HET ROTTERDAMSCH PAROOL Nieuwe amendementen op resolutie der vier mogendheden Toestand van K. Yorrink is gunstig Duizenden verdrongen zich om de kerk Lynch justitie eiste in 1948 twee mensenlevens Waarschijnlijk vanavond stemming in de Veiligheidsraad Federalisten willen gehoord worden Markos bereid tot onderhandelen? Wisjinski in Praag Ministers der Westerse Unie te Londen bijeen Onderhoud met prof. Sillevis Smitt Conflict tussen twee hoge Russische officieren te Berlijn Sowjet-kolonel praatte zijn mond voorbij OLIEBORINGEN OP DE VELÜWE Drieling geboren Tyrone Power en Linda Christian gisteren te Rome in het huwelijk getreden Chirurgisch congres te Arnhem Georgia, zwarte plek in de V S. Bijna 4000 stakenden in Amsterdam Huiseigenaars tekenen protest aan Weerbericht Vrijdag 28 Januari 1949 Red, en Adm. Lang© Haven 14U Schiedam Tel. 69300 Abcmn.prllsi per week 0.32 per kwartaal 4/10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Hel Parool*" DE SCHIEDAMMER Negende jaargang, No. 23 Ultgavo N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier: Arastérdcnnscbe Bank te Rotterdam Directeurs B;.de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker Geen naamsverbod voor „De Telegraaf" De Raad van Beroep voor de Perszuivering heeft uitspraak ge daan in het beroep tegen ,dè uit spraak van de Commissie voor de Perszuivering inzake het dagblad „De Telegraaf". Daarbij was onder meer bepaald, dat gedurende der tig jaar geen persorgaan onder de naam „De Telegraaf" zou mogen verschijnen. De Raad van Beroep acht .voor een naamsverbod geen termen aanwezig. Ook heeft de Raad goedkeuring onthouden aan het advies van de Commissie inzake vordering tegen schadeloosstelling van bepaalde goederen toebehorende aan de on- nernemingen „De Telegraaf" en „De Courant-Het Nieuws van den Dag." De grenswijzigingen Diplomatiek overleg voor een regeling? Volgens Reuter zou de Amerikaanse regering er de voorkeur aan géven, de technische overeenkomsten over de voorgestelde kleine wijzigingen in de Duitse Westgrens langs diplomatieke weg te regelen en niet door middel van een zesmDgendhedenconferentie te Pa rijs. Er Is tussen Engeland. Frankrijk "de Verenigde Staten en de Beneluxlanden reeds overeenstemming bereikt over deze grenswijzigingen. Deze zes landen waren voornemens geweest Maandag j.l. een vergadering te Par ij 3 te hou den. teneinde tot de Instelling van een formele grenscommissle te komen, die zou worden belast met het opstallen van nieuwe kaarten van de betrokken gebieden. - S^teravond de van de Veiligheidsraad over Indonesië eindigde, was er nog steeds niet gestemd over de resolutie die door Amerika, China, Cuba en Noorwegen ls ingediend, bat. kwam doordat deze vier mogendheden zelf enige amendementen hebben ontworpen op hun resolutie, met het gevolg, dat zowel de Nederlandse afgevaardigde, dr. Van Roy en als de Indonesische vertegenwoordiger, de heer Pa- la r, om Ifjd verzochten teneinde de nieuwe aspecten te kunnen bestu deren. Dr. "Van Royen heeft tijdens de zitting getracht, Den Haag op te Dellen, maar kon geen verbinding krijgen. De ontwerp-resolutie van Amerika ca., werd iri zoverre gewijzigd; re publikeinse functionarissen zullen het bestuur mogen uitoefenen in de stad Djogja en haar onmiddellijke omgeving (in het oorspronkelijke voorstel werd alleen de stad zelf vermeldVerder zal de UNO- Commissie de bevoegdheid hebben, vertegenwoordigers van niet-repu- blikeinse gebieden uit te nodigen tot de onderhandelingen (oorspron kelijk werd alleen van de „even tuele toestemming" voor'de federa listen gesproken). In een derde amendement wordt voorzien in de mogelijkheid dat de commissie aan bevelingen doet over economische maatregelen, Palar was