklittlek le Karet, op een nt|Jn gelopen en be schoten, waarbij twee doden, twee zwaar gewonden en drie Hebt gewon den zijn te betreuren, aldus meldt het Rode fCrula te Batavia. „Franeker" op weg langs nieuwe luclitroute Gisteravond om zeven uur is ge zagvoerder De Haas met de „Franeker" van Schiphol opgestegen met 3500 kg post aan boord, om langs de nieuwe luchtroute naar Indonesië— AmstcrdBrn Khartoem Héunlon Pa dong Batavia een proefvlucht te maken. De vliegtocht zal ongeveer 4 1/2 dag duren. De Algemene Nederlandse Bond. vart Gepensionneerden heeft giste ren te Amsterdam een buitenge wone bond raadsvergadering gehou den Er werd by acclamatie een. reso lutie aangenomen, wellte ter ken nis van de ministerraad en de beide Kamers zal worden gebracht. In deze resolutie staat o.a.: dat de hondsraadvergadering eenparig van oordeel is, dat steeds duidelijker wordt, dat tengevolge van de starre houding der regering tegenover de algemeen door de Kamerleden, als billijk en rechtvaardig uitgesproken wensen, het afwijzen van elke ver hoging van de toeslag op de pen sioenen, absoluut onbevredigend, en strijdig met de billijkheid moet wor den geacht. Overwegende, dat Ka merleden met een van juist inzicht getuigende motivering de noodzaak tot verhoging van de toeslag dui delijk hebben aangetoond. Voorts, dat blijkens gepubliceerde gege vens de belastingopbrengsten over de eerste 10 maanden van 1948, 600 mïllioen gulden meer bedragen dan de raming, dringt er tenslotte by de regering op aan. alsnog een bedrag van die 600 miilioen te be steden aan verhoging van de toe slag op de pensioenen. ;f vN Vandaag betrekken acht straaljagers hun nieuwe basis. hét 'Leeuwarder vliegveld, Met de komst van dcre groep fs Leeuwarden dè eerste ope rationele vliegbasis voor straalvlieg tuigen in ons land. - De Nederlandse ambassadeur bÖ de Britse regering, jhr. mr. E.-.F. M. Mlchiels van Verduynen. is glstèren te Londen teruggekeerd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1