de eerste spreker. Hij achtte de resolutie van de vier mo gendheden, zoals die thans ter ta fel lag, teleurstellend en drong er dan. ook bij de Raad op aan, een zo ruim mogelijk gebruik té maken van dé gedachten die in de te New Delhi door de Aziatische conferen tie aangenomen resolutie zijn ver vat. Hij noemde als voornaamste punten; (1} terugtrekking der Ne derlandse troepen uiterlijk 15 Maart, (2) onmiddellijke teruggave van de residentie Djogjakarta aan het republikeinse bestuur en gelei delijke ontruiming van het overige republikeinse gebied, (3) een vol doende economische basis voor de republiek, (4j verkiezingen uiter lijk 1 October 1949 en overdracht van de souvereiniteit over geheel Indonesië uiterlijk 1 Januari 1950. Na Palar sprak John Hood, de Australische afgevaardigde. Ook hij achtte de New Delhi'se resolutie verkieselijker dan die, welke in de Veiligheidsraad gereed ligt. Deze ^zienswijze werd eveneens gedeeld dóór Oe So Nyoen (Birma), die na de Australiër aan het woord kwam. Generaal McNaughton (Canada) echter, zei dat zijn dele gatie de gezamenlijke resolutie én de daarop-ingediende amendemen ten zou steunen. Hij diende zelf nog een amendement in, n.l. voor een machtiging aan de commissie tot- het „doen. van 'aanbevelingen, nodig voor het houden van vrije en democratische verkiezingen. Vanavond om 9 uur Nederlandse tijd, komt de Raad weer bijeen. Men hoopt dan tot stemming te kunnen komen op de viermogend- hedenresolutie. Een vertegenwoordiger van de In donesische federalisten heeft giste ren de eis gesteld, dat ook de fede ralisten zouden, kunnen deelnemen aan het debat in de Veiligheidsraad over Indonesië. Deze vertegenwoordiger, Saida Almawassawa, zei een telegram van sultan Hamid II. de voorzitter van de conferentie Indonesiscne staatshoofden, te hebben ontvan gen, waarin de Verenigde Naties wordt verzocht de federalisten tij dens het huidige debat te raadple- gen. De „vrije Griekse regering" (van generaal Markos) heeft een 'pro clamatie tot het Griekse volk ge richt, waarin zij een uiteenzetting heeft gegeven van de voorwaar den, waarop zij bereid zou zijn met de Griekse regering samen te wer ken. De voorwaarden omvatten het terugtrekken van alle buitenlandse troepen en m'litaire missies uit Griekenland, vrijheid voor dè ar beiders om zich in vakverenigingen aaneen te sluiten, het verlenen van gelijke rechten aan de minder heden en het stichten van een voorlopige regering, die vrije ver kiezingen zou organiseren. De „vrije Griekse regering" zei dat, indien deze voorwaarden zou den worden aanvaard, zij zich aan het oordeel van het volk zou on derwerpen. Tegen een HaagseglaBhandelaar is wegens prijsopdrijving een boete ge elst van 18.000. Onenigheid tussen leiders van Oost-Europa? De Sowjetrussische onder j van buitenlandse zakèn, Andrei Wisjinski, houdt geheime be sprekingen met Oosteuropeae com munistische leiders buiten Karlovy Vary, het Spa van Bohemen. In welingelichte kringen is men van mening, dat er onenigheid tus sen de communistische leiders in Oost-Europa bestaat over politieke en economische vraagstukken en dat Wisjinski is verzocht zijn befaam de arbitrage-bekwaamheden aan te wenden, om tot een oplossing te komen. De ministers Bevin (Groot- Brittannië), Schuman (Frankrijk), Spaak (België), Bech (Luxem burg) en Stikker (Nederland) zijn gisteren te Londen bijeengekomen. Deze vergadering van de „Consul tatieve Raad van West-Europa" duurt twee dagen en is niet toe gankelijk voor de pers. Vanavond zal een communiqué worden uit gegeven. Een .correspondent van de BBC meldt, dat de voornaamste onderwerpen van bespreking zul len zijn: de Europese eenheid, het Noordatlantisch verdedigingsver drag en de gezamenlijke erkenning door de Westerse Unie van de staat Israël. Crisis in Koos Vorrinks toestand voorbij Een der. geneesheren van het ziekenhuis te Nyköbing, waar de heer Vorrïnk wordt verpleegd, verklaarde'vandaag van mening te zijn, dat de crisis als voorbij mag worden beschouwd: De toestand van de heer Vorrink is, de omstan digheden in aanmerking nemende, redelijk goed. Er hebben zich geen complicaties voorgedaan. Verwacht, mag worden,dat de heer Vorrink nog een twee maanden in het Deense ziekenhuis zal moeten wor den verpleegd. „Franeker" te Khartoem De „Frajjéker" ls Donderdag volgens Het vastgesteld© schejnit te Khartoem gelanti:. .V Fanny BlankersKoen en haar echtgenoot, die op tournee zyn in Australië, werden op een receptie die ie hunner ere in het stadhuis te Melbourne werd gehouden, verwelkomd door vroegere Australische kampioenen. Fanny wordt op ome foto voorgesteld a an mej. Shirley Ogle, een vroegere sprintkampioene (tweede van links). Het raadslid sir Frank Beaurepaire (geheel rechts), die de kampioenen aan elkaar voorstelt, was eertijds een hekend Olympisch zwemmer. De derde van links is de vrouw van de burgemeester van Melbourne, mevr. Jis Disney; geheet in het midden staat de Nederlandse consul luit; koL F. H. Wright. Reuter meldt uit 'Berlijn, dat ko lonel Sergei Toelpanow, hoofd ven de politieke afdeling van het Sowjet-militaire bestuur in Ber. lijn, verzocht heeft om overplaat sing na een conflict mét Semeo* now, politiek adviseur van maar schalk Sokolofsky, de Sdwjet-gou- verneur in- Duitsland. Er zou on enigheid bestaan tussen Toelpanow, die beschouwd werd als een voor stander van de expansionistische po litiek van de Kominform, en Se- meonow, die een vredelievende consolidatie van het reeds verwor vene voorstaat, sinds laatstgenoem de werd verheven tot de rang van. buitengewoon ambassadeur op 6 Ja nuari. De onenigheid zou een hoog tepunt bereikt hebben tóen Toelpa now twee dagen geleden een con gres van de SED toesprak zonder zijn rede eerst aan Moskou te heb ben voorgelegd. Zijn rede was in algemene termen gehouden doch Se- meonow diende rechtstreeks een klacht in bij het Kremlin. De toespraak, welke kolonel Toel panow Dinsdag tijdens de partij-con ferentie van de SED heeft gehou den, bevatte een zinsnede, welke dè Sowjet-russlsche autoriteiten in grote verlegenheid kon brengen. Toelpanow zei: „De afgelopen 1H jaar vormden een periode, waarin moest worden geworsteld voor een Eerste Kamer accoord met afwikkeling geldsanering De Eerste Kamer heeft gister middag het wetsontwerp tot afwik keling van de geldzuivering zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd, met de aantekening dat de commu nisten geacht willen worden te heb ben tegengestemd. In de omgeving van Tiel werden op een boerderij reeds twee lammetjes geborenEnkele uren nadat zij ter wereld kwamen huppelden ze reeds met de gelukkige moeder op het erf van de boerenhoevezich koesterend in de schuchtere Januari-zon. - herstel van de vrede sindustrie In de Sowjet-zone. Deze worsteling is uitgevoerd en wordt uitgevoerd door de mobilisatie van de hulp bronnen van Duitsland zelf, zonder buitenlandse hulp, credieten of le ningen" „De woorden-van Toelpanow", al dus zei een Britse woordvoerder, „betekenen een volkomen ontken ning van de juistheid der Sowjet russische propaganda, dat de Oos telijke zone' van Duitsland belang rijke economische hulp vati de Sowjet-Unle, Polen en Tsjechoslo- wakije ontvangt". De Nederlandse Aardolie Maat schappij is voornemens in de naaste toekomst een diepe boring te ver richten bii Zwartebroek op de Veluwe. De in het verleden gedane geophysische waarnemingen openen de mogelijkheid van. aanwezigheid van aardolie daar ter plaatse. De Nederlandse Aardolie Maatschappij heeft derhalve besloten tot een bo ring tot grote diepte (2000 meter) te Zwartebroek. De Nederlandse Aardoliemaat schappij heeft voor haar onderzoek een stuk grond gekocht van de landbouwer J. van de Glind tc Ter- schuur. Dit stuk, een are groot, en een ander stuk land, ter grootte van 45.75 are dat van genoemde landbouwer werd gehuurd liggen aan -de leemweg in het zgn. „Duin- kerkensland". Voor tienduizenden schade door brand te Wildervank In de aangebouwde zaal van hét stationskoffiehuis te Wildervank is gistermiddag brand uitgebroken, die dit gedeelte van het gebouw volkomen in de as gelegd heeft. De schade, die gedeeltelijk door. verze kering wordt gedekt, loopt in de tienduizenden guldens. Het woonge deelte en het restaurant liepen wa terschade op, maar konden behou den blijven. Een in de afgebrande zaal opgeslagen party gedroogde groente ter waarde van 20.000 gul den, die niet was verzekerd, ging geheel verloren. Men acht de moge lijkheid van broei niet uitgesloten, „Waterman" Wordt van nacht te Rotterdam verwacht Het troepentransportschip „Wa terman" wordt in de nacht van Vrijdag op Zaterdag met pïm, 300 uit de tropen "terugkerende militai ren aan boord in de Rotterdamse haven verwacht. De ontscheping begint Zaterdagmorgen te 9.00 uur. Donderdagmorgen werden de heer en mevrouw Sprulc—van de Veer In Gouda verblijd met de geboorte .van een drie ling, alle drie meisjes. Elk kindje woog ongeveer vier pond. Prof. dr. W. G, Sillevis. Smitt,. die zoals men weet, in opdracht" Van dè regering tezamen met d r. H. Verbiest, neuro- chirurg, naar Denemarken is ge weest teneinde een onderzoek in te stellen naar de toestand van de heer K. Vorrink, was bereid, ons een onderhoud toe te staan, uiteraard eerst nadat hij verslag had Uitgebracht aan de minister. Dit geschiedde Woensdagmiddag. De beide medici zyn verleden week Donderdag, vertrokken en hebben in vijf dagen tijds per auto een afstand afgelegd van 2500 km. Vrijdagmiddag laat .kwamen zij reeds in Nyköbing aan, gelegen op de Westkust van het eiland Fal- ster. Zij kregen daar onmiddellijk alle gewenste inlichtingen van de behandelende.chirurg, dr, Björe K r i s t e n s e n,die daar tegelij kertijd directeur is van het zieken huis. Dit ziekenhuis is niet alleen bestemd voor de stad, maar voor de gehele streek en bevat 188 bed den, zodat 'het behoort tot hét .middel-grote type. Daarna hebben de heren o&middêllijk de-patiënt zelf' bezocht: Principieel' is próf. Sillevis Smitt er tegen, om tot derden te spreken over zijn patiënten. Maar in dit geval, zo zei hij, is er zo veel ge publiceerd, dat niet in overeen stemming is met de werkelijkheid, Hat hij het gewenst achtte om een en ander in globale termen mee te delen. Beide medici kregen van de pa tiënt een gunstige indruk. De chi rurgische behandeling bleek in voortreffelijke handen en de ge hele verpleging' en verzorging zijn zoals men dat in Nederland ook gewend is. Door bemiddeling van onze gezant, jhr. Van- Lennep, die grote belangstelling aan de dag legt, zijn "Nederlandse verpleeg sters, werkzaam in Kopenhagen, oridêrwie een dochter van de Utrechtse hoogleraar Van Eg- mond. tijdelijk in de ziekemn- richting te Nyköbing te werk ge steld om de heer Vorrink te ver zorgen, Prof, Sillevis Smitt deelde ons mede, dat bij hun onderzoek is ge bleken. dat de ernstige verschijn selen, waarvan zij vernomen had den, van voorbijgaande aard wa- Politie-inspecteur tér dood veroordeeld Een. 35-jarige voormalige inspec teur van politie te Amsterdam, H. E de G. is gisteren ter dood veroor deeld. Hij had zich schuldig ge maakt aan .huiszoekingen, verhoren, arrestaties, e.'cf: waarvan vele anti- Duitse Nederlanders het slachtoffer waren geworden. Enkelen waren om het leven gekomen door De G.'s toedoen. In Beverwijk zei in'Juli een aard beien-oogstfeest worden gevierd. ren geweest/ Operatief ingrijpen bléek dan ook niet noodzakelijk. Zondag .hebben de beide heren de patiënt opnieuw bezocht. Toen bleek een 'complicatie te zijn op getreden'waarvoor, een internist geconsulteerd zou worden. De laat-' ste berichten' ook dienaangaande waren gelukkig gunstig. Dg heer Vorrink verkeert psy chisch- in goede conditie, en hij stelt zowel de Hollandse verple ging als het bezoek van dg Neder landse medici, zeer op prijs: Prof. Sillevis Sm}tt en dr. Verbiest heb ben'na hun bezoek aan het" zieken huis ook nog overleg gepleegd met de Nederlandse gezant in-: Kopen hagen, Jhr. Van, Lennep. Prof,"Sillevis Smitt"gaf ons als zijn\conclusie; te -■ kennen, dat de regering de overtuiging kan genieten, dat alles'wat voor deze patiënt, die mét een regeringsopdracht was uitge zonden,, moet geschieden, zo goed mogelijk is geregeld en georganiseerd. Ook de reis van. de beide heren heeft een vlot vérloop'gehad. Al leen op de terugtocht zijn zij lan ger dan zij gedacht hadden in Hamburg moeten blijven van wege het slechte weer (mist) en de toe stand van de wegen. Een menigte van vijfduizend mensen, meest vrouwen, verdrong zich gisteren rondom de kerk van Santa Franceses Roma na te Rome, om een. glimp op te vangen van het filmsterrenpaar Tyrone power en Linda Christian, de ac trice die in Nederland, en speciaal in Amersfoort, waar zij schoolging, bekender ls onder de naam Bran- O a Welter. De Via Impero, die naar de kerk leidt, was door driehonderd gewa pende politieagenten afgezet en twee vrachtauto's met' carabinieri stonden in de buurt van de kerk die op de ruïnes van een oude tem pel van Venus gebouwd is om de menigte in bedwang te houden- Linda kwam 22 minuten te laat bij de kerk aan. Zij glimlachte en keek rustig- Tyrone was erg ner veus maar hij had ook drie kwartier in de sacristie zitten wachten» Het huwelijk werd vol trokken door mgr. William Hem- mick, een Amerikaanse geestelijke. Degenen die een plaats iri de kerk hadden weten te bemachtigen, ke ken ademloos toe, toen het bruids paar Tyrone Power in rok en Linda Christian in een w.it-satijnen gewaad met; een sleep van acht meter voorhet altaar knielde. Na de plechtigheid moest het paar zich een weg" banen door de jui chende 'en wuivende menigte. Eigenlijk bigamie Strikt genomen pleegde Tyrone Power bigamie. Precies een jaar geleden, op 27 Januari 1948, vroeg hij echtscheiding aan van zijn eer ste vrouw,, de Franse filmster A n- nabella/ Het decreet zou dus gisteren van kracht -worden. De Het jaarlijks congres van de .Ne derlandse „Stichting tot bevordering der chirurgie, datsinds de oprich ting' vórig jaar voor het 'eerst te Amsterdam bijeen is geweest, zal cp 26," 27' en 28 Mei' a.s. te Arnhem worden' gehouden in dë nog ïn aan- bauw zijnde nieuwe zaal van de théeschenkërij „Sonsbeek" te Aria- hem, waar gesproken zal worden over'Maligne Tumoren (kwaadaar dige gezwellen).: Het congres zal worden geleid door de voorzitter der Stichting, de Utrechtse hoogleraar, prof. dr. J, F. Nuboer, De Stichting is voortsbe sloten tot het uitgeven' van een Ne derlands Chirurgisch - Tijdschrift, dat om reden van zijn internatio naal karakter in de Engelse taal wordt geredigeerd en verschijnen zal bij S. Gouda-Quin;/D. Brouwer en Zn te Arnhem. DE MILITAIREN TN INDONESIË ontvingen ruim een jaar geleden 2500 camera's en een groot aantal filmrolletjes door bemiddeling van dc Ni- win. Een naar aanleiding hiervan georganiseerde fotowedstrijd leverde een groot aantal foto's op van alle onderdelen in Indonesië. Deze wer den geselecteerd en tenslotte werden zeven albums samengesteld, die oor spronkelijk'door Gen.- Spoor t.g.v. de troonswisseling zouden worden aangeboden. Na herhaald uitstel zijn deze albums, voor ieder lid van het Koninklijk Gezin één, aangeboden door Kol. W. J. van Gulïk van de Generale Staf KNIL. Tijdens de ouerhandtginp in de bibliotheek van Paleis Soe'stdijk.- v.l.n.r.: Kon. vtmCuIik, Prins Bemhard (gedeeltelijk zichtbaar), Prinses W.Uhelroina, Prinses Beatrix, Prinses MargrietKo ningin Juliana en Prinses Irene. Dc .Iynchstatistiek - over1948 van Tuskegee .Institute, "de be- roemde negeruniversiteit, wijst uit, dat in dat jaarin de Ver enigde Staten tw;ee personen, een Blanke en een neger, door eert woedende menigte ter dood zijn gebracht. Beide gevallen hebben zich voorgedaan in de ;staat Georgia, /De dood .van een derde. -een neger wordt een /grensgeval" genoemd, omdat er niet meer dan twee blanken bij 'betrokken waren en-.een móórd eerst wprdt'geregis- treerd als een lynchgéval als ér. op zijn minst drie blanken aan hebben deelgenomen. -In- de loop'van-het daar zijn. bo vendien nognegentien negers aan hét gevaar van gelyncht te worden slechts ontsnapt .door-tijdig ingrij pen, van de handhavers der open bare orde. vi, Van deze gevallen hebbenzich •veertien voorgedaan in Mississippi, twee in - Alabama,- een/ in, Georgia, :een', in South Carolina, en een' in jVirginia. V De lyncbstatistiekenvan het Tuskegeë Institute:, gaan. terug tot Het jaar 1882 en er blijkt uit,dat sindsdien elk jaarminstens eén persoon'dooreen/razende menigte Is' vermoord. De., .getallen .loper» voor. de .verschillende' jaren zeer uiteen, van niet.minder dan.231.in ,1892. tot eenin. 1945 en 1947 en twee in 2948.'- De slachtoffers'van 1948 "waren een zekere ""William Turner, een 26-jarige "blanke 'pachtér.uit1 Meri wether County 'in "Georgia .en Ro bert Mallard, - eénwelvarende37- jarïge negerkodpman'.uit'Toambs County;_ïn dezelfde, staat. Het lijk van Turner werd gevon den in1 een graf op het erf.v.ah'een boér,; van wie Turner'een koe ge stolen zou hebben. Dat was twee weken, nadat een desbetreffende aanklacht tegen de neger wegens gebrek aan bewijs terzijde was ge- 'legd. .Er werden viji blanken en twee negers gearresteerd en een sherif werd beschuldigd van medeplich tigheid. De boer, op wiens erf het lijk was gevonden,-werd tot de electri- sche stoel veroordeeld, drie der blanken kregen levenslang, de vijf de, die bijna tachtig jaar oud is, heeft nog niet terecht gestaHn en de sherif is voor de aanvang van zijn proces overleden. Dë beide negers zijn van rechtsvervolging ontsla gen. Mallard werd op een avond in de buurt van zijn huis uit een hin derlaag doodgeschoten. 1 Het „grensgeval" was de moord op een 28-jarige neger te Alston in Georgia. Hij werd door twee blan ken neergeschoten, toen hijop acht September er op stond, deel te ne men aan de -'urkiezingen' in Geor gia, ofschoon men hem bad aange zegd niet te stemmen. rechter ie Los Angeles sprak inder daad gisteren de scheiding tussen Tyrone Power en Annabella uit, nadat hij van Power een telegra fische verzekering had ontvangen, dat hij zich in het afgelopen jaar niet met Annabella had verzoend. Toen de rechter in Californië de scheiding uitsprak, was echter het huwelijk te Rome al acht uur gele den voltrokken. Een gevolg van het tijdsverschil tussen de beide plaatsen heeft dus gezorgd, dat Tyrone Power acht uur lang twee vrouwen had. Er is kans, dat de autoriteiten in Californië de wettigheid van Tyro ne Power's nieuwe huwelijk be twisten. In dat geval zal het paar ook nog eens in Californië trou wen, heeft Power gezegd, om de autoriteiten tevreden te stellen. Maar het is het huwelijk van gis teren, dat telt, want beiden zijn katholiek en Power's huwelijk met Annabella was niet door de kerk gesloten. Gistermorgen ia een achtste sta king in Amsterdam uitgebroken, namelijk wederom by de British American Tobacco Company, die, naar men ona van de zyde van de plaatselijke afdeling van de alge mene bond van werkers in de ta baksindustrie mededeelde, 600 ar beiders en arbeidsters omvat. De aanleiding tot deze staking is het afwijzen door het college van rijksbemiddelaars vart een eis van het personeel van winstdeling tot 4 procent van het jaarloon. Bij het schoonmaakbedrijf Cem- sto wordt sedert Maandag j.l. ge staakt. Hier hebben 250 werksters de bezem laten staan. By een dergelijk bedrijf, Heine- ken, zijn thans 36 werksters in sta king. Het aantal stakende gemeen te werksters bedraagt vandaag. 550. Het totaal aantal in de hoofdstad onder leiding van de bij de EVC aan gesloten bedrijfabonden, stakenden bedraagt ruim 3800 mannen, vrou wen en meisjes. De Nederlandse Bond van Huis- en Grondeigenaren, afd. -Utrecht, deelt ons mee, dat hij. bij het Christelijk Nationaal Vakverbond heeft geprotesteerd tegen de motie inzake de wijziging der Woon- ruimtewet, gelijk die op het con gres van het C.N.V. is aanvaard. De Bond is van oordeel, dat een. dergelijke toepassing van de Woon- ruimtewet h&ar democratisch ka rakter geweld aandoet Vliegtuig der militairen in Indonesië neergestort Een Piperclub van de militaire lucht vaart is op 22 Januari in Zuld-Suma- tra neergestort. Hierölj werden de twee inzittenden gedood. De. Piper club was voor eén verkenningsvlucht'tot-het opsporen van een vijandelijke bende uit Lab at vertrokken. Het wrak werd teruggevonden, in een moerasbos. Jhr. Roëli beperkt zijn werkzaamheden Jhr. D. C. Roëll is afgetreden als adviseur voor de gemeente-musea te Amsterdam. De drukke werkzaamheden, dia de functie van directeur van het Rijksmuseum met zich mee bren gen, hebben jhr. Roëll genoopt dit besluit te nomen. ïr. Paulen voorgedragen voor Ruhr-orgaan (Van onze Haagse'redacteur) De grote drie hebben de wens uitgesproken dat tot permanent se cretaris van het contröle-orga&n van. de Ruhr-industrie een persoon, uit' de Benelux-landen zal worden, benoemd. Xn verband daarmede ïs door de regeringen van Bel'gië, Nederland en Luxemburg,, een voordracht voor deze functie opgesteld. Als nummer één OP de lijst staat de Belgische kolonel J a n s s e n 's. De Nederlandse ir. A. P a u 1 e n, de bekende oud-athleet en hoofd ingenieur van de staatsmijnen, staat nummer twee. Het is waar schijnlijk dat kolonel Janssens be noemd zal worden. Dodelijk ongeval in de mijn Julia te Eijgelshoven Woensdagavond'werd de 28 jaar oude, postsleper J. Gerards uit Kerkrade in.de mijn.Julia te Eijgels hoven bedolven" onder vallend ge steente. Tengevolge daarvan over leed h|j onmiddellijk. Gerards was vader van twee kinderen. Mr. v. d. Grinten wordt beëdigd (Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen zal de eerste Nederlandse staatssecretaris, mr. W. C. L. v a n der Grinten, wiens benoeming op 31 December beke.nd werd gemaakt, morgen door de Koningin worden be ëdigd. De KNAC bericht, dat de flik kerlichten bij de onbewaakte over weg van de spoorlijn GoudaDan Haag ïn de xveg Zevenhuizen ~oerkapelle op 3 Februari in dienst zullen worden gesteld. RUSTIG WEER Weersverwachting, geldig K tot Zaterdagavond. 3 Nevelig of licht bewolkt j droog weer. Zwakke tot matige Zuidelijke, wind. In de nacht en vroege ochtend cp vete plaatsen lichte vorst, overdag ongeveer de zelfde temperatuur ais van- daag. 23 Januari: Zon op 8.28, onder 17.22; Maan op 9.45. onder 19.58. 29 Jan.; Hoog water te Rot tor dam: Ie tij 5.02 sur, 2e tU 1Ï.25 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